Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga"

Transkript

1 Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här är de ersättningar som kan betalas ut om du tecknat en försäkring på 30 prisbasbelopp, vilket motsvarar kronor, Har försäkringsbolaget ingen försäkring med just det försäkringsbeloppet har vi valt ett närliggande. Du kan jämföra individuellt tecknade försäkringar och några bolags generella gruppförsäkringar. En barnförsäkring ska ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall. Ersättningar för bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet), och ersättning om barnet blir långvarigt sjukt är viktiga delar i barnförsäkringarna. I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar. En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades därför ersätts oftast inte medfödda sjukdomar.

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämförelsen grundar sig på försäkringsvillkoret som anges nedan. Skandia Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Allmänna villkor 2008 Trygg-Hansa Trygg Hansa Försäkrings AB Trygga Barn 82:5,

3 Krav för att köpa försäkringen och när försäkringen upphör Vissa bolag kräver att du som förälder har en kundrelation till försäkringsbolaget eller till en viss bank för att få teckna försäkringen för ditt barn. Krav på att du lämnar hälsodeklaration är vanligt för att bolagen skall kunna göra en riskbedömning. Tänk på att oavsett om bolaget kräver hälsodeklaration eller inte så gäller försäkringen inte för symtom som visat sig innan försäkringen börjat gälla. Barnförsäkringar upphör vid en viss ålder. Gruppförsäkring kan upphöra tidigare t ex om gruppavtalet sägs upp eller om du inte längre är medlem i gruppen. När barnförsäkringen upphör erbjuds du hos många bolag att teckna en vuxen sjukoch olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning. När en gruppförsäkring upphör, av annan orsak än att barnet uppnått en viss ålder, finns rätt att teckna fortsättningsförsäkring. Krävs kundrelation/medlemskap för att köpa försäkring? Exempelvis krav på hemförsäkring, vuxenolycksfallsförsäkring eller bankkonto i en viss bank. Gruppförsäkringar kan du bara teckna om du är medlem i en viss organisation. Krävs hälsodeklaration? Vid ansökan måste du fylla i uppgifter om barnets hälsa och om ni sökt vård för barnet. Uppgifterna som lämnas ligger till grund för försäkringsbolagets riskbedömning. Även om ingen hälsodeklaration krävs kommer barnförsäkringen inte att gälla för symtom som visat sig innan försäkringen börjat gälla Försäkringen upphör Här anges högsta ålder för att ha barnförsäkringen kvar. En gruppförsäkring upphör när du inte längre är medlem i gruppen eller när gruppavtalet upphör. Skandia Nej Ja Årsförfallodagen efter 30- årsdagen Trygg-Hansa Nej Ja Årsförfallodagen efter 25- årsdagen

4 Prisuppgift och försäkringsbelopp Vilket försäkringsbelopp du väljer påverkar vissa försäkringsersättningar, t ex medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringsbelopp i jämförelsen I denna jämförelse har vi valt att jämföra försäkringar med ett försäkringsbelopp på 30 pbb, dvs kr (2012), eller det försäkringsbelopp i kronor som ligger närmast. Blir avvikelsen för ett högre försäkringsbelopp mer än 20 % jämförs närmast lägre försäkringsbelopp. Årspremie Premien gäller vid det försäkringsbelopp vi valt och när försäkringen tecknas för nyfött barn. Om annan premie gäller vid nyteckning för äldre barn anges det under +- tecknet. Skandia kr kr Vid 25 år är premien kr. Trygg-Hansa kr kr Vid 13 år är premien kr. Lägsta försäkringsbelopp som erbjuds en erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det lägsta försäkringsbelopp som erbjuds. Högsta försäkringsbelopp som erbjuds en erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det högsta försäkringsbelopp som erbjuds kr kr kr kr

5 Bestående skada/sjukdom & olycksfall (medicinsk & ekonomisk invaliditet, ärr) Ersättning för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet är de viktigaste ersättningarna i försäkringen. Ersätts medicinsk invaliditet? Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående funktionsnedsättning, fysik eller psykisk, till följd av ett olycksfall eller ersättningsbar sjukdom. Ersätts ekonomisk invaliditet? Ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet blir bestående arbetsoförmögen pga sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid pga sitt funktionshinder. Kan både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersättas? Hos några bolag kan ersättning betalas ut både för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Andra bolag räknar av den ersättning som utbetalats för medicinsk invaliditet från ersättningen för ekonomisk invaliditet. Skandia Ja Ja Ja Ja Trygg-Hansa Ja Ja Ja Ja Ersätts vanprydande ärr? Ersättning för vanprydande ärr är en kompensation för bestående utseendemässiga skador. en har egna tabeller för att beräkna ärr-ersättning.

6 Ersättningsnivå medicinsk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Vid 10% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Exempel om försäkringsbeloppet är 30 prisbasbelopp ( ) blir ersättningen vid 10% invaliditet kr. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Vid 20% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Vid 50% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Vid 100% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Skandia kr kr kr kr Trygg-Hansa kr kr kr kr

7 Ersättningsnivå ekonomisk invaliditet För att få ersättning för ekonomisk invaliditet måste arbetsoförmågan bedömas vara bestående nedsatt till minst 50%. Arbetsförmågan bedöms vanligen bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke och rehabiliteringsåtgärder är utredda. Några bolag har även som krav att Försäkringskassan fattat beslut om aktivitet/sjukersättning. Ersättningsnivån är beroende av valt försäkringsbelopp och utbetalas vanligen som engångsbelopp. Vid 50% arbetsoförmåga Vid 100% arbetsoförmåga Skandia kr i månaden efter 3 månaders karens till 65 års ålder. (Inget engångsbelopp) kr i månaden efter 3 månaders karens till 65 års ålder. (Inget engångsbelopp). Trygg-Hansa kr kr

8 Engångsbelopp vid allvarlig diagnos De flesta bolagen utbetalar också ett engångsbelopp om den försäkrade får någon av de diagnoser som räknas upp i villkoren. Finns engångsbelopp vid allvarlig Engångsbelopp diagnos? Ersättningen utbetalas när diagnos fastställts av läkare. Utbetalningen påverkar inte möjligheten att få ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Under +-tecknet anges vilka diagnoser som ger rätt till ersättning. Skandia Ja (Ekonomisk första hjälp) kr Hos Skandia ger följande sjukdomar rätt till ersättning: Malign tumör samt kraniofaryngiom, Multipel scleros (MS), barnreumatism före 16 år, allvarlig hjärnskada orsakad av olycksfall, svår ryggmärgsskada. Trygg-Hansa Ja (Händelseförsäkring) Hos Trygg Hansa ger följande sjukdomar rätt till ersättning: malign sjukdom (cancer) ICD C00-C97, D00-D09, benign hjärntumör (godartad) ICD D32-D33,D43 psykisk sjukdom ICD F00-F69(om vårdbidrag eller 50% arbetsförmåga), MS ICD G35, allvarlig hjärnskada ICD I60- I69, S06.1-S06.9, juvenil arthrit ICD M08 som drabbar minst tre leder kr (10% av försäkringsbeloppet)

9 Karenstid, undantag & begränsning sjukdom Undantag - betyder att försäkringen aldrig gäller för de sjukdomar som uppräknas. Begränsningar - betyder att försäkringen i vart fall kan ge viss ersättning. Karenstid- eller kvalificeringstid innebär att försäkringen inte gäller för de sjukdomar som visat sig under karenstiden. I gruppförsäkringar är en karenstid på 6 månader vanlig. I individuellt tecknade försäkringar är det vanligt med karenstider om försäkringen tecknas när barnet är 6 år eller äldre. Försäkringen gäller då inte för vissa sjukdomar, om sjukdomen visat sig inom 1 till 2 år efter att försäkringen börjat gälla. ICD-koderna som används refererar till en klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem. Tänk på att försäkringen aldrig gäller för sjukdom som visat sig före du tecknat försäkringen. Finns karenstid för ALLA sjukdomar? Karenstid eller kvalificeringstid innebär att försäkringen inte gäller för de sjukdomar som visat symtom under karenstiden. Neuropsykiatriska störningar t ex autism, ADHD Neuropsykiatriska störningar omfattar psykisk utvecklingsförsening/stör ning, beteendestörningar, föresenad tal-, språkoch gångutveckling (ICD kod F70-F99) som inte ersätts. T ex autism, Aspergers syndrom, ADHD och Tourettssyndrom. Skandia Nej Undantag Försäkringen gäller inte för ADHD, ADD, DAMP, MBD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller liknande tillstånd, psykomotorisk utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning. Trygg-Hansa Nej Undantag Försäkringen gäller inte för neuropsykiatrisk störning (ICD F70-F99) t ex ADHD, autism, Asbergers syndrom och utvecklingsförsening. Psykisk sjukdom t ex depression, anorexi Psykisk sjukdom omfattar (ICD F00-F69). T ex psykos, neuros, anorexi, bulmi, schizofreni, depression, depressiva tillstånd och ångestsyndrom. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder+karenstid Om försäkringen köps efter det att barnet fyllt 10 år gäller den inte för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar och inte heller för följder av sådana tillstånd.(icd F00-F99) Begränsningar För psykisk sjukdom, (ICD F00-F69), t ex psykos, neuros, anorexi, bulimi, schizofreni och depression ger Trygg Hansa ingen ersättning för medicinsk-, ekonomisk invaliditet eller månadsersättning vid vårdbidrag/arbetsoförmå ga. Missbildningar och kromosomavvikelser t ex Downs syndrom Missbildningar och kromosomavvikelse omfattar (ICD kod Q00- Q99) t ex Downs syndrom, missbildning i inre organ och på könsorgan/urinorgan, deformiteter i muskler och skelett. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för missbildning och kromosomavvikelse (ICD Q00-Q99) t ex Downs syndrom och missbildning i inre organ.

10 forts Undantag & begränsning sjukdom Skandia Trygg-Hansa Sjukdomar inom nervoch muskelsystemet t ex CP-skada Sjukdomar inom nervoch muskelsystemet omfattar (ICD kod G11- G12, G40-41, G60, G70- G71, G80, G91) t ex Cerebral pares (CP) ICD G80, epilepsi ICD G40 och muskelförtvining. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet ( ICD G11, G12, G46, G60, G71 och G80) t ex CP och muskelförtvining samt vid epilepsi,(icd G40) Blod och ämnesomstättningsjuk domar tex cystisk fibros Blod- och ämnesomsättningssjukd omar omfattar t ex blödarsjuka ICD D66- D67, blodkärlstumör ICD D18, endokrina- och ämnesomsättningssjukd omar, adrenogenitala rubbningar ICD E25, cystisk fibros ICD E84 och rubbningar i könshormons produktionen ICD E70- E88. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för blödarsjuka (ICD D66-D67), eller medfödda ämnesomsättningssjukd omar, (ICD E70-E90), t ex fenylketonuri och cystisk fibros. Sjukdomar i öra & öga t ex sensorieneural hörselnedsättning Sjukdom i öra och öga omfattar t ex sensorieneural hörselnedsättning ICD H90, dövstumhet ICD H91.3, infantil grå starr ICD 26.0, retinopati kärlförändring i ögats näthinna ICD H35 och Nystagmusögondarrning ICD H55. Försäkringen gäller aldrig om symptom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för sensorieneural hörselnedsättning (ICD H90.3-H90.8). Medfödda virus-, infektions- och parasitsjukdomar Medfödda virus-, infektions- och parasitsjukdomar omfattar(icd P35 och P37). Även infertilitet på grund av medfödd sjukdom (ICD N46 och N97). Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Inga undantag eller begränsningar

11 Tilläggsförsäkring för undantagna sjukdomar I flera bolag kan man teckna en tilläggsförsäkring, som utbetalar ett engångsbelopp vid medfödd sjukdom eller andra undantagna sjukdomar. Skandia Trygg-Hansa Finns Måste tecknas tilläggsförsäkrin innan barnet är g för undantagna sjukdomar? Tillägget måste vanligen tecknas innan barnet blivit sex månader. Hos vissa bolag upphör det tidigare än barnförsäkringen. Ett vanligt krav för att få ersättning är att Försäkringskassa n beviljat vårdbidrag. Ja Skandias tillägg för medfödda sjukdomar omfattar de sjukdomar som undantas i barnförsäkringen. Engångsbelopp Årspremie Finns krav på vårdbidrag från Försäkringskas san? En förutsättning för att få ersättning är att vårdbidrag beviljats för samma sjukdom eller olycksfallskada under försäkringstiden. Tilläggsförsäkri ngen upphör 6 månader kr 499 kr Ja Vid utbetalning dock senast vid årsfallodagen efter 12 års ålder. Ja TryggaBarn Plus ger ersättning för följande sjukdomar: Blödarsjuka, (ICD D66-D67), medfödda ämnesomsättnin gssjukdomar (ICDE70-E90),t ex cystisk fibros och fenylketonuri, neuropsykiatrisk störning(icd F70-F99)t exadhd, autism, utvecklingsförsen ing, sjukdom inom centrala nerv-och muskelsystemet (ICD G11, G12, G46, G60, G71 och G80 )t ex CP, muskelför tvining, epilepsi (ICD G40), sensorineural hörselnedsättnin g (ICD H90.3 H90.8), missbildning och kromosomavvikel se (ICD Q00- Q99)t ex missbildning i inre organ. Tillägget ger även ersättning för sjukhusvistelse i 30 dagar. 17 år kr 402 kr (från13 år 265 kr) Ja Vid utbetalning dock senast vid årsfallodagen efter 18 års ålder

12 Ersätts alla sport och idrottsskador? Begränsning vid idrott, krig & terror Ersätts skada orsakad av krig? Försäkringen gäller generellt inte för sjukdom/olycksfallsskad a som kan anses vara orsakad av krig eller krigsliknade oroligheter. Vistas barnet utomlands när oroligheterna bryter ut gäller försäkringen vanligen de första tre månaderna om barnet inte deltar i oroligheterna Ersätts skada orsakad Ersätts skada orsakad av terrorhandling? av atomkärnreaktion? Ersättning lämnas inte för skada orsakad av biologiska, kemiska eller nukleära substanser som spridits genom terrorhandling. Med terrorhandling avses en handling, som är utförd för att skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation till något. Skandia Ja Nej Ja Ja Trygg-Hansa Ja Nej Nej Nej

13 Ersättning till förälder som fått vårdbidrag Om förälder/vårdnadshavare beviljats vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuk barn från Försäkringskassan kan även försäkringsbolaget ge ersättning för vård och tillsyn. Skandia Trygg-Hansa Finns ersättning om vårdbidrag beviljats? Namnet inom parentes är vad respektive bolag kallar ersättningen Ja (Periodiskt kostnadsbidrag) Ja (Månadsersättning vid vårdbidrag) Ersättningstid max ålder/antal år Årlig ersättning vid helt vårdbidrag 18 år kr kr 19 år kr kr Årlig ersättning vid halvt vårdbidrag

14 Månadsersättning till äldre barn vid långvarig sjukskrivning Innan bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet) har fastställts betalar en del bolag ersättning vid långvarig sjukskrivning till minst 50%. En karenstid på tre månader är vanligt. Finns månadsersättning vid arbetsoförmåga? Ersättningstid Här anges från vilken ålder ersättningen tidigast kan börja utbetalas och när den upphör. När ekonomisk invaliditet utbetalas upphör vanligen månadsersättningen. Under +-tecknet finns uppgift om karenstid Skandia Ja år Tre månaders karens. Trygg-Hansa Ja år Tre månaders karens, dock ingen karens om utbetalning av månadsersättning pågår vid 19 års ålder. Månadsbelopp vid 100% arbetsoförmåga Vid 50% arbetsoförmåga är ersättningen hälften av det som anges i cellen kr Nej kr Nej Finns krav på tidigare beviljat vårdbidrag från F-kassan? En förutsättning för att få ersättning är att vårdbidrag beviljats för samma sjukdom eller olycksfallskada under försäkringstiden och att vårdbidraget upphört

15 Vårdkostnader, ersättning vid sjukhusvistelse & vård i hemmet efter sjukhusvistelse Vårdkostnader, sjukresor och medicin ersätts vanligen bara vid olycksfall. Om vårdkostnader mm ersätts vid sjukdom finns en självrisk. Ersätts läke- rese- och tandskadekostnader? Nödvändiga och skäliga kostnader för vård, behandling, medicin och resor ersätts vanligen endast vid olycksfall. Privat sjukvård och vård utanför Norden ersätts inte. Rätten till ersättning upphör vanligen fem år efter skadan och när medicinsk invaliditet fastställs Skandia Ja, endast vid olycksfall 500 kr/dag, dag Trygg-Hansa Ja, endast vid olycksfall Ett engångsbelopp på kr utbetalas vid olycksfallsskada som inom 12 månader medfört vård och behandling av läkare vid minst två tillfällen. Ersättning vid sjukhusvistelse För att ersättning ska utgå ska den försäkrade vara inskriven för vård på sjukhus 400 kr/dag, dag Ersätts vård i hemmet efter sjukhusvistelse? För ersättning krävs läkarintyg på att vårdbehov kvarstår efter en sjukhusvistelse och hur länge. Ett vanligt krav är att vårdbehovet ska kvarstå minst 14 dagar räknat från första sjukhusvårdsdagen. Ersättning lämnas som längst till barnet är 16 år Ja, 410 kr/dag, max 30 dagar Ja, 400 kr/dag, max 30 dagar Finns engångsbelopp vid akut sjukvård över natt Vid akut (oplanerad) sjukhusvistelse över natten utbetalas ett engångsbelopp Ja, 600 kr Ja, 600 kr

16 Rehabilitering, kris & rådgivning Rehabiliterings- /hjälpmedelskostnader maxbelopp/år Ersättning för rehabilitering - åtgärder som syftar till återgång i arbete eller studier samt ersättning för engångskostnader för handikappsanpassning och tekniska hjälpmedel. Ersättning lämnas t ex inte för kostnader för åtgärder i boendemiljön orsakade av mögel och fukt och hälsoresor. Finns ersättning för krisbehandling? Ersättning för korttidsterapi 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog om barnet utsatts för psykisk ohälsa i samband med traumatisk händelse, exempelvis nära anhörigs död, överfall, hot, rån och våldtäkt eller på grund av ersättningsbar olycksfallsskada och sjukdom Tillgång till kris/samtalsstöd via telefon Skandia kr Nej Sjukvårdsrådgivning via tilläggsförsäkring Tilläggsförsäkring Dygnet Runt Sköterska. Trygg-Hansa kr Ja Nej

17 Dödsfallsbelopp & premiebefrielse Finns premiebefrielse om en förälder dör? Om en av vårdnadshavarna dör innan barnet fyllt 18 år betalar bolaget premien för försäkringen fram till den huvudförfallodag som inträffar närmast efter barnets 18 årsdag Skandia Ja kr Trygg-Hansa Ja kr Dödsfallbelopp Engångsbelopp som utbetalas om barnet dör under försäkringstiden

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet

Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet 1(6) Villkor Gruppförsäkring gällande under Viss Verksamhet Villkor nr 140 från och med den 1 januari 2009 Villkoret gäller för varje person som omfattas av verksamhet anordnad av organisation som tecknat

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer