Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-11-14 möte nr 5"

Transkript

1 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 5 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal T-Centralen Närvarande: Från HK-organisationerna Amir Amirriazi, DHR Göran Gustafson, SRF Leif Pehrson, SRF Lena Ericsson, HSO/AASL Jaan Kaur, DHR Heid Nordin, HSO/RBU Inge-Britt Lundin, HSO/SSDF Birgitta Flognfeldt, HSO/RPS-T Lasse Persson, HSO/NHR Anders Lissegårdh, HSO/RTP-S Bengt Jansson, HSO:s kansli Lennart Karlsson, SRF:s kansli Från SL: Jens Plambeck, Avdelningschef Stefan Wallin, Sektionschef sektion Åsa Enrot Borg, Avdelningschef Färdtjänstavdelningen Indrek Pöldma, Operativ chef, Waxholmsbolaget Ditte Kahlström Jansson, tillgänglighetsspecialist, sektion Kenneth Svärd, Affärsområdesansvarig, sektion Buss och Färdtjänst Lars Liljegren, Affärsområdesansvarig sektion Lokalbanor (pkt 6) Peter Lundén, Affärsområdesansvarig (pkt 4) Amanda Svensson, Chef Sektion Pendeltåg (pkt 10) Eva Ness, sektionsassistent, sektion Förhinder: Lasse Persson, HSO/NHR Postadress Leveransadress Telefon vx E-post Bankgiro AB Storstockholms Lokaltrafik Lindhagensgatan Stockholm Godsmottagningen Fax Internet Plusgiro Besöksadress Stockholm sl.se Lindhagensgatan 100 Org.nr Thorildsplan/Stadshagen

2 2(9) Mötesanteckningar Jens Plambeck hälsade välkommen! Indrek Pöldma presenterades sig, som operativ chef på Waxholmsbolaget och även ansvarig för tillgängligheten. Punkt 4 och 9 bytte plats, men är inskrivna i den ordning, som det står i dagordningen. Gabriella Burel har fått förhinder, men skrivit ihop en text, som kommer att delas ut. Lars Liljegren ersätter Kristina Ranudd, som är sjuk. 1. Aktuell information från SL, WÅAB och Färdtjänsten Jens Plambeck, Indrek Pöldma, Åsa Enrot Information från SL Jens Plambeck berättad vad som här hänt sedan mötet Hela november har separata samrådsmöten genomförts med kommunernas politiker och tjänstemän och trafikentreprenörer. Nu börjar arbetet med att skriva den första versionen av trafikförsörjningsprogrammet. Arbete som kommer att pågå under december januari. Vid trafiknämndens möte i februari presenteras en första version, som efter godkännande av TFN går ut på remiss. Den skickas även till samverkansrådets ledamöter för synpunkter. Remisstid mars april. Under maj juni sammanställs förslaget till trafikförsörjningsprogrammet. Många bra synpunkter har inkommit under samråden och de kommer att bakas in i trafikförsörjningsprogrammet. Det går sedan vidare till landstingsberedningen. Förhoppningsvis fattar landstingsfullmäktige beslut om programmet i september. Utformning av VP och budget för har engagerat alla på SL. Eftersom vi har skruvat om verksamheten och har ny organisation har vi inte kunnat använda oss av tidigare aktiviteter och budgetunderlag från tidigare år. Det har varit en stor utmaning att få verksamhet och budget i balans. Trafiknämnden beslutar om budgeten vid möte 20/2. Nya kollektivtrafiklagen och bildandet av RKTM (regional kollektivtrafik myndighet) innebär för Stockholms att det är landstinget. Man vill tydliggöra kollektivtrafiken och organisationen kommer att förändras något. En förvaltningsorganisation ska bildas och vd Anders Lindström blir också förvaltningschef. Utformningen är inte klar ännu och det finns olika idéer om hur verksamheter ska flyttas över till landstinget. Det ska vara klart 31 maj Det är det som är av intresse för SL. En viss oro finns, eftersom SL precis har organiserat om. HSO frågade hur det påverkar organisationen för samrådsverksamheten? SL svarade att det troligen inte förändrar så mycket. I framtiden kanske det står landstinget i stället för SL på kallelsen. Åsa Enrot informerade att färdtjänsten går över till trafiknämndens förvaltning den 1 januari HSO frågade om det blir en förvaltning i förvaltningen. Åsa Enrot svarade att det är en avdelning i förvaltningen. II det arbete som SL gör med att utforma förvaltningsorganisationen kommer även färdtjänstavdelningen inlemmas. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har genomförts angående flytten och blev klara idag. Anders Lindström är förvaltningschef för trafiknämndens förvaltning.

3 3(9) Från 1 januari 2012 överförs betalningsansvaret för färdtjänst för unga på föräldrarna. Fördelning av färdtjänstresorna i snurran gäller också från 1 januari Åsa Enrot hade önskemål om handikapporganisationerna kunde informera på sina hemsidor, eller vid träffar med de olika förbunden. HSO vill att färdtjänsten skickar ut informationsmaterialet. Förenklingen i tilldelningen för extra resor innebär att det inte behöver stå vad brukaren ska använda resan till. SRF framförde att många företag har som miljöpolicy att tjänsteresor ska göras med kollektivresor. Varför kan inte färdtjänst ingå i kollektivtrafiken? Åsa Enrot svarade att enl. riktlinjer för färdtjänst i Stockholms läns landsting så skall arbetsgivaren stå för resor som sker inom tjänsten. Arbetsgivaren kan inte kräva att en anställd ska använda sina fritidsresor till tjänsteresor. Enligt Stefan Wallin låter det som en uppgift för företaget i fråga att klargöra på vilket sätt man får resa. I Svensk kollektivtrafiks samarbete med taxiförbundet är man eniga om att det också är kollektivtrafik. Färdtjänstresorna anses som fritidsresor, tjänsteresor är en helt annan sak. Eftersom landstinget har sin miljöpolicy anser SRF att det effektivaste och minst miljöpåverkande sättet att resa blir färdtjänst som kan samplaneras. HSO menade att frågan om tjänsteresor bör vara försäkringskassans sak. Enligt Åsa Enrot får personer med funktionsnedsättning extra resurser för att kunna utföra sitt arbete. Det är arbetsförmedlingen som ger lönebidrag i form av resor. Det är snarare arbetsförmedlingen och inte försäkringskassan. Antalet färdtjänstresor för 2012 blir troligen 198, svarade Åsa Enrot, på fråga från HSO. WÅAB har olika tidtabellperioder. Från den 12 december gäller vintertidtabell fram till april, då ingår även påskhelgen. EU-lag om dygnsvila träder i kraft 2012 som innebär att man får arbeta max 14 timmar/dygn. WÅAB har anpassat sig efter det. Inga snabbåtar i vinter p.g.a. avtalssituationen kör WÅAB egna fartyg och båtar i norra skärgården. (Furusund m.fl. platser) 2. Fastställande av anteckningar från möte Stefan Wallin Stefan Wallin redogjorde för utestående punkter är stängda dörrar på pendeltågen, som Amanda Svensson kommer och informerar om. Frågor att ta upp med politikerna Djur i bil Viaresor för personer med funktionsnedsättning Mötet hade inga synpunkter och anteckningarna lades till handlingarna. 3. Förslag till samverkansmodell mellan SL, WÅAB, Färdtjänsten (SLL, myndighetsdelen) och länets handikapporganisationer Stefan Wallin Förslaget är stött och blött och vi är inte helt eniga. SL har bearbetat förslaget och har uppfattningen att det finns något att arbeta efter. Kan vi jobba enligt mallen? Frågade Stefan Wallin. HSO har skickat en skrivelse, som de tycker hör till samverkansmodellen. HSO har följt landstingsfullmäktiges beslut och utsåg representanter för tre

4 4(9) resursgrupper. Av effektivitetsskäl tycker SL att det ska vara två. HSO representerar 41 organisationer och tycker SL:s synpunkter är litet fyrkantiga. HSO tycker inte att det spelar någon större roll om det är två eller tre resursgrupper. SL svarade att man trodde att handikapporganisationerna varit nöjda med SL:s förslag. På det svarade HSO:s representant att de har känt sig tvingade, då SL framfört att WÅAB annars skulle få klara sig själva. SL fick kopia på det omtalade brevet i går morse och har inte tagit ställning. SL frågade på nytt om samarbete kan ske enligt SL:s föreslagna modell. HK-organisationerna gick med på att arbeta enligt SL:s modell, men de vill ha ytterligare en person i resursgruppen för tillgänglighet. Jens Plambeck menade att vi måste kontrollera frågan. Arbete sker tillsvidare i samförstånd enligt det förslag som SL har lagt fram. SRF instämmer i de synpunkter som HSO har framfört i sin skrivelse. Vi på SL är glada över att arbetet kan fortsätta även om inte total enighet råder. Om det kommer fram några speciella synpunkter från trafiknämnden, får vi ta tag i dem när vi vet. HSO undrade hur mötena ska gå till med en gemensam resursgrupp för tillgänglighet eller timmar? SL svarade att beroende på vad som finns på dagordning fördelar vi tiden, så att det känns som en lämplig blandning. Avstämning bör ske efter ca 1 år. Resursgruppmötena ska vara 3 timmar, mellan 13:00 16:00. Inget annat. SRF informerade att Göran Gustafson går in i resursgrupp Färdtjänst och Leif Pehrson går in i resursgrupp Tillgänglighet + att man kommer med ytterligare ett namn % låggolvbussar klaras ej 2012, Peter Lundén se bilaga Peter Lundén presenterade sig och redogjorde för bakgrunden. I de nya avtalen är kravet låginstegsbussar. SL har beställt utbyte av bussar i Tyresö och Handen och leverans sker under SL förhandlar med Arriva avseende Ekerö och Märsta. Trafiknämnden beslutade att uppdra åt vd att förhandla med Arriva, förhandlingarna har inte kommit så långt. Eftersom Arriva även kör vissa linjer genom Vallentuna, blir det en uppblandning av bussar, svarade SL på fråga från SRF. När Norrort är klart finns det inte några höggolvbussar kvar i SL-trafiken, troligen 2012/2013. HSO frågade om man vet vilka bussar som har låggolv. Det framgår tidtabellen. Dessa linjer är märkta med Gubbe med käpp. SRF påpekade vikten av att handikapporganisationerna får vara med och lämna synpunkter vid upphandlingar. HSO frågade om påståendet att miljökrav och införandet av etanolbussar påverkat tillgänglighet är sant? SL svarade att dessa mål inte står i motsättning till varandra. Däremot stämmer det att målen för miljö och tillgänglighet lades ihop under SRF beklagade den kraftiga förseningen på 100 % tillgänglighet och SL höll med om att det var olyckligt. 5. Information om Spårväg City, etapp 1 se bilaga. Gabriella Burell hade fått förhinder, men vill ändå delge mötet information om Spårväg City. En text rörande utbyggnaden delades ut. Jens Plambeck bad ledamöterna i samverkansrådet återkomma med ev. synpunkter, eftersom vi inte har den kunskapen och kan besvara några frågor. OK för mötet. Synpunkterna kan mejlas till Ditte Kahlström Jansson. Frågan bör

5 5(9) läggas in i bevakningslistan, så att den inte ramlar mellan stolarna, enligt Bengt Jansson. 6. Arrivaavtalen: redovisning av genomförda trafikupphandlingar Lars Liljegren se bilaga Den s.k. E20-upphandlingen är något helt nytt för SL. Två block har handlats upp. Kombinationen med olika trafikslag har SL vela ha för att trafikutövarna ska få ansvar för hela det geografiska området. Man har gått ifrån tidigare produktionsbaserade ersättningar. Istället ersätts Trafikutövaren för Verifierad Betalande Passagerare antal avlästa SL Accesskort. Det är den enda inkomstkällan svarade SL på fråga från SRF. Trafikutövarna får även ett visst infrastrukturansvar och får själva åtgärda vissa fel och brister. De får själva detaljstyra trafiken, men får aldrig underskrida den minimitrafik som är avtalad. Minimitrafiken är kategoriserad beroende på respektive linjes uppdrag och varierar därmed mellan linjerna. Hur ser miniminivåerna ut undrade HSO. Enligt SL finns sex kategorier med olika standard indelade i tre olika tidsintervaller högtrafik, mellantrafik och lågtrafik. De grundar sig på dagens tidtabeller. Det framgår inte i tidtabellerna vilka miniminivåer som gäller, svarade SL på fråga från SRF. Om systemet inte fungerar kan SL höja kraven på minimitrafiken. Trafikutövarna ska vara konstruktiva och komma med förslag på förändringar och kunna motivera förslagen. SL måste godkänna dem. Trafikutövaren har kontakt med kommuner och skolor för att t.ex. höra när skolorna startar. SRF frågade hur olönsamma avgångar hanteras? SL svarade att ev. olönsamma linjer inte ger trafikutövaren rätt att minska antalet avgångar. Den trafik som är upphandlad sedan tidigare fortsätter att bedrivas med de förutsättningar som gäller för de avtalen. De nya aktörerna kan t.ex. välja att ha högre standard för att locka flera resenärer. HSO frågade om trafiken koordineras med båttrafiken? Drivkraften är betalt för antalet resenärer, då är det dumt att inte ha passning till båttrafiken, svarade SL. SL har inte samrått med HK-organisationerna inför upphandlingen, enligt SRF. Eftersom det är ett nytt sätt att handla upp borde samråd ha skett. Det bör SL tänka på inför kommande upphandlingar, då vill HKorganisationerna ha en beskrivning över hur SL har tänkt sig trafiken. Tillgänglighetsfrågorna är fortfarande starkt övervakade från SL:s sida, att entreprenörerna t.ex. kör med tillgängliga bussar. När det gäller upphandlingar kan SL tyvärr inte tala om vad som pågår då absolut sekretess råder. För de nya trafikavtalen finns vissa punktviten kvar. SL kan kräva uppföljning av konstaterade brister. Om bristerna inte åtgärdas kan SL gå in och åtgärda dem, på trafikutövarens bekostnad. SRF frågade vem som ansvarar för att busshållplatser, terminaler och stationer fungerar? SL svarade att det åligger trafikutövaren att t.ex. ta bort klotter och annat. SL ansvarar för att anlägga stationer och terminaler och vissa hållplatser. När förslaget till den nya kollektivtrafiklagen kom, kom branschen med ett motbud om att fördubbla kollektivtrafikresandet. Det är svårt att göra i Stockholm, men SL kan bidra till att kollektivtrafiken ökar i hela landet. SL äger spårfordonen och trafikutövarna äger vanligen bussarna. För de nya vagnarna som handlas upp för Nockeby- och Tvärbanan är grunden de vagnar som rullar idag, men med förbättringar ur alla aspekter.

6 6(9) För bussar gäller Buss 2010, där SL, tillsammans med Västtrafik och Skånetrafiken, har tillfört specifika krav på bl.a. tillgänglighet. I en funktionsupphandling beskriver SL vilka resultat och mål som trafikutövarna ska uppnå. Inte på vilket sätt dessa ska uppnås. SL tror att trafikutövarna blir mera kreativa och får till bra lösningar genom att t.ex. har direktkontakt med kommuner och väghållare. HSO vill inte se några dubbeldäckare. Det finns inte några sådana inplanerade. Om trafikutövaren vill använda sådana bussar, måste de uppfylla alla krav som ställs på bussar inklusive tillgänglighetskrav. SL ska godkänna dem. HSO frågade hur det går med tillgänglighetsanpassning för Roslagsbanan. Arbete pågår att tillgänglighetsanpassa mittdelen på vissa vagnar. Tidplanen har försenats. De första vagnarna kommer troligen Sedan levereras de nybyggda vagnarna successivt, svarade SL. På fråga från DHR, svarade SL att man ställer krav på både miljö och tillgänglighet på de olika fordonen. För bussar är grunden Buss 2010 för att få en homogen bussflotta i hela landet. På vissa områden har SL högre krav. Den senaste versionen av Buss 2010 med bl.a. speciella krav på tillgänglighet är beslutad. Hur ska den nya trafikutövaren klara av att köra Roslagsbanan 30 % billigare än nuvarande entreprenör? Vad är det man ska spara in på, frågade SRF. Den nya entreprenören tror bl.a. på en positiv resandeutveckling, enligt SL. Budgetarbetet blir annorlunda med de nya avtalen. De kan bli dyrare, vilket kan vara ett pris vi får betala för att hjälpa till med att fördubbla kollektivtrafikresandet. På fråga från HSO om det är det möjligt med dubbeldäckare i de nya avtalen, svarade SL att det är möjligt men att busstypen initialt inte finns upptagen i anbudet. En sådan buss måste köras lång väg med få stopp, eftersom stoppen förlängs med den här busstypen. Eftersom avtalen bygger på ett ökat antal resenärer, förlorar trafikutövaren på att använda dubbeldäckare. HSO frågade om den här typen av avtal finns på andra håll i landet. Liknande avtal finns på flera platser i landet men inte i lika stora avtalsområden. 7. Vad har hänt med informationen från/om Färdtjänsten Din färdtjänst, Färdtjänstnytt? Kenneth Svärd Jenny Holmberg ersattes av Kenneth Svärd, som visad olika årgångar av Din Färdtjänst. Nyhetsbrevet, som fanns tidigare, gick till dem som anmält intresse av att få det. Det blev ibland svårt att fylla bladet med relevant innehåll vid täta utgivningstillfällen. De ansvariga personerna inom SL för Din Färdtjänst och Nyhetsbrevet har slutat. Diskussioner pågår om Din Färdtjänst, Inga beslut är fattade. Höga tryckoch distributionskostnader. SL måste titta på helheten hur information ska ske i framtiden. Information om nya taxiavtalet kommer i januari. Handikapporganisationerna är viktiga informationskällor för sina medlemmar. HSO:s medlemmar vill gärna ha tidningen. SL lyssnar och tar med sig frågan. Det är ingen gratistidning och ibland finns det inte direkta nyheter att skriva om.

7 7(9) Färdtjänsten överskridit sin budget med ca 65 mkr. Med färre personer blir frågan vad ska produceras och hur ska det produceras. Den information som numera lämnas på fakturorna, kan inte ses av SRF:s medlemmar. Informationen måste förmedlas på annat sätt. Enligt HSO är det inte bra att lämna viktig information via fakturorna, eftersom många kan missa sådan information. HSO föreslår att ett separat blad med information biläggs fakturan. SL har undersökt möjligheterna med insticksblad i samband med utskick av fakturor. Det går inte, eftersom utskicken är automatiserade. Det är ingen väsentligt information som lämnas på fakturorna. Vid behov av akuta meddelanden tar man bl.a. hjälp av Radion Stockholm. En så viktig information som att borttagande av automatiskt brev som förvarnar att färdtjänsttillståndet håller på att gå ut finns just nu endast på på färdtjänstens webbsida. Den informationen måste också ut på annat sätt, framförde HSO. Det är svårt att nå ut med information, eftersom vi har den situation vi har nu, höll Åsa Enrot med om. Vi får avvakta och se vad diskussionerna ger. DHR vill att den information som finns på webbplatsen ska anpassas till mobilen. Någon sådan lösning finns inte idag, enligt Kenneth Svärd, men den kommer nog i en framtid. 8. Enligt media kommer landstinget att göra upphandling av två totalentreprenad. När samråds det? Indrek Pöldma En RFI (Request for information) ska skickas ut inför en ny upphandling. Ärendet ska upp på trafiknämnden 20/12. Vid en RFI skickas förfrågan ut till utvalda leverantörer inom EU. Indrek Pöldma kan skicka ut underlag till handikapporganisationerna via e-post. Eva Ness skickar uppgifter till WÅAB. 9. Riktlinjer för tillgängliga båtar och bryggor. Finns det planer på det? Hur säkerställer man att WÅAB har ett fortsatt engagerat tillgänglighetsarbete för båtar och bryggor i sin trafik Indrek Pöldma Mötet diskuterade litet kring huruvida det ska heta fartyg eller båtar. Fartyg är båtar och är de längre än 12 m kallas de för skepp. Det finns planer på att ta fram riktlinjer för fartyg. Riktlinjer för bryggor finns RTG 08. WÅAB kräver att riktlinjerna ska uppfyllas i rimlig mån. Svårt att vara för strikt om det finns behov av att båten ska lägga till. Bryggorna ägs av trafikverket, kommuner, föreningar och enskilda personer. Det händer att WÅAB inte lägger till vid vissa bryggor, som anses för dåliga, svarade Indrek Pöldma på fråga från HSO. Det är svårt att få ersättning för upprustning av befintliga bryggor. Tidigare fick man bidrag från trafikverket, men det får man inte längre. SRF menade att om folk vill att WÅAB ska trafikera bryggorna, borde det ligga i deras intresse att se till att de är tillgängliga. Det kanske inte bor någon person med funktionsnedsättning på ön, men någon med funktionsnedsättning kanske vill besöka ön. Då ordnars det svarade Indrek Pöldma. Föreskrifter för båtarnas utformning ges ut av transportstyrelsen. HSO vill att liknande riktlinjer som SL för t.ex. skyltar och insteg i bussar, ska finnas även för sjötrafiken. Insteg på båtar styrs också av transportstyrelsen, enligt Indrek Pöldma. Det är minimiregler, enligt HSO, WÅAB kan ha egna riktlinjer. WÅAB svarade att man har det. Det går dock inte att anpassa

8 8(9) Västan t.ex., då fanns inga sådana regler. HSO kräver inte riktlinjer för tillgänglighetsanpassning av kulturminnesmärkta fartyg. Deltagarna vill att riktlinjerna för bryggor skickas ut i lättläst format. Indrek Pöldma skickar till Eva som distribuerar vidare. Inför kommande upphandlingar vill HSO att WÅAB väger in att båtarna ska vara tillgängliga så att passagerarna kan ta sig ombord och flera kan resa i skärgården. WÅAB vågar inte sia om vad som kommer att hända. Engagemanget för tillgänglighet finns och det finns inga planer på att lägga ner det arbetet, svarade WÅAB. 10. Pendeltågens rörliga fotsteg samt stängda dörrar sommartid Amanda Svensson se bilaga. Rörliga fotsteg Amanda Svensson, chef för sektion Tunnelbana, drog bakgrunden. Problemen med de rörliga fotstegen innebar bl.a. att trafik fick ställas in, att man måste felsöka för att hitta problemen, vilket gav förseningar. Problemet är en garantifråga som Alstom inte har lyckats lösa. SL hoppas att det ska komma en nykonstruktion under Innan dessa är på plats har SL beslutat om en övergångslösning och införskaffa lösa ramper att användas i ändarna på tågen. Tågvärdarna ska hjälpa till. Rampen har tagits fram i samråd med representanter för handikapporganisationerna. Enligt DHR har man testat rampen ett fåtal gånger och man inte är nöjd med testerna. Man har bl.a. noterat att det inte finns några rutiner för hur det ska fungera med tågvärdarna, när någon ringer om hjälp. Man är inte heller nöjd med skyltarnas placering. SL tycker det är viktigt att det fungerar på rätt sätt både med rampen och med kontakten med Stockholmståg så att de som behöver hjälp verkligen får det. Amanda Svensson tar med sig synpunkterna. Enligt Ditte Kahlström Jansson var flera tester inplanerade, men inga datum satta. Amanda Svensson svarade att det inte är ett måste att den bärbara rampen införs per den 1 januari Det viktigaste är att det fungerar. Amanda Svensson och Ditte Kahlström Jansson stämmer av med varandra så att testerna och införandet går i takt. När allt är testat och klart och ramperna börjar fungera meddelas detta på sl.se, svarade SL på fråga från HSO. Information skickas också ut till handikapporganisationerna. Stockholmståg kommer att redogöra för hur de har fixat rutinerna kring den bärbara rampen vid nästa affärsmöte. Manuell dörröppning Under sommaren 2010 och 2011 testades manuell dörröppning för att ge en dräglig arbetsmiljö för personal och resenärer. Beslutet 2010 fattades snabbt och informationen var i vissa delar bristfällig. Försöket 2011 skedde under mer ordnade former och information lämnades i olika kanaler. De klagomål som har inkommit till SL berör i huvudsak knapparnas funktion och placering. Knappen är ett problem för alla resenärer inte enbart personer med funktionsnedsättning. SL kommer genomföra en förstudie för att utreda hur en ny knapp skall utformas. Knappen vara lätt åtkomlig för alla resenärer. Den kanske också ska låta, för att personer med synnedsättning lättare ska kunna hitta knappen. Enligt DHR bör knappen för den rörliga rampen tas bort eller stängas av. Om någon trycker fel på rampknappen låser den dörren. SL vill ha dialog med handikapporganisationerna vid utformningen av knappen och dess placering. Det blir ingen permanent

9 9(9) lösning så länge det inte finns en väl fungerande knapp. Det kan dock bli aktuellt med manuell dörröppning en period under sommaren SL lovade bra information om detta. Ljudsignal även på knapparna för de ombyggda Roslagsbanevagnarna, föreslog SRF. 11. Övrigt HSO har hört ryktas att det är nya sjukreseregler på gång. Det är ett budgetbeslut. Ansvaret flyttas från trafiknämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden, svarade Kenneth Svärd, som inte heller hade hört så mycket om det. Resorna ska fortsätta på samma sätt inom färdtjänsten. Inga förändringar för resenärerna. Ditte Kahlström Jansson hänvisade till Mona Tallberg, på färdtjänsten, som arbetar med dessa frågor. Mötesschema för 2012 (SL och handikapporganisationerna). Eva Ness delade ut sammanställning. Tiderna för resursgrupp tillgänglighet och även för resursgrupp färdtjänst ska vara 13:00 16:00. Handikapporganisationerna anser att de har pratat färdigt med politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen och istället vill ha möte med trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm. Det är inget som vi kan bestämma svarade Jens Plambeck. SL framförde att politikerna gärna vill träffa samverkansrådet. Jens Plambeck tackade för visat intresse och avslutade mötet. God Jul och Gott Nytt År! Antecknat av Eva Ness

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer 2011-10-12 möte nr 4 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 4 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 1(5) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer del 2 den 27 september 2012 Tid: Plats: torsdag, Mellan 15:00 16:00 endast

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckningar Minnesanteckningar från SL:s samverkan med Handikapporganisationerna Tid: torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, konferenslokal

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen 2012-02-23

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28

Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning 2011-04-28 1(8) Datum Dokumenttyp Möte nr 2 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från TFN:s färdtjänst och tillgänglighetsberedning Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00

Läs mer

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20

Möte 1 Resursgrupp Färdtjänst 2014-03-20 1(6) Handläggare Eva Ness 3 Möte 1 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S Göran Gustafson, SRF Tomas Hellström HSO (två tolkar) Karin Lemberg, DHR

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer 1(2) Handläggare Eva Ness 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möte nr 4 med FTs samverkansråd för länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 16:00 (förmöte HK-organisationerna

Läs mer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se Möte mellan SLs styrelse och SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Tisdag 19 maj 2009, kl.

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24

Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö 2014-04-24 1(5) Handläggare Eva Ness8 Infosäk. klass Minnesanteckningar från möte med Resursgrupp Tillgänglighet för land och sjö Tid: Torsdag 24 april 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Hos TF, Lindhagensgatan 100, T-Centralen

Läs mer

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-02-13, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets organisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag, kl.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor 2014-09-18 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 18 september 2014, 13:00 16:00 Plats: TF på Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(9) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar möte nr 4 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 29 november, kl. 13:00 16:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Annarella Löfblad 08-686 1567 annarella.lofblad@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag 22 oktober kl. 13.00-15.00 Plats: SL,

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4,

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, 1(5) Trafikavdelningen Buss & Färdtjänst Handläggare RG FÄRDTJÄNST MINNESNOTERINGAR Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 4, Tid: Torsdag 12 december 2014, kl. 13:00-16:00, hos TF, Lindhagensgatan

Läs mer

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16

Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 2010-12-16 1(6) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte nr 7 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 10:00 12:00 (förmöte 09:00 10:00) Plats: SL, Lindhagensgatan 100, lokalt

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 2013-04-10 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(1) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö Tid: onsdag 10 april 2013 kl. 13:00 16:00 Plats: Deltagare: Förhinder: SL, Hötorget Från Handikapporganisationerna

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12

Möter nr 4 Resursgrupp Färdtjänst 2013-12-12 1(1) Handläggare Eva Ness 3 Möter nr 4 Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna: Carin Arnesson, HSO

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10

Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst 2013-10-10 1(2) Handläggare RG FÄRDTJÄNST Möter nr 3 Resursgrupp Färdtjänst Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum Kungsträdgården Norra, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna:

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Verksamhetsutveckling 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 2 september, kl. 12.30-14.30 Plats:,

Läs mer

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken 1 (5) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-214 Trafiknämnden Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken Sammanfning På lång sikt är SL:s mål den allmänna kollektivtrafiken ska upplevas som det mest raktiva

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö

Minnesanteckningar möte nr 2 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 1(8) Handläggare Eva66 Minnesanteckningar möte nr 2 med Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från organisationerna för funktionshinderfrågor: Amir Amirriazi,

Läs mer

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen

Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen 1(10) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Minnesanteckningar från SL:s samverkan med länets handikapporganisationer och politiker från Färdtjänstoch tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Trafik 1(5) Vår referens Ylva Preutz Papantoni 08-686 1438 ylva.preutzpapantoni@sl.se s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Onsdag 13 maj, kl. 13.00-15.00 Plats:, Lindhagensgatan

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 1(7) Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se Informations- säkerhetsklass SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer möte nr 3 Tid: Onsdag 31 mars, kl.

Läs mer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(6) Dokumenttyp Mötesanteckning Handläggare Eva Ness 08-686 1431 eva.ness@sl.se SLs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Måndag 30 november, kl. 10:00 12:00 Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor 2015-02-10 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 1 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor Tid: tisdag, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(8) Handläggare Eva Ness Sråd 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från möten nr 2 med TFs råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: torsdag 23 maj 2013, kl. 13:00 16:00 (förmöte

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor 1(7) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar Samverkansråd med länets organisationer för funktionshinderfrågor Tid: Torsdag 15 maj 2014, (Förmöte organisationerna mellan 12:00 13:00) 13:00 16:00 Plats:

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28

Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 2013-11-28 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte 4 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare: Från

Läs mer

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27

Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 2013-03-27 1(8) Handläggare Eva Ness 08-686 1431 Minnesanteckningar Resursgrupp Färdtjänst nr 1 Tid: onsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: Lindhagensgatan 100, konferensrum T-CENTRALEN, plan 2 Deltagare: Från handikapporganisationerna

Läs mer

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram

HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram HSO i Stockholms län 2012-04-24 Trafiknämnden Stockholms läns Landsting Box 301 02 104 25 Stockholm Diarienr: P 13 2012 HSO:s synpunkter på Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Inledning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28

Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 1(7) Handläggare Eva Ness8 Minnesanteckningar från möte nr. 3 med resursgrupp Tillgänglighet land och sjö 2014-08-28 Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF

Plats: Konferensrum T-Centralen, Lindhagensgatan 100. Alma Asic, HSOs kansli. Birgitta Flognfeldt, HSO/RTP-S. Barbro Erlandsson, SPF 1(5) med organisationerna Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se Deltagare Minnesanteckningar från med intresseorganisationerna för funktionshinderfrågor, länets pensionärsorganisationer

Läs mer

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04

Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar möte nr 1 Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö 2016-02-04 Tid: Torsdag 2016-02-04, kl. 13:00 16:00 Plats: Konferensrum T-Centralen, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer

Möte nr med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer 1(6) Handläggare Melker Larsson 08-686 4058 melker.larsson@sll.se Möte nr 6 med TFs råd för samverkan med länets organisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärsorganisationer Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010

Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 1(8) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Möte mellan representanter från SL:s styrelse och SL:s samverkansråd nr 2 2010 Tid: Fredag den 18 juni, kl. 09:30 11:30 Plats: SL:s huvudkontor, Lindhagensgatan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(8) Handläggare Eva Ness 1 Minnesanteckningar från möte nr 1 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag, kl. 13:00 16:00 Plats: T-centralen, plan 2, Lindhagensgatan 100 Deltagare:

Läs mer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer

Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer 1(7) Datum Dokumenttyp Mötesanteckningar Handläggare Eva Ness Möte nr 1 med SL:s råd för samverkan med länets handikapporganisationer Tid: Torsdag, kl. 13:00 15:00 (förmöte 12:00 13:00) Plats: SL, Lindhagensgatan

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby 1(3) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se 2015-01-22 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 11 TN 2014-0321 Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Landstingsstyrelsens förvaltning F Administration F Kansli 1 (5) Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö

Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö 1(5) Resursgrupp Tillgänglighet Handläggare Anette Tegnér 08-686 30 99 anette.tegner@sll.se MÖTESANTECKNINGAR Deltagare RG möte 2 Minnesanteckningar från Resursgrupp Tillgänglighet Land och sjö Tid: Torsdag,

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana

Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-16 1 (3) Identitet TN xxxx-xxx Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana Bakgrund Erika Ullberg

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Trafikenheten. Styrelsen

Trafikenheten. Styrelsen Trafikenheten Styrelsen Utlösen av investeringar samt återföring av biljettintäkter från den utökade trafiken Bakgrund SL och svenska staten har under åren 2004 och 2005 ingått avtal om finansiering av

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst

Referensgruppen Resenärer möte 9, 24 februari 2016 Framtida inriktning för färdtjänst 1(5) Handläggare Helene Ljungqvist 2016-04-05 Deltagare: Hamaddah Mansour, SRF Alma Asic, HSO Birgitta Flogenfeldt, HSO Karin Lemberg, HSO Inge-Britt Lundin, HSO Jaan Kaur, DHR Amir Amirriazi, DHR Sirkka

Läs mer

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100

Tid: torsdag 2014-11-27, kl. 13:00 15:00. Förmöte för ledamöterna i samverkansrådet kl. 12:00 13:00 Plats: T-Centralen, Lindhagensgatan 100 1(8) Handläggare Eva Ness 6 Minnesanteckningar från samverkansråd nr 4 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen Tid: torsdag,

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag

Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag 1(7) Handläggare RG Tillgänglighet Land och Sjö Minnesanteckningar från möte 3 med Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö, torsdag Tid: torsdag 2013-09-25, kl. 13:00 16:00 Plats: Hötorget, plan 2, Lindhagensgatan

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015

TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 TJÄNSTEKVALITETSRAPPORT Stockholmståg KB 2015 1/9 Innehållsförteckning 1. Företaget Stockholmståg KB... 3 2. Tillstånd och certifikat... 3 3. Biljetter och trafikinformation... 4 4. Punktlighet och störningshantering...

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

JIL tockholms läns landsting

JIL tockholms läns landsting JIL tockholms läns landsting Trafiknämnden 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2012-10-29 TN 1210-0203 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Svar på skrivelse från (MP) "Restiden mellan Järna och Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen,

Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, 1(1) Handläggare Sråd HKorg FTB Minnesanteckningar från samverkansråd nr 3 med länets handikapporganisationer och politikerna i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, onsdag Tid: onsdag, kl. 13:00

Läs mer

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67

Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 TJÄNSTEUTLÅTANDE Länshandikapprådet 2003-12-22 Kollektivtrafik med människan i centrum, SOU 2003:67 Ärendet Länshandikapprådet har för yttrande erhållit betänkandet Kollektivtrafik med människan i centrum,

Läs mer

Teknik Fastighet 1(8) Datum 2009-04- Handläggare Jenny Elvén, TeFP. Väderskydd. April 2009. Björn Bernström

Teknik Fastighet 1(8) Datum 2009-04- Handläggare Jenny Elvén, TeFP. Väderskydd. April 2009. Björn Bernström Teknik Fastighet 1(8) Datum 2009-04- Identitet Dokumenttyp PM Handläggare Jenny Elvén, TeFP Väderskydd April 2009 Björn Bernström 2(8) FÖRORD Denna rapport redovisar SL:s förekommande väderskyddstyper

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 13 Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger Ärendebeskrivning Sverigedemokraterna

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer, 1(8) Handläggare Gemensamt samråd nr 2 08-686 1431 eva.ness@sll.se Minnesanteckningar från gemensamt Samverkansråd nr 2 med länets intresseorganisationer för funktionshinderfrågor och länets pensionärer,

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 13 november 2009, kl 14.00-16.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset,

Läs mer

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017

Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 1(7) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 10 Rapport om den nord-sydliga skärgårdslinjen år 2016 samt fortsatt hantering år 2017 beskrivning t innehåller information

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen.

Möte Resursgruppen. Datum: kl. 13: Lokal: Husarö, plan Aktivitetslogg Ulrik går igenom aktivitetsloggen. 1(5) Handläggare Annika Wingårdh-Norén 08-6863946 annika.wingardh-noren@sll.se Möte Resursgruppen MÖTESANTECKNINGAR 2016-03-10 NÄRVARANDE tf Ulrik Waldau Sofie Belander Nystedt Pehr Elfstrand Malin Strand

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:17 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:43 1 (19) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 4 juni 2010 1. Inför sommaren 2. Förändring av uppdrag inom HSO:s presidium 3. Samverkan SL Färdtjänst 4. Utbildning, seminarier, konferenser Ta plats

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer