Fastigheten Banken 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastigheten Banken 11"

Transkript

1 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport nr 2000: 10

2 Innehåll 1nIedning. 3 Beskrivning.... Historik. 6 Förändringar och åtgärder 1 FörllJvJrin~r.. 7 -~ 1 - Gcnomfönh ;,~ 8 -(A-rigL SammanfaltJling av s1utresu/tat 10 Källor 11 2

3 Inledning Restaureringen av fastigheten Banken Il, även känt som "Nybergska huset" i centrala Härnösand, genomfördes under våren och sommaren år Hela övre våningsplanet, som omfattar en lägenhet, har renoverats/restaurerats för permanent boende. Ett åtgärdsprogram för en interiör restaurering av den välbevarade matsalen, trapphuset/hallen samt trappan upp till byggnadens andra våningsplan utformades av Lars Erik Sjögren MåJareAB. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har bidragit med anslag ur statliga 02 medel för kultunniljövård för restaureringen. En förutsättning i beslutet var dock att fastighetsägaren skulle gå med på en byggnadsminnesförklaring av fastighetens exteriör, trapphuset samt matsalen~n trappa upp. Ägaren har skriftligen godkänt en byggnadsminnesförklaring dnr Fråga om byggnadsminnesförklaring är väckt av Länsstyrelsen, Samhällsbyggnadsenheten. Länsmuseet Västemorriand har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland utfört antikvarisk kontroll vid restaureringen. Syftet med kontrollen är att den antikvariske experten bibringar restaureringen nödvändig kunskap om traditionella material och arbetsmetoder. iförekommande fall förtydligar och preciserar de kulturhistoriska värdena i detaljdiskussioner och avgör utifrån kulturhistoriska ställningstaganden beslut om insatser under arbetets gång. Avsikten är också att den antikvariska kontrollen skall öka vår kännedom och kunskap om de kulturhistoriska värden som byggnaden besitter. och underlätta behållandet av dessa värden. Den antikvariske kontrollanten skall dokumentera arbetet och sanunanstäua det i en rappon. Mona Sundin vid Länsmuseet Västernorrland har deltagit iarbetet som antikvarisk kontrollant. Sammanställningen avrapporten ärgjord av Anette Lund. 3

4 Beskrivning Kvarteret Banken Kv Banken ligger i de centrala delarna av Härnösands stad mitt emot Rådhuset, och omges av Nybrogatan, Norra Kyrkogatan, Pumpbacksgatan och Storgatan. Den aktuella fastigheten, Banken II, ligger i hörnet av Norra Kyrkogatan och Pumpbacksgatan med adress Norra Kyrkogatan 9. Byggnadsbeskrivning Plan och exteriör Fastigheten är till planen utformad som en variant av salsbyggnaden, en nästan kvadratisk plan, med ett trapphus centralt placerat i byggnaden. Fastighetens sockel är inklädd med putsad, grå betong, stommen är av timmer och byggnaden äruppförd i två fulla våningsplan. Fasaderna betonas avfajtindeiade fasspontad panel, på bottenvåningen liggande samt på andra våningen stående. Byggnadens exteriöruppvisaren påkostad arkitektonisk utformning med pilastrar över de två våningsplanen och en mycket markerad takfot. Pilastrarnas kolonnordning är dekorerade med utsparningar ibottenvåningen och kannelyrer i övervåningen. Husets inklädda knutar är utsmyckade som pilastrar. Byggnadens flacka tak är belagt med galvaniserad falsad plåt. Taket pryds av takkupor med frontonförsedda gavlar som inrarnas av pilastrar och vouluter samt imitten utav två bågformade, småspröjsade vindsfönster. Byggnadens symmetriskt placerade korspostfönster är försedda med sparsmakade omfattningar, på bottenvåningen är fönsterfodren utformade av enkla hyvlade brädor med "neddragna" sidostycken. Den andra våningens fönsteromfattningar har profilerade överstycken samt dekorerade understycken. På bottenvåningen på byggnadens västra fasad finns ett burspråk där fönstren är indelade av smårutor. Fastigheten har den karaktäristiska utfonnningen med rik pane1arkilektur som kännetecknade större trävillor i stadens centrum under ISOO-talets andra hälft och kring sekelskiftet. Byggnadens exteriör är mycket välbevarad. Banken 11, fasad mot Rikslxlnken och Norra Kyrkogamn. 4

5 , Interiör Husets andra våning är till stor del bevarad i ett tidigt 1900-tals skick. Hela övre våningsplanet har en intakt rumsindelning med rum i fil mot gården och mot gatan. I en fil mot sydöst ligger salen, herms rum samt salongen. Mot norr ligger salen, j mitten finns ett ovalt rum som appeuerar mot trapphusetsovala hall och mot syd flnns en ljusare inredd salong. Rummen mot gårdssidan renoverades under I94O-talet medan de tre representativa rummen mot gatan till stora delar är bevarade. Mest välbevarad är matsalen som har ett kassettak i trä, där själva speglarna är vävspända och ekådringsmålade samt dekorationsmålade. Ramarna är däremot utfonnade i solitt trä. Även väggarna är indelade i ekådringsmålade träramar där fyllningarna är beklädda med en välbevarad gyllenlädersimite.-ad tapet som troligtvis härstammar från 1890-talet-sekelskiflet. Trapphuset till andra våningen är mycket välbevarat med ådringsmåladesnickerier samt takmålningar och en taklantemin högst upp. Detalj av I.3pct. gyllenhidcrsimil.3tion. i matsalen. Dcl.3lj av det ek dringsmålandc taket mcddckoratiollsmåleri i matsalen. Matsalen före rcst3ujcring/renovering. s

6 Historik Fastigheten Banken Il. Norra Kyrkogatan 9, Härnösand har tidigare benämnts Banken 2, tomt nr 153 i 6:e kvarteret och tomt 158 i 6:e kvarteret. Tomten ägdes under åren av Apotekaren J W Liedberg den var då obebyggd och användes som kryddgård. Itaxeringslängden över Hemösands stad 1872 taxerar grosshandlare Bernard Kempe, son till Je Kemp~ 500 kr för tomten 158 i 6:e kvarteret. i anteckningarna står ""lider byggnad" uppfordes således det hus, som idag är fastigheten Banken II, för Bernard Kempe med familj. I taxeringslängden for Härnösands stad från 1874 är fastighetens uppskattade taxeringsvärde kr. Vid jämförelse med övriga hus i kvarteret kan man se att denna byggnad var exeptionell redan då den byggdes. övriga taxeringsvärden för hus i kvarteret samma årifmellan kr. Från 1873 fram till 1890 är grosshandlare Bernard Kempe med fiunilj bosan i fastigheten. Övriga ägare till fastigheten: Consuln Fredrik Versteegh samt hans änka Inez Versteegh Consuln Rikard Dymnling Disponent Ernst Malmström Grosshandlare Nils Fredrik Isaksson Grosshandlare Hans Nyberg. Fastigheten är i fiuniljen Nybergs ägo till Huset kallas '~ybergska huset" efter denne H, Nyberg Förvaltningsbolaget Elvan, Björn Andersson. Mellan 1911 och 1927 användes fastigheten som bostad för de dåvarande landshövdingarna Fredric Engelbrekt 8ergenholts med familj Carl Mathias Ström med familj Karl Johan Renström med familj. Troligtvis var det den sydöstra delen av husets andra våning som användes till landshövdingens representationsvåning då den har en mycket påkostad och sober inredning. Den nordvästra delen av andra våningen nyttjades troligtvis som privatbostad, kök och pigkammare. Enligt en byggnadsinventering som gjordes 1981 av Länsmuseet Västemorrland har följande ändringar skett på fastigheten: ändring av trapphus 1927, ändring av burspråk 1928 och ombyggnad av förut beflotligtveranda De två gårdshus som hörde till fastigheten revs i slutet av I 98Q-taJet då en hyresfastighet uppfordes längs Purnpbacksgatan. Byggnadens övre våningsplan har under lång tid nyttjats av en lokal teatergrupp. Bonenvåningen används idag för kontorsändamål. 6

7 Förändringar och åtgärder Förändringar Byggnaden skulle restaureras inför en ny användning, permanent boende. detta innebar bl a en flyttning av köket från sin nuvarande plats till salongen mot SV Det motiverade ägaren med att man har behov av ytterligare ett sovrum in mot gården. I övrigt hade man i stort sett tänkt sig att behålla rumsindelningen, trots att man byter funktion mellan de ovan nämnda rummen och serveringsgången som byter funktion till garderobsutrymme samt deo f djunl,m.kammareo och skafferiet som blir förråd respektive kjädvårdsrum. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram för restaurering av matsalen. trappan och hallen till andra våningen har utarbetats av Lars Erik Sjögren, Målare Lars Erik Sjögren AB. Matsalen 7il/slålldsbeskril'llillg Taket är indelat i vavspända fyljningarmed avskiljande balkar. Taket ärekådrat i linoljelasyr och som helhet är det i god kondition. Väggpaneler och dörrar är även de ekådrade i linoljelasyr som sammantaget är i god kondition. YäggJyltningar ärtapetserade med eo gyuenlädersimitation som trohgtvis saltes upp vid sekelskiftet Under den finns en limfargstapet med bronserade inslag i dekoren och den bedöms vara matsalens ursprungliga tapet. Fönster har ursprungligen varit ekådrade lika tak och väggpaneler men någon gång under årens lopp har de täckmålats med ljus linoljefärg. Dessutom har fem stycken, av totalt sex, stora befintliga ytterbågar tidigare bytts ut mot nya med slät profil. Det medför att de nya ytterbågama passar dåligt in i den välbevarade miljön. Förslag liiiålgärder Tak, dörrar samt väggpaneler rengöres med milt ph neutralt rengöringsmedel. flagor och öppningar i makulaturpappen fästes. Skador retuscheras. Fönster som är täckmålade. tvättas, skrapas samt underbehandlas med linoljefarg för att s1utligeo återigeo ekådras. Väggf)I1lningamas gyllenlädersimitation förutsättes vara kvar. om det trots allt skall sättas upp en ny tapet lorestår L E Sjötund alt hster tossas och eo ny väv med makulaturpapp på baksidan spänns över gyllenläderstapeten. Därefter spikar man under listen så att gyuenlädersimitationen kan bevaras ror eftervärlden utan att skadas. TrapphusetlhaUen 7illj tålldbeskrivlliltg Taket är i takfyllningama vävspänt och har klistrad makulatur i hålkärl och på lister. Takets dekormålningar är utförda i Iimfårg. Delar av taket är vattenskadat men i övrigt i god kondition. Dekormålningama närmast takfönstren är av praktiska skäl utförda i linoljefärg. 7

8 Väggarna är målade på senare tid med all,ydfarg. Snickerier ärnu mahognyådrade ochi bra skick. Adringen är ej i original men bör enligt antikvariska myndigheter behållas. Vissa ramstycken har en avvikande kulör (tidigare bättringsmålade). Förslag till åtgärder Taket tvättas rent med goma panedeg. Skadat makulaturpapper avlägsnas samt kompletteras med ny makulaturpapp som patenteras med mager linoljefarg. VattenskadoT scheuackeras och patenteras. Skadade delar kompleneringsrnålas med limfarg. Väggarnas mindre hål och sprickor lagas och ommålas med man emulsionsfarg i nuvarande kulör. Snickerier tvättas samt retuscheras. Vissa ramstycken laseras om på grund av avvikande kulör. Salongen 'lillstöndsbeskrivning Taket ärvävspänt omspänt vilket syns påspikad masonit närmast stucklist. Taket är målat med mall alkydfarg vilket tyder på att det är gjort på senaretid, gissningsvis J950-13let. Originaltaket. vilket är ett vävspänt tak. finns kvar under det nuvarande och är målar med ljus limfarg, ingen dekorkan urskiljas på deprov)1or som öppnats. Mats3lcn efter restaurering/renovering. Genomförda åtgärder Restaurering av matsalen Det ekådrade taket är rengjort med måjanvätt och en referensyta är bevarad. Taket var nedsmutsat med fet sot och är idag betydligt ljusare än tidigare. Sprickor i takpappen är fasta med akrylatlim. Bröstpanelen är liksom taket rengjord med milt ph neutralt medel och målningsskador är ityllda. 8 L~- ~

9 Gyllenläderstapeten är nu dold bakom nyuppspänd makulaturpapp, lister är bortplockade och pappen är spikad med nubb på traditionellt vis. Gyllenläderstapeten är nu bevarad bakom den nya pappen som i sin tur tapetserats med nya tapeter enligt ägarens val. Dörrarna är rengjorda med milt ph neutralt medel och ärbättringsmålade där det förekom skador. Fem ytterbågar på fönstren är utbytta mot nytillverkade fönsterbågar efter befint~g förlaga De ljusrnålade fönstren har tvättats, skrapats oeh målningsbehandlats med finoljefarg. De är invändigt ekådrade. De nytillverkade ytterbågama har målningsbehandjats på samma sätt som övriga fönsterdelar. Restaurering av trapphuset Taket har tvättats med goma pane deg. Den gula flisen är endast borstad då den tvättade referensytan uppvisade en mängd gamla lagningar. Dessa blev alltför synliga vid tvättning så målaren t>estärnde sig för att endast borstaflisen ren. Skadad makulaturpapp har avjägsnats samt kompletterats där behov förelåg. Sprickor/släpp i takpappskanten har ommålats för att täcka lagningar. Den nya makulaturpappen har patenterats med mager limfarg. Vattenskadorna har shellaekerats och patenterats. Skadade delar har kompletteringsmålats med ~mfärg. Det finns tre lager makulatur under dagens ytskikt. Dessa lager har dokumenterats av målaren. I botten finnsjutevävoch spännpapp som är limfärgsmåleri i fonn av gröna hörndekorer med gul och grön bård samt röda streck. Målning nummer två ärgjord på ljus botten med en grön slingbård. Målning nummer tre har en kraftig grän dekor på en ännu kraftigare grön botten. Målningen är utförd med hömdekor samt brutna band och streck. Målning nummer fyra är den befintliga dekorationsmålningen. Alla målningar sitter på ett lager av makulaturpapp. Mindre hål och sprickor på väggen har lagats och väggarna har målats med malt emuisionsfårg i nuvarande kulör. Snickerier har tvättats samt retuscherats. vissa ramstycken har laserats om på grund av awikande kulör (tidigare bättringsmålning). Under taklanteminen sitter lampetter som har restaurerats och åtennonterats. På väggen har monterats två annaturer i metall som sprider ljus upp mot taket. Restaurering av salongen Taket och stuckaturfrisen är målade och guldlisten är återuppsatt. Övrigt Två etsade glasrutor hittades på vinden. De vackert etsade glasen har mönster i form av blornstergirlanger samt initialerna R- D. EMgt uppgift skall dessa glasrutor ha suttit i Rådgivningsbyråns inre entre. Glasen kan vara från tidigt 1900-ta1 då initialerna stämmer överens med ägaren till huset mellan Rikard Dymling. 9

10 Sammanfattning av slutresultat Restaureringen av fastigheten Banken Il har följt det åtgärdsprogram som upprättades av Lars- Erik Sjögren Målare AB. Under arbetets gång har ägaren, hantverkaren och antikvarie diskuterat restaureringen och bevarandefrågor får att nå ett ur kulturhistorisk synpunkt bra resultat. Byggnadens höga kulturhistoriska värde grundar sig på att den till stor del är oförändrad både exteriört och interiört samt att det ären av få kvarvarande hus med den tidstypiska panelarkitekturen från mitten av 1800-talet - sekelskiftet i Härnösand. Husets läge bidrar även till att tydliggöra 1800-taJets gatubild utmed Norra Kyrkogatan. Trots de invändiga åtgärder och förändringar som gjorts i fastigheten för anpassningen till ett permanentboende, kvarstår det höga kulturhistoriska värdet då restaureringsarbetet har utförts på ettmycl<et skickligt hantverksmässigt sätt där ambitionen att bevara de k'ulturhistoriska värdena har varit hög. De äldre lagren av tapeter har varsamt dolts och finns bevarade bakom makulaturpapp och nya tapeter. Arbetet har präglats av ett fullgott synsätt vad beträffar god byggnadsvård och restaurering där materialval och hantverkskicklighet är av största vikt. Restaureringsarbetet har utförts på ett ur antikvariskt perspektiv lämpligt sätt och hänsyn har tagits till fastighetens kulturhistoriska värde. Detalj av vägg och tak i trapphusct, andra våningen. 10

11 Källor Otryck1a källor Landsarkivet Härnösand H:lmOSandsstadsarkiv. mantalsjäng~rh II b H!im6sa.mSlads;utm r mantalsuingds:regislcrh Uca LandskonlOtcl Ta..xcringslångdcrOo, cr inkomst I...andsIconlOrct Ta.xcringslängderO\l:rfåsl:egendomiHämös~Uldsstad.I869, Härn6sands sto:tdsarkh~tomt och jordeböcker. CV:d Förteckning (k'cr gårdstomtcm3 I HClllÖSand utvisande dess nummerdelsenligt 1861 rsochdelsenligt 1872 rs faslsulidl reglcringskanorjemlc nuy3r;lndc lomtagares namn. Tingsrätten i Härnösand Fastighetsbok III. RådhusriUtcn. Härnösand. C Va:04 Fastighetsbok IV. Rådhus~ltcn. Härnösand. C Va:05 FastighetsregistfCt. Hiimösand Banken 2 Lantmäteriet i Härnösand Kana, HlImösand akt or76/1862. Ka na, Härnösand, akt nr Karta över10mten 0:0 l5j, Länsmuseet VästemorrIand Arkivet, Härnösand, Kv Banken. Byggnadsinventcringsprolokoll Arkivet. H!l.rnOsund. Kv Banken, BcsiktningsprotokoIl1990. HämöSBnds kommun Arkivet, Nr 2 k\' Banken. Ritning ull \U"dnda Tryckta käjjor Byggnader och skulplurer i Härnösand. Härnösand kommun. Cenlrallryckeriel Härnösand \I

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram for Stockholms innerstad

Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram for Stockholms innerstad Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram for Stockholms innerstad Marianne Råberg I juni 1981 antog Stockholms kommunfullmäktige riktlinjer för bevarande och vård av den kulturhistoriskt värdefulla

Läs mer

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret samt Bergholmen, Torsholmen, Myrholmen, Lill-Ängsholmen, Stor-Ängsholmen och Risholmen. Handlingar Planbeskrivning Bestämmelsekarta Fastighetsförteckning Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Kristinebergs slott 10

Kristinebergs slott 10 Kristinebergs slott 10 hornsbergs bussgarage Kungsholmen, Stockholm Byggnadsdokumentation Cathrine Mellander (text) Tomasz Pydzik (foto) Byggnadshistorisk rapport 2009:11 Omslagsbild framsida: Det södra

Läs mer

Värt att värna - Voxtorps socken

Värt att värna - Voxtorps socken Värt att värna - Voxtorps socken Karta över Voxtorps socken, med urval av objekt och miljöer. 1 Voxtorps socken ligger i Östbo härad, sydost om tätorten Värnamo. Under medeltiden skrevs sockennamnet Owaxthorp.

Läs mer

SLAGGAN 14 STOCKHOLMS SKOFABRIK

SLAGGAN 14 STOCKHOLMS SKOFABRIK SLAGGAN 14 STOCKHOLMS SKOFABRIK Adress: Hornsbruksgatan 19-25 Verksamhet: Småindustri, lager och kontor Ägare: Trygg Hansa Markareal: 2.765 kvm våningsyta: Bostäder 60 kvm, lokaler 10.585 kvm Stadsplan:

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG

SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan Nora-Ervalla och Nora-Gyttorp med stickspår till Pershyttan. Utredning för byggnadsminnesförklaring 2005 2 SVERIGES FÖRSTA NORMALSPÅRIGA JÄRNVÄG - mellan

Läs mer

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Jenny Gustavsson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

Bebyggelsen i Drumlinområdet

Bebyggelsen i Drumlinområdet Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2010:43 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6 Bebyggelsen i Drumlinområdet Riksintresseområde T10 Kulturhistorisk utredning Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby

Läs mer

Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset

Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset Erik Larsson och Vendela Lohrman i von der Lindeska huset Lars Bengtsson En av Stockholms mer spektakulära 1600-talsfasader återfinns på von der Lindeska huset vid Vasterlånggatan 68 i Gamla stan. Huset

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

ORNUNGA GAMLA KYRKAS TAKSTOLAR

ORNUNGA GAMLA KYRKAS TAKSTOLAR 1 (23) Kyrkorna som kulturarv II KUO780, 7,5 hp Johan Mårtensson ORNUNGA GAMLA KYRKAS TAKSTOLAR 2 (23) Innehållsförteckning Innehåll 1. Ornunga gamla kyrka...3 2. Kvalitéer och virkesval...5 3. Beredning

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer