Solgläntan/Stigslund F-6. Kvalitetsredovisning 09/10. Rektor Owe Sjölund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solgläntan/Stigslund F-6. Kvalitetsredovisning 09/10. Rektor Owe Sjölund"

Transkript

1 Solgläntan/Stigslund F-6 Kvalitetsredovisning 09/10 Rektor Owe Sjölund

2 Sid 2 (11) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Grundfakta 3 3. Systen för kvalitetsarbete 5 4. Föregående års åtgärder för utveckling Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan Situationen för elever med behov av särskilt stöd Arbetet med genus och jämställdhet Barn och elevers inflytande Språk och läsutveckling 7 6. Skolans prioriterade arbeten 8 7. Kunskapsresultat 9 8. Åtgärder för utveckling 11 2

3 Sid 3 (11) 1. Inledning Solgläntan är en kommunal F-6 skola som präglas av en god stämning och goda resultat. Vi har de senaste åren känt av konkurrensen från friskolorna i kommunen. Det gäller därför att vi är på tårna, så att vi kan fortsätta att motsvara de krav som våra uppdragsgivare har på oss. En väg att gå är att skolan profilerar sig. Solgläntan har under många år satsat på att stärka elevernas läs- och språkutveckling, genom att stimulera till ett ökat läsintresse. En god läsförståelse lägger grunden till framtida kunskaper och ett förvärvat intresse för litteratur bär eleverna med sig i livet. Vårt bibliotek är omtalat och skolan är den grundskola i Gävle, som satsar mest per elev för att kunna ha en regelbunden högkvalitativ pedagogisk verksamhet i skolbiblioteket. De nationella proven i årskurs 5 visar dock att satsningen inte i alla delar, ger det resultat som man kan önska. Vi måste därför öka våra ansträngningar gällande arbetet med elevernas läsförståelse och skrivförmåga. I de pedagogiska diskussionerna ska alltid kopplingen till biblioteket finnas med och vi måste ständigt fråga oss hur vi ska utveckla vår läsprofil. Ett steg som vi har tagit i år, när det gäller läs och skrivutveckling är att vi har börjat använda oss av en metod för läs och skrivinlärning, som den norske pedagogen Arne Trageton har utvecklat. En annan viktig uppgift som vi måste ägna mycket kraft åt, är arbetet med den lokala pedagogiska planeringen och IUP med skriftliga omdömen. Elever och vårdnadshavare ska vara helt i det klara med hur målen för undervisning ser ut och hur kunskapsutvecklingen ska redovisas. 2. Grundfakta Solgläntan är en F-6 skola som ligger i anslutning till Stigslunds 7-9 skola. Skolorna skiljer sig byggnadsmässigt då Solgläntan är en enplansbyggnad med mycket träkänsla, medan 7-9 skolan är ett stort flervåningshus. Vår skolgård är kuperad och har mycket kvar av den naturliga skogsbacke som den en gång var. Upptagningsområdet för Solgläntan är närområdet samt Forsby och Åbyggeby. Stigslund är en stadsdel med hyreshus, bostadsrätter, radhus och villor. Naturen är nära och vi har tillgång till skog o mark, vindskydd, motionsspår och skidspår. Solgläntans verksamhet bedrivs i två arbetslag. Skogen som omfattar elever och personal i förskoleklass t.o.m. årskurs 3 och fritidshemmet. Solen omfattar elever och personal i årskurs 4-6 samt fritidsklubb var antal elever: Förskoleklass 31 Fritidshem 108 År Fritidsklubb 62 3

4 Sid 4 (11) Vid avläsningsdatum hade Solgläntan följande personalresurser: Förskoleklass Antal årsarbetare per 100 elever Solgläntan Gävle kommun Det har arbetat två pedagoger i förskoleklassen. Beräkningen av årsarbetstid gör att antalet pedagoger per 100 barn ser lägre ut än vad det är i realiteten. Fritidshem Antal inskrivna barn per årsarbetare Solgläntan Gävle kommun Det har arbetat 5,75 pedagoger på fritidshemmet, men beräkningen av årsarbetstid gör att antalet barn per pedagog blir högre än vad det är i realiteten. Grundskola Antal lärare per 100 elever Solgläntan Gävle kommun

5 Sid 5 (11) Grundskola Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen Solgläntan Gävle kommun Skolledningen utgörs av rektor som tillsammans med en utvecklingsledare från vardera arbetslagen sitter i ledningsgruppen. Vi delar vaktmästare och skolassistent med Stigslund System för kvalitetsarbete Vi har olika mötesformer där pedagogerna samverkar kring elev och undervisningsfrågor. Arbetslagsmöten och pedagogisk konferens en gång i veckan. Arbetsplatsträffar med samtliga i personalen har vi en gång i månaden. Vi genomför vår egen elevenkät i samtliga klasser och den kommunövergripande enkäten i klass Föregående års åtgärder för utveckling Fjolårets kvalitetsredovisning resulterade i följande mål för utvecklingsåtgärder: - Färdigställande och implementering av trygghets/likabehandlingsplan. - Vi ska skriva lokala pedagogiska planeringar med en för skolan övergripande struktur. - Föräldrar och elever ska vara väl införstådda med målen i våra pedagogiska planeringar. - Vi ska utveckla våra skriftliga omdömen. - Vi ska införa ett pedagogiskt årshjul. Arbetet mot dessa mål har pågått under året, men det återstår mycket arbete innan vi har nått en bra måluppfyllelse. Arbetet med de här utvecklingsåtgärderna har lärt oss att inte gapa över för mycket. De var inte helt realistiskt formulerade utan vi skulle bryta ner dem i mindre delmål. 5.1 Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan Under hösten 09 reviderade vi vår trygghetsplan. Trots detta så står vi inför en genomgripande omarbetning av planen. Planen ska hädanefter heta Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling och vi har fått stöd av en handledare från diskrimineringsbyrån i Uppsala med att lägga upp strukturen för det fortsatta arbetet. 5

6 Sid 6 (11) 5.2 Situationen för elever i behov av särskilt stöd De barn på skolan som har varit i behov av särskilt stöd när det gäller läsning, skrivning och matematik har arbetat enskilt eller i liten grupp tillsammans med vår speciallärare. Arbetet med de åtgärdsprogram som har upprättats under terminens gång följs upp regelbundet tillsammans med elev och föräldrar. Vid elevvårdsteamets möten (EVT) diskuteras åtgärdsprogram för de elever som har behov av ytterligare stöd förutom det vi kan ge dem inom skolans ram. Under lå 09/10 har två elevgrupper haft extra resurs i form av elevassistenter. Dessa har stöttat elever med särskilda behov. Assistenttjänsten har varit 1,3 i skola och fritidshem. Under året har ett större ansvar lagts på arbetslagen. Elevärenden har lyfts där för att vi tillsammans ska hitta lösningar innan vi går vidare till områdesteamet. Resultatet av dessa förändringar är att vi snabbare har kunnat åtgärda problem i klasser. Skolan har elever med behov av Sva (svenska som andra språk) men detta har inte tillgodosetts på ett tillfredställande sätt under läsåret. Det har inte funnits lärarresurs att tillgå. Några få elever har under läsåret haft modersmålsstöd. 5.3 Arbetet med genus och jämställdhet Undersökningar visar att läsintresset bland landets ungdomar minskar. Det är främst pojkarna som står för minskningen. Solgläntan motverkar det genom sin medvetna satsning på att få läsande elever. När vi köper in litteratur till biblioteket, ser vi till att få böcker med både pojkar och flickor som huvudpersoner. Även arbetet med NTA-lådorna bidrar till ett mer jämställt intresse för teknik och naturkunskap hos eleverna. 5.4 Barns och elevers inflytande Eleverna på Solgläntan har ett formellt inflytande i form av klassråd, elevråd och matråd. Det finns ett intresse och ett driv i eleverna på Solgläntan, de vill verkligen vara med och bestämma. Elevrådet har träffats en gång månaden. I rådet sitter representanter från f-klass upp till sexan. Inför varje elevråd har klasserna haft klassråd. De frågor som ofta kommer upp i de här sammanhangen är frågor rörande inköp av diverse lekredskap och skolmatens kvalitet. Eleverna upplever i många fall att det inte händer något med det som tas upp i råden. En förklaring till det, är att beslutstiden i vissa frågor drar ut på tiden och när det sker något så har frågan försvunnit från elevernas horisont Vi har försökt att få en annan inriktning på frågorna som behandlas i råden. Från sak o prylfrågor till mer värdegrundsladdade ämnen. Inflytande över det egna lärandet och det egna arbetet har eleverna i form av egen planering och arbete med mind maps 6

7 Sid 7 (11) 5.5 Språk och läsutveckling Solgläntans förutsättningar har varit goda. Vi har ett väl fungerande bibliotek där vi satsar både tid och pengar på verksamheten. Vi är en av skolorna i kommunen som satsar mest pengar på biblioteket. Under läsåret har vi haft hjälp av en resursperson från arbetsmarknadsenheten. Biblioteket har varit öppet hela dagen och bemannat större delen av dagen. Vi har haft kontinuerliga bibliotekslektioner i mindre grupp 30 minuter/vecka. Eleverna har fått varit med och önska när inköp av böcker ska göras. Elever i årskurs 5 utbildas till biblioteksassistenter. De hjälper till med att avregistrera böcker och att ställa tillbaka dem i hyllorna. Alla elever har haft möjlighet till att låna böcker över sommaren. Det har funnits möjlighet till att ställa ut sina arbeten i biblioteket. Elever tipsar varandra genom att sätta upp tiopoängare (böcker som de tycker är riktigt bra) i biblioteket. Vi har haft bokstund (lärare presenterar och läser valda stycken ur en bok) 2/termin i blandade elevgrupper. Eleverna läser sin lådbok vid flera tillfällen i veckan. Eleverna har läsläxa i åk 1 6 varje vecka. I början av höstterminen lånar årskurs 1 en bok som föräldrarna läser och barnen återberättar. Årskurserna F till 3 och 5 har haft författartema. Äldre elever läser för yngre elever. Läsförståelsetestet Lässtandard har används i årskurs 4. Förskolor i närområdet besöker biblioteket. Bibliotekspedagogen har besökt föräldramöten i åk4 och 3 och berättat om biblioteksverksamheten. Vi har arbetat med informationssökning tillsammans med It - pedagog och bibliotekspedagog. Bemanningen i biblioteket har fungerat bra mycket tack vare att vi fått hjälp av resurspersonen från arbetsmarknadsenheten. Bibliotekslektionerna har tidsmässigt inte varit bra. 30 minuter är för lite och 60 minuter varannan vecka är för långt emellan varje tillfälle. Årskurs 5 var en stor klass och det var många som ville vara biblioteksassistenter. Det blev därför svårt med urvalet av elever och assistenterna fick uppdraget under 1 termin istället som förut under ett läsår. Arbetet var inte riktigt till belåtenhet. Nästan alla klasser har ställt ut sina arbeten i biblioteket. Förhoppningsvis kan det utökas med fler utställningar till nästa läsår. Eleverna behöver ibland byta lådbok vid annat tillfälle tid än vid bibliotekslektionerna. Det kan vara svårt att veta om det är okej att skicka eleverna att byta bok. Man kanske stör bibliotekslektionerna. Läsläxan blir slentrian för elever i högre årskurser. Vi bör kanske förändra läsläxan och läsjournalen med stigande ålder. Alla klasser har inte haft författartema. 7

8 Sid 8 (11) Äldre elever har inte läst för de yngre i den utsträckning som vi planerat. Inga elever har bokpratat för andra elever. Samarbetet mellan olika årskurser har inte fungerat som vi tänkt. Vi hade ambitionerna att 6:orna skulle arbeta med en bok och sedan behålla den när de slutade. Så blev det inte. Vi har upptäckt att många utav våra elever inte besöker Stadsbiblioteket. Det finns en nöjsamhet med det bibliotek vi har. Vi bör lära dem att det finns andra möjligheter till lån. Vi har inte haft 2 fortbildningsdagar i bibliotekskunskap och litteratur. Vi bör åtminstone ha 1 dag/läsåret eftersom vi profilerar oss som en läsande skola. Alla pedagoger bör vara mer aktiva i biblioteksverksamheten för att håll sig ajour med sortimentet och för att kunna påverka inköpet av bl.a. faktaböcker som används i undervisningen. Biblioteksrådet måste få högre prioritet så att mötena blir av. Bibliotekslektionerna bör vara 40 minuter för att vara riktigt bra. Biblioteksassistenterna bör få en prövotid för att se om man verkligen är tillräckligt engagerad för uppdraget. De elever i 6:an som skött uppdraget bra får chansen att vara mentorer till de nya biblioteksassistenterna. Bibliotekspedagogen gör ett schema över lektionerna i biblioteket så att alla klasslärare vet när man kan skicka sina elever att låna nya böcker. Det är viktigt att informera vikarier om vad som gäller vid lån av böcker. Klassläraren bör vara noga med att följa upp läsläxan och titta i läsjournalen varje vecka. Vi bör se över utseendet och utformandet av läsjournalen. Läxläxan kan även varieras på annat sätt. All personal har fått tillgång till boken Mellan raderna av Britta Stensson. Vi kommer att börja arbeta med boken under höstterminen. Alla klasser bör ha författartema under nästa läsår. Äldre elever läser för yngre minst 1 gång/termin i stället för regelbundet som tidigare. Vi arbetar vidare för att hitta former för samarbete mellan åldrarna. Vi kan t.ex. bestämma vilka årskurser som jobbar emot varandra. Då kan möjligheterna för att kunna göra spontana arbeten tillsammans och att visa upp arbeten för varandra. Eleverna ska besöka Stadsbiblioteket minst en gång/stadium. Vi bör ha en studiedag/läsår för litteratur och utvärderingen får inte glömmas bort. 6. Skolans egna prioriterade arbeten Under lå 09/10 har eleverna i åk1 arbetat dagligen med datorer som ett kompensatoriskt stöd vid läsinlärning. Eleverna har skrivit sig till läsning och läslust. Vi har gått från läs- och skrivinlärning till skriv- och läslärande. Det är enklare att lära sig skriva än att läsa. Vi på Solgläntan har erfarenhet av detta och även forskningen säger det. Själva skrivandet för hand kommer igång under höstterminen i åk.2. Detta beror på att många barn i tidig ålder tycker att det är svårt att forma bokstäver. 8

9 Sid 9 (11) För att kunna arbeta på detta sätt krävs: God tillgång på datorer Dataprojektor ( kanon ) IT-kunskap Klasslärare Speciallärare som satsat extra tid i klassen Halvklasslektioner dagligen ( ca 40 min. och 12 elever ). Eleverna har arbetat enskilt vid sina datorer för att få större utvecklingsmöjligheter och få arbeta efter sina maximala förmågor. Efter ett strukturerat schema arbetar eleverna med olika skrivövningar och datapedagogiska program som t.ex. Lexia. Elevernas dokumentation av sina egna arbeten har fungerat mycket bra. Arbetena sparas i deras egna hemmakatalog där eleverna kan se sin egen utveckling. Under arbetets gång har eleverna fått en stor vana att hantera datorn. Vid skolstarten såg situationen ut så här: 22 % av eleverna kände inte igen alla bokstäver i alfabetet 41 % av eleverna var inte läskunniga 59 % av eleverna läste ljudenligt stavade ord. Av dessa 59 % var det 22 % som läste flytande Vid läsårets slut läser samtliga elever. Vi har screenat eleverna enligt God Läsutveckling - Flyt i läsandet 1, 2 och 3 / Ingvar Lundberg. Den här satsningen har gett goda resultat eftersom alla elever är läskunniga vid läsårets slut. Läsåret 10/ 11 fortsätter vi detta arbete med blivande åk.1 och Kunskapsresultat Andel elever (%) som uppnått målen enligt kursplaner för år 3. Kunskapsresultat för åk 3 Det är 11 flickor och 12 pojkar i år 3. Ämne Totalt Flickor Pojkar Svenska 86,9 90,9 83,3 Matematik Analys av resultat åk 3. Det är goda resultat i matematik. Dock visar det sig på ett delprov, gällande skriftlig redovisning addition och subtraktion, att tre elever ej nått målen men bedömts godkända då de visat på övrig tid att de muntligt klarar liknande uppgifter. Klassen har inte jobbat med skriftliga räknemetoder utan haft en bok där uppgifter redan finns formulerade och man bara fyller i svaren. 9

10 Sid 10 (11) Resultaten i svenska visar att tre elever inte når målen. Två av dessa behöver speciella hjälpmedel för att klara av att läsa texter. Till hösten i åk 4 kommer dessa hjälpmedel att finnas på plats. Andel elever (%) som uppnått målen enligt kursplaner för åk 5. Kunskapsresultat för åk 5 Det är 21 flickor och 13 pojkar i åk 5. Ämne Totalt Flickor Pojkar Svenska 82, ,4 Engelska 88, , 2 Matematik 85, , 2 Resultaten i svenska för pojkarna ser inte bra ut. Det är framförallt resultaten av läsförståelse av litterär text som flera pojkar faller igenom på. Bedömningen är gjord så att har eleven misslyckats på ett prov så har vi underkänt hela ämnet på nationella proven. Vi har arbetat mycket med läsförståelse men måste bevisligen göra det ännu mer. Speciellt då i att läsa mellan raderna. Svårigheten är att uppfatta skeenden och budskap i litterär text! Det prov som uppfattades svårast i matematiken hade med de fyra räknesätten och dess uppställningar att göra, och där har vi vidtagit åtgärder med att aktualisera samtliga räknesätt på daglig basis. Resultaten i engelska är över förväntan då vi såg väldigt stor skillnad på elevernas kunskaper när de började i åk 4 beroende på vilken skola de gått på innan. Generellt sätt bedömdes hörövningen i engelska som väldigt svår av lärarna i kommunen. Andel elever (%) som har uppnått målen enligt kursplanerna för åk 5. Det går 34 elever i åk 5 varav 21 är flickor och 13 är pojkar. Ämne Totalt Flickor Pojkar Bild Engelska 88, ,2 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa ,5 Matematik 85, ,2 Musik NO-ämnen SO-ämnen Slöjd Svenska 82, ,4 Teknik

11 Sid 11 (11) Det redovisade resultatet visar att vi måste arbeta mycket med bedömning av måluppfyllelse. 8. Sammanställning av åtgärder för utveckling. 1. Upprätta och implementera en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling som uppfyller de krav som finns i lagar och förordningar. Arbetet sker under hösten 2010 och ansvariga är rektor tillsammans med utsedd arbetsgrupp. 2. Fastställa en övergripande struktur för arbetet med lokala pedagogiska planeringar, skriftliga omdömen och IUP. Arbetet fortsätter som planerat och ansvariga är rektor tillsammans med utvecklingsledare i respektive arbetslag. 11

Solgläntan/Stigslund F-6. Kvalitetsredovisning 08-09

Solgläntan/Stigslund F-6. Kvalitetsredovisning 08-09 Solgläntan/Stigslund F-6 Kvalitetsredovisning 08-09 0 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundfakta 4 System för kvalitetsarbete 5 Föregående års åtgärder för utveckling 5 Trygghetsplan även innehållande

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09

Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09 Åbyggeby skola F-3 Kvalitetsredovisning 08-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundfakta 3 System för kvalitetsarbete 4 Fjolårets åtgärder för utveckling 4 Trygghetsplan innehållande även likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 09/10 Rektor Owe Sjölund

Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 09/10 Rektor Owe Sjölund Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 09/10 Rektor Owe Sjölund Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 4 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Hedesunda Fritidshem. Kvalitetsredovisning 09/10. Tage Gardfjell Rektor

Hedesunda Fritidshem. Kvalitetsredovisning 09/10. Tage Gardfjell Rektor 1 Hedesunda Fritidshem Kvalitetsredovisning 09/10 Tage Gardfjell Rektor 1 2 Innehållsförteckning Sid 1 Framsida 2 Innehållsförteckning 3 Inledning Grundfakta Personalresurser 4 System för kvalitetsarbete

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post:

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post: Högstorps skola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Rektor: Björn Nilsson Tel: 0470-796252 E-post: bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning Högstorps skola har under läsåret arbetat efter de nationella målen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Lilla Sätraskolan Av Uno Axelsson Rektor Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Grundfakta 4 3. System för kvalitetsarbete 5 4. Föregående års åtgärder för utveckling

Läs mer

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4

Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 Örskolan; förskoleklass samt åk 1-4 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 08-09

Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 08-09 Åbyggeby förskola Kvalitetsredovisning 08-09 Innehållsförteckning. Inledning 3 Grundfakta 3 System för kvalitetsarbete 3 Föregående års åtgärder för utveckling 3 Likabehandlingsplan 4 Situationen för barn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan

Kvalitetsdokument 2012, Grundskola. Re 337 Kevingeskolan Kvalitetsdokument 2012, Grundskola Re 337 Kevingeskolan Innehållsförteckning 1 Resultatrapportering och analys... 3 1.1 Resultat på nationella prov...3 1.2 Antalet elever som når kunskapsmålen i åk 6...4

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5

Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 Duvboskolan; förskoleklass samt åk 1-5 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem Ansvariga för planen Jill Nord, rektor Ida Karlsson, bitr. rektor Vår vision På Rörsjöskolan ska det

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan

Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan Kvalitetsdokument 2013, Enebybergs RE (läå 2012/2013) Brageskolan/Enebyskolan/Hagaskolan Innehållsförteckning 1 Re 331 Brage/Eneby/Haga... 3 2 Inledande frågor... 3 2.1 Utvecklingsområden på skolan...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009

Kvalitetsredovisning 2008/2009 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hagaströms skola F-6 Ansvarig rektor Ingrid Larsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Grundfakta 3. System för kvalitetsarbete 4. Föregående års åtgärder för utveckling

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9

Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 Ängskolan; förskoleklass och åk 1-9 I detta skolblad presenteras olika data i tabeller för skolan. Uppgifterna 1 är antalsoch andelsuppgifter avseende elever, modersmåls- undervisning, lärare, och provresultat.

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling

Bäckahagens skola. Grundskola med två profiler och hög kvalitet. Språk och kunskapsutveckling Sid 1 (10) Bäckahagens skola Grundskola med två profiler och hög kvalitet Bäckahagens skola omfattar förskoleklass, år 1-9 samt skolbarnsomsorg. Antalet elever är 553 och av dessa har ca 140 ett annat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan

2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan 2012/13 Verksamhetsplan, Johan-Olovskolan Olofsson Jerker Johan-Olovskolan 2013-01-01 Organisation... 2 Skolledning/administration... 2 Pedagogisk personal... 2 Personal... 2 Fortbildning... 2 Arbetmiljö...

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016

Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 STENUNGSUNDS KOMMUN Lokal läs- och skrivplan för Ekenässkolan läsåret 2015-2016 Ekenässkolans plan för förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser gällande läsutveckling i skolår F-6 Språk, lärande

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 för Gemla skola

Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 för Gemla skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010-2011 för Gemla skola Magnus Elmqvist 0470-416 43 magnus.elmqvist@vaxjo.se 1 Sammanfattning Under läsåret 2010-2011 har verksamheten på Gemla skola till stor del varit

Läs mer

Kållekärrs och Långekärrs skolor

Kållekärrs och Långekärrs skolor Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Grundskola 1-5 Kållekärrs och Långekärrs skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Ansvarig rektor Hans Persson 150814 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra

Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Mål vt-14. hållet eller ganska bra Gefle Montessoriskolas måldokument 2013/14 Normer och värden 1. Arbetsro Skolans mål: Vi på skolan ska arbeta för att alla elever ska uppleva arbetsro i klassrummet och på fritidshemmet. Det är arbetsro

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fågelås skola i Gate Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Den lässatsning vi startade gav en större

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Nykroppa skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014 2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Läsåret 2010/2011 LILLHAGSSKOLAN - Fritidshem Biträdande rektor Anette Danielsson sida 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. System för kvalitetsarbete... 4 3. Områden som ska

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Ytterharnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ytterharnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Ytterharnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Biträdande rektor och

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Prioriterade mål. för läsåret Stanstorpsskolan

Prioriterade mål. för läsåret Stanstorpsskolan Prioriterade mål för läsåret 2014-2015 : Stanstorpsskolan Mål; Alla skall känna trygghet och trivsel på skolan. Alla skall ha höga positiva förväntningar på barn/elever. Rastvärdar Raster Pedagoger Omklädningsvärdar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Sjötorpsskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Instruktioner Matematik Under det gångna läsåret har ett av målen varit att öka en i matematik. et ökar men inte tillräckligt. I årskurs

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer