Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Jag vill avsäga mig min plats som ledamot i Universitetshallarnas styrelse och i kårfullmäktige. Bilaga F8 Mvh / Anders Till Umeå studentkår Mot bakgrund av hälsoskäl som påkallar att jag reducerar antalet åtaganden vill jag, Robin Enander, härmed formellt inkomma med en avsägelse av min post som ledamot av Umeå studentkårs valnämnd. Frågan om vem som kommer att ersätta mig hänvisas till mitt partis gruppledare, Andreas Wilemoll. -- Varma hälsningar Robin Enander file://// /...on/handlingar,%20protokoll,%20minnesanteckningar/kårfullmäktige_handlingar/1415/kf_141118/bilaga%20f8.txt[11/13/2014 4:02:15 PM]

7 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M1 Kårhusverksamhet: Arbetat med visions- och ekonomiedokument för Scharinska, i enlighet med KF:s beslut. Också arbetat med omstruktureringen av Kårhuset. Ny regering: Umeå studentkår hälsade nya högskoleministern Knutsson välkommen, och gav förslag på idéer och synpunkter att ha med sig till utbildningsdepartementet. Pressmeddelanden: Den nya regeringen presenterade i budgetpropositionen att man fortsätter på den förra regeringens linje gällande studieavgifter vid vissa internationella utbildningssamarbeten. Med anledning av Umeå studentkårs linje i denna fråga skrevs ett pressmeddelande. Studentfackligt arbete som merit vid ansökning till centrala utbytesplatser: Umeå studentkårs skrivelse med anledning av rektors beslut att ändra förtursordningen för de centrala utbytesplatserna delegerades av universitetsstyrelsen till rektor att fatta beslut om. Troligtvis innebär detta att extrapoängerna inte återinförs, men att rektor hittar en alternativ metod för att premiera det studentfackliga arbetet. Bostäder: Bostadsseminarium och möte med AH Umeå universitet arrangerade tillsammans med Akademiska hus, Umeå kommun och länsstyrelsen ett seminarium om bostadssituationen för unga. Umeå studentkår närvarade som åhörare och debattörer, för att lyfta fram studentkårens syn i frågan. SFS: Vice ordföranden för Sveriges Förenta Studentkårer, Johan Alvfors, besökte Umeå universitet i samband med NU2014-seminariet. I samband med detta träffades vi för att diskutera kring Umeå studentkårs stundande utträde ur förbundet. Stung: Sektionen Stungs ordförande besökte Umeå i samband med en kassörutbildning, i samband med vilken Stungs ordförande och kassör tillsammans med mig, Thérèse och Pontus träffades för ett möte. Representation: Representerade Umeå studentkår på Umeå universitets årshögtid, under vilken jag talade till de nya professorerna och hedersdoktorerna. Besökte också tillsammans med ledningsrådet Tromsö, under vilket jag och de andra UmU-studentkårerna träffade både studentparlamentet i Tromsö och Uleåborgs studentkår för ett erfarenhetsutbyte. Umeå kommun: Träffade Umeå kommuns ledning för ett samverkansmöte. US som medlemsorganisation: Skrev en skrivelse till Umeå studentkårs olika organ, för att undersöka hur vi fungerar som medlemsorganisation. Telefonoperatörer: Det tänkta samarbetet med Comviq föll, varför vi nu utreder förutsättningarna för ett samarbete med Teligoo. Universitetsstyrelsen: Satt som studentrepresentant vid Universitetsstyrelsen, i vilken budget fastställdes. Det ser dystert ut för samtliga utbildningar, men framför allt de fristående kurserna. Fakultetsförhandlingar: Förhandling pågår om förnyade avtal med fakulteterna/lärarhögskolan gällande utbildningsbevakning. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 8

8 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Skellefteå: Har varit på besök i Skellefteå för att medverka vid SfCS stormöte. Tyvärr har kåren inte så många medlemmar som är engagerade i kårsektionen. Vertex: Gav Vertex VD i uppgift att se över budgeten i syfte att öka det egna kapitalet. Övrig studentrepresentation: Rektors beslutsmöte, samverkansrådet, SARA, Ladok3, ledningsråd. Folkuniversitet: Träffat Folkuniversitetet med anledning av vår gemensamma tjänst. Betsek: Deltog på Betseks stormöte. Umpe: Deltog delvis i anslutning till Umpes styrelsemöte. Kempefonden: Kempefonden har påbörjat sin ansökningsgranskning. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 8

9 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Kursplaner: Arbetsgruppen för ny regel för hantering av kursplaner är nu klar med sitt förslag som just skickats ut på remiss. Förslaget är mycket bra sett ur ett studentperspektiv. Studenträttsliga samverkansgruppen 3/10: Terminens första sammanträde med en ur ett studenträttsperspektiv extremt viktig gruppering där frågor kan diskuteras på ett informellt sätt. NU2014-konferensen, 8-10/10: Deltog som studentvärd samt som konferensdeltagare vid SUHF:s stora högskolepedagogiska konferens. Mycket intressanta tal och seminarier. Referensgruppen för Cambro, 14/10: Deltog som studentrepresentant i referensgruppen som diskuterar olika utvecklingsprojekt för Cambro. Terminens första möte. Träff med Förvaltningsledaren för Cambro vid UPL: UPL har fått ansvar att vara systemförvaltare och supportorganisation för Cambro, för detta ändamål har en förvaltningsledare anställts. Han tog kontakt med studentkårerna för att ta reda på vilka förväntningar vi har på organisationen. Dialog med prorektor 17/10: Frågor som diskuterades var: - Vad är en examinator?, och hur informerar vi studenterna om vem det är? - Uppdatering om arbetet med anonyma hemtentor. - Utbudet av internationella utbytesavtal. - Ansvarsfördelning och hanteringsordning när arbets- och studiemiljön inom en studentgrupp inte fungerar. Prefekt har det formella ansvaret men saknar verktyg. - Studentkårernas förslag om en examinationskommitté. (bifogas handlingarna) - Regelverkssidans utformning. - Status kring diverse arbetsgrupper. Aktiv studentmedverkan, Psykologi 20/10: Möte med psykologiska institutionen angående ett projekt de initierat kring aktiv studentmedverkan tillsammans med BetSek:s studentombud. Projektet avser att engagera studenterna i institutionens angelägenheter, förutom den direkta undervisningen/examinationen. Rättssäkerhetskonferens, UKÄ, 21/10: Deltog vid Universitetskanslersämbetets rättssäkerhetskonferens i Stockholm. Konferensen berörde: olika lärosätens klagomålsrutiner, god forskningsetik, intressanta ärenden hos UKÄ, rättssäker examination, UKÄ:s tillsynsbesök, intressanta domar hos överklagandenämnden för högskolan. Mycket givande dag! Studentfackliga utbildningsdagen, 22/10: Arrangerade den studentfackliga utbildningsdagen tillsammans med alla studentombud. Dagen berörde god studievägledning, kvalité i utbildningen vid Umeå universitet, regler för fusk och plagiat, lika villkorsarbete vid UmU, regelverket samt att vara förtroendevald. Innehållet var extremt givande, tyvärr var uppslutningen av studenter lägre än förväntat. Seminarium med Chalmers vicerektor 22/10: Intressant seminarium med Chalmers Vicerektor avseende hur de lyckats så väl vid UKÄ-utvärderingar. Arrangerat av TekNat-fak. Högskolan hanterar bara program och campusutbildning. Ej fristående kurser eller distans. Systematiserat arbete med kursutvärderingar. Allt genomförs via ett standardiserat formulär på en 5-gradig skala, allt under 3,5 leder till en djupare analys och åtgärder. Dåliga värderingar 2 år i rad leder till att kursen kan läggas på annan institution/läggas ned. Dålig kvalité kan leda till mer resurser, intressant mot bakgrund av UmU:s kvalitetstilldelningsystem. Resurstilldelning till kurser sker enbart mot bakgrund av HST, ej HPR. Möte med tentamensservice 23/10: Deltog vid ett möte med tentamensservice avseende fortast pilot gällande förbättrade rutiner vid salstentamen. Kom överens om att fortsätta testa rutinerna vid moment3 och moment4-tentor. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 3 av 8

10 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Arbetsgruppen för E-lärandestrategi, 28/10: Arbetsgruppen är i slutskeendet av utformningen av en strategi för E-lärande. Strategidokumentet ser mycket bra ut och har ett funktionellt och pedagogiskt istället för tekniskt perspektiv på E-lärande. Nämnd för pedagogisk meritering 29/10: Disskusioner kring årets utlysning av erbjudande att ansöka om att få titeln meriterad eller Excellent lärare. Antagningsråd AU, 3/11: Påbörjat revidering av UmU:s antagningsordning. Utbildningspolitiskt program: Deltagit i framtagande av ett utkast till Umeå studentkårs utbildningspolitiska program. Nationella nyheter på utbildningsområdet: Nytt kvalitetsutvärderingssystem - Universitetskanslern presenterade utkastet till sitt förslag till nytt kvalitetsutvärderingssystem för SUHF 22/10. - Kanslern går på SUHF-modellen med några få undantag. - Systemet kommer bygga på tillit, armlängds avstånd mellan departement och lärosäten, samt vara flexibelt så att varje lärosätes särart kan bedömas optimalt. - Uppfylla kraven från ESG (European Standards and Guidelines) och ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) - Studenterna ska få en tydligare roll! - UKÄ ska granska lärosätenas egna kvalitetssystem, inte de direkta utbildningarna. Förutom: Vid nationella jämförelser, Stickprov, samt På förekommen anledning o Förslaget är bra, men det gäller att UmU har nog mycket integritet för att kritiskt kunna granska sina egna utbildningar och i vid behov lägga ner utbildningar som inte håller tillräcklig kvalité. Budgetpropositionen för 2015: Innehåller många besvikelser på området högre utbildning: o GU-anslagen räknas upp med 0,79%. Täcker inte kostnadsökningen för löner, hyror och priser. Lägre än departementet tidigare lovat. o Anslag som pris- och löneomräknas föreslås minska 2015 för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Dvs. anslagen till utbildning minskas för att finansiera satsningar (utbildningsplatser inom vård och lärarutbildning). På svenska innebär det att antalet utbildningsplatser minskar för att antalet utbildningsplatser ska kunna öka. Bakvänt. o De nya utbildningsplatserna fördelas inte förens i december när UmU:s budget redan är beslutad. Dåliga planeringsförutsättningar. o Satsning på kvalité Hum/Sam/Lärarutbildning, 150 mkr. Bra ambition, men beloppet är i princip obefintligt i förhållande till behovet. Dessutom går inte pengarna till höjda studentpengar utan disponeras av regeringen att fördela senare. Var är tilliten? o Studieavgifter för vissa utbildningssamarbeten. Den nya regeringen väljer att gå vidare med den avgående regeringens förslag att ändra i högskolelagen för att tillåta studieavgifter för vissa utbildningssamarbeten. Trotts omfattande kritik i remissrundan. Se separat pressmeddelande som bifogas handlingarna. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 4 av 8

11 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Vice kårordförande: Brev till nya ministern: Författat ett brev till den nytillträdda högskoleministern. Bifogas handlingarna. Kontaktperson för HHUS: Deltagit som kontaktperson för sektionen vid HHUS:s styrelsemöte 9/10. UmPe: Deltagit vid UmPe:s styrelsemöte 15/10 som ersättare för kårordförande (ordinarie kontaktperson). Bostadsseminarium 16/10: Deltog vid Umeå kommun, Länsstyrelsen och Umeå universitets seminarium angående bristen på studentbostäder i Umeå. Kempefondens styrelse, 29/10: Utdelning av ansökningar till respektive granskare i styrelsen. 70 ansökningar och kr att dela ut denna termin. Tyvärr få ansökningar från Samhällsvetenskap och ännu färre från Humaniora. Ett möte kommer hållas med DokSek där vi diskuterar hur vi kan få fler att söka. En idé är att ordna seminarier där gamla stipendiater delger sina kunskaper kring att söka. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 5 av 8

12 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Dialogmöte med Lärarhögskolan: Sedan senaste KF har jag närvarat vid Lärarhögskolans dialogmöte med studenter, där många diskussionsämnen kom till tals. Bland annat tog studenter upp innehåll i kurser, internationalisering, problematik vid VFU, organisationsstruktur, lämplighetsprov, yrkeslärarutbildningen, hur lärare bemöter studenter då de får kritik, samläsning med studenter som inte läser till lärare. Vi diskuterade även syftet med dessa träffar och vikten att de förblir informella. Det var ett fantastiskt möte. Pride: Jag deltog i Umeås Pride-tåg den 27e september som representant för Umeå studentkår. Vi som deltog spred vårt deltagande via sociala medier. Audit hos humanistiska fakulteten: Arbetet med en audit hos humanistiska fakulteten vid Umeå universitet har startats. Jag ingår i gruppen som ska utföra auditen och ska ansvara för att studentperspektivet tar plats i arbetet. Det är humanistiska fakulteten som har efterfrågat en audit från övriga fakulteter och personal på universitetscentral nivå. Denna audit kommer vara en pilot för inslag i ett framtida eventuellt kvalitetssystem vid Umeå universitet. En sådan audit innebär att en arbetsgrupp går igenom relevanta styrdokument vid fakulteten, ser över delegationsordningen och organisationsstrukturen och därefter utför intervjuer med nyckelfigurer på fakulteten som på något vis starkt berör grundutbildningen vilket är auditens huvudfokus. Intervjuerna kommer ske under torsdagen den 4e december. Klassrumsbesök: Ytterligare klassrumsbesök har utförts. Arbetsmiljö: Ett arbete med att förbättra verksamheten gällande studerandearbetsmiljöombud (SAMOs) och huvudstuderandearbetsmiljöombud (HSAMOs) har initierats av UmU. En muntlig utvärdering och plan för kommande verksamhetsår har utförts tillsammans med kårernas HSAMOs och en informationsträff har getts till studenter som är intresserade av SAMOuppdraget. Utbildningar för arbetsmiljöfrågor för HSAMOs och SAMOs kommer ges under november, den första träffen blev mycket lyckad. Och förtroendet för SAMOS kommer sträcka sig till oktober nästa år för att täcka även sommaren och ge förutsättningar till att hitta nya förtroendevalda för uppdraget innan de från föregående år kliver av. Rekrytering av nya SAMOs är tyvärr trögt, och är så varje nytt verksamhetsår. Vi bör se över rutiner för tillsättning och hur vi når ut med information om förtroendeuppgiften. Definition av studerandefackligt arbete för att ansöka om förtur vid praktikplacering: Det finns en regel vid UmU som föreskriver att studenter som bedriver studerandefackligt arbete (som innebär att de krävs på orten) har rätt att begära förtur vid praktikplacering för att kunna stanna kvar på orten. Denna regel har ställt till med en del smärre bekymmer och genererat en mängd frågor om vilka som har rätt att beviljas förtur och vilka rutiner som ska finnas kring detta. Under en tid har jag därför diskuterat frågan med Lärarhögskolans utbildningsledare (som bad oss titta på detta och som berörs mest av regeln), Umpes studerandeombud, kårstyrelsens presidium samt övriga kårer. Numer står det i Lärarhögskolans och samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning för regeln att ett intyg ska skrivas under av kårordföranden för att förfrågan ska kunna beviljas. Konflikt i studentgrupp: Vid vårterminen under föregående verksamhetsår samt under denna hösttermin har två olika studentgrupper upplevt allvarliga konflikter. Konflikten under vårterminen 2014 ledde tillslut till ett disciplinärende och under båda konflikterna talar studenter om att situationen är så ohållbar och hemsk att de vill hoppa av sina utbildningar. Jag har drivit frågan om vilka verktyg vi har vid universitetet för att arbeta med, och lösa, konflikter som dessa. Prefekten vid berörd institution är ansvarig för studenternas arbetsmiljö (Rektor är ytterst ansvarig men delegerar ansvaret ner i organisationen) men kan i praktiken göra väldigt lite. Jag har Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 6 av 8

13 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande samtalat med prorektor och ansvariga för likabehandlingsfrågor vid UmU om detta och vi ska jobba vidare framöver med hur vi kan stärka arbetet för att lösa konflikter som dessa. IQ: Jag har, tillsammans med två representanter från Kårhuset. och Thérèse, deltagit vid en nätverksträff som IQ anordnat. Vid denna nätverksträff knöts nya kontakter och vi fick ny/ytterligare inspiration till vårt arbete för att motverka osund alkoholkultur bland studenter. Kontakt med sektioner och kårföreningar: Samhällsvetenskapliga sektionen har bjudit in mig till deras styrelsemöten där jag har en stående punkt på dagordningen för att informera om vad vi gör på kårstyrelsenivå. Jag har även haft mer kontakt med kårföreningar detta år, oklart varför men väldigt roligt. Retentionsgruppen: Fokus för denna grupp tenderar fortfarande att ligga på mottagning och mottagningsutbildning. Nästa möte kommer dock friställas från detta, istället kommer en ny arbetsgrupp tillsättas som kommer arbeta med förbättringsarbete för mottagningsutbildning. En fråga om nytt fokusområde för detta år (föregående års fokusområde för gruppen var mottagningsutbildning och mottagning) kom upp på mötet. Jag föreslog att vi driver en gemensam kampanj under mörka och dystra novembermånad som syftar till att stötta, inspirera och glädja studenter genom att vi fokuserar på ljus, återhämtning, sunda vanor, minskad stress, stödfunktioner som finns vid UmU (de är många men långt från alla vet om dem) för att hjälpa studenter att må bättre etc. Idén fick gehör och vi utsåg en ansvarig som ska se över möjligheterna för detta. Min förhoppning är att det kan bli en årlig kampanj. Tillgänglighetsgruppen: Tyvärr kommer jag inte kunna göra en tillgänglighets-koll då ungdomsorganisationen jag haft kontakt med inte kan medverka. Alternativ ska ses över med Tillgänglighetsgruppens hjälp. Jag lyfte frågan om rökning vid entréer. Vi har nämligen en regel vid UmU som säger att rökning är förbjuden inom 15 meters avstånd till entré. Denna regel efterföljs inte. Jag frågade om vi i tillgänglighetsgruppen inte vill driva frågan och åtminstone se till att skyltning sätts upp. Gruppen menar att skyltning redan existerar vid ingångar på campus, jag menar det motsatta. Jag har efter detta tagit upp frågan med ansvarig person för fysisk arbetsmiljö, hos henne fick jag positivt gehör och hon ska driva frågan vidare och vi ska göra en uppföljning vid nästa träff för arbetsmiljöfrågor. Akademiska Hus: Jag deltog i möte med Akademiska Hus tillsammans med Wilmer och Bore där vi diskuterade studentboenden. Mottagningsutbildning: Linus Lundström, som jag anställt för att bland annat bedriva mottagningsutbildningen, och jag har haft möte där vi planerat kommande mottagningsutbildning för höstterminen Det känns tryggt och två datum är redan fastställda för utbildningens genomförande. Nya bokningsbara studierum: Efter att frågan uppmärksammats från en student, har nu bristen på bokningsbara rum för personer med hörselnedgång till stor del åtgärdats. Två rum kommer framöver möjliggöras för bokning enbart för den som har hörselnedsättning. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 7 av 8

14 Meddelande Wilmer Prentius Kårordförande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): Jag har varit på två inspirerande träffar med MUCF; en i Stockholm och på Folkets Hus. På den i Stockholm var riktad framför allt mot de organisationer och föreningar som fått bidrag men Crossing Boarders pratade också om sin Jämställhetseffekt. Den på Folkets Hus var ett erfarenhetsutbyte om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, några föreningar som jobbar med nationella minoritetsspråk pratade om sitt arbete vilket var mycket intressant. US har tyvärr fått avslag på ansökan om att genomföra arbete för att bli en ungdomsorganisation. Arbetet kommer dock ändå göras. Projekt: Jag har fortsatt sökt medel till diverse projekt, både till Scharinska men också andra projekt. Bland annat från Boverket, Jane och Dan Olssons stiftelse, Jacob Wallenbergs stiftelse, Kronprinsessan Magdalenas fond och Lars Hiertas stiftelse. S.O.S: Har även varit till Sollefteå för ett välkomstbesök tillsammans med studentombudet Pontus Neander. Kul att få se studenterna och vi sålde faktiskt några medlemskap! Akademiska skrinnet: Kommer att ske i början av nästa år. Har redan haft ett första möte med Akademiska hus som anordnar den. Tanken är att utöka formatet något och bjuda in de andra tre kårerna för att få deras studenter att också delta. Årshögtid: Tillsammans med Maja Westling så har vi tagit tag i årshögtiden. Den kommer förhoppningsvis att ske den 5 december. Loppis: Ägde rum i oktober och gick bra. Vi hade lite mer hjälp denna gång med att ställa i ordning före och efter. Dock var samarbetet med secondhand affären inte lika bra. Vi fortsätter leta nya samarbetspartners. Scharinska: ringer runt till företag och försöker få sponsorer. Har gått så där, den som varit mest positiv har varit Umeå airport men som vid skrivande stund inte hört av sig. Har även kontaktat Komet Kommunikation för att få hjälp kring sponsorsarbetet. Räkmackan: har haft en lunch med studentrepresentanter och nu väntar att de ska locka sina kurskamrater till Räkmackan i december. Den första räkmackan blev mycket lyckad. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 8 av 8

15 Meddelande Maja Westling Kårfullmäktiges ordförande Bilaga M2 I enlighet med Arbetsordning för kårfullmäktige, lämnas härmed denna rapport från organ inom Umeå studentkår. Arbete har genomförts avseende omstruktureringen av Kårhuset, där Kårhusstiftelsen går in som ensam ägare. Styrelsen har dessutom fördelat poster inom sig, samt bildat ett AU. Arbete har genomförts avseende omstruktureringen av Kårhuset, där Kårhusstiftelsen går in som ensam ägare. Utdelning av ansökningar till respektive granskare i styrelsen. 70 ansökningar och kr att dela ut denna termin. Tyvärr få ansökningar från Samhällsvetenskap och ännu färre från Humaniora. Vertex VD har fått i uppgift att se över budgeten i syfte att öka det egna kapitalet. En kort lägesrapport gavs vid föregående möte, på det hela ser ekonomin ljus ut och det talas om investeringar i lokalerna för renovering. Cecilia och Wilmer ska träffa samordnaren och ekonomiansvarig i december för att få en grundligare genomgång av FU verksamhet och ekonomi. Förhoppningsvis har de mer att rapportera efter det. Hade möte i oktober, där diskuterades finansiering av lokalkostnader dvs, för alla maskiner (beslut togs att undersöka möjlighet till alternativ finansiering ytterligare). Ett annat beslut angående köp av mark i anslutning till träningsanläggningen togs, beslutet var att en konsekvensanalys skulle upprättas nu under hösten. Stadgarna gås igenom grundligt efter att det har visat sig att mycket inte är som vi har trott. Förhoppningsvis kommer vi kunna utse en ny ordförande och besluta om stadgeändringar vid nästa möte, som också blir läsårets första. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 1

16 Bilaga M3 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 1 (7) Studentkårernas förslag till en Examinationskommitté vid Umeå universitet Innehåll Bakgrund... 1 Omvärldsanalys... 2 Studieregelskommittén Göteborgs universitet... 2 Betygombudsmän Uppsala universitet... 2 Studenträttsligt råd Umeå universitet... 3 Arbetsgruppens förslag om examinationskommitté... 4 Studentkårerna vid Umeå universitets förslag... 5 Problembeskrivning av nuläget... 5 Förslag... 5 Sammanfattning... 6 Bakgrund Utifrån förslagen i Studentfallsskrivelsen 2013 tillsattes det en arbetsgrupp för att ge förslag på hur universitetet kan säkerställa att gällande regelverk efterlevs. Arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad lämnade sin slutrapport Rapporten innehöll fem enligt studentkårernas mening, mycket bra förslag som syftar till att öka graden av efterlevnad av Umeå universitets regelverk för utbildning. Vid studentkårernas dialogmöte med Prorektor diskuterades det fortsatta arbetet med arbetsgruppens förslag. Gällande förslaget om en examinationskommitté fick studentrepresentanterna i det utbildningsstrategiska rådet i uppdrag att, till rådets sammanträde 5-6 november presentera vår syn på utformning och uppdrag för en sådan kommitté. Förslaget från arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad formulerades enligt följande: Utreda om och hur en examinationskommitté kan verka för att stödja såväl studenter som lärare, när någon part finner det oklart hur regelverket för examination ska tolkas. Vilket är ett förslag som ligger mycket nära den verksamhet som studentkårerna bedriver avseende att ge råd och stöd samt företräda enskilda studenter som upplever problem under sin utbildning. Studentkårerna ser mycket positivt på förslaget från arbetsgruppen och vill härmed ge vår syn på hur en sådan kommitté kan fungera samt uppmana det utbildningsstrategiska rådet att initiera den utredning som arbetsgruppen har föreslagit. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR Biblioteksgränd 6, Umeå UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

17 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 2 (7) Omvärldsanalys Nedan följer en kortare beskrivning kring liknande funktioner som finns eller har funnits vid andra lärosäten, men också vid Umeå universitet. Studieregelskommittén Göteborgs universitet Vid Göteborgs universitet fanns till och med våren 2013 en studieregelkommitté med uppdrag att vara en instans dit studenter och medarbetare vid Göteborgs universitet kan vända för tolkning av lärosätets regler. Överträdelser av regler kunde anmälas till studieregelskommittén som hade till uppgift att uttala sig mot bakgrund av det befintliga regelverket med anledning av en anmälan. Uttalandet från kommittén skulle beaktas i verksamheten, institution (eller motsvarande) ska också tillse att nödvändiga åtgärder med anledning av uttalandet från kommittén genomförs. Vid upprepade överträdelser överlämnar kommittén ärendet till rektor. Student och medarbetare vid Göteborgs universitet kunde också vända sig till studieregelskommittén med förslag till förändring av befintlig regel eller förslag till nya regler. Kommittén vid Göteborgs universitet var mycket uppskattad av lärosätets studentkårer och har lyfts fram av Högskoleverket i rapporten Rättssäker examination som ett intressant initiativ för att stärka studenternas rättssäkerhet. Beslutet om avskaffande kritiserades från studenthåll. Betygombudsmän Uppsala universitet Vid Uppsala universitet finns två särskilda betygsombudsmän med uppdrag att behandla allvarligare klagomål från studenter avseende examinationsförfaranden. Betygsombudsmännen är två erfarna lärare från skilda verksamhetsområden som verkar var och en för sig, eller gemensamt. Ombudsmännen ska ge perspektiv på examinationen för såväl studenter som för lärare. En student kan framföra klagomål avseende betygsättning och examinationsförfarande till betygsombudsmännen. Berör anmälan beslut om betyg ska studenten först ha begärt omprövning hos examination. Betygsombudsmännen ska efter anmälan utreda ärendet och granska huruvida examinationen genomförts korrekt och därefter avge sitt yttrande. Ombudsmännen har själva framfört att deras främsta uppgift är att hjälpa studenterna ställa de frågor som behöver ställas för att klargöra skälen till betygsbeslutet och ta ställning till om det finns förutsättningar till att ändra betygsbeslutet. Efter anmälan granskar ombudsmännen kursplan och i förkommande fall andra dokument för aktuell kurs. Därefter inhämtas information från berörd institution och ett yttrande innehållande slutsats och rekommendation författas. Det har förekommit att betygsombudsmännen rekommenderat att studenter ska erhålla ett högre betyg än det som är beslutat av examinator. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR Biblioteksgränd 6, Umeå UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

18 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 3 (7) Studenträttsligt råd Umeå universitet Mellan år 2010 och 2013 fanns det ett studenträttsligt råd vid Umeå universitet. Rådet sammansättning bestod av bland annat av universitetsdirektör (ordförande), universitetsjurist, samt representant för studenter vid grundoch avancerad nivå, forskarnivå, fakulteter, personalenhet och studentcentrum m.fl. Rådet hade till uppdrag att följa utvecklingen i studenträttsliga frågor, granska lokala styrdokument och föreslå åtgärder och förändringar, bistå universitetets beslutsfattare och handläggare i svåra tolkningsfrågor, samt vara remissorgan inom universitetet i frågor som rör rådets verksamhetsområde. Därutöver skulle rådet vid behov samråda med antagningsrådet och examensrådet. Rektor beslutade att rådet skulle upphöra med anledning av att rådets administrativa stöd upphört, varvid uppgifterna istället ska handläggas inom andra organ. Efter rådets avvecklande inrättades istället den Studenträttsliga samverkansgruppen inom universitetsförvaltningen med syftet att vara en expertgrupp avseende studenträttsfrågor, biträda universitetets beslutsfattare i tolkningsfrågor samt bevaka giltighetstiden för vissa studenträttsliga styrdokument. Gruppen ska därutöver även samverka med det utbildningsstrategiska rådet avseende behov av regelverksförändringar. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR Biblioteksgränd 6, Umeå UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

19 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 4 (7) Arbetsgruppens förslag om examinationskommitté Förslag om en examinationskommitté vid Umeå universitet från arbetsgruppen för regelverkets efterlevnad: Utreda om och hur en examinationskommitté kan verka för att stödja såväl studenter som lärare, när någon part finner det oklart hur regelverket för examination ska tolkas. Detta förslag liknar en modell vid Uppsala universitet som där kallas Betygsombudsman. Examinationskommittén föreslås bestå av lärare med stor erfarenhet av examination och av regelverket kring examination. Kommitténs uppgift skulle vara att löpande ge stöd till lärare inför utformning av examinationsprocesser i förhållande till aktuellt regelverk och till studenter som undrar över examinationsprocesser som de står inför. Ärendena kan antingen utgöra stöd för tolkningar av regelverket inför en kommande examinationsprocess eller efter en redan genomförd examinationsprocess. Vid enkla regeltolkningar kan kommittén formulera yttranden som fungerar vägledande. Vid svåra regeltolkningar ska kommittén kunna adjungera universitetsjuristen eller annan expertis i enskilda ärenden inför formulering av yttranden. Arbetsgruppens förslag är att utreda i vilken utsträckning en examinationskommitté kan bidra till att reducera regelöverträdelser genom att ta del av erfarenheterna av liknande verksamhet vid Uppsala universitet. Dessutom behöver själva formen för en sådan kommittés arbete utredas (om det ska vara personliga uppdrag eller uppdrag till en enhet, ekonomiska förutsättningar, omfattning med mera). Det är arbetsgruppens uppfattning att regler kring examination har en särställning i regelverket som gäller undervisningsverksamheten, eftersom examinationen utgör myndighetsutövning, vars beslut får betydelsefulla konsekvenser. Det är därför av stor vikt att det finns ett särskilt stöd för att examinationsprocesser utförs korrekt. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR Biblioteksgränd 6, Umeå UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

20 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 5 (7) Studentkårerna vid Umeå universitets förslag Problembeskrivning av nuläget Studentkårerna vid Umeå universitet har genom Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (Dnr: ), samt genom respektive tjänsteköpsavtal med fakulteterna, getts uppdraget att bedriva utbildningsbevakning. Genom att bland annat att ge råd och stöd, samt företräda enskilda studenter som upplever problem under sin utbildning och vill rikta klagomål mot universitet. Detta arbete utförs av våra utbildningsbevakare och studentombud, vilka är studenter som tagit studieuppehåll eller precis avslutat sin utbildning, alternativt innehar uppdraget parallellt med sina studier. Utbildningsbevakarna och studentombuden har tillräcklig kompetens för att hantera den absoluta merparten av de ärenden som studenterna kommer till kårerna med för att få hjälp med. Med ojämna mellanrum dyker det dock upp ärenden som är juridiskt komplicerade och där kårernas egen kompetens inte räcker till. Till skillnad från vissa andra studentkårer i Sverige saknar vi egna jurister. Till vårat förfogande står då universitetsjuristerna alternativt Universitetskanslersämbetet, UKÄ:s juridiska avdelning. Två jättebra funktioner, men som visserligen inte är helt problemfria. Universitetsjuristerna är anställda och har sin lojalitet med universitetet, vilket är helt i sin ordning, men kan vara problematiskt ur studenträttssynpunkt. UKÄ:s jurister är visserligen oberoende av Umeå universitet, men är väldigt återhållsamma med att svara på frågor av informell karaktär. De vill oftast att man inkommer med en formell anmälan för att de ska uttala sig, som de sen behöver i medeltal 5 månader på sig att behandla. Vilket ofta är för lång tid för att den berörda studenten ska vara intresserad. Därutöver är UKÄ:s kompetens att uttala sig kring bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen, samt andra nationella författningar. Även om de kan yttra sig kring en anmälan utifrån bestämmelserna i någon av Umeå universitets lokala regelverk, så är det inte deras primära funktion. Förslag Studentkårerna ser ett behov av att det vid Umeå universitet inrättas ett forum där komplicerade ärenden och ärenden av allvarligare karaktär rörande examination kan diskuteras. Studentkårerna tycker även, som arbetsgruppen föreslagit, att en eventuell examinationskommitté kan arbeta förebyggande genom att lärare kan rådfråga kommittén kring ett specifikt examinationsupplägg på förhand. Studentkårerna ser även ett värde i att skapa ett forum där examinationsfrågor diskuteras, både ur ett pedagogiskt, men också juridiskt perspektiv. Att kombinera dessa två perspektiv, i ett gemensamt sammanhang ser studentkårerna som något som skulle gynna både rättssäkerheten och utbildningskvalitén. Därför ser studentkårerna positivt på att kommittén ska bestå av erfarna lärare. Vi vill framhålla att det vore värdefullt om lärarna representerade olika verksamhetsområden, med erfarenhet av utbildning både på grund- och avancerad nivå, men framförallt att de har erfarenhet av olika examinationsformer. Däremot vill Studentkårerna gå längre än arbetsgruppens förslag om att universitetsjuristen ska kunna adjungeras till kommittén vid enskilda ärenden. Studentkårerna vill istället föreslå att en utav universitetsjuristerna ska vara en permanent del av kommittén, just för att skapa möten mellan pedagogik och juridik i de diskussioner som kommer att ske i kommittén. Arbetsgruppen har förslagit att kommittén ska utformas efter betygsombudsmännen vid Uppsala universitets funktion. Även om vi ser positivt på det initiativ som Uppsala universitet har tagit för att behandla denna problematik, föredrar studentkårerna den modell som tidigare fanns vid Göteborgs universitet. Funktionen betygsombudsmän, som utformad i Uppsala, ligger väldigt nära den funktion som studentkårerna redan har vid Umeå universitet, dvs. enskilda företrädare som bistår studenter avseende ärenden kring UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR Biblioteksgränd 6, Umeå UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

21 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 6 (7) examination. Därutöver har Uppsala studentkår, även om de är nöjda med funktionen, problematiserat kring ombudsmännen i samband med den utvärdering som skedde Uppsala studentkår framhåller att funktionen har ett lågt nyttjande av studenter, att ombudsmännen är dåliga på att marknadsföra sig, samt att det inte finns möjlighet för studenter som vänder sig till ombudsmännen att vara anonyma. Studentkårerna vid Umeå universitet erbjuder i största möjliga mån anonymitet för de studenter som efterfrågar, samt arbetar intensivt med att nå ut till studenter om vår funktion. Därför tror vi inte att Uppsalas modell med ombudsmän för att hantera svårare examinationsfrågor är lämplig vid Umeå universitet. Göteborgs universitets (förra) modell med en kommitté dit studentkårer, studenter och lärare m.fl. kan inkomma med ärenden för tolkning som sen avger yttranden, ser vi som den mest eftersträvansvärda modell utifrån de behov vi ser för Umeå universitet idag. Därutöver vill studentkårerna att den funktion som studieregelskommittén hade i Göteborg ska kompletteras med den förebyggande funktion som föreslagits av arbetsgruppen och beskrivs ovan. Studentkårerna vill också att Umeå universitets eventuella framtida examinationskommitté ska ges ett stort mandat att själva ta fram förslag till mindre justeringar av regelverken för utbildning samt ett uppdrag att vid behov påkalla större revideringar. Allt utifrån erfarenheter av de ärenden som kommittén hanterar. Därav kan kommittén med fördel ersätta den Studenträttsliga samverkansgruppen som idag finns inom universitetsförvaltningen och delvis har detta uppdrag. Sammanfattning Sammanfattat innebär studentkårernas förslag till examinationskommittén vid Umeå universitet att en sådan kommitté får följande uppdrag: Vara ett forum där examination diskuteras utifrån både ett juridiskt och pedagogiskt perspektiv. Vara en instans dit studenter, studentkårer och lärare kan vända sig för tolkning av befintligt regelverk, både utifrån aktuella händelser samt generella frågeställningar, avseende såväl lokala regler vid Umeå universitet som nationella författningar. Inkomna ärenden till kommittén ska leda till ett yttrande som fungerar som vägledande. Vara en instans dit lärare kan vända sig för rådgivning inför utformning av examination. På eget, eller annans initiativ, vid behov föreslå rektor (eller annan behörig instans) mindre justeringar av regelverket för utbildning. Vid behov påkalla ansvarig enhets uppmärksamhet på att ett befintligt regelverk är i behov av mer omfattande revidering eller omarbetning. Vara remissinstans avseende samtliga lokala regelverksförändringar som berör utbildning. Vara remissinstans inför Umeå universitets yttranden avseende nationella förändringar gällande regler för examination. Bland annat bestå utav erfarna lärare som företräder olika verksamhetsområden med erfarenhet av olika examinationsformer, universitetsjurist samt företrädare för studenterna. UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR Biblioteksgränd 6, Umeå UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

22 Studentkårerna vid Umeå universitet Utbildningsansvariga Förslag Sid 7 (7) Studentkårerna vid Umeå universitet, genom: Erik Faergemann Tam Huynh Carl Larsson Umeå Medicinska Studentkår Umeå naturvetar- och teknologkår Umeå studentkår Bilagor: 1. Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet, version från 2010, sidan 16 avseende Studieregelskommittén 2. Rektors beslut vid Uppsala universitet om regelverk för funktion som betygsombudsman 3. Utvärdering av funktion som betygsombudsman vid Uppsala universitet (inklusive remissvar), UFV 2003/1180, Rättssäker examination, Andra omarbetade upplagan, Högskoleverket, Rapport 2008:36 R, sidan Rektors beslut om inrättande av studenträttsligt råd vid Umeå universitet, Dnr: UmU , Rektors beslut om avveckling av studenträttsligt råd vid Umeå universitet, Dnr: UmU , Förvaltningschefs beslut om inrättning av studenträttslig samverkansgrupp, UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR MIT-huset, S Umeå UMEÅ STUDENTKÅR Biblioteksgränd 6, Umeå UMEÅ MEDICINSKA STUDENTKÅR Klintv. 55, S Umeå

23 Pressmeddelande Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M4 Umeå studentkår skrev den 7 augusti om det remissvar som inlämnats gällande förslaget från den avgående regeringen om studieavgifter inom ramen för utbildningssamarbeten, där regeringen ville frångå den viktiga principen om avgiftsfrihet i studierna, något studentkåren var mycket kritiskt mot. Umeå studentkår vände sig bland annat mot sakförslaget, men riktade också stark kritik mot ärendets hantering, dess bristande konsekvensanalys och den korta remissvarstiden under sommaren. Trots kritik och invändningar från Universitetskanslersämbetet, Umeå studentkår, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges universitetslärarförbund, Lärarförbundet och flera andra instanser väljer den nytillträdda regeringen att ta vid där den förra slutade. Att förslaget tas vidare i sak är mycket negativt, då det är ett förslag som kommer med stora, outredda konsekvenser. Det är också oroande är att regeringen fortsätter på den tidigare inslagna linjen med att undvika den offentliga debatten genom att gömma lagförslaget i budgeten. Vidare lyfter en rad universitet och högskolor upp kritik: Uppsala universitet anser att förslaget de facto innebär att man inför avgifter för svenska och europeiska studenter för att följa en utbildning som, delvis, ges vid ett svenskt lärosäte. Göteborgs universitet anser att förslaget strider mot kravet om avgiftsfri utbildning för svenska medborgare. Stockholms konstnärliga högskola anser att lagförslaget ger regeringen stora möjligheter att tillåta avgifter för svenska studenter. 1 Tyvärr valde Umeå universitet att ignorera de aspekter som andra instanser, däribland Umeå studentkår, lyft som negativa, för att istället förorda förslaget i sin helhet. Umeå studentkår hoppas att riksdagen väljer att lyfta ur frågan ur budgeten, för att värna om principen om avgiftsfrihet, och tar initiativ för att göra en ordentlig konsekvensanalys och diskutera alternativa lösningar på ett problem som inte borde drabba studenterna. Umeå studentkår, den 23 oktober 2014, genom Wilmer Prentius Kårordförande 1 Proposition 2014/15:1. Budgetproposition, Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning. Stockholm: Finansdepartementet. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

24 Pressmeddelande Wilmer Prentius Kårordförande Lärarförbundet. Yttrande över promemorian Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning C97/$FILE/Yttrande_Avgifter_inom_ramen_f%C3%B6r_ett_utbildningssamarbete.pdf (Hämtad ) Promemoria U2014/3798/UH. Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Proposition 2014/15:1. Budgetproposition, Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning. Stockholm: Finansdepartementet. Sveriges förenade studentkårer. Remiss: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete (Hämtad ) Sveriges universitetslärarförbund. Remiss: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning (Hämtad ) Umeå studentkår. Remissvar om avgifter inom ramen för ett internationellt utbildningssamarbete (Hämtad ) Universitetskanslersämbetet. Universitetskanslersämbetets yttrande över promemorian Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete (U2014/3798/UH) (Hämtad ) Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 2

25 Brev Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga M5 Brev till högskoleminister Helene Hellmark Knutsson Hej Helene, Som representanter för en studentkår vid ett av Sveriges största universitet vill vi ta tillfället i akt att hälsa dig hjärtligt välkommen till ditt nya arbete! Det är kul och oerhört betydande att Sverige återigen har en minister med specifikt ansvar för universitet och högskolor. Här nedan tänkte vi också presentera vår verksamhet samt några av de frågor vi jobbar med och som vi anser är viktiga. Umeå studentkår har bedrivit studentfackligt arbete sedan I vårt uppdrag ingår att bevaka och kontrollera utbildningskvaliteten vid utbildningar som anordnas av Umeå universitet, att tillse att studenternas studiesociala miljö är acceptabel och att i övrigt få studenternas tid vid universitetet att bli så bra som möjligt. Till vår hjälp har vi runt 15 heltidsarbetande och hundratals ideella, vilka tillsammans med organisationens långa erfarenhet av utbildningsfrågor ansamlat en hel del tankar kring utbildningen. På sistone har det tyvärr inte varit svårt att hitta frågor att ha åsikter om. Som förslaget att införa avgifter och finansieringsansvar på enskilda studenter vid vissa internationella utbildningssamarbeten, vilket riskerar en återgång till att återigen stänga ute de resurssvaga från vissa utbildningar. Alternativa lösningar finns, vilket Universitetskanslersämbetet tydliggjorde i sitt remissvar ( ) i frågan. Ett annat mindre lyckat förslag kom från både ditt eget parti och från den avgående regeringen: förslaget om en godkänt-gräns för högskoleprovet. Om man föreslår en gräns på högskoleprovet så har man grovt missförstått högskoleprovets funktion att rangordna snarare än sålla i urvalet av redan behöriga studenter och vittnar snarare om desperation och okunskap om situationen. Sluta tala om kvalitet på studenterna, se i stället till att genomföra åtgärder för att öka kvaliteten i utbildningen för såväl högskolan som gymnasieskolan. I övrigt man kan fråga sig om inte lärarutbildningen bör få vila sig något från ytterligare förändringar, efter de senaste årens reformationsiver. Skulle du däremot vilja satsa på en kvalitetshöjning över hela grundutbildningen har du vårt stöd. Kanske har du mod att bli den högskoleminister som tillslut vågade revidera resurstilldelningssystemet så att grundersättningsnivåerna blir densamma, oavsett ämnesklassificering, där extra medel tillskjuts alla kurser, oavsett ämnesinnehåll, med särskilt resurskrävande undervisningsmetoder, vilket föreslogs redan 2007 i resursutredningens slutbetänkande Resurser för kvalitet (SOU 2007:81). En satsning som också skulle öka möjligheterna för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, som under lång tid fått se sitt Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

26 Brev Wilmer Prentius Kårordförande utrymme för kvalitetshöjande arbete minska, då satsning på satsning riktats enkom mot tekniska eller medicinska utbildningar. Vidare har vi idéer för en rad andra spännande projekt som en nybliven högskoleminister skulle kunna ta sig för. Som att tillse att fler och billigare hyresbostäder för studenter och unga byggs, att höja studiemedlet så att studenter inte tvingas ha extrajobb för att få privatekonomin att gå ihop. Eller kanske att lägga ner Akademiska Hus, och överlåta åt universiteten att äga och förvalta sina egna fastigheter, vilket i ett och samma beslut både skulle innebära ett resurstillskott till både utbildning och forskning som en autonomiförstärkning. Varför inte uppdra till Universitetskanslersämbetet att genomföra en granskning över lärosätenas arbete med kraven i diskrimineringslagens (2008:567) 3 kap , för att därmed säkerställa att arbetet garanteras utrymme även utanför papper och planer. Eller att kanske göra polisutbildningen till en akademisk högskoleutbildning? Vi rekommenderar dig också till att göra en översyn av arbetet på CSN. De måste återigen börja acceptera de intyg som lärosätena utfärdar som visar att studenterna klarat delar av kurser som inte är formella kursmoment. I dag har vi en situation som leder till att många studenter hamnar i kläm och blir utan försörjning på grund av CSN:s bristande administrativa rutiner. Vi som arbetar på Umeå studentkår har många fler tankar och idéer på hur du kan förbättra utbildningskvaliteten och situationen för studenter. Du är välkommen att hälsa på oss ifall du vill prata och få mer inspiration. Hälsningar Umeå studentkår, , genom: Wilmer Prentius, kårordförande Carl Larsson, förste vice kårordförande med ansvar över utbildningsfrågor Cecilia Wagenius, andre vice kårordförande med ansvar över studiesociala frågor Thérèse Löfvenius Nilsson, projektansvarig Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 2

27 Bilaga M6 Umeå studentkårs arbete med vissa frågor kring tentamina Kårfullmäktige

28 Arbetet med frågor kring tentamina Rutiner kring vid salstentamina Anonyma hemtentamina Digitala tententamina

29 Rutiner kring vid salstentamina Bakgrund: Studenter upplever problem med att de förlorar skrivtid i samband med skrivstart, tid som de ej får tillbaka i slutet av skrivningen. Problem: Ej enhetlig anmälningslistor, studenter kommer sent och det är kaos när tentorna delas ut.

30 Rutiner kring vid salstentamina Lösningar: Obligatorisk anmälan genom portalen (LADOK), Hände tyvärr inte Studenter är skyldiga att infinna sig i skrivsalen senast 15min före skrivstart. Ny regel från och med VT15. Provfrågorna ligger utlagda på borden (upp- och nervända) innan studenterna anländer. Uppsalamodellen.

31 Rutiner kring vid salstentamina Pilot med Uppsalamodellen april -14 med en tenta i företagsekonomi. Enbart en tenta i samma skrivsal Massiv informationsinsats Blev en succé!

32 Rutiner kring vid salstentamina Umeå studentkår driver frågan att uppsalamodellen ska vara standard vid samtliga salstentamina vid UmU. Först måste vi hitta rutiner för att det ska fungera med flera tentor i samma sal. Nytt försök med 2 tentor i samma sal 1/ enligt ök. med Tentamensservice. Kommer att ske med färgkodning. Ambitionen är att ett försök med 3 tentor kommer att ske i slutet på januari.

33 Rutiner kring vid salstentamina Allt sker enligt principen skynda långsamt Tyvärr har det gått för långsamt.

34 Anonyma hemtentor Efter påverkansarbete från bla. Umeå studentkår beslutade rektor att vid UmU att införa kodade salstentor Det beslutades också: Under året ska Planeringsenheten utreda vidare om även andra skriftliga examinationsuppgifter ska vara kodade och i förekommande fall hur detta rent praktiskt ska gå till. Någon sådan utredning har aldrig ägt rum.

35 Anonyma hemtentor I motiveringen till beslutet om kodade salstentor finns inget som säger att det inte gäller även hemtentor (och andra skriftlig examinationsuppgifter) En viktig del av studenternas rättssäkerhet är hur examinationen sker. Det finns en oro bland studenter för att inte bli rättvist bedömda, för att lärares personliga uppfattning om studenten skall återspeglas i bedömningen. Det finns också en oro bland lärare över att anklagas för att inte bedöma studenter på ett sakligt och rättvist sätt. - Rektorsbeslut , Dnr

36 Anonyma hemtentor En av motiveringarna mot ett införande av anonyma hemtentor är att anonyma salstentor redan är en stor administrativ belastning som tar resurser. Resurserna till utbildning är redan knappa och det är inte värt att lägga mer pengar på administration.

37 Anonyma hemtentor Om det är någon utav formerna hemtentor/salstentor som ska vara anonyma, så är det hemtentor då de är digitala. Självklart ska bägge vara anonyma. Varför ska en administratör göra kodningen när det kan skötas av en dator?

38 Anonyma hemtentor Därför har Umeå studentkår tagit fram en guide hur inlämning och bedömning av hemtentor och andra skriftliga examinationsuppgifter kan lämnas i och bedömas anonymt genom Cambro. Motsvarande funktionalitet finns även genom Moodle.

39 Anonyma hemtentor Guiden testades vid en inlämning VT-14 och en inlämning HT-15 i Ekonomisk historia. Succé! Diskussioner pågår nu med fler intresserade institutioner att tillämpa anonym inlämning och bedömning av hemtentor enligt Cambro/Moodlemodellen Tyvärr inga fler försök under HT, men troligtvis en hel del under VT.

40 Digitala tentor Mot bakgrund av problematiken att studenter får vänta länga att få ut sina tentafrågor i samband med salstentamina, har vi tittat en hel del på konceptet Digitala (sals)tentor.

41 Digitala tentor Koncept: Studenten tar med sig sin egen dator med en på förhand installerade programvara som låser datorn från all annan aktivitet förutom att skriva tentamen. Vid tid för skrivstart får studenten automatiskt tillgång till rätt tentamen och kan börja skriva.

42 Digitala tentor Fördelar: Inget strul vid utdelning av tentafrågor. Studenter kan utan problem skriva olika tentor i samma sal. I princip kan en tentasal fyllas med studenter som alla skriver olika tentor utan några problem. Studenterna får skriva via ett verktyg som de är vana att hantera. Studenterna kan redigera texten löpande medan de skriver. Studenterna slipper lägga tid på att anstränga sig för att skriva med läsbar handstil. Rättande lärare spar mycket tid då hen slipper försöka tyda olika handstilar. Spar mycket pengar och miljö på papper och kopiering.

43 Digitala tentor Fördelar: Anonymiseringen sker automatiskt. Systemet (de flesta) klarar av att internetuppkopplingen bryts, finns möjlighet att både starta och lämna in tentan i offline-läge Vi slipper miniräknareproblematiken, finns eller kommer att finnas inbyggt i flera system. Goda möjligheter till statistikbearbetning av svaren, vilket skapar förutsättningar för bättre utformad examination/undervisning framöver. Vi är inte först. Lund, Handels i Stockholm och KTH m.fl. har redan med framgång implementerat digitala tentor i olika utsträckning tillsammans med ett stort antal gymnasieskolor.

44 Digitala tentor Fördelar: Enklare för studenter med pedagogiskt stöd som får skriva tentamen via dator enligt beslut från studentcentrum. Anonym bedömning även för studenter som skriver tentamen på dator genom beslut om pedagogiskt stöd. Låga investeringskostnader då studenter tar med egna datorer.

45 Digitala tentor Utmaningar: Tillgång till el och trådlöst nätverk vid skrivsalar i tillräcklig kapacitet. Tentamentsservice måste ha tillgång till ett (stort?) antal lånedatorer. Initialt måste studenter få lov att välja att skriva traditionellt med penna och papper. Kräver acceptans bland både studenter och lärare/examinatorer för att vara legitimt. Hur hanterar vi skrivsalarnas utformning för att utesluta att studenterna ser varandras skärmar. Dyrt! Kan vi tjäna in kostnaden på minskade kopierings- och transportkostnader samt personalkostnader när rättningstiden minskar. Kanske på sikt, men inte initialt.

46 Digitala tentor Plan framåt: 26-27/11 - Stor nationell konferens gällande digital examination i Stockholm, undertecknad reser som studentrepresentant för UmU. 17/1 Pilot på läkarprogrammet med mjukvaran ExamSoft. Slutet på februari Studentkårerna avser att tillsammans med UmU arrangera ett seminarium öppet för både studenter och lärare då b.la. erfarenheter från Läkarprogrammet samt representant från Lunds universitet delar med sig av sina erfarenheter. Våren 15 Förhoppningsvis fler piloter. T.ex. finns det intresse inom SamFak för konceptet.

47

48 Regel Wilmer Prentius Kårordförande Bilaga B1 Umeå studentkår hanterar en rad styrdokument, vilka på ett eller annat sätt reglerar hur verksamheten vid Umeå studentkår ska bedrivas. I detta dokument definieras de olika typer av styrdokument som används av studentkåren. Stadgar, regler, policyer, planer och ordningar beslutas eller bekräftas av kårfullmäktige, och är därför applicerbara i alla organisationens led, och äger således tolkningsföreträde gentemot beslut fattade av andra organ inom studentkåren. Sektioner och föreningar är inte begränsade av nedan följande klassificeringsmodell. Om flera styrdokument berör samma företeelse gäller alltid stadgarna före övriga styrdokument. I andra fall, om inte annat är beslutat, går tolkningsföreträdet enligt ordningen 1. regel, 2. policy, 3. plan, 4. ordning och 5. instruktion. Gemensamma bestämmelser för styrdokument - Alla styrdokument ska klassificeras som en av följande definierade styrdokument. Det ska tydligt framgå vilket klassificering styrdokumentet har. - Beslut om styrdokument fattas av det organ för vilket styrdokumentet har mest relevans. Beslut om styrdokument av större principiell eller ekonomisk karaktär fattas av kårfullmäktige. - Vid beslut om upprättande eller revidering av styrdokument ska det i styrdokumentet tydligt framgå datum för beslut samt beslutsfattande organ. - Alla styrdokument är bindande för hela organisationen, om inget annat framgår. Stadgar - Umeå studentkårs stadgar är det mest grundläggande styrdokumentet, på vilket studentkårens verksamhet bygger. - Beslut om revidering av Umeå studentkårs stadgar kan enbart fattas av kårfullmäktige. Formerna för revideringsbeslut definieras i stadgarna. - Umeå studentkårs stadgar gäller tills vidare. Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 1 av 2

49 Regel Wilmer Prentius Kårordförande Regel - Regler anger på ett konkret och detaljerat sätt vilka beslut och åtgärder som vid ett givet tillfälle fordras. Regler utgör, efter stadgar, den mest konkreta formen av styrdokument. - Regler gäller tills vidare, varför regler måste upphävas för att sluta gälla. Policy Plan - Policyer anger allmänna mål som ska eftersträvas eller värden som ska beaktas. - Policyer gäller tills vidare, varför policyer måste upphävas för att sluta gälla. - Policyer bör revideras vart annat år. - Planer ska ange så konkreta mål eller åtgärder som möjligt. - Planer har en begränsad giltighetstid och upphör utan åtgärd vid giltighetstidens utgång. Giltighetstiden för en plan ska tydligt framgå. Ordning - Ordningar ska beskriva olika organs arbete. - Ordningar kan också vara ett komplimenterande styrdokument som beskriver genomförandet av stadgar, regler, policyer eller planer. - Ordningar gäller tills vidare, varför ordningar måste upphävas för att sluta gälla. Ordningar kan också ha en begränsad giltighetstid, om detta tydligt framgår. Instruktion - Instruktioner ska beskriva olika direktiv eller genomförandeplaner. - Instruktioner kan beslutas av förtroendevalda eller tjänstemän med arbetsledningsrätt, i enlighet med delegationsordning. - Instruktioner ska ha en tydlig avsändare samt en tydlig mottagare. Denna regel är fastställd av kårfullmäktige den 18 november Umeå studentkår Biblioteksgränd 6, Umeå Sidan 2 av 2

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15

Umeå studentkår Wilmer Prentius Ordförande 070-686 90 10. Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15 Ordförande Föredragningslista Styrelsemöte nr.3 14/15 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-11-11 Tid: 15.15 Plats: Ringius Punkt Ärende

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015

Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Sid 1 (6) Studentfallsskrivelsen 2013-uppföljning för 2015 Föredragande Prorektor Anders Fällström och utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning Studentfallskrivelsen syftar till att åskådliggöra återkommande

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Bilaga U2 Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090786 90 00 Beslutsuppföljning 20150601 Meddelande att US och NTK skickat en skrivelse till UmU med en förfrågan om kontorslokal vid Konstnärligt

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Handläggningsordning. examensarbeten. Utbildning och forskning. Fastställd av rektor Dnr: FS

Handläggningsordning. examensarbeten. Utbildning och forskning. Fastställd av rektor Dnr: FS Handläggningsordning för examensarbeten Fastställd av rektor 2016-03-22 Dnr: FS 1.1-1951-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning Rektor Tillsvidare

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet.

Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Implementering av Umeå universitets kvalitetssystem på grund- och avancerad nivå vid teknisk naturvetenskapliga fakultet. Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Beslut 2016-10-20 Dnr: FS 1.1-1805-16 DNR: FS

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN UMEÅ STUDENTKÅRS POLICY FÖR UTBILDNINGSPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN Fastställd av kårfullmäktige den 16 februari 2016. Om denna policy Denna policy är fastställd för att ge förtroendevalda och anställda

Läs mer

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter

Behovet av att införa möjligheten till separat antagning. Införandet av anmälnings- och studieavgifter Promemoria 2013-07-01 U2013/4281/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Inledning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet

Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet Kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr: FS 2015/1433 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: enhet: Regel Rektor

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2013/6 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

STUDENTÄRENDERAPPORT TIDSPERIODEN VT2015 TILL VT2016 STUDENTOMBUD GEFLE STUDENTKÅR

STUDENTÄRENDERAPPORT TIDSPERIODEN VT2015 TILL VT2016 STUDENTOMBUD GEFLE STUDENTKÅR STUDENTÄRENDERAPPORT TIDSPERIODEN VT2015 TILL VT2016 STUDENTOMBUD GEFLE STUDENTKÅR Juni 2016 0 Förord Varje student är unik och så även upplevelsen av att studera på högskola. Det alla studenter har gemensamt

Läs mer

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017.

2. Information Anders Fällström informerar om att ett seminarium kring framtidens utbildningar kommer att äga rum i början av februari 2017. Sid 1 (7) Utbildningsstrategiskt råd vid Umeå universitet Tid: Onsdag den 16 november kl 13.00-16.00 Plats: Rum för lärande, Humanisthuset Närvarande ledamöter Anders Fällström Heidi Hansson p. 1-3, 8-10

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00

Styrdokument 2009-09-18. Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Handlingsplan Info Projekt 1 Sammanställning av studentrabatter För att tydliggöra det värde som ett medlemskap i kåren innebär

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner

Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner 1 (5) BESLUT 2013-11-14 Dnr SU FV-1.1.2-1345-13 Tove Holmqvist Utbildningsledare Planeringsavdelningen Handläggningsordning för upphävande av fastställda kurs- och utbildningsplaner Bakgrund och syfte

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes 2007-02-20 och reviderades 2007-10-30. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone:

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-29 Kl. 15.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem

Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Sveriges Universitets- REK 2011:1 & Högskoleförbund Dnr 10/118 Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem Fastställda av SUHF:s styrelse den 25 februari 2011 Förändringarna i Högskoleförordningen

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR

MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR MEDLEMSREGLEMENTE FÖR UMEÅ STUDENTKÅR Reglering i s stadgar... 2 Kapitel 2: Medlemskap och stödmedlemskap... 2 Kapitel 5 Kårsektioner... 3 Medlemsavgifter... 4 Medlemskapets innehåll... 5 Medlemskapets

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program

Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Rektor Lärarhögskolan i Stockholm Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan mot Lärarhögskolan i Stockholm angående s.k. behovsantagning till specialpedagogiskt program Anmälan Lärarhögskolans studentkår

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Dnr A-~ ~~'tf/o1. Inför styrelsens beslut om lärarutbildningens organisation punkt 12

Dnr A-~ ~~'tf/o1. Inför styrelsens beslut om lärarutbildningens organisation punkt 12 Dnr A-~ ~~'tf/o1 Inför styrelsens beslut om lärarutbildningens organisation Nedanstående kortfattade information syftar till att ge styrelsen en viss bakgrund till varför lärarutbildningens organisation

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Ersta Sköndal högskola Rektor Barbro Molander Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Bakgrund Huma Nova har marknadsfört universitetskurser i teoretisk psykosyntes på A-nivå (20 poäng) och B-nivå

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Ulf Hedbjörk Utredare +46 10 470 04 60 ulf.hedbjork@uhr.se YTTRANDE Datum 2015-05-08 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Umeå studentkår Kårordförande 13/14 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.5 13/14 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-02-12

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Klagmålshantering vid Södertörns studentkår Kave Noori

Klagmålshantering vid Södertörns studentkår Kave Noori Klagmålshantering vid Södertörns studentkår 2011-2014 Kave Noori Presentation Studerat offentlig rätt Heltidsarvoderat studentombud i tre år Numera anställd tillsvidare på Karlstad studentkår Förtroendevald

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER STYRDOKUMENT Dnr V 2017/670 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR ANMÄLAN AVSEENDE MISSTANKE OM DISCIPLINÄRA FÖRSEELSER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Forsknings-

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Reglemente för Sjuksköterskesektionen (SSEK) Antaget: 2003-01-15 Ändrat: Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Detta reglemente gäller Sjuksköterskesektion (SSEK) vid Karolinska Institutet (KI),

Läs mer