E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län"

Transkript

1 GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län Objekt:

2 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat till de två arbetsplanerna Ombyggnad av trafikplats Flädie respektive Väg 16 Flädie - Lund, objekt: Gestaltningsprogrammet har upprättats på uppdrag av Trafikverket Region Syd med följande projektorganisation: Trafikverket Region Syd Projektledare: Per Pettersson Teknikstöd gestaltning: Sofia Bremer Vectura Consulting AB Uppdragsansvarig: Peter Kjellner Ansvarig landskap: Carolina Lundberg Handläggare landskap: Hanna Svederberg Granskning: Mats Johansson Malmö Vectura Consulting AB Peter Kjellner 2 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

3 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 5 Bakgrund 6 Förutsättningar 6 Problembeskrivning 6 Vägprojektens innehåll 7 Angränsande projekt 8 Gestaltningsprogram för Väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 8 Projektmål 9 Gestaltningsmål för väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie: 9 Landskapsanalys 10 Landskapsbild 10 Tätorter och samlad bebyggelse 10 Det historiska landskapet 12 SWOT-analys, bilist 14 SWOT-analys, cyklist och boende 15 Sekvensanalys 16 Förslag 20 Gestaltningsidé 20 Förslag till åtgärder: 20 Utformningsförslag Fjelie 22 Riktlinjer och principer för utformningen 24 Bullerskydd 24 Belysning 33 Tillgänglighet och trygghet 34 Grönytor kring vägen 37 Ytskikt 38 Räcken 40 Olika räckestyper 41 Broar 43 Trafikplats Flädie 44 Slänter 48 Sekvensbeskrivning av förslaget 49 Drift och skötsel 50 Fortsatt arbete 51 Källförteckning 51 Utformningsförslag Gamlemark 23 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 3

4 4 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

5 Sammanfattning Förslag: Avisera Lundaavfarten genom åtgärder på bron såsom ljussättning och val av ljus kulör. Detta gestaltningsprogram tillhör arbetsplanerna Väg 16 Flädie-Lund och trafikplats Flädie. Projekten omfattar trafikplats Flädie samt en del av väg 16, från E6:an och vidare in mot Lund, fram till korsningen med väg 108. Projektets syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Väg 16 föreslås breddas till fyra körfält och förses med mittseparering. Antalet anslutningar minskas och möjlighet att svänga vänster tas i huvusak bort. Två planskildheter tillkommer, en i respektive Fjelie och Gamlemark inklusive nya lokalvägar. Trafikplats Flädie byggs om för ökad kapacitet. Befintlig bro över E6:an ersätts med en ny, trefältig bro vilken även anpassas för framtida sex körfält på E6:an. Dagens pendlarparkering ersätts med en ny i anslutning till trafikplatsen. På landet Fjelie - Gamlemark Mål: Vägen är en del i landskapet och anpassas väl till det omgivande landskapets skala och strukturer. Hänsyn till angränsande bebyggelse. Förslag: Utformning av restytor och slänter underordas det öppna landskapet. Bullerskydd placeras och utformas för förankring till platsen. Stadsnära slätt Gamlemark - Lund Mål: Infart skapas till Lund som ger trafikanten tydlig leding. Tillskapa en struktur åt vägavsnittet så att sträckan främst för cyklister inte uppfattas som monoton. Förslag. Befintlig trädrad förlängs fram till Gamlemark. Målsättningen är att gestaltningen ska bidra till en vägmiljö som är lättläst och ger trafikanten tydlig ledning. Oskyddade trafikanter ska uppleva att miljön trygg och trivsam att vistas i. Gestaltningen ska visa på väg 16:s dignitet som huvudlänk mellan Lund och E6:an. Ur boendemiljösynpunkt är det viktigt att värna närmiljö, såsom utblickar, naturoch kulturmiljöer och rörelsemönster t.ex. genom att minska vägens barriäreffekt och anpassa bullerskydd till platsens förutsättningar och värden. Förslaget följer tre principer efter de tre karaktärområden sträckan delas i: Stort, strukturerat & öppet området vid E6:an Mål: Tydliggöra avfarten mot Lund för trafikanten på E6:an. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 5

6 Gång- och cykeltrafik Utmed väg 16 finns ett gång- och cykelstråk av varierande standard som delvis följer vägen på egen bana och delvis går i blandtrafik genom Fjelie. väg E Laxmans åkarp 6 Borgeby väg 917 Tångarna Flädie 904 väg 13 väg 9 Fjelie väg 914 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie väg 16 Solnäs gård Bjärred Gamlemark Lun Tpl Flädie Leråkra station Kanik n ke äc sb p u r ne Ön n mu kom un ma m Lom s kom d Lun tpl Gunnesb Pilsåker Önnerup Väg 16 Flädie - Lund Orienteringskarta Teckenförklaring Staffans torps ko m mun aktuell stäcka Habo Ljung Figur 1. Orienteringskarta Trafikplats Flädie och väg 16 Flädie-Lund 6 08 väg 1 Vägsträckan är idag 13 meter bred, med ett körfält i vardera riktningen, utan mittseparering och med bred vägren. Vägen ligger huvudsakligen på bank av varierande höjd. Hastighetsbegränsningarna varie- Väg 16 är ca 13 meter bred och har ett flertal korsningar och direktutfarter. På huvuddelen av sträckan är hastigheten 90 km/h. Redan dagens trafikmängd motiverar en väg med mittseparering ur trafiksäkerhetssynpunkt. Pendlarparkering Vid trafikplats Flädie finns en väl utnyttjad samåkningsparkering. Vid parkeringen finns också ett av Trafikverkets informationshus med lokal och regional turistinformation. anan Lommab Väg 16 funktion och läge Väg 16 sträcker sig från E6:an och trafikplats Flädie, via Lund och fram till Dalby och väg 11. Aktuell sträcka är mellan E6:an, trafikplats Flädie och Lund, trafikplats Gunnesbo. Sträckan av väg 16 är en av de större infarterna till Lund och utgör Lunds huvudförbindelse norrut, via E6:an, mot alla målpunkter på västkusten. Även för huvuddelen av fjärrtrafiken från Lund mot Stockholm via E6/E4 utgör väg 16 den naturliga anslutningsvägen till motorvägnätet. Väg 16 har också en viktig lokal funktion som huvudlänk mellan Bjärred och Lund och för byarna Flädie och Fjelie i Lomma kommun samt för bebyggelse och verksamheter i Gamlemark vid kommungränsen Lomma/Lund. Trafikplats Flädie är gammal och ursprungligen utformad för vänstertrafik. Vid rusningstrafik har trafikplatsen kapacitetsproblem i de dominerande trafikflödena mellan E6 norr- Lund. väg 911 För att förbättra trafiksituationen kring väg 16 och trafikplats Flädie har Vägverket låtit upprätta en vägutredning, år 2006, som redovisar olika utbyggnadsalternativ för väg 16, väg 913 och Flädie trafikplats. Efter beslut om utbyggnadsalternativ upprättas nu två arbetsplaner parallellt. Den ena arbetsplanen behandlar ombyggnaden av Flädie trafikplats, den andra omfattar utbyggnad av väg 16 från trafikplats Flädie in mot Lund till strax väster om korsningen med väg 108. Utbyggnaden av väg 16 finansieras av regionala medel medan trafikplats Flädie finansieras på nationell nivå och därför upprättas två arbetsplaner parallellt. Problembeskrivning Trafikplats Flädie I trafikplats Flädie ansluter väg 16 och 913 till motorvägen. Trafikplatsen är ursprungligen byggd för vänstertrafik. Den dominerade trafikströmmen i trafikplats Flädie är E6 norr - Lund 07 Förutsättningar rar mellan 50, 70 och 90 km/h. Årsmedeldygnstrafiken uppgår till fordon/dygn väg 9 Bakgrund

7 Vägprojektens innehåll Väg 16 föreslås breddas till fyra körfält och förses med mittseparering. Antalet anslutningar föreslås minska och möjlighet till vänstersväng tas i huvudsak bort. Två planskildheter föreslås, en i Fjelie och en i Gamlemark inklusive anslutande lokalvägar. Trafikplats Flädie föreslås byggas om för ökad kapacitet. Bron över E6:an breddas till tre körfält. En ny cirkulationsplats föreslås ersätta dagens trafikljuskorsning väster om E6:an. Pendlarparkeringens läge planeras flyttas till västra sidan av trafikplats Flädie. En förbättrad standard på cykelvägen genom belysning, planskildheter och borttagna vägkorsningar. Önnerupsbäckens trumma måste bytas ut och bäcksträckningen ändras. Nya bullerskydd då föreslagna åtgärder i projektet innebär ökade bullernivåer. Väg 16 Flädie - Lund Översikt Teckenförklaring breddning norra sidan breddning södra sidan centrerad breddning kommungräns Lund / Lomma pendlar p flyttas Fjelie Läge för ny planskildhet planskildhet område för dagvattenhantering nytt läge för pendlar p Tpl Flädie arbetsplanegräns Läge för ny planskildhet Gamlemark Tpl Gunnesbo Figur 2. Översikt över åtgärder inom projekten GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 7

8 Angränsande projekt Lommabanan ingår i Banverkets inriktningsplanering som sträcker sig fram till år 2019 och kommer enligt planerna att öppnas för persontrafik med bl.a en station i Flädie. Vid en station i Flädie planeras en omdragning av väg 914 så att den anknyter till den cirkulation på väg som i det här projektet föreslås vid den nya pendlarparkeringen. En eventuell framtida serviceanläggning vid trafikplats Flädie belägen i angränsning till den i det här projektet ingående pendlarparkeringen. Servicestationen i kombination med den nya stationen i Flädie skulle bidra till en ökad attraktivitet och ökad närvaro av människor under en större del av dygnet i området vilket i sin tur ställer ökade krav på förbättrad belysning, m m I Lund pågår utbyggnad för handel vid Mobila och Nova där en ny cirkulationsplats och en gång- och cykelport är under byggnation vid korsningen väg 16 Plogfåran/ Förhandlingsvägen. En möjlig framtida breddning av E6:an till sex körfält. 8 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Gestaltningsprogram för Väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Gestaltningsprogrammet omfattar trafikplats Flädie samt en del av väg 16, från strax väster om trafikplats Flädie till trafikplats Gunnesbo där väg 16 korsar väg 108. Gestaltningsprogrammet behandlar utformningsaspekter för de som färdas på vägen, cyklar på cykelbanan bredvid vägen samt de som vistas eller bor vid sidan om vägen. Utbyggnadens konsekvenser för närboende, friluftsliv och rekreation redovisas mer ingående i Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet. Gestaltningsprogrammet tillhör och är ett stöd i arbetet med arbetsplanerna Väg 16 Flädie-Lund samt Trafikplats Flädie och syftar till att genom inventering och analys som visar på brister och kvaliteter i det befintliga landskapet, värdera de visuella aspekterna för de aktuella åtgärderna i förhållande till det omgivande landskapet. Utifrån vägutredningens gestaltningsprogram vidareformuleras gestaltningsidéerna till ett förankrat och genomförbart utförande. Gestaltningprogrammet är både en process som påverkar utformning av arbetsplanen och innehåller riktlinjer gällande utformningsfrågor som ska tillämpas i det slutgiltiga skedet, bygghandlingen. Gestaltningsprogrammet grundar sig på egna intryck efter fältbesök och tidigare gestaltningsprogram från vägutredningen. Hänsyn tas även till de övergripande projektmålen samt att mål och policys rörande utformning och tillgänglighet följs. Gestaltningsprogrammets roll Ett gestaltningsprogram är både en arbetsmetod, som integrerar utformnings- och upplevelseaspekter genom arbetet i ett vägprojektet, och ett dokument som beskriver den valda utformning för vägprojektet. Gestaltningsprogrammet följer med i vägplaneringsprocessens olika skeden och har som syfte att skapa vackrare vägar, anpassa vägen till det omkringliggande landskapet och underlätta en dialog om gestaltningsfrågor mellan olika kompetenser, delaktiga i vägprojektet. Ett mål hos Trafikverket är att gestaltningsprogram ska ingå i alla vägprojekt och vara en naturlig del i arbetet. Gestaltningsprogrammets upplägg Gestaltningsprogrammet består i huvudsak av två delar; en analysdel och en förslagsdel. I analysdelen analyseras sträckan genom landskapsbildsanalys där landskapets visuella värden och brister analyseras, en historisk analys som visar hur landskapet formats genom historien och vilka historiska aspekter som är avläsbara i dagens landskap. Därefter följer en analys ur bilistens, cyklistens och de boendes synvinkel. Analysen syftar till att hitta vägens värden, brister och möjligheter ur trafikanters och boendes perspektiv. I den efterföljande sekvensanalysen samlas resultatet från de övriga analysdelarna i en uppdelning av sträckan i sekvenser. Sekvenserna definierar de avläsbara avsnitten av sträckan som ger vägen variation. Därefter följer förslagsdelen av programmet med en presentation av idén och förslaget i korthet. Förslaget fördjupas sedan genom att åtgärderna gås igenom. Programmet avslutas med en sekvensanalys av sträckan efter genomförandet av de föreslagna åtgärderna.

9 Projektmål För arbetet med väg 16 och trafikplats Flädie har följande mål satts upp; Ökad trafiksäkerhet i hela det berörda vägsystemet Förbättrad framkomlighet för trafiken i stråket E6 norr väg 16 Färre men säkrare anslutande vägar och utfarter Förbättrat cykelstråk mellan Bjärred och Lund Förbättring av busshållplatsers trafiksäkerhet och tillgänglighet, både för bussar och resenärer Inte omöjliggöra eller försvåra en framtida snabbspårvägsförbindelse mellan Bjärred och Lund (Lundalänk väst) Anpassa nya vägar i möjligast mån efter kulturlandskapet och befintlig naturmiljö. Gestaltningsmål för väg 16 Flädie-Lund och Trafikplats Flädie: Projektmålen ligger till grund för gestaltningen och kompletteras genom mål för gestaltningen inom projekten; En väg som uppfattas som infart till Lund och som ger tydlig ledning in mot staden. En väg väl anpassad efter omgivande landskap. En trafikplats som tydligt signalerar avfarten till Lund för trafikanter på E6:an. Dels genom utformning och dels genom en bro som ger trafikplatsen identitet. Ett lokalvägnät som så långt det är möjligt underordnar sig det gamla vägnätets struktur för att förstärka intrycket av det kulturhistoriskt värdefulla landskapet. Bullerskydd väl anpassade till sin omgivning. Belysning som möjliggör en trygg och säker miljö samt ger en tydlig ledning mot Lund En gång- och cykelväg som uppmuntrar till ökat cyklande mellan Lund och Flädie(Bjärred) Befintlig väg 16, 13 meter bred Breddning, 3,5 m. g/c väg stödremsa vägren körfält körfält mittseparering körfält körfält vägren & stödremsa dike Figur 3. Föreslagen sektion för väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 9

10 Landskapsanalys Landskapsbild Landskapet utgörs av ett flackt, svagt böljande jordbrukslandskap med mjuka höjdvariationer i terrängen. Strukturen i området präglas av talets skiftesreformer med räta linjer och rationellt markutnyttjande. Odlingsenheterna är stora och det öppna landskapet erbjuder långa utblickar. Landmärken som Lunds stadssiluett och sockenkyrkorna gör det lätt att orientera sig i landskapet. Inslagen av vegetation är få och består bl a av fruktodlingen vid trafikplats Flädie, den Nya kyrkogården vid Fjelie och vegetationsdungar kring gårdarna på slätten vilket skapar ett prickigt landskap. Önnerupsbäcken passerar väg 16 strax väster om Fjelie. Bäcken är påverkad av jordbruket och saknar ofta kantande vegetation vilket gör att den inte syns på håll. Infrastruktur som vägar, kraftledningar, vindkraftverk, belysningsstolpar samt vegetationsdungar och större alléer utgör väl synliga inslag och ger landskapet dess speciella karaktär med horisontella linjer och ett fåtal vertikala, men framträdande objekt. De mest utmärkande vertikala linjerna återfinns i de höga läplanteringarna kring Solnäs gård men även i belysningsstolparna som följer hela väg 16 från Lund till trafikplats Flädie. Det äldre vägnätets sträckningar finns delvis kvar som lokalvägar med anslutningar i plan till väg 16. Många av lokalvägarna i området har kvar skiftesstrukturens raka vägsträckningar med tvära svängar. Vägnätet inordnades i landskapet på samma rationella sätt som lantmätaren styckat av och delat in ägorna till gårdarna. Vägarna är en del i ett 10 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie funktionellt planerat landskap med raka linjer som ett tydligt stildrag och utgör sällan något visuellt hinder för överblickar ut över landskapet då de ofta ligger i nivå med omgivande marker. På stora delar av sträckan Trafikplats Flädie - Lund ligger väg 16 på bank. På övervägande delen är banken låg och väg 16 utgör därför ingen visuell barriär i landskapet. Då vägen längs övervägande del av sträckan heller inte följs av en trädrad är den inte synbar från håll. Från trafikplats Gunnesbo och fram till infarten till Gamlemark finns dock en rad lönnar längs cykelbanan. Gamla banvallen Bjerredsbanan syns inte länge. På en sträcka strax öster om Fjelie och en bit bort förbi trafikplats Flädie går väg 16 i järnvägens sträckning Fjelie och Gamlemark är två målpunkter i området tillsammans med pendlarparkeringen strax öster om trafikplats Flädie och Gårdsbutiken på Solnäs gård, strax sydväst om Fjelie. Tätorter och samlad bebyggelse Samlad bebyggelse finns i Fjelie och Gamlemark. På slätten ligger gårdarna spridda. Fjelie liksom Flädie längre västerut är kulturhistoriskt värdefulla med anor från medeltiden. Byarna Fjelie och Flädie har en kulturhistoriskt stark koppling sinsemellan, se fig. 6. Den fysiska kontakten mellan byarna är avskuren av E6:an men den visuella kontakten finns kvar och även den historiska kopplingen i form av den gamla vägens sträckning från Lund via Fjelie och Flädie, vilken fortfarande används. Genom byarna är det en gata med biltrafik och däremellan en cykelväg med separat cykelbro över E6:an. Fjelie by har ca 100 invånare. Byn ligger väl samlad och gränsar direkt till väg 16 i söder. Bebyggelsen i Fjelie utgörs av större lantbruksenheter och mindre enfamiljshus till största delen uppförda före Gatunätet i Fjelie knyter an till väg 16 och till det äldre vägnätet i området. Huvudgatorna i byn har lång tradition liksom Fjelie kyrka medan kyrkogården ut mot väg 16 är mer sentida. Också i Gamlemark ligger bebyggelsen intill vägen. I Gamlemark finns ett tiotal bostadsfastigheter, därtill kommer de friliggande gårdarna på slätten. Husen i Gamlemark ligger samlade längs Blomstervägen. Figur 4. Solnäs gård

11 Landskapsbildsanalys väg 16 Flädie - Lund smalt bäckavsnitt utan kantande vegetation - ej synligt på håll Fjelie kyrka pendlarparkering cykelbro Fjelie väg 16 mast fruktodling (Solnäs gård) Gamlemark nya kyrkogården tpl Flädie väg E6 väg 108 verksamheter/ småindustri Lund vindkraftverk vindkraftverk tpl Gunnesbo vindkraftverk vindkraftverk målpunkt: besöksmål av allmänt intresse i området landmärke: element som syns från långt håll. Vägbelysning: Vägbelysning längs hela sträckan utgör en stor visuell barriär i det i övrigt flacka landskapet. bäck: Vallkärrabäcken ansluter till Önnerupsbäcken och de har ett gemensamt flöde ner till Höje å. Delvis kulverterade genom Fjelie (prickad linje). kraftledning: dominerande element över åkerslätten. öar på åkern : Vegetation och bebyggelse. Bebyggelsen i området är utspridd och oftast omgiven av uppvuxen vegetation. verksamhetsområde: bebyggelse utan omgivande vegetation, avvikande karaktär i området. Skala 1: trädrad eller tät rätlinjig vegetationvertikala element på slätten. Figur 5. Landskapsbildsanalyskarta GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 11

12 Det historiska landskapet Landskapet Dagens landskap är i huvudsak resultatet av det skånska slättlandskapets utveckling. De stora skiftesreformerna och nutidens rationella drift har inte lämnat mycket kvar av äldre tiders landskap (landskap före 1800-talets jordbruksreformer). Detta är typiskt för det kulturarv som slättlandskapet utgör och har ett värde i sig. Spår finns naturligtvis ändå kvar av äldre tiders landskap såsom de delar av det äldre vägnätets sträckning som finns kvar(väg 911, 914 och 917) och i byarnas långa bebyggelsetradition. Fjelie kyrkby Redan i början av 1800-talet har Fjelie fått sin tydliga struktur med kyrkan mitt i byn, mellan de två vägskälen. Kyrkan har medeltida anor medan kyrkogården i västra Fjelie är av nyare datum, anlagd väg 914 gemensam stil. Stationshuset i Fjelie används idag som bostad och har fått en plåtfasad. I Fjelies södra kant ligger en rad tidiga 1900-tals villor med väl sammanhållen karaktär, de sk bondeundantagen. Infrastruktur Kring sekelskiftet 1900 växer Bjerred badort fram. År 1901 invigdes järnvägen mellan Bjärred och Lund med stationer. Järnvägseran blev dock kortvarig och redan 1939 lades bana ner. Vägen mellan Bjärred och Lund gick tidigare genom väg 911 väg 917 Fjelie och Byavägens sträckning i Fjelie sammanfaller med läget för den medeltida gatuvallen. Idag finns inte den äldre landsvägen kvar öster om Fjelie och Byavägen ansluter istället till väg 16 i sydöstra hörnet av byn. Vid Fjelie sammansfaller väg 16 nuvarande sträckning med den fd järnvägens sträckning. I Gamlemark finns rester av landsvägens tidigare sträckning i lokalvägnätet. De mindre vägarna i området präglas ännu av skiftessturkturen med raka linjer och räta vinklar. Bebyggelsen består idag av en blandning av äldre gatuhus, enstaka kvarliggande gårdar och mer sentida villor. Det ombyggda stationshuset i byns östra del är från tiden när badortsjärnvägen mellan Lund och Bjärred hade sin storhetstid. Samtliga stationer och banvaktsstugor utmed linjen uppfördes i trä i Figur 6. Utdrag ur Häradsekonomiska kartan från tidigt 1900-tal med befintligt vägnät inlagt. Teckenförklaring tidigare alléplanteringar väg 16 väg 108 väg E6 Bjerredsbanans sträckning kvarvarande vägar 2010 kommungräns Lomma/Lund Lunds stadsgräns GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

13 Kvaliteter att ta fasta på: Det äldre vägnätets sträckningar. Ägogränser och odlingsstrukturer. Önnerupsbäcken väg 911, gammal väg in mot Fjelie E6 Trafikplats Flädie Solnäs gårdfrukt-och läplanteringar Fjelie Historiska kopplingar mellan byarna i området och mellan de äldre gårdarna belägna i sina ursprungliga lägen (före skiftet). Fjelie kyrka Bäckavsnitt i sina ursprungliga, naturliga lägen. rätlinjig struktur på äldre vägnät Tidigare alléplanteringar. Markanvändning med fruktodling och åkermark. Trånga passagen De öppna vyerna Gamlemark rätlinjiga ägogränser och odlingsstrukturer Väg 16 Trafikplats Gunnesbo Väg 108 Figur 7. Snedbild över projektets sträcka av väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 13

14 SWOT-analys, bilist Swotanalysen identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) och är ett verktyg för strategiutformning och helhetsanalys. Faktorerna som tas fram pekar på projektets styrkor som kan förstärkas, svagheter som kan minskas, möjligheter att ta tillvara på och hot att avvärja. SWOT-analys, bilist analyserar sträckan utifrån bilistens perspektiv. S Landskapets styrkor ligger främst i det unika läget med lundaslättens vidsträckta vyer och sin närhet till Lund. Vackra vyer; åkrar, landskap, Lund Varierande sekvenser - öppet landskap/ bebyggelse och uppvuxen vegetation Avläsbar historik - raka linjer i tydlig, rätvinklig struktur från enskiftet Citynära landsort Tillgänglig infrastruktur O Möjligheter som effekt av breddningen av väg 16 Förstärka natur/ekologi värden. Trafikplats - annonsera Lund Trafikplats - orienterbarhet från E6:an Trafikplats - ökad trafiksäkerhet, förbättrad tillgänglighet, bättre körupplevelse med tydlig utformning W Väg - bebyggelse konflikt Konflikt byliv - dominerande infrastruktur Vägen ger svag visuell ledning Bitvis monoton omgivning Väg 16 är anonym trots ställning som huvudlänk mellan E6:an och Lund Storskalig väg, höga stolpar, bred väg, inget definierat vägrum T Ökad dominans av infrastruktur Konflikten i att väg 16 som matarled E6:an- Lund överordnas väg 16:s funktion som en del i lokalvägnätet genom hastighet och utformning. Bullerskydden förändrar/förvanskar landskapsbilden Planskildheter - annan upplevelse av trafikprioritering Följdexploatering vid pendlarparkering 14 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

15 SWOT-analys, cyklist och boende Analyserar sträckan och området utifrån cyklisten, gående eller den boende vars upplevelse av vägen och området är ur ett annat perspektiv. S Vackra vyer; åkrar, landskap, Lund. Delvis varierande sekvenser - öppet landskap/ bebyggelse och uppvuxen vegetation. Avläsbar historik - tydlig rak struktur från enskiftet. Citynära landsort. Sammanhållen cykelväg. Bitvis kontakt med bebyggelse. Återkommande rytm så att vägen upplevs kortare, tex trädrad. Upplevelse bymiljö - tystare, avskildhet. Trygg och upplyst gång- och cykelväg. Säkrare passager av väg 16. Attraktiv cykelväg skapar upplevelse av prioriterat trafikslag vilket leder till ökad cykelpendling Ökad trygghet kring hållplatsområdena i Fjelie. W Monoton cykelväg över åkrarna. Cykelväg lägre än bilväg, risk för bländning. Vägen ger svag ledning. Ej tillräckligt ljust på cykelvägen. Utsatt läge genom den trånga passagen. Vind och väderutsatt på slätten. Otrygg passage under väg 16 i Fjelie. O T 15 Känsla av otrygghet som medför begränsning av användningen. Upplevelse av ökad infrastrukturdominans i området med den tillkommande planskildheterna mm. Mindre gent att korsa väg 16, trots säkrare passager kan upplevelsen av barriär öka. Bullerskydd längs långa sträckor skapar känsla av instängdhet. Följdexploateringen vid pendlarparkeringen och trafikplats Flädie. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

16 Sekvensanalys På landet Knyter samman föregående analyser genom att identifiera sträckans rytm och visuella Stort, strukturerat & öppet Fjelie by, bebyggelse i vegetation, tät sekvens väl definierad mot omkringliggande åkerslätt. Trots att vägen inte passerar genom byn är det tydligt att vägen går genom ett mer tätbebyggt område. Väg 16 går i korridor mellan vegetationsvolymer Fjelie Kort, öppen sekvens med långa utblickar över åkerlandskapet. Landskapsrum med tydligt slut både från öster och väster Stadsnära slätt Öppen sekvens med långa utblickar. Infartssekvens mot Lund för trafikant västerifrån med en vy över Lunds stadssiluett. Monoton sekvens, särskilt för cyklisten pga liten variation Småbruten sekvens med uppvuxna tomter varvat med glimtar ut över åkerlandskapet. väg väg 108 Gamlemark 7. Lund väg E6 Vegetationsvolym, Solnäs gård. Läplanteringar med raka linjer, ger en byggd karaktär. Åkerslätt kraftigt påverkad av storskalig infrastruktur. Långa siktlinjer. Figur 8. Sekvensanalyskarta 16 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie Lunds stadsrand, möte med slätten för trafikanten västerut. tstorslagna vyer över böljande åkrar Skala 1:20 000

17 Vy från bron över E6:an mot nordväst. E6:an går i djup skärning och sikten över landskapet är begränsad. Från bron finns det inget som skymmer den vidsträckta utsikten. 1. mot norr 1. mot öster Från bron över E6:an österut, trafiken västerifrån leds in i en droppe. Till höger vegetation kring fastighet 16:3 som kan bli aktuell för inlösen. Belysningsstoplar ger ledning in mot Lund. 1. mot söder 2. mot väster Vy från bron över E6:an mot sydväst. Avfartsramp från E6:an för södergående trafik. Trafikanter på rampen har dålig sikt genom kurvan. Vegetationskorridor öster om Fjelie, öppnar upp sig kring trafikplatsen. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 17

18 Solnäs gård på den södra sidan av väg 16 omges av karaktäristiska läplanteringar. Gården och planteringarna upplevs ingå i samma slutna sekvens som Fjelie by. 2. mot söder 3. mot väster Bild från södra sidan av väg 16. Trädrad mitt i bilden kringgärdar Fjelie nya kyrkogård. I bakgrunden till vänster den uppvuxna planteringen kring Solnäs gård. Vy mot Fjelie från väster. Vägbelysningen ger ledning och syns tydligt i vägens öppna sekvenserna. 4. mot väster 18 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

19 Slättlandskap mellan Fjelie och Gamlemark. Slätten in mot Lund. Lunds stadssiluett syns från långt håll tack vare den öppna slätten. Sekvensen in mot Lund annonserar staden tydligt men är fortfarande på landsbygden. 5. mot norr 6. mot väster 7. mot öster Den trånga passagen vid Gamlemark där väg 16 går i en smal passage mellan ett par fastigheter. Den slutna sekvensen är som tydligast här, fortsättningen är i form av tomter med uppvuxen vegetation växelvis på södra och norra sidan av väg 16. GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie 19

20 Förslag Med utgångspunkt i analyserna formuleras förslaget så att det följer projektets mål och ger vägen visuella kvaliteter utifrån givna förutsättningar Gestaltningsidé Utformningen föreslås följa två huvudprinciper, en för vardera Trafikplats Flädie och väg 16 Flädie- Lund. Väg 16:s gestaltning tar fasta på begreppet en stadsnära landsväg. Landsvägen har en historisk förankring och verkar som länk mellan orterna, i synnerhet kopplingen till huvudorten i området, Lund, är betydelsefull. Vägens förankring i ett sammanhang är tongivande och utformningen strävar efter att anpassa vägen till omgivande landskap. I trafikplats Flädie möts två behov, dels önskan att manifesta avfarten för trafikanterna på E6:an, dels viljan att inte öka infrastrukturens dominans i det öppna slättlandskapet. Utformningen strävar efter att, sedd från E6:an, utmärka lundaavfarten och understryka dess dignitet samt att från väg 16 och ur ett åskådarperspektiv anpassa utformningen till rådande förutsättningar, där E6:an ligger i djup skärmning vid trafikplats Flädie, genom att eftersträva en gestaltning som tar hänsyn till det öppna landskapet. Vidare ska gestaltningen av utbyggnaden av väg 16 och ombyggnaden av trafikplats Flädie bidra till att skapa en vägmiljö som är lättläst och ger trafikanten tydlig ledning. Väg 16 och tillhörande anläggningar ska värna det öppna landskapet och ges en naturlig förankring. Det värden och vackra delmiljöer som finns bevaras och utvecklas. Samtidigt bör vägens funktion som länk mellan E6:an och Lund understrykas. Två skalor och två perspektiv möts. Utformningen beaktar dels boendes och oskyddade trafikanters miljö dels bilistens miljö, där den regionala vägen ska vara tydlig och körvänlig. I förstnämnda handlar åtgärderna om omtanke för den nära upplevelsen. Vägsträckan delas in i tre delområden baserat på de tre karaktärsområden som identifieras i sekvensanalysen. Delsträckornas varierande karaktärer, definierade i sekvensanalysen på s. 16 innebär att olika åtgärder föreslås: Stort, strukturerat & öppet Tydliga avfarter mot Lund för trafikanten på E6:an. Enkel, tydlig gestaltning anpassad efter ett storskaligt, öppet landskap. På landet Vägen är en del av landskapet och anpassar sig väl till det omgivande landskapet vars skala och strukturer varierar. Hänsyn till angränsande bebyggelse. Rytmen mellan öppet/ slutet värnas. Stadsnära slätt Infarten till Lund utformas så att den ger trafikanten tydlig leding. Tillskapa en struktur åt vägavsnittet. Förslag till åtgärder: Stort, strukturerat & öppet Trafikplats Flädies dignitet tydliggörs genom; Bro som skiljer sig från övriga broar på sträckan Formspråket på bron är ljust och mjukt Vegetationsytor med färgsprakande vårlökar Ljussättning: bron belyses och bildar en ljus portal över E6:an På landet Tätortsprägel på utrustning som visar på stadsnära läge Variationsrik rytm längs sträckan behålls och utvecklas: öppen åker varvas med sluten karaktär av vegetation och bebyggelse Restytor och dagvattenmagasin inpassas i omgivningen Bullerskydd som så långt det är möjligt anpassas till miljön och där det går hakar på befintliga hus och vegetationsvolymer. Utblickar värnas! Stadsnära slätt trädrad ger ledning mot Lund och definierar vägrummet i det öppna landskapet belyst gång- och cykelbana ger ledning i mörker och ger en trygg och säker miljö för de oskyddade trafikanterna. 20 GESTALTNINGSPROGRAM Väg 16, Flädie-Lund och Trafikplats Flädie

Väg 16, delen Flädie Lund.

Väg 16, delen Flädie Lund. ARBETSPLAN Väg 16, delen Flädie Lund. Ombyggnad av väg 16 till fyrfältsväg Lomma och Lunds kommun, Skåne Län Beskrivning 2010-09-01 Objekt: 8851112 Titel: Arbetsplan. Väg 16, Flädie Lund. Ombyggnad av

Läs mer

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg BILAGA 1 PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg augusti 2001 FÖRORD Under projektnamnet Mål och mått för natur- och kulturvärden har Vägverket, tillsammans med övriga

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning

2.9 Sammanfattning av samhällsekonomisk bedömning Projektet bedöms inte medföra någon trafikökning och planerade åtgärder för dagvatten bedöms inte innebära någon ökad belastning av flöden eller föroreningar jämfört med dagens situation. Med föreslagna

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012

RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 RAPPORT BARA SÖDER - FÖRDJUPAD TRAFIKUTREDNING BAD- OCH HOTELLANLÄGGNING NOVEMBER 2012 Uppdrag: 232291 Trafikutredning Bara Söder Titel på rapport: Bara Söder - Fördjupad trafikutred ning bad- och hotellanläggning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer