Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden?"

Transkript

1 Ägarstrukturen på elmarknaden Vem äger vad på den svenska elmarknaden?

2

3 Förord Energimarknadsinspektionen har som uppgift att följa och analysera elmarknadens utveckling. Som ett led i detta arbete syftar denna rapport till att beskriva ägarstrukturen på den svenska elmarknaden, som består av elproduktion, eldistribution och elhandel. Vidare har rapporten som syfte att beskriva de största strukturaffärerna som skett på elmarknaden sedan elmarknadsreformen Data till rapporten kommer framförallt från Bolagsverket, Infotorg, Neon, och elföretagens årsredovisningar och hemsidor. Rapporten börjar med att beskriva koncentrationen på elmarknadens tre delmarknader, för att sedan gå vidare till att i detalj beskriva de största aktörerna som identifierats på de olika delmarknaderna, med avseende på ägarstrukturen. Rapporten fortsätter sedan med ett kapitel som redogör för de största strukturaffärerna som skett sedan elmarknadsreformen för att sedan avslutas med en sammanfattning över vad som framkommit i rapporten. Projektledare har varit Petter Alapää. Eskilstuna i maj 2006 Håkan Heden Chef för Energimarknadsinspektionen

4

5 Innehåll 1 Inledning Syfte Avgränsningar Metod Definitioner Disposition av rapporten Marknadskoncentrationen på den svenska elmarknaden Elproduktion Elproduktion via kärnkraft Elproduktion via vattenkraft Eldistribution Elhandel Beskrivning av de största aktörerna på elmarknaden Vattenfall Fortum E.ON Skellefteå Kraft Lunds Energi Koncernen Mälarenergi Telge Energi Jämtkraft Öresundskraft Östkraft Dala Kraft Göteborg Energi Energibolaget i Sverige Kundkraft Kraftaktörerna Hydro Energi Storuman Energi Holmen Kraft De största strukturaffärerna sedan elmarknadsreformen Vattenfalls strukturaffärer i Sverige E.ON:s strukturaffärer i Sverige Fortums strukturaffärer i Sverige De största strukturaffärerna sedan elmarknadsreformen Sammanfattande slutsatser 39 Referenser Bilaga 1 Samtliga företag på den svenska elmarknaden

6 Bilder Bild 2.1 Ägarandelar i Ringhals 9 Bild 2.2 Ägarandelar i Forsmarks Kraftgrupp 10 Bild 2.3 Ägarandelar i Mellansvensk Kraftgrupp 10 Bild 2.4 Ägarandelar i OKG 11 Bild 3.1 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden 19 Bild 3.2 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden 21 Bild 3.3 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden 23 Bild 3.4 Elbolag knutna till Skellefteå Kraft via ägande 24 Bild 3.5 Ägarandelar i Kraftringen 25 Bild 3.6 Lunds Energi Koncernen 26 Bild 3.7 Ägarandelar av röster i Jämtkraft 28 Bild 3.8 Göteborg Energikoncernen 31

7 Tabeller Tabell 2.1 Producerad mängd el i TWh via kärnkraft år 2004, fördelat på dess ägare 11 Tabell 2.2 Effekt i MW per kärnkraftverk fördelat på dess ägare 12 Tabell 2.3 Elproduktion och installerad effekt i de svenska älvarna Tabell 2.4 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften 12 Tabell 2.5 De tio största vattenkraftverken i Sverige 13 Tabell 2.6 Vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 13 Tabell 2.7 Vattenkraftverk i Umeälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 14 Tabell 2.8 Vattenkraftverk i Ångermanälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 14 Tabell 2.9 Antal elnätskunder i respektive koncern 15 Tabell 2.10 Olika metoder för att klassificera elhandelskundernas tillhörighet 16 Tabell 2.11 Antal elkunder fördelat per aktör 16 Tabell 2.12 Mängd såld el i TWh per koncern 17 Tabell 3.1 Telge Energi koncernen 27 Tabell 3.2 Öresundskraftkoncernen 28 Tabell 3.3 Ägare till Östkraft 29 Tabell 3.4 Ägare till Dala Kraft 30 Tabell 3.5 Elbolag som Göteborg Energi har ägarandelar i 31 Tabell 4.1 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.2 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.3 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.4 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.5 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.6 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.7 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.8 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.9 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 5.1 De största aktörerna på den svenska elmarknaden och dess tre delmarknader 39

8

9 1 Inledning Som ett led i Energimarknadsinspektionens verksamhet att följa och analysera utvecklingen på elmarknaden, och för att underlätta Energimarknadsinspektionens tillsynsarbete, är det av intresse att kartlägga ägarförhållandena på den svenska elmarknaden. Denna rapport har som mål att ge en grundläggande bild av hur ägarstrukturen på elmarknaden ser ut idag. 1.1 Syfte Rapporten syftar till att beskriva ägarstrukturen på den svenska elmarknaden, som består av elproduktion, eldistribution och elhandel. Rapporten ska i första hand beskriva hur aktörerna genom horisontellt och vertikalt ägande är knutna till varandra. Vidare beskriver rapporten översiktligt hur ägarstrukturen utvecklats sedan elmarknadsreformen 1996, genom att beskriva de största uppköpen och samgåendena under denna tid. 1.2 Avgränsningar Rapporten kommer endast att behandla företag som bedriver elproduktions-, elnäts-, eller elhandelverksamhet, och företag som har ägande i dessa bolag. Bolag som ingår i någon av de koncerner som kommer att beskrivas, men som bedriver annan typ av verksamhet berörs inte av studien. Med elhandelsverksamhet avses i första hand försäljning till slutkund. Samverkan via samarbetsavtal mellan fristående aktörer ingår inte i kartläggningen, utan nämns endast som en del av resonemangen i rapporten. 1.3 Metod Rapportunderlaget är till största del hämtat från Bolagsverket. Via klassificering enligt metoden MM Bransch har uppgifter sedan tagits fram över vem som äger samtliga svenska juridiska personer som har verksamhet, eller är registrerade för att bedriva verksamhet inom någon av elmarknadens tre delar, samt vem som är koncernmoder. Även bolagens respektive årsredovisningar från 2004 har utgjort en viktig informationskälla för kartläggningen av ägarstrukturen. Dessutom har kompletterande data hämtats från Svenska Kraftnäts Edielregister och från Infotorg, där hela koncernstrukturen för ett enskilt bolag går att utläsa. Kartläggningen har utgått från de cirka tio största aktörerna på de olika delmarknaderna, för att sedan utifrån källorna beskriva aktörerna via deras ägande. Även vissa mindre aktörer, som trots sin ringa storlek är relativt välkända som aktörer på elmarknaden, är medtagna i beskrivningen. 7

10 På grund av skillnader i tillgång på information är vissa aktörer mer ingående beskrivna än andra. Exempelvis beskrivs ägande som understiger gränsen för intressebolag i en del fall, men inte i andra. Både informationen från Bolagsverket och årsredovisningarna avser ägarförhållandena vid utgången av år 2004, vilket är den senast offentliggjorda informationen. Om inget annat nämns avses alltså förhållandena vid denna tidpunkt. Företagens hemsidor innehåller dock i vissa fall mer aktuell information och därför kan rapporten ibland innehålla information från en senare tidpunkt. I dessa fall framgår det uttryckligen vilken tidpunkt som avses. 1.4 Definitioner En juridisk person är ett dotterföretag om mer än 50 procent av rösterna ägs av koncernen (moderbolaget och dess övriga koncernbolag) eller om koncernen via fullmakt eller liknande kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i företaget. En juridisk person är också ett dotterföretag om koncernen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, eller på annat sätt har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över företaget. 1 En juridisk person är ett intresseföretag till en koncern om det inte är ett dotterbolag till koncernen, men om koncernen kan utöva ett betydande inflytande över företaget. Om koncernen äger mer än 20 procent av rösterna i företaget är det ett intresseföretag. 2 I tabeller och löptext används genomgående förkortningar för vilken del av elmarknaden som ett bolag är verksamt inom. Dessa är: - P för elproduktion. - N för elnätsverksamhet. - H för elhandelsverksamhet. 1.5 Disposition av rapporten Rapporten börjar med tre separata avsnitt, ett för varje delmarknad, vilka beskriver de största aktörerna på respektive marknad. I det därpå följande avsnittet beskrivs de största aktörerna som framkommit i föregående avsnitt med avseende på ägarstrukturen. Därefter ägnas ett avsnitt åt en beskrivning av de största förvärv och samgåenden som skett sedan elmarknadsreformen Rapporten avslutas med en sammanfattning av de största aktörerna på elmarknaden i tabellform, samt förslag på fortsatta studier. 1 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 4. 2 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 5. 8

11 2 Marknadskoncentrationen på den svenska elmarknaden 2.1 Elproduktion Beskrivningen av ägandet av elproduktionsanläggningarna utgår från ägandet av kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningarna, eftersom de är de två dominerande kraftslagen i den svenska elproduktionen. Den totala elproduktionen år 2004 uppgick till 148,5 TWh, varav kärnkraft och vattenkraft stod för 75 respektive 59,5 TWh Elproduktion via kärnkraft Den svenska kärnkraftsproduktionen bedrivs i bolagen Ringhals, Forsmarks Kraftgrupp och OKG (Oskarshamn Kraftgrupp ). Ägandet av kärnkraften karaktäriseras av att de stora svenska elproducenterna samäger anläggningarna. Ringhals ägs till 70,4 procent av Vattenfall och till 29,6 procent av E.ON Kärnkraft Sverige 4. Eftersom Ringhals i sin tur ägde Barsebäck till 100 procent, tillföll även Barsebäcks elproduktion Vattenfall och E.ON i proportion till deras dåvarande ägarandelar i Ringhals, fram till Barsebäcks avveckling i maj ÄGARANDELAR I RINGHALS E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 29,6% VATTENFALL 70,4% Bild 2.1 Ägarandelar i Ringhals Verksamheten i Forsmarks kärnkraftverk bedrivs i bolaget Forsmarks Kraftgrupp. Detta bolag ägs till 66 procent av Vattenfall, 25,5 procent av Mellansvensk Kraftgrupp och till 8,5 procent av E.ON Kärnkraft Sverige. Ägandet i Mellansvensk Kraftgrupp fördelas i sin tur på Fortum Generation med 86,9 procent, Skellefteå Kraft med 7,7 procent och 5,35 procent på E.ON Kärnkraft Sverige. Vattenfalls totala ägande i Forsmarks Kraftgrupp blir således cirka 66 3 Svensk Energi, Elåret

12 procent, medan Fortums ägande uppgår till cirka 22 procent, E.ON:s till cirka 10 procent och Skellefteå Krafts ägande till cirka två procent. 5 ÄGARANDELAR I FORSMARKS KRAFTGRUPP MELLANSVENSK KRAFTGRUPP 25,5% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 8,5% VATTENFALL 66,0% Bild 2.2 Ägarandelar i Forsmarks Kraftgrupp ÄGARANDELAR I MELLANSVENSK KRAFTGRUPP SKELLEFTEÅ KRAFT 7,7% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 5,4% FORTUM GENERATION 86,9% Bild 2.3 Ägarandelar i Mellansvensk Kraftgrupp Verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk bedrivs av OKG. Detta bolag är ett dotterbolag till E.ON Kärnkraft Sverige, som äger 54,5 procent av OKG 6. Vidare är detta bolag ett intressebolag till Fortum Power and Heat, eftersom de äger resterande 45,5 procent av OKG

13 ÄGARANDELAR I OKG FORTUM POWER AND HEAT 45,5% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 54,5% Bild 2.4 Ägarandelar i OKG Produktionen i kärnkraftverken tillfaller dess ägare i proportion till ägarandelarna. Producerad mängd el år 2004 och fördelning på respektive ägare framgår av tabell 2.1. SKELLEFTEÅ VATTENFALL E.ON FORTUM KRAFT SUMMA BARSEBÄCK 2 3,5 1, ,6 FORSMARK 1 5,3 0,8 1,8 0,2 8,0 FORSMARK 2 5,3 0,8 1,8 0,2 8,0 FORSMARK 3 5,9 0,9 2,0 0,2 9,0 OSKARSHAMN 1-1,9 1,6-3,5 OSKARSHAMN 2-2,5 2,1-4,6 OSKARSHAMN 3-5,1 4,2-9,3 RINGHALS 1 4,9 1, ,5 RINGHALS 2 5,1 1, ,8 RINGHALS 3 5,6 1, ,5 RINGHALS 4 5,4 1, ,2 SUMMA TWH 41,0 20,0 13,4 0,6 75,0 8 Tabell 2.1 Producerad mängd el i TWh via kärnkraft år 2004, fördelat på dess ägare. Effekt per kärnkraftverk vid utgången av år 2005 fördelat på dess ägare framgår av tabell 2.2. Information över kärnkraftverkens effekt är hämtad från respektive kärnkraftverks hemsida. 8 Svensk Energi, Elåret

14 RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK SUMMA, MW VATTENFALLS ANDEL E.ON:S ANDEL FORTUMS ANDEL SKELLEFTEÅ KRAFTS ANDEL SUMMA, MW Tabell 2.2 Effekt i MW per kärnkraftverk fördelat på dess ägare Elproduktion via vattenkraft De svenska vattenkraftverken genererar ett normalår ungefär 65 TWh el, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Den vattenkraftsbaserade elproduktionen varierar mellan 75 och 50 TWh per år, beroende på mängden nederbörd som fallit. Tabell 2.3 beskriver producerad mängd el år 2004 i de svenska älvarna. 9 De fyra älvar som under ett normalår producerar störst mängd el stod tillsammans för ungefär 68 procent av den totala vattenkraftsproducerade elen år 2004, enligt tabell 2.3 (Faxälvens produktion är medräknad i Ångermanälvens). ANDEL AV TOTALT PRODUKTION PRODUCERAD EL VIA INSTALLERAD ÄLV TWH VATTENKRAFT EFFEKT MW LULE ÄLV 13,2 22,2% UME ÄLV 8,4 14,1% INDALSÄLVEN 8,3 13,9% ÅNGERMANÄLVEN 7,1 11,9% SKELLEFTE ÄLV 3,8 6,4% DALÄLVEN FAXÄLVEN 3,7 3,4 6,2% 5,7% Ingår i Ångermanälven LJUSNAN 2,6 4,4% 800 KLARÄLVEN 1,5 2,5% 400 LJUNGAN 1,4 2,4% 800 GÖTA ÄLV 1,4 2,4% 350 ÖVRIGA ÄLVAR 4,7 7,9% SUMMA 59,5 100% Tabell 2.3 Elproduktion och installerad effekt i de svenska älvarna 2004 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften framkommer i tabell 2.4. AKTÖR EFFEKT I MW VATTENFALL FORTUM E.ON SKELLEFTEÅ KRAFT Tabell 2.4 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften

15 De tio största svenska vattenkraftverken ägs av Vattenfall. Enligt tabell 2.5 är åtta av dessa lokaliserade i Luleälven. 11 VATTENKRAFTVERK ÄLV MAXIMAL EFFEKT MW HARSPRÅNGET LULEÄLVEN 830 STORNORRFORS UMEÄLVEN 581 MESSAURE LULEÄLVEN 452 LETSI LULEÄLVEN 440 PORJUS LULEÄLVEN 440 LIGGA LULEÄLVEN 343 VIETAS LULEÄLVEN 325 RITSEM LULEÄLVEN 320 PORSI LULEÄLVEN 275 KILFORSEN ÅNGERMANÄLVEN 275 Tabell 2.5 De tio största vattenkraftverken i Sverige Samtliga vattenkraftverk i Luleälven ägs av Vattenfall. Tabell 2.6 listar samtliga vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW. Kraftverken är ordnade efter hur de är lokaliserade i älven. Det kraftverk som är placerat längst ned i tabellen är således det som ligger närmast älvens utlopp. Kraftverkens placering är viktig eftersom ett kraftverks verksamhet påverkas av hur mycket vatten kraftverken längre uppströms i älven släpper ut. De fyra kraftverk som enligt tabell 2.6 ligger längst uppströms i Indalsälven påverkas dock inte av de andra kraftverkens agerande. Detta eftersom dessa kraftverk finns i olika tillflöden till Indalsälven. KRAFTVERK I INDALSÄLVEN MAXIMAL EFFEKT MW ÄGARE OLDEN 112 E.ON VATTENKRAFT STENSJÖFALLET 95 E.ON VATTENKRAFT 50%, NYBROVIKEN KRAFT 50% JÄRPSTRÖMMEN 118 FORTUM SÄLLSJÖ 172 SKELLEFTEÅ KRAFT MIDSKOG 155 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) KRÅNGEDE 246 FORTUM GAMMELÄNGE 78 FORTUM HAMMARFORSEN 79 E.ON VATTENKRAFT SVARTHÅLSFORSEN 80 FORTUM STADSFORSEN 132 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) HÖLLEFORSEN 140 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) JÄRKVISSLE 85 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) BERGEFORSEN 160 VATTENFALL 60%, E.ON VATTENKRAFT 40% 12 Tabell 2.6 Vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare

16 Umeälven producerade år ,4 TWh el. I tabell 2.7 framgår vilka vattenkraftverk i Umeälven som har en effekt som överstiger 75 MW. KRAFTVERK I UMEÄLVEN MAXIMAL EFFEKT MW ÄGARE AJAURE 75 VATTENFALL UMLUSPEN 94 VATTENFALL GRUNDFORS 90 VATTENFALL BÅLFORSEN 88 E.ON VATTENKRAFT TUGGEN 105 VATTENFALL BJURFORS NEDRE 78 E.ON VATTENKRAFT HARRSELE 223 E.ON VATTENKRAFT 50,5%, HOLMEN KRAFT 49,5% STORNORRFORS 581 VATTENFALL 75%, UMEÅ KOMMUN 25% 13 Tabell 2.7 Vattenkraftverk i Umeälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare Ångermanälven och dess båda tillflöden Faxälven och Fjällsjöälven, som båda mynnar ut i Ångermanälven, producerade år ,5 TWh el. De största vattenkraftverken framgår av tabell 2.8. KRAFTVERK I MAXIMAL ÅNGERMANÄLVEN EFFEKT MW ÄLV ÄGARE STORFINNFORSEN 112 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT RAMSELE 157 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT HJÄLTA 178 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT KORSELLBRÄNNA 130 FJÄLLSJÖÄLVEN E.ON VATTENKRAFT KILFORSEN 275 FJÄLLSJÖÄLVEN VATTENFALL STALON HÄLLBY 120 ÅNGERMANÄLVEN 84 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL E.ON VATTENKRAFT 65%, VATTENFALL 35% LÅNGBJÖRN 92 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL LASELE 140 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL NÄMFORSEN 113 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL MOFORSEN 135 ÅNGERMANÄLVEN E.ON VATTENKRAFT FORSMO 155 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL 14 Tabell 2.8 Vattenkraftverk i Ångermanälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare Också kraftverken i tabell 2.8 är ordnade efter var de är placerade i älvarna. Dock påverkar inte kraftverken i Faxälven de kraftverk som ligger längre ned i tabellen, eftersom Faxälven mynnar ut i Ångermanälven nedströms Forsmo kraftverk. På samma sätt påverkar kraftverken i Fjällsjöälven endast Nämforsen, Moforsen och Forsmo kraftverk. 12 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 13 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 14 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 14

17 2.2 Eldistribution E.ON, Vattenfall och Fortum dominerar på eldistributionsmarknaden. Vid utgången av år 2004 hade Sverige cirka 5,2 miljoner elnätskunder, vilka fördelade sig på de största aktörerna enligt tabell 2.9. Tabellen avser antal elnätskunder per koncern. Antal kunder till Tekniska Verken i Linköping avser exempelvis antal kunder i de båda dotterbolagen Linköpings Kraftnät och Katrineholm Energi. KONCERN ANTAL ELNÄTSKUNDER ANDEL I PROCENT E.ON ,6 VATTENFALL ,7 FORTUM ,4 GÖTEBORGS ENERGI ,6 LUNDS ENERGI ,0 MÄLARENERGI ,9 TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING ,7 ÖRESUNDSKRAFT ,3 SKELLEFTEÅ KRAFT ,3 JÄMTKRAFT ,1 UMEÅ ENERGI ,0 JÖNKÖPING ENERGI ,0 TELGE ENERGI ,9 SUMMA ,6 15 Tabell 2.9 Antal elnätskunder i respektive koncern Enligt tabell 2.9 har de tre största koncernerna cirka 54 procent av de svenska eldistributionskunderna. Det resterande antalet elnätskunder, som inte upptas i tabellen, tillhör framförallt mindre kommunägda aktiebolag, ekonomiska föreningar och elnät placerade direkt i den kommunala verksamheten. 2.3 Elhandel Avsnittet beskriver ägarkoncentrationen på den svenska slutkundsmarknaden. Det totala antalet slutkunder på den svenska elmarknaden uppgick vid slutet av år 2004 till cirka 5,2 miljoner 16. Indelningen av kunderna kan göras utifrån olika kriterier, som alla ger olika resultat. Det tredje alternativet i tabell 2.10 ger den mest rättvisande bilden, men tillgången till korrekt information är också sämre avseende detta kriterium. Därför indelas kunderna i tabell 2.11 enligt alternativ två. 15 Enligt data från Neon. Avser totala antal abonnemang i uttagspunkt

18 1. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens elhandelsverksamhet. 2. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens och dess intressebolags elhandelsverksamhet. 3. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens och dess intressebolags elhandelsverksamhet, adderat med de kunder till elhandelsbolag som via långfristiga bilaterala kontrakt är knutna till en viss aktör. Tabell 2.10 Olika metoder för att klassificera elhandelskundernas tillhörighet AKTÖR ANTAL ELKUNDER ANDEL I PROCENT VATTENFALL ,7 E.ON ,3 FORTUM ,3 ÖSTKRAFT ,1 ÖRESUNDSKRAFT ,8 TELGE ENERGI ,3 ENERGIBOLAGET I SVERIGE ,3 LUNDS ENERGI ,9 SKELLEFTEÅ KRAFT ,9 MÄLARENERGI ,9 DALAKRAFT ,9 Summa ,4 Tabell 2.11 Antal elkunder fördelat per aktör Som framgår av tabell 2.11, dominerar de tre största aktörerna. Tillsammans har de cirka 57 procent av elhandelskunderna och det finns inga andra aktörer som har tillnärmelsevis lika många kunder. De stora aktörernas marknadsandelar blir dock större om beskrivningen istället görs utifrån såld kvantitet el. Detta eftersom denna siffra inkluderar den el som en stor aktör säljer till en mindre. Denna siffra inkluderar därmed den el som säljs via långsiktiga bilaterala kontrakt till elförsäljningsbolag utanför den egna koncernen. 28 Under år 2004 förbrukade den svenska marknaden cirka 147,2 TWh el. Denna elförsäljning fördelades på de största aktörerna enligt tabell Fortum P, Årsredovisning Östkraft, Årsredovisning Öresundskraft, Årsredovisning Lunds Energikoncernen, Årsredovisning Skellefteå Kraft, Årsredovisning Mälarenergi, Årsredovisning Dalakraft, Årsredovisning

19 AKTÖR MÄNGD SÅLD EL I TWH VATTENFALL 29 45,2 30 E.ON 37,6 31 FORTUM 27,6 32 PLUSENERGI 7,2 33 TELGE ENERGI 7,0 34 HOLMEN KRAFT 5,2 35 ÖRESUNDSKRAFT 4,8 36 ÖSTKRAFT 4,7 37 SKELLEFTEÅ KRAFT 3,9 38 MÄLARENERGI 2,7 39 DALAKRAFT 2,2 LUNDS ENERGI 40 2,2 Tabell 2.12 Mängd såld el i TWh per koncern Beräkningen baserad på såld mängd el visar att de tre största aktörerna har cirka 75 procent av den svenska slutkundsmarknaden. Tabellen kan dock inte summeras eftersom den el de mindre aktörerna köpt via avtal med någon av de tre stora aktörerna i så fall kommer att dubbelräknas. 29 Vattenfall, Årsredovisning Sydkraft, Årsredovisning Fortum P, Årsredovisning Holmen Kraft, Årsredovisning Öresundskraft, Årsredovisning Östkraft, Årsredovisning Skellefteå Kraft, Årsredovisning Dalakraft, Årsredovisning Lunds Energikoncernen, Årsredovisning

20 3 Beskrivning av de största aktörerna på elmarknaden I detta avsnitt beskrivs de största aktörerna inom elproduktion, eldistribution och elhandelsverksamhet. 3.1 Vattenfall 41 Vattenfall är helägt av den svenska staten. Den totala svenska elproduktionen för Vattenfallkoncernen uppgick år 2004 till 70,5 TWh, vilket motsvarar cirka 47 procent av den totala svenska elproduktionen. 42 Vattenfallkoncernen bedriver elnätsverksamhet framförallt i norra Norrland, exklusive kustlandet kring Skellefteå och Umeå, västra Götalands län, och i ett område från Uppsala och Västmanlands län, söderöver till Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Antalet elnätskunder uppgår enligt kapitel 2.2 till cirka Vattenfalls koncernbolag har en elhandelsverksamhet som omfattar cirka kunder ( under eget namn) och elförsäljningen uppgick år 2004 till cirka 45,2 TWh. Genom sitt ägande i olika intressebolag har Vattenfall ägarintressen i elhandelsbolag som omfattar ytterligare cirka kunder. Inkluderas intressebolagens kunder i beräkningen uppgår totalt antal kunder på den svenska elmarknaden till cirka De största intressebolagen är Plusenergi och Luleå Energi. Dessa bolag har cirka , respektive kunder och ägs av Vattenfall till vardera 50, respektive 30 procent. I Plusenergis fall ägs resterande del av Göteborgs kommun, medan 70 procent av Luleå Energi ägs av Luleå kommun Vattenfall, Årsredovisning

21 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden VATTENFALL P., H. GULSELE, P., 35% SWEPOL LINK, N., 48% PITEENERGI, N., 50% VÄSTERBERGSLAGENS ELNÄT, N., 51% LILLPITE KVARN, P., 91% PITEENERGI HANDEL, H., 100% BERGEFORSENS KRAFTAKTIEBOLAG, P., 60% FORSMARKS KRAFTGRUPP, P., 66% KRAFTGÅRDEN., P., 74% VATTENFALL INDALSÄLVEN, P., 100% VATTENFALL ELDISTRIBUTION, N., 100% MEGA BALANS, N., 100% VATTENFALL SERVICE SYD, P., 100% RINGHALS P., 70% BARSEBÄCK KRAFT P., 100% LULEÅ ENERGI H., 30% LULEÅ ENERGI ELNÄT, N., 100% BODENS ENERGI H., 40% BODENS ENERGI NÄT, N., 100% PLUSENERGI H., 50% BORÅS ELHANDEL, H.,100% VÄSTERBERSSLAGENS VÄRME, H., 51% VÄSTERBERGSLAGENS ENERGI, H., 51% VATTENFALL VÄTTEREL, H., 100% VATTENFALL POWERMANAGEMENT, H., 100% SÄFFLE-ÅRJÄNG ENERGI, H., 100% GOTLANDS ENERGI, N., 75% GOTLANDSENERGI- FÖRSÄLJNING, H., 100% FORSASTRÖMSKRAFT- AKTIEBOLAG,H. 100% Bild 3.1 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden. 3.2 Fortum Fortum Sverige är ett helägt dotterbolag i Fortumkoncernen och moderbolag till den svenska delen av Fortumkoncernen. Koncernmoder är Fortum OYJ. Detta bolag är 19

22 börsnoterat på Helsingforsbörsen och den största ägaren är den finska staten, som har cirka 60 procent av aktiekapitalet Den totala svenska elproduktionen för Fortumkoncernen uppgick år 2004 till 24 TWh. Fortum har ungefär hälften av sina cirka elnätskunder i Stockholm. Resterande elnätskunder finns i västra Götaland, västra Svealand, Dalarna, Närke och längs södra Norrlandskusten. Fortumkoncernen sålde år ,6 TWh el. Bolaget Fortum Markets stod för 21,4 TWh av denna försäljning, vilket motsvarar ungefär tre fjärdedelar av koncernens totala försäljning. Fortumkoncernen har genom åren också skaffat sig inflytande i andra elhandelsbolag via uppköp. I många fall har de uppköpta bolagens verksamhet införlivats i existerande Fortumbolag, men det finns även exempel på koncernbolag som fortfarande är verksamma under eget namn. Fortum har även intressebolag som bedriver elhandelsverksamhet. Fyrfasen Energi är det största intressebolaget med cirka kunder. Detta bolag är indirekt ett intressebolag till Fortumkoncernen, eftersom Fortum Distribution äger 46 procent av Härjeåns Kraft, som i sin tur äger 80 procent av Fyrfasen Energi. Totalt har Fortum idag knappt elhandelskunder via koncernen och dess intressebolag. 45 Fortum P, Årsredovisning

23 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden FORTUM SVERIGE P., 100% FORTUM VÄRME NYNÄSHAMN. P., 100% FORTUM POWER AND HEAT. H., 100% KARLSKOGA ENERGI OCH MILJÖ, H., 49% FORTUM DISTRI- BUTION, N., 100% FORTUM MARKETS, H., 100% FORTUM VÄRME HOL- DING SAMÄGT MED STHLMS STAD, P., 51% OKG P., 33% FORTUM GENERA- TION. P., 100% UDDEHOLM KRAFT. P., 100% FORTUM DISTRIBU- TION RYSSA. N., 100% FORTUM ENERGY SECURITIES. H., 100% FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STHLMS STAD, P., H., 100% KOPPARKRAFT P., 100% LJUNGA KRAFT P., 100% VÄRMLANDS- ENERGI. P., 100% LJUSNANS SAMKÖRNING. N., 60% LJUSDAL ENERGI FÖRSÄLJNING. H., 50% FORTUM KRAFT. P., H., 100% EKERÖENERGI. N., 81% HÄRJEÅNS KRAFT. P., 46% BLYBERGS KRAFT AKTIE- BOLAG. P., 66% EKERÖENERGI FÖRSÄLJNING. H. 100% HÄRJEÅNS NÄT. N., 100% OREÄLVENS KRAFTAKTIE- BOLAG. P., 65% FYRFASEN ENERGI. H., 80% VÄSA KRAFT- AKTIEBOLAG. P., 50% BULLERFORSENS KRAFT. P., 85% HORRMUNDS- VALLA KRAFTAKTIE BOLAG. P., 50% STOCKHOLM ENERGI VATTENKRAFT. P., 100% ÄLVKRAFT I VÄRMLAND. P., 100% MELLANSVENSK KRAFTGRUPP. P., 86% VÄRMLANDSK RAFT OKGDELÄGARNA. P., 73% NYBROVIKEN KRAFT. P., 53% ÅNGEFALLEN KRAFT. P., 50% PARTEBODA KRAFT. P., 100% VOXNAN KRAFT. P., 100% BRÄNNÄLVEN KRAFT. P., 67% STENSJÖN KRAFT. P., 50% BLÅSJÖN KRAFT. H., 25% BLÅSJÖN NÄT. N., 100% TÅSANS KRAFT- AKTIEBOLAG. N., 40% Bild 3.2 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden. 21

24 3.3 E.ON 47 E.ON ägs till 55,3 procent av det tyska, börsnoterade aktiebolaget E.ON AG och till 44,6 procent av det norska aktiebolaget Statkraft AS, som är helägt av den norska staten E.ON:s svenska elproduktion genererade år 2004 cirka 33,9 TWh. Elnätsverksamheten i E.ON-koncernen är huvudsakligen lokaliserad i Västernorrland och norra delen av Jämtland, Mälardalen, samt södra och östra Götaland. Antalet elnätskunder uppgår till cirka E.ON-koncernen sålde år 2004 cirka 37,6 TWh el och har tillsammans med dess intressebolag ungefär kunder. Elförsäljningen sker framförallt via de helägda dotterbolagen E.ON försäljning och Söderhamn Elförsäljning. De största intressebolagen är Graninge Småländsk Energi, följt av Oskarshamn Energi och Värnamo Energi

25 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden E.ON NO RDI C. P., 100% E.ON. P., 56% SYDKRAFT VÄRME NORR- LAND. 100% SYDKRAFT VÄRME TIMRÅ BALTIC CLE. P., 60%. N., 33% STAFFANS- TORPS ENERGI. N., 50% GRANINGE. 100% E.ON KÄRN- KRAFT. 100% KLÅVBENS. P., 50% STAF FANSTOR PS- ENERG IFÖR SÄ LJN.. H., 100% GRANINGE SMÅ- LÄNDSKE NERGI. P., H., 40% OKG P., 54% KARLSHAMN KRAFT. P., 70% BRÅVALLA- KRAFT. P., 85% SYDKRAFT NÄT VÄSTBO. N., 100% VÄSTBO KRAFT- FÖRSÄLJNING. H., 100% SYDKRAFT NÄT KUNGSBA CKA. N., 100% SYDKRAFT NÄT. N., 100% SYDKRAFT GASTURBINER. P., 100% VÄRNAMO ENERGI. H., 45% VÄRNAMO ELNÄT. N., 100% OSKARSHAMN ENERGI. H., 50% HEM EL- FÖRSÄLJNING. H., 75% E.ON ELFÖR- SÄLJNING. H., 100% E.ON POLEN. H., 100% E.ON MÄLAR- VÄRME. H., 100% GRANINGE ENERGI MARK- NAD. 100% E.ON FÖR- SÄLJNING. H.,100% E.ON VATTEN- KRAFT. P., H., 100% HARRSELE. P., 50% E.ON ENERGY TRADING. P., H., 100% BLÅSJÖN KRAFT. H., 50% GRANINGE ELNÄT. N., 100% RING HALS. P., 25% GRANINGE ETT. P., 100% BLÅSJÖN NÄT. N., 100% GRANIN GE KAL- MAR EN ERGI HOLD ING. 50% BARSEBÄCK KRAFT. P., 100% SOLLEFTEÅ- FORSENS. P., 50% STENSJÖN KRAFT. P., 50% GRANINGE KAL- MAR ELNÄT. N., 100% BERGEFOR- SENS KRAFT. P., 40% PENGFO RS. P., 100% GRANIN GE KALM AR ENERG IFÖR SÄ LJN ING.H., 60% + 40% E.ON GRANKRAFT. 100% GIDEKRAFT., P., 90% KVISTFORSENS KRAFT. 100% GULDSKÅLEN D596. P., 100% Bild 3.3 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden. 23

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Medlemmar Energiföretagen

Medlemmar Energiföretagen Medlemmar Energiföretagen Utskriftsdag:2016-05-18 Antal medlemmar:198 st Medlemmar och utövare Adress Organisationsnr Telefon AB Edsbyns Elverk Box 82 556015-7686 0271-27400 AB Helsinge Elhandel Box 82

Läs mer

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Och priset för 2009 års bästa elhandlare går till En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sveriges bästa elhandlare 2009: UPPSALA EL Sveriges näst bästa elhandlare 2009: SKELLEFTEÅ KRAFT Sveriges tredje

Läs mer

Så miljövänliga är elbolagen

Så miljövänliga är elbolagen Så miljövänliga är elbolagen Siffran till vänster anger hur stor andel av företagets el som kommer från förnybara källor, vilket också är den siffra som avgör placering i rankningen. Pilarna i den högra

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Medlemmar Svensk Energi Utskriftsdag: 2009-03-10 Ordinarie medlem Adress Organisationsnr Telefon Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Affärsverken Energi AB Box 530 371 23 KARLSKRONA Ale

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

10 elbolag du nog inte borde valt 2009. En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag du nog inte borde valt 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 10 elbolag som du kanske borde ha undvikit 2009: Ljusdal Energi Försäljning SEVAB Energiförsäljning Habo Energi Rödeby Energi

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Medlemmar Svensk Energi

Medlemmar Svensk Energi Antal ordinarie medlemmar:169 st AB Edsbyns Elverk Box 82 828 22 EDSBYN AB Helsinge Elhandel Box 82 828 22 EDSBYN Elektra Nät AB Uraforsvägen 10 828 33 EDSBYN Affärsverken Karlskrona AB Box 530 371 23

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 397 9,37 - Fortum Värme, AB 725 Graninge Elnät AB, Upplands Väsby 31,4 Vallentuna 31,45 26 306 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 699 Elverket Vallentuna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Totalt kostnad per år inklusive moms Uppgifterna gäller från 1 januari 2005 och 1 januari 2006 Myndighetsavgifter ingår Kommun Nätföretag

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter

Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter 1 (8) Förteckning över målnummer (förvaltningsrättens) och motparter Parter som företräds av A1 Advokater Mål nr 4711-15 Västra Orusts Energitjänst ek. för., 758500-2152, Box 65, 474 21 Ellös REL00242

Läs mer

Bilaga 2. Färrvärmeföretag

Bilaga 2. Färrvärmeföretag Kommun Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 14,87 - Upplands Väsby kommun, Väsby Teknik 608 Teknik Väsby AB 25,9 Vallentuna 28,00 100 11,89 - Vallentuna Värmeverk AB c/o RENEA 588 Vallentuna Elverk

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal.

Ranking elpris hela femtonmånadersserier - fasta 1-årsavtal. 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 1 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 2 2 Fast pris 1 år Telinet Energi AB 80.29 3 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads Energi AB 83.54 1 5 Avtal 1 år ( 1-3) Karlstads

Läs mer

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen

Avvikelse från medel. Tariff 2012. Avvikelse från toppen BLEKINGE KARLSHAMN REL00089 Karlshamn Energi AB 5 621 kr 527 kr 2 458 kr REL00143 Olofströms Kraft Nät AB 6 535 kr 571 kr 2 502 kr KARLSKRON A Affärsverken Karlskrona AB 5 840 kr 857 kr 2 788 kr REL00091

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning september 2014

EFAs Medlemsförteckning september 2014 Aktiebolaget SVAFO 42 611 23 NYKÖPING +4687395000 Ale El-förening ek. för. 33 449 14 ALAFORS +46303332400 ATS Kraftservice AB 58 711 30 LINDESBERG +4658113320 Barsebäck Kraft AB 51 246 25 LÖDDEKÖPINGE

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Kommun Sorterat nätbolag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholms län Norrtälje Norrtälje Energi AB 5768 6193 7% Solna Vattenfall Eldistribution AB, Huvudsta 5745 6065 6% Sundbyberg Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 397 9,37 - Fortum Värme, AB 734 Graninge Elnät AB, Upplands Väsby 31,4 Vallentuna 31,45 26 306 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 699 Elverket Vallentuna

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 212 Matz Tapper 214-2-21 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 212... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

EFA:s Medlemsmatrikel september 2012

EFA:s Medlemsmatrikel september 2012 Juridiskt namn Antal totalt Postadr: Postnummer Postadr: Postort Telefon, växel AB Edsbyns Elverk 19 82822 EDSBYN 0271-274 00 AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 676 11577 STOCKHOLM 08-671 70 00

Läs mer

Tappning i fiskväg 1,5 m3/s, vid de stationer där torrfåra inte. Tappning i fiskväg 3 m3/s, vid. de stationer där torrfåra inte

Tappning i fiskväg 1,5 m3/s, vid de stationer där torrfåra inte. Tappning i fiskväg 3 m3/s, vid. de stationer där torrfåra inte Bilaga till "Sammanställning av uppskattade anläggningskostnader för fiskvägar samt vattenföringsdata för storskaliga vattenkraftverk Sverige" daterad 2014-02-10, i vilken utförligare metodikbeskrivning

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 848 13,86 - FORTUM VÄRME AB (samägt med Stockholm 778 E.ON Elnät Stockholm AB 36,7 Vallentuna 31,45 27 868 14,78 11,68 E ON VÄRME SVERIGE AB 739 Elverket

Läs mer

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinterns bästa elhandlare 2010-11 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 201104-15 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Bilaga 1. Nätpris i öre/kwh januari 2005, övre och nedre kvartil, median samt förändring i procent. Kvartil. 1 jan 1997.

Bilaga 1. Nätpris i öre/kwh januari 2005, övre och nedre kvartil, median samt förändring i procent. Kvartil. 1 jan 1997. Bilagor Bilaga 1. Nätpris i öre/kwh 1997 1 januari, övre och nedre kvartil, median samt förändring i procent Typkund 1 jan Kvartil Övre 1 jan 1997 % 1 jan 1 jan 1997 % 1 jan Kvartil Nedre 1 jan 1997, 2

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas 1-årsavtal Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 28% 274

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 28% 274 21:00 Wednesday, October 12, 1 1 Eda Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274 2 Forshaga Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274 3 Grums Ellevio 12 656 12 120 9 885 536 2 771 4% 28% 274

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 40% 274

Avgift 2010 (kr) Höjning (kr) 1 Eda Ellevio % 40% 274 11:38 Friday, July 21, 1 1 Eda Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274 2 Forshaga Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274 3 Grums Ellevio 13 796 12 656 9 885 1 140 3 911 9% 40% 274

Läs mer

EFAs Medlemsförteckning maj 2015

EFAs Medlemsförteckning maj 2015 AB Edsbyns Elverk 12 828 22 EDSBYN +4627127400 AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad 667 115 77 STOCKHOLM +4686717000 AB Helsinge Elhandel 2 828 22 EDSBYN +4627127400 ABEKA El & Kraftanläggningar AB

Läs mer

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Vattenreglering Lule älv Luleå, 2013-03- 22 Thord Lindström, Vattenfall Vattenkraft AB Nordiska elsystemet Norden är ett gemensamt elkraftsystem En gemensam

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 4 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

DARWin Driftstörningsstatistik

DARWin Driftstörningsstatistik Driftstörningsstatistik 2005 Matz Tapper 2006-12-28 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Statistikens omfattning... 3 1.2 Deltagande elnätsföretag 2005... 3 2 Sammanfattning 5 3 Tabeller 6 3.1 Översikt över fördelningen

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Koncentrationen på elmarknaden

Koncentrationen på elmarknaden Koncentrationen på elmarknaden Konkurrensverkets fel? En rapport skriven av Kristoffer Molin på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets A4 serie 2006:1 Kristoffer Molin ISSN nr 1401 8438 Konkurrensverket,

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Elhandlarranking 2012

Elhandlarranking 2012 En jämförelse av elhandlarnas rörliga elpriser Elområde 3 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer