E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län"

Transkript

1 GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län Objekt:

2 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat till de två arbetsplanerna Ombyggnad av trafikplats Flädie respektive Väg 16 Flädie - Lund, objekt: Gestaltningsprogrammet har upprättats på uppdrag av Trafikverket Region Syd med följande projektorganisation: Trafikverket Region Syd Projektledare: Per Pettersson Teknikstöd gestaltning: Sofia Bremer Vectura Consulting AB Uppdragsansvarig: Peter Kjellner Ansvarig landskap: Carolina Lundberg Handläggare landskap: Hanna Svederberg Granskning: Mats Johansson Malmö Vectura Consulting AB Peter Kjellner 2 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

3 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Förutsättningar 6 Problembeskrivning 6 Vägprojektens innehåll 7 Angränsande projekt 8 Gestaltningsprogram för Väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 8 Projektmål 9 Gestaltningsmål för väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie: 9 Landskapsanalys 10 Landskapsbild 10 Tätorter och samlad bebyggelse 10 Det historiska landskapet 12 SWOT-analys, bilist 14 SWOT-analys, cyklist och boende 15 Sekvensanalys 16 Förslag 20 Gestaltningsidé 20 Förslag till åtgärder: 20 Utformningsförslag Fjelie 22 Riktlinjer och principer för utformningen 24 Bullerskydd 24 Belysning 33 Tillgänglighet och trygghet 34 Grönytor kring vägen 37 Ytskikt 38 Räcken 40 Olika räckestyper 41 Broar 43 Trafikplats Flädie 44 Slänter 48 Sekvensbeskrivning av förslaget 49 Drift och skötsel 50 Fortsatt arbete 51 Källförteckning 51 Utformningsförslag Gamlemark 23 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 3

4 4 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

5 Sammanfattning Förslag: Avisera Lundaavfarten genom åtgärder på bron såsom ljussättning och val av ljus kulör. Detta gestaltningsprogram tillhör arbetsplanerna Väg 16 Flädie-Lund och trafikplats Flädie. Projekten omfattar trafikplats Flädie samt en del av väg 16, från E6:an och vidare in mot Lund, fram till korsningen med väg 108. Projektets syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Väg 16 föreslås breddas till fyra körfält och förses med mittseparering. Antalet anslutningar minskas och möjlighet att svänga vänster tas i huvusak bort. Två planskildheter tillkommer, en i respektive Fjelie och Gamlemark inklusive nya lokalvägar. Trafikplats Flädie byggs om för ökad kapacitet. Befintlig bro över E6:an ersätts med en ny, trefältig bro vilken även anpassas för framtida sex körfält på E6:an. Dagens pendlarparkering ersätts med en ny i anslutning till trafikplatsen. På landet Fjelie - Gamlemark Mål: Vägen är en del i landskapet och anpassas väl till det omgivande landskapets skala och strukturer. Hänsyn till angränsande bebyggelse. Förslag: Utformning av restytor och slänter underordas det öppna landskapet. Bullerskydd placeras och utformas för förankring till platsen. Stadsnära slätt Gamlemark - Lund Mål: Infart skapas till Lund som ger trafikanten tydlig leding. Tillskapa en struktur åt vägavsnittet så att sträckan främst för cyklister inte uppfattas som monoton. Förslag. Befintlig trädrad förlängs fram till Gamlemark. Målsättningen är att gestaltningen ska bidra till en vägmiljö som är lättläst och ger trafikanten tydlig ledning. Oskyddade trafikanter ska uppleva att miljön trygg och trivsam att vistas i. Gestaltningen ska visa på väg 16:s dignitet som huvudlänk mellan Lund och E6:an. Ur boendemiljösynpunkt är det viktigt att värna närmiljö, såsom utblickar, naturoch kulturmiljöer och rörelsemönster t.ex. genom att minska vägens barriäreffekt och anpassa bullerskydd till platsens förutsättningar och värden. Förslaget följer tre principer efter de tre karaktärområden sträckan delas i: Stort, strukturerat & öppet området vid E6:an Mål: Tydliggöra avfarten mot Lund för trafikanten på E6:an. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 5

6 Gång- och cykeltrafik Utmed väg 16 finns ett gång- och cykelstråk av varierande standard som delvis följer vägen på egen bana och delvis går i blandtrafik genom Fjelie. väg E Laxmans åkarp 6 Borgeby väg 917 Tångarna Flädie 904 väg 13 väg 9 Fjelie väg 914 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie väg 16 Solnäs gård Bjärred Gamlemark Lun Tpl Flädie Leråkra station Kanik n ke äc sb p u r ne Ön n mu kom un ma m Lom s kom d Lun tpl Gunnesb Pilsåker Önnerup Väg 16 Flädie - Lund Orienteringskarta Teckenförklaring Staffans torps ko m mun aktuell stäcka Habo Ljung Figur 1. Orienteringskarta Trafikplats Flädie och väg 16 Flädie-Lund 6 08 väg 1 Vägsträckan är idag 13 meter bred, med ett körfält i vardera riktningen, utan mittseparering och med bred vägren. Vägen ligger huvudsakligen på bank av varierande höjd. Hastighetsbegränsningarna varie- Väg 16 är ca 13 meter bred och har ett flertal korsningar och direktutfarter. På huvuddelen av sträckan är hastigheten 90 km/h. Redan dagens trafikmängd motiverar en väg med mittseparering ur trafiksäkerhetssynpunkt. Pendlarparkering Vid trafikplats Flädie finns en väl utnyttjad samåkningsparkering. Vid parkeringen finns också ett av Trafikverkets informationshus med lokal och regional turistinformation. anan Lommab Väg 16 funktion och läge Väg 16 sträcker sig från E6:an och trafikplats Flädie, via Lund och fram till Dalby och väg 11. Aktuell sträcka är mellan E6:an, trafikplats Flädie och Lund, trafikplats Gunnesbo. Sträckan av väg 16 är en av de större infarterna till Lund och utgör Lunds huvudförbindelse norrut, via E6:an, mot alla målpunkter på västkusten. Även för huvuddelen av fjärrtrafiken från Lund mot Stockholm via E6/E4 utgör väg 16 den naturliga anslutningsvägen till motorvägnätet. Väg 16 har också en viktig lokal funktion som huvudlänk mellan Bjärred och Lund och för byarna Flädie och Fjelie i Lomma kommun samt för bebyggelse och verksamheter i Gamlemark vid kommungränsen Lomma/Lund. Trafikplats Flädie är gammal och ursprungligen utformad för vänstertrafik. Vid rusningstrafik har trafikplatsen kapacitetsproblem i de dominerande trafikflödena mellan E6 norr- Lund. väg 911 För att förbättra trafiksituationen kring väg 16 och trafikplats Flädie har Vägverket låtit upprätta en vägutredning, år 2006, som redovisar olika utbyggnadsalternativ för väg 16, väg 913 och Flädie trafikplats. Efter beslut om utbyggnadsalternativ upprättas nu två arbetsplaner parallellt. Den ena arbetsplanen behandlar ombyggnaden av Flädie trafikplats, den andra omfattar utbyggnad av väg 16 från trafikplats Flädie in mot Lund till strax väster om korsningen med väg 108. Utbyggnaden av väg 16 finansieras av regionala medel medan trafikplats Flädie finansieras på nationell nivå och därför upprättas två arbetsplaner parallellt. Problembeskrivning Trafikplats Flädie I trafikplats Flädie ansluter väg 16 och 913 till motorvägen. Trafikplatsen är ursprungligen byggd för vänstertrafik. Den dominerade trafikströmmen i trafikplats Flädie är E6 norr - Lund 07 Förutsättningar rar mellan 50, 70 och 90 km/h. Årsmedeldygnstrafiken uppgår till fordon/dygn väg 9 Bakgrund

7 Vägprojektens innehåll Väg 16 föreslås breddas till fyra körfält och förses med mittseparering. Antalet anslutningar föreslås minska och möjlighet till vänstersväng tas i huvudsak bort. Två planskildheter föreslås, en i Fjelie och en i Gamlemark inklusive anslutande lokalvägar. Trafikplats Flädie föreslås byggas om för ökad kapacitet. Bron över E6:an breddas till tre körfält. En ny cirkulationsplats föreslås ersätta dagens trafikljuskorsning väster om E6:an. Pendlarparkeringens läge planeras flyttas till västra sidan av trafikplats Flädie. En förbättrad standard på cykelvägen genom belysning, planskildheter och borttagna vägkorsningar. Önnerupsbäckens trumma måste bytas ut och bäcksträckningen ändras. Nya bullerskydd då föreslagna åtgärder i projektet innebär ökade bullernivåer. Väg 16 Flädie - Lund Översikt Teckenförklaring breddning norra sidan breddning södra sidan centrerad breddning kommungräns Lund / Lomma pendlar p flyttas Fjelie Läge för ny planskildhet planskildhet område för dagvattenhantering nytt läge för pendlar p Tpl Flädie arbetsplanegräns Läge för ny planskildhet Gamlemark Tpl Gunnesbo Figur 2. Översikt över åtgärder inom projekten GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 7

8 Angränsande projekt Lommabanan ingår i Banverkets inriktningsplanering som sträcker sig fram till år 2019 och kommer enligt planerna att öppnas för persontrafik med bl.a en station i Flädie. Vid en station i Flädie planeras en omdragning av väg 914 så att den anknyter till den cirkulation på väg som i det här projektet föreslås vid den nya pendlarparkeringen. En eventuell framtida serviceanläggning vid trafikplats Flädie belägen i angränsning till den i det här projektet ingående pendlarparkeringen. Servicestationen i kombination med den nya stationen i Flädie skulle bidra till en ökad attraktivitet och ökad närvaro av människor under en större del av dygnet i området vilket i sin tur ställer ökade krav på förbättrad belysning, m m I Lund pågår utbyggnad för handel vid Mobila och Nova där en ny cirkulationsplats och en gång- och cykelport är under byggnation vid korsningen väg 16 Plogfåran/ Förhandlingsvägen. En möjlig framtida breddning av E6:an till sex körfält. 8 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Gestaltningsprogram för Väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Gestaltningsprogrammet omfattar trafikplats Flädie samt en del av väg 16, från strax väster om trafikplats Flädie till trafikplats Gunnesbo där väg 16 korsar väg 108. Gestaltningsprogrammet behandlar utformningsaspekter för de som färdas på vägen, cyklar på cykelbanan bredvid vägen samt de som vistas eller bor vid sidan om vägen. Utbyggnadens konsekvenser för närboende, friluftsliv och rekreation redovisas mer ingående i Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet. Gestaltningsprogrammet tillhör och är ett stöd i arbetet med arbetsplanerna Väg 16 Flädie-Lund samt Trafikplats Flädie och syftar till att genom inventering och analys som visar på brister och kvaliteter i det befintliga landskapet, värdera de visuella aspekterna för de aktuella åtgärderna i förhållande till det omgivande landskapet. Utifrån vägutredningens gestaltningsprogram vidareformuleras gestaltningsidéerna till ett förankrat och genomförbart utförande. Gestaltningprogrammet är både en process som påverkar utformning av arbetsplanen och innehåller riktlinjer gällande utformningsfrågor som ska tillämpas i det slutgiltiga skedet, bygghandlingen. Gestaltningsprogrammet grundar sig på egna intryck efter fältbesök och tidigare gestaltningsprogram från vägutredningen. Hänsyn tas även till de övergripande projektmålen samt att mål och policys rörande utformning och tillgänglighet följs. Gestaltningsprogrammets roll Ett gestaltningsprogram är både en arbetsmetod, som integrerar utformnings- och upplevelseaspekter genom arbetet i ett vägprojektet, och ett dokument som beskriver den valda utformning för vägprojektet. Gestaltningsprogrammet följer med i vägplaneringsprocessens olika skeden och har som syfte att skapa vackrare vägar, anpassa vägen till det omkringliggande landskapet och underlätta en dialog om gestaltningsfrågor mellan olika kompetenser, delaktiga i vägprojektet. Ett mål hos Trafikverket är att gestaltningsprogram ska ingå i alla vägprojekt och vara en naturlig del i arbetet. Gestaltningsprogrammets upplägg Gestaltningsprogrammet består i huvudsak av två delar; en analysdel och en förslagsdel. I analysdelen analyseras sträckan genom landskapsbildsanalys där landskapets visuella värden och brister analyseras, en historisk analys som visar hur landskapet formats genom historien och vilka historiska aspekter som är avläsbara i dagens landskap. Därefter följer en analys ur bilistens, cyklistens och de boendes synvinkel. Analysen syftar till att hitta vägens värden, brister och möjligheter ur trafikanters och boendes perspektiv. I den efterföljande sekvensanalysen samlas resultatet från de övriga analysdelarna i en uppdelning av sträckan i sekvenser. Sekvenserna definierar de avläsbara avsnitten av sträckan som ger vägen variation. Därefter följer förslagsdelen av programmet med en presentation av idén och förslaget i korthet. Förslaget fördjupas sedan genom att åtgärderna gås igenom. Programmet avslutas med en sekvensanalys av sträckan efter genomförandet av de föreslagna åtgärderna.

9 Projektmål För arbetet med väg 16 och trafikplats Flädie har följande mål satts upp; Ökad trafiksäkerhet i hela det berörda vägsystemet Förbättrad framkomlighet för trafiken i stråket E6 norr väg 16 Färre men säkrare anslutande vägar och utfarter Förbättrat cykelstråk mellan Bjärred och Lund Förbättring av busshållplatsers trafiksäkerhet och tillgänglighet, både för bussar och resenärer Inte omöjliggöra eller försvåra en framtida snabbspårvägsförbindelse mellan Bjärred och Lund (Lundalänk väst) Anpassa nya vägar i möjligast mån efter kulturlandskapet och befintlig naturmiljö. Gestaltningsmål för väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie: Projektmålen ligger till grund för gestaltningen och kompletteras genom mål för gestaltningen inom projekten; En väg som uppfattas som infart till Lund och som ger tydlig ledning in mot staden. En väg väl anpassad efter omgivande landskap. En trafikplats som tydligt signalerar avfarten till Lund för trafikanter på E6:an. Dels genom utformning och dels genom en bro som ger trafikplatsen identitet. Ett lokalvägnät som så långt det är möjligt underordnar sig det gamla vägnätets struktur för att förstärka intrycket av det kulturhistoriskt värdefulla landskapet. Bullerskydd väl anpassade till sin omgivning. Belysning som möjliggör en trygg och säker miljö samt ger en tydlig ledning mot Lund En gång- och cykelväg som uppmuntrar till ökat cyklande mellan Lund och Flädie(Bjärred) Befintlig väg 16, 13 meter bred Breddning, 3,5 m. g/c väg stödremsa vägren körfält körfält mittseparering körfält körfält vägren & stödremsa dike Figur 3. Föreslagen sektion för väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 9

10 Landskapsanalys Landskapsbild Landskapet utgörs av ett flackt, svagt böljande jordbrukslandskap med mjuka höjdvariationer i terrängen. Strukturen i området präglas av talets skiftesreformer med räta linjer och rationellt markutnyttjande. Odlingsenheterna är stora och det öppna landskapet erbjuder långa utblickar. Landmärken som Lunds stadssiluett och sockenkyrkorna gör det lätt att orientera sig i landskapet. Inslagen av vegetation är få och består bl a av fruktodlingen vid trafikplats Flädie, den Nya kyrkogården vid Fjelie och vegetationsdungar kring gårdarna på slätten vilket skapar ett prickigt landskap. Önnerupsbäcken passerar väg 16 strax väster om Fjelie. Bäcken är påverkad av jordbruket och saknar ofta kantande vegetation vilket gör att den inte syns på håll. Infrastruktur som vägar, kraftledningar, vindkraftverk, belysningsstolpar samt vegetationsdungar och större alléer utgör väl synliga inslag och ger landskapet dess speciella karaktär med horisontella linjer och ett fåtal vertikala, men framträdande objekt. De mest utmärkande vertikala linjerna återfinns i de höga läplanteringarna kring Solnäs gård men även i belysningsstolparna som följer hela väg 16 från Lund till trafikplats Flädie. Det äldre vägnätets sträckningar finns delvis kvar som lokalvägar med anslutningar i plan till väg 16. Många av lokalvägarna i området har kvar skiftesstrukturens raka vägsträckningar med tvära svängar. Vägnätet inordnades i landskapet på samma rationella sätt som lantmätaren styckat av och delat in ägorna till gårdarna. Vägarna är en del i ett 10 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie funktionellt planerat landskap med raka linjer som ett tydligt stildrag och utgör sällan något visuellt hinder för överblickar ut över landskapet då de ofta ligger i nivå med omgivande marker. På stora delar av sträckan Trafikplats Flädie - Lund ligger väg 16 på bank. På övervägande delen är banken låg och väg 16 utgör därför ingen visuell barriär i landskapet. Då vägen längs övervägande del av sträckan heller inte följs av en trädrad är den inte synbar från håll. Från trafikplats Gunnesbo och fram till infarten till Gamlemark finns dock en rad lönnar längs cykelbanan. Gamla banvallen Bjerredsbanan syns inte länge. På en sträcka strax öster om Fjelie och en bit bort förbi trafikplats Flädie går väg 16 i järnvägens sträckning Fjelie och Gamlemark är två målpunkter i området tillsammans med pendlarparkeringen strax öster om trafikplats Flädie och Gårdsbutiken på Solnäs gård, strax sydväst om Fjelie. Tätorter och samlad bebyggelse Samlad bebyggelse finns i Fjelie och Gamlemark. På slätten ligger gårdarna spridda. Fjelie liksom Flädie längre västerut är kulturhistoriskt värdefulla med anor från medeltiden. Byarna Fjelie och Flädie har en kulturhistoriskt stark koppling sinsemellan, se fig. 6. Den fysiska kontakten mellan byarna är avskuren av E6:an men den visuella kontakten finns kvar och även den historiska kopplingen i form av den gamla vägens sträckning från Lund via Fjelie och Flädie, vilken fortfarande används. Genom byarna är det en gata med biltrafik och däremellan en cykelväg med separat cykelbro över E6:an. Fjelie by har ca 100 invånare. Byn ligger väl samlad och gränsar direkt till väg 16 i söder. Bebyggelsen i Fjelie utgörs av större lantbruksenheter och mindre enfamiljshus till största delen uppförda före Gatunätet i Fjelie knyter an till väg 16 och till det äldre vägnätet i området. Huvudgatorna i byn har lång tradition liksom Fjelie kyrka medan kyrkogården ut mot väg 16 är mer sentida. Också i Gamlemark ligger bebyggelsen intill vägen. I Gamlemark finns ett tiotal bostadsfastigheter, därtill kommer de friliggande gårdarna på slätten. Husen i Gamlemark ligger samlade längs Blomstervägen. Figur 4. Solnäs gård

11 Landskapsbildsanalys väg 16 Flädie - Lund smalt bäckavsnitt utan kantande vegetation - ej synligt på håll Fjelie kyrka pendlarparkering cykelbro Fjelie väg 16 mast fruktodling (Solnäs gård) Gamlemark nya kyrkogården tpl Flädie väg E6 väg 108 verksamheter/ småindustri Lund vindkraftverk vindkraftverk tpl Gunnesbo vindkraftverk vindkraftverk målpunkt: besöksmål av allmänt intresse i området landmärke: element som syns från långt håll. Vägbelysning: Vägbelysning längs hela sträckan utgör en stor visuell barriär i det i övrigt flacka landskapet. bäck: Vallkärrabäcken ansluter till Önnerupsbäcken och de har ett gemensamt flöde ner till Höje å. Delvis kulverterade genom Fjelie (prickad linje). kraftledning: dominerande element över åkerslätten. öar på åkern : Vegetation och bebyggelse. Bebyggelsen i området är utspridd och oftast omgiven av uppvuxen vegetation. verksamhetsområde: bebyggelse utan omgivande vegetation, avvikande karaktär i området. Skala 1: trädrad eller tät rätlinjig vegetationvertikala element på slätten. Figur 5. Landskapsbildsanalyskarta GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 11

12 Det historiska landskapet Landskapet Dagens landskap är i huvudsak resultatet av det skånska slättlandskapets utveckling. De stora skiftesreformerna och nutidens rationella drift har inte lämnat mycket kvar av äldre tiders landskap (landskap före 1800-talets jordbruksreformer). Detta är typiskt för det kulturarv som slättlandskapet utgör och har ett värde i sig. Spår finns naturligtvis ändå kvar av äldre tiders landskap såsom de delar av det äldre vägnätets sträckning som finns kvar(väg 911, 914 och 917) och i byarnas långa bebyggelsetradition. Fjelie kyrkby Redan i början av 1800-talet har Fjelie fått sin tydliga struktur med kyrkan mitt i byn, mellan de två vägskälen. Kyrkan har medeltida anor medan kyrkogården i västra Fjelie är av nyare datum, anlagd väg 914 gemensam stil. Stationshuset i Fjelie används idag som bostad och har fått en plåtfasad. I Fjelies södra kant ligger en rad tidiga 1900-tals villor med väl sammanhållen karaktär, de sk bondeundantagen. Infrastruktur Kring sekelskiftet 1900 växer Bjerred badort fram. År 1901 invigdes järnvägen mellan Bjärred och Lund med stationer. Järnvägseran blev dock kortvarig och redan 1939 lades bana ner. Vägen mellan Bjärred och Lund gick tidigare genom väg 911 väg 917 Fjelie och Byavägens sträckning i Fjelie sammanfaller med läget för den medeltida gatuvallen. Idag finns inte den äldre landsvägen kvar öster om Fjelie och Byavägen ansluter istället till väg 16 i sydöstra hörnet av byn. Vid Fjelie sammansfaller väg 16 nuvarande sträckning med den fd järnvägens sträckning. I Gamlemark finns rester av landsvägens tidigare sträckning i lokalvägnätet. De mindre vägarna i området präglas ännu av skiftessturkturen med raka linjer och räta vinklar. Bebyggelsen består idag av en blandning av äldre gatuhus, enstaka kvarliggande gårdar och mer sentida villor. Det ombyggda stationshuset i byns östra del är från tiden när badortsjärnvägen mellan Lund och Bjärred hade sin storhetstid. Samtliga stationer och banvaktsstugor utmed linjen uppfördes i trä i Figur 6. Utdrag ur Häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal med befintligt vägnät inlagt. Teckenförklaring tidigare alléplanteringar väg 16 väg 108 väg E6 Bjerredsbanans sträckning kvarvarande vägar 2010 kommungräns Lomma/Lund Lunds stadsgräns GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

13 Kvaliteter att ta fasta på: Det äldre vägnätets sträckningar. Ägogränser och odlingsstrukturer. Önnerupsbäcken väg 911, gammal väg in mot Fjelie E6 Trafikplats Flädie Solnäs gårdfrukt-och läplanteringar Fjelie Historiska kopplingar mellan byarna i området och mellan de äldre gårdarna belägna i sina ursprungliga lägen (före skiftet). Fjelie kyrka Bäckavsnitt i sina ursprungliga, naturliga lägen. rätlinjig struktur på äldre vägnät Tidigare alléplanteringar. Markanvändning med fruktodling och åkermark. Trånga passagen De öppna vyerna Gamlemark rätlinjiga ägogränser och odlingsstrukturer Väg 16 Trafikplats Gunnesbo Väg 108 Figur 7. Snedbild över projektets sträcka av väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 13

14 SWOT-analys, bilist Swotanalysen identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) och är ett verktyg för strategiutformning och helhetsanalys. Faktorerna som tas fram pekar på projektets styrkor som kan förstärkas, svagheter som kan minskas, möjligheter att ta tillvara på och hot att avvärja. SWOT-analys, bilist analyserar sträckan utifrån bilistens perspektiv. S Landskapets styrkor ligger främst i det unika läget med lundaslättens vidsträckta vyer och sin närhet till Lund. Vackra vyer; åkrar, landskap, Lund Varierande sekvenser - öppet landskap/ bebyggelse och uppvuxen vegetation Avläsbar historik - raka linjer i tydlig, rätvinklig struktur från enskiftet Citynära landsort Tillgänglig infrastruktur O Möjligheter som effekt av breddningen av väg 16 Förstärka natur/ekologi värden. Trafikplats - annonsera Lund Trafikplats - orienterbarhet från E6:an Trafikplats - ökad trafiksäkerhet, förbättrad tillgänglighet, bättre körupplevelse med tydlig utformning W Väg - bebyggelse konflikt Konflikt byliv - dominerande infrastruktur Vägen ger svag visuell ledning Bitvis monoton omgivning Väg 16 är anonym trots ställning som huvudlänk mellan E6:an och Lund Storskalig väg, höga stolpar, bred väg, inget definierat vägrum T Ökad dominans av infrastruktur Konflikten i att väg 16 som matarled E6:an- Lund överordnas väg 16:s funktion som en del i lokalvägnätet genom hastighet och utformning. Bullerskydden förändrar/förvanskar landskapsbilden Planskildheter - annan upplevelse av trafikprioritering Följdexploatering vid pendlarparkering 14 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

15 SWOT-analys, cyklist och boende Analyserar sträckan och området utifrån cyklisten, gående eller den boende vars upplevelse av vägen och området är ur ett annat perspektiv. S Vackra vyer; åkrar, landskap, Lund. Delvis varierande sekvenser - öppet landskap/ bebyggelse och uppvuxen vegetation. Avläsbar historik - tydlig rak struktur från enskiftet. Citynära landsort. Sammanhållen cykelväg. Bitvis kontakt med bebyggelse. Återkommande rytm så att vägen upplevs kortare, tex trädrad. Upplevelse bymiljö - tystare, avskildhet. Trygg och upplyst gång- och cykelväg. Säkrare passager av väg 16. Attraktiv cykelväg skapar upplevelse av prioriterat trafikslag vilket leder till ökad cykelpendling Ökad trygghet kring hållplatsområdena i Fjelie. W Monoton cykelväg över åkrarna. Cykelväg lägre än bilväg, risk för bländning. Vägen ger svag ledning. Ej tillräckligt ljust på cykelvägen. Utsatt läge genom den trånga passagen. Vind och väderutsatt på slätten. Otrygg passage under väg 16 i Fjelie. O T 15 Känsla av otrygghet som medför begränsning av användningen. Upplevelse av ökad infrastrukturdominans i området med den tillkommande planskildheterna mm. Mindre gent att korsa väg 16, trots säkrare passager kan upplevelsen av barriär öka. Bullerskydd längs långa sträckor skapar känsla av instängdhet. Följdexploateringen vid pendlarparkeringen och trafikplats Flädie. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

16 Sekvensanalys På landet Knyter samman föregående analyser genom att identifiera sträckans rytm och visuella Stort, strukturerat & öppet Fjelie by, bebyggelse i vegetation, tät sekvens väl definierad mot omkringliggande åkerslätt. Trots att vägen inte passerar genom byn är det tydligt att vägen går genom ett mer tätbebyggt område. Väg 16 går i korridor mellan vegetationsvolymer Fjelie Kort, öppen sekvens med långa utblickar över åkerlandskapet. Landskapsrum med tydligt slut både från öster och väster Stadsnära slätt Öppen sekvens med långa utblickar. Infartssekvens mot Lund för trafikant västerifrån med en vy över Lunds stadssiluett. Monoton sekvens, särskilt för cyklisten pga liten variation Småbruten sekvens med uppvuxna tomter varvat med glimtar ut över åkerlandskapet. väg väg 108 Gamlemark 7. Lund väg E6 Vegetationsvolym, Solnäs gård. Läplanteringar med raka linjer, ger en byggd karaktär. Åkerslätt kraftigt påverkad av storskalig infrastruktur. Långa siktlinjer. Figur 8. Sekvensanalyskarta 16 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Lunds stadsrand, möte med slätten för trafikanten västerut. tstorslagna vyer över böljande åkrar Skala 1:20 000

17 Vy från bron över E6:an mot nordväst. E6:an går i djup skärning och sikten över landskapet är begränsad. Från bron finns det inget som skymmer den vidsträckta utsikten. 1. mot norr 1. mot öster Från bron över E6:an österut, trafiken västerifrån leds in i en droppe. Till höger vegetation kring fastighet 16:3 som kan bli aktuell för inlösen. Belysningsstoplar ger ledning in mot Lund. 1. mot söder 2. mot väster Vy från bron över E6:an mot sydväst. Avfartsramp från E6:an för södergående trafik. Trafikanter på rampen har dålig sikt genom kurvan. Vegetationskorridor öster om Fjelie, öppnar upp sig kring trafikplatsen. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 17

18 Solnäs gård på den södra sidan av väg 16 omges av karaktäristiska läplanteringar. Gården och planteringarna upplevs ingå i samma slutna sekvens som Fjelie by. 2. mot söder 3. mot väster Bild från södra sidan av väg 16. Trädrad mitt i bilden kringgärdar Fjelie nya kyrkogård. I bakgrunden till vänster den uppvuxna planteringen kring Solnäs gård. Vy mot Fjelie från väster. Vägbelysningen ger ledning och syns tydligt i vägens öppna sekvenserna. 4. mot väster 18 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

19 Slättlandskap mellan Fjelie och Gamlemark. Slätten in mot Lund. Lunds stadssiluett syns från långt håll tack vare den öppna slätten. Sekvensen in mot Lund annonserar staden tydligt men är fortfarande på landsbygden. 5. mot norr 6. mot väster 7. mot öster Den trånga passagen vid Gamlemark där väg 16 går i en smal passage mellan ett par fastigheter. Den slutna sekvensen är som tydligast här, fortsättningen är i form av tomter med uppvuxen vegetation växelvis på södra och norra sidan av väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 19

20 Förslag Med utgångspunkt i analyserna formuleras förslaget så att det följer projektets mål och ger vägen visuella kvaliteter utifrån givna förutsättningar Gestaltningsidé Utformningen föreslås följa två huvudprinciper, en för vardera Trafikplats Flädie och väg 16 Flädie- Lund. Väg 16:s gestaltning tar fasta på begreppet en stadsnära landsväg. Landsvägen har en historisk förankring och verkar som länk mellan orterna, i synnerhet kopplingen till huvudorten i området, Lund, är betydelsefull. Vägens förankring i ett sammanhang är tongivande och utformningen strävar efter att anpassa vägen till omgivande landskap. I trafikplats Flädie möts två behov, dels önskan att manifesta avfarten för trafikanterna på E6:an, dels viljan att inte öka infrastrukturens dominans i det öppna slättlandskapet. Utformningen strävar efter att, sedd från E6:an, utmärka lundaavfarten och understryka dess dignitet samt att från väg 16 och ur ett åskådarperspektiv anpassa utformningen till rådande förutsättningar, där E6:an ligger i djup skärmning vid trafikplats Flädie, genom att eftersträva en gestaltning som tar hänsyn till det öppna landskapet. Vidare ska gestaltningen av utbyggnaden av väg 16 och ombyggnaden av trafikplats Flädie bidra till att skapa en vägmiljö som är lättläst och ger trafikanten tydlig ledning. Väg 16 och tillhörande anläggningar ska värna det öppna landskapet och ges en naturlig förankring. Det värden och vackra delmiljöer som finns bevaras och utvecklas. Samtidigt bör vägens funktion som länk mellan E6:an och Lund understrykas. Två skalor och två perspektiv möts. Utformningen beaktar dels boendes och oskyddade trafikanters miljö dels bilistens miljö, där den regionala vägen ska vara tydlig och körvänlig. I förstnämnda handlar åtgärderna om omtanke för den nära upplevelsen. Vägsträckan delas in i tre delområden baserat på de tre karaktärsområden som identifieras i sekvensanalysen. Delsträckornas varierande karaktärer, definierade i sekvensanalysen på s. 16 innebär att olika åtgärder föreslås: Stort, strukturerat & öppet Tydliga avfarter mot Lund för trafikanten på E6:an. Enkel, tydlig gestaltning anpassad efter ett storskaligt, öppet landskap. På landet Vägen är en del av landskapet och anpassar sig väl till det omgivande landskapet vars skala och strukturer varierar. Hänsyn till angränsande bebyggelse. Rytmen mellan öppet/ slutet värnas. Stadsnära slätt Infarten till Lund utformas så att den ger trafikanten tydlig leding. Tillskapa en struktur åt vägavsnittet. Förslag till åtgärder: Stort, strukturerat & öppet Trafikplats Flädies dignitet tydliggörs genom; Bro som skiljer sig från övriga broar på sträckan Formspråket på bron är ljust och mjukt Vegetationsytor med färgsprakande vårlökar Ljussättning: bron belyses och bildar en ljus portal över E6:an På landet Tätortsprägel på utrustning som visar på stadsnära läge Variationsrik rytm längs sträckan behålls och utvecklas: öppen åker varvas med sluten karaktär av vegetation och bebyggelse Restytor och dagvattenmagasin inpassas i omgivningen Bullerskydd som så långt det är möjligt anpassas till miljön och där det går hakar på befintliga hus och vegetationsvolymer. Utblickar värnas! Stadsnära slätt trädrad ger ledning mot Lund och definierar vägrummet i det öppna landskapet belyst gång- och cykelbana ger ledning i mörker och ger en trygg och säker miljö för de oskyddade trafikanterna. 20 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen.

Föreslagna bullerskyddsåtgärder för trafik år 2040 som avses utföras i arbetsplanen. Väg 35 Åtvidaberg- Linköping, delen Sandtorpet- Hackefors, arbetsplan Uppdragsnr 106909 Bilaga till MKB 2012-12-04 Föreslagna er för trafik som avses utföras i arbetsplanen. I detta dokument redovisas

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09 Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla Koncept 2002-09 Uppdragsorganisation: Beställare: Projektledare: Landskapsarkitektur: Landskapsarkitektur: Miljö: Vägverket Region Björn Tillström Karin Gullberg

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län

Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Väg E6.02 (f.d. väg 16) Flädie-Lund, Lomma & Lunds kommuner, Skåne län Upprättad den 2010-09-01 Projektnr 8851112 REVIDERING EFTER UTSTÄLLNING PM 1 Be Projektdata Vägnr: E6.02 (f.d. väg 16) Vägnamn: Flädie-Lund

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten.

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten. Karaktärsområde II - Framtida tveckling redovisat för Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Klagshamn Tygelsjö KARAKTÄRSOMRÅDEN Gessie villastad Hököpinge Vellinge 7 Karaktärsområde

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90

Kalkyl - PM. 1. Bakgrund. 2. Mål. Projekt: VVÄ_009 E6.20 Vädermotet-Björlandavägen, etapp 1 Objektsnummer: 43 72 40 och 43 68 90 Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Christer Claesson christer.claesson@vv.se Direkt:

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012

Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 PM 1 av 5 2009-05-14 Tekniska nämnden Tillgänglighetsplan för Gator och parker 2009-2012 Bakgrund I slutet av 2008 gjordes en uppföljning av Gator och parkers tillgänglighetsarbete under åren 2002-2008.

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR KRAFTVÄRME- OCH BIOGASANLÄGGNING I HÖGBYTORP

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR KRAFTVÄRME- OCH BIOGASANLÄGGNING I HÖGBYTORP 2013-09-04 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR KRAFTVÄRME- OCH BIOGASANLÄGGNING I HÖGBYTORP Detaljplan för BRO-ÖNSTA 2:10, KLÖV OCH LILLA ULLEVI 1:7 i Bro, Upplands-Bro kommun Samrådshandling, september 2013 Innehåll

Läs mer