I föreliggande promemoria redovisar Post- och telestyrelsen det arbete som bedrivits med anledning av handlingsplanen för ett säkrare Internet 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I föreliggande promemoria redovisar Post- och telestyrelsen det arbete som bedrivits med anledning av handlingsplanen för ett säkrare Internet 1."

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida Dnr: (14) Nätsäkerhetsavdelningen Björn Scharin Näringsdepartementet Stockholm Åtgärder avseende handlingsplan för säkrare Internet I föreliggande promemoria redovisar Post- och telestyrelsen det arbete som bedrivits med anledning av handlingsplanen för ett säkrare Internet 1. Uppdrag nr 2 i regleringsbrevet för år 2007 Av regleringsbrevet för budgetåret 2007 framgår följande: 2. Post- och telestyrelsen skall redovisa de åtgärder som myndigheten genomfört med anledning av myndighetens förslag till handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige, som överlämnades till regeringen i juli 2006, samt bedöma resultatet av åtgärderna. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen för överlämnade den 4 juli 2006 en rapport till regeringen, Strategi för ett säkrare Internet i Sverige. Rapporten innehåller strategiska ställningstaganden 2, en handlingsplan för att genomföra strategin och en förvaltningsplan. Handlingsplanen från år 2006 innehöll i tabellform redovisade aktiviteter, se bilaga 1. Nedan presenteras tabellen med uppdaterad status för februari Efter tabellen redovisar de aktiviteter myndigheten har vidtagit inom ramen för respektive åtgärd i handlingsplanen. 1 Handlingsplanen återfinns i rapporten Strategi för ett säkrare Internet i Sverige - -ER- 2006:12 2 Strategin fastställdes efter smärre förändringar av regeringen den 7 december 2006 i dokumentet Strategi för ökad säkerhet i Internets infrastruktur N2006/5335/ITFoU Kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

2 2(14) Åtgärd Ansvarig Status Åtgärder för att skydda Internets fysiska och logiska infrastruktur Ta fram rekommendationer till tillhandahållare av innehållstjänster för ökad tillgänglighet inklusive råd för beställning av Internettjänster Främja användningen av DNSSEC i namnservrar Ta fram rekommendationer om säkrare trafikutbyte mellan Internetoperatörer Åtgärder för information till användare Informera om sårbarheter /Sitic Utveckla råd för beställning av Internettjänster Samordna och intensifiera informationsinsatser till användare Utbilda blivande lärare i Internetsäkerhet Vidareutveckla webbplats för Internetsäkerhet Högskolor och universitet Denna åtgärd har inkluderats i uppdraget ovan om rekommendationer till tillhandahållare av innehållstjänster för ökad tillgänglighet Förutsätter särskilt uppdrag och finansiering Angeläget / ej påbörjad Förutsätter särskild finansiering Åtgärder för ett ökat ansvarstagande för användarnas säkerhet Arbete med specificerade krav på god funktion och teknisk säkerhet

3 3(14) Följa upp Internetoperatörernas funktionsförmåga Ge Internetoperatörerna laglig möjlighet att förhindra spridning av skadlig trafik Regeringen Mycket angeläget / ej påbörjad Åtgärd Ansvarig Status Utreda krav på ökat ansvar för tillhandahållare av programvaror och utrustning Regeringen Mycket angeläget / ej påbörjad Åtgärder för att främja kunskapsutveckling Informera aktörer om de finansieringskällor som finns Arbeta för att medel avsätts inom ramen för EU:s forskningsprogram avseende Internets infrastruktur Berörda myndigheter Regeringen Angeläget / ej påbörjad Angeläget / ej påbörjad Åtgärder för att fördjupa det svenska deltagandet i Internationellt arbete Öka svensk samordning och deltagande i internationella fora Tydliggöra svensk ansvarsfördelning i samband med internationella kontakter om säkerhet i Internets infrastruktur Vidareutveckla operativt internationellt nätverk för incidenthantering Fortsatt aktivt deltagande i översyn av EU-direktiv Öka deltagandet i standardiseringsarbete Regeringen /Sitic Regeringen Förutsätter särskild finansiering Mycket angeläget / ej påbörjad Förutsätter särskild finansiering Åtgärder för att förbättra förmågan till krishantering

4 4(14) Öka erfarenhetsutbytet, följa upp och dra lärdomar av större störningar /Sitic Ta fram en koordinerande kontinuitetsplan för Internets infrastruktur i Sverige Planerad start våren 2008 Utreda alternativa kommunikationsformer för diftsansvariga under kriser Utreda alternativa informationskanaler från Sitic till användare om Internets status i samband med störningar på Internet /Sitic Ej påbörjad Åtgärder för att skydda Internets fysiska och logiska infrastruktur Ta fram rekommendationer till tillhandahållare av innehållstjänster för ökad tillgänglighet bedriver för närvarande ett projekt tillsammans med Verva och Krisbredskapsmyndigheten som syftar till att ta fram en vägledning 3. Vägledningen har titeln Vägledning för hur användaren kan behålla eller uppnå erforderlig nivå på robusthet i elektronisk kommunikation samt en guide för att skapa förståelse för varför robusthet är en fråga för parter i ett avtal. Vägledningen är tänkt att användas i kontakterna mellan en beställare och en operatör och andra leverantörer av elektronisk kommunikation. Projektet planeras att avslutas under våren Åtgärden genomförs även som ett led i uppgifter på robusthetsområdet avseende stimulans till ett ökat användaransvar inom elektroniska kommunikationer från strategi för robust elektronisk kommunikation för åren respektive Strategiernas område omfattar elektronisk kommunikation i ett bredare perspektiv och bidrar till säkerheten i Internets infrastruktur. Strategin för år innehåller följande åtgärdsområden: 3 DNR Robusta elektroniska kommunikationer - Strategi för åren ER-2003:13 och Robusta elektroniska kommunikationer - Strategi för åren ER-2006:19

5 5(14) Åtgärdsområdena är: 1. Stimulans till ett ökat användaransvar inom elektroniska kommunikationer 2. Ökad redundans och flexibilitet i nätverk 3. Förbättrat skydd mot både fysiska och elektromagnetiska hot 4. Öka kunskapen om informationssäkerhet 5. Robustare elförsörjning för de elektroniska kommunikationerna och fördjupat samarbete mellan el- och teleområdena 6. Utveckla samverkan 7. Fördjupat internationellt samarbete 8. Förbättrad förmåga till krishantering inom elektroniska kommunikationer 9. Ökad robusthet i näten Främja användningen av DNSSEC i namnservrar har tagit fram en rapport om införandet av DNSSEC 5 och test av hur det fungerar för en domänadministratör. I samband med detta har tillsammans med.se med flera presenterat och främjat DNSSEC användningen genom ett seminarium i Sverige, ett seminarium i samband med ICANN mötet i Lissabon våren 2007 och i övrigt fört upp DNSSEC på agendan i samband med olika EU-möten bl.a. ENISA. Sverige ligger långt framme när det gäller DNSSEC som infördes i den svenska nationella toppdomänen.se redan hösten För domäner i.se, erbjuds DNSSEC sedan februari 2007 som en tjänst och bl.a. Swedbank är på gång med ett införande av DNSSEC. håller för närvarande, tillsammans med sin operatör, på att förbereda för att införa DNSSEC för pts domän pts.se. Ta fram rekommendationer om säkrare trafikutbyte mellan Internetoperatörer har tagit fram en rapport som innehåller tester av sårbarheter i gränsroutingen, dvs. funktionen som dirigerar trafiken från operatör till operatör. Genom simuleringar av hur störningar i protokollet för gränsrouting (BGP) sprider sig i en modell av den 5 Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet -ER-2006:36

6 6(14) svenska delen av Internet 6 har ökad insikt uppnåtts om hur slutanvändare i Sverige skulle påverkas. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer om skyddsåtgärder mot störningar och angrepp som främst riktar sig till Internetoperatörer. Avsikten är att operatörer under 2008 bjuds in till för att diskutera rapportens åtgärdsförslag och andra tänkbara åtgärder för att öka skyddet för den kritiska gränsroutingfunktionen. Åtgärder för information till användare Informera om sårbarheter Sitic har under året publicerat 152 sk. nämnvärt-inlägg, 199 särskilda råd och 5 blixtmeddelanden. Dessa meddelanden har till syfte att informera intressenterna om sårbarheter och tekniska omständigheter i system som kan påverka deras stabilitet. De olika kanalerna används i ordning för stigande allvarlighetsgrad av sårbarheter, för att ge intressenterna en enkel möjlighet att välja vilken nivå av problem de vill övervaka. Sitic undersöker för närvarande önskemål och behov av mer intressentanpassad övervakning av sårbarheter. Utveckla råd för beställning av Internettjänster Åtgärden har slagits ihop med och genomförs i samband med åtgärden Ta fram rekommendationer till tillhandahållare av innehållstjänster för ökad tillgänglighet. Samordna och intensifiera informationsinsatser till användare Ett genomförande av åtgärden förutsätter ett regeringsuppdrag och särskild finansiering. har under året aktivt bidragit i kampanjen Surfa Lugnt som en av finansiärerna men även i styrgruppen, Surfa Lugnts expertpanel på webben och med kompetens i samband med regionala möten. Surfa Lugnt kommer under år 2008 att inleda åtgärder för säkrare e-affärer riktade till mindre företag. Utbilda blivande lärare i Internetsäkerhet Genomförandet av åtgärden ligger på respektive högskola och universitet. har endast i begränsad utsträckning resurser att påverka detta område. har på regionala seminarier inom ramen för Surfa Lugnt-kampanjen haft föreläsningar för bl.a. lärare i Internetsäkerhet. Vidareutveckla webbplats för Internetsäkerhet har under året förvaltat och uppdaterat webbplatsen för säkerhetsinformation till Internetanvändare särskilt med innehåll från den rapport om säkerhet i lokala trådlösa 6 Säkerhetshot vid utbyte av trafik mellan Internetoperatörer - -ER-2007:14

7 7(14) nät som publicerades under året 7. För att kunna genomföra större insatser och utveckla webbplatsen förutsätts dock särskild finansiering. Åtgärder för ett ökat ansvarstagande för användarnas säkerhet Arbete med specificerade krav på god funktion och teknisk säkerhet har specificerat krav på god funktion och teknisk säkerhet gällande främst det förebyggande säkerhetsarbetet innehållandes krav på riskanalys, riskhantering och planering och rutiner för att hantera avbrott och störningar. Detta har gjort i formen av allmänna råd för tillhandahållare av allmänt tillgängliga kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster vilket inkluderar Internetoperatörer 8. Följa upp Internetoperatörernas funktionsförmåga har inlett en tillsynsinsats för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i Lagen om elektroniska kommunikationer (LEK) 5 kap. 6a innefattande bland annat Internetoperatörer 9. Tillsynsinsatsen riktar sig till 55 tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationsnät och tjänster. Utöver tillsynsinsatsen har informerat samtliga 450 till anmälda operatörer om skyldigheterna i lagen och de allmänna råden. Ge Internetoperatörerna laglig möjlighet att förhindra spridning av skadlig trafik lämnade i samband med rapporten Strategi för ett säkrare Internet i Sverige ett förslag till regeringen avseende förändring av LEK som skulle ge Internetoperatörer en legal möjlighet att vidta akuta åtgärder som filtrering av elektroniska meddelanden som äventyrar tjänsten eller nätets funktion som t.ex. tillgänglighetsattacker. Internetoperatörer har begränsade möjligheter att vidta åtgärder mot abonnenter i en situation där denne råkat ut för trojaner eller andra program som massutsänder e-post eller överbelastar webbtjänster. En sådan legal möjlighet bör kopplas till ett informationskrav om de åtgärder som vidtas. Frågan om lagändringen ligger hos näringsdepartementet. Så vitt känner till är ingen förändring av LEK i enlighet med förslag planerad för närvarande. Utreda krav på ökat ansvar för tillhandahållare av programvaror och utrustning föreslog i handlingsplanen för ett säkrare Internet i Sverige att en utredning görs gällande krav på ökat ansvar för tillhandahållare av programvaror och utrustning. En 7 Säkerhet i lokala trådlösa nätverk råd till användare för ökad säkerhet -ER-2007:16 8 Allmänna råd om god funktion och teknisksäkerhet samt uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid 9 Tematisk tillsyn av allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet diarenummer

8 8(14) sådan utredning ligger framförallt utanför mandat. kan notera den positiva utvecklingen att Internetoperatörer i allt större utsträckning paketerar säkerhetsprogramvaror med de tjänster som levereras samt att hårdvara som modem med trådlös funktionalitet har säkerhetsmekanismer påslagna direkt vid leverans. En liknande utveckling från andra tillhandhållare av programvaror och utrustning vore önskvärd. Åtgärder för att främja kunskapsutveckling Informera aktörer om de finansieringskällor som finns Det primära ansvaret för aktiviteten ligger på de myndigheter som har ansvar på respektive forskningsområde. har noterat att KBM aktivt börjat informera om forskningsanslag från EU på området för skydd av kritisk infrastruktur. Arbeta för att medel avsätts inom ramen för EU:s forskningsprogram avseende Internets infrastruktur Aktiviteterna i handlingsplanen är sådana som är svåra för att påverka men har noterat att en ökning av medlen skett, bl.a. via EU:s forskningsprogram EPCIP (European Programme for Critical Infrastructure Protection). Åtgärder för att fördjupa det svenska deltagandet i internationellt arbete Öka svensk samordning och deltagande i internationella fora Den här åtgärden innefattar internationellt arbete gällande Internetsäkerhet och ingår som en delmängd i området Internet Governance, den internationella förvaltningen av Internet. har inlett arbetet med att fördjupa det svenska deltagandet i internationellt arbete. har tillsammans med näringsdepartementet inrättat en svensk referensgrupp för frågor om den internationella förvaltningen av Internet, och som innefattar Internetsäkerhet. deltar aktivt i flera organ och fora som arbetar med dessa frågor, bl.a. Internet Governance Forum (IGF), GAC/ICANN, RIPE, den internationella teleunionen (ITU), den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhetsfrågor (ENISA) där är svensk kontaktpunkt samt de internationella nätverk som Sitic deltar i, se nedan.. Ett utökat ansvar för samordning och deltagande i internationella fora förutsätter särskild finansiering. Tydliggöra svensk ansvarsfördelning i samband med internationella kontakter om säkerhet i Internets infrastruktur Det primära ansvaret för aktiviteten har regeringskansliet. Vidareutveckla operativt internationellt nätverk för incidenthantering Sitic är medlem i nätverken FIRST, TF-CSIRT och EGC som alla har ett växande antal medlemmar. Sitic är vidare aktiva inom NCF, IWWN samt deltagare i ENISAprojekt. Dessa nätverk har visat sig vara effektiva för både informationsspridning och samordning vid operativa insatser under 2007, mest notabelt under Estlandsincidenten.

9 9(14) Fortsatt aktivt deltagande i översyn av EU-direktiv Det primära ansvaret för aktiviteten har regeringskansliet. har aktivt bidragit med underlag. Öka deltagandet i standardiseringsarbete har genomfört en förstudie avseende standardiseringsorganisationer och grupper på området. Ett utökat deltagande i standardiseringsarbete är dock resurskrävande och skulle förutsätta särskild finansiering. Inga beslut har fattats avseende ett utökat deltagande i olika grupperingar. Åtgärder för att förbättra förmågan till krishantering Öka erfarenhetsutbytet, följa upp och dra lärdomar av större störningar De större störningar som inträffat under 2007 kan delas in i tekniska och innehållsmässiga störningar. De tekniska störningar som inträffat, huvudsakligen till följd av vädersituationen, avgrävda kablar, haverier i utrustning t.ex. pga. bristfälliga programuppgraderingar etc, har hanterats inom ramen för robusthetsarbete och tillsynsarbete. Störningar som kommit till följd av trafikinnehållet på Internet har hanterats av Sitic som under året fortsatt att publicera lärdomar och analyser. Lärdomar som dragits, och kommunicerats, är att ett säkert Internet till stor del är något användarna själva måste skapa förutsättningar för genom sitt beteende och för att förändra beteenden krävs både information och motivation. Genom att informera snabbt och korrekt, utan överdrifter eller alarmism, har genom Sitic skapat möjligheter för användare att hitta motiv till att förbättra sin säkerhetsmedvetenhet. Ta fram en koordinerande kontinuitetsplan för Internets infrastruktur i Sverige Aktiviteten kommer att påbörjas under år Aktiviteten kommer att ske genom samverkan med branschen. Utreda alternativa kommunikationsformer för driftsansvariga under kriser Tanken med aktiviteten är att vid större störningar eller kriser kan de som upprätthåller viktiga delar av Internets infrastruktur behöva en möjlighet att kunna kommunicera, angående störningen eller krisen, på en annan kanal än den som drabbats av en störning för att gemensamt kunna hantera situationen. Aktiviteten pågår sedan många år inom ramen för arbetet med den nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Detta arbete påverkar Internet eftersom Internet nyttjar dessa operatörers nät och flera av medlemmarna är Internetoperatörer. En ansökan om att ansluta dessa operatörers driftledningscentraler till försvaretstelenät (FTN) är inlämnad till Försvarsmakten. Utreda alternativa informationskanaler från Sitic till användare om Internets status i samband med störningar på Internet Aktiviteten har inte påbörjats.

10 10(14) Förslag till verksamhet under år 2008 kommer under år 2008 att påbörja de aktiviteter som ännu inte genomförts och som har en möjlighet att genomföra. avser att vidareutveckla samarbetet med andra organisationer för att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen. kommer också att ta fram en förnyad handlingsplan i enlighet med den förvaltningsplan som finns i rapporten Strategi för ett säkrare Internet i Sverige - -ER-2006:12. Åtgärder som kräver särskilt uppdrag eller finansiering För de åtgärder i handlingsplanen som står som ansvarig för men som kräver särskilt uppdrag eller finansiering avser att återkomma med mera information under mars månad De åtgärderna är: - Samordna och intensifiera informationsinsatser till användare - Vidareutveckla webbplats för Internetsäkerhet - Öka svensk samordning och deltagande i internationella fora - Öka deltagandet i standardiseringsarbete Marianne Treschow Generaldirektör Promemorian har beslutats av generaldirektören Marianne Treschow. I ärendets slutliga handläggning har även ställföreträdande avdelningschefen Christoffer Karsberg och handläggaren Björn Scharin (föredragande) deltagit.

11 11(14) Bilaga 1 Sammanfattning av den ursprungliga handlingsplanen från Strategi för ett Säkrare Internet, 4 juli 2006 Ansvarig anger vilken eller vilka aktörer som ansvarar för att den aktuella åtgärden blir genomförd och utförs på det sätt som avses. Under angelägenhetsgrad anges om en åtgärd är pågående, planerad eller föreslagen. Om den är föreslagen viktas den som angeläget eller mycket angeläget. Genomförande av en föreslagen åtgärd kan förutsätta ett beslut på regeringsnivå. De åtgärder som är beredd att genomföra innebär att särskilt uppdrag och i förekommande fall finansiering kan krävas för att genomföra åtgärden. Tid anger inom vilken tid en åtgärd planeras vara genomförd, inom ett år, två år, tre år eller fyra år. Annars anges den som löpande. Under kostnad anges en kostnadsuppskattning för de åtgärder som är föreslagna, dvs. de som inte är pågående eller planerade. Kostnadsuppskattningen görs med avseende på följande intervall: Låg: Under kr Medel: kr Hög: Över kr Kostnaden för en löpande åtgärd är uppskattad på årsbasis. Åtgärd Ansvarig Angelägenhetsgrad Tid Kostnad 6.1 Åtgärder för att skydda Internets fysiska och logiska infrastruktur Ta fram rekommendationer till tillhandahållare av innehållstjänster för ökad tillgänglighet Främja användningen av DNSSEC i namnservrar Ta fram rekommendationer om säkrare trafikutbyte mellan Internetoperatörer Planerad < 2 år - Planerad < 2 år - < 2 år -

12 12(14) Åtgärd Ansvarig Angelägenhetsgrad Tid Kostnad 6.2 Åtgärder för information till användare Informera om sårbarheter /Sitic Löpande - Utveckla råd för beställning av Internettjänster Samordna och intensifiera informationsinsatser till användare II-stiftelsen < 2 år - Mycket angeläget Löpande Hög Utbilda blivande lärare i Internetsäkerhet Högskolor och universitet Angeläget < 2 år Hög Vidareutveckla webbplats för Internetsäkerhet Angeläget < 2 år Medel 6.3 Åtgärder för ett ökat ansvarstagande för användarnas säkerhet Arbete med specificerade krav på god funktion och teknisk säkerhet < 1 år - Följa upp Internetoperatörernas funktionsförmåga Planerad < 2 år, därefter löpande - Ge Internetoperatörerna laglig möjlighet att förhindra spridning av skadlig trafik Utreda krav på ökat ansvar för tillhandahållare av programvaror och utrustning Regeringen Mycket angeläget < 2 år Låg Regeringen Mycket angeläget < 3 år Hög 6.4 Åtgärder för att främja kunskapsutveckling Informera aktörer om de finansieringskällor som finns Berörda myndigheter Angeläget Löpande Låg

13 13(14) Åtgärd Ansvarig Angelägenhetsgrad Tid Kostnad Arbeta för att medel avsätts inom ramen för EU:s forskningsprogram avseende Internets infrastruktur Regeringen Angeläget Löpande Låg 6.5 Åtgärder för att fördjupa det svenska deltagandet i Internationellt arbete Öka svensk samordning och deltagande i internationella fora Tydliggöra svensk ansvarsfördelning i samband med internationella kontakter om säkerhet i Internets infrastruktur Vidareutveckla operativt internationellt nätverk för incidenthantering Fortsatt aktivt deltagande i översyn av EU-direktiv Öka deltagandet i standardiseringsarbete Mycket angeläget Löpande Hög Regeringen Mycket angeläget < 1 år Låg /Sitic Löpande - Regeringen < 2 år - Angeläget Löpande Hög 6.6 Åtgärder för att förbättra förmågan till krishantering Öka erfarenhetsutbytet, följa upp och dra lärdomar av större störningar Ta fram en koordinerande kontinuitetsplan för Internets infrastruktur i Sverige Utreda alternativa kommunikationsformer för driftsansvariga under kriser Utreda alternativa informationskanaler från Sitic /Sitic Löpande - Mycket angeläget < 4 år Hög Angeläget < 4 år Medel /Sitic Planerad < 2 år -

14 till användare om Internets status i samband med störningar på Internet Sida 14(14)

Datum Vår referens Sida Dnr: (6) Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige

Datum Vår referens Sida Dnr: (6) Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-02-20 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PTS överlämnade

Läs mer

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011

Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare Internet i Sverige 2009-2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-03-02 Dnr: 09-1276 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av genomförda aktiviteter enligt handlingsplan för ett säkrare

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-03-23 Dnr: 16-3568 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Hi3G Access AB Att. Magnus Forslund Tillsyn över dokumentation

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Com Hem AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-2574 Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Com Hem AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Tele2 Sverige AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-04-20 Dnr: 17-1211 Nätsäkerhetsavdelningen Ulrika de la Iglesia 08-678 56 29 ulrika.delaiglesia@pts.se Tele2 Sverige AB Årlig tillsyn över incidentrapportering

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1282 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-678 55 41 anders.lindell@pts.se Hi3G Access AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade

Läs mer

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-9556 17 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se TeliaSonera Sverige AB Tillsyn om störningar och

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Helén Lindqvist Nivå Avdelningen två för nätsäkerhet Nivå tre helen.lindqvist@pts.se Nivå fyra» Nivå

Läs mer

IT-lösningar för en hållbar utveckling

IT-lösningar för en hållbar utveckling YTTRANDE DATUM VÅR REFERENS 15 september 2004 04-9911/60 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Christoffer Karsberg 1 juli 2004 M2004/1328/Hm Avdelningen för nätsäkerhet 08-678

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet Handlingsplan 2008 2009 2010 Dr. Per Oscarson Krisberedskapsmyndigheten Krisberedskapsmyndigheten försvinner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter KBM,

Läs mer

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-12-18 Dnr: 12-8689 18 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Malmberg 08-678 56 04 Karin.Malmberg@pts.se Generic Mobile Systems Sweden AB Box 4023 131 04 Nacka Informationsskyldighet

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2017-02-01 Dnr: 16-6142 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Regionalt krisledningsseminarium avseende el- och telekomfunktioner Stockholm mars 2010 Syfte med seminariet är att:

Regionalt krisledningsseminarium avseende el- och telekomfunktioner Stockholm mars 2010 Syfte med seminariet är att: Regionalt krisledningsseminarium avseende el- och telekomfunktioner Stockholm 10-11 mars 2010 Syfte med seminariet är att: 1. Utveckla förståelsen mellan teleoperatörer, elnätsägare och områdesansvariga

Läs mer

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se

Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se AVSKRIVNINGSBESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-12-13 Dnr: 16-9097 32 Nätsäkerhetsavdelningen Tillsyn avseende domännamnsregistret för den nationella toppdomänen.se Saken Tillsyn avseende domännamnsregistret

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning

RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN DIARIENR eförvaltning DATUM RAPPORTNUMMER 6 februari 2008 PTS-ER-2008:3 ISSN 1650-9862 DIARIENR 08-375 eförvaltning Innehåll 1 Uppdraget...5 2 Tillhandahållna e-tjänster...5 3 Planerade e-tjänster...5 4 Användningen av e-tjänsterna...6

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Förändringar i nya LEK

Förändringar i nya LEK Förändringar i nya LEK Informationsmöte 6 september 2011 Staffan Lindmark Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen Vi kommer att beskriva förändringar inom följande områden Driftssäkerhet och informationssäkerhet.

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se. Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010

2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se. Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010 PROMEMORIA Datum Sida 2010-03-18 1(5) Anna Rappe anna.rappe@pts.se Mötesanteckningar Integritetsforum, 18 mars 2010 Anmälda deltagare: Pär Nygårds, Nils Weidstam (IT&Telekomföretagen), Stefan Tengvall

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands

Förutsättningar för övningar och praktiska prov avseende drift av Internet i Sverige oberoende av funktioner utomlands HANDLÄGGARE AVDELNING/ENHET, TELEFON, EPOST DATUM VÅR REFERENS Anders Rafting 15 december 2001 01-026615 IS, Informationssäkerhet 08-6785541 Anders.Rafting@pts.se Regeringen Näringsdepartementet 103 33

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: /60 1(5)

Datum Vår referens Sida Dnr: /60 1(5) Yttrande Datum Vår referens Sida 2009-08-26 Dnr: 09-4998/60 1(5) Er referens IJ2009/792/KO Konsumentavdelningen Maria Joleby 08-678 56 49 Maria.Joleby@pts.se Integrations- och jämställdhetsdepartement

Läs mer

Tillsyn av åtgärder för skydd av behandlade. uppgifter i butiks- och återförsäljarledet.

Tillsyn av åtgärder för skydd av behandlade. uppgifter i butiks- och återförsäljarledet. 16-11007-4 BESLUT Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 16-11007 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Mikael Ejner 08-678 57 21 mikael.ejner@pts.se Telenor Sverige AB Stefan Wahlstedt Endast via e-post Tillsyn

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör

Överlämnande av nummer vid byte av tjänsteleverantör AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-10-04 Dnr: 16-5176 30 Nätsäkerhetsavdelningen Andreas Häll 08-6785800 andreas.hall@pts.se SwedfoneNet AB, 556892-3360 Björkgatan 77 752 23 Uppsala

Läs mer

PTS dokument Kravspecifikation upphandling av teknisk och säkerhetskunnig konsult, daterad 2009-01-23, behöver rättas på ett par punkter.

PTS dokument Kravspecifikation upphandling av teknisk och säkerhetskunnig konsult, daterad 2009-01-23, behöver rättas på ett par punkter. PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-01-26 Dnr: 09-190 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Rättelse av kravspecifikation avseende upphandling

Läs mer

Remissvar över rapporten Utveckling av Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum

Remissvar över rapporten Utveckling av Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum Datum 2007-02-05 Er ref: N2006/6947/ITFoU Sida 1(5) Näringsdepartementet Enheten för IT, forskning och utveckling 103 33 STOCKHOLM Remissvar över rapporten Utveckling av Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum.SE

Läs mer

Vilken säkerhet i stadsnäten?

Vilken säkerhet i stadsnäten? Vilken säkerhet i stadsnäten? Ove Landberg Enhetschef, Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Därför finns PTS En väl fungerande telekommarknad Alla ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Saken. PTS underrättelse

Saken. PTS underrättelse Underrättelse Datum Vår referens Sida 2013-10-03 Dnr: 13-9210 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Linn Berggren 08-678 57 08 linn.berggren@pts.se Hi3G Access AB Att: Jennie Ljungqvist, Josefine Jonsson Carin

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Remissvar avseende vallagskommitténs slutbetänkande Eröstning och andra valfrågor (SOU 2013:24)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Remissvar avseende vallagskommitténs slutbetänkande Eröstning och andra valfrågor (SOU 2013:24) Datum Vår referens Sida 2013-07-30 Dnr: 13-5692 1(5) Ert datum Er referens 2013-05-02 Ju2013/3126/L6 Rättssekretariatet Anneli Sihlstedt 08-678 5578 anneli.sihlstedt@pts.se Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Strategi för ett säkrare Internet i Sverige

Strategi för ett säkrare Internet i Sverige DATUM RAPPORTNUMMER 4 juli 2006 PTS-ER-2006:12 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-3280 Strategi för ett säkrare Internet i Sverige Förord Post- och telestyrelsen, PTS, har av regeringen fått i uppdrag att lämna

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Remissvar Regional indelning - tre nya län

Remissvar Regional indelning - tre nya län YTTRANDE Datum Vår referens 2016-09-22 Dnr: 16-8055 Aktbilaga 3 Sida 1(5) SA1 Stina Levin 086785658 stina.levin@pts.se Er referens Fi2016/02568/K Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Kontinuitetshantering ur ett samhällsperspektiv SIS 2013-02-07 Clas Herbring: MSB Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet clas.herbring@msb.se MSB:s Uppdrag MSB har ansvar för frågor om skydd mot

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Regeringsuppdrag på PTS Nivå två -Nivå två exempel tre från Internetområdet Nivå fyra Kajsa Ritzén» Nivå & femulrika Strömqvist

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 2010:77 RI (Dnr 001-962/2010) Föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser för kommun och landsting Remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-04-29 Dnr: 14-11113 11 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Alltele Allmänna Svenska Telefoniaktiebolag Att: Paul Aicardi

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Integritetsforum Torsdagen den 9 november 2017 Välkomna! Agenda Internationella frågor EU:s

Läs mer

Säkerhet bygger man in, man skruvar inte dit den efteråt - eller?

Säkerhet bygger man in, man skruvar inte dit den efteråt - eller? Säkerhet bygger man in, man skruvar inte dit den efteråt - eller? Sveriges IT-Incidentcentrum levererar konkurrensneutral ITsäkerhet för offentlig sektor och näringsliv stefan.b.grinneby@sitic.se Kort

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum 23 november 2016

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum 23 november 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-12-20 Dnr: 1(5) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum 23 november 2016 Inledning, presentationsrunda

Läs mer

Driftsäkerhet i elektroniska kommunikationer

Driftsäkerhet i elektroniska kommunikationer Rapportnummer PTS-ER: 2013:12 Datum 2013-05-27 Driftsäkerhet i elektroniska kommunikationer Analys av större störningar under 2012 Analys av större störningar under 2012 Rapportnummer PTS-ER: 2013:12 Diarienummer

Läs mer

Status för.se:s kvalitets- och säkerhetsarbete. Anne-Marie Eklund Löwinder amel@iis.se

Status för.se:s kvalitets- och säkerhetsarbete. Anne-Marie Eklund Löwinder amel@iis.se Status för.se:s kvalitets- och säkerhetsarbete Anne-Marie Eklund Löwinder amel@iis.se .SE:s kvalitetspolicy Vi vill göra rätt från början. Vi kontrollerar att vi gör rätt. Vi har en tydligt definierad

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36 NIS-direktivet NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 Säkerhet i

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. ---

Föreläggandet gäller omedelbart enligt 64 telelagen. --- FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Rättsavdelningen 08-678 57 23 my.bergdahl@pts.se DATUM VÅR REFERENS 26 juni 2003 03-1862 Callmedia Telecom CMT AB Box 239 201 22 Malmö

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Internet möjliggörare och utmanare

Internet möjliggörare och utmanare Internet möjliggörare och utmanare Internetdagarna 2005 Marianne Treschow Generaldirektör Post- och telestyrelsen Agenda Inledning IP-baserad telefoni marknad, konkurrenspåverkan och tankar kring reglering

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

RAPPORTNUMMER 8 februari 2006 PTS-ER-2006:2 ISSN Diarienr timmarsmyndigheten

RAPPORTNUMMER 8 februari 2006 PTS-ER-2006:2 ISSN Diarienr timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 8 februari 2006 PTS-ER-2006:2 ISSN 1650-9862 Diarienr 04-16199 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning...5 1 Uppdraget...7 2 Tillhandahållna tjänster...7 3 Planerade e-tjänster...8

Läs mer

Driftsäkerhetsforum. 26 november 2014. Post- och telestyrelsen

Driftsäkerhetsforum. 26 november 2014. Post- och telestyrelsen Driftsäkerhetsforum 26 november 2014 Post- och telestyrelsen Agenda ENISA Utredning om försörjningstunnlar Föreskrifter driftsäkerhet Fika ca 10.45 Kommande tillsyn Telö15 Övriga frågor Nästa möte Föreskrifter

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning REMISS Datum Vår referens 2013-04-25 Dnr: 13-4788 1(9) Remiss angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning PTS publicerade år 2009 en vägledning om vilka tjänster och nät som

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter.

Post- och telestyrelsen (PTS) har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde följande synpunkter. Datum Vår referens Sida 2008-12-18 Dnr: 08-12135/60 1(5) Ert datum Er referens N2008/7658/ITP Rättssekretariatet Eva Hallén 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se Näringsdepartementet Enheten för IT-politik 103

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet samt transmission -C 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 6 3 (7) 1 Allmänt Borderlight har styrdokument

Läs mer

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni AVSKRIVNINGSBESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-01-25 Dnr: 14-11120 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Uppföljande tillsyn avseende kontinuitetsplan för bredbandstelefoni

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer