E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län"

Transkript

1 GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län Objekt:

2 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat till de två arbetsplanerna Ombyggnad av trafikplats Flädie respektive Väg 16 Flädie - Lund, objekt: Gestaltningsprogrammet har upprättats på uppdrag av Trafikverket Region Syd med följande projektorganisation: Trafikverket Region Syd Projektledare: Per Pettersson Teknikstöd gestaltning: Sofia Bremer Vectura Consulting AB Uppdragsansvarig: Peter Kjellner Ansvarig landskap: Carolina Lundberg Handläggare landskap: Hanna Svederberg Granskning: Mats Johansson Malmö Vectura Consulting AB Peter Kjellner 2 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

3 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Förutsättningar 6 Problembeskrivning 6 Vägprojektens innehåll 7 Angränsande projekt 8 Gestaltningsprogram för Väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 8 Projektmål 9 Gestaltningsmål för väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie: 9 Landskapsanalys 10 Landskapsbild 10 Tätorter och samlad bebyggelse 10 Det historiska landskapet 12 SWOT-analys, bilist 14 SWOT-analys, cyklist och boende 15 Sekvensanalys 16 Förslag 20 Gestaltningsidé 20 Förslag till åtgärder: 20 Utformningsförslag Fjelie 22 Riktlinjer och principer för utformningen 24 Bullerskydd 24 Belysning 33 Tillgänglighet och trygghet 34 Grönytor kring vägen 37 Ytskikt 38 Räcken 40 Olika räckestyper 41 Broar 43 Trafikplats Flädie 44 Slänter 48 Sekvensbeskrivning av förslaget 49 Drift och skötsel 50 Fortsatt arbete 51 Källförteckning 51 Utformningsförslag Gamlemark 23 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 3

4 4 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

5 Sammanfattning Förslag: Avisera Lundaavfarten genom åtgärder på bron såsom ljussättning och val av ljus kulör. Detta gestaltningsprogram tillhör arbetsplanerna Väg 16 Flädie-Lund och trafikplats Flädie. Projekten omfattar trafikplats Flädie samt en del av väg 16, från E6:an och vidare in mot Lund, fram till korsningen med väg 108. Projektets syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Väg 16 föreslås breddas till fyra körfält och förses med mittseparering. Antalet anslutningar minskas och möjlighet att svänga vänster tas i huvusak bort. Två planskildheter tillkommer, en i respektive Fjelie och Gamlemark inklusive nya lokalvägar. Trafikplats Flädie byggs om för ökad kapacitet. Befintlig bro över E6:an ersätts med en ny, trefältig bro vilken även anpassas för framtida sex körfält på E6:an. Dagens pendlarparkering ersätts med en ny i anslutning till trafikplatsen. På landet Fjelie - Gamlemark Mål: Vägen är en del i landskapet och anpassas väl till det omgivande landskapets skala och strukturer. Hänsyn till angränsande bebyggelse. Förslag: Utformning av restytor och slänter underordas det öppna landskapet. Bullerskydd placeras och utformas för förankring till platsen. Stadsnära slätt Gamlemark - Lund Mål: Infart skapas till Lund som ger trafikanten tydlig leding. Tillskapa en struktur åt vägavsnittet så att sträckan främst för cyklister inte uppfattas som monoton. Förslag. Befintlig trädrad förlängs fram till Gamlemark. Målsättningen är att gestaltningen ska bidra till en vägmiljö som är lättläst och ger trafikanten tydlig ledning. Oskyddade trafikanter ska uppleva att miljön trygg och trivsam att vistas i. Gestaltningen ska visa på väg 16:s dignitet som huvudlänk mellan Lund och E6:an. Ur boendemiljösynpunkt är det viktigt att värna närmiljö, såsom utblickar, naturoch kulturmiljöer och rörelsemönster t.ex. genom att minska vägens barriäreffekt och anpassa bullerskydd till platsens förutsättningar och värden. Förslaget följer tre principer efter de tre karaktärområden sträckan delas i: Stort, strukturerat & öppet området vid E6:an Mål: Tydliggöra avfarten mot Lund för trafikanten på E6:an. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 5

6 Gång- och cykeltrafik Utmed väg 16 finns ett gång- och cykelstråk av varierande standard som delvis följer vägen på egen bana och delvis går i blandtrafik genom Fjelie. väg E Laxmans åkarp 6 Borgeby väg 917 Tångarna Flädie 904 väg 13 väg 9 Fjelie väg 914 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie väg 16 Solnäs gård Bjärred Gamlemark Lun Tpl Flädie Leråkra station Kanik n ke äc sb p u r ne Ön n mu kom un ma m Lom s kom d Lun tpl Gunnesb Pilsåker Önnerup Väg 16 Flädie - Lund Orienteringskarta Teckenförklaring Staffans torps ko m mun aktuell stäcka Habo Ljung Figur 1. Orienteringskarta Trafikplats Flädie och väg 16 Flädie-Lund 6 08 väg 1 Vägsträckan är idag 13 meter bred, med ett körfält i vardera riktningen, utan mittseparering och med bred vägren. Vägen ligger huvudsakligen på bank av varierande höjd. Hastighetsbegränsningarna varie- Väg 16 är ca 13 meter bred och har ett flertal korsningar och direktutfarter. På huvuddelen av sträckan är hastigheten 90 km/h. Redan dagens trafikmängd motiverar en väg med mittseparering ur trafiksäkerhetssynpunkt. Pendlarparkering Vid trafikplats Flädie finns en väl utnyttjad samåkningsparkering. Vid parkeringen finns också ett av Trafikverkets informationshus med lokal och regional turistinformation. anan Lommab Väg 16 funktion och läge Väg 16 sträcker sig från E6:an och trafikplats Flädie, via Lund och fram till Dalby och väg 11. Aktuell sträcka är mellan E6:an, trafikplats Flädie och Lund, trafikplats Gunnesbo. Sträckan av väg 16 är en av de större infarterna till Lund och utgör Lunds huvudförbindelse norrut, via E6:an, mot alla målpunkter på västkusten. Även för huvuddelen av fjärrtrafiken från Lund mot Stockholm via E6/E4 utgör väg 16 den naturliga anslutningsvägen till motorvägnätet. Väg 16 har också en viktig lokal funktion som huvudlänk mellan Bjärred och Lund och för byarna Flädie och Fjelie i Lomma kommun samt för bebyggelse och verksamheter i Gamlemark vid kommungränsen Lomma/Lund. Trafikplats Flädie är gammal och ursprungligen utformad för vänstertrafik. Vid rusningstrafik har trafikplatsen kapacitetsproblem i de dominerande trafikflödena mellan E6 norr- Lund. väg 911 För att förbättra trafiksituationen kring väg 16 och trafikplats Flädie har Vägverket låtit upprätta en vägutredning, år 2006, som redovisar olika utbyggnadsalternativ för väg 16, väg 913 och Flädie trafikplats. Efter beslut om utbyggnadsalternativ upprättas nu två arbetsplaner parallellt. Den ena arbetsplanen behandlar ombyggnaden av Flädie trafikplats, den andra omfattar utbyggnad av väg 16 från trafikplats Flädie in mot Lund till strax väster om korsningen med väg 108. Utbyggnaden av väg 16 finansieras av regionala medel medan trafikplats Flädie finansieras på nationell nivå och därför upprättas två arbetsplaner parallellt. Problembeskrivning Trafikplats Flädie I trafikplats Flädie ansluter väg 16 och 913 till motorvägen. Trafikplatsen är ursprungligen byggd för vänstertrafik. Den dominerade trafikströmmen i trafikplats Flädie är E6 norr - Lund 07 Förutsättningar rar mellan 50, 70 och 90 km/h. Årsmedeldygnstrafiken uppgår till fordon/dygn väg 9 Bakgrund

7 Vägprojektens innehåll Väg 16 föreslås breddas till fyra körfält och förses med mittseparering. Antalet anslutningar föreslås minska och möjlighet till vänstersväng tas i huvudsak bort. Två planskildheter föreslås, en i Fjelie och en i Gamlemark inklusive anslutande lokalvägar. Trafikplats Flädie föreslås byggas om för ökad kapacitet. Bron över E6:an breddas till tre körfält. En ny cirkulationsplats föreslås ersätta dagens trafikljuskorsning väster om E6:an. Pendlarparkeringens läge planeras flyttas till västra sidan av trafikplats Flädie. En förbättrad standard på cykelvägen genom belysning, planskildheter och borttagna vägkorsningar. Önnerupsbäckens trumma måste bytas ut och bäcksträckningen ändras. Nya bullerskydd då föreslagna åtgärder i projektet innebär ökade bullernivåer. Väg 16 Flädie - Lund Översikt Teckenförklaring breddning norra sidan breddning södra sidan centrerad breddning kommungräns Lund / Lomma pendlar p flyttas Fjelie Läge för ny planskildhet planskildhet område för dagvattenhantering nytt läge för pendlar p Tpl Flädie arbetsplanegräns Läge för ny planskildhet Gamlemark Tpl Gunnesbo Figur 2. Översikt över åtgärder inom projekten GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 7

8 Angränsande projekt Lommabanan ingår i Banverkets inriktningsplanering som sträcker sig fram till år 2019 och kommer enligt planerna att öppnas för persontrafik med bl.a en station i Flädie. Vid en station i Flädie planeras en omdragning av väg 914 så att den anknyter till den cirkulation på väg som i det här projektet föreslås vid den nya pendlarparkeringen. En eventuell framtida serviceanläggning vid trafikplats Flädie belägen i angränsning till den i det här projektet ingående pendlarparkeringen. Servicestationen i kombination med den nya stationen i Flädie skulle bidra till en ökad attraktivitet och ökad närvaro av människor under en större del av dygnet i området vilket i sin tur ställer ökade krav på förbättrad belysning, m m I Lund pågår utbyggnad för handel vid Mobila och Nova där en ny cirkulationsplats och en gång- och cykelport är under byggnation vid korsningen väg 16 Plogfåran/ Förhandlingsvägen. En möjlig framtida breddning av E6:an till sex körfält. 8 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Gestaltningsprogram för Väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Gestaltningsprogrammet omfattar trafikplats Flädie samt en del av väg 16, från strax väster om trafikplats Flädie till trafikplats Gunnesbo där väg 16 korsar väg 108. Gestaltningsprogrammet behandlar utformningsaspekter för de som färdas på vägen, cyklar på cykelbanan bredvid vägen samt de som vistas eller bor vid sidan om vägen. Utbyggnadens konsekvenser för närboende, friluftsliv och rekreation redovisas mer ingående i Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet. Gestaltningsprogrammet tillhör och är ett stöd i arbetet med arbetsplanerna Väg 16 Flädie-Lund samt Trafikplats Flädie och syftar till att genom inventering och analys som visar på brister och kvaliteter i det befintliga landskapet, värdera de visuella aspekterna för de aktuella åtgärderna i förhållande till det omgivande landskapet. Utifrån vägutredningens gestaltningsprogram vidareformuleras gestaltningsidéerna till ett förankrat och genomförbart utförande. Gestaltningprogrammet är både en process som påverkar utformning av arbetsplanen och innehåller riktlinjer gällande utformningsfrågor som ska tillämpas i det slutgiltiga skedet, bygghandlingen. Gestaltningsprogrammet grundar sig på egna intryck efter fältbesök och tidigare gestaltningsprogram från vägutredningen. Hänsyn tas även till de övergripande projektmålen samt att mål och policys rörande utformning och tillgänglighet följs. Gestaltningsprogrammets roll Ett gestaltningsprogram är både en arbetsmetod, som integrerar utformnings- och upplevelseaspekter genom arbetet i ett vägprojektet, och ett dokument som beskriver den valda utformning för vägprojektet. Gestaltningsprogrammet följer med i vägplaneringsprocessens olika skeden och har som syfte att skapa vackrare vägar, anpassa vägen till det omkringliggande landskapet och underlätta en dialog om gestaltningsfrågor mellan olika kompetenser, delaktiga i vägprojektet. Ett mål hos Trafikverket är att gestaltningsprogram ska ingå i alla vägprojekt och vara en naturlig del i arbetet. Gestaltningsprogrammets upplägg Gestaltningsprogrammet består i huvudsak av två delar; en analysdel och en förslagsdel. I analysdelen analyseras sträckan genom landskapsbildsanalys där landskapets visuella värden och brister analyseras, en historisk analys som visar hur landskapet formats genom historien och vilka historiska aspekter som är avläsbara i dagens landskap. Därefter följer en analys ur bilistens, cyklistens och de boendes synvinkel. Analysen syftar till att hitta vägens värden, brister och möjligheter ur trafikanters och boendes perspektiv. I den efterföljande sekvensanalysen samlas resultatet från de övriga analysdelarna i en uppdelning av sträckan i sekvenser. Sekvenserna definierar de avläsbara avsnitten av sträckan som ger vägen variation. Därefter följer förslagsdelen av programmet med en presentation av idén och förslaget i korthet. Förslaget fördjupas sedan genom att åtgärderna gås igenom. Programmet avslutas med en sekvensanalys av sträckan efter genomförandet av de föreslagna åtgärderna.

9 Projektmål För arbetet med väg 16 och trafikplats Flädie har följande mål satts upp; Ökad trafiksäkerhet i hela det berörda vägsystemet Förbättrad framkomlighet för trafiken i stråket E6 norr väg 16 Färre men säkrare anslutande vägar och utfarter Förbättrat cykelstråk mellan Bjärred och Lund Förbättring av busshållplatsers trafiksäkerhet och tillgänglighet, både för bussar och resenärer Inte omöjliggöra eller försvåra en framtida snabbspårvägsförbindelse mellan Bjärred och Lund (Lundalänk väst) Anpassa nya vägar i möjligast mån efter kulturlandskapet och befintlig naturmiljö. Gestaltningsmål för väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie: Projektmålen ligger till grund för gestaltningen och kompletteras genom mål för gestaltningen inom projekten; En väg som uppfattas som infart till Lund och som ger tydlig ledning in mot staden. En väg väl anpassad efter omgivande landskap. En trafikplats som tydligt signalerar avfarten till Lund för trafikanter på E6:an. Dels genom utformning och dels genom en bro som ger trafikplatsen identitet. Ett lokalvägnät som så långt det är möjligt underordnar sig det gamla vägnätets struktur för att förstärka intrycket av det kulturhistoriskt värdefulla landskapet. Bullerskydd väl anpassade till sin omgivning. Belysning som möjliggör en trygg och säker miljö samt ger en tydlig ledning mot Lund En gång- och cykelväg som uppmuntrar till ökat cyklande mellan Lund och Flädie(Bjärred) Befintlig väg 16, 13 meter bred Breddning, 3,5 m. g/c väg stödremsa vägren körfält körfält mittseparering körfält körfält vägren & stödremsa dike Figur 3. Föreslagen sektion för väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 9

10 Landskapsanalys Landskapsbild Landskapet utgörs av ett flackt, svagt böljande jordbrukslandskap med mjuka höjdvariationer i terrängen. Strukturen i området präglas av talets skiftesreformer med räta linjer och rationellt markutnyttjande. Odlingsenheterna är stora och det öppna landskapet erbjuder långa utblickar. Landmärken som Lunds stadssiluett och sockenkyrkorna gör det lätt att orientera sig i landskapet. Inslagen av vegetation är få och består bl a av fruktodlingen vid trafikplats Flädie, den Nya kyrkogården vid Fjelie och vegetationsdungar kring gårdarna på slätten vilket skapar ett prickigt landskap. Önnerupsbäcken passerar väg 16 strax väster om Fjelie. Bäcken är påverkad av jordbruket och saknar ofta kantande vegetation vilket gör att den inte syns på håll. Infrastruktur som vägar, kraftledningar, vindkraftverk, belysningsstolpar samt vegetationsdungar och större alléer utgör väl synliga inslag och ger landskapet dess speciella karaktär med horisontella linjer och ett fåtal vertikala, men framträdande objekt. De mest utmärkande vertikala linjerna återfinns i de höga läplanteringarna kring Solnäs gård men även i belysningsstolparna som följer hela väg 16 från Lund till trafikplats Flädie. Det äldre vägnätets sträckningar finns delvis kvar som lokalvägar med anslutningar i plan till väg 16. Många av lokalvägarna i området har kvar skiftesstrukturens raka vägsträckningar med tvära svängar. Vägnätet inordnades i landskapet på samma rationella sätt som lantmätaren styckat av och delat in ägorna till gårdarna. Vägarna är en del i ett 10 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie funktionellt planerat landskap med raka linjer som ett tydligt stildrag och utgör sällan något visuellt hinder för överblickar ut över landskapet då de ofta ligger i nivå med omgivande marker. På stora delar av sträckan Trafikplats Flädie - Lund ligger väg 16 på bank. På övervägande delen är banken låg och väg 16 utgör därför ingen visuell barriär i landskapet. Då vägen längs övervägande del av sträckan heller inte följs av en trädrad är den inte synbar från håll. Från trafikplats Gunnesbo och fram till infarten till Gamlemark finns dock en rad lönnar längs cykelbanan. Gamla banvallen Bjerredsbanan syns inte länge. På en sträcka strax öster om Fjelie och en bit bort förbi trafikplats Flädie går väg 16 i järnvägens sträckning Fjelie och Gamlemark är två målpunkter i området tillsammans med pendlarparkeringen strax öster om trafikplats Flädie och Gårdsbutiken på Solnäs gård, strax sydväst om Fjelie. Tätorter och samlad bebyggelse Samlad bebyggelse finns i Fjelie och Gamlemark. På slätten ligger gårdarna spridda. Fjelie liksom Flädie längre västerut är kulturhistoriskt värdefulla med anor från medeltiden. Byarna Fjelie och Flädie har en kulturhistoriskt stark koppling sinsemellan, se fig. 6. Den fysiska kontakten mellan byarna är avskuren av E6:an men den visuella kontakten finns kvar och även den historiska kopplingen i form av den gamla vägens sträckning från Lund via Fjelie och Flädie, vilken fortfarande används. Genom byarna är det en gata med biltrafik och däremellan en cykelväg med separat cykelbro över E6:an. Fjelie by har ca 100 invånare. Byn ligger väl samlad och gränsar direkt till väg 16 i söder. Bebyggelsen i Fjelie utgörs av större lantbruksenheter och mindre enfamiljshus till största delen uppförda före Gatunätet i Fjelie knyter an till väg 16 och till det äldre vägnätet i området. Huvudgatorna i byn har lång tradition liksom Fjelie kyrka medan kyrkogården ut mot väg 16 är mer sentida. Också i Gamlemark ligger bebyggelsen intill vägen. I Gamlemark finns ett tiotal bostadsfastigheter, därtill kommer de friliggande gårdarna på slätten. Husen i Gamlemark ligger samlade längs Blomstervägen. Figur 4. Solnäs gård

11 Landskapsbildsanalys väg 16 Flädie - Lund smalt bäckavsnitt utan kantande vegetation - ej synligt på håll Fjelie kyrka pendlarparkering cykelbro Fjelie väg 16 mast fruktodling (Solnäs gård) Gamlemark nya kyrkogården tpl Flädie väg E6 väg 108 verksamheter/ småindustri Lund vindkraftverk vindkraftverk tpl Gunnesbo vindkraftverk vindkraftverk målpunkt: besöksmål av allmänt intresse i området landmärke: element som syns från långt håll. Vägbelysning: Vägbelysning längs hela sträckan utgör en stor visuell barriär i det i övrigt flacka landskapet. bäck: Vallkärrabäcken ansluter till Önnerupsbäcken och de har ett gemensamt flöde ner till Höje å. Delvis kulverterade genom Fjelie (prickad linje). kraftledning: dominerande element över åkerslätten. öar på åkern : Vegetation och bebyggelse. Bebyggelsen i området är utspridd och oftast omgiven av uppvuxen vegetation. verksamhetsområde: bebyggelse utan omgivande vegetation, avvikande karaktär i området. Skala 1: trädrad eller tät rätlinjig vegetationvertikala element på slätten. Figur 5. Landskapsbildsanalyskarta GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 11

12 Det historiska landskapet Landskapet Dagens landskap är i huvudsak resultatet av det skånska slättlandskapets utveckling. De stora skiftesreformerna och nutidens rationella drift har inte lämnat mycket kvar av äldre tiders landskap (landskap före 1800-talets jordbruksreformer). Detta är typiskt för det kulturarv som slättlandskapet utgör och har ett värde i sig. Spår finns naturligtvis ändå kvar av äldre tiders landskap såsom de delar av det äldre vägnätets sträckning som finns kvar(väg 911, 914 och 917) och i byarnas långa bebyggelsetradition. Fjelie kyrkby Redan i början av 1800-talet har Fjelie fått sin tydliga struktur med kyrkan mitt i byn, mellan de två vägskälen. Kyrkan har medeltida anor medan kyrkogården i västra Fjelie är av nyare datum, anlagd väg 914 gemensam stil. Stationshuset i Fjelie används idag som bostad och har fått en plåtfasad. I Fjelies södra kant ligger en rad tidiga 1900-tals villor med väl sammanhållen karaktär, de sk bondeundantagen. Infrastruktur Kring sekelskiftet 1900 växer Bjerred badort fram. År 1901 invigdes järnvägen mellan Bjärred och Lund med stationer. Järnvägseran blev dock kortvarig och redan 1939 lades bana ner. Vägen mellan Bjärred och Lund gick tidigare genom väg 911 väg 917 Fjelie och Byavägens sträckning i Fjelie sammanfaller med läget för den medeltida gatuvallen. Idag finns inte den äldre landsvägen kvar öster om Fjelie och Byavägen ansluter istället till väg 16 i sydöstra hörnet av byn. Vid Fjelie sammansfaller väg 16 nuvarande sträckning med den fd järnvägens sträckning. I Gamlemark finns rester av landsvägens tidigare sträckning i lokalvägnätet. De mindre vägarna i området präglas ännu av skiftessturkturen med raka linjer och räta vinklar. Bebyggelsen består idag av en blandning av äldre gatuhus, enstaka kvarliggande gårdar och mer sentida villor. Det ombyggda stationshuset i byns östra del är från tiden när badortsjärnvägen mellan Lund och Bjärred hade sin storhetstid. Samtliga stationer och banvaktsstugor utmed linjen uppfördes i trä i Figur 6. Utdrag ur Häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal med befintligt vägnät inlagt. Teckenförklaring tidigare alléplanteringar väg 16 väg 108 väg E6 Bjerredsbanans sträckning kvarvarande vägar 2010 kommungräns Lomma/Lund Lunds stadsgräns GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

13 Kvaliteter att ta fasta på: Det äldre vägnätets sträckningar. Ägogränser och odlingsstrukturer. Önnerupsbäcken väg 911, gammal väg in mot Fjelie E6 Trafikplats Flädie Solnäs gårdfrukt-och läplanteringar Fjelie Historiska kopplingar mellan byarna i området och mellan de äldre gårdarna belägna i sina ursprungliga lägen (före skiftet). Fjelie kyrka Bäckavsnitt i sina ursprungliga, naturliga lägen. rätlinjig struktur på äldre vägnät Tidigare alléplanteringar. Markanvändning med fruktodling och åkermark. Trånga passagen De öppna vyerna Gamlemark rätlinjiga ägogränser och odlingsstrukturer Väg 16 Trafikplats Gunnesbo Väg 108 Figur 7. Snedbild över projektets sträcka av väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 13

14 SWOT-analys, bilist Swotanalysen identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) och är ett verktyg för strategiutformning och helhetsanalys. Faktorerna som tas fram pekar på projektets styrkor som kan förstärkas, svagheter som kan minskas, möjligheter att ta tillvara på och hot att avvärja. SWOT-analys, bilist analyserar sträckan utifrån bilistens perspektiv. S Landskapets styrkor ligger främst i det unika läget med lundaslättens vidsträckta vyer och sin närhet till Lund. Vackra vyer; åkrar, landskap, Lund Varierande sekvenser - öppet landskap/ bebyggelse och uppvuxen vegetation Avläsbar historik - raka linjer i tydlig, rätvinklig struktur från enskiftet Citynära landsort Tillgänglig infrastruktur O Möjligheter som effekt av breddningen av väg 16 Förstärka natur/ekologi värden. Trafikplats - annonsera Lund Trafikplats - orienterbarhet från E6:an Trafikplats - ökad trafiksäkerhet, förbättrad tillgänglighet, bättre körupplevelse med tydlig utformning W Väg - bebyggelse konflikt Konflikt byliv - dominerande infrastruktur Vägen ger svag visuell ledning Bitvis monoton omgivning Väg 16 är anonym trots ställning som huvudlänk mellan E6:an och Lund Storskalig väg, höga stolpar, bred väg, inget definierat vägrum T Ökad dominans av infrastruktur Konflikten i att väg 16 som matarled E6:an- Lund överordnas väg 16:s funktion som en del i lokalvägnätet genom hastighet och utformning. Bullerskydden förändrar/förvanskar landskapsbilden Planskildheter - annan upplevelse av trafikprioritering Följdexploatering vid pendlarparkering 14 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

15 SWOT-analys, cyklist och boende Analyserar sträckan och området utifrån cyklisten, gående eller den boende vars upplevelse av vägen och området är ur ett annat perspektiv. S Vackra vyer; åkrar, landskap, Lund. Delvis varierande sekvenser - öppet landskap/ bebyggelse och uppvuxen vegetation. Avläsbar historik - tydlig rak struktur från enskiftet. Citynära landsort. Sammanhållen cykelväg. Bitvis kontakt med bebyggelse. Återkommande rytm så att vägen upplevs kortare, tex trädrad. Upplevelse bymiljö - tystare, avskildhet. Trygg och upplyst gång- och cykelväg. Säkrare passager av väg 16. Attraktiv cykelväg skapar upplevelse av prioriterat trafikslag vilket leder till ökad cykelpendling Ökad trygghet kring hållplatsområdena i Fjelie. W Monoton cykelväg över åkrarna. Cykelväg lägre än bilväg, risk för bländning. Vägen ger svag ledning. Ej tillräckligt ljust på cykelvägen. Utsatt läge genom den trånga passagen. Vind och väderutsatt på slätten. Otrygg passage under väg 16 i Fjelie. O T 15 Känsla av otrygghet som medför begränsning av användningen. Upplevelse av ökad infrastrukturdominans i området med den tillkommande planskildheterna mm. Mindre gent att korsa väg 16, trots säkrare passager kan upplevelsen av barriär öka. Bullerskydd längs långa sträckor skapar känsla av instängdhet. Följdexploateringen vid pendlarparkeringen och trafikplats Flädie. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

16 Sekvensanalys På landet Knyter samman föregående analyser genom att identifiera sträckans rytm och visuella Stort, strukturerat & öppet Fjelie by, bebyggelse i vegetation, tät sekvens väl definierad mot omkringliggande åkerslätt. Trots att vägen inte passerar genom byn är det tydligt att vägen går genom ett mer tätbebyggt område. Väg 16 går i korridor mellan vegetationsvolymer Fjelie Kort, öppen sekvens med långa utblickar över åkerlandskapet. Landskapsrum med tydligt slut både från öster och väster Stadsnära slätt Öppen sekvens med långa utblickar. Infartssekvens mot Lund för trafikant västerifrån med en vy över Lunds stadssiluett. Monoton sekvens, särskilt för cyklisten pga liten variation Småbruten sekvens med uppvuxna tomter varvat med glimtar ut över åkerlandskapet. väg väg 108 Gamlemark 7. Lund väg E6 Vegetationsvolym, Solnäs gård. Läplanteringar med raka linjer, ger en byggd karaktär. Åkerslätt kraftigt påverkad av storskalig infrastruktur. Långa siktlinjer. Figur 8. Sekvensanalyskarta 16 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Lunds stadsrand, möte med slätten för trafikanten västerut. tstorslagna vyer över böljande åkrar Skala 1:20 000

17 Vy från bron över E6:an mot nordväst. E6:an går i djup skärning och sikten över landskapet är begränsad. Från bron finns det inget som skymmer den vidsträckta utsikten. 1. mot norr 1. mot öster Från bron över E6:an österut, trafiken västerifrån leds in i en droppe. Till höger vegetation kring fastighet 16:3 som kan bli aktuell för inlösen. Belysningsstoplar ger ledning in mot Lund. 1. mot söder 2. mot väster Vy från bron över E6:an mot sydväst. Avfartsramp från E6:an för södergående trafik. Trafikanter på rampen har dålig sikt genom kurvan. Vegetationskorridor öster om Fjelie, öppnar upp sig kring trafikplatsen. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 17

18 Solnäs gård på den södra sidan av väg 16 omges av karaktäristiska läplanteringar. Gården och planteringarna upplevs ingå i samma slutna sekvens som Fjelie by. 2. mot söder 3. mot väster Bild från södra sidan av väg 16. Trädrad mitt i bilden kringgärdar Fjelie nya kyrkogård. I bakgrunden till vänster den uppvuxna planteringen kring Solnäs gård. Vy mot Fjelie från väster. Vägbelysningen ger ledning och syns tydligt i vägens öppna sekvenserna. 4. mot väster 18 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

19 Slättlandskap mellan Fjelie och Gamlemark. Slätten in mot Lund. Lunds stadssiluett syns från långt håll tack vare den öppna slätten. Sekvensen in mot Lund annonserar staden tydligt men är fortfarande på landsbygden. 5. mot norr 6. mot väster 7. mot öster Den trånga passagen vid Gamlemark där väg 16 går i en smal passage mellan ett par fastigheter. Den slutna sekvensen är som tydligast här, fortsättningen är i form av tomter med uppvuxen vegetation växelvis på södra och norra sidan av väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 19

20 Förslag Med utgångspunkt i analyserna formuleras förslaget så att det följer projektets mål och ger vägen visuella kvaliteter utifrån givna förutsättningar Gestaltningsidé Utformningen föreslås följa två huvudprinciper, en för vardera Trafikplats Flädie och väg 16 Flädie- Lund. Väg 16:s gestaltning tar fasta på begreppet en stadsnära landsväg. Landsvägen har en historisk förankring och verkar som länk mellan orterna, i synnerhet kopplingen till huvudorten i området, Lund, är betydelsefull. Vägens förankring i ett sammanhang är tongivande och utformningen strävar efter att anpassa vägen till omgivande landskap. I trafikplats Flädie möts två behov, dels önskan att manifesta avfarten för trafikanterna på E6:an, dels viljan att inte öka infrastrukturens dominans i det öppna slättlandskapet. Utformningen strävar efter att, sedd från E6:an, utmärka lundaavfarten och understryka dess dignitet samt att från väg 16 och ur ett åskådarperspektiv anpassa utformningen till rådande förutsättningar, där E6:an ligger i djup skärmning vid trafikplats Flädie, genom att eftersträva en gestaltning som tar hänsyn till det öppna landskapet. Vidare ska gestaltningen av utbyggnaden av väg 16 och ombyggnaden av trafikplats Flädie bidra till att skapa en vägmiljö som är lättläst och ger trafikanten tydlig ledning. Väg 16 och tillhörande anläggningar ska värna det öppna landskapet och ges en naturlig förankring. Det värden och vackra delmiljöer som finns bevaras och utvecklas. Samtidigt bör vägens funktion som länk mellan E6:an och Lund understrykas. Två skalor och två perspektiv möts. Utformningen beaktar dels boendes och oskyddade trafikanters miljö dels bilistens miljö, där den regionala vägen ska vara tydlig och körvänlig. I förstnämnda handlar åtgärderna om omtanke för den nära upplevelsen. Vägsträckan delas in i tre delområden baserat på de tre karaktärsområden som identifieras i sekvensanalysen. Delsträckornas varierande karaktärer, definierade i sekvensanalysen på s. 16 innebär att olika åtgärder föreslås: Stort, strukturerat & öppet Tydliga avfarter mot Lund för trafikanten på E6:an. Enkel, tydlig gestaltning anpassad efter ett storskaligt, öppet landskap. På landet Vägen är en del av landskapet och anpassar sig väl till det omgivande landskapet vars skala och strukturer varierar. Hänsyn till angränsande bebyggelse. Rytmen mellan öppet/ slutet värnas. Stadsnära slätt Infarten till Lund utformas så att den ger trafikanten tydlig leding. Tillskapa en struktur åt vägavsnittet. Förslag till åtgärder: Stort, strukturerat & öppet Trafikplats Flädies dignitet tydliggörs genom; Bro som skiljer sig från övriga broar på sträckan Formspråket på bron är ljust och mjukt Vegetationsytor med färgsprakande vårlökar Ljussättning: bron belyses och bildar en ljus portal över E6:an På landet Tätortsprägel på utrustning som visar på stadsnära läge Variationsrik rytm längs sträckan behålls och utvecklas: öppen åker varvas med sluten karaktär av vegetation och bebyggelse Restytor och dagvattenmagasin inpassas i omgivningen Bullerskydd som så långt det är möjligt anpassas till miljön och där det går hakar på befintliga hus och vegetationsvolymer. Utblickar värnas! Stadsnära slätt trädrad ger ledning mot Lund och definierar vägrummet i det öppna landskapet belyst gång- och cykelbana ger ledning i mörker och ger en trygg och säker miljö för de oskyddade trafikanterna. 20 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 1L320001.indd 1 2007-01-24 10:53:43 Titel: Gestaltningsprogram

Läs mer

Väg 80/56 Valbo Handelsområde

Väg 80/56 Valbo Handelsområde Väg 80/56 Valbo Handelsområde GESTALTNING Tallarna definierar vägrummet och klarar att förankra de stora volymerna i köpcentrat. Platsen blir ett möte mellan köpcentrats öppna ytor och färgstarka karaktär

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall

PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Uppdragsnr: 10111982 1 (3) PM - Förslag på tänkbara åtgärder för oskyddade trafikanter vid E4 Trafikplats Hudiksvall Syd, E4 Enånger - Hudiksvall Bakgrund Nysträckning av E4 delen Enånger - Hudiksvall

Läs mer

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm Tidaholms kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning 2015-06-15, Projektnummer: 144 554 Trafikverket Trafikverket, Box 110,

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

TRAFIKPLATSER. De höga bergskärningarna mellan trafikplatserna Akalla och Häggvik gestaltas med stor omsorg och med arkitektonisk

TRAFIKPLATSER. De höga bergskärningarna mellan trafikplatserna Akalla och Häggvik gestaltas med stor omsorg och med arkitektonisk att klätterväxter, träd och buskar ska klara av att växa och trivas i en tuff vägmiljö är det helt avgörande att de får goda förutsättningar i form av bra tillgång till näring, vatten och syre. Både i

Läs mer

JÄRNVÄGSRESENÄRENS UPPLEVELSE AV LANDSKAPET

JÄRNVÄGSRESENÄRENS UPPLEVELSE AV LANDSKAPET JÄRNVÄGSRESENÄRENS UPPLEVELSE AV LANDSKAPET En fallstudie av järnvägssträckan Höör Osby Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Området för Landskapsarkitektur Alnarp Foto:

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar GRANSKNINGSHANDLING Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17,

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Diarienummer 09-0805 ÄNGELHOLMS KOMMUN G E S T A L T N I N G S P R O G R A M Förslag till detaljplan för del av fastigheten Barkåkra 50:3 m. fl., Tvärbanan, Ängelholms kommun Antagandehandling Modell över

Läs mer

Stadsarkitektkontoret SAMRÅD Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Stadsarkitektkontoret SAMRÅD Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län Stadsarkitektkontoret 2014 Höst SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Svanhagen (Skå-Berga 1:12 m.fl.), på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.6 GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogrammets

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm.

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm. Belysningsstolpar Belysningspunkterna skall vara placerade så att de ger god visuell ledning. Utmed Förbifart Stockholm placeras belysningsstolpar med två armaturarmar i vägens mittremsan. Utmed ramper

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450 PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken Malå kommun, Västerbottens län 2016-02-15 Objektnummer: 137580,TRV 2015/101450 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå, Besöksadress:

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Gestaltningsprogram Smedby gård Åkersberga

Gestaltningsprogram Smedby gård Åkersberga Gestaltningsprogram Smedby gård Åkersberga INLEDNING För att värna önskade kvaliteter, områdets karaktär och utformningen av byggnader och mark, upprättas i samband med detaljplan ett gestaltningsprogram.

Läs mer

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län GESTALTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSPLAN Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-09-17 Objekt: 884232 Yta för bild eller mönster DokumentID: 4L14001 Objektnummer: 884232 Dokumentslag:

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg Ny gång- och cykelväg Se kartan på sidan 15. En ny gång- och cykelväg anläggs i huvudsak öster om väg 631. Gång- och cykelvägen görs 2,25 meter bred och beläggs med asfalt. Den placeras på åkermarken avskiljd

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Cykelvägars linjeföring och gestaltning

Cykelvägars linjeföring och gestaltning Per Kågeson Nature Associates 2008-05-31 Cykelvägars linjeföring och gestaltning Bakgrund Vägtrafiken består egentligen av fem olika transportslag: Personbilar, samt lätta bussar och lastbilar Tunga bussar

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling 2013-08-29 Detaljplan för ERIKSBERGS VERKSAMHETSOMRÅDE Del av Marstrand 6:7 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län 1 INNEHÅLL DETALJPLANEN 3 Inledning 3 Detaljplanens

Läs mer

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen.

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen. Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, delen Sandtorpet- Hackefors, arbetsplan Uppdragsnr 106909 Bilaga till MKB 2012-12-04 Föreslagna er för trafik som avses utföras i arbetsplanen. I detta dokument redovisas

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning

Delen Jakobsberg. Beskrivningen omfattar sträckan från strax norr. sen för Jakobsberg. Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R N AT I V Korridorernas namn och indelning Delen Jakobsberg Kallhäll Jakobsberg Kista Vattmyran Barkarby Spånga Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Beskrivningen omfattar sträckan från strax

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Väg 267, Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden ÖVERSIKTLIGT GESTALTNINGSPROGRAM Väg 267, Rotebroleden Delen Tpl Stäket - Tpl Rotebro Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner, Stockholms län Granskningshandling 2013-05-01 Uppdragsnummer: 107277

Läs mer

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg

Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg Väg E14 Vik-Frönäset Gång- och cykelväg SAMRÅDSMÖTE Syfte? För Trafikverket är det att tidigt informera vad som händer och berätta om bl.a. processen och möjligheter

Läs mer

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan I det här avsnittet beskrivs hur den utvidgade stadskärnan får en starkare identitet och en tydligare koppling till stadskärnan och attraktioner

Läs mer

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden

Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Alingsås kommun Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Göteborg 2016-03-21 Överdäckning, kostnader för alternativa utföranden Datum 2016-03-21 Uppdragsnummer 1320000906-012 Utgåva/Status Förhandskopia

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan Bussgata - nulägesbeskrivning Bussgatans närområde Björktjära Bollevägen Bussgatan planeras att dras över den uppodlade dalgången mellan Brånan och Björktjära, Bollnäs kommun. Området ligger i en svag

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik 1(3) Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR 87 53 34 13 Arbetsplan Teknisk PM geoteknik JÖNKÖPING 2008-06-13 Handläggare: Björn Pettersson Vägverket Konsult Postadress:

Läs mer

V A L B O K Ö P S T A D U T F O R M N I N G S P R O G R A M

V A L B O K Ö P S T A D U T F O R M N I N G S P R O G R A M V A L B O K Ö P S T A D U T F O R M N I N G S P R O G R A M 2 0 1 2-1 2-2 1 2012-12-21 Utställningshandling Valbo Köpstad Detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 801 84 Gävle Besöksadress:

Läs mer

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan

Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden av E45 och Norge/Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan 1 Bekvämare pendling Miljön i fokus Säkrare resa 2 VARFÖR Effektivare kommunikationer avgörande för utveckling av livsmiljö och ekonomi

Läs mer

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde

Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde Bilaga till detaljplan för Orrakullen Gestaltningsprinciper för grönska och dagvatten vid Orrakullens industriområde SYFTE OCH ANVÄNDNING AV DOKUMENTET Syfte med detta dokument är att ge en inriktning

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer