Oljepåslaget på Tjörn 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oljepåslaget på Tjörn 2011"

Transkript

1 Oljepåslaget på Tjörn Preliminära bedömningar Mats Alentun, MSB Jessica Hjerpe-Olausson, HaV Hans Ekåsen, MSB 26 november, 2013 Nationella Konferensen Oljeskydd Målning: Karl Nordström, Kyrkesund, 1911 Foto Bodil Karlsson, Nationalmuseum, Stockholm

2 Upprinnelsen till utvärderingen GD-möte MSB och HaV, nov 2012 Projektgrupp MSB och HaV Samlat data april september Seminarie 16/9 på Tjörn Något försenade men rapportutkast klart Faktagranskning

3 Upplägg för presentationen Bakgrund & Inledning Räddningstjänst Bensträckare Sanering Statlig Ersättning (kortfattat) Frågor/kommentarer Presentationsnamn Namn 3

4 Oljepåslaget September 2011 Fartygskollision utanför Jylland Cirka 550 ton (?) bunkerolja Räddningstjänst 2 resp. 4 veckor Sanering två omgångar avslutades september 2013 Ersättning pågår Koncentrerat påslag fördelar/nackdelar Många aktörer! Olika lagstiftningar!

5 Bild: SMHI 5

6 Foton (även nästa sida): Margaretha Ericsson, MSB 6

7 Presentationsnamn Namn 7

8 Varför utvärdera? Sällanhändelse, men hända igen.. Utvärderingens syfte: Bidra till lärande för att hantera framtida oljepåslag (hela landet) Målgrupper: Alla aktörer som har en roll att spela för oljeskyddet (både ansvariga och stödjande) Avgränsningar: - Inte förebyggande arbete - Tar sin start då kommunen larmas - För räddningstjänst; Fokus på kommunal räddningstjänst - inte statlig - Systemet för statlig ersättning inte utvärderat Presentationsnamn Namn 8

9 Organisering och metodik Projektgrupp HaV och MSB Projektledaren från MSB utvärderingsgrupp Objektivitet Modell: Utvärderingsramverk Tre faser (räddningstjänst, sanering och statlig ersättning) Presentationsnamn Namn 9

10 Oljepåslagets faser Räddningstjänst Sanering Statlig Kommunal 15/ / / / /6-13 6/9-13 Statlig ersättning Fartygskolission 10/9-12 OBS! Tidslinjerna inte proportionerliga! 10

11 UTVÄRDERINGSRAMVERK 6. Verksamhetsmål 5. Samlad operativ verksamhet Samlad Samlad operativ operativ förmåga förmåga (ledarskap, samverkan, kommunikation, kompetens, värdegrund, resurser o stöddokument) 4. Förberedelser 4. Förberedelser 1. Krav ( ändamålsenliga ) Lagar, förordningar, föreskrifter, normer/praxis, avtal, m.m. 2. Förväntningar

12 Hur klarade HaV händelsen? Saknar krisledningsplan på HaV Vi borde ha varit mer proaktiva i vårt stöd Vi var inte kända, gäller även oljejouren Väldigt oklar roll, men stora förväntningar Finansiering av oljejouren vad kan de egentligen hjälpa till med? Presentationsnamn Namn 12

13 Hur klarade MSB händelsen? Alla parter uppvisar brister och förtjänster Viktiga områden att tackla för MSB: - Inte tillräckligt proaktiv med att erbjuda rådgivning - Otydliga roller och ansvar inom MSB och gentemot andra aktörer - Svag intern samordning - Datoriserat dokumenteringsstöd ännu inte utvecklat

14 Räddningstjänstfasen Initialskede Operativt Stab & ledning Samverkan Arbetsmiljö Presentationsnamn Namn 14

15 Presentationsnamn Namn 15

16 INITIALSKEDE KBV till Länsstyrelsen KBV lokalt kommunen Liten kommun - korta larmvägar Miljöförvaltningen var med från början Kommunens begäran oljeskyddsförråd Smygande start Presentationsnamn Namn 16

17

18 INITIALSKEDE KBV KOMMUN KOMMUN MSB KBV/KOMMUNEN HaV/OLJEJOUREN MSB LÄNSSTYRELSE LÄNSSTYRELSE KOMMUN SSRS Presentationsnamn Namn 18

19 OPERATIVT Militära resurser Oljeskyddsförråden var snabbt på plats med materiel och kompetent personal Henry allt-i-allt Inga frivilliga SSRS har resurser och snabbt på plats, lokal förankring Yttre stab på plats fungerade det bra Presentationsnamn Namn 19

20 OPERATIVT Oljeskyddsplan Ingen koppling mellan oljeskyddsplan och skyddsvärda områden Initialt ingen styrning av de statliga resurserna Kvalitetssäkring Oljejouren Samverkan med ITOPF och försäkringsbolag? Presentationsnamn Namn 20

21 OPERATIVT FM resurser Upphandling Expertstöd SSRS MSB Presentationsnamn Namn 21

22 Stab och ledning Vad innebär det att leda och samverka? Fördel liten kommun Samverkan kommun-kbv lokalt Samverkansperson Länsstyrelsen MIC i stab hela tiden tog emot beställningar Miljöchefen satt med i staben God kommunikation med allmänheten Bra med en pressbåt God kommunal service Presentationsnamn Namn 22

23 STAB OCH LEDNING Kommunens handlingsprogram Oljeskyddsplan Yttre stab Prioriteringar Kompetens Uthållighet Oljejouren Samverkansperson från annan myndighet

24 STAB OCH LEDNING Outnyttjad kompetens Delad lägesbild, stabsorienteringar Information Länsstyrelsen HaV Rakel

25 ARBETSMILJÖ Inga frivilliga Fungerade med skyddsutrustning Personal från vårdcentralen God stämning för det mesta Alla ställde upp Presentationsnamn Namn 25

26 ARBETSMILJÖ Arbetstider Arbetsbelastning Farlig arbetsmiljö Oljans toxicitet bör fastställas snabbt Presentationsnamn Namn 26

27 SAMMANFATTNING + Liten kommun, korta kommunikationsvägar Flexibilitet vi löser det! Militärens insats - Larm- och samverkansrutiner Från stort till litet Arbetsmiljön Presentationsnamn Namn 27

28 RAST 10 minuter Att diskutera under rasten; Hur hade ni hanterat händelsen? Presentationsnamn Namn 28

29 Sanering Tog vid där räddningstjänsten avslutades Presentationsnamn Namn 29

30 Sanering lagstiftning &roller Miljölagstiftningen gäller (inte LSO!) Kommunen verksamhetsutövare. Tjörns Miljö AB ansvarigt först, sedan räddningstjänsten. Miljöförvaltningen i annorlunda roll än under räddningstjänstfasen: tillsynsmyndighet: 1) Fatta beslut om anmälan om sanering 2) Utöva tillsyn under saneringsarbetet Stöd och tillsynsvägledning: Länsstyrelsen, HaV, Oljejouren, Naturvårdsverket, MSB? Presentationsnamn Namn 30

31 Verksamhet och organisation Upprättade saneringsmål (inte klibba) Prioriteringslista med mindre sektioner Ramavtal med Entropi AB avropades trots omfattningen Lokala underleverantörer en fördel Veckovis redogörelse Avfall i oljebeständiga plastsäckar, till destruktion man, med kollektivavtal etc. Gav kontinuitet Presentationsnamn Namn 31

32 Val av saneringsmetoder Saneringsfasen bestod av två delar grovsanering och finsanering Tog längre tid än beräknat (två omgångar) Svårsanerat. Tog lång tid, ville påskynda arbetet. Innovativa. Men provade miljövådliga metoder (t.ex. kallavfettning, kokosavfettning). Alla talade om för oss vad vi INTE fick använda men ingen sa VAD VI FICK använda. Saneringsmanualen och oljepärm tillämpades i ökad takt. När är rent rent? Olika syn när översanering Presentationsnamn Namn 32

33 Miljöförvaltningens roll Miljöförvaltningen Operativ under räddningstjänst, tillsynsmyndighet under sanering! Rollen som strikt tillsynsmyndighet oklar för flera aktörer. Behöva externt stöd för att bedöma anmälningar och utöva tillsyn. Länsstyrelsen HaV och Oljejouren blev under tiden alltmer engagerade i bedömning av metoder. Engagerats tidigare? 33

34 Sanering samverkan och stöd MSB ingen formell uppgift inom sanering. HaV, NV, Länsstyrelsen? Kommunen upplevde otydligheten! Oljejouren till en början inte nyttjad. Entropi upplevde långa svarstider, visste inte heller om de direkt kunde kontakta Oljejouren. Länsstyrelen inte fullt samordnad internt ett par olika ingångar. Till slut upprättades en intern grupp. Oljejouren inte kostnadsfri under sanering (bara i akut skede) Presentationsnamn Namn 34

35 När avsluta sanering? Osäkerhet kring avslut av sanering; - När inte längre motiverat av miljösynpunkt? När översanering? Länsstyrelsen stödja (regional tillsynsvägledningsroll)? Presentationsnamn Namn 35

36 Sanering kommunikation - God kommunikation med allmänheten via hemsida men inga informationsmöten för tvåvägsdialog hölls. - Förväntansgap, begränsad förståelse för riskerna med översanering Presentationsnamn Namn 36

37 Slutsatser - sanering Lagstiftning finns! Miljöförvaltning både operativ, beslutande och tillsynande. Svår roll! Behöver uppbackning! Behövs en central myndighet som tar ansvar för fullgott stöd för sanering förberedande och under händelse OBS! MSB ingen uttalad roll för saneringsstöd... Risk för miljövådliga metoder och översanering: omedvetenhet och otålighet. Bättre beredskap att avropa/upphandla/köpa in saneringstjänster? Presentationsnamn Namn 37

38 Slutsatser - sanering Oljejouren sent utnyttjad, borde företrädas. Saneringsmanual och oljepärm kom sent till användning Kommunen kan kort inkludera sanering i oljeskyddsplan eller liknande Otydligt när sanering kan bedömas avslutad. Miljö och ersättningsfråga. LST stödja miljöförvaltningen? Presentationsnamn Namn 38

39 Statlig ersättning Börjar direkt vid händelsens början Presentationsnamn Namn 39

40 Ersättningssystemet Kommunen rätt till statlig ersättning (LSO) MSB företräder staten MSB ställer sedan återkrav på rederiets försäkringsbolag Förvaltningslagen gäller + allmänna råd från MSB Presentationsnamn Namn 40

41 MSBs roll Två förutsättningar för MSB: - MSB måste granska en ansökan innan utbetalning - Anslaget för ersättningen kan endast utökas enligt en särskild process MSB både i en stödjande och myndighetsutövande roll: balansgång - Först vägleda, sedan granska ansökningar och fatta beslut om ersättning Presentationsnamn Namn 41

42 Anslag och belopp Finansiering - Anslag cirka 21 MSEK/år - Vid högre belopp begära anslagsförstärkning 119 MSEK + 18 MSEK Räntekostnader ersätts inte Presentationsnamn Namn 42

43 Utifrån kommunens perspektiv Kräver utförlig dokumentation, resurskrävande för kommunen, men kommunen gjorde bra jobb MSBs IT dokumenteringsstöd ännu inte utvecklat för nätet (ORÄDD) Kommunen önskat mer stöd från MSB helst på plats (uppställning ansökan, frågor kring dokumentation) Kommunen i behov av förutsägbarhet. Upplevt stor osäkerhet inför stora utgifter. Kommunen legat ute med stora belopp Presentationsnamn Namn 43

44 Slutsatser - statlig ersättning MSB rådgivning (med hänsyn till myndighetsrollen) MSB har inte något datoriserat stöd för dokumentation av ansökan om ersättning. Kommunen kan kort inkludera ersättning i oljeskyddsplan eller liknande Stort behov av administrativ personal, tillgång till dokumentationsstöd, etc Presentationsnamn Namn 44

45 Frågor..? Synpunkter..? Kommentarer Presentationsnamn Namn 45

46 Tack! /mats, jessica och hans Presentationsnamn Namn 46

47 Statliga resurser -KBV -Oljeskyddsförråd Hur många skyddsvärda områden? Vem skall prioritera resurserna? Vem skall prioritera de prioriterade områdena?

Länsstyrelsesamverkan genom NordSam. - Har krisberedskapen stärkts?

Länsstyrelsesamverkan genom NordSam. - Har krisberedskapen stärkts? Länsstyrelsesamverkan genom NordSam - Har krisberedskapen stärkts? 2 3 MSB:s kontaktperson: Mats Alentun, 010-240 41 03 Publikationsnummer MSB511 November 2012 ISBN 978-91-7383-308-0 4 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram?

UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011. När övningen blir verklighet hur når vi fram? UPPFÖLJNING EFTER SAMÖ-KKÖ 2011 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Kalmar 19 20 mars 2013 När övningen blir verklighet hur når vi fram? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer