MÖTESANTECKNINGAR mötesdatum (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESANTECKNINGAR mötesdatum 2013-12-16 1 (10)"

Transkript

1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-16:00 Närvarande Margareta Widén-Berggren Zelwi Vogeler Gunnel Wahlgren Seija Korpi Örjan Wedin Solveig Törnqvist Birgitta Mattsson Agneta Eriksson Håkan Sjöblom Eva Fredriksson Ingvar Johansson Sören Eriksson Gerty Bohman John Arekrantz Virginia Hellman Mari Anne Eriksson Eivor Andersson Maj-Britt Burman Siv Westerberg Kerstin Johansson Berit Åhman Ingemar Wiberg Jan-Olof Aggeborn Cajsa Ericson Lieselotte Treusein Christer Wikfeldt Karl-Olof Ekstrand Margareta Helmersson Övriga deltagande Susanne Lund, 1 Anders Erixon, 2, 8 Kjell Sanfer, 2, 16 Kerstin Björck-Jansson, Mojgan Alimadad, Underskrifter Sekreterare.. Ärenden 1-17 Kersti Ingemarsson Ordförande.. Margareta Widén Berggren (S) Utdragsbestyrkande

2 (10) 1 Information från banken Fullmakter till bankkonton PRO/SPF:s referensgrupp tar upp frågan om fullmaktens betydelse vid bl.a. dödsfall. Meddelas att Swedbank, under hösten kommer att kontakta organisationerna för att informera i ärendet. En rådgivande tjänsteman från banken inbjuds till nästa rådsmöte för en första kontakt. Kontorschef Susanne Lund från Swedbank i Östhammar inbjuds till rådsmötet, klockan 13:00 för att informera i ärendet. Susanne Lund, kontorschef på Swedbank Östhammar/Österbybruk/Alunda informerar om vad banken kan stå till tjänst med gällande fullmakter, autogiro, reseförsäkring och kontanthantering. Bankens rådgivning finns på tfn där man får personlig service. Det är viktigt att du kan verifiera dig vid telefonkontakt. Du behöver en kod och den får du av din bank. Banken är ansluten till Teletal och Eniro texttelefoni för att underlätta för syn- och hörselskadade. Organisationer och privatpersoner kan få utbildning av banken om hur man hanterar sina pengar via internet eller mobiltelefon. Susanne Lund nås på tfn eller e-post

3 (10) 2 Plan för byggande av bostäder PRO/SPF:s referensgrupp undrar över vilka planer som finns för bostadsbyggandet i kommunen. Vid tidigare möte har det bestämts att en representant från Östhammarshem ska bjudas in till ett rådsmöte för att informera om Östhammarshems framtidsplaner gällande bostadsbebyggelse och att en representant från samhällsbyggnadsförvaltningen ska bjudas in för en redovisning av framtida och pågående detaljplaner och byggande. Anders Erixson, vd på stiftelsen Östhammarshem samt plan- och byggchef Kjell Sanfer inbjuds till rådsmötet, klockan 13:20 för att informera om bostadsfrågan. Anders Erixon informerar om Stiftelsen Östhammarshems pågående byggnationer och framtida byggplaner inom kommunens orter. Kjell Sanfer informerar om detaljplaner för villa- och fritidsbebyggelse på Klackskär, Gammelhus, Öregrund, Sandika, Gräsö, Börstil, Alunda (Klev), Tuskö, Sandika (Barnkoloni) och Färgärdesviken.

4 (10) 3 Sammanträdesdagar för KHR/KPR 2014 Kommunkansliet föreslår följande; Beredning, kl Sammanträde, kl Kommunkansliet SR Gräsö (bokat) 29 januari 12 februari 9 april 23 april 13 augusti 3 september 5 november 19 november Nytt förslag på datum för beredningar och sammanträden under 2014, presenteras vid rådsmötet 16 december Följande berednings- och mötesdagar fastställs för 2014 Beredning, kl Sammanträde, kl Kommunkansliet SR Gräsö 27 januari 17 februari 7 april 28 april 11 augusti 1 september 3 november 17 november

5 (10) 4 Utvärdering av studiebesöket hos Förenade Care Med anledning av studiebesöket hos Förenade Care föreslås att ett uppföljningsmöte arrangeras med vård- och omsorg för att bl.a. diskutera arbetssätt. Handikapp- och pensionärsrådet gör en uppföljning vid nästa sammanträde. Handikapp- och pensionärsrådet gör en uppföljning vid mötet 16 december 2013 där uppföljningen i huvudsak ska bygga på diskussioner i mindre grupper. Reflektioner/iakttagelser från studiebesöket Välkomnande atmosfär Personalens positiva/glada bemötande Aktivitetsansvariga Utevistelse, anpassade aktiviteter God stämning Fina fräscha lokaler Finns personal att prata med Vara kvar till livets slut Sova tillsammans Levande växter, egna odlingar Gemenskap-tillsammans-involvera Maggan Widén Berggren och Kersti Ingemarsson sammanställer ovanstående reflektioner till nästa sammanträde.

6 (10) 5 Utbildningsdag 2014 En halv utbildningsdag ska arrangeras under Handikapp- och pensionärsrådet får komma med förslag på datum och utbildningsform för en utbildningsdag under 2014 vid mötet 16 december En halv utbildningsdag ska arrangeras under oktober Handikapp- och pensionärsrådet får i uppdrag att fundera på datum och utbildningsform till nästa sammanträde. 6 Färdtjänst Inför upphandling Avtalet om färdtjänst, glesbygdsfärdtjänst, anropsstyrd kollektivtrafik och skolskjuts med taxi löper ut i juni Processen kring ny upphandling är påbörjad. Utvecklingsstrateg Ida Eklöf har önskemål om att förslag till nytt avtal ska remitteras till handikapp- och pensionärsrådets representanter. Ida Eklöf får i uppdrag att remittera förslaget om nytt avtal om färdtjänst till rådets ledamöter snarast. Svar ska vara kommunkansliet tillhanda senast Margareta Widén-Berggren eller Ida Eklöf informerar om förslaget vid rådsmötet 16 december Remisstiden är förlängd till den 16 december Margareta Widén Berggren informerar om upphandlingsförfrågan och dess innehåll. Ett tre årsavtal ska gälla. En rapport kommer att lämnas till handikapp- och pensionärsrådet vid nästa möte.

7 (10) 7 Snöröjning i Östhammars kommun KHR:s referensgrupp undrar om upphandling av snöröjning är klar och om snöröjarna får utbildning. Vem plogar gångvägen mellan Sjukhusområdet Ulrikeberg? Frågan kring vem som plogar gångvägen mellan Sjukhusområdet-Ulrikeberg skickas till tekniska förvaltningen och redogörs vid rådsmötet 16 december Tekniska kontoret meddelar att det är samma entreprenörer som snöröjer som förra året. Kommunens entreprenör Jokab sköter den del som ligger på kommunalmark. Landstinget ombesörjer snöröjning på sin mark. HSO har för avsikt att bjuda in kommunens och landstingets snöröjningspersonal till en tillgänglighetsutbildning. 8 Östhammarshems renoveringar i Ulrikeberg, Östhammar KHR:s referensgrupp undrar över tillgängligheten för utryckningsfordon, taxi, snöröjare och sopåkare inom området. Frågan skickas till Östhammarshem och redogörs i samband med Anders Erixons, vd på stiftelsen Östhammarshem, besök under rådsmötet 16 december Anders Erixon redogör för tillgängligheten för utryckningsfordon, taxi, snöröjare och sopåkare inom området och anser att tillgängligheten är fullgod.

8 (10) 9 Utplacering av parksoffor KHR:s referensgrupp frågar om utplacering av parksoffor; gång- och cykelväg Statoilmacken/Sjukhusvägen samt vid husen på Ulrikebergsområdet. Frågan skickas till Östhammarshem och redogörs i samband med Anders Erixons, vd på stiftelsen Östhammarshem, besök under rådsmötet 16 december Frågan tas upp vid nästa rådsmöte. 10 Information kring ledsagning Ärendet utgår. 11 Information kring demensboende Kerstin Björck-Jansson (C) informerar kring sjukdomsbilden demenssjukdomar. Svenska Demenscentrums hemsida ger en omfattande information. Landstingets roll och ansvar vad gäller klinisk diagnos med sammanvägd bedömning med en rad olika undersökningar. Kommunens uppdrag riktat till personer med diagnos. - Insatser i ordinärt boende - Anhörigstöd - Dagverksamhet - Boende i särskilt boende. På samtliga särskilda boende finns särskilda enheter med platser för denna målgrupp. - Personal med särskilda kompetenser för vård och omsorg till denna målgrupp.

9 (10) 12 Information om Skärgården Vård-och omsorgschef Mojgan Alimadad och Kerstin Björck-Jansson (C) informerar om den aktuella mediedebatten kring äldreboendet Skärgården. Nämndens uppdrag till verksamheten och uppföljningar, insatser som genomförts av förvaltningen under hösten tillsammans med enhetschefen, nu pågående insatser samt att en oberoende utredare kommer att gör en översyn av verksamheten i början av året Information kring maten i äldreomsorgen Ärendet utgår. 14 Läkemedelsbehandlingen av äldre invånare i Östhammars kommun Skrivelse ställd till kommunstyrelsen i Östhammars kommun föreligger. Önskemål finns om att frågan kring äldres läkemedelsbehandling i kommunen tas upp på ett kommande KPR-möte. Kerstin Björck-Jansson (C) och vård och omsorgschef Mojgan Alimadad informerar om kommunens läkemedelshantering, om fallprevention som efterlevs enligt personalhandboken och om uppföljning av densamma. Informeras också om kommunens hälsofrämjande, uppsökande verksamhet samt om erfarenheter kring kommunal medicinhantering.

10 (10) 15 Dagcentralen i Hargshamn Christer Wikfeldt tar upp frågan om dagcentralen i Hargshamn. Östhammars kommun har sagt upp hyresavtalet om Dagcentralen, Gimovägen i Hargshamn. Kerstin Björck-Jansson (C) informerar och ber att få göra en återkoppling i ärendet. 16 Ordförandeträff Kerstin Björck-Jansson (C) informerar att en inbjudan kommer att skickas till ordföranden för föreningarna PRO, SPF, finska föreningarna samt HSO. Årliga sammankomsten med denna målgrupp för verksamhetsredovisningar, budget och prioriteringar för verksamhetsåret Samtal kring aktuella frågor i övrigt. Plats; Socialkontoret om inget anges i inbjudan Måndag den 31 mars, kl Skräpiga tomter Zelwi Vogeler tar upp frågan om stökiga tomter på nytt. Kjell Sanfer meddelar att en grupp finns tillsatt och som jobbar med frågan. Berörda tomtägare kommer att få kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Fredag den 10 april 2015 9.00 12.00 Karlstad CCC

Fredag den 10 april 2015 9.00 12.00 Karlstad CCC sid 1 (8) Tid och plats Fredag den 10 april 2015 9.00 12.00 Karlstad CCC Ledamöter och ersättare Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen Kjell-Åke Rhodin, vice ordf, PRO Anita Hall (C), vård-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer