BANGKOK, Thailand. ONSDAG den 17 feb Det är väldigt kul att läsa resultaten ifrån vinterolympiaden på internet varje morgon!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BANGKOK, Thailand. ONSDAG den 17 feb Det är väldigt kul att läsa resultaten ifrån vinterolympiaden på internet varje morgon!!"

Transkript

1 BANGKOK, Thailand ONSDAGden17feb.2010 Detärväldigtkulattläsaresultatenifrånvinterolympiadenpåinternetvarjemorgon!! Idagärdethemresedagochpackningenärifullgång.Vimåstelämnarummetkl.12lokaltid(ärnu10), menflygetgårinteförränhalvettinatt,såvisätterinbaggagetpåhotelletunderdageninnanviåkerut tillflygplatsen.viharintebestämtriktigtvadviskallgöraidag,mennågothittarvialltidpå. Vivillpassapåatttackaallasomföljtvårresagenombloggenigästbokenochinteminsteallatrevliga mailvifått.vihörs. (Logonöverär"lånad"frånExpressen) BANGKOK, Thailand Tisdag 16.feb Idagpådennästsistadagenpåvårresatogvienarrangeradturtill Damnoen Sadukoch,104kmsydvästförBangkok.Marknadenärnumera endasttillförturisternasskull,menmanfickändåenliteninblickihurdethar varitinnanbilar,motorcyklarochvägarnanutagitöverdenvanligakomersen. Detvarfullkaosnärbåtarnafullastademedturisterträngdesförattkomma fram, BilresanframochtillbakagickförstgenomstoradelaravBKK,menvi passeradeocksåmångasaltdammar,därvattnetförsinochsolenavdunstar vattnetochkvarärsaltet,somanvändstillmatlagning.detvarocksåstora risodlingar, kokospalmer och andra frukter. BANGKOK, Thailand Måndag15.feb.2010 Söndagen,Valentinday,Kinesernasnyårsdag(nuTigernsår)varsomen vanligstressigvardaghäribangkok(bkk).allaaffärervaröppna,ochett myllrandefolklivpågatorna. Vårthotellliggerbaranågrafåmeterifrån Thailandshögstabyggnad,BaiyokeSkyHotel. Hotelletsreceptionliggerpå17våningen!Vivar uppepå84våningendärdeharenutsiktsplats somgårruntsåattmankanståstillaochfå med sig 360 grader av hela BKK. Utsiktenärformidabelochdetärspännandeatt sehurnyaochgamlabyggnaderochnågra grönområdenslåssomkvadratmetrana. Måndagenrestevibåtvägenpådesmå kanalernatillområdetvidkhosanroad,den

2 kändabackpackerresenärersgata! UtsiktöverBangkokfrånBaiyokeSkyHotel Kho San Road VitogigenexpressbåtenpåChaoPhraya-floden tillcentralpir.härifrånmedskytrain(bts)till Siamstation.Viharköptetttjugoresorskortpå BTS,såvimåsteåkasombaraden,detvåsista Omöjligtattmedfotovisahurstort dagarnahäribkk. matcentret var PåSiamvarviinne i ett gigantiskt varuhus, Siam Paragon.Härvar ocksådetallra störstaochfinaste matcenter vi sett. Inneimataffärenvardetförutomallmatdukantänkadig,minstetttrettital restauranger!viåtmiddagpåenavdem,ankaikörsbärssåsmedenpikant kryddadpotatismosochenfräschsallad. Trafikenärbådebullrigochförorenandeså mångaanvändermunskygg,såsomdenna busschauffören. Ochmittialldennatrafikochfolkhavstårdet ocksåvagnarmedmobilakök,som serverarutmärktochgodmat. Smakprovpåolikatorkadefrukter. UtmedflodenChaoPrayabormänniskorihussomärbyggdapåstolparoch sermerellermindrefallfärdigaut,menparabolantennharde...(th)> BANGKOK, Thailand Lördag13.feb.2010

3 Imorgonbörjardetnyakinesiskaåret,somgårifrånoxensårtillTIGERNSår!HäriBangkok,jaförrestenöverhelaAsienfirasdet,menlitespeciellt ärdetalltichinatownhäribangkok. DetförstavigjordeefterattviinstalleratosspåhotelletvaratttaSkytraintill SaphanTaksinförattdäråkavidaremedfärjantillpir5,Chinatown.Detvarså mycketfolkochallasågutatthandlainfördenstundandenyårsfirningen.vi hittade en liten Thai-restaurantochfickossnågotattäta.Detblevsiochsåmed frukostennärvilämnadekrabiimorse.flyresantillbangkoktogbaraentimme, mensåärdetalltidmedattväntapåbaggageochtaxiturenintillhotellet. Vidåttatidenvarvimerännöjdaochtogsammaväghem,medenTuk.Tukden sista biten. HärpåhotelletCitin Pratunamärdetfriinternet,kylskåp,frukostochinvändigser detutattvaraheltnyrenoverat.viärmycketnöjdamedvalet. BjörgfickköptenVGfrånigårochdenlusläserhonnumedanjaguppdaterar resebloggen. FärjapåChaoPhrayafloden Härtillvänsterenbildav hotellet.detserinteså fintututifrån,menärhelt tipp topp inne. Detliggerlångtinneiett mylleravsmågatormed massasmåbutikeroch Gatornaärdekoreradeinförnyåret! matställen,somviskall kolla upp i morgon. "Alla"sitterutepågatornaochäter! Ja vi vet att vinterolympiaden startar idag,mendetbryrdesiginteomhär.vi ärocksåmångatimmarförekanada,så vifårkollaresultatpåwebbenimorgon! Godnattochgottnyttkinesisktår!! KRABI, Thailand Fredag 12.feb DetärnudagsattlämnaKrabi,meninnanvigördetvillvivisaännunågra bilderpåhurfintdetärhärikrabi-distriktet. SjälvporträttavBjörnundervattnet.

4 Torsdagvarvipåenheldagsturmedlångsvansbåtuttillfyraöarutanför kusten och Ao Nang. FrånstrandenRaileyWest FörstastoppvarKohPoda,sågickturenvidaretillKhoSidärdetvargoda snorklingsmöjlighetermedklartvattenochkorallrevmedmassormedfärgglada fiskar.såstoppadebåtenviddenlillaönkhotupochdärifrånkundeman vandranästantorrskoddövertillchickenisland.dettabaranäretär lågvatten.detblevmycketsolochbadningsåvivarganskasåslutnärvikom hemtillhotellet.björnavslutadedagenmedenbehövligthai-olje-massage. Fredagenvaralltsåsistasol/baddagenpåresansåvitogenlångsvansbåtut tillraileyeast.härärdetintefintattbadadåmangroveträdenväxerheltuti vattnet. Men med en fem minuters promenad varvistraxpåraileywest beach,ochhärblevviheladagenochnjötavsolochbad.jabjörgunnadesig ocksåentimmesmassagepåstranden. EftersomdetvarlågvattennärviskulletabåtentillbakatillKrabitownsåvar FrånstrandenutanvattenvidRaileyEast. mantvungenattgåfleraundrameteruttillbåten! PåvägtillfotstillChickenIsland Vihadetänktattätapånattmarknaden,mennattenvarintekommitännuoch ingenmatheller,såviavslutademedattännuengångätapåvår favoritkrog:chalita ochhärharvikommitöver!!! KRABI, Thailand Onsdag 10.feb BussresanfrånHatYaitillKrabiimåndagsgickheltfint,ochvivarframmevid halvtretiden.dennagångvillevihaetthotellicentrumochfannmycket riktigtcityhotell.vifickettstortrentfintrummedtv,kylskåpochacför endast800bathpernatt(sek180).härblirvitillviskalltillbangkokpå lördag.

5 Vityckerväldigtmycketomattätapåde smånattmarknaderna. BjörgvidbussenHay-Krabi. Detfinnsmycketspännandeattväljaifrån. TisdagtogvienlångsvansbåttillHat Tham Phra Nang och badade och solade heladagenlång.vilkenunderbarplats! BjörntogsigenskönThaioljemassagepåstranden, Givetvissåmåsteviprovapåattridapå elefanternunärvivarithailand. ochbjörgfickfixatsinasmåtår:

6 Efteratthaburitruntossbådatvåien timmabehövdedjurenmat... Tvågångerharvivaritochätitpåenfinliten restaurang som heter Chalita, samma namn som den charmerande Thaiflickan (t.v.) heter som serverardenutsöktamaten. Vi kundeintelåtabliattavslutamiddagenmedennystektthaipannkakamed frukt som de serverar vid nattmarknaden. Denna senaste uppdatering av resebloggen ViharbeställtenheldagsturmedlångsvansbåtuttillfyraöarutanförAoNangsattviochgjordepåJESEAOrestauranti imorgon,såikvällblirdettidigtisängefterenansträngandedagmed AoNang.Tackförgodservice! elefantridningmm.kl.åttakommerdeochhämtarosspåhotellet. GEORGETOWN, Penang, Malaysia Söndag7.feb.2010 Fredagden5februaritogviexpressbåtenfrånKuhapåLangkawitillGeorgetownpåönPenanglitelängresöderutiMalaysia.Båtenhadeen hastighetpå32knopochresangickundanpå3½timma.vihadebokathotellpåförhandsåvitogentaxidirektdit.vifickrumpå10våningen, vilketbjörgintevarspeciellt förtjusti,menhonöverlevde. Lördagenvarvipåenvåtmarknad,Chowrasta Marketdärdesäljerfisk,levandekycklingarjaalltinommatochfrukt.Jättespännandeattgå omkringochsepåalladeolikafiskardeharförattintetalaomallaolikafrukter,somvialdrigsettförutochinteharenaningomvaddeheter. EnstorattraktioniGeorgetownärEastern&OrientalHotel, sombyggdes1885ochgårisammastilsomdetmerberömda RaffelshotelliSingapore.Häråtvilunch-bufféiövertvå timmar!!makentilldelikatmat,välsmakandeochmassanya spännanderätterskallmanletalängeefter.vibehövdeinte ätamerdendagen. DäremottogvibergbananupptillPenanghill,somresersig 821möhochhärärtemperaturen5grsvalareänvid havsytan.

7 Påkvällenvarviochsågkinesiskunderhållningvidettvaruhus.HärvartypiskadrakarochmusikfrånKina.Georgetownharöverenhalvmillion invånareochärenavasiensmestfärgrikastäderemellanminnenfråndenbrittiskakolonialtidenfinnermandenkinesiskadelen,denindiskadelen. Kineser och indier dominerar i stadsbilden. SöndagfmtogvifärjantillfastlandetochstadenButterworth,föratttatåget tillbakatillthailand.detblevenspännanderesapåfemtimmartillenkostnad avsek14,00perperson!dettatåggårhelttillbangkok,menviskulleinteså långt. FrampåkvällningenankomvitillSyd-Thailandsstörstastad,HatYai.Härtogvi inpåettlitetmenrentochfinthotellförsek85 - (förrummetochnatten!).i morgon(måndag8/2)skallvitabussenfrånhatyaitillbakatillkrabi. KOH LIPE. Måndag2.feb InnanvilämnadeThailandochKhoLipevarvisistakvällennerevidPattaya beachochfirademedvarsinpinacolada,medutsiktöverbåtarnaibukten. SolengårneröverPattayabeach,KohLipe. Visaocksåfarvältillvåra"grannar"SaochEvan. ViåktemedSpeedboat,somhöllenfartpådrygt30knop,frånKhoLipetill LangkawiiMalaysia.Färdentogbara45min.ochhavetlågnästan spegelblankt. TillhögerserviBjörgväntarpåtaxi(långsvansbåt),somskalltaossoch baggagettillimigrationskontoretpåandrasidanavön.härtogdevarapå vårapass,somviskallfåutlämnadenärvikommerframtilllangkawi.

8 KOH LIPE. Lördag30jan.-2.feb Viharnukontaktmedomvärldenigen,mensenastjaglastadeuppbloggen, fickjagproblemmedettavfotografierna.hoppasdetfeletbliravhjälptnu. Båtturenhitgickfintmedenexpressbåt,somintekangåintillöarnaeftersom detsaknasbryggor.därförmåstemantaenlångsvansbåtutsomsåmöter expressbåtenutepåöppethav,och"hoppa"fråndenlillabåtentilldenstora! SammasaknärviankomtillKohLipe. PåkohLipe,som(6'28"N-99'18"Ö)vardetmycketfolkunderveckoslutet, mångathailändaretarenweekendturhitut.mennumåndagärdetganskafå människorhär.generelltsåsägerallainomturistnäringen,attdetvardåligt medbesökareifjor,ochiårärdetännudåligare!viserdetspecielltpå turiststområdena,attdetärlitefolk,mendesomärhärärflestsvenskar.vi undraromdetärnågonkvarallsisverigeochjobbar!!? Viharhyrtenbungalowpåönsnorrasida,påAndamanResort,vidSunrise Beach. Utan mat och drycka duger det inte... Detfinnsfåvägar,barasandigastigarsåvihyrdeenmopedtaxiföratttaoss ochbagagettillplats.ocksåhärharvihusetdirektnerevidstranden.havet ärturkisblåttochdetärganskafåmänniskorpåstranden. Vi har solat, badat och snorklat och njutit livet med 29 gr. i vattnet och runt 32iskuggan.Påkvällarnaharvivaritinnei"centrum"därdetärbutikeroch restaurangermedmassagodmat.isöndagsåtvibl.a.grilladbarracuda. Björgskallhafärskakokosnötter!! TisdaglämnarviThailandförenstund,ochtarspeedbåttillLangkawii Malaysia.Hoppasdeharinternetsåvikanläggautmeraomvåraäventyrpå bloggen. KOH KRADAN. Torsdag 28-Lördag30jan ResanfrånKohLantatillKohKradanfickviliftamedenturbåtför500Bath somgördagsturerruntfleraöaridenfantastiskaövärlden.frånkohlanta kördevigenomkanalerimangoveträskensskogar.påturenvardetstoppför snorkling,vilketbjörnocksågjorde.enavdestoraupplevelsernapåturenvar stoppetpåkohmukochgrottanthanmorakot,somlederintillenlitenstrand innepåön.vattenvägenärdetendasättetattnåindär.sjörövarnaanvände platsenattgömmasinabytenpådennaundangömdaplats.

9 Undervattensfoto,somjagtoghärpåön. Utsiktenfrån"vår"bungalowpåKohKradanovanför. Vi ankom Koh Kradan vid ett-tidenochbestämdeossrasktförenbungalow heltnerevidstranden,sebildennedanför.önärutannågrafastboende,ett parresortsochnågrafårestaurangeräralltsomfinnsdär.pådagarnaärdet mångasombesökerönfördagen,mennärkvällenkommerblirdetnästansom attbopåenrobinsonö,menmedmöjligheterförattfåmat.underbara strander,snorklingruntkorallrevenmedtusentalsfärggrannafiskar!!vigjorde utflyktiniönsinremeddjungelochfannenkritvitsand,heltförosssjälvapå andrasidanavön,bildentillhöger.björghittadeocksåenplatspåöndärdet vimladeavsmåhundvalpar!björgochdjurvetni... TvånätterstannadevihärpåparadisönKohKradan.LördagåkervitillKoh Lipemedexpressbåten.Fortsättningföljer... KOH LANTA. Onsdag 27 jan Detredagarnavivarithärharvaritettunderbartlatmansliv Badning, solning ochätning.vihargåttruntochsettossomkringochträffatmånga intressantamänniskor, bådethailändareochturister.idaghyrdevientuktuksomkördeossviaönshögstatoppview Point till "gamla staden" Ban Ko Lanta DetärnuonsdagkvällhososshäriThailand,ochviharsåsmåttbörjatpacka våraryggsäckarförattresavidaresöderut.imorgonfmtarvibåtentillkoh Kradan. Dagensbilderblirettlitetaxplockavdengodamatensomblirserveradhär. KOH LANTA. Måndag25jan Viharnuhamnatpå svenskön framförallahärithailand.detförstasom mötteossnärvigickavbåtenvarenskylt: HAVE SNUS Påinternethadeviegentligenbokatenplatsnordpåön,mendåviintefick någonbekräftelsedärifrån,sånappadevipåenförsäljaren Jouas erbjudande

10 ombordpåbåten.sånuborvipålanta Paradise Beach Resort i en stor bungalowmedacochduschmedvarmvatten.härärdet20metertill strandkanten,härligbassäng,alltdettaför1000bath/nattförossbådatvå!! Justnugicksolennerihavet(kl.1830),detär30gr.varmtochensköntbris frånhavet.barasusetfrånvågornahörs.kanmanhadetbättreefteren timma med Thaimassage. KOH PHI PHI Fredag 22 januari 2010 VitogbåtentillKhoPhiPhi.JagparkeradeBjörgienbarmedanjagletadeefter en plats att bo. Jag hittade en liten fin bungalow, med egen dusch och toalett för800bbath(175skr)/natt. Detärmycketmindremedturisteränvanligtviddennatidensägerallaman pratarmed.pålördagenhyrdevienlångsvansbåtuttillmonkeybeach.aporna varcharmigatillbörjan,mennärdebörjadestjälabådematochvattenflaskor blevdeliteförmycketavdetgoda.björgmåstetomslåssmeddemförattde inteskolegrävaivåraväskor. Läggmärketilldenlillaungensomhängerunderapmammansmagepåbilden tillhöger. SöndaghyrdevienbåttillLongBeach,bara10min.båtturfrånpireniAoTon Sai.Härvardetsolstolaratthyraförenbilligpeng.Närsolenbörjadegåner vidsextidentogvilångsvansbåttillbaka.påtalomsolen,dettarbaraca30 minuterfråndagsljustilltotaltmörker!ochvarförärmånenuppochnerpå himmelenhär? MåndagåkervitillKohLantaförattvaradärnågradagar. PÅPLATS,KRABI! Onsdag 22 januari 2010 ResantillBangkokochKrabigickjättefint,trotsdenlångaresanfrånOSLOtill BANGKOK.VimåsteväntasjutimmarpåflygplatseniBKK,menvisovlitepå bänkarna. HäriKrabiärdet31gradervarmtochfuktigt,menhärligt.Idagharvitagit detförstadoppet,ätitsalladsomvarså"hot"sågommenvändesigutochin. HarjustätitgenuinThaimatpånattmarknadenhäriKrabi. ImorgonförmiddagtarvibåtenuttillKohPhiPhi RESFEBER? Nejinteriktigt,mendetkännsalltlitepirrigtochframföralltspännande.Jagharnuprovpackatryggsäckenochkonstateratattdetskallnogbli

11 gott om utrymme i den, och vikten blir runt 15 kg (+dagsäcken som väger ca. 5kg). Bjørg retar mig för alla ledningar och dingsedangser jag skall ha med mig, men för mig är de tekniska hjälpmedel viktiga. I kväll skall jag koppla av med att se den direktsända föreställningen av Carmen "LiveInHD" från Metropolitan-operan,Newyork i Bengtsfors. ( ) FÖRBEREDELSER Nu har jag börjat att ta fram det jag skall packa och ha med mig. Kläder behöver man ju inte ta med sig så mycket av. För mig är det väldigt viktigt att få med alla de tekniska prylar, som laddningsapparater och ledningar till kamera, netbook etc. Min katt börjar ana oråd då jag testade den nya ryggsäcken på köksbordet häromdagen. Kolla på bilden... INLEDNING Onsdag 6 januari 2010 Här hemma har vi verkligen vinter nu. Det är över en halvmeter med snö och temperaturen ute är på cirka minus 20 grader. Förberedelserna till den allra första resan till Thailand och Malaysia är i full gång. Flygresan beställdes i höstas och vi reser med ThaiAir från Oslo till Krabi, via Bangkok.

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ...

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ... Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper.

Läs mer

INBJUDAN 2010 INFORMATION Tid: Observera att flygtiderna ännu är preliminära!

INBJUDAN 2010 INFORMATION Tid: Observera att flygtiderna ännu är preliminära! INBJUDAN 2010 I år har det tagit extra lång tid att få fram all den information som jag behövde för att kunna gå ut med en inbjudan, men nu är det klart. Ni som var med 2008 kommer att märka att priserna

Läs mer

Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi Leh

Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi Leh Koh Phi Phi Don, Koh Phi Phi Leh Det var i Maya Bay på Koh Phi Phi Leh som Leonardo di Caprio dök i filmen "The Beach". Men vänta dig inget öde paradis. Mötet med piren och barkvarteren i Ao Ton Sai kan

Läs mer

10 dagar på zanzibar 12-20 november 2016. i paradiset

10 dagar på zanzibar 12-20 november 2016. i paradiset 10 dagar på zanzibar 12-20 november 2016 i paradiset 10 dagar på Zanzibar 20-30 november 2016 zanzibar förför En yogaresa kryddad med zanzibars hav, natur, ljumma vindar och exotiska frukter. Lustfyllda

Läs mer

Avresedatum: 2011-03-02 Ressällskap: Lotta & Bosse Kamperin

Avresedatum: 2011-03-02 Ressällskap: Lotta & Bosse Kamperin Thailand 2011 Avresedatum: 2011-03-02 Ressällskap: Lotta & Bosse Kamperin Onsdag 2 mars Packning in i det sista, allt med. Vår snälle granne Björn körde oss till flyget, äntligen är vi på väg igen! Bytte

Läs mer

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning

Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag. Info: Färgade block - Bokade aktiviteter Fria block - Lediga tider för självträning Vecka:1 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Datum: 02-jan 03-jan 04-jan 05-jan 06-jan 07-jan 08-jan 09:00 10:00 Fria block - Lediga tider för självträning och lägg i den vita brevlådan! 12:00

Läs mer

Road trip i Thailand

Road trip i Thailand Road trip i Thailand Vecka 1 - Norra Thailand med tåg Startdatum 2016: 11 april, 9 maj, 6 juni, 4 juli, 1 augusti, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december Frukost vid boende i Singburi

Läs mer

Uppdaterad : 2015-04-26

Uppdaterad : 2015-04-26 4 Torsdag 2 0 Ekerum Resort 6 Torsdag 2 0 Strand Hotel 8 Torsdag 2 0 Strand Hotel 19 Torsdag 2 0 Strand Hotel 24 Måndag 2 0 Strand Hotel 39 Söndag 2 0 Strand Hotel 70 Torsdag 2 0 Strand Hotel 71 Torsdag

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M731 13.10 13.50 Hovgård- och Söndrumsskolan - Heagård - Söndrum station - Vapnö IP - Bjällbo - Vapnö gård - M733 13.10 13.25 Hovgård- och Söndrumsskolan - G:a Tylösandsvägen - Sandhamnsvägen -

Läs mer

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 När vi lägger till i Gijon hör vi ett himla oväsen ifrån staden. Självklart är det ca 15 säckpipeblåsare som håller på att stämma sin instrument. Det roliga

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - M6111 8.05 8.38 Sida 1 av 5 TISDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - TI6111 Sida 2 av 5 ONSDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - O6111

Läs mer

Khanom en av de bäst bevarade hemligheterna i Thailand

Khanom en av de bäst bevarade hemligheterna i Thailand Khanom en av de bäst bevarade hemligheterna i Thailand Njut av den lugnande och vackra kuststaden Khanom som ännu inte blivit upptäckt som turistdestination. Staden är belägen i södra Thailand och är en

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Thailands öar och stränder PDF ladda ner. Författare:.

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Thailands öar och stränder PDF ladda ner. Författare:. Thailands öar och stränder PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Välkommen till Thailands soldränkta öar och natursköna kustlinje, med miltals av vit sand varvad med azurblått vatten, frodiga

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

OBS!!!!!!! Detta är ett preliminärt körschema och vissa punkter kommer att ändras!!!!!!!

OBS!!!!!!! Detta är ett preliminärt körschema och vissa punkter kommer att ändras!!!!!!! OBS!!!!!!! Detta är ett preliminärt körschema och vissa punkter kommer att ändras!!!!!!!!!!!dessa ändringar meddelas vid samlingarna som vi har morgon och kväll varje dag!!!!! Måndag 22/6 05.30 Samling

Läs mer

med symboler Framtagen av Lena Mangelus, Skolhälsan, Center för Skolutveckling, Göteborg 2012 Elevens namn: Klass: Datum:

med symboler Framtagen av Lena Mangelus, Skolhälsan, Center för Skolutveckling, Göteborg 2012 Elevens namn: Klass: Datum: Förenklad hälsoenkät med symboler Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Lena Mangelus, Skolhälsan, Center för Skolutveckling, Göteborg 2012 Förenklad hälsoenkät med Widgitsymboler Enkäten med Widgitsymboler

Läs mer

BARO ME T ERN. Resiabarometern. Vintern 2014

BARO ME T ERN. Resiabarometern. Vintern 2014 RESIA RESIA BARO ME T ERN BARO ME T ERN Resiabarometern Vintern 2014 Så reser svenskarna i vinter Vinterns resande och övergripande trender sammanfattas i Resiabarometern en återkommande undersökning om

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

D6 HELG LÖRDAG 28 NOVEMBER 2009

D6 HELG LÖRDAG 28 NOVEMBER 2009 D6 HELG Samma våg som Jenny väger sig på hemma i Helsingborg står nu på nionde våningen på ett hotell i Bangkok. Den första invägningen är timmar bort och ett enstaka gram kan förstöra allt. HELG D7 En

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken En specialresa för Café Opera Golfs medlemmar som också är öppen för Hang Arounds. Vi bor på bra hotell och spelar golf

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni - torsdag 23 juni

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni - torsdag 23 juni barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni - torsdag 23 juni Vi har haft Brigette Delay från Unicef och Jörgen från Ringar på Vattnet på besök. Vår nya volontär Kia har kommit, det har badats och volontärer

Läs mer

Hur vi hittar till bra sömn

Hur vi hittar till bra sömn Hur vi hittar till bra sömn Förenklat kan man säga att det finns tre viktiga saker att tänka på när vi har svårt att sova: 1. Bara sova i sängen och inte göra någonting annat till exempel, kolla datorn

Läs mer

Kotlett 95. Laxsida 89:-/kg. Svenska. Grytbitar. av fläsk. /kg

Kotlett 95. Laxsida 89:-/kg. Svenska. Grytbitar. av fläsk. /kg www.rydebäcksbladet.se Nummer 42 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 26 november 2014 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 44 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Delikatessen

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse!

Gambia tour 5-10 februari 2014. Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Gambia tour 5-10 februari 2014 Upplev det bästa av Gambia tillsammans med mig och vår fina personal på One World Village Guesthouse! Onsdag 5/2 Bakau tour. Vi promenerar i omgivningarna, besöker Crocodile

Läs mer

populära thailand AO NANG PHUKET THAILAND Railay Beach

populära thailand AO NANG PHUKET THAILAND Railay Beach THAILAND Railay populära thailand Det är lätt attt förstå varför Ao Nong och Phuket blivit Sembo favoriter. Med kristallklart vatten, paradisstränder med vajande palmer, värme och gästvänliga människor

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Reserapport. Ankomst Vi var på plats i Bangkok en vecka innan examensarbetes kursstart, vilket kändes bra. Då

Reserapport. Ankomst Vi var på plats i Bangkok en vecka innan examensarbetes kursstart, vilket kändes bra. Då Reserapport Vi, Emelie Persson & Sara Flodmark, fick möjlighet att åka till Thailand för att skriva vårt examensarbete i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet under vt17, vårt utbyte tog plats på Rangsit

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Karta för Tur 301 M - F Entreprenör NettBuss AB Fordon 103 3

Karta för Tur 301 M - F Entreprenör NettBuss AB Fordon 103 3 2015-08-13 11:01:58 Karta för Tur 301 M - F 301 7.07 7.57 Viadukten Järneberg - Vsk. Järneberg - Levsäng - Boda - Boda Byggdegård - Kyrketorp - Friabäck - Kyrketorps kapell - Hubberud - Vsk. Epparåsen

Läs mer

11-aug. 10:30 SPIF SPIF spårvägen spårvägen spårvägen 11:00 SPIF SPIF 11:30 SPIF SPIF 12:00

11-aug. 10:30 SPIF SPIF spårvägen spårvägen spårvägen 11:00 SPIF SPIF 11:30 SPIF SPIF 12:00 Måndag 11-aug 06:30 nep master nep master nep master nep master 07:00 nep master nep master nep master nep master polo ung. polo ung. polo ung. polo ung. 07:30 polo ung. polo ung. polo ung. polo ung. 08:00

Läs mer

Välkommen till Svenska Mästerskapen 2013

Välkommen till Svenska Mästerskapen 2013 Välkommen till Svenska Mästerskapen 2013 Vi önskar alla ryttare och hästar varmt välkomna till årets Svenska Mästerskap! Vi hoppas och ser fram emot fina och sportsliga tävlingar med härlig stämning och

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Veckobrev v. 47. Information om vad som hänt i skolan den här veckan.

Veckobrev v. 47. Information om vad som hänt i skolan den här veckan. Veckobrev v. 47 Information om vad som hänt i skolan den här veckan. I matematik har vi arbetat med begreppen fler, färre, lika många och med likhetstecknet betydelse. Vi har jobbat med klockan främst

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

OMAN SAGOLIK ÖKENRITT MOT STRÄNDER & TIDVATTENS DYNINGAR

OMAN SAGOLIK ÖKENRITT MOT STRÄNDER & TIDVATTENS DYNINGAR OMAN SAGOLIK ÖKENRITT MOT STRÄNDER & TIDVATTENS DYNINGAR Nu erbjuder vi som första arrangör en äventyrlig och riktigt häftig resa som aldrig gjorts tidigare för besökande ryttare. Men självklart har ridettapperna

Läs mer

Underbar villa till salu i Thailand

Underbar villa till salu i Thailand Underbar villa till salu i Thailand På bekvämt gångavstånd från en av Thailands mest oexploaterade stränder erbjuder denna exklusiva och bekväma villa i västerländsk stil och med västerländsk kvalitet

Läs mer

Vecka 1: Måndag: Frukost: (kl 6-8.00) Äggröra med grönsaker. Lunch: (kl 11-13.00) Nötshake med frukt

Vecka 1: Måndag: Frukost: (kl 6-8.00) Äggröra med grönsaker. Lunch: (kl 11-13.00) Nötshake med frukt Vecka 1: Måndag: Frukost: (kl 6-8.00) Äggröra med grönsaker Lunch: (kl 11-13.00) Nötshake med frukt Middag: (efter kl 17.00) Grekiskbiff med medelhavsallad Tisdag: Frukost: (kl 6.00-8.00) Äggröra med grönsaker

Läs mer

Öarna runt ön. Download: Öarna runt ön. PDF ebook

Öarna runt ön. Download: Öarna runt ön. PDF ebook Öarna runt ön. Download: Öarna runt ön. PDF ebook Öarna runt ön. PDF - Are you searching for Öarna runt ön. Books? Now, you will be happy that at this time Öarna runt ön. PDF is available at our online

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12

Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Ladda batterierna inför julen med en Yogavecka i vackra Nerja 28/11-5/12 Har glädjen att kunna erbjuda en yogaresa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 28/11-5/12

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar Säsongsplanering 2015 - Tria Kvarono Kulturkompaniet Kronor & Nycklar VECKA 27 - - 29 juni 5 juli Måndag 29/6 18.00 22.00 Körsbärsträdgården WM Tisdag 30/6 18.00 22.00 Körsbärsträdgården WM Onsdag 1/7

Läs mer

Upplev det aktiva Thailand

Upplev det aktiva Thailand Upplev det aktiva Thailand Många förknippar Thailand med stränder, palmer och avslappning, men tänk om du kunde behålla stränderna och palmerna, och även vara aktiv? Thailand är det perfekta landet att

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M956 13.20 14.00 Skavböke skola - Karlstorp N - Granen - Bockalt - Hylte - Ullasjö - Sennan Santagårdsvägen M948 14.15 14.45 Skavböke skola - Karlstorp N - Karlstorp S - Rammbäckshult - Lillegård,

Läs mer

Ännu fler hotell NYHET! i Fritidsresors Thailand

Ännu fler hotell NYHET! i Fritidsresors Thailand NYHET! Ännu fler hotell i Fritidsresors Thailand 100-tals hotell på fler än 20 resmål Oändliga kombinationsmöjligheter Valfri reslängd Boka på www.fritidresor.se Skapa din egen Thailandsdröm Chiang Rai

Läs mer

Urbanizacion Arenal Duquesa Carretera del Peñoncillo nº 71 Modulo 16, Portal 51, Bajo B, MANILVA MALAGA, SPAIN. Lägenhet i Arenal Duquesa

Urbanizacion Arenal Duquesa Carretera del Peñoncillo nº 71 Modulo 16, Portal 51, Bajo B, MANILVA MALAGA, SPAIN. Lägenhet i Arenal Duquesa Urbanizacion Arenal Duquesa Carretera del Peñoncillo nº 71 Modulo 16, Portal 51, Bajo B, MANILVA MALAGA, SPAIN Lägenhet i Arenal Duquesa Lägenheten Lägenheten är belägen i Arenal Duquesa, som är ett helt

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig.

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig. Elevhälsoenkät Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7 Hej! I det här häftet finns frågor som rör din skolmiljö, hälsa och levnadsvanor. Några av frågorna kommer att vara underlag för statistik och de

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti

barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti barnhemmet i muang mai måndag 25 juli - söndag 14 augusti Tre veckor har gått sedan vi skickade förra veckobrevet. Detta för att vi tog oss några dagar ledigt och för att Sussi sedan gick och blev sjuk.

Läs mer

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09.

Sommarschema 2013. Vecka 24. Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 06.30-09. Vecka 24 Måndag 10/6 Tisdag 11/6 Onsdag 12/6 Torsdag 13/6 Fredag 14/6 Lördag 15/6 Söndag16/6 15.00-16.55 Gravidyoga 17.00-19.00 Therapeutic Series Part 2: The Core 07.30-16.00 Therapeutic Series Part 2:

Läs mer

Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Senj a 2011. Team BestKust Feskarna 2011. Hälleflundra 47 kg. Krister igen!

Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Senj a 2011. Team BestKust Feskarna 2011. Hälleflundra 47 kg. Krister igen! Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Senj a 2011 Team BestKust Feskarna 2011 Hälleflundra 47 kg Krister igen! Innehåll Min första Norge resa i år gick till Fröya Havsfiskesenter ute på Sördyröy

Läs mer

Här kommer en inbjudan att följa med till Italien på en härlig vandring och yogaresa 27/9-1/

Här kommer en inbjudan att följa med till Italien på en härlig vandring och yogaresa 27/9-1/ Här kommer en inbjudan att följa med till Italien på en härlig vandring och yogaresa 27/9-1/10 2017. Saint- Rhémy- en Bosses är en magisk plats under sommar och höst. Här kommer vi att kunna njuta av de

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Nakhon Si Thammarat det orörda paradiset med storslagen natur och kultur

Nakhon Si Thammarat det orörda paradiset med storslagen natur och kultur Nakhon Si Thammarat det orörda paradiset med storslagen natur och kultur Nakhon Si Thammarat är ett charmigt alternativ till de hektiska turistområdena i Thailand. Provinsen är belägen i södra Thailand

Läs mer

Utresa i april samt oktober

Utresa i april samt oktober Utresa i april samt oktober Svajande palmer, god mat, trevligt resesällskap och en härlig gemenskap, det är "Seniorresan till Phuket". Svea Travel arrangerar sedan flera år denna resa som blivit mycket

Läs mer

Sydafrika stadspuls, safari och historia

Sydafrika stadspuls, safari och historia Sydafrika stadspuls, safari och historia 12 dagar i Sydafrika med svensktalande reseledare Reskod: ZA-2 Antal resdagar: 14 (varav 12 i Sydafrika) Pris Pris per person: 26 500 kr Vad ingår i priset? Flyg

Läs mer

16 januari: Runners World artikel

16 januari: Runners World artikel Det har varit ett framgångsrikt år för Stockholm Frontrunners IF. Vid årets slut hade vi hela 102 betalande medlemmar. Träningsverksamhet pågick hela året och vi deltog i många tävlingar i Sverige såväl

Läs mer

Reseberättelse 2002. Jag heter Tom Klingered och har nyss kommit hem efter 3 veckors ryggsäcksluff i sydvästra Thailand med min sambo.

Reseberättelse 2002. Jag heter Tom Klingered och har nyss kommit hem efter 3 veckors ryggsäcksluff i sydvästra Thailand med min sambo. Reseberättelse 2002 Jag heter Tom Klingered och har nyss kommit hem efter 3 veckors ryggsäcksluff i sydvästra Thailand med min sambo. Resrutt: Bangkok i 2 dagar, tåg till Surat Thani, buss till Krabi,

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Kryssning från Cairns

Kryssning från Cairns Kryssning från Cairns Vill du uppleva barriärrevet och slippa alla dagsturister? Då är detta kryssningen för dig. Detta är en 4-dagars minikryssning från Cairns med mindre fartyg, avslappning, grym snorkling

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Res med Plan till Laos och Thailand! Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! 1 Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Resans innehåll Vi reser till

Läs mer

Sol & Bad Fort Myers. Sol & Bad Fort Myers. Resan i korthet USA

Sol & Bad Fort Myers. Sol & Bad Fort Myers. Resan i korthet USA Sol & Bad Fort Myers Sol & badsemester vid en av 's bästa stränder. Fort Myers på Floridas västkust är perfekt för en sol och badsemester. Klimatet är varmt och skönt året om, stranden är bland de bästa

Läs mer

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket Det luxuösa Furama esort är en verklig ikon för Vietnamesisk turism. Detta femstjärniga paradis på den världsberömda Da Nang-stranden har hyllats som Vietnams

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER

TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER TRÄNING FÖR ALLA - MALLORCA 22-29 OKTOBER TRÄNINGSÄVENTYR OCH UTFLYKTER Vanlig träning i all ära men om du vill utmana dig själv lite så erbjuder vi ett utflykts- och äventyrsprogram som är lite utöver

Läs mer

University of New South Wales, Sydney, Australien, VT 2007

University of New South Wales, Sydney, Australien, VT 2007 University of New South Wales, Sydney, Australien, VT 2007 Den 26 februari 2007 landade jag med fjärilar i magen på Sydneys internationella flygplats i Australien. Det var en riktigt trist sommardag med

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 22 april - måndag 12 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 22 april - måndag 12 maj barnhemmet i muang mai tisdag 22 april - måndag 12 maj Äntligen är de tillbaka! Äntligen är lugnet över och det är liv i luckan igen med ett hem fyllt av glada, tjatiga, krävande, snälla, härliga, busiga,

Läs mer

Hej alla glada föräldrar!

Hej alla glada föräldrar! Hej alla glada föräldrar! Vintern både kom och gick på en och samma vecka! Från djup snö och pulkaåkning till regn, is och gummistövlar. Nu är den första veckan på vårterminen i årskurs 1 avklarad, det

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS

Västerås 2013-11-05. PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Västerås 2013-11-05 PROGRAMTABLÅ vecka 46 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Måndag 11 november 05.00 Hitta din kropps centrum 05.10 06.00 Hitta din kropps centrum 06.10 07.00 Hitta din kropps centrum 07.10 Skaparens

Läs mer

Västerås 2013-10-29. PROGRAMTABLÅ vecka 45 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS

Västerås 2013-10-29. PROGRAMTABLÅ vecka 45 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Västerås 2013-10-29 PROGRAMTABLÅ vecka 45 för ÖPPNA KANALEN VÄSTERÅS Måndag 4 november 05.00 Hitta din kropps centrum 05.10 TaiChi & Qigongresa till Kina 05.25 06.00 Hitta din kropps centrum 06.10 TaiChi

Läs mer

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት.

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት. Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት Bok መጽ ሓፍ Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ መጻ ሕፍ ቲ ) Lärare መምህ ር Tavla ሰ ሌዳ Laptop - ላ ፕ ቶ ፕ (ኮ ምፑተ ር ) Skrivbok

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Avresedatum: 2011-03-02 Ressällskap: Lotta & Bosse Kamperin

Avresedatum: 2011-03-02 Ressällskap: Lotta & Bosse Kamperin Thailand 2011 Avresedatum: 2011-03-02 Ressällskap: Lotta & Bosse Kamperin Onsdag 2 mars Packning in i det sista, allt med. Vår snälle granne Björn körde oss till flyget, äntligen är vi på väg igen! Bytte

Läs mer

Välkommen till Svenska Mästerskapen 2015

Välkommen till Svenska Mästerskapen 2015 Välkommen till Svenska Mästerskapen 2015 Vi önskar alla ryttare och hästar varmt välkomna till årets Svenska Mästerskap! Vi hoppas och ser fram emot fina och sportsliga tävlingar med härlig stämning och

Läs mer

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket

FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket FURAMA RESORT DANANG 5 8 10 Nätters Paket Det luxuösa Furama esort är en verklig ikon för Vietnamesisk turism. Detta femstjärniga paradis på den världsberömda Da Nang-stranden har hyllats som Vietnams

Läs mer

Bana 11-maj. rundsim. snabb crawl. bröstsim. Måndag. crawl. Rundsim. snabb. crawl

Bana 11-maj. rundsim. snabb crawl. bröstsim. Måndag. crawl. Rundsim. snabb. crawl snabb Rundsim Måndag snabb rundsim 11-maj 06:00 nep masters nep masters nep masters nep masters nep masters nep masters 06:00 06:30 nep masters nep masters nep masters nep masters nep masters nep masters

Läs mer

9 95 /kg. 4 95 /kg. 1/2 ord.priset. Leverkorv. Apelsiner/Clementiner. Potatis i lösvikt. Fredagen 14/12 kl 11-18 bjuder vi på vårt traditionella

9 95 /kg. 4 95 /kg. 1/2 ord.priset. Leverkorv. Apelsiner/Clementiner. Potatis i lösvikt. Fredagen 14/12 kl 11-18 bjuder vi på vårt traditionella Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 44 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 12 december 2012 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 42 Telefon

Läs mer

Hotel Zagreb. Avkoppling, vacker natur och spännande kulturupplevelser på kroatiska kusten. Hotel Zagreb. Hotellet erbjuder

Hotel Zagreb. Avkoppling, vacker natur och spännande kulturupplevelser på kroatiska kusten. Hotel Zagreb. Hotellet erbjuder Hotel Zagreb Hotel Zagreb ligger i Karlobag, som är beläget vid foten av Velebit bergskedjan i Kroatien. Karlobag är framförallt känt för sitt kristallklara vatten och behagliga klimat. Hotel Zagreb erbjuder

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer