Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt"

Transkript

1 Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Vi är övertygade om att ALTO s nya högtryckstvätt lever upp till dina förväntningar om en snabb och effektiv rengöring. Du har nu ett rengöringsverktyg som kommer att underlätta och effektivisera ditt rengöringsarbete. Många uppgifter som tidigare var besvärliga kan nu enkelt klaras på några få minuter - och med långt bättre resultat. Skulle det mot förmodan uppstå problem med högtryckstvätten som inte kan avhjälpas genom upplysningar i kap. 7.0, så finns ALTO s serviceorganisation redo att hjälpa dig. ALTO är en global verksamhet med omfattande kunskap inom utveckling och produktion av effektiva och miljövänliga rengöringslösningar. Vårt produktprogram täcker rengöringslösningar till utvalda kundkategorier, från maskiner till privata hushåll till stora industriella rengöringssystem. ALTO s specialité är rengöring med fokus på kundens behov. Nyckelordet är tillit, vi kallar det Total Cleaning Confidence TM. Vi önskar att du som kund kan känna dig trygg och kan lita på att den rengöringsutrustning som du erhåller från oss är den mest effektiva som finns och att den uppfyller dina krav och högt ställda förväntningar. Med vänlig hälsning ALTO Sverige AB Användningsområde SV Modellöversikt SV Användningsområdet för denna produkt är ren gö - rings upp gif ter till det privata hushållet. Bil, motorcykel, båt, husvagn, trailer, sten plat tor, staket, murar, trädgårdsgrill, trädgårdsmöbler exempelvis. Innehåll SV 1.0 Förberedelser Användarinstruktioner Tillbehör Underhåll Förvaring Miljöskydd Felsökning och åtgärder Garanti ON/OFF knappar 2. Anslutning för högtrycksslang 3. Matarvatteningång 4. Matarvattenanslutning och filter 5. Högtrycksslang med spolhandtag inkl. avtryckare med låsanordning 6. Spolrör med bajonettfäste och snabbkoppling 7. TORNADO PR munstycke 8. POWERSPEED munstycke (ej standard) 9. Fordonsmunstycke (ej standard) 10. Underspolmunstycke (ej standard) 11. Multivinkel-adapter (ej standard) 12. Skummunstycke 13. Borste med skrapa (ej standard) 14. Roterande borste (ej standard) 15. Garden brush (ej standard) 16. Fälgborste (ej standard) 17. Bärhandtag 18. Drag handtag 19. Väggbeslag - tillbehör (ej standard) 20. Väggbeslag - maskin (ej standard) 21. Rensnål för munstycke Specifikationer: se maskinens typskylt. Rätt till ändringar av specifikationer för be hål les. 43

2 1.0 Förberedelse SV Läs instruktionsboken noggrant innan ma ski nen tas i bruk. Följ alla anvisningar för att mi ni me ra risken för skador vid användande av högtryckstvätten. VIKTIGT! Använd endast rent vat ten. Om det finns risk för flytsand i vattnet (ex em pel vis från egen brunn) skall ett flytsandfilter användas. Förberedelser Före användande skall högtryckstvätten ge nom gås noggrant för att kunna kon sta te ra ev. defekter eller skador. Om åver kan/skador finns får maskinen inte användas och du ombedes kontakta din ALTO återsäljare. Kontrollera speciellt: Att el-kabeln är felfri och utan sprickor. Om el-kabeln är defekt skall denna bytas av auktoriserad ALTO-serviceverkstad. El-anslutning Felaktig anslutning av maskinen kan medföra elfara. Vidrör inte stickkontakt eller nät ut tag med våta händer. Maskinen får endast ans lu tas till elinstallation som är ut förd av auk to ri se rad elinstallatör och med hänsyn till IEC 364 In stal la tions be stäm mel ser (Wiring Regulations). Vi re kom men de rar att ma ski nen ansluts till ett uttag försett med jord fels bry ta re, som bryter strömmen om läck ström men till jord översti ger 30mA i 30 ms. Förlängningskabel Förlängningskablar skall vara vattentäta och upp fyl la nedanstående krav på längd och ka bel di - men si o ner. 1,0 mm² max 12,5 m 1,5 mm² max 20 m 2,5 mm² max 30 m Säkerhetsföreskrifter Högtrycksstrålen kan vara farlig. Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, djur, el-in stal la ti o ner eller mot själva ma ski nen. Var observant på de partiklar som kan skvätta upp vid rengöringen och använd skyddsglasögon under arbetet. Det gäller även personer i närheten. Rengör aldrig kläder eller skor som du eller andra har på sig. Maskinen får inte användas av barn eller perso ner som inte läst instruktionsboken. Använd ej apparaten i explosiva områden. Om du är tveksam, kontakta de lokala myndigheterna. Högtryckstvätt av produkter som innehåller asbest är förbjudet. Denna högtryckstvätt får inte användas vid en temperatur under 0 C. Säkerhetsanordningar Låsanordning på spolhandtag Spolhandtaget har en låsning (5a). När låsningen är aktiverad kan handtaget inte an vän das. Motorskydd Ett överströmsrelä skyddar motorn mot överbelastning. Maskinen startar åter efter ett par minuter, när motorskyddet kallnat. El-kablar skall hållas torra och får inte ligga löst på marken. Förlängningskablar skall alltid vara helt utdragna, allt för att undvika värmeskador på kablarna. Vattenanslutning Högtryckstvätten ansluts med hjälp av vat ten slang till vattenkranen (tryck på matarvattnet, max. 10 bar, temperatur: max. 50 C). En vanlig 1/2" vattenslang till trädgårdsbruk på min. 5 och max. 25 m är lämpligt. Slangen kan anslutas med en snabbkoppling. OBS. Anslutning till kommunalt vatten skall göras enligt gäl lan de fö re skrif ter. 44

3 2.0 Bruksanvisning SV 2.1 Användarfunktioner ON/OFF knappar (1). Spolhandtag med låsanordning (5a). 2.2 Anslutning 1. Skruva högtrycksslangen (5) till högtrycksanslutningen (2) genom att vrida medurs. Anslut endast högtrycksanslutningen för hand. Använd inte skiftnyckel, tång eller liknande. Före användning skall högtrycksslangen vara helt utrullad / uträtad. Slangen får inte ligga i slingor under användning. 2. Kontrollera att filtret (4a) är monterat i matarvatten ingången (3) och att det inte är igensatt. 3. Det ingående filtret måste alltid finnas i matarvatteningången för att filtrera bort sand och annan smuts, då det kan skada pumpens ventiler. VARNING! Garantin gäller inte om filtret inte är monterat. 4. Skruva fast matarvattenanslutningen (4) i matarvatteningången (3). 5. Kontrollera att avtryckaren är stängd i Off-position (5a) genom att dra ut låsarmen och placera den i skåran på spolhandtaget. 6. Montera munstycke eller annan utrustning som skall användas. 7. Anslut vatten och el. Högtryckstvätten är nu klar att använda. 2.3 Start 1. Kontrollera att maskinen står vågrätt. 2. Släpp låsanordningen på spolhandtaget (5a). 3. Aktivera avtryckargreppet och låt vattnet flöda till dess att all luft är ute ur mat arv at ten slan gen. 4. Tryck på start/stopp knappen "I" (1). Lavtryk Lågtryck OBS! Maskinen får ej övertäckas un der drift. Om maskinen lämnas eller inte används i 5 minuter, skall den stängas av på start/stopp knappen. Tryck på start/stopp knappen "O" (1). Avtryckargreppet på spolhandtaget låses med säkringsspärren för att förhindra oavsiktlig användning. 2.5 Stopp 1. Stanna maskinen genom att trycka på start/stopp knappen "O" (1). 2. Dra ur stickkontakten från eluttaget. 3. Stäng av vattnet och aktivera avtryckar greppet för att få bort trycket i ma ski nen. Betr. Förvaring se kapitel 5.0. Højtryk Högtryck 2.4 Drift 1. Maskinen får inte användas, när den hänger på väggbeslaget! 2. Håll fast spolröret med båda händerna. Spolröret ger en rekylkraft när högtryckstvätten används. Notera: Rikta munstycket mot marken. 3. Aktivera högtryckstvätten med spolhandtagets avtryckargrepp. 4. Anpassa alltid munstyckets avstånd och därmed tryck till ytan som skall rengöras. NOTERA: Spridningsvinkel kan regleras på TOR- NADO PR munstycket (7). 45

4 3.0 Tillbehör SV 3.1 Väggbeslag Montering av väggbeslag - maskin: Väggbeslaget monteras på en lodrät vägg med det stora hålet överst (se illustration). Utrustning Använd endast originaltillbehör. Munstycken Monteras med Click & Clean mun stycks sys tem. TORNADO PR (7) Tryckreglerat universalmunstycke max. effekt vid ca. 7 cm av stånd. Det är viktigt, att alla 4 skruvar monteras fast. Montering av väggbeslag - tillbehör: 1. Väggbeslaget hålls upp på en lodrät vägg. Använd de 2 borrade hålen till uppmärkning av, var skruvarna skall monteras (se illustration). POWERSPEED (8) Munstycke med roterande stråle till besvärlig smuts på hårda ytor. Max. effekt vid ca. 10 cm av stånd. Fordonsmunstycke (9) Specialmunstycke till lackerade ytor. Optimalt avstånd cm. 90 vinklat special- munstycke till underrede och hjul hus. Integrerat slitskydd. Underspolmunstycke (10) Multivinkel- Inställes i vinklar från 0 - adapter (11) 90 för bättre arbetsställning och rengöring av svår till - gäng li ga ställen, t.ex. tunnor eller under gräs klip pa re. Passar till alla munstycke. Förlängningsslang 7 m för läng nings slang som ger ökat ar bets om rå de. Borstar (13,14) Avlopps-/ rörrensare Till bil och andra ytor. Oli ka modeller. För rensning av rör och avlopp, 15 m lång. 2. Montera skruvarna utan att skruva i dem helt skruvhuvudet skall vara ca. 3 mm från väggen. 3. Väggbeslaget kan nu monteras ned över skruvarna. Våtsandbläster- För att ta bort mål ning och utrustning rost. Sand köps i bygg va - ru hus. Patio Cleaner Utrustning för snabb ren gö ring av bl.a. sten plat tor. 46

5 Tillbehör SV Skum- Utrustning för ut lägg - mun stycke (12) ning av skum. Avstånd ca. 1m. Garden brush (15) Fälgborste (16) Roterande borste för rengöring av utemöbler, staket m.m. Roterande borste för rengöring av t.ex. aluminiumfälgar. 4.0 Underhåll SV Varning! Tag alltid ur stick-kontakten från väg gen före un der håll och rengöring. För att få en problemfri drift är det en god idé att göra föl jan de till en vana: Genomskölj vattenslangar, högtrycksslang, spolrör och tillbehör före montering. Skölj kopplingarna rena från sand och damm. Skölj skummunstycket efter användning. Re pa ra ti on skall göras av auktoriserad verkstad med ori gi nal reservdelar. Väggbeslag - tillbehör (19) Beslag till förvaring av slang, spolhandtag, munstycken m.m. 4.1 Rengöring av munstycke Ett igensatt munstycke medför för högt pump tryck och skall genast rengöras. 1. Stanna maskinen och demontera munstycket. 2. Rengör munstycket. VIKTIGT! Rensnålen får ENDAST användas när munstycket är demonterat. 3. Skölj munstycket framifrån och bakåt. Rengöringsmedel Stone & Wood Cleaner Plastic Cleaner Metal Cleaner Till sten, murar och staket. För borttagning av mossa och alger. Till plast och konstmaterial t.ex trädgårdsmöbler. Till rengöring av metall t.ex. trädgårdsredskap. Car Combi Cleaner Till bilar mm. Med s köljvax. Alu Cleaner Till aluminiumföremål. Appliceras med spray pump. 4.2 Rengöring av vattenfiltret Rengör filtret (4a) en gång i månaden eller efter behov. Ta försiktigt loss filtret med en skruv mej sel och skölj det noggrant. Kontrollera att filtret är helt innan det monteras tillbaka. Det ingående filtret måste alltid finnas i matar-vatteningången för att filtrera bort sand och annan smuts, då det kan skada pumpens ventiler. VARNING! Garantin gäller inte om filtret inte är monterat. 4.3 Rengöring av ventilationsöppningar Maskinen skall hållas ren, d.v.s att kylluft fritt kan passera genom öppningarna i maskinen. Oil & Grease Cleaner Wood Cleaner För borttagning av fett och olja på t.ex. motorer. Läggs på med spraypump. För rengöring av t.ex. staket och trädgårdsmöbler i trä. 47

6 5.0 Förvaring SV Maskinen skall förvaras frostfritt! Innan maskinen ställs undan skall pump och tillbe hör tömmas på vatten: 1. Stanna maskinen - tryck på start/stopp knappen "O" (1) och demontera matarvattenslang samt tillbehör. 2. Återstarta maskinen och aktivera spolhandtaget. Låt maskinen köra tills det inte kommer mer vatten ut ur spolhandtaget. 3. Stanna maskinen. Drag ur stickkontakten och demontera högtrycksslangen. 6.0 Miljöskydd SV Återvinn kasserat material istället för att slänga dem i soporna. Alla tillbehör, slangar och förpackningar skall sorteras och lämnas på en återvinningsstation som tar hand om det på ett miljövänligt säkert sätt. Om ma ski nen eller tillbehör har varit frusna, kontrol le ra att skador inte uppstått. Starta aldrig en frusen maskin. Frostskador innefattas inte av garantiåtaganden! 48

7 7.0 Felsökning och åtgärder SV För att undvika onödiga driftsstörningar ber vi dig att kontrollera följande innan du kontaktar ALTO s serviceorganisation: Fel Orsak Åtgärd Maskinen startar inte Kontakten ej ansluten Anslut kontakten Defekt el-uttag Prova annat el-uttag. Säkring har löst ut Byt säkring, stäng av ev. andra apparater. Förlängningskabel defekt Prova utan förlängningskabel. Pumptryck ojämnt Pumpen suger luft Kontrollera att slangar och anslutningar är lufttäta Ventilerna är smutsiga, slitna Rengör, byt ut eller kontakta ALTO service eller sitter fast verkstad. Pumppackningarna är utslitna kontakta ALTO service verkstad. Motor brummar Låg spänning eller Aktivera spolhandtaget för kall omgivning Maskinen stannar Säkring har löst ut Byt säkring, stäng ev. andra apparater. Felaktig nätspänning Kontrollera att nätspänningen motsvarar de på typbeteckningen angivna specifiktionerna. Motorskyddet aktiverat Låt maskinen kallna i 5 minuter. Munstycket delvis igensatt Rengör munstycket (se kapitel 4.1) Säkring löser ut För liten säkring Byt till en installation med säkring som är större än maskinens ampere förbrukning. Prova ev. utan förlängningskabel. Maskinen pulserar Luft i mat arv at ten slang/pump Låt maskinen köra med öppet spolhandtag tills trycket är jämnt. För liten vattentillförsel Kontrollera att vattenmängden motsvarar de angivna värden som finns på typbeteckningen. OBS! Undvik långa, smala slangar (min 1/2") Munstycket delvis igensatt Rengör munstycket (se kapitel 4.1) Vattenfiltret blockerat Rengör filtret (se kapitel 4.2) Slangar klämda Räta ut slangarna Maskinen startar och Pump/spolhandtag otätt Kontakta närmaste ALTO serviceverkstad. stannar ofta av sig själv Maskinen startar, Pump/slangar eller tillbehör Låt pump/slangar eller tillbehör tina upp. men det kommer är frusna inget vatten ur maskinen Inget ingående vatten Anslut vatten. Stopp i vattenfiltret Rensa filtret (se kapitel 4.2) Stopp i munstycket Rensa munstycket (se kapitel 4.1) On/off knappen har Det har kommit sand eller Använd rensnålen eller annat tunt verktyg till fastnat grus mellan knapp och kåpa att få bort smutsen. Skulle andra driftstörningar förekomma så kontakta närmaste ALTO serviceverkstad. Kundservice: ALTO Sverige AB Telefon: Box Mölndal 49

8 8.0 Garanti SV Din ALTO högtryckstvätt, som är avsedd för privat bruk, är under följande förutsättningar omfattad av 2 års garanti. Garantin gäller från inköpsdatum (måste styrkas med kvitto). att fel kan hänföras till material- eller fabrikationsfel (slitage och felaktig användning kan inte hänföras hit) att anvisningarna i instruktionsboken noggrant följts att reparationsarbete ej utförts av annan än auktori se rad ALTO-serviceverkstad att endast original reservdelar använts att högtryckstvätten inte utsatts för ovarsam be hand ling som fall, stötar eller frost att endast rent vatten använts att högtryckstvätten inte använts i uthyr nings ver k sam het eller på annat sätt varit föremål för affärsmässig verksamhet Garantireparationen omfattar byte av defekta delar men täcker inte försändelse och emballage. I övrigt hänvisas till nationella köpvillkor. Maskinen sänds/inlämnas till en av ALTO or ga ni sa ti o nens serviceverkstäder men noggrann felangivelse. Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras.t.ex. driftstörningar på grund av orsaker nämnda i instruktionsbokens avsnitt om Felsökning och åtgärder. 50

9 Art. no DA Patio Cleaner EN Patio Cleaner DE Patio Cleaner FR Patio Cleaner NO Patio Cleaner SV Patio Cleaner Art. no DA Roterende børste EN Rotating brush DE Rotierende Bürste FR Brosse rotative NO Roterende børste SV Roterande borste Art. no DA Rørrenser EN Tube cleaner DE Rohrreiniger FR Nettoyeur déboucheur NO Rørrenser SV Avlopps-/rørrensare Art. no DA Fælgbørste EN Rim brush DE Felgenbürste FR Brosse pour jantes NO Felgbørste SV Fälgborste Art. no DA Garden brush EN Garden brush DE Gartenbürste FR Brosse de jardin NO Hagebørste SV Garden brush

10 RECEIPT xx/xx/2004 ALTO high pressure washer Total... ALTO Danmark A/S Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund Tel.: b Printed in China Copyright 2003 ALTO Danmark A/S

COMPACT 1050 X-TRA DA EN FR NO SV

COMPACT 1050 X-TRA DA EN FR NO SV COMPACT 1050 X-TRA DA EN DE FR NO SV Instruktionsbog... 3-9 Instruction manual... 10-16 Betriebsanleitung... 17-23 Manuel d'instructions... 24-30 Instruksjonsbok... 31-37 Instruktionsbok... 38-44 6 1 3

Läs mer

Högtryckstvättar K2 Car

Högtryckstvättar K2 Car Högtryckstvättar K2 Car Smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Car-kitet innefattar tvättborste, skummunstycke samt 5 l rengöringsmedels-koncentrat

Läs mer

Din manual NILFISK C

Din manual NILFISK C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK C 100.5. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städa UTE Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus 2011 www.nilfisk-alto.se ALTO Sverige AB, Box 4029, 431 04 Mölndal, Kundsupport tel 020-27 16 00, info.se@nilfisk-alto.com Vi vill

Läs mer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruktionsbok Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar använda högtryckstvätten...5 4 Använda högtryckstvätten...7

Läs mer

Högtryckstvättar K3 Home

Högtryckstvättar K3 Home Högtryckstvättar K3 Home Behändig högtryckstvätt för hemmabruk. För rengöring runt huset, t ex av motorcykeln eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Home-kit Integrerat finmaskigt vattenfilter

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

Högtryckstvättar K2 - NYHET!

Högtryckstvättar K2 - NYHET! Högtryckstvättar K2 - NYHET! Liten och smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Integrerat finmaskigt

Läs mer

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1 C 130.1 är en kraftfull, kompakt och ergonomisk högtryckstvätt med bra förvaringsmöjligheter för standardtillbehören. Tvättens upprättstående höjd ger bra ergonomi. Click& Clean munstyckskoncept gör att

Läs mer

Konsument högtryckstvätt C 120.2/ C 125.2

Konsument högtryckstvätt C 120.2/ C 125.2 Nilfisk C 120.2/125.2 är en högtryckstvätt som erbjuder bra mobilitet och flexibilitet. Den är lämplig för dem som behöver en tvätt för basrengöringen och med prestanda på max. 120/125 bar. Tvättens höjd

Läs mer

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 9M STANDARD SLANG X-TRA 128500081 0

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 9M STANDARD SLANG X-TRA 128500081 0 E 130.2 är mycket mobil tack vare den upprättstående och ergonomiska designen och det kraftiga teleskopiska handtaget i aluminium gör att tvätten är lätt att flytta runt och med nedfällt handtag tar den

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Högtryckstvättar, konsument C 110.3 / C 115.3

Högtryckstvättar, konsument C 110.3 / C 115.3 Kompakt och okomplicerad Nyckelfördelar Du kan ha bra användning av en C 110.3/115.3 högtryckstvätt. Praktiskt format, enkel att transportera och har en mängd funktioner som täcker kraven på basrengöringen.

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade

Läs mer

TORNADO G2 YELLOW 126481114 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 5M 126481137 1 C&C SKUMMUNSTYCKE M FLASKA 128500077 1

TORNADO G2 YELLOW 126481114 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 5M 126481137 1 C&C SKUMMUNSTYCKE M FLASKA 128500077 1 Tvättens upprättstående design ger bra ergonomi. Click&Clean munstyckskoncept gör att det går snabbt och enkelt att byta tillbehör. Den välkända bajonettkopplingen från Nilfisk ger kompatibilitet med ett

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Högtryckstvätt, 13 HK Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Högtryckstvätt, 13 HK Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Högtryckstvätt, 13 HK Art.: 90 36 628 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Högtryckstvätt bensindriven 13Hk

Högtryckstvätt bensindriven 13Hk Bruksanvisning Art. 90 50 109 Högtryckstvätt bensindriven 13Hk Högtryckstvätt bensindriven 13HK Art. 9050109 Beskrivning: Mobil 250 bars högtryckstvätt. Komplett med pistol, lans, munstycke, högtryckslang

Läs mer

Produkter K7 Premium. Tekniska data

Produkter K7 Premium. Tekniska data Produkter K7 Premium Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som

Läs mer

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET!

Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Högtryckstvättar K5 Premium Home - NYHET! Perfekt allroundmaskin med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbundna arbeten på stora ytor och hårt sittande smuts, t ex på

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm.

AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm. AquaForte Slamsugare 3i1, Våt, torr och damm. Innan du använder AquaForte Pond Cleaner, läs instruktionerna noga. Denna dammsugare är mest lämpad för dammar, men kan användas som våt & torrdammsugare även

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städa UTE Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus 2013 Art. no. 901.000.709 - www.djursgruppen.dk - 86 48 36 33 www.hogtryck.nilfisk.se Nilfisk-Advance AB, Box 4029, 431 04 Mölndal,

Läs mer

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 0

TORNADOMUNSTYCKE C&C GUL 126481116 0 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 0 Nilfisk C 120.3/125.3 är en högtryckstvätt som erbjuder bra mobilitet och flexibilitet. Den är lämplig för dem som behöver en tvätt för basrengöringen och med prestanda på max. 120/125 bar. Tvättens höjd

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KEW 4403K KEW 5203K

INSTRUKTIONSBOK KEW 4403K KEW 5203K INSTRUKTIONSBOK KEW KEW 4403K 5203K VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett mycket högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I

INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I INTRUKTIONBOK 30 CA Compact 30 CA Compact I VIKTIGT: Läs denna instruktionsbok innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra

Läs mer

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Läs mer

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll

Handbok. Dammsugare. Drift och underhåll Handbok Dammsugare Drift och underhåll SÄKERHET MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH SKADA GENOM ATT LÄSA OCH FÖLJA DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMSUGAREN! Den här dammsugaren

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Högtryckstvättar, konsument E 140.2 / E 145.2

Högtryckstvättar, konsument E 140.2 / E 145.2 Pålitlighet, mobilitet, allround och hög prestandanivå Nyckelfördelar Erbjuder en mycket hög kapacitet vilket innebär att tvätten klarar alla typer av rengöringsuppgifter. Den kompakta och upprättstående

Läs mer

Högtryckstvättar, konsument C / C 125.3

Högtryckstvättar, konsument C / C 125.3 Högtryckstvätt för basuppgifterna Nyckelfördelar C 120.3/125.3 har upprättstående design med vagn och stora hjul. Bra förvaringsmöjligheter för standardtillbehören. För alla typer av lågfrekventa rengöringsuppgifter

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

PR TORNADO DARK BLUE 126481120 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 6M 126481138 1

PR TORNADO DARK BLUE 126481120 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 1 COMPACT PATIO 126411158 1 HOSE 6M 126481138 1 Det är en kompakt och ergonomisk högtryckstvätt med bra förvaringsmöjligheter för standardtillbehören. Tvättens upprättstående design ger bra ergonomi. Click&Clean munstyckskoncept gör att det går snabbt

Läs mer

Widetech WA Portabel split

Widetech WA Portabel split Widetech WA-12000 Portabel split DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation och underhåll 6 Energibesparingstips

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

MontAna Slow Juicer Model PR-179 Bruksanvisning Endast för hushållsbruk

MontAna Slow Juicer Model PR-179 Bruksanvisning Endast för hushållsbruk MontAna Slow Juicer Model PR-179 Bruksanvisning Endast för hushållsbruk Innehållförteckning 02 03 03 04 05 06 06 07 08 09 09 Säkerhetsföreskrifter Komponenter Installation och användning Montering Användarinstruktioner

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölktransportör. Art &

Bruksanvisning. Mjölktransportör. Art & Bruksanvisning Art. 9054668 & 9054671 Mjölktransportör Mjölktransportör med mixer Art. 9054668 Mjölktransportör med mixer och pump Art. 9054671 Beskrivning: Mjölktransport för att transportera mjölk till

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Manual - SE Modell: VCM40A16L

Manual - SE Modell: VCM40A16L Manual - SE Modell: VCM40A16L Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida bruk. Viktiga säkerhetsåtgärder: Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hetvattentvätt, 1714T Art.: 90 20 883 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr 12018 09/03 JA 1 Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr. 12018 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-terassvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Cirkulerande varmvattensystem 220V Gjutjärns modell. 2016

Cirkulerande varmvattensystem 220V Gjutjärns modell. 2016 Bruksanvisning Art.: 9027791 Cirkulerande varmvattensystem 220V Gjutjärns modell. 2016 Cirkulerande varmvattensystem Aqualine Art.: 9027791 Cirkulerande varmvattensystem för frostskydd av vattenkoppar

Läs mer

Högtryckstvättar, konsument E / E 145.2

Högtryckstvättar, konsument E / E 145.2 Pålitlighet, mobilitet, allround och hög prestandanivå Nyckelfördelar Erbjuder en mycket hög kapacitet vilket innebär att tvätten klarar alla typer av rengöringsuppgifter. Den kompakta och upprättstående

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Bruksanvisning. Dränkbar pump. Art

Bruksanvisning. Dränkbar pump. Art Bruksanvisning Art. 9027882 Dränkbar pump Dränkbar pump - Art. 9027882 Beskrivning: Dränkbar pump 230 V med plastvinge. Levereras med 10 meter kabel och motor på 1.100 W. Användningsområden: Pumpen är

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

K5 Premium. K5 Premium, 1.181-313.0, 2015-03-15

K5 Premium. K5 Premium, 1.181-313.0, 2015-03-15 K5 Premium K5 Premium rengör snabbt och enkelt bland annat fordon, stenmurar och cyklar. Utrustad med praktisk Quick connect, 8 m högtrycksslang på vinda, variopowerspolrör. Perfekt allroundmaskin med

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30 G 4.10 M Bensindriven högtryckstvätt för hobbybruk som är den perfekta lösningen där strömförsörjning saknas, exempelvis i sommarstugan, vid båten och bilen. Med en robust stålrörsram och grovmönstrade

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 VIKTIGT: Läs igenom denna instruktionsbok innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning

Engelskt hjul ITEM. Monterings och bruksanvisning Engelskt hjul ITEM 74104 Monterings och bruksanvisning Spara denna manual Du kommer att behöva manualen för de säkerhetsvarningar, monteringsinstruktioner handhavande, skötselråd, lista över delarna och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: och

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: och Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 29 och 40 Art.: 90 21 201 och 90 21 202 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30 K4 Premium Kompakt högtryckstvätt med hög prestanda. Med denna maskin rengörs stora ytor snabbt och effektivt. Perfekt för regelbunden rengöring t ex runt huset, bilen, trädgårdsmöblerna, motorcykeln eller

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

K 2 Premium Full Control

K 2 Premium Full Control K 2 Premium Full Control K 2 Premium Full Control är utrustad med två lättrullande hjul, en 6-meters tryckslang, rotojetmunstycke med roterande riktad stråle för borttagning av hårt sittande smuts och

Läs mer

Specifikationer, installations -och bruksanvisning VIKTIGT! Läs dessa instruktioner INNAN Ni installerar och använder den här produkten.

Specifikationer, installations -och bruksanvisning VIKTIGT! Läs dessa instruktioner INNAN Ni installerar och använder den här produkten. Specifikationer, installations -och bruksanvisning VIKTIGT! Läs dessa instruktioner INNAN Ni installerar och använder den här produkten. SPARA DEN HÄR INSTRUKTIONSBOKEN Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

5. Flytta inte på flottörerna längs elkabeln. Lämna dem i sina ursprungliga positioner.

5. Flytta inte på flottörerna längs elkabeln. Lämna dem i sina ursprungliga positioner. HJ 1007 Collector Viktiga säkerhetsföreskrifter 1. Den här modellen kan användas i simbassänger med plan botten. 2. Slå inte på enheten när den befinner sig utanför vattnet. 3. Se till att nätsladden är

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 7 16 9 195 8 175 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer