årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009"

Transkript

1 årsredovisning 2008

2 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser ab Stockholm 2009

3

4

5

6 8 9

7 10 11

8 Skillnaden mellan banker. Försök till utvidgad 4P-analys rörande Erik Penser Bankaktiebolag. Produkt: Erik Penser Bankaktiebolag samlar på pengar åt sina kunder. Banken sysslar inte med traditionell utlåning. (Erik Penser Bankaktiebolag spelar dock gärna rollen av finansiär åt sina kunder.) Pris: Erik Penser Bankaktiebolag välkomnar kunder som har 2 miljoner kronor i eget kapital. Om kunden inte har 2 miljoner kronor i eget kapital gör bankens medarbetare allt för att kunden så småningom skall få det. Plats: Erik Penser Bankaktiebolag verkar i Sverige, företrädesvis på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Kontoret saknar neonskylt på taket, även inskriptioner i stenfasaden. Interiört saknar banken likheter med en bank då väggarna är fyllda av uttryck för meningslöst samlande. Promotion: Erik Penser Bankaktiebolag försöker i sin marknadsföring, där bankens ägare inte sällan figurerar, reda ut skillnaden mellan meningslöst och meningsfullt samlande. Banken står i möjligaste mån för det senare (dock med undantag av kontorsväggarna). Personlighet: Erik Penser Bankaktiebolag har på senare tid titulerat sig»den personliga banken». Banken själv tvekar dock inför den något överdrivna inställsamheten i denna formulering. En lämpligare, mer marknadsorienterad benämning torde vara»den privata banken».

9 innehållsförteckning Detta är Erik penser AB i korthet 18 vd har ordet 20 tema: intervju med Herr erik penser 24 marknadsöversikt 28 tema: kraftfull satsning på analys 30 affärsområde private banking 34 affärsområde investment banking 35 affärsstödjande verksamheter 38 miljöarbete 39 humankapital 40 företagsledning & styrelse 42 bolagsstyrning 46 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & finansiella rapporter: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 55 koncernens RESULTAT- och balansräkning 60 moderbolagets resultat- och BALANSRÄKNING 62 förändringar i eget kapital 63 kassaflödesanalys 64 NOTER 65 REVISIONSBERÄTTELSE 92 appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank 95 Denna sida är avsiktligt blank KOMMENTARER TILL appendix 109

10 DETTA ÄR ERIK PENSER AB Erik Penser AB är moderbolag till Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd och oberoende bank. Banken erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värden till sina kunder. Vision Erik Penser Bankaktiebolags vision är att genom ett professionellt, engagerat och personligt bemötande uppfattas som den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp. Affärsidé Erik Penser Bankaktiebolag ska erbjuda de bästa finansiella lösningarna för privata och professionella investerare. Vår framgång bygger på framgång för våra uppdragsgivare. Värdegrund Erik Penser Bankaktiebolags affärskultur genomsyras av företagets värdegrund. Denna kan sammanfattas med ambitionen att vara professionell, engagerad och personlig. Begreppen speglar företagets önskan om att bidra till en god finansiell utveckling för kunderna. Verktygen är personlig rådgivning, innovativa produkter samt användandet av externa leverantörer. Affärsmodell Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet är fokuserad på att skapa mervärde för privata och institutionella kunder. Genom sin oberoende ställning har banken friheten att fokusera på de bästa lösningarna för kunderna. Övergripande mål och strategi För att Erik Penser Bankaktiebolag ska nå sin vision om att bli den ledande oberoende leverantören av finansiella lösningar till en kvalificerad målgrupp lade företaget under 2007 fast en tydlig tillväxtstrategi. Konkreta mål är att det förvaltade kapitalet ska öka till 30 miljarder kronor. Till grund för bankens tillväxtstrategi ligger en övertygelse om att långsiktig framgång och expansion endast kan vara grundad på framgång för våra uppdragsgivare. Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet är därför strategiskt fokuserad på att leverera mervärde till kunderna. Företagets strategi vilar på några viktiga grundpelare: Den personliga banken. Erik Penser Bankaktiebolag är ett familjeföretag, med ett sådant företags syn på långsiktighet och relationsbyggande. Den familjära omtanken om både kunder och medarbetare genomsyrar verksamheten. Långsiktigt nöjda kunder prioriteras framför kortsiktiga vinster i företaget. Verksamheten genomsyras av en ambition att erbjuda mervärde genom expertis och nätverk. Seminarier och nätverksträffar är därför en självklar och central del av verksamheten. Den oberoende banken. Erik Penser Bankaktiebolag ingår inte i en stor ägarsfär eller storbank, vilket innebär att företaget är oberoende. Företagets medarbetare har därför möjlighet att vid varje tillfälle föreslå den för kunden bästa lösningen, oberoende av leverantör. Den engagerade och kompetenta banken. Tack vare sin expertis, erfarenhet och djuplodande kunskap om finansiella marknader och produkter kan Erik Penser Bankaktiebolag vara en stark samarbetspartner till sina kunder. Företagskulturen präglas av hög etisk standard och värderingar som har sin grund i professionalism och ett entreprenöriellt perspektiv. Erik Penser Bankaktiebolag verkar under tillsyn av Finansinspektionen och är medlem av Stockholmsbörsen, Helsingfors Fondbörs, Köpen hamns Fondbörs, Oslo Börs, SwedSec och Svenska Fondhandlareföreningen. Private Banking och Investment Banking Verksamheten inom Erik Penser Bankaktiebolag bedrivs i två affärsområden: Private Banking är ett samlingsbegrepp för de individuellt anpassade helhetslösningar som Erik Penser Bankaktiebolag erbjuder inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, pensioner, försäkringar, fondurval, juridisk rådgivning och banktjänster för privatpersoner. Utmärkande för kunder som efterfrågar Private Banking är att de har flera tillgångsslag samt att de önskar en nära relation med sin rådgivare. Investment Banking är ett samlingsbegrepp för de finansiella tjänster och produkter som banken erbjuder företrädesvis till företag och institutioner. Dessa tjänster inkluderar att hjälpa kunder med kapitalanskaffning och att ge råd kring till exempel försäljning, förvärv, sammanslagningar och börsintroduktioner. Här ingår även bankens analysavdelning, tradingverksamhet och det institutionella mäkleriet. Ägare Erik Penser Fondkommission grundades 1994 av Erik Penser och sedan dess har verksamheten varit fokuserad på att skapa värden för privata och institutionella investerare. I september 2008 fick företaget tillstånd att bedriva bankverksamhet och bytte i samband med detta namn till Erik Penser Bankaktiebolag. Banken ägs av Erik Penser AB som ägs av Urdar AB vilket är ett helägt dotterbolag till Yggdrasil AB. Företaget har en hög ambitionsnivå inom såväl bolagsstyrning som finansiell kommunikation. Regelbundet tillhandahålls därmed en konsekvent och öppen information om verksamhetens utveckling. Företaget har därtill en strikt policy för etik och moral. All tjänsteutövning ska präglas av professionalism och hög etik

11 2008 i korthet förvaltat kapital - fem år fördelning av rörelseintäkter '08 Rörelseintäkterna uppgick till 183 (295) mkr, en minskning med 38 procent. Rörelseresultatet minskade till -52 (55) mkr. Resultatet efter skatt minskade till -41 (40) mkr. Arbetet med att förstärka och bredda intäktsbasen intensifierades under året. Affärssidan stärktes genom nyrekryteringar inom främst analys, institutionellt mäkleri samt trading. Även compliance, riskhantering och IT stärktes personalmässigt. Den 12 september erhöll Erik Penser Fondkommission AB tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankrörelse. Tillståndet innebar att utbudet av tjänster kunde utökas och att varumärket blev tydligare. I samband med tillståndet ändrades namnet till Erik Penser Bankaktiebolag. Styrelsen för Erik Penser AB meddelade i oktober sitt beslut att avbryta den process som syftade till att börsnotera bolaget under Detta till följd av att den globala finanskrisen och dess svårbedömda konsekvenser radikalt förändrade förutsättningarna för den planerade noteringen. Som en konsekvens av den avbrutna noteringsprocessen lämnade Urdar AB/Yggdrasil AB ett erbjudande om återköp av utestående aktier i Erik Penser AB, moderbolag till Erik Penser Bankaktiebolag, och blev under oktober 2008 ägare till samtliga aktier i bolaget. Moderbolaget har under hösten tillskjutit två villkorade aktieägartillskott om totalt 92 mkr. Det egna kapitalet ökade under året från 249 mkr till 300 mkr, vilket ger utrymme för ytterligare expansion. Den 20 maj 2008 tillträdde Hans-Erik Andersson, tidigare koncernchef i Skandia, ordförandeposten i Erik Penser AB. Tidigare styrelseordföranden, Eva Redhe Ridderstad, lämnade styrelsen på egen begäran. I juni 2008 rekryterades Icke Hamilton, som senast varit VD i Lancelot Asset Management, till en tjänst som Senior Advisor inom banken. Rekryteringen av Icke Hamilton var ett viktigt led i bankens ambition att ta en ledande position inom finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner. I november 2008 rekryterades Per Sommerlou till befattningen som chef för affärsområdet Private Banking. Per Sommerlou var tidigare vice VD och Chef Private Banking på HQ Bank. '07 '06 '05 ' mdr kr rörelseintäkter - fem år '08 '07 '06 '05 ' mkr rörelseintäkter - två år '08 Q4 Q3 Q2 Q1 '07 Q4 Q3 Q2 Q mkr 08 '07 '06 '05 ' mkr '08 Q4 Q3 Q2 Q1 '07 Q4 Q3 Q2 Q1 Investment Banking 30% Private Banking 70% rörelseresultat - fem år rörelseresultat - två år mkr 18 19

12 VD har ordet I årsredovisningen för 2007 skrev jag under rubriken»på väg mot börsen» att våra medarbetare hade erbjudits möjligheten att köpa aktier i Erik Penser AB. Argumentet för delägande var bland annat att den möjligheten skulle underlätta rekryteringar och stärka banden mellan medarbetare och företaget. Bara ett halvt år senare, i oktober 2008, beslöt vi att göra en helomvändning och personalen erbjöds att sälja sina aktier till Urdar AB/Yggdrasil AB. Vad var det som hände? Vad var motivet bakom den ändrade synen på delägande? I 2007 års årsredovisning berördes den dåvarande kreditkrisen och bolånekrisen i USA och jag konstaterade att 2007 varit»ett turbulent år». När det skrevs hade varken Bears Sterns varit nära att ställa in betalningarna, än mindre hade Lehman Brothers gått i konkurs. Inte anade vi att»the worst was yet to come». Några av de strukturerade produkter som vi arrangerade under 2007 baserades på obligationer som emitterats av Lehman Brothers-koncernen. Det kan därmed befaras att det nominella värdet av dessa produkter, som uppgår till cirka 150 mkr för privata investerare, helt eller delvis går förlorat. Vi beklagar detta och vi gör allt i vår makt för att följa processen och hålla våra kunder informerade. Den tilltagande finanskrisen under 2008 resulterade i den värsta inbromsningen i ekonomin sedan 1930-talet och några av världens största banker var helt i händerna på staterna och föremål för ingripanden av olika slag. På sensommaren gjorde vi, ledning, styrelse och ägare, bedömningen att krisen var mer strukturellt än konjunkturellt betingad vilket i sin tur ledde till beslutet att helt skrinlägga börsplanerna. Vi antog också att den tidigare fastlagda tillväxtstrategin å ena sidan skulle kunna genomföras snabbare till följd av att rekryteringsmöjligheterna förbättrades, men å andra sidan att intäktsökningen skulle fördröjas genom de försämrade marknadsförutsättningarna. Den offensiva satsningen kräver i det rådande marknadsläget tillskott av kapital. Därmed är ett personaldelägande inte längre attraktivt eller lämpligt. Vi kan nu konstatera att det är en betydande styrka att ha Yggdrasil som en långsiktig och tydlig ägare och de kapitaltillskott som gjorts under 2008 visar hur detta manifesteras i praktiken. Banktillstånd och rekryteringar Under 2008 fick Erik Penser Fondkommission tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankrörelse. I samband med det bytte vi namn till Erik Penser Bankaktiebolag. En och annan 20 21

13 är förvånad över timingen i denna förändring. Vi fick vårt banktillstånd dagarna före det att Lehman Brothers ansökte om konkurs och den värsta finanskrisen sedan 1930-talet blossade upp på allvar. Varför ville vi bli bank? På annan plats i denna årsredovisning kommer vi att söka besvara den frågan men en sak kan sägas redan här: Banktillståndet ger oss nya möjligheter att bistå våra kunder, såväl inom Private Bankingområdet som inom Investment Banking, med nya tjänster. Det betyder inte att vi skall bli en fullsortimentsbank. Det betyder heller inte att vi har ändrat på vår konservativa inställning till risk. Vi kommer även fortsättningsvis att värna vår starka balansräkning och vi kommer inte att använda vårt kapital för investeringar i finansiella instrument. Trots denna försiktiga inställning till risktagande har vi under det gångna året expanderat vår tradingverksamhet. Verksamheten är emellertid i första hand inriktad på att ta kortsiktiga positioner i syfte att utnyttja felprissättningar mellan olika marknader och instrument. Detta innebär att risknivån är betydligt lägre i jämförelse med ett långsiktigt positionstagande. I Tradingavdelningens uppgifter ingår också market making vilket innebär ett åtagande att, enligt vissa regler, kontinuerligt ställa priser i exempelvis optionsmarknaden. Även likviditetsgarantitjänsten hanteras av Tradingavdelningen. Tradingverksamheten övervakas av bankens risk avdelning. Riskavdelningen, som förstärkts avsevärt under året, är helt separerad från affärsverksamheten och rapporterar direkt både till styrelsen och verkställande direktören. Som ett led i bankens tillväxtstrategi fortsatte vi under året att rekrytera för att stärka vår organisation. Under framförallt andra halvåret, då finanskrisen slog till på allvar, förbättrades möjligheterna att genomföra strategiska rekryteringar inom främst analys och institutionellt mäkleri. Rekryteringsmöjligheterna förbättrades som en följd av att många aktörer på finansmarknaden reducerade personalstyrkan eller upphörde med vissa verksamheter. Totalt ökade antalet anställda under året med nästan 30 procent till närmare 150 personer. Expansion och mervärde Erik Penser Bankaktiebolags övergripande strategi är att skapa mervärde för kunderna. Vi är professionella, engagerade och personliga. Grunden för vår rådgivning är en kvalificerad analys och därför har uppbyggnaden av den fundamentala aktieanalysen varit en prioriterad uppgift de senaste åren. Genom den förstärkning som nu åstadkommits kommer vi under 2009 att närma oss de institutionella placerarna med ett väsentligt mer innehållsrikt erbjudande. Analyssatsningen kommer också privatkunderna till del, fram förallt de aktiva placerarna inom Aktierådgivningen, men självfallet också kunderna inom vår kapitalförvaltning. Inom Privatbanken har ytterligare kvalificerade rekryteringar gjorts i syfte att förstärka och bredda erbjudandet. Alla deltjänster som ingår i denna mångfacetterade förmögenhetsförvaltning behöver dock inte produceras internt. Det viktiga är att kunden får professionell hjälp att hitta de lämpligaste leverantörerna. Under året har vi därför inlett samarbeten med exempelvis försäkringsrådgivare och andra banker som kan erbjuda fastighetsbelåning och andra finansieringslösningar som vi valt bort. Den ovan beskrivna satsningen på kvalificerad, fundamental aktieanalys har också stor betydelse för vår fortsatta utveckling inom corporate finance. De»chinese walls» som finns mellan corporate finance och övriga verksamheter måste självklart respekteras. Dock finns goda möjligheter att bredare utnyttja den förstärkta kompetens som byggts upp. Den långsiktiga ambitionen är att vi skall ta oss an större transaktioner, både publika och icke publika, vilket är en naturlig konsekvens av en förstärkt analysfunktion. Den kvalificerade analysen utgör samtidigt ryggraden i erbjudandet till de institutionella kunderna. De senaste årens förändring med en tydlig frikoppling mellan transaktion och idégenerering, gör att vår position nu blir tydligare. De kunder som efterfrågar en initierad diskussionspartner och en kvalificerad analysprodukt är också beredda att betala för det. Vår strategi bygger på att leverera analys och idéer som skapar värde för de institutionella kunderna. Den under 2007 utvecklade elektroniska, institutionella, handelsplattformen erbjuder en snabb och säker exekvering, vilket resulterade i en påtagligt ökad kundbas Parallellt med att affärsorganisationen expanderade under året har även riskövervakningen och compliancefunktionen byggts ut. Det finns en tydlig skalfördel i vår verksamhet vilket innebär att affärsvolymerna kan öka utan att det leder till behov av ökade resurser inom back office och andra stödfunktioner. Vi förändrade dessutom IT-organisationen från att vara en ren drifts organisation till att ha större fokus på utveckling för att därmed utgöra en strategisk resurs i affärsprocessen. Det innebär exempelvis att vi utvecklat ett Private Bankingsystem som innehåller både portföljhanteringsmoduler och elektroniska kundkort. För den institutionella handeln har ett CRMsystem (Customer Relationship Management) utvecklats vilket påtaligt underlättar kundbearbetningen. Sammantaget har året präglats av ett fortsatt arbete med den plattform som stöder och övervakar affärssidan. Nya utmaningar Efter ett år av stor personalförstärkning har mycket av det strategiska arbetet som påbörjades för fem år sedan utmynnat i en affärsorganisation väl rustad att öka volymer och marknadsandelar. Vi arbetar hårt för att skapa nya affärsuppslag för våra kunder. Vi har också lagt grunden för en mer offensiv marknadsbearbetning inom Private Bankingverksamheten, framförallt via en strid ström av seminarier. Vad krävs mer? Att driva affärsverksamhet är att aldrig upphöra med utvecklingen, att aldrig säga att vi är»färdiga». Men så mycket kan vi säga att den infrastruktur som krävs för att ge våra kunder ett tydligt mervärde, är på plats. Nu fortsätter vi att utveckla plattformen under antagandet att det kommer att krävas än mer av oss och våra stödsystem i framtiden. Finns uthålligheten? Vår ägare, Erik Penser genom Yggdrasil, har på ett tydligt sätt, såväl i styrelsens strategiarbete som i konkret handling i form av kapitaltillskott, visat att han står bakom bankens tillväxtstrategi. Vi är alla medvetna om utmaningen att genomföra en offensiv satsning i en tid då de finansiella marknaderna uppvisar en sällan skådad volatilitet. Vår strategi bygger i huvudsak på att våra volymer och marknadsandelar skall öka. Satsningarna på djup makro- och aktie analys kommer att leda till bättre besluts underlag för våra kunder vilket i sin tur leder till mer affärer. Vi har inga förväntningar på att detta skall ske under innevarande kvartal men ser redan nu tillräckligt med positiva tecken för att vara fortsatt övertygade om att den inslagna vägen är den rätta. Och uthålligheten finns. Den långsiktiga visionen om att värdeskapande för våra kunder skall ge ökande marknadsandelar och ett större inflöde av kapital lever i allra högsta grad! Peter Melbi Verkställande Direktör 22 23

14 Intervju med herr Erik Penser Vad låg bakom beslutet att skapa Erik Penser Bankaktiebolag? Tiden var inne. Marknaden efterfrågade en ny typ av personlig bank. Och icke att förglömma, jag har idag en ledning som jag hyser stort förtroende för. Beslutet om expansion togs långt före finanskrisen Många andra skulle valt att avbryta och ligga lågt? Det är under kris du kan expandera. Det är under kris det finns kompetenta personer som är beredda att flytta på sig. När krisen är över står man rustad. Varför expanderar i så fall inte fler företag när det är lågkonjunktur? Jag antar att de resonerar på ett annat sätt. Vad har du fått för reaktioner från kollegor och vänner inför att i princip vara den ende som satsar i lågkonjunkturen? Jag har alltid gått mina egna vägar. Just nu sparar alla. Just nu skär alla i kostnaderna. Som den seglare jag inte är betraktar jag hur alla uppsöker hamn. Och då hissar du spinnakern? Inte än, inte än. Vad innebär banktillståndet för era befintliga kunder? Vi ökar vår servicegrad, vi erbjuder fler tjänster. Även utlåning? Vi kan låna ut pengar, men det betyder inte att vi kommer att göra det. Vi har haft som filosofi att inte låna ut mer pengar än vad vi har i kassan. Personligen vill jag ogärna låna pengar i bank igen. En gång i tiden gjorde jag det. Jag vill upprätthålla en försiktig profil framöver. Hur kommenterar du årets förlust? Att banken gick med förlust 2008 är inte så konstigt. Dels beroende på hur marknaden utvecklade sig. Dels beroende på att vi inte slagit av på takten av nyanställningar. Vi bygger långsamt och målmedvetet upp en organisation som kommer att bli slagkraftig framöver. Vi är idag 150 anställda, förra året var vi drygt 100. Eftersom jag varit försiktig de senaste åren har jag idag en ekonomi som gör att vi kan agera långsiktigt. Du har aldrig haft några funderingar på att lägga av du fyller 67 i år? Jag har varit med om både uppgångar och nedgångar. Jag har överlevt. Jag tror jag kan dela med mig av allt jag lärt mig. Jag har varit i den finansiella branschen sedan 1965, när jag började 24 25

15 på Svenska Handelsbanken i Malmö. Något har jag lärt mig sedan dess. Jag tänker hålla på länge till. Ju äldre man blir, desto viktigare är det att man arbetar. Jag tycker det är så spännande att gå till kontoret. Och roligt! Min pappa, som var advokat, var som bäst mellan 75 och 85 års ålder. Han hade då en enorm erfarenhet att förmedla. Även jag är klokare idag än förr. Jag kommer att vara ännu klokare om tjugo år. Tycker du att ålder och erfarenhet är egenskaper som efterfrågas idag? För några år sedan var jag med i en paneldebatt med en ung it-guru. Han tillät mig inte att få en syl i vädret. Om jag sade något tyckte han jag var en tönt. Han ville överhuvudtaget inte lyssna på vad jag hade att säga. Det är andra tider nu än då. Det kanske blir en förändring. Jag har under alla omständigheter inte gett upp hoppet. Anade du att finanskrisen var på väg? Det är lätt att vara efterklok. Men jag har tyckt senaste åren att bankerna har expanderat på ett vidlyftigt sätt. Inte minst i England där jag bor. Där har man uppmanat medborgarna att belåna sina hus och lägenheter upp över marknadsvärdet och använda pengarna till att åka på semester eller köpa ytterligare en bil. Det är oansvarigt. Jag säger inget om de investerat i huset de belånat, lagt om taket eller dylikt. Jag har också med fasa betraktat det lättvindiga långivandet på internet. Jag tycker det är viktigt att man träffar sin bankkamrer, att man ser varann i ögonen, har ett samtal och skakar hand. Min första chef, Sixten Eriksson på Handelsbanken i Malmö, var ett föredöme. När han lånade ut pengar, på eller till fastigheter, gick han alltid husesyn. Skulle han kunna tänka sig att köpa den här fastigheten själv? I så fall tillstyrkte han krediten. Och det var en effektiv strategi? Vad jag vet hade de inga kreditförluster på Handelsbanken i Malmö. Vad har bankernas vidlyftighet berott på enligt dig? Storleken har ansetts som viktig med påföljande internationalisering. Och därför startar du en liten bank? Alldeles riktigt. Men som är under expansion? Ja. Hur definierar du begreppet privatbank? Att banken har en synlig ägare, i det här fallet jag själv. Att våra kunder känner sig privata i kontakten med Erik Penser Bankaktiebolag. Vi skall vara den personliga banken. Vi skall ha ett begränsat antal kunder, inte fler än vi klarar av att ta väl hand om. Vi skall erbjuda individuella helhetslösningar. Vi skall vara oberoende. Vad menar du med oberoende? Mitt fondbolag kommer exempelvis aldrig att slås ihop med banken. Jag vill inte att banken skall känna press på sig att marknadsföra mina fonder, inte heller att bankens kunder skall känna press att teckna sig för vissa fonder. Hur skulle du vilja att banken ser ut om fem år? Att jag fortfarande äger 100 procent, att banken är lönsam, att jag och medarbetarna är stolta över banken, att jag och medarbetarna fortfarande tycker det är lika roligt att gå hit. Har du någon gång tidigare gått i egna banktankar? I slutet av 1970-talet träffade jag Marcus Wallenberg ett par gånger. Jag var intresserad av att köpa Bohusbanken. På den tiden var det i princip omöjligt att få oktroj att starta en ny bank. Till slut var Wallenberg beredd att sälja 50 procent. Men jag ville äga 100 procent, så jag tackade nej. Vad var din uppfattning om honom? Vad som imponerade på mig var hans enorma minne och otroliga vitalitet. Han var i 80-årsåldern då. Jämfört med honom är jag lätt senil dessutom obegåvad. Nu koketterar du Absolut inte Jag minns när det gick oerhört bra för mig i mitten av åttiotalet. Jan Guillou och Göran Skytte skulle göra en dokumentär i tv. Jag vägrade att ställa upp. Jag klargjorde samtidigt för vänner och kollegor att jag förväntade mig detsamma av dem. Jan Guillou lyckades under alla omständigheter leta reda på min gamle klassföreståndare, lektor Erik Ryding på Lunds Privata Elementarskola. Guillou frågade Ryding:»Kommer du ihåg Erik Penser?» Ryding tänkte efter:»ja jag kommer ihåg honom väl Jag är mycket förvånad.» Sa han så? Visst. Och jag själv är också mycket förvånad. Din allra första relation till en bank? Mitt första jobb var på en bank. Jag var 13 år och arbetade under sommarferier på Svenska Handelsbanken i Eslöv. Jag ansvarade för bankfacken, följde kunderna dit, låste upp, låste igen fick så småningom ansvaret för växelboken. Hur var det att ha ett så ansvarsfullt jobb vid den åldern? Jag minns att jag var blyg. Och drygt femtio år senare kan du då äntligen titulera dig bankdirektör? Det gör jag ogärna. Hur så? Jag säger som Tore Browaldh. Han var i mitten av nittiotalet inbjuden att hålla ett föredrag på ett seminarium. Han inledde med att säga att han var väldigt tacksam över att ha blivit inbjuden eftersom bankdirektörer popularitetsmässigt befann sig någonstans mellan en lapplisa och en medlem i Black Army. Och var på skalan ligger populariteten idag? Vi är nog tillbaka där. Hur vill du i så fall tituleras? Min titel har varit herr. Lantbrukare är också en trevlig titel. Så bankir är inget alternativ? Jag vill vara herr. Erik Penser Fondkommission har i två års tid profilerat sig via begrepp som»meningslöst och meningsfullt samlande». Hur blir det med banken? Ingen skillnad, hoppas jag. Du har under samma tid blivit uppmärksammad i media som en stor samlare? Jag vet inte om jag egentligen är en stor samlare. Det finns två olika typer av samlare. Sådana som inriktar sig på ett speciellt område, förädlar samlingen, förkovrar sig och förvandlar samlandet till en konstart i sig. Så finns det sådana som jag som hela tiden förvärvar små delsamlingar och byter inriktning utan att för den skull tröttna på vad jag tidigare släpat hem. Ena veckan kan jag gå upp i limningen för en samling hotelltvålar. Nästa vecka kan det vara ett knippe svenska filmaffischer från 1950-talet. Det är inte jag som söker upp föremålen utan tvärtom. Och vad samlar du på just nu? Gamla klädgalgar. Klädgalgar? Oerhört fascinerande samlarområde Har det att göra med den anhopning av nya kunder du väntar till banken framgent? Självklart

16 MARKNADSÖVERSIKT För aktörerna på den internationella bank- och finansmarknaden blev 2008 ett dramatiskt år. Den globala kreditoro som präglat finansmarknaderna sedan sommaren 2007 övergick under året till en fullskalig internationell finanskris. Statliga räddningsaktioner och genomgripande strukturella förändringar dominerade händelseutvecklingen under årets andra hälft. En rad internationella banker har som följd av krisen köpts upp eller förstatligats, helt eller delvis. Den svenska finansmarknaden domineras fortfarande av de fyra storbankerna och de stora pensionsbolagen. Därtill finns en rad olika nisch aktörer såsom fondbolag, kapitalförvaltare, fond kommissionärer, försäkringsmäklare samt mindre pensionsbolag och banker. I denna grupp ingår Erik Penser Bankaktiebolag. Erik Penser Bankaktiebolags kunder är såväl privata som institutionella investerare, med ett medvetet och aktivt intresse i den svenska aktieoch sparmarknaden. Bankens verksamhet är sedan början av 2008 indelad i två affärsområden: Private Banking och Investment Banking. Private banking är ett samlingsbegrepp för individuellt anpassade lösningar inom aktierådgivning, kapitalförvaltning, skatter, pensioner och banktjänster för privatpersoner, ofta i form av helhetslösningar. Utmärkande för kunderna är att de har flera tillgångsslag och ofta har personliga möten eller regelbunden telefonkontakt med sin rådgivare. Investment banking omfattar institutionell handel med värdepapper, corporate finance, samt värdepappershandel i egen räkning. Den institutionella handelns kunder utgörs av stora kapitalförvaltare och hedgefonder; institutioner med ett stort kapitalinflöde till följd av det över tiden ökade sparandet. Konkurrensen inom handel med aktier och obligationer är hård. En kvalificerad analys är en konkurrensfördel. Erik Penser Bankaktiebolags expansionsstrategi och medvetna satsning på att öka andelen trögrörliga intäkter, till exempel förvaltningsarvoden, innebär ett minskat beroende av aktiemarknadens svängningar. Fortfarande har börsomsättningen en stor inverkan på företagets resultat, eftersom bankens kostnader till stor del är fasta. Det innebär att marginalkostnaderna för ett större antal kunder och transaktioner är låga. En hög börsomsättning i kombination med stigande kurser får därmed direkt ett positivt genomslag i koncernens resultat. Erik Penser Bankaktiebolags verksamhet och resultat gynnas även av stigande aktiekurser efter som detta lockar nya kunder och ökar riskviljan hos befintliga. Sjunkande kurser tenderar däremot att skrämma bort aktiesparande och dra ned riskviljan. Börsåret 2008 ett av de mest dramatiska i modern tid Med ett kursfall på 42 procent på Stockholmsbörsen går 2008 till historien som ett av de mest dramatiska börsåren någonsin. Bank- och kreditväsendet världen över hamnade i stora svårigheter under årets andra hälft, med bland annat konkursen för den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers i september Bakgrunden till finanskrisen är en våldsam utlåningsexpansion över hela världen det senaste decenniet, samtidigt som räntorna var förhållandevis låga i ett historiskt perspektiv. I USA fanns dessutom en politisk vilja att göra det enklare att låna för personer som inte kvalificerade sig för vanliga lån, särskilt för bostadsköp. Förpackade i nya finansiella instrument spreds dessa lån mellan banker och hedgefonder världen över. Under andra halvåret 2008 trängde effekterna av den amerikanska bolånekrisen med full kraft in i det globala finansiella systemet och efter Lehman Brothers sammanbrott slutade bankerna i princip att låna ut till varandra. Efter snabba och rekordstora statliga räddningsaktioner förbättrades läget något under senhösten, då istället de realekonomiska effekterna började bli uppenbara i form av en snabb försämring av den globala konjunkturen. I Sverige resulterade oroligheterna på finansmarknaden bland annat i att företag blev mer försiktiga gällande investeringar och nyanskaffning av kapital, och flera planerade börsintroduktioner sköts på framtiden. Detta innebär i sin tur försämrade möjligheter till finansiering vilket påverkade corporate financemarknaden negativt. Därtill innebar den svaga börsutvecklingen även en minskad omsättning på aktiemarknaden samtidigt som in vesterare i högre utsträckning undvek risk, såsom att investera i mindre bolag. Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktier under 2008 uppgick till mkr, vilket var 29 procent lägre än under Som en effekt av att bankernas förtroende ifråga sattes drabbades även många sparprodukter av kraftigt vikande efterfrågan under året, exempelvis strukturerade produkter som aktieindexobligationer och andra produkter som emitteras av banker. Finanskrisen medförde att den globala konjunkturen försämrades dramatiskt under hösten I en del stora länder, som USA, var BNP-fallet extremt stort. Under slutet av 2008 kom det även allt fler tecken på att tillväxten dämpats påtagligt i flertalet tillväxtekonomier, där tillväxten tidigare var mycket hög. Sammantaget ledde detta till att världsekonomin krympte under fjärde kvartalet, vilket troligen inte hänt sedan början av 1930-talet. I takt med den allt svagare konjunkturen och en fallande inflation, sänkte de flesta av världens centralbanker sina styrräntor kraftigt under hösten Dessutom presenterade ett stort antal länder rekordstora finanspolitiska stimulanspaket. I huvudsak innehöll dessa paket stora satsningar på infrastrukturprojekt och skattesänkningar för hushåll och företag. I fredstid har världsekonomin aldrig tidigare stimulerats lika mycket via finans- och penningpolitik som under Den svaga konjunkturen samt de rekordstora stimulanspaketen medför att de offentliga finanserna försämras påtagligt i nästan alla länder. Det medför samtidigt att statsskulderna ökar kraftigt, vilket så småningom kan sätta press uppåt på inflation och obligationsräntor

17 TEMA KRAFTFULL SATSNING PÅ ANALYS Erik Penser Bankaktiebolag har en grundläggande tro på kvalificerad analys som beslutsunderlag till en investering. Under 2008 har banken flyttat fram positionerna rejält genom ett flertal kvalificerade rekryteringar och därmed avsevärt förhöjt det mervärde som erbjuds såväl institutionella som privata kunder. Tre områden inom analys prioriteras: Makroanalys omfattar övergripande nationalekonomiska faktorer som styr konjunkturen och enskilda branschers utveckling. Aktiestrategi utgår från globala makroekonomiska trender och är framförallt fokuserad på den svenska aktiemarknaden. Aktieanalys inriktas på fundamental bransch- och bolagsanalys. Fokus är primärt på svenska bolag, men kompletteras med nordiska bolag, relevanta utifrån ett branschperspektiv. Den fundamentala aktieanalysen skiljer sig från kortsiktig analys, exempelvis vad gäller aktiens kursrörelser kring enskilda informationstillfällen. Tidvis kompletteras den med teknisk analys. Bankens ambitionsnivå är hög när det gäller att producera analyser som skapar mervärde för kunderna. Bolags- och branschanalyserna kompletteras med utförliga kommentarer till bolagsnyheter, industristatistik och konjunkturrelaterad statistik. Den tid som bankens analysavdelning ägnar åt att i detalj förutspå börsbolagens kvartalsrapporter, en aktivitet som vanligtvis tar stora resurser i anspråk, är i jämförelse med andra banker begränsad. I stället fokuserar Erik Penser Bank aktie bolags analytiker på det egentliga analys arbetet, där bransch kunskapen och bolagskontakten spelar en avgörande roll. Som grund för aktierekommendationer görs ett omfattande värderingsarbete. Vinst- och kassa flödesprognoser utgör underlag för aktiens värdering, tillsammans med omvärldsfaktorer som ränta och riskpremie. Analytikernas stora kunskap om och förståelse för bolagen är dessutom nödvändig för att de ska kunna göra pålitliga prognoser för de börsbolag de bevakar. Erik Penser Bankaktiebolags analytiker har därmed täta kontakter med företagen och stämmer regelbundet av relevanta aspekter av bolagens finanser och dess strategiska utveckling. Förutom representanter för företagsledningen ingår även nyckelpersoner på andra poster i företagen i dessa kontaktnät. Därtill hämtar bankens analytiker även information från leverantörer, konkurrenter och kunder för att löpande kunna ha en uppdaterad och väl sammanvägd bedömning av efterfrågan, prissättning och förändringar på kostnadssidan. Det är också viktigt att löpande stämma av hur företaget upplevs på sin marknad. Även förändringar i regelverk hålls under noggrann uppsikt. Sammanställningen av all denna information sker i detaljerade analysmodeller som mynnar ut i en prognos om företagets långsiktiga intjäningsförmåga, kassaflöde och balansräkning. Härigenom kan analytikerna även göra en initierad bedömning av ett företags långsiktiga värde. Det är med detta långsiktiga värde som grund som analytikerna kan göra kvalificerade bedömningar av en akties potential. Analysavdelningen på Erik Penser Bankaktiebolag utgörs av 15 erfarna analytiker inom fundamental bransch- och företagsanalys samt makroanalys och strategi. Regelbundet produceras initierade bedömningar i form av: Affärsbrevet (morgonbrev) Aktiebrevet (månadsbrev) Företagsanalyser Branschanalyser Konjunkturprognoser Strategirapporter Modellportföljer Analytikerna har en aktiv dialog med institutionella kunder. Både institutionella och privata kunder inbjuds regelbundet till seminarier kring aktuella teman. I arbetet med aktiestrategi är den stora utmaningen, något förenklat, att sy samman fågelperspektivet med grodperspektivet. Det vill säga att vi vill koppla samman den övergripande konjunkturbilden med den bedömning som görs av företagsanalytikerna. Den makroekonomiska gruppen bygger ett scenario för den övergripande ekonomiska utvecklingen, såväl globalt som i vår del av världen. Det innebär att man gör prognoser för realekonomin i termer av till exempel BNP-utveckling, hushållens konsumtion, företagens investeringar, import och export. Makrogruppen gör också bedömningar av finansiella variabler såsom växelkurser och räntor. En viktig pusselbit i bedömningen är inflationsprognoser, vilka ligger till grund för synen på centralbankernas räntepolitik och i förlängningen hur penningpolitiken påverkar konjunkturförloppet. Bedömningar av finanspolitiken är också mycket central. Den bild som makrogruppen arbetar fram tar sedan företagsanalytikerna med sig i sitt arbete. Information från börsbolagen, tillsammans med makrogruppens konjunkturbedömning, vävs samman i analytikernas räkneark. Detta utmynnar i riktkurser och rekommendationer på aktienivå. I detta läge behövs en övergripande strategi för aktiemarknaden där vi kan sortera och rangordna sektorer och bolag, det vill säga en länk mellan makro- och företagsanalysen. Aktiestrategi är ingen exakt vetenskap utan bygger på historiska samband i kombination med framåtblickande analys. Ingen situation är den andra lik, men det gäller att hitta bolag och sektorer som rimmar med var vi befinner oss i det ekonomiska förloppet. Ibland kan det vara aktuellt att leta efter bolag vars intjäning ligger tidigt i konjunkturcykeln. I ett annat läge kan man leta efter bolag vars resultat brukar lyfta lite senare i cykeln. Analytikerna kan till exempel försöka hitta företag vars verksamhet är förhållandevis okänslig för konjunkturella svängningar. Ibland kan det vara intressant att leta efter räntekänsliga verksamheter, alternativt företag vars resultat påverkas mycket av valutaförändringar. Finanskrisens effekter visar hur svåra dessa bedömningar kan vara. I en mer normal konjunktur skulle kombinationen av stora räntesänkningar, signifikanta skattelättnader och en kraftfull försvagning av kronan adderat till en snabb ekonomisk återhämtning. Finanskrisen innebär dock att gamla ekonomiska samband inte gäller i samma utsträckning. En sämre fungerande kreditmarknad innebär att den olja i det ekonomiska maskineriet, som kreditmarknaden är, inte finns där. Sammantaget gör detta att navigeringen på aktiemarknaden görs med osedvanligt låg visibilitet, vilket i sig har bäring på sektor- och aktieval inom ramen för strategiarbetet

18 analysavdelningen Oskar Lindström Skogsanalytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 12 år. Utbildning: Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en Master of Science, European Affairs från College of Europe i Warszawa. Tomas Ullman Bankanalytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 12 år Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Karlstads universitet. Christian Hellman Småbolags- och investmentbolagsanalytiker. Anställd Branscherfarenhet: 3 år. Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi samt forskningsassistent inom finansiell ekonomi från Lunds universitet. Martin Larsson Investmentbolagsanalytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 4 år. Utbildning: Civilekonom från Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt studier i finansiell ekonomi i Chicago. Joakim Höglund Verkstadsanalytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 5 år. Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Niklas Wellfelt Aktiestrateg. Anställd: Branscherfarenhet: 20 år Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi från Göteborgs universitet. Thomas Brodin Analyschef. Anställd: Branscherfarenhet: 19 år. Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet. Sven-Arne Svensson Chefekonom. Anställd: Branscherfarenhet: 29 år. Utbildning: Fil Kand. i statistik och nationalekonomi från Stockholms universitet. Johan Widmark Caseanalytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 5 år. Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Peter Norrman Detaljhandelsanalytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 20 år. Utbildning: Ekonom från Lunds universitet. Larseric Fransson Analytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 24 år. Utbildning: Civilekonom från Högskolan i Örebro. Patrik Foberg Makroekonom. Anställd: Branscherfarenhet: 1 år. Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi från Göteborgs universitet. Kenneth Toll Johansson Verkstadsanalytiker. Anställd: Branscherfarenhet: 11 år. Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH kompletterad med studier i ekonomi och en Licentiatexamen i teknologi. Per Lindtorp Telekomanalytiker (leverantörer och operatörer). Anställd: Branscherfarenhet: 9 år. Utbildning: Civilingenjörsexamen i elektroteknik med inriktning på telekommunikationssystem från KTH. Johanna Möllerström (ej med på bilden) Aktiestrateg. Anställd: Branscherfarenhet: 3 år, politiker 8 år. Utbildning: Masterexamen från Handelshögskolan, examen i statskunskap och matematik från Stockholms universitet. Doktorerar i nationalekonomi på Harvard University, USA. Analysavdelningen från vänster till höger i bild

19 Affärsområde Private Banking uppslagen kommer oftast från rådgivaren. Kundernas önskemål avseende rådgivning och kontakt kan variera mellan flera gånger dagligen till någon gång per månad. Även hanteringen av affärerna skiljer sig åt. En del kunder hanterar dem självständigt medan andra tar hjälp av rådgivaren. Kapitalförvaltningen tillgångsslag som är mera svåråtkomliga för privata investerare. Produkterna utgör ett gott substitut eller komplement till annat långsiktigt sparande såsom fonder och aktier. Strukturerade produkter som arrangeras av Erik Penser Bankaktiebolag förmedlas till egna kunder och via samarbetspartners. Banken skräddarsyr även strukturerade produkter åt kunder med större kapital och egen uppfattning om en specifik marknad eller tillgångsslag. Private Banking är ett samlingsbegrepp för individuellt anpassade lösningar inom kapitalförvaltning, skatterådgivning, pensioner, försäkringar, fondurval och banktjänster för privat personer. Utmärkande för kunder som efterfrågar Private Banking är att de har flera tillgångsslag samt att de önskar en nära relation med sin rådgivare. Inom Private Banking erbjuder Erik Penser Bankaktiebolag fyra tjänsteområden: Privatbanken Privatbankens erbjudande riktar sig till de mest förmögna kunderna. Rådgivningen omfattar kundens hela balansräkning, inklusive fastigheter och pensionskapital samt företag i de fall kunden är entreprenör eller företagsägare. Utifrån en noggrann och djupgående behovsanalys läggs grunden för den totalekonomiska rådgivningen. Med analysen uppnås en förståelse och kunskap om vad varje kund har för behov och förväntningar rörande risk och avkastning. Tillsammans definieras sedan det övergripande målet och riskbenägenheten ur ett totalekonomiskt perspektiv. Rådgivarna inom Privatbanken har ett nära samarbete med de övriga specialistfunktionerna inom Erik Penser Bankaktiebolag, inte minst inom skatt och analys. Skatterådgivningen är inriktad på kvalificerade skattefrågor i samband med exempelvis generationsskiften, in- eller utflyttning över landsgränser och försäljning av fastigheter eller företag. Lagarbetet är en förutsättning för att kontinuerligt kunna leverera mervärde eftersom en enda rådgivare inte kan lösa problem lika effektivt eller hitta alla möjligheter. Erik Penser Bankaktiebolags oberoende ställning är en hörnsten i verksamhetens filosofi. Rådgivarnas ambition är att försöka finna den bästa lösningen för kunderna oavsett om det handlar om att rekommendera egna eller andras produkter. Därmed kan kunden vara säker på att alltid få ett objektivt råd. Transparens är en annan hörnsten i Privatbankens filosofi. Transpens inom denna verksamhet handlar om att tydligt kommunicera vilka avgifter som är förknippade med de tjänster och produkter som tillhandahålls. Aktierådgivningen Aktierådgivningens tjänster riktar sig till den aktieintresserade och aktiva kunden. Förhållandet är icke diskretionärt, vilket innebär att alla affärer görs på kundens direkta uppdrag, men Kapitalförvaltningen erbjuder individuellt anpassade förvaltningstjänster till privatpersoner, företag och stiftelser. Efter en noggrann genomgång av varje kunds önskemål om förväntad avkastning, risknivå, placeringshorisont samt eventuella likviditetsaspekter skapas en unik portfölj. Portföljen består vanligen av svenska aktier, ränteplaceringar, globalfonder, hedgefonder och strukturerade produkter. Förvaltningen baseras på ett portföljtänkande där portföljstrukturen anpassas individuellt för att motsvara kundens behov och önskemål. För att skapa ytterligare bredd i förvaltningstjänsten har banken samarbetsavtal med noggrant utvalda externa förvaltare. Förhållandet mellan kunden och Erik Penser Bankaktiebolag är diskretionärt, det vill säga att banken har det fulla ansvaret för att ta de placeringsbeslut som krävs. Strukturerade produkter Strukturerade produkter är finansiella instrument som kombinerar egenskaperna hos andra finansiella instrument för att optimera potentiell avkastning till i förväg känd risk. Den vanligaste formen av strukturerade produkter är aktieindexobligationer, tidigare kallade kapitalskyddade placeringar. Strukturerade produkter är ett bra sätt att investera på globala aktiemarknader och andra Offensiv satsning i vikande marknad Under 2008 fortsatte investeringarna i ett breddat och fördjupat kunderbjudande inom affärsområdet Private Banking. Icke Hamilton, rekryterades till banken som Senior Advisor i augusti och fick ansvaret för affärsområdet. I takt med den successivt tilltagande börsnedgången under 2008, som slutade på minus 42 procent på Stockholmsbörsen, minskade aktiviteten bland kunderna. Många privatpersoner valde att öka sin andel likvida medel genom att minska aktieexponeringen. Finanskrisen innebar också ett väsentligt minskat intresse för kapitalskyddade produkter, såsom aktieindexobligationer, som en följd av att förtroendet för emitterande banker ifrågasattes. Mot slutet av året arrangerades emellertid ett antal till viss eller ingen del kapitalskyddade strukturerade produkter som finansieras genom att ta viss risk vid börsfall men som samtidigt utnyttjar det aktuella marknadsläget. I en upphandling av strukturerade produkter som gemensamt genomfördes av fyra av de största återförsäljarna på området, utvaldes Erik Penser Bankaktiebolag som en av ett begränsat antal leverantörer. Rörelseintäkterna för affärsområdet Private Banking minskade under 2008 med 45 procent till 128 mkr, framför allt hänförligt till den minskade efterfrågan av strukturerade produkter

20 Affärsområde investment Banking Affärsområdet Investment Banking bedriver verksamhet inom analys och handel med aktier samt derivat för kunders och för egen räkning. Vidare erbjuds kapitalanskaffningstjänster och rådgivning vid förvärv, fusioner och börsnoteringar. Kunderna utgörs huvudsakligen av institutioner samt små eller medelstora företag, såväl i Sverige som i utlandet. Kärnan i Investment Bankings kunderbjudande är en gedigen kunskap om och erfarenhet av näringslivet och riskkapitalmarknaderna i Sverige och Norden. Genom sin oberoende ställning och medarbetarnas gedigna kompetens kan banken vara en stark och självständig sam arbetspartner till institutionella aktörer. Verksamheten inom affärsområdet Investment Banking är indelad i Institutionellt mäkleri, Corporate Finance och Trading. Institutionellt mäkleri Som oberoende lokal aktör med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahåller banken ett högkvalitativt aktiemäkleri och analyser till svenska och utländska institutioner. Avdelningen erbjuder förstklassiga tjänster inom aktiehandel på främst den svenska men även på den nordiska aktiemarknaden. Medarbetarna är erfarna och har stor kunskap om den svenska och nordiska aktiemarknaden, med ett brett kontaktnät både lokalt och internationellt. För kunder med hög transaktionsintensitet har banken byggt en plattform för elektronisk handel, så kallad DMA (Direct Market Access). Denna gör det möjligt för kunderna att få skräddarsydda kombinationer av orderexekvering och manuellt övervakad handel med automatisk återrapportering av avslut. Tjänsten används av institutionella aktörer som har hög orderfrekvens eller saknar eget börsmedlemsskap. I samarbete med corporate financeavdelningen hanterar det institutionella mäkleriet även exempelvis aktieåterköp och så kallade blockaffärer. Corporate Finance Erik Penser Bankaktiebolags Corporate Finance erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning inom publika och icke-publika förvärv, samgåenden, avyttringar och aktiemarknadsrelaterade transaktioner i samband med ägar- och kapitalstrukturfrågor. Vidare erbjuds rådgivning i strategifrågor samt olika värderingstjänster. Rådgivningen riktar sig huvudsakligen till aktörer på den svenska marknaden och kunderna återfinns bland mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Avdelningen har 10 medarbetare vilka tillsammans representerar en omfattande affärsmässig erfarenhet. Medarbetarna har hög kompetens då det gäller såväl specifika sektorer som komplexa transaktioner. Avdelningen har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra noteringar, strukturerade placeringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortium och andra aktierelaterade transaktioner. Trading Erik Penser Bankaktiebolags tradingavdelning bedriver handel med främst aktier och aktiederivat för bolagets egen räkning. Därtill sker även viss market making, det vill säga att avdelningen fungerar som intermediär i handeln med derivat. Intäkterna från tradingen utgörs av realisationsvinster i handlade instrument. All handel styrs av bankens riskpolicy och tydligt definierade riskmandat. Verksamheten bidrar även till att skapa likviditet och underlättar därmed handeln för bankens kunder. Fortsatta expansionsinvesteringar i turbulent marknad Inom affärsområdet Investment Banking har resurserna ökat under året, i syfte att skapa ökat mervärde för de institutionella kunderna. Analyskapaciteten har förstärkts med ett flertal nyckelrekryteringar inom främst aktie analys men även inom aktiestrategi. Ambitionsnivån har höjts och nya analysprodukter har lanserats. Syftet är att erbjuda en sammanhållen kvalificerad analysprodukt som, kombinerad med det utbyggda institutionella mäkleriet, ska resultera i högre courtageintäkter. En bredare analystäckning kommer också att understödja andra delar av bankens affärsverksamhet. De investeringar som gjorts i uppbyggnaden av en avancerad teknisk plattform för automatisk orderförmedling för svenska och utländska institutionella investerare Direct Market Access (DMA). Denna plattform har successivt genererat stigande volymer. Inom corporate finance var aktiviteten högre 2008 än På den svenska nyemissionsmarknaden etablerade sig Erik Penser Bankaktie bolag 2008 som den mest frekvente rådgivaren för emissionsvolymer under 100 mkr. Det institutionella mäkleriet redovisade ett betydande intäktsfall under 2008, jämfört med Försämringen förklaras delvis av den lägre börsomsättningen men även en relativt ofördelaktig kundmix. Större svenska institutioner är fortfarande underrepresenterade i jämförelse med deras andel av den totala börsomsättningen. Även andelen transaktionsintensiva hedge fonder har varit relativt låg. Kundstrukturen under året innebar även att enskilda kunders aktivitetsförändringar fick ett förhållandevis stort genomslag på avdelningens intäkter. Globaliseringstrenden inom näringslivet, i kombination med finanskrisen, innebär stora utmaningar och möjligheter för institutionella investerare. Behovet av riskkapital för att utveckla verksamheter och teknologier är större än på mycket länge. Dessa utmaningar skapar ett växande behov av kvalificerad och oberoende rådgivning som Erik Penser Bankaktiebolag erbjuder. Rörelseintäkterna för affärsområdet Investment Banking föll under 2008 med 26 procent till 56 mkr, huvudsakligen som en följd av de lägre handelsvolymerna inom det institutionella mäkleriet

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer