Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarstrukturen på elmarknaden. Vem äger vad på den svenska elmarknaden?"

Transkript

1 Ägarstrukturen på elmarknaden Vem äger vad på den svenska elmarknaden?

2

3 Förord Energimarknadsinspektionen har som uppgift att följa och analysera elmarknadens utveckling. Som ett led i detta arbete syftar denna rapport till att beskriva ägarstrukturen på den svenska elmarknaden, som består av elproduktion, eldistribution och elhandel. Vidare har rapporten som syfte att beskriva de största strukturaffärerna som skett på elmarknaden sedan elmarknadsreformen Data till rapporten kommer framförallt från Bolagsverket, Infotorg, Neon, och elföretagens årsredovisningar och hemsidor. Rapporten börjar med att beskriva koncentrationen på elmarknadens tre delmarknader, för att sedan gå vidare till att i detalj beskriva de största aktörerna som identifierats på de olika delmarknaderna, med avseende på ägarstrukturen. Rapporten fortsätter sedan med ett kapitel som redogör för de största strukturaffärerna som skett sedan elmarknadsreformen för att sedan avslutas med en sammanfattning över vad som framkommit i rapporten. Projektledare har varit Petter Alapää. Eskilstuna i maj 2006 Håkan Heden Chef för Energimarknadsinspektionen

4

5 Innehåll 1 Inledning Syfte Avgränsningar Metod Definitioner Disposition av rapporten Marknadskoncentrationen på den svenska elmarknaden Elproduktion Elproduktion via kärnkraft Elproduktion via vattenkraft Eldistribution Elhandel Beskrivning av de största aktörerna på elmarknaden Vattenfall Fortum E.ON Skellefteå Kraft Lunds Energi Koncernen Mälarenergi Telge Energi Jämtkraft Öresundskraft Östkraft Dala Kraft Göteborg Energi Energibolaget i Sverige Kundkraft Kraftaktörerna Hydro Energi Storuman Energi Holmen Kraft De största strukturaffärerna sedan elmarknadsreformen Vattenfalls strukturaffärer i Sverige E.ON:s strukturaffärer i Sverige Fortums strukturaffärer i Sverige De största strukturaffärerna sedan elmarknadsreformen Sammanfattande slutsatser 39 Referenser Bilaga 1 Samtliga företag på den svenska elmarknaden

6 Bilder Bild 2.1 Ägarandelar i Ringhals 9 Bild 2.2 Ägarandelar i Forsmarks Kraftgrupp 10 Bild 2.3 Ägarandelar i Mellansvensk Kraftgrupp 10 Bild 2.4 Ägarandelar i OKG 11 Bild 3.1 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden 19 Bild 3.2 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden 21 Bild 3.3 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden 23 Bild 3.4 Elbolag knutna till Skellefteå Kraft via ägande 24 Bild 3.5 Ägarandelar i Kraftringen 25 Bild 3.6 Lunds Energi Koncernen 26 Bild 3.7 Ägarandelar av röster i Jämtkraft 28 Bild 3.8 Göteborg Energikoncernen 31

7 Tabeller Tabell 2.1 Producerad mängd el i TWh via kärnkraft år 2004, fördelat på dess ägare 11 Tabell 2.2 Effekt i MW per kärnkraftverk fördelat på dess ägare 12 Tabell 2.3 Elproduktion och installerad effekt i de svenska älvarna Tabell 2.4 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften 12 Tabell 2.5 De tio största vattenkraftverken i Sverige 13 Tabell 2.6 Vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 13 Tabell 2.7 Vattenkraftverk i Umeälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 14 Tabell 2.8 Vattenkraftverk i Ångermanälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare 14 Tabell 2.9 Antal elnätskunder i respektive koncern 15 Tabell 2.10 Olika metoder för att klassificera elhandelskundernas tillhörighet 16 Tabell 2.11 Antal elkunder fördelat per aktör 16 Tabell 2.12 Mängd såld el i TWh per koncern 17 Tabell 3.1 Telge Energi koncernen 27 Tabell 3.2 Öresundskraftkoncernen 28 Tabell 3.3 Ägare till Östkraft 29 Tabell 3.4 Ägare till Dala Kraft 30 Tabell 3.5 Elbolag som Göteborg Energi har ägarandelar i 31 Tabell 4.1 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.2 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.3 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.4 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.5 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.6 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.7 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.8 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 4.9 De största strukturaffärerna på den svenska elmarknaden Tabell 5.1 De största aktörerna på den svenska elmarknaden och dess tre delmarknader 39

8

9 1 Inledning Som ett led i Energimarknadsinspektionens verksamhet att följa och analysera utvecklingen på elmarknaden, och för att underlätta Energimarknadsinspektionens tillsynsarbete, är det av intresse att kartlägga ägarförhållandena på den svenska elmarknaden. Denna rapport har som mål att ge en grundläggande bild av hur ägarstrukturen på elmarknaden ser ut idag. 1.1 Syfte Rapporten syftar till att beskriva ägarstrukturen på den svenska elmarknaden, som består av elproduktion, eldistribution och elhandel. Rapporten ska i första hand beskriva hur aktörerna genom horisontellt och vertikalt ägande är knutna till varandra. Vidare beskriver rapporten översiktligt hur ägarstrukturen utvecklats sedan elmarknadsreformen 1996, genom att beskriva de största uppköpen och samgåendena under denna tid. 1.2 Avgränsningar Rapporten kommer endast att behandla företag som bedriver elproduktions-, elnäts-, eller elhandelverksamhet, och företag som har ägande i dessa bolag. Bolag som ingår i någon av de koncerner som kommer att beskrivas, men som bedriver annan typ av verksamhet berörs inte av studien. Med elhandelsverksamhet avses i första hand försäljning till slutkund. Samverkan via samarbetsavtal mellan fristående aktörer ingår inte i kartläggningen, utan nämns endast som en del av resonemangen i rapporten. 1.3 Metod Rapportunderlaget är till största del hämtat från Bolagsverket. Via klassificering enligt metoden MM Bransch har uppgifter sedan tagits fram över vem som äger samtliga svenska juridiska personer som har verksamhet, eller är registrerade för att bedriva verksamhet inom någon av elmarknadens tre delar, samt vem som är koncernmoder. Även bolagens respektive årsredovisningar från 2004 har utgjort en viktig informationskälla för kartläggningen av ägarstrukturen. Dessutom har kompletterande data hämtats från Svenska Kraftnäts Edielregister och från Infotorg, där hela koncernstrukturen för ett enskilt bolag går att utläsa. Kartläggningen har utgått från de cirka tio största aktörerna på de olika delmarknaderna, för att sedan utifrån källorna beskriva aktörerna via deras ägande. Även vissa mindre aktörer, som trots sin ringa storlek är relativt välkända som aktörer på elmarknaden, är medtagna i beskrivningen. 7

10 På grund av skillnader i tillgång på information är vissa aktörer mer ingående beskrivna än andra. Exempelvis beskrivs ägande som understiger gränsen för intressebolag i en del fall, men inte i andra. Både informationen från Bolagsverket och årsredovisningarna avser ägarförhållandena vid utgången av år 2004, vilket är den senast offentliggjorda informationen. Om inget annat nämns avses alltså förhållandena vid denna tidpunkt. Företagens hemsidor innehåller dock i vissa fall mer aktuell information och därför kan rapporten ibland innehålla information från en senare tidpunkt. I dessa fall framgår det uttryckligen vilken tidpunkt som avses. 1.4 Definitioner En juridisk person är ett dotterföretag om mer än 50 procent av rösterna ägs av koncernen (moderbolaget och dess övriga koncernbolag) eller om koncernen via fullmakt eller liknande kontrollerar mer än 50 procent av rösterna i företaget. En juridisk person är också ett dotterföretag om koncernen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen, eller på annat sätt har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över företaget. 1 En juridisk person är ett intresseföretag till en koncern om det inte är ett dotterbolag till koncernen, men om koncernen kan utöva ett betydande inflytande över företaget. Om koncernen äger mer än 20 procent av rösterna i företaget är det ett intresseföretag. 2 I tabeller och löptext används genomgående förkortningar för vilken del av elmarknaden som ett bolag är verksamt inom. Dessa är: - P för elproduktion. - N för elnätsverksamhet. - H för elhandelsverksamhet. 1.5 Disposition av rapporten Rapporten börjar med tre separata avsnitt, ett för varje delmarknad, vilka beskriver de största aktörerna på respektive marknad. I det därpå följande avsnittet beskrivs de största aktörerna som framkommit i föregående avsnitt med avseende på ägarstrukturen. Därefter ägnas ett avsnitt åt en beskrivning av de största förvärv och samgåenden som skett sedan elmarknadsreformen Rapporten avslutas med en sammanfattning av de största aktörerna på elmarknaden i tabellform, samt förslag på fortsatta studier. 1 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 4. 2 Årsredovisningslagen (1995:1554) 1 kap 5. 8

11 2 Marknadskoncentrationen på den svenska elmarknaden 2.1 Elproduktion Beskrivningen av ägandet av elproduktionsanläggningarna utgår från ägandet av kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningarna, eftersom de är de två dominerande kraftslagen i den svenska elproduktionen. Den totala elproduktionen år 2004 uppgick till 148,5 TWh, varav kärnkraft och vattenkraft stod för 75 respektive 59,5 TWh Elproduktion via kärnkraft Den svenska kärnkraftsproduktionen bedrivs i bolagen Ringhals, Forsmarks Kraftgrupp och OKG (Oskarshamn Kraftgrupp ). Ägandet av kärnkraften karaktäriseras av att de stora svenska elproducenterna samäger anläggningarna. Ringhals ägs till 70,4 procent av Vattenfall och till 29,6 procent av E.ON Kärnkraft Sverige 4. Eftersom Ringhals i sin tur ägde Barsebäck till 100 procent, tillföll även Barsebäcks elproduktion Vattenfall och E.ON i proportion till deras dåvarande ägarandelar i Ringhals, fram till Barsebäcks avveckling i maj ÄGARANDELAR I RINGHALS E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 29,6% VATTENFALL 70,4% Bild 2.1 Ägarandelar i Ringhals Verksamheten i Forsmarks kärnkraftverk bedrivs i bolaget Forsmarks Kraftgrupp. Detta bolag ägs till 66 procent av Vattenfall, 25,5 procent av Mellansvensk Kraftgrupp och till 8,5 procent av E.ON Kärnkraft Sverige. Ägandet i Mellansvensk Kraftgrupp fördelas i sin tur på Fortum Generation med 86,9 procent, Skellefteå Kraft med 7,7 procent och 5,35 procent på E.ON Kärnkraft Sverige. Vattenfalls totala ägande i Forsmarks Kraftgrupp blir således cirka 66 3 Svensk Energi, Elåret

12 procent, medan Fortums ägande uppgår till cirka 22 procent, E.ON:s till cirka 10 procent och Skellefteå Krafts ägande till cirka två procent. 5 ÄGARANDELAR I FORSMARKS KRAFTGRUPP MELLANSVENSK KRAFTGRUPP 25,5% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 8,5% VATTENFALL 66,0% Bild 2.2 Ägarandelar i Forsmarks Kraftgrupp ÄGARANDELAR I MELLANSVENSK KRAFTGRUPP SKELLEFTEÅ KRAFT 7,7% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 5,4% FORTUM GENERATION 86,9% Bild 2.3 Ägarandelar i Mellansvensk Kraftgrupp Verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk bedrivs av OKG. Detta bolag är ett dotterbolag till E.ON Kärnkraft Sverige, som äger 54,5 procent av OKG 6. Vidare är detta bolag ett intressebolag till Fortum Power and Heat, eftersom de äger resterande 45,5 procent av OKG

13 ÄGARANDELAR I OKG FORTUM POWER AND HEAT 45,5% E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE 54,5% Bild 2.4 Ägarandelar i OKG Produktionen i kärnkraftverken tillfaller dess ägare i proportion till ägarandelarna. Producerad mängd el år 2004 och fördelning på respektive ägare framgår av tabell 2.1. SKELLEFTEÅ VATTENFALL E.ON FORTUM KRAFT SUMMA BARSEBÄCK 2 3,5 1, ,6 FORSMARK 1 5,3 0,8 1,8 0,2 8,0 FORSMARK 2 5,3 0,8 1,8 0,2 8,0 FORSMARK 3 5,9 0,9 2,0 0,2 9,0 OSKARSHAMN 1-1,9 1,6-3,5 OSKARSHAMN 2-2,5 2,1-4,6 OSKARSHAMN 3-5,1 4,2-9,3 RINGHALS 1 4,9 1, ,5 RINGHALS 2 5,1 1, ,8 RINGHALS 3 5,6 1, ,5 RINGHALS 4 5,4 1, ,2 SUMMA TWH 41,0 20,0 13,4 0,6 75,0 8 Tabell 2.1 Producerad mängd el i TWh via kärnkraft år 2004, fördelat på dess ägare. Effekt per kärnkraftverk vid utgången av år 2005 fördelat på dess ägare framgår av tabell 2.2. Information över kärnkraftverkens effekt är hämtad från respektive kärnkraftverks hemsida. 8 Svensk Energi, Elåret

14 RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK SUMMA, MW VATTENFALLS ANDEL E.ON:S ANDEL FORTUMS ANDEL SKELLEFTEÅ KRAFTS ANDEL SUMMA, MW Tabell 2.2 Effekt i MW per kärnkraftverk fördelat på dess ägare Elproduktion via vattenkraft De svenska vattenkraftverken genererar ett normalår ungefär 65 TWh el, vilket motsvarar cirka 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Den vattenkraftsbaserade elproduktionen varierar mellan 75 och 50 TWh per år, beroende på mängden nederbörd som fallit. Tabell 2.3 beskriver producerad mängd el år 2004 i de svenska älvarna. 9 De fyra älvar som under ett normalår producerar störst mängd el stod tillsammans för ungefär 68 procent av den totala vattenkraftsproducerade elen år 2004, enligt tabell 2.3 (Faxälvens produktion är medräknad i Ångermanälvens). ANDEL AV TOTALT PRODUKTION PRODUCERAD EL VIA INSTALLERAD ÄLV TWH VATTENKRAFT EFFEKT MW LULE ÄLV 13,2 22,2% UME ÄLV 8,4 14,1% INDALSÄLVEN 8,3 13,9% ÅNGERMANÄLVEN 7,1 11,9% SKELLEFTE ÄLV 3,8 6,4% DALÄLVEN FAXÄLVEN 3,7 3,4 6,2% 5,7% Ingår i Ångermanälven LJUSNAN 2,6 4,4% 800 KLARÄLVEN 1,5 2,5% 400 LJUNGAN 1,4 2,4% 800 GÖTA ÄLV 1,4 2,4% 350 ÖVRIGA ÄLVAR 4,7 7,9% SUMMA 59,5 100% Tabell 2.3 Elproduktion och installerad effekt i de svenska älvarna 2004 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften framkommer i tabell 2.4. AKTÖR EFFEKT I MW VATTENFALL FORTUM E.ON SKELLEFTEÅ KRAFT Tabell 2.4 De fyra största ägarna till den svenska vattenkraften

15 De tio största svenska vattenkraftverken ägs av Vattenfall. Enligt tabell 2.5 är åtta av dessa lokaliserade i Luleälven. 11 VATTENKRAFTVERK ÄLV MAXIMAL EFFEKT MW HARSPRÅNGET LULEÄLVEN 830 STORNORRFORS UMEÄLVEN 581 MESSAURE LULEÄLVEN 452 LETSI LULEÄLVEN 440 PORJUS LULEÄLVEN 440 LIGGA LULEÄLVEN 343 VIETAS LULEÄLVEN 325 RITSEM LULEÄLVEN 320 PORSI LULEÄLVEN 275 KILFORSEN ÅNGERMANÄLVEN 275 Tabell 2.5 De tio största vattenkraftverken i Sverige Samtliga vattenkraftverk i Luleälven ägs av Vattenfall. Tabell 2.6 listar samtliga vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW. Kraftverken är ordnade efter hur de är lokaliserade i älven. Det kraftverk som är placerat längst ned i tabellen är således det som ligger närmast älvens utlopp. Kraftverkens placering är viktig eftersom ett kraftverks verksamhet påverkas av hur mycket vatten kraftverken längre uppströms i älven släpper ut. De fyra kraftverk som enligt tabell 2.6 ligger längst uppströms i Indalsälven påverkas dock inte av de andra kraftverkens agerande. Detta eftersom dessa kraftverk finns i olika tillflöden till Indalsälven. KRAFTVERK I INDALSÄLVEN MAXIMAL EFFEKT MW ÄGARE OLDEN 112 E.ON VATTENKRAFT STENSJÖFALLET 95 E.ON VATTENKRAFT 50%, NYBROVIKEN KRAFT 50% JÄRPSTRÖMMEN 118 FORTUM SÄLLSJÖ 172 SKELLEFTEÅ KRAFT MIDSKOG 155 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) KRÅNGEDE 246 FORTUM GAMMELÄNGE 78 FORTUM HAMMARFORSEN 79 E.ON VATTENKRAFT SVARTHÅLSFORSEN 80 FORTUM STADSFORSEN 132 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) HÖLLEFORSEN 140 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) JÄRKVISSLE 85 VATTENFALL INDALSÄLVEN, ENERGI E2 (DANMARK) BERGEFORSEN 160 VATTENFALL 60%, E.ON VATTENKRAFT 40% 12 Tabell 2.6 Vattenkraftverk i Indalsälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare

16 Umeälven producerade år ,4 TWh el. I tabell 2.7 framgår vilka vattenkraftverk i Umeälven som har en effekt som överstiger 75 MW. KRAFTVERK I UMEÄLVEN MAXIMAL EFFEKT MW ÄGARE AJAURE 75 VATTENFALL UMLUSPEN 94 VATTENFALL GRUNDFORS 90 VATTENFALL BÅLFORSEN 88 E.ON VATTENKRAFT TUGGEN 105 VATTENFALL BJURFORS NEDRE 78 E.ON VATTENKRAFT HARRSELE 223 E.ON VATTENKRAFT 50,5%, HOLMEN KRAFT 49,5% STORNORRFORS 581 VATTENFALL 75%, UMEÅ KOMMUN 25% 13 Tabell 2.7 Vattenkraftverk i Umeälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare Ångermanälven och dess båda tillflöden Faxälven och Fjällsjöälven, som båda mynnar ut i Ångermanälven, producerade år ,5 TWh el. De största vattenkraftverken framgår av tabell 2.8. KRAFTVERK I MAXIMAL ÅNGERMANÄLVEN EFFEKT MW ÄLV ÄGARE STORFINNFORSEN 112 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT RAMSELE 157 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT HJÄLTA 178 FAXÄLVEN E.ON VATTENKRAFT KORSELLBRÄNNA 130 FJÄLLSJÖÄLVEN E.ON VATTENKRAFT KILFORSEN 275 FJÄLLSJÖÄLVEN VATTENFALL STALON HÄLLBY 120 ÅNGERMANÄLVEN 84 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL E.ON VATTENKRAFT 65%, VATTENFALL 35% LÅNGBJÖRN 92 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL LASELE 140 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL NÄMFORSEN 113 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL MOFORSEN 135 ÅNGERMANÄLVEN E.ON VATTENKRAFT FORSMO 155 ÅNGERMANÄLVEN VATTENFALL 14 Tabell 2.8 Vattenkraftverk i Ångermanälven med en effekt som överstiger 75 MW och dess ägare Också kraftverken i tabell 2.8 är ordnade efter var de är placerade i älvarna. Dock påverkar inte kraftverken i Faxälven de kraftverk som ligger längre ned i tabellen, eftersom Faxälven mynnar ut i Ångermanälven nedströms Forsmo kraftverk. På samma sätt påverkar kraftverken i Fjällsjöälven endast Nämforsen, Moforsen och Forsmo kraftverk. 12 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 13 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 14 Data hämtat från respektive ägares hemsida. 14

17 2.2 Eldistribution E.ON, Vattenfall och Fortum dominerar på eldistributionsmarknaden. Vid utgången av år 2004 hade Sverige cirka 5,2 miljoner elnätskunder, vilka fördelade sig på de största aktörerna enligt tabell 2.9. Tabellen avser antal elnätskunder per koncern. Antal kunder till Tekniska Verken i Linköping avser exempelvis antal kunder i de båda dotterbolagen Linköpings Kraftnät och Katrineholm Energi. KONCERN ANTAL ELNÄTSKUNDER ANDEL I PROCENT E.ON ,6 VATTENFALL ,7 FORTUM ,4 GÖTEBORGS ENERGI ,6 LUNDS ENERGI ,0 MÄLARENERGI ,9 TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING ,7 ÖRESUNDSKRAFT ,3 SKELLEFTEÅ KRAFT ,3 JÄMTKRAFT ,1 UMEÅ ENERGI ,0 JÖNKÖPING ENERGI ,0 TELGE ENERGI ,9 SUMMA ,6 15 Tabell 2.9 Antal elnätskunder i respektive koncern Enligt tabell 2.9 har de tre största koncernerna cirka 54 procent av de svenska eldistributionskunderna. Det resterande antalet elnätskunder, som inte upptas i tabellen, tillhör framförallt mindre kommunägda aktiebolag, ekonomiska föreningar och elnät placerade direkt i den kommunala verksamheten. 2.3 Elhandel Avsnittet beskriver ägarkoncentrationen på den svenska slutkundsmarknaden. Det totala antalet slutkunder på den svenska elmarknaden uppgick vid slutet av år 2004 till cirka 5,2 miljoner 16. Indelningen av kunderna kan göras utifrån olika kriterier, som alla ger olika resultat. Det tredje alternativet i tabell 2.10 ger den mest rättvisande bilden, men tillgången till korrekt information är också sämre avseende detta kriterium. Därför indelas kunderna i tabell 2.11 enligt alternativ två. 15 Enligt data från Neon. Avser totala antal abonnemang i uttagspunkt

18 1. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens elhandelsverksamhet. 2. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens och dess intressebolags elhandelsverksamhet. 3. Totalt antal elhandelskunder till en viss koncern via koncernbolagens och dess intressebolags elhandelsverksamhet, adderat med de kunder till elhandelsbolag som via långfristiga bilaterala kontrakt är knutna till en viss aktör. Tabell 2.10 Olika metoder för att klassificera elhandelskundernas tillhörighet AKTÖR ANTAL ELKUNDER ANDEL I PROCENT VATTENFALL ,7 E.ON ,3 FORTUM ,3 ÖSTKRAFT ,1 ÖRESUNDSKRAFT ,8 TELGE ENERGI ,3 ENERGIBOLAGET I SVERIGE ,3 LUNDS ENERGI ,9 SKELLEFTEÅ KRAFT ,9 MÄLARENERGI ,9 DALAKRAFT ,9 Summa ,4 Tabell 2.11 Antal elkunder fördelat per aktör Som framgår av tabell 2.11, dominerar de tre största aktörerna. Tillsammans har de cirka 57 procent av elhandelskunderna och det finns inga andra aktörer som har tillnärmelsevis lika många kunder. De stora aktörernas marknadsandelar blir dock större om beskrivningen istället görs utifrån såld kvantitet el. Detta eftersom denna siffra inkluderar den el som en stor aktör säljer till en mindre. Denna siffra inkluderar därmed den el som säljs via långsiktiga bilaterala kontrakt till elförsäljningsbolag utanför den egna koncernen. 28 Under år 2004 förbrukade den svenska marknaden cirka 147,2 TWh el. Denna elförsäljning fördelades på de största aktörerna enligt tabell Fortum P, Årsredovisning Östkraft, Årsredovisning Öresundskraft, Årsredovisning Lunds Energikoncernen, Årsredovisning Skellefteå Kraft, Årsredovisning Mälarenergi, Årsredovisning Dalakraft, Årsredovisning

19 AKTÖR MÄNGD SÅLD EL I TWH VATTENFALL 29 45,2 30 E.ON 37,6 31 FORTUM 27,6 32 PLUSENERGI 7,2 33 TELGE ENERGI 7,0 34 HOLMEN KRAFT 5,2 35 ÖRESUNDSKRAFT 4,8 36 ÖSTKRAFT 4,7 37 SKELLEFTEÅ KRAFT 3,9 38 MÄLARENERGI 2,7 39 DALAKRAFT 2,2 LUNDS ENERGI 40 2,2 Tabell 2.12 Mängd såld el i TWh per koncern Beräkningen baserad på såld mängd el visar att de tre största aktörerna har cirka 75 procent av den svenska slutkundsmarknaden. Tabellen kan dock inte summeras eftersom den el de mindre aktörerna köpt via avtal med någon av de tre stora aktörerna i så fall kommer att dubbelräknas. 29 Vattenfall, Årsredovisning Sydkraft, Årsredovisning Fortum P, Årsredovisning Holmen Kraft, Årsredovisning Öresundskraft, Årsredovisning Östkraft, Årsredovisning Skellefteå Kraft, Årsredovisning Dalakraft, Årsredovisning Lunds Energikoncernen, Årsredovisning

20 3 Beskrivning av de största aktörerna på elmarknaden I detta avsnitt beskrivs de största aktörerna inom elproduktion, eldistribution och elhandelsverksamhet. 3.1 Vattenfall 41 Vattenfall är helägt av den svenska staten. Den totala svenska elproduktionen för Vattenfallkoncernen uppgick år 2004 till 70,5 TWh, vilket motsvarar cirka 47 procent av den totala svenska elproduktionen. 42 Vattenfallkoncernen bedriver elnätsverksamhet framförallt i norra Norrland, exklusive kustlandet kring Skellefteå och Umeå, västra Götalands län, och i ett område från Uppsala och Västmanlands län, söderöver till Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Antalet elnätskunder uppgår enligt kapitel 2.2 till cirka Vattenfalls koncernbolag har en elhandelsverksamhet som omfattar cirka kunder ( under eget namn) och elförsäljningen uppgick år 2004 till cirka 45,2 TWh. Genom sitt ägande i olika intressebolag har Vattenfall ägarintressen i elhandelsbolag som omfattar ytterligare cirka kunder. Inkluderas intressebolagens kunder i beräkningen uppgår totalt antal kunder på den svenska elmarknaden till cirka De största intressebolagen är Plusenergi och Luleå Energi. Dessa bolag har cirka , respektive kunder och ägs av Vattenfall till vardera 50, respektive 30 procent. I Plusenergis fall ägs resterande del av Göteborgs kommun, medan 70 procent av Luleå Energi ägs av Luleå kommun Vattenfall, Årsredovisning

21 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden VATTENFALL P., H. GULSELE, P., 35% SWEPOL LINK, N., 48% PITEENERGI, N., 50% VÄSTERBERGSLAGENS ELNÄT, N., 51% LILLPITE KVARN, P., 91% PITEENERGI HANDEL, H., 100% BERGEFORSENS KRAFTAKTIEBOLAG, P., 60% FORSMARKS KRAFTGRUPP, P., 66% KRAFTGÅRDEN., P., 74% VATTENFALL INDALSÄLVEN, P., 100% VATTENFALL ELDISTRIBUTION, N., 100% MEGA BALANS, N., 100% VATTENFALL SERVICE SYD, P., 100% RINGHALS P., 70% BARSEBÄCK KRAFT P., 100% LULEÅ ENERGI H., 30% LULEÅ ENERGI ELNÄT, N., 100% BODENS ENERGI H., 40% BODENS ENERGI NÄT, N., 100% PLUSENERGI H., 50% BORÅS ELHANDEL, H.,100% VÄSTERBERSSLAGENS VÄRME, H., 51% VÄSTERBERGSLAGENS ENERGI, H., 51% VATTENFALL VÄTTEREL, H., 100% VATTENFALL POWERMANAGEMENT, H., 100% SÄFFLE-ÅRJÄNG ENERGI, H., 100% GOTLANDS ENERGI, N., 75% GOTLANDSENERGI- FÖRSÄLJNING, H., 100% FORSASTRÖMSKRAFT- AKTIEBOLAG,H. 100% Bild 3.1 Vattenfalls ägarintressen på den svenska elmarknaden. 3.2 Fortum Fortum Sverige är ett helägt dotterbolag i Fortumkoncernen och moderbolag till den svenska delen av Fortumkoncernen. Koncernmoder är Fortum OYJ. Detta bolag är 19

22 börsnoterat på Helsingforsbörsen och den största ägaren är den finska staten, som har cirka 60 procent av aktiekapitalet Den totala svenska elproduktionen för Fortumkoncernen uppgick år 2004 till 24 TWh. Fortum har ungefär hälften av sina cirka elnätskunder i Stockholm. Resterande elnätskunder finns i västra Götaland, västra Svealand, Dalarna, Närke och längs södra Norrlandskusten. Fortumkoncernen sålde år ,6 TWh el. Bolaget Fortum Markets stod för 21,4 TWh av denna försäljning, vilket motsvarar ungefär tre fjärdedelar av koncernens totala försäljning. Fortumkoncernen har genom åren också skaffat sig inflytande i andra elhandelsbolag via uppköp. I många fall har de uppköpta bolagens verksamhet införlivats i existerande Fortumbolag, men det finns även exempel på koncernbolag som fortfarande är verksamma under eget namn. Fortum har även intressebolag som bedriver elhandelsverksamhet. Fyrfasen Energi är det största intressebolaget med cirka kunder. Detta bolag är indirekt ett intressebolag till Fortumkoncernen, eftersom Fortum Distribution äger 46 procent av Härjeåns Kraft, som i sin tur äger 80 procent av Fyrfasen Energi. Totalt har Fortum idag knappt elhandelskunder via koncernen och dess intressebolag. 45 Fortum P, Årsredovisning

23 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden FORTUM SVERIGE P., 100% FORTUM VÄRME NYNÄSHAMN. P., 100% FORTUM POWER AND HEAT. H., 100% KARLSKOGA ENERGI OCH MILJÖ, H., 49% FORTUM DISTRI- BUTION, N., 100% FORTUM MARKETS, H., 100% FORTUM VÄRME HOL- DING SAMÄGT MED STHLMS STAD, P., 51% OKG P., 33% FORTUM GENERA- TION. P., 100% UDDEHOLM KRAFT. P., 100% FORTUM DISTRIBU- TION RYSSA. N., 100% FORTUM ENERGY SECURITIES. H., 100% FORTUM VÄRME SAMÄGT MED STHLMS STAD, P., H., 100% KOPPARKRAFT P., 100% LJUNGA KRAFT P., 100% VÄRMLANDS- ENERGI. P., 100% LJUSNANS SAMKÖRNING. N., 60% LJUSDAL ENERGI FÖRSÄLJNING. H., 50% FORTUM KRAFT. P., H., 100% EKERÖENERGI. N., 81% HÄRJEÅNS KRAFT. P., 46% BLYBERGS KRAFT AKTIE- BOLAG. P., 66% EKERÖENERGI FÖRSÄLJNING. H. 100% HÄRJEÅNS NÄT. N., 100% OREÄLVENS KRAFTAKTIE- BOLAG. P., 65% FYRFASEN ENERGI. H., 80% VÄSA KRAFT- AKTIEBOLAG. P., 50% BULLERFORSENS KRAFT. P., 85% HORRMUNDS- VALLA KRAFTAKTIE BOLAG. P., 50% STOCKHOLM ENERGI VATTENKRAFT. P., 100% ÄLVKRAFT I VÄRMLAND. P., 100% MELLANSVENSK KRAFTGRUPP. P., 86% VÄRMLANDSK RAFT OKGDELÄGARNA. P., 73% NYBROVIKEN KRAFT. P., 53% ÅNGEFALLEN KRAFT. P., 50% PARTEBODA KRAFT. P., 100% VOXNAN KRAFT. P., 100% BRÄNNÄLVEN KRAFT. P., 67% STENSJÖN KRAFT. P., 50% BLÅSJÖN KRAFT. H., 25% BLÅSJÖN NÄT. N., 100% TÅSANS KRAFT- AKTIEBOLAG. N., 40% Bild 3.2 Fortums ägarintressen på den svenska elmarknaden. 21

24 3.3 E.ON 47 E.ON ägs till 55,3 procent av det tyska, börsnoterade aktiebolaget E.ON AG och till 44,6 procent av det norska aktiebolaget Statkraft AS, som är helägt av den norska staten E.ON:s svenska elproduktion genererade år 2004 cirka 33,9 TWh. Elnätsverksamheten i E.ON-koncernen är huvudsakligen lokaliserad i Västernorrland och norra delen av Jämtland, Mälardalen, samt södra och östra Götaland. Antalet elnätskunder uppgår till cirka E.ON-koncernen sålde år 2004 cirka 37,6 TWh el och har tillsammans med dess intressebolag ungefär kunder. Elförsäljningen sker framförallt via de helägda dotterbolagen E.ON försäljning och Söderhamn Elförsäljning. De största intressebolagen är Graninge Småländsk Energi, följt av Oskarshamn Energi och Värnamo Energi

25 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden E.ON NO RDI C. P., 100% E.ON. P., 56% SYDKRAFT VÄRME NORR- LAND. 100% SYDKRAFT VÄRME TIMRÅ BALTIC CLE. P., 60%. N., 33% STAFFANS- TORPS ENERGI. N., 50% GRANINGE. 100% E.ON KÄRN- KRAFT. 100% KLÅVBENS. P., 50% STAF FANSTOR PS- ENERG IFÖR SÄ LJN.. H., 100% GRANINGE SMÅ- LÄNDSKE NERGI. P., H., 40% OKG P., 54% KARLSHAMN KRAFT. P., 70% BRÅVALLA- KRAFT. P., 85% SYDKRAFT NÄT VÄSTBO. N., 100% VÄSTBO KRAFT- FÖRSÄLJNING. H., 100% SYDKRAFT NÄT KUNGSBA CKA. N., 100% SYDKRAFT NÄT. N., 100% SYDKRAFT GASTURBINER. P., 100% VÄRNAMO ENERGI. H., 45% VÄRNAMO ELNÄT. N., 100% OSKARSHAMN ENERGI. H., 50% HEM EL- FÖRSÄLJNING. H., 75% E.ON ELFÖR- SÄLJNING. H., 100% E.ON POLEN. H., 100% E.ON MÄLAR- VÄRME. H., 100% GRANINGE ENERGI MARK- NAD. 100% E.ON FÖR- SÄLJNING. H.,100% E.ON VATTEN- KRAFT. P., H., 100% HARRSELE. P., 50% E.ON ENERGY TRADING. P., H., 100% BLÅSJÖN KRAFT. H., 50% GRANINGE ELNÄT. N., 100% RING HALS. P., 25% GRANINGE ETT. P., 100% BLÅSJÖN NÄT. N., 100% GRANIN GE KAL- MAR EN ERGI HOLD ING. 50% BARSEBÄCK KRAFT. P., 100% SOLLEFTEÅ- FORSENS. P., 50% STENSJÖN KRAFT. P., 50% GRANINGE KAL- MAR ELNÄT. N., 100% BERGEFOR- SENS KRAFT. P., 40% PENGFO RS. P., 100% GRANIN GE KALM AR ENERG IFÖR SÄ LJN ING.H., 60% + 40% E.ON GRANKRAFT. 100% GIDEKRAFT., P., 90% KVISTFORSENS KRAFT. 100% GULDSKÅLEN D596. P., 100% Bild 3.3 E.ON:s ägarintressen på den svenska elmarknaden. 23

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18

Särredovisning av elcertifikatskostnaden. elkundens faktura ER 2012:18 Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura ER 2012:18 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

Utvärdering av stormen Per

Utvärdering av stormen Per Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning ER 2007:37 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Särskilda spelregler för kommunala energibolag

Särskilda spelregler för kommunala energibolag KAPITEL 5 Särskilda spelregler för kommunala energibolag BOLAGEN PÅ DEN svenska energimarknaden möter olika spelregler till följd av att lagstiftningen ser olika ut beroende på vem som står som ägare.

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter

Rapport november 2011. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020. med fokus på elcertifikatsystemets effekter Rapport november 2011 Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020 med fokus på elcertifikatsystemets effekter Omslag: Flishög utanför Igelsta kraftvärmeverk, Söderenergi i Södertälje. Foto: Jann Lipka Tryck:

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA

TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA TAR ELMARKNADEN SKADA AV MYCKET HÖGA PRISER I SAMBAND MED EFFEKTTOPPAR? EME Analys HB Holländargatan 23 SE-111 60 STOCKHOLM SVERIGE +468-791 22 40 +468-791 86 50 Fax: +468-14 91 61 E-post: info@emeanalys.se

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer