Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden?"

Transkript

1 Ägarstrukturen på elmarknaden Vem äger vad på den svenska elmarknaden?

2

3 Förord Energimarknadsinspektionen har som uppgift att följa och analysera elmarknadens utveckling. Som ett led i detta arbete syftar denna rapport till att beskriva ägarstrukturen på den svenska elmarknaden, som består av elproduktion, eldistribution och elhandel. Vidare har rapporten som syfte att beskriva de största strukturaffärerna som skett på elmarknaden sedan elmarknadsreformen Data till rapporten kommer framförallt från Bolagsverket, Infotorg, Neon, och elföretagens årsredovisningar och hemsidor. Rapporten börjar med att beskriva koncentrationen på elmarknadens tre delmarknader, för att sedan gå vidare till att i detalj beskriva de största aktörerna som identifierats på de olika delmarknaderna, med avseende på ägarstrukturen. Rapporten fortsätter sedan med ett kapitel som redogör för de största strukturaffärerna som skett sedan elmarknadsreformen för att sedan avslutas med en sammanfattning över vad som framkommit i rapporten. Projektledare har varit Petter Alapää. Eskilstuna i maj 2006 Håkan Heden Chef för Energimarknadsinspektionen

4

5 Innehåll 1 Inledning Syfte Avgränsningar Metod Definitioner Disposition av rapporten Marknadskoncentrationen på den svenska elmarknaden Elproduktion Elproduktion via kärnkraft Elproduktion via vattenkraft Eldistribution Elhandel Beskrivning av de största aktörerna på elmarknaden Vattenfall Fortum E.ON Skellefteå Kraft Lunds Energi Koncernen Mälarenergi Telge Energi Jämtkraft Öresundskraft Östkraft Dala Kraft Göteborg Energi Energibolaget i Sverige Kundkraft Kraftaktörerna Hydro Energi Storuman Energi Holmen Kraft De största strukturaffärerna sedan elmarknadsreformen Vattenfalls strukturaffärer i Sverige E.ON:s strukturaffärer i Sverige Fortums strukturaffärer i Sverige De största strukturaffärerna sedan elmarknadsreformen Sammanfattande slutsatser 39 Referenser Bilaga 1 Samtliga företag på den svenska elmarknaden

6 Bilder Bild 2.1 Ägarandelar i Ringhals 9 Bild 2.2 Ägarandelar i Forsmarks Kraftgrupp 10 Bild 2.3 Ägarandelar i Mellansvensk Kraftgrupp 10 Bild 2.4 Ägarandelar i OKG 11 Bild 3.1 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden 19 Bild 3.2 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden 21 Bild 3.3 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden 23 Bild 3.4 Elbolag knutna till Skellefteå Kraft via ägande 24 Bild 3.5 Ägarandelar i Kraftringen 25 Bild 3.6 Lunds Energi Koncernen 26 Bild 3.7 Ägarandelar av röster i Jämtkraft 28 Bild 3.8 Göteborg Energikoncernen 31

7 Tabeller Tabell 2.1 Producerad mängd el i TWh via kärnkraft år 2004, fördelat på dess ägare 11 Tabell 2.2 Effekt i MW per kärnkraftverk fördelat på dess ägare 12 Tabell 2.3 Elproduktion och installerad effekt i de svenska älvarna Tabell 2.4 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften 12 Tabell 2.5 De tio största vattenkraftverken i Sverige 13 Tabell 2.6 Vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 13 Tabell 2.7 Vattenkraftverk i Umeälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 14 Tabell 2.8 Vattenkraftverk i Ångermanälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 14 Tabell 2.9 Antal elnätskunder i respektive koncern 15 Tabell 2.10 Olika metoder för att klassificera elhandelskundernas tillhörighet 16 Tabell 2.11 Antal elkunder fördelat per aktör 16 Tabell 2.12 Mängd såld el i TWh per koncern 17 Tabell 3.1 Telge Energi koncernen 27 Tabell 3.2 Öresundskraftkoncernen 28 Tabell 3.3 Ägare till Östkraft 29 Tabell 3.4 Ägare till Dala Kraft 30 Tabell 3.5 Elbolag som Göteborg Energi har ägarandelar i 31 Tabell 4.1 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.2 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.3 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.4 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.5 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.6 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.7 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.8 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.9 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 5.1 De största aktörerna på den svenska elmarknaden och dess tre delmarknader 39

8

9 1 Inledning Som ett led i Energimarknadsinspektionens verksamhet att följa och analysera utvecklingen på elmarknaden, och för att underlätta Energimarknadsinspektionens tillsynsarbete, är det av intresse att kartlägga ägarförhållandena på den svenska elmarknaden. Denna rapport har som mål att ge en grundläggande bild av hur ägarstrukturen på elmarknaden ser ut idag. 1.1 Syfte Rapporten syftar till att beskriva ägarstrukturen på den svenska elmarknaden, som består av elproduktion, eldistribution och elhandel. Rapporten ska i första hand beskriva hur aktörerna genom horisontellt och vertikalt ägande är knutna till varandra. Vidare beskriver rapporten översiktligt hur ägarstrukturen utvecklats sedan elmarknadsreformen 1996, genom att beskriva de största uppköpen och samgåendena under denna tid. 1.2 Avgränsningar Rapporten kommer endast att behandla företag som bedriver elproduktions-, elnäts-, eller elhandelverksamhet, och företag som har ägande i dessa bolag. Bolag som ingår i någon av de koncerner som kommer att beskrivas, men som bedriver annan typ av verksamhet berörs inte av studien. Med elhandelsverksamhet avses i första hand försäljning till slutkund. Samverkan via samarbetsavtal mellan fristående aktörer ingår inte i kartläggningen, utan nämns endast som en del av resonemangen i rapporten. 1.3 Metod Rapportunderlaget är till största del hämtat från Bolagsverket. Via klassificering enligt metoden MM Bransch har uppgifter sedan tagits fram över vem som äger samtliga svenska juridiska personer som har verksamhet, eller är registrerade för att bedriva verksamhet inom någon av elmarknadens tre delar, samt vem som är koncernmoder. Även bolagens respektive årsredovisningar från 2004 har utgjort en viktig informationskälla för kartläggningen av ägarstrukturen. Dessutom har kompletterande data hämtats från Svenska Kraftnäts Edielregister och från Infotorg, där hela koncernstrukturen för ett enskilt bolag går att utläsa. Kartläggningen har utgått från de cirka tio största aktörerna på de olika delmarknaderna, för att sedan utifrån källorna beskriva aktörerna via deras ägande. Även vissa mindre aktörer, som trots sin ringa storlek är relativt välkända som aktörer på elmarknaden, är medtagna i beskrivningen. 7

10 På grund av skillnader i tillgång på information är vissa aktörer mer ingående beskrivna än andra. Exempelvis beskrivs ägande som understiger gränsen för intressebolag i en del fall, men inte i andra. Både informationen från Bolagsverket och årsredovisningarna avser ägarförhållandena vid utgången av år 2004, vilket är den senast offentliggjorda informationen. Om inget annat nämns avses alltså förhållandena vid denna tidpunkt. Företagens hemsidor innehåller dock i vissa fall mer aktuell information och därför kan rapporten ibland innehålla information från en senare tidpunkt. I dessa fall framgår det uttryckligen vilken tidpunkt som avses. 1.4 Definitioner En juridisk person är ett dotterföretag om mer än 50 procent av rösterna ägs av koncernen (moderbolaget och dess övriga koncernbolag) eller om koncernen via fullmakt eller liknande kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i företaget. En juridisk person är också ett dotterföretag om koncernen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, eller på annat sätt har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över företaget. 1 En juridisk person är ett intresseföretag till en koncern om det inte är ett dotterbolag till koncernen, men om koncernen kan utöva ett betydande inflytande över företaget. Om koncernen äger mer än 20 procent av rösterna i företaget är det ett intresseföretag. 2 I tabeller och löptext används genomgående förkortningar för vilken del av elmarknaden som ett bolag är verksamt inom. Dessa är: - P för elproduktion. - N för elnätsverksamhet. - H för elhandelsverksamhet. 1.5 Disposition av rapporten Rapporten börjar med tre separata avsnitt, ett för varje delmarknad, vilka beskriver de största aktörerna på respektive marknad. I det därpå följande avsnittet beskrivs de största aktörerna som framkommit i föregående avsnitt med avseende på ägarstrukturen. Därefter ägnas ett avsnitt åt en beskrivning av de största förvärv och samgåenden som skett sedan elmarknadsreformen Rapporten avslutas med en sammanfattning av de största aktörerna på elmarknaden i tabellform, samt förslag på fortsatta studier. 1 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 4. 2 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 5. 8

11 2 Marknadskoncentrationen på den svenska elmarknaden 2.1 Elproduktion Beskrivningen av ägandet av elproduktionsanläggningarna utgår från ägandet av kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningarna, eftersom de är de två dominerande kraftslagen i den svenska elproduktionen. Den totala elproduktionen år 2004 uppgick till 148,5 TWh, varav kärnkraft och vattenkraft stod för 75 respektive 59,5 TWh Elproduktion via kärnkraft Den svenska kärnkraftsproduktionen bedrivs i bolagen Ringhals, Forsmarks Kraftgrupp och OKG (Oskarshamn Kraftgrupp ). Ägandet av kärnkraften karaktäriseras av att de stora svenska elproducenterna samäger anläggningarna. Ringhals ägs till 70,4 procent av Vattenfall och till 29,6 procent av E.ON Kärnkraft Sverige 4. Eftersom Ringhals i sin tur ägde Barsebäck till 100 procent, tillföll även Barsebäcks elproduktion Vattenfall och E.ON i proportion till deras dåvarande ägarandelar i Ringhals, fram till Barsebäcks avveckling i maj ÄGARANDELAR I RINGHALS E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 29,6% VATTENFALL 70,4% Bild 2.1 Ägarandelar i Ringhals Verksamheten i Forsmarks kärnkraftverk bedrivs i bolaget Forsmarks Kraftgrupp. Detta bolag ägs till 66 procent av Vattenfall, 25,5 procent av Mellansvensk Kraftgrupp och till 8,5 procent av E.ON Kärnkraft Sverige. Ägandet i Mellansvensk Kraftgrupp fördelas i sin tur på Fortum Generation med 86,9 procent, Skellefteå Kraft med 7,7 procent och 5,35 procent på E.ON Kärnkraft Sverige. Vattenfalls totala ägande i Forsmarks Kraftgrupp blir således cirka 66 3 Svensk Energi, Elåret

12 procent, medan Fortums ägande uppgår till cirka 22 procent, E.ON:s till cirka 10 procent och Skellefteå Krafts ägande till cirka två procent. 5 ÄGARANDELAR I FORSMARKS KRAFTGRUPP MELLANSVENSK KRAFTGRUPP 25,5% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 8,5% VATTENFALL 66,0% Bild 2.2 Ägarandelar i Forsmarks Kraftgrupp ÄGARANDELAR I MELLANSVENSK KRAFTGRUPP SKELLEFTEÅ KRAFT 7,7% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 5,4% FORTUM GENERATION 86,9% Bild 2.3 Ägarandelar i Mellansvensk Kraftgrupp Verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk bedrivs av OKG. Detta bolag är ett dotterbolag till E.ON Kärnkraft Sverige, som äger 54,5 procent av OKG 6. Vidare är detta bolag ett intressebolag till Fortum Power and Heat, eftersom de äger resterande 45,5 procent av OKG

13 ÄGARANDELAR I OKG FORTUM POWER AND HEAT 45,5% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 54,5% Bild 2.4 Ägarandelar i OKG Produktionen i kärnkraftverken tillfaller dess ägare i proportion till ägarandelarna. Producerad mängd el år 2004 och fördelning på respektive ägare framgår av tabell 2.1. SKELLEFTEÅ VATTENFALL E.ON FORTUM KRAFT SUMMA BARSEBÄCK 2 3,5 1, ,6 FORSMARK 1 5,3 0,8 1,8 0,2 8,0 FORSMARK 2 5,3 0,8 1,8 0,2 8,0 FORSMARK 3 5,9 0,9 2,0 0,2 9,0 OSKARSHAMN 1-1,9 1,6-3,5 OSKARSHAMN 2-2,5 2,1-4,6 OSKARSHAMN 3-5,1 4,2-9,3 RINGHALS 1 4,9 1, ,5 RINGHALS 2 5,1 1, ,8 RINGHALS 3 5,6 1, ,5 RINGHALS 4 5,4 1, ,2 SUMMA TWH 41,0 20,0 13,4 0,6 75,0 8 Tabell 2.1 Producerad mängd el i TWh via kärnkraft år 2004, fördelat på dess ägare. Effekt per kärnkraftverk vid utgången av år 2005 fördelat på dess ägare framgår av tabell 2.2. Information över kärnkraftverkens effekt är hämtad från respektive kärnkraftverks hemsida. 8 Svensk Energi, Elåret

14 RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK SUMMA, MW VATTENFALLS ANDEL E.ON:S ANDEL FORTUMS ANDEL SKELLEFTEÅ KRAFTS ANDEL SUMMA, MW Tabell 2.2 Effekt i MW per kärnkraftverk fördelat på dess ägare Elproduktion via vattenkraft De svenska vattenkraftverken genererar ett normalår ungefär 65 TWh el, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Den vattenkraftsbaserade elproduktionen varierar mellan 75 och 50 TWh per år, beroende på mängden nederbörd som fallit. Tabell 2.3 beskriver producerad mängd el år 2004 i de svenska älvarna. 9 De fyra älvar som under ett normalår producerar störst mängd el stod tillsammans för ungefär 68 procent av den totala vattenkraftsproducerade elen år 2004, enligt tabell 2.3 (Faxälvens produktion är medräknad i Ångermanälvens). ANDEL AV TOTALT PRODUKTION PRODUCERAD EL VIA INSTALLERAD ÄLV TWH VATTENKRAFT EFFEKT MW LULE ÄLV 13,2 22,2% UME ÄLV 8,4 14,1% INDALSÄLVEN 8,3 13,9% ÅNGERMANÄLVEN 7,1 11,9% SKELLEFTE ÄLV 3,8 6,4% DALÄLVEN FAXÄLVEN 3,7 3,4 6,2% 5,7% Ingår i Ångermanälven LJUSNAN 2,6 4,4% 800 KLARÄLVEN 1,5 2,5% 400 LJUNGAN 1,4 2,4% 800 GÖTA ÄLV 1,4 2,4% 350 ÖVRIGA ÄLVAR 4,7 7,9% SUMMA 59,5 100% Tabell 2.3 Elproduktion och installerad effekt i de svenska älvarna 2004 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften framkommer i tabell 2.4. AKTÖR EFFEKT I MW VATTENFALL FORTUM E.ON SKELLEFTEÅ KRAFT Tabell 2.4 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften

15 De tio största svenska vattenkraftverken ägs av Vattenfall. Enligt tabell 2.5 är åtta av dessa lokaliserade i Luleälven. 11 VATTENKRAFTVERK ÄLV MAXIMAL EFFEKT MW HARSPRÅNGET LULEÄLVEN 830 STORNORRFORS UMEÄLVEN 581 MESSAURE LULEÄLVEN 452 LETSI LULEÄLVEN 440 PORJUS LULEÄLVEN 440 LIGGA LULEÄLVEN 343 VIETAS LULEÄLVEN 325 RITSEM LULEÄLVEN 320 PORSI LULEÄLVEN 275 KILFORSEN ÅNGERMANÄLVEN 275 Tabell 2.5 De tio största vattenkraftverken i Sverige Samtliga vattenkraftverk i Luleälven ägs av Vattenfall. Tabell 2.6 listar samtliga vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW. Kraftverken är ordnade efter hur de är lokaliserade i älven. Det kraftverk som är placerat längst ned i tabellen är således det som ligger närmast älvens utlopp. Kraftverkens placering är viktig eftersom ett kraftverks verksamhet påverkas av hur mycket vatten kraftverken längre uppströms i älven släpper ut. De fyra kraftverk som enligt tabell 2.6 ligger längst uppströms i Indalsälven påverkas dock inte av de andra kraftverkens agerande. Detta eftersom dessa kraftverk finns i olika tillflöden till Indalsälven. KRAFTVERK I INDALSÄLVEN MAXIMAL EFFEKT MW ÄGARE OLDEN 112 E.ON VATTENKRAFT STENSJÖFALLET 95 E.ON VATTENKRAFT 50%, NYBROVIKEN KRAFT 50% JÄRPSTRÖMMEN 118 FORTUM SÄLLSJÖ 172 SKELLEFTEÅ KRAFT MIDSKOG 155 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) KRÅNGEDE 246 FORTUM GAMMELÄNGE 78 FORTUM HAMMARFORSEN 79 E.ON VATTENKRAFT SVARTHÅLSFORSEN 80 FORTUM STADSFORSEN 132 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) HÖLLEFORSEN 140 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) JÄRKVISSLE 85 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) BERGEFORSEN 160 VATTENFALL 60%, E.ON VATTENKRAFT 40% 12 Tabell 2.6 Vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare

16 Umeälven producerade år ,4 TWh el. I tabell 2.7 framgår vilka vattenkraftverk i Umeälven som har en effekt som överstiger 75 MW. KRAFTVERK I UMEÄLVEN MAXIMAL EFFEKT MW ÄGARE AJAURE 75 VATTENFALL UMLUSPEN 94 VATTENFALL GRUNDFORS 90 VATTENFALL BÅLFORSEN 88 E.ON VATTENKRAFT TUGGEN 105 VATTENFALL BJURFORS NEDRE 78 E.ON VATTENKRAFT HARRSELE 223 E.ON VATTENKRAFT 50,5%, HOLMEN KRAFT 49,5% STORNORRFORS 581 VATTENFALL 75%, UMEÅ KOMMUN 25% 13 Tabell 2.7 Vattenkraftverk i Umeälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare Ångermanälven och dess båda tillflöden Faxälven och Fjällsjöälven, som båda mynnar ut i Ångermanälven, producerade år ,5 TWh el. De största vattenkraftverken framgår av tabell 2.8. KRAFTVERK I MAXIMAL ÅNGERMANÄLVEN EFFEKT MW ÄLV ÄGARE STORFINNFORSEN 112 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT RAMSELE 157 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT HJÄLTA 178 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT KORSELLBRÄNNA 130 FJÄLLSJÖÄLVEN E.ON VATTENKRAFT KILFORSEN 275 FJÄLLSJÖÄLVEN VATTENFALL STALON HÄLLBY 120 ÅNGERMANÄLVEN 84 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL E.ON VATTENKRAFT 65%, VATTENFALL 35% LÅNGBJÖRN 92 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL LASELE 140 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL NÄMFORSEN 113 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL MOFORSEN 135 ÅNGERMANÄLVEN E.ON VATTENKRAFT FORSMO 155 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL 14 Tabell 2.8 Vattenkraftverk i Ångermanälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare Också kraftverken i tabell 2.8 är ordnade efter var de är placerade i älvarna. Dock påverkar inte kraftverken i Faxälven de kraftverk som ligger längre ned i tabellen, eftersom Faxälven mynnar ut i Ångermanälven nedströms Forsmo kraftverk. På samma sätt påverkar kraftverken i Fjällsjöälven endast Nämforsen, Moforsen och Forsmo kraftverk. 12 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 13 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 14 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 14

17 2.2 Eldistribution E.ON, Vattenfall och Fortum dominerar på eldistributionsmarknaden. Vid utgången av år 2004 hade Sverige cirka 5,2 miljoner elnätskunder, vilka fördelade sig på de största aktörerna enligt tabell 2.9. Tabellen avser antal elnätskunder per koncern. Antal kunder till Tekniska Verken i Linköping avser exempelvis antal kunder i de båda dotterbolagen Linköpings Kraftnät och Katrineholm Energi. KONCERN ANTAL ELNÄTSKUNDER ANDEL I PROCENT E.ON ,6 VATTENFALL ,7 FORTUM ,4 GÖTEBORGS ENERGI ,6 LUNDS ENERGI ,0 MÄLARENERGI ,9 TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING ,7 ÖRESUNDSKRAFT ,3 SKELLEFTEÅ KRAFT ,3 JÄMTKRAFT ,1 UMEÅ ENERGI ,0 JÖNKÖPING ENERGI ,0 TELGE ENERGI ,9 SUMMA ,6 15 Tabell 2.9 Antal elnätskunder i respektive koncern Enligt tabell 2.9 har de tre största koncernerna cirka 54 procent av de svenska eldistributionskunderna. Det resterande antalet elnätskunder, som inte upptas i tabellen, tillhör framförallt mindre kommunägda aktiebolag, ekonomiska föreningar och elnät placerade direkt i den kommunala verksamheten. 2.3 Elhandel Avsnittet beskriver ägarkoncentrationen på den svenska slutkundsmarknaden. Det totala antalet slutkunder på den svenska elmarknaden uppgick vid slutet av år 2004 till cirka 5,2 miljoner 16. Indelningen av kunderna kan göras utifrån olika kriterier, som alla ger olika resultat. Det tredje alternativet i tabell 2.10 ger den mest rättvisande bilden, men tillgången till korrekt information är också sämre avseende detta kriterium. Därför indelas kunderna i tabell 2.11 enligt alternativ två. 15 Enligt data från Neon. Avser totala antal abonnemang i uttagspunkt

18 1. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens elhandelsverksamhet. 2. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens och dess intressebolags elhandelsverksamhet. 3. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens och dess intressebolags elhandelsverksamhet, adderat med de kunder till elhandelsbolag som via långfristiga bilaterala kontrakt är knutna till en viss aktör. Tabell 2.10 Olika metoder för att klassificera elhandelskundernas tillhörighet AKTÖR ANTAL ELKUNDER ANDEL I PROCENT VATTENFALL ,7 E.ON ,3 FORTUM ,3 ÖSTKRAFT ,1 ÖRESUNDSKRAFT ,8 TELGE ENERGI ,3 ENERGIBOLAGET I SVERIGE ,3 LUNDS ENERGI ,9 SKELLEFTEÅ KRAFT ,9 MÄLARENERGI ,9 DALAKRAFT ,9 Summa ,4 Tabell 2.11 Antal elkunder fördelat per aktör Som framgår av tabell 2.11, dominerar de tre största aktörerna. Tillsammans har de cirka 57 procent av elhandelskunderna och det finns inga andra aktörer som har tillnärmelsevis lika många kunder. De stora aktörernas marknadsandelar blir dock större om beskrivningen istället görs utifrån såld kvantitet el. Detta eftersom denna siffra inkluderar den el som en stor aktör säljer till en mindre. Denna siffra inkluderar därmed den el som säljs via långsiktiga bilaterala kontrakt till elförsäljningsbolag utanför den egna koncernen. 28 Under år 2004 förbrukade den svenska marknaden cirka 147,2 TWh el. Denna elförsäljning fördelades på de största aktörerna enligt tabell Fortum P, Årsredovisning Östkraft, Årsredovisning Öresundskraft, Årsredovisning Lunds Energikoncernen, Årsredovisning Skellefteå Kraft, Årsredovisning Mälarenergi, Årsredovisning Dalakraft, Årsredovisning

19 AKTÖR MÄNGD SÅLD EL I TWH VATTENFALL 29 45,2 30 E.ON 37,6 31 FORTUM 27,6 32 PLUSENERGI 7,2 33 TELGE ENERGI 7,0 34 HOLMEN KRAFT 5,2 35 ÖRESUNDSKRAFT 4,8 36 ÖSTKRAFT 4,7 37 SKELLEFTEÅ KRAFT 3,9 38 MÄLARENERGI 2,7 39 DALAKRAFT 2,2 LUNDS ENERGI 40 2,2 Tabell 2.12 Mängd såld el i TWh per koncern Beräkningen baserad på såld mängd el visar att de tre största aktörerna har cirka 75 procent av den svenska slutkundsmarknaden. Tabellen kan dock inte summeras eftersom den el de mindre aktörerna köpt via avtal med någon av de tre stora aktörerna i så fall kommer att dubbelräknas. 29 Vattenfall, Årsredovisning Sydkraft, Årsredovisning Fortum P, Årsredovisning Holmen Kraft, Årsredovisning Öresundskraft, Årsredovisning Östkraft, Årsredovisning Skellefteå Kraft, Årsredovisning Dalakraft, Årsredovisning Lunds Energikoncernen, Årsredovisning

20 3 Beskrivning av de största aktörerna på elmarknaden I detta avsnitt beskrivs de största aktörerna inom elproduktion, eldistribution och elhandelsverksamhet. 3.1 Vattenfall 41 Vattenfall är helägt av den svenska staten. Den totala svenska elproduktionen för Vattenfallkoncernen uppgick år 2004 till 70,5 TWh, vilket motsvarar cirka 47 procent av den totala svenska elproduktionen. 42 Vattenfallkoncernen bedriver elnätsverksamhet framförallt i norra Norrland, exklusive kustlandet kring Skellefteå och Umeå, västra Götalands län, och i ett område från Uppsala och Västmanlands län, söderöver till Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Antalet elnätskunder uppgår enligt kapitel 2.2 till cirka Vattenfalls koncernbolag har en elhandelsverksamhet som omfattar cirka kunder ( under eget namn) och elförsäljningen uppgick år 2004 till cirka 45,2 TWh. Genom sitt ägande i olika intressebolag har Vattenfall ägarintressen i elhandelsbolag som omfattar ytterligare cirka kunder. Inkluderas intressebolagens kunder i beräkningen uppgår totalt antal kunder på den svenska elmarknaden till cirka De största intressebolagen är Plusenergi och Luleå Energi. Dessa bolag har cirka , respektive kunder och ägs av Vattenfall till vardera 50, respektive 30 procent. I Plusenergis fall ägs resterande del av Göteborgs kommun, medan 70 procent av Luleå Energi ägs av Luleå kommun Vattenfall, Årsredovisning

21 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden VATTENFALL P., H. GULSELE, P., 35% SWEPOL LINK, N., 48% PITEENERGI, N., 50% VÄSTERBERGSLAGENS ELNÄT, N., 51% LILLPITE KVARN, P., 91% PITEENERGI HANDEL, H., 100% BERGEFORSENS KRAFTAKTIEBOLAG, P., 60% FORSMARKS KRAFTGRUPP, P., 66% KRAFTGÅRDEN., P., 74% VATTENFALL INDALSÄLVEN, P., 100% VATTENFALL ELDISTRIBUTION, N., 100% MEGA BALANS, N., 100% VATTENFALL SERVICE SYD, P., 100% RINGHALS P., 70% BARSEBÄCK KRAFT P., 100% LULEÅ ENERGI H., 30% LULEÅ ENERGI ELNÄT, N., 100% BODENS ENERGI H., 40% BODENS ENERGI NÄT, N., 100% PLUSENERGI H., 50% BORÅS ELHANDEL, H.,100% VÄSTERBERSSLAGENS VÄRME, H., 51% VÄSTERBERGSLAGENS ENERGI, H., 51% VATTENFALL VÄTTEREL, H., 100% VATTENFALL POWERMANAGEMENT, H., 100% SÄFFLE-ÅRJÄNG ENERGI, H., 100% GOTLANDS ENERGI, N., 75% GOTLANDSENERGI- FÖRSÄLJNING, H., 100% FORSASTRÖMSKRAFT- AKTIEBOLAG,H. 100% Bild 3.1 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden. 3.2 Fortum Fortum Sverige är ett helägt dotterbolag i Fortumkoncernen och moderbolag till den svenska delen av Fortumkoncernen. Koncernmoder är Fortum OYJ. Detta bolag är 19

22 börsnoterat på Helsingforsbörsen och den största ägaren är den finska staten, som har cirka 60 procent av aktiekapitalet Den totala svenska elproduktionen för Fortumkoncernen uppgick år 2004 till 24 TWh. Fortum har ungefär hälften av sina cirka elnätskunder i Stockholm. Resterande elnätskunder finns i västra Götaland, västra Svealand, Dalarna, Närke och längs södra Norrlandskusten. Fortumkoncernen sålde år ,6 TWh el. Bolaget Fortum Markets stod för 21,4 TWh av denna försäljning, vilket motsvarar ungefär tre fjärdedelar av koncernens totala försäljning. Fortumkoncernen har genom åren också skaffat sig inflytande i andra elhandelsbolag via uppköp. I många fall har de uppköpta bolagens verksamhet införlivats i existerande Fortumbolag, men det finns även exempel på koncernbolag som fortfarande är verksamma under eget namn. Fortum har även intressebolag som bedriver elhandelsverksamhet. Fyrfasen Energi är det största intressebolaget med cirka kunder. Detta bolag är indirekt ett intressebolag till Fortumkoncernen, eftersom Fortum Distribution äger 46 procent av Härjeåns Kraft, som i sin tur äger 80 procent av Fyrfasen Energi. Totalt har Fortum idag knappt elhandelskunder via koncernen och dess intressebolag. 45 Fortum P, Årsredovisning

23 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden FORTUM SVERIGE P., 100% FORTUM VÄRME NYNÄSHAMN. P., 100% FORTUM POWER AND HEAT. H., 100% KARLSKOGA ENERGI OCH MILJÖ, H., 49% FORTUM DISTRI- BUTION, N., 100% FORTUM MARKETS, H., 100% FORTUM VÄRME HOL- DING SAMÄGT MED STHLMS STAD, P., 51% OKG P., 33% FORTUM GENERA- TION. P., 100% UDDEHOLM KRAFT. P., 100% FORTUM DISTRIBU- TION RYSSA. N., 100% FORTUM ENERGY SECURITIES. H., 100% FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STHLMS STAD, P., H., 100% KOPPARKRAFT P., 100% LJUNGA KRAFT P., 100% VÄRMLANDS- ENERGI. P., 100% LJUSNANS SAMKÖRNING. N., 60% LJUSDAL ENERGI FÖRSÄLJNING. H., 50% FORTUM KRAFT. P., H., 100% EKERÖENERGI. N., 81% HÄRJEÅNS KRAFT. P., 46% BLYBERGS KRAFT AKTIE- BOLAG. P., 66% EKERÖENERGI FÖRSÄLJNING. H. 100% HÄRJEÅNS NÄT. N., 100% OREÄLVENS KRAFTAKTIE- BOLAG. P., 65% FYRFASEN ENERGI. H., 80% VÄSA KRAFT- AKTIEBOLAG. P., 50% BULLERFORSENS KRAFT. P., 85% HORRMUNDS- VALLA KRAFTAKTIE BOLAG. P., 50% STOCKHOLM ENERGI VATTENKRAFT. P., 100% ÄLVKRAFT I VÄRMLAND. P., 100% MELLANSVENSK KRAFTGRUPP. P., 86% VÄRMLANDSK RAFT OKGDELÄGARNA. P., 73% NYBROVIKEN KRAFT. P., 53% ÅNGEFALLEN KRAFT. P., 50% PARTEBODA KRAFT. P., 100% VOXNAN KRAFT. P., 100% BRÄNNÄLVEN KRAFT. P., 67% STENSJÖN KRAFT. P., 50% BLÅSJÖN KRAFT. H., 25% BLÅSJÖN NÄT. N., 100% TÅSANS KRAFT- AKTIEBOLAG. N., 40% Bild 3.2 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden. 21

24 3.3 E.ON 47 E.ON ägs till 55,3 procent av det tyska, börsnoterade aktiebolaget E.ON AG och till 44,6 procent av det norska aktiebolaget Statkraft AS, som är helägt av den norska staten E.ON:s svenska elproduktion genererade år 2004 cirka 33,9 TWh. Elnätsverksamheten i E.ON-koncernen är huvudsakligen lokaliserad i Västernorrland och norra delen av Jämtland, Mälardalen, samt södra och östra Götaland. Antalet elnätskunder uppgår till cirka E.ON-koncernen sålde år 2004 cirka 37,6 TWh el och har tillsammans med dess intressebolag ungefär kunder. Elförsäljningen sker framförallt via de helägda dotterbolagen E.ON försäljning och Söderhamn Elförsäljning. De största intressebolagen är Graninge Småländsk Energi, följt av Oskarshamn Energi och Värnamo Energi

25 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden E.ON NO RDI C. P., 100% E.ON. P., 56% SYDKRAFT VÄRME NORR- LAND. 100% SYDKRAFT VÄRME TIMRÅ BALTIC CLE. P., 60%. N., 33% STAFFANS- TORPS ENERGI. N., 50% GRANINGE. 100% E.ON KÄRN- KRAFT. 100% KLÅVBENS. P., 50% STAF FANSTOR PS- ENERG IFÖR SÄ LJN.. H., 100% GRANINGE SMÅ- LÄNDSKE NERGI. P., H., 40% OKG P., 54% KARLSHAMN KRAFT. P., 70% BRÅVALLA- KRAFT. P., 85% SYDKRAFT NÄT VÄSTBO. N., 100% VÄSTBO KRAFT- FÖRSÄLJNING. H., 100% SYDKRAFT NÄT KUNGSBA CKA. N., 100% SYDKRAFT NÄT. N., 100% SYDKRAFT GASTURBINER. P., 100% VÄRNAMO ENERGI. H., 45% VÄRNAMO ELNÄT. N., 100% OSKARSHAMN ENERGI. H., 50% HEM EL- FÖRSÄLJNING. H., 75% E.ON ELFÖR- SÄLJNING. H., 100% E.ON POLEN. H., 100% E.ON MÄLAR- VÄRME. H., 100% GRANINGE ENERGI MARK- NAD. 100% E.ON FÖR- SÄLJNING. H.,100% E.ON VATTEN- KRAFT. P., H., 100% HARRSELE. P., 50% E.ON ENERGY TRADING. P., H., 100% BLÅSJÖN KRAFT. H., 50% GRANINGE ELNÄT. N., 100% RING HALS. P., 25% GRANINGE ETT. P., 100% BLÅSJÖN NÄT. N., 100% GRANIN GE KAL- MAR EN ERGI HOLD ING. 50% BARSEBÄCK KRAFT. P., 100% SOLLEFTEÅ- FORSENS. P., 50% STENSJÖN KRAFT. P., 50% GRANINGE KAL- MAR ELNÄT. N., 100% BERGEFOR- SENS KRAFT. P., 40% PENGFO RS. P., 100% GRANIN GE KALM AR ENERG IFÖR SÄ LJN ING.H., 60% + 40% E.ON GRANKRAFT. 100% GIDEKRAFT., P., 90% KVISTFORSENS KRAFT. 100% GULDSKÅLEN D596. P., 100% Bild 3.3 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden. 23

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Totalt kostnad per år inklusive moms Uppgifterna gäller från 1 januari 2005 och 1 januari 2006 Myndighetsavgifter ingår Kommun Nätföretag

Läs mer

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen BLEKINGE KARLSHAMN REL00089 Karlshamn Energi AB 5 621 kr 527 kr 2 458 kr REL00143 Olofströms Kraft Nät AB 6 535 kr 571 kr 2 502 kr KARLSKRON A Affärsverken Karlskrona AB 5 840 kr 857 kr 2 788 kr REL00091

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning september 2014

EFAs Medlemsförteckning september 2014 Aktiebolaget SVAFO 42 611 23 NYKÖPING +4687395000 Ale El-förening ek. för. 33 449 14 ALAFORS +46303332400 ATS Kraftservice AB 58 711 30 LINDESBERG +4658113320 Barsebäck Kraft AB 51 246 25 LÖDDEKÖPINGE

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 212 Matz Tapper 214-2-21 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 212... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal.

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal. 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 1 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 2 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 3 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads Energi AB 83.54 1 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning maj 2015

EFAs Medlemsförteckning maj 2015 AB Edsbyns Elverk 12 828 22 EDSBYN +4627127400 AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 667 115 77 STOCKHOLM +4686717000 AB Helsinge Elhandel 2 828 22 EDSBYN +4627127400 ABEKA El & Kraftanläggningar AB

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering

Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering Den finansiella elmarknadens betydelse för riskhantering 22 April 2008 Per Rosenqvist, Vd Statkraft Financial Energy AB www.statkraft.com AGENDA 2008-04-22 Kort om Statkrafts verksamhet Prissäkring av

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:168 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Box 82 828 22 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

Regional Energi en drivkraft även i framtiden?

Regional Energi en drivkraft även i framtiden? Regional Energi en drivkraft även i framtiden? En rapport om kommunägda energibolags betydelse för regional utveckling 1 2 Stor betydelse för den regionala ekonomin Kommunägda energibolag utgör ett viktigt

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 1 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften i Sverige. Vindkraften en folkrörelse Vindkraften i Sverige Energiting Sydost 2011-05-05 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot Växjö

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 2013 Matz Tapper 2014-08-20 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 2013... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna?

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? PERSPEKTIVPLAN 2025 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? The Swedish National Grid Affärsverket svenska kraftnät > Transmission lines > Total length 15

Läs mer

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling!

Sverigerapport 2011. Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Sverigerapport 2011 Dialogen för en hållbar värld tar aldrig paus! Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! 1 Innehållsförteckning 1. En innovativ marknadsundersökning i tiden.... 2 1.2

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Fortsat satsning i vedvarende energi

Fortsat satsning i vedvarende energi Fortsat satsning i vedvarende energi Hans von Uthmann vvd, Vattenfall AB Chef Vattenfall Norden 6 oktober 2006 Stark position i norra och centrala Europa Danmark 6 TWh elproduktion 6 TWh värmeproduktion

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 21 Matz Tapper 211-12-21 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Statistikens omfattning... 4 1.2 Deltagande elnätsföretag 21... 4 2 Sammanfattning 6 3 Tabeller 7 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

Övervakningsplan för Skara Energi AB.

Övervakningsplan för Skara Energi AB. Övervakningsplan för Skara Energi AB. Skara Energi AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) Bakgrund Syftet

Läs mer

Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tillsvidarepriserna under första halvåret 2010 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Inledning Sedan 1996 är elhandelsmarknaden avreglerad och företag kan fritt etablera sig som leverantör av el till

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1

Elkostnad 2014 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 - rörliga avtal. 08:38 Thursday, May 7, 2015 1 Elhandlare Elomr. 1 Rörligt pris elområde 1 Karlstads Energi AB 79.51 1 325 15 902 Karlstads Energi AB 1 2 Rörligt pris elområde 2 Karlstads Energi AB 79.53

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer