Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud"

Transkript

1 Grundkurs i dataskyddslagstiftningen Grundkurs för personuppgiftsombud den november 2016 Lisa Johansson, Tove Fors, Ulrika Bergström och Agneta Runmarker

2 Disposition Idag Introduktion Kort om Datainspektionen Rätten till privatliv Genomgång av personuppgiftslagen Genomgång av Dataskyddsförordningen Diskussion och summering Imorgon (bara personuppgiftsombud) Grupparbete Genomgång av personuppgiftsombudets arbetsuppgifter Diskussion

3 Datainspektionens verksamhet Ärendehandläggning Klagomål, förfrågningar, samråd Tillsynsverksamhet Upplysningstjänst Besvarar frågor per mejl och telefon Utbildningsverksamhet Föreläsningar, kurser och konferenser Övrigt Personuppgiftsombud Regelgivning Remisser Internationellt arbete

4 Rätten till privatliv

5 Rätten till privatliv Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Regeringsformen Dataskyddsdirektivet/ Dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen och registerförfattningar Annan lagstiftning

6 EU:s rättighetsstadga artikel 8 1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. 2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem. 3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

7 Personuppgiftslagen

8 Personuppgiftslagen Ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter 1 personuppgiftslagen

9 Personuppgiftslagen Innehåller två regelverk Hanteringsreglerna - trappan Missbruksregeln - ostrukturerat material 5 a personuppgiftslagen

10 Personuppgiftslagen är subsidiär Konkurrerande bestämmelser i annan lag eller förordning tar över personuppgiftslagen 2 personuppgiftslagen

11 Viktiga definitioner

12 Några viktiga definitioner Personuppgift enligt personuppgiftslagen: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet 3 personuppgiftslagen

13 Några viktiga definitioner Personuppgift enligt dataskyddsförordningen: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet Artikel 4

14 Några viktiga definitioner Behandling enligt personuppgiftslagen: Varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter 3 personuppgiftslagen

15 Några viktiga definitioner Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen: Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter 3 personuppgiftslagen

16 Några viktiga definitioner Personuppgiftsbiträde enligt personuppgiftslagen: Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning 3 personuppgiftslagen

17 Några viktiga definitioner Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen: Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt I dataskyddsförordningen ändras personuppgiftsombud till dataskyddsombud 3 personuppgiftslagen

18 När gäller personuppgiftslagen?

19 När gäller personuppgiftslagen? Automatiserad behandling av personuppgifter Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad Manuell behandling i vissa fall 5 personuppgiftslagen

20 När gäller dataskyddsförordningen? Automatiserad behandling av personuppgifter Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis företas på automatisk väg ( ) Manuell behandling i vissa fall Artikel 2, skäl 15

21 När gäller personuppgiftslagen? När den personuppgiftsansvarige är etablerad i Sverige etablerad i tredje land men för behandlingen av personuppgifter använder sig av utrustning som finns i Sverige 4 personuppgiftslagen

22 När gäller dataskyddsförordningen? Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som är etablerade i EU Personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU och erbjuder varor och tjänster i EU eller övervakar registrerades beteende i EU Artikel 3, skäl 23 och 24

23 När gäller inte personuppgiftslagen? Några undantag: Vid privat behandling t.ex. elektronisk dagbok eller registrering av grannar Uppgifter om avlidna Tryck- och yttrandefrihet Om behandlingen uppfyller kraven för journalistiska ändamål eller konstnärligt eller litterärt skapande. Vid utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen 6-8 personuppgiftslagen

24 När gäller inte dataskyddsförordningen? Undantag för privatpersoners behandling Uppgifter om avlidna Nationell säkerhet och gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Brottsbekämpande myndigheter ( polisdirektivet ) Tryck- och yttrandefrihet Tillgången till allmänna handlingar - offentlighetsprincipen Artikel 2, skäl , Artikel 85, skäl 153, Artikel 86, skäl 154

25 Grundläggande krav

26 Grundläggande krav Behandlingen laglig, korrekt och i enlighet med god sed 9 personuppgiftslagen

27 Grundläggande krav Ändamålen Särskilda, uttryckligt angivna och berättigade Ej behandla för oförenliga ändamål 9 personuppgiftslagen

28 Grundläggande krav Uppgifterna Adekvata, relevanta, riktiga och aktuella Inte fler än nödvändigt Får ej bevaras längre än nödvändigt 9 personuppgiftslagen

29 Tillåten behandling

30 Tillåten behandling Samtycke Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne 3 och10 personuppgiftslagen

31 Tillåten behandling (forts) Nödvändigt för Avtal med den registrerade Rättslig skyldighet Skydda vitala intressen för den registrerade Arbetsuppgift av allmänt intresse Myndighetsutövning Berättigat intresse intresseavvägningen 10 personuppgiftslagen

32 Känsliga personuppgifter Ras eller etniskt ursprung Politiska åsikter Religiös eller filosofisk övertygelse Medlemskap i fackförening Hälsa- och sexualliv Dataskyddsförordningen omfattar även genetiska och biometriska uppgifter samt sexuell läggning 13 personuppgiftslagen, artikel 9

33 Undantag känsliga personuppgifter Uttryckligt samtycke Eget offentliggörande Nödvändig behandling Ideella organisationer Hälso- och sjukvård Forskning och statistik personuppgiftslagen

34 Uppgifter om lagöverträdelser Uppgifter om lagöverträdelser Förbud för andra än myndigheter som huvudregel Undantag Föreskrifter Beslut från Datainspektionen 21 personuppgiftslagen, artikel 10

35 Personnummer Personnummer Samtycke Klart motiverat med hänsyn till Ändamål Vikten av säker identifiering Något annat beaktansvärt skäl 22 personuppgiftslagen

36 När får ni föra över personuppgifter till tredje land?

37 När får ni föra över personuppgifter till tredje land? Förbud mot överföring till tredje land Tillåtet om Land med adekvat skyddsnivå Standardavtalsklausuler BCR - binding corporate rules (koncerner) Särskilda beslut från Datainspektionen Utan krav på skyddsnivå Samtycke från registrerad Särskilda situationer personuppgiftslagen

38 Information till registrerade

39 Information till registrerade Information ska lämnas självmant, både när uppgifter samlas in från: den registrerade, eller från annat håll Undantag lagstadgad reglering omöjligt eller oproportionerligt stor arbetsinsats sekretess eller tystnadsplikt i lag eller annan författning personuppgiftslagen

40 Information till registrerade Informationens innehåll Personuppgiftsansvariges identitet Ändamålen Övrig info för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter, t.ex. mottagare av uppgifterna rätt att ansöka om information rätt till rättelse Undantag: Information om det den registrerade redan känner till 25 personuppgiftslagen

41 Information till registrerade Registerutdrag Gratis en gång per år Skriftlig ansökan Information ska lämnas om vilka uppgifter som behandlas varifrån uppgifterna har hämtats ändamålen med behandlingen mottagare av uppgifterna Dataskyddsförordningen - utökad informationsplikt 26 personuppgiftslagen

42 Rättelse På eget initiativ eller på begäran av den registrerade ska personuppgiftsansvarig snarast rätta, blockera eller utplåna uppgifter som inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen 9 och 28 personuppgiftslagen

43 Säkerhet enligt personuppgiftslagen Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till teknik kostnad risker uppgifternas känslighet personuppgiftslagen

44 Sammanfattning personuppgiftslagen

45 Dataskyddsförordningen

46 Varför nya regler?

47 Varför nya regler? Modernisering nu gällande regler bygger på ett direktiv från 1995 Förstärkning av enskildas rättigheter och tydliggörande av skyldigheter för den som behandlar personuppgifter Harmonisering samma rättigheter och skyldigheter i hela EU/EES

48 Vad är (i princip) oförändrat? Strukturen Tillämpningsområdet Grundläggande krav Rättslig grund Känsliga personuppgifter Överföring till tredje land

49 Grundläggande principer

50 Grundläggande principer Laglighet, korrekthet och öppenhet Ändamålsbegränsning Uppgiftsminimering Korrekthet Lagringsminimering Integritet och konfidentialitet Ansvarsskyldighet Artikel 5, skäl 39, Artikel 6.4, skäl 50

51 Laglighet, korrekthet och öppenhet Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade all information och kommunikation i samband med en personuppgiftsbehandling ska vara lättillgänglig och begriplig och ett klart och tydligt språk ska användas Artikel 5

52 Ändamålsbegränsning Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål Ändamålet ska dokumenteras Oförenlighetsbedömning Artikel 5

53 Uppgiftsminimering Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas Inte för att personuppgifterna kan vara bra att ha Artikel 5

54 Korrekthet Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål Artikel 5

55 Lagringsminimering Uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas Inför tidsfrister för radering eller regelbunden kontroll Artikel 5

56 Integritet och konfidentialitet Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder Nyhet Säkerhet för personuppgifter Artikel 5

57 Ansvarsskyldighet Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för och kunna visa att de grundläggande principerna efterlevs Tydligt ansvar! Inte endast följa förordningen utan även visa att förordningen följs Artikel 5

58 Hur kan vi visa att vi följer förordningen? Anta interna strategier för dataskydd Dokumentation Konsekvensbedömning Öppenhetsprincipen Uppförandekoder och certifiering Artikel 24, 30, 35, 5, 40-42

59 När får ni behandla personuppgifter?

60 När får ni behandla personuppgifter? Samtycke Behandling är nödvändig för avtal rättslig förpliktelse grundläggande intressen arbetsuppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning intresseavvägning (ej för myndigheter)

61 Samtycke Samtyckesframställan ska presenteras på ett klart och tydligt sätt och ni ska kunna visa att den registrerade har samtyckt Den registrerade ska informeras om rätten att återkalla ett samtycke Mycket begränsat för myndigheter att använda Om villkoret för att få tillgång till en vara och tjänst är ett samtycke till onödig behandling (utöver) kan det innebära att samtycket inte kan anses frivilligt Samtycke av barn under 16 år (13 år) kräver godkännande av vårdnadshavare för informationssamhällets tjänster Artikel 6-8, skäl 42-43

62 När får ni behandla personuppgifter? Samtycke Behandlingen är nödvändig för avtal rättslig förpliktelse* grundläggande intressen arbetsuppgift av allmänt intresse * myndighetsutövning* intresseavvägning (begränsat för myndigheter) Artikel 6, skäl 44-50

63 När får ni behandla känsliga personuppgifter? Principiellt förbud att behandla vissa kategorier av uppgifter nya kategorier Undantag möjliga såsom förut (små justeringar och tillägg) uppgifter om lagöverträdelser? personnummer? Artikel 9, skäl 10 och 51, Artikel 10, Artikel 87

64 När får ni föra över personuppgifter till tredje land?

65 När får ni föra över personuppgifter till tredje land? En överföring kräver stöd i dataskyddsförordningen! Gäller även för personuppgiftsbiträdet. Beslut av Kommissionen om att landet har en adekvat skyddsnivå Lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits Särskilda undantag t.ex. samtycke, fullgöra ett avtal, allmänintresset, rättsliga anspråk, skydda grundläggande intressen Artikel 45, skäl , Artikel 46, skäl , Artikel 47, skäl 110, Artikel 49, skäl 111

66 Registrerades rättigheter

67 Registrerades rättigheter Information och registerutdrag Rättelse och radering Begränsning av behandling Dataportabilitet Invändning mot behandling Motsätta sig automatiserad behandling Artiklarna 12-23

68 Information och registerutdrag Information är en väsentlig del av skyddet Den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att ge klar och tydlig information underlätta utövande av rättigheterna Tidsfrister och kostnadsfritt Informationsskyldigheten är mer omfattande än tidigare Artikel 12, skäl 60

69 Skyldighet att lämna information När personuppgifter samlas in från den registrerade (art. 13) När personuppgifter samlas in från annan (art. 14) Den registrerades rätt till tillgång (registerutdrag) (art. 15) PUA:s register över behandling (art. 30.1) Personuppgiftsansvarige Ja Ja Nej Ja Dataskyddsombudet Ja Ja Nej Ja Ändamålen Ja Ja Ja Ja Rättslig grund Ja Ja Nej Nej Kategorier av personuppgifter Nej Ja Ja Ja Intresse vid intresseavvägning Ja Ja Nej Nej Mottagarna Ja Ja Ja Ja Tredjelandsöverföring m.m. Ja Ja Ja Ja Lagringstid Ja Ja Ja Ja De registrerades rättigheter Ja Ja Ja Nej Rätten att dra tillbaka ett samtycke Ja Ja Nej Nej Rätten att lämna klagomål till DPA Ja Ja Ja Nej Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag Ja Nej Nej Nej Automatiserat beslutsfattande Ja Ja Ja Nej Källa varifrån uppgifterna har hämtats Nej Ja Ja Nej Säkerhetsåtgärder Nej Nej Nej Ja OBS. Tabellen är förenklad och ej fullständig. Ytterligare skyldigheter att informera finns i andra bestämmelser. Artikel och 30.1, skäl 60-64

70 Rättelse Rätta felaktiga uppgifter Komplettera ofullständiga uppgifter Informera mottagare om rättelsen Artikel 16 och 19, skäl 65

71 Radering rätten att bli glömd Radera personuppgifter om den registrerade Informera, i vissa fall, andra personuppgiftsansvariga och mottagare Förutsättningar, bl.a. om uppgifter inte längre behövs för ändamålen återkallat samtycke Undantag, bl.a. Nödvändig för yttrande- och informationsfriheten Nödvändig för rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning, rättsliga anspråk Artikel 17 och 19, skäl 65-66

72 Begränsning av behandling På begäran av den registrerade vid begäran om rättelse eller invändning, som alternativ till radering, om den registrerade behöver uppgifterna för rättsliga anspråk Uppgifterna får endast användas i vissa särskilt angivna fall, bl.a. den registrerades samtycke Den registrerade ska underrättas när begränsningen upphör Artikel 18, skäl 66

73 Dataportabilitet Rätt att få ut och överföra egna personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om uppgifter har tillhandahållits av den registrerade, behandling sker med stöd av samtycke eller avtal, behandling sker automatiserat inte påverkar andra rättigheter och friheter Artikel 20, skäl 68

74 Invända mot behandling Den registrerade har rätt att invända mot (motsätta sig) behandling av sina personuppgifter som grundas på allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning Den personuppgiftsansvarige måste göra en ny prövning (intresseavvägning) utifrån den registrerades situation och eventuellt upphöra med behandling Vid direkt marknadsföring måste behandling upphöra Särskilt om forskning och statistik och bevakning av rättsliga anspråk, allmänt intresse m.m. Artikel 21, skäl 69-70

75 Automatiserade beslut - profilering Automatiserad beslut inte tillåtna om beslut grundas enbart på automatiserad behandling (inkl. profilering) får rättslig följder eller liknande effekt Automatiserad beslut tillåtna i vissa fall och under vissa förutsättningar Avtal Lagstiftning Samtycke Artikel 22, skäl 71-72

76 Skyldigheter för den som behandlar personuppgifter

77 Vem behandlar personuppgifter? Personuppgiftsansvariga Personuppgiftsbiträden och även biträden har ett ansvar enligt förordningen.

78 Skyldigheter för personuppgiftsansvariga Ansvarsskyldighet Den personuppgiftsansvarige ska vidta åtgärder för att säkerställa att förordningen följs, och för att kunna visa att förordningen följs Artikel 24, 25, 28, 30 och 32-35

79 Skyldigheter för personuppgiftsansvariga, forts. Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard Krav på biträdesavtalet Register över behandlingar Säkerhet Anmälan av personuppgiftsincidenter Konsekvensbedömningar och förhandssamråd Utse dataskyddsombud

80 Skyldigheter för personuppgiftsbiträden Lämna garantier för att förordningen följs Krav på biträdesavtalet Bistå den personuppgiftsansvarige Register över behandling Eget ansvar för säkerhet Anmälan av personuppgiftsincidenter till den personuppgiftsansvarige Utse dataskyddsombud Artikel 28, 30, 32 och 33

81 Dataskyddsombud

82 Dataskyddsombud Yrkesmässiga kvalifikationer och sakkunskap om dataskydd Kontaktuppgifter offentliggörs och meddelas tillsynsmyndigheten Ska minst: Informera och ge råd Övervaka efterlevnad Samarbeta med tillsynsmyndigheten och vara tillgänglig för de registrerade Fullgöra sitt uppdrag och utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt Artikel 37-39, skäl 97

83 Vad händer om ni bryter mot reglerna?

84 Vad händer om ni bryter mot reglerna? Datainspektionen Tillsyn och föreläggande Administrativa sanktionsavgifter Den registrerade Klagomål Skadestånd Artikel 77, 78, 82, 83, 84

85 Gränsöverskridande behandling av personuppgifter inom EU

86 Gränsöverskridande behandling inom EU Gränsöverskridande behandling och lokala fall Samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) Artikel 55 och 56

87 Checklista

88 Checklista Skapa medvetenhet inom organisationen Är ledningen insatt? Finns det resurser för arbetet? Utse dataskyddsombud Inventera personuppgiftsbehandlingar Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? Känsliga personuppgifter? Uppgifter om barn? Hur samlas uppgifterna in och till vilka lämnas de ut? Upprätta ett register över personuppgiftsbehandlingar Särskilda integritetsrisker ( hög risk )

89 Checklista (forts) Se över vilken rättslig grund för behandlingen Myndigheter kan i princip inte använda samtycke eller intresseavvägning Se över vilken information som lämnas till de registrerade Uppfylls informationskraven? Lättillgänglig form samt klart och tydligt språk

90 Checklista (forts) Ta fram rutiner för de registrerades rättigheter Registerutdrag, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, invändning, automatiserat beslutsfattande Överförs uppgifter till tredje land? Se över säkerheten för behandlade personuppgifter Ta fram rutiner för incidentrapportering Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

91 Checklista (forts) Det räcker inte bara att göra rätt utan ni ska kunna visa att ni gör rätt! Utarbeta interna strategier för dataskydd Följ utvecklingen (nationell lagstiftning) Tänk på att skyddet för personuppgifter är inte bara en grundläggande rättighet utan även en fråga om de registrerades förtroende Att inte förbereda sig för dataskyddsförordningen kan bli dyrt (kanske även för myndigheter)

92 Frågor?

93

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen

Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Välkomna till kurs i den nya dataskyddsförordningen Malmö den 6 oktober 2016 Eva Maria Broberg, Lisa Johansson, Jonas Agnvall och Martin Brinnen Disposition Introduktion rätten till privatliv, dataskyddsregleringen,

Läs mer

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i dataskyddslagstiftningen. Grundkurs för personuppgiftsombud Grundkurs i dataskyddslagstiftningen Grundkurs för personuppgiftsombud den 20-21 september 2016 Eva Maria Broberg, Lisa Johansson, Jonas Agnvall och Martin Brinnen Disposition Idag Introduktion Kort om

Läs mer

Vården och reglerna om dataskydd

Vården och reglerna om dataskydd Vården och reglerna om dataskydd 2016-09-21 Katarina Tullstedt Enhetschef Enheten för myndigheter, vård och utbildning Datainspektionen Rätten till privatliv Europakonventionen EU:s stadga om de grundläggande

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Välkomna Dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn

Välkomna Dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn Välkomna Dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn Stockholm den 25 april 2017 Lisa Johansson, Salli Fanaei, Agneta Runmarker och Mattias Sandström Disposition Rätten till privatliv och

Läs mer

EU:s dataskyddsförordning

EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning Länsstyrelsen den 8 november 2016 Elisabeth Jilderyd och Eva Maria Broberg Datainspektionen Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt

Läs mer

Disposition. Stockholm den 31 maj 2017 Lisa Johansson, Salli Fanaei, Tove Fors och Mattias Sandström

Disposition. Stockholm den 31 maj 2017 Lisa Johansson, Salli Fanaei, Tove Fors och Mattias Sandström Välkomna Dataskyddsförordningen med fokus på den offentliga sektorn Stockholm den 31 maj 2017 Lisa Johansson, Salli Fanaei, Tove Fors och Mattias Sandström Disposition Rätten till privatliv och dataskyddsregleringen

Läs mer

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB

Dataskyddsförordningen. Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB Dataskyddsförordningen Kristina Blomberg PuL-Pedagogen Sverige AB www.pulpedagogen.se Lite historia och fakta 1973 trädde datalagen i kraft (världens första nationella integritetslagstiftning) 1998 trädde

Läs mer

Dataskyddsförordningen, privat sektor Välkomna Dataskyddsförordningen med fokus på den privata sektorn. Datainspektionen 1.

Dataskyddsförordningen, privat sektor Välkomna Dataskyddsförordningen med fokus på den privata sektorn. Datainspektionen 1. Välkomna Dataskyddsförordningen med fokus på den privata sektorn Stockholm den 14 mars 2017 Josefine Paulie, Malin Ricknäs, Martin Brinnen och Robin Lantz Stomilovic Disposition Rätten till privatliv och

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 7 december 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades i Sverige genom

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman

EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman EU:s nya dataskyddsförordning Lotta Wikman Öman EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Dataskyddsförordningen vad innebär den för myndigheten. Registrator 2017 Ability Partner. 11 oktober 2017

Dataskyddsförordningen vad innebär den för myndigheten. Registrator 2017 Ability Partner. 11 oktober 2017 Dataskyddsförordningen vad innebär den för myndigheten Registrator 2017 Ability Partner 11 oktober 2017 1 Bakgrund och processen mot EU:s dataskyddsförordning Förordningen publicerades den 4 maj 2016 och

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan:

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: 2017-04-05 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PARTER Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med adressen [**] (i det följande Personuppgiftsansvarige

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan:

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: Version 2017-05-07 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PARTER Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med adressen [**] (i det följande Personuppgiftsansvarige

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Personuppgiftslagen PUL

Personuppgiftslagen PUL SFS nr: 1998:204 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L6 Rubrik: Personuppgiftslag (1998:204) Utfärdad: 1998-04-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:466 Personuppgiftslagen PUL Allmänna bestämmelser

Läs mer

EU:s allmänna dataskyddsförordning - hur förbereder man sig? SNS 8 april Elisabeth Wallin, Jurist, Datainspektionen

EU:s allmänna dataskyddsförordning - hur förbereder man sig? SNS 8 april Elisabeth Wallin, Jurist, Datainspektionen EU:s allmänna dataskyddsförordning - hur förbereder man sig? SNS 8 april 2016 Elisabeth Wallin, Jurist, Datainspektionen Vad händer 2018? EU:s allmänna dataskyddsförordning ersätter dataskyddsdirektivet

Läs mer

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Andersson Hammarstrand

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Andersson Hammarstrand Nya Dataskyddsförordningen Agnes Andersson Hammarstrand Personuppgiftslagen ( PuL ) Syfte att skydda personlig integritet I praktiken få sanktioner vid brott mot lagen Många bryter idag mot lagen Nationell

Läs mer

Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/

Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/ Dataskyddsförordningen och Lunds universitet KRISTINA ARNRUP THORSBRO 30/11 2017 Dataskyddsförordningen arbetet inom Lunds universitet Personuppgifter inom LU utredning av internrevisionen juni 2016: Den

Läs mer

Skolan och Dataskyddsförordningen

Skolan och Dataskyddsförordningen Skolan och Dataskyddsförordningen Webinarium 21 feb 2017 kl. 13.30 15.00 Sarah Arlebrink, stadsjurist Göteborgs stad Staffan Wikell, jurist SKL Johanna Karlén, projektledare avdelningen för digitalisering,

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR INFÖR DATASKYDDSFÖRORDNINGENS IKRAFTTRÄDANDE

FRÅGOR OCH SVAR INFÖR DATASKYDDSFÖRORDNINGENS IKRAFTTRÄDANDE FRÅGOR OCH SVAR INFÖR DATASKYDDSFÖRORDNINGENS IKRAFTTRÄDANDE 28 september 2017 1 ALLMÄNT OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Nuvarande reglering för behandling av personuppgifter Den nuvarande regleringen för behandling

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Förändringar för hälso- och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordningen (förordningen) GDPR

Förändringar för hälso- och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordningen (förordningen) GDPR 1 (8) Förändringar för hälso- och sjukvården genom EU: s dataskyddsförordningen (förordningen) GDPR Inledning Att förstå EU: s nya dataskyddsförordning (förordningen) är viktigt för varje organisation

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

36. GDPR-sex månader kvar november 2017

36. GDPR-sex månader kvar november 2017 36. GDPR-sex månader kvar Välkommen! Agenda Inledning och bakgrund Personuppgifter Viktiga begrepp De grundläggande principerna Laglig behandling av personuppgifter Den registrerades rättigheter Personuppgiftsansvarigs

Läs mer

Välkomna till kurs i dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet

Välkomna till kurs i dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet Välkomna till kurs i dataskyddsförordningen med fokus på informationssäkerhet Stockholm den 22 februari 2017 Magnus Bergström, Adolf Slama, Robin Lantz Stomilovic och Jonas Agnvall Datainspektionen Ca

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) Åtta månader kvar, är ni redo? Marielle Eide, Associate lawyer Advokatfirman Delphi

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) Åtta månader kvar, är ni redo? Marielle Eide, Associate lawyer Advokatfirman Delphi Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) Åtta månader kvar, är ni redo? Marielle Eide, Associate lawyer Advokatfirman Delphi Ny EU-lag för personuppgifter Nya dataskyddsförordningen ( GDPR ) Ersätter nuvarande

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Kommittédirektiv. Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Kommittédirektiv Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde Dir. 2016:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni

Läs mer

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter Reviderad maj 2003 POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Personuppgifter För forskning på människor finns en omfattande reglering av såväl nationell som internationell

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

INTEGRITETSLAGSTIFTNING

INTEGRITETSLAGSTIFTNING INTEGRITETSLAGSTIFTNING Vilka åtgärder ska vidtas inför GDPR? Malmö 21 april 2017 1 PERSONUPPGIFTSLAGEN ( PUL ) De grundläggande principerna i PUL återfinns i GDPR ( General Data Protection Regulation

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg

Integritetsskydd - igår, idag, imorgon. Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Integritetsskydd - igår, idag, imorgon Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Innehåll 1. Framväxten av integritetsskyddslagstiftningen 2. EU:s dataskyddsförordning 3. Grunderna i personuppgiftslagen Att

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR

FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR FÖRBEREDELSER INFÖR GDPR RÅD FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Reviderad 170320 Intresset av att kunna använda information om individer, så kallade personuppgifter, är stort i samhället. Som ett resultat

Läs mer

Allmänna Dataskyddsförordningen

Allmänna Dataskyddsförordningen 1 (14) Allmänna Dataskyddsförordningen Sammanfattning I detta PM redogörs för centrala delar kraven i EU:s allmänna Dataskyddsförordning ur en registeransvarigs t.ex. en kommun eller landstings/regions,

Läs mer

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING

ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH EU FÖRSLAGET TILL DATASKYDDSFÖRORDNING Föreståndare, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet Juristkonsult Tfn 08-654 94 62 soren@sorenoman.se, www.sorenoman.se

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Riktlinjer för behandling av personuppgifter Riktlinjer för behandling av personuppgifter Antagna av kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, 256. Inledning Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser om när personuppgifter får samlas in, hur de insamlade

Läs mer

Personuppgiftslag (1998:204)

Personuppgiftslag (1998:204) Page 1 of 10 SFS 1998:204 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-04-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:827 Personuppgiftslag (1998:204) Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Justitiedepartemenet Tryck: Norstedts Tryckeri 1998. Upplaga: 5000 ex. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101

Läs mer

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Hammarstrand

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Hammarstrand Nya Dataskyddsförordningen Agnes Hammarstrand Personuppgiftslagen ( PuL ) idag Syfte att skydda personlig integritet I praktiken få sanktioner vid brott mot lagen Många bryter idag mot lagen Nationell

Läs mer

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter

STYRDOKUMENT DATUM. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktion för behandling av personuppgifter STYRDOKUMENT DATUM 2013-08-26 1(6) Instruktion för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter; barn- och utbildningsnämndens instruktion (Bun 33 2002-06-11), fritids- och kulturnämndens

Läs mer

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH NATIONELLA KVALITETSREGISTER 9 NOV 2017, SKL

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH NATIONELLA KVALITETSREGISTER 9 NOV 2017, SKL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH NATIONELLA KVALITETSREGISTER 9 NOV 2017, SKL Manólis Nymark, jurist, SKL AGENDA 1. Orientering Dataskyddsförordningen 2. Utredningar och kompletterande nationell reglering 3.

Läs mer

Ny dataskyddsförordning En vägledning genom processen

Ny dataskyddsförordning En vägledning genom processen Ny dataskyddsförordning En vägledning genom processen TechLaw är en affärsjuridisk byrå specialiserad inom IP, media och teknologi. Vi är experter inom våra områden och ger tydliga och kvalificerade råd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regler för personuppgiftshantering ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan policy regel regler för personuppgiftshantering program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-02-16 16 Ansvarig: Kanslichef

Läs mer

Göran Rydeberg, Stockholms universitet

Göran Rydeberg, Stockholms universitet Göran Rydeberg, Stockholms universitet. Göran Rydeberg Disputerad historiker och arkivarie Avdelningschef vid Stockholms universitet Lång erfarenhet från offentlig arkivverksamhet Något om dagens presentation

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20

Kaffemöte. lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Kaffemöte lördagen den 12 november 2011 13.30 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler Grynbodgatan 20 Program Visning av FRIS och Skånegillets nya hemsidor Visning av nytt centralt medlemsregister för FRIS

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

PERSONUPPGIFTER NY DATASKYDDSFÖRORDNING INOM EU

PERSONUPPGIFTER NY DATASKYDDSFÖRORDNING INOM EU PERSONUPPGIFTER 2.0 - NY DATASKYDDSFÖRORDNING INOM EU NY DATASKYDDSFÖRORDNING FRÅN VÅREN 2018 I december 2015 träffades en politisk överenskommelse mellan EU:s lagstiftande organ om innehållet i EU:s nya

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Frukostseminarium med FRII - 7 mars 2016 Kerstin Wardman Bolagsjurist, Bisnode Sverige FACEBOOK BARNFÖRJUDS! 2 2016-03-07 NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN FRUKOSTSEMINARIUM MED FRII

Läs mer

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För kännedom Landstingsstyrelsen Landstingsjurist Per Blomberg Landstingsdirektör tf, Helena Söderquist ORGANISATION OCH ANSVAR ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Enligt revisionsplanen genomförs, på uppdrag

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin

Lotta Kavtaradze. Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin Lotta Kavtaradze Jur. kand. och PUL-konsult PUL-Akademin 08-446 5100 lotta@pulakademin.se www.alltompul.se www.draftit.se www.moretime.se Dagens agenda Kort om den nya dataskyddsförordningen Grundläggande

Läs mer

Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling

Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Information Sida 0 (12) 2017-09-12 Stadsledningskontoret Avdelningen för digital utveckling Hantverkargatan H3D 104 22 Stockholm stockholm.se Sida

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen Innehåll 1. Introduktion till Dataskydd 5 2. Sammanfattning 7 3. Datainsamling 8 4. Känsliga personuppgifter och specialkategorier av personuppgifter 11 5. Notis

Läs mer

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Hammarstrand

Nya Dataskyddsförordningen. Agnes Hammarstrand Nya Dataskyddsförordningen Agnes Hammarstrand Agenda Bakgrund: Personuppgiftslagen och nya förordningen Tillämplighet Grundläggande begrepp När är behandling tillåten? Speciella kategorier av uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning

Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning Förslag till ny dataskyddsförordning och dess konsekvenser för registerbaserad forskning 21 maj 2014 Förslag till ny dataskyddsförordning (allmän uppgiftsskyddsförordning) Europaparlamentets och Rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Företagen och dataskyddsförordningen

Företagen och dataskyddsförordningen Företagen och dataskyddsförordningen Nya regler för hantering av personuppgifter Christina Wainikka och Carolina Brånby Innehållsförteckning Nya regler innebär nya krav...7 1. Bakgrund och motiv till regler

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09-09 685-2008 Produktionsnämnden för vård och bildning Uppsala kommun 753 75 UPPSALA Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Yttrande Diarienr 1 (13) 2017-09-14 1428-2017 Ert diarienr U2017/02644/F Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Datainspektionen

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTSANSVARIG VA SYD, org. nr. 222000-2378, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer