Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande."

Transkript

1 Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar

2 Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar å kommissionens vägnar kan hållas ansvariga för hur informationen i denna publikation kan komma att användas eller för eventuella fel som kan förekomma trots omsorgsfulla förberedelser och kontroller. Denna publikation återger inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikt eller ståndpunkt. Mer information om Europeiska unionen finns att hämta på internet (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2013 ISBN doi: /84107 Europeiska unionen, 2013 Kopiering tillåten med angivande av källan. Omslagsfoto: Europeiska kommissionen Printed in Belgium

3 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION...3 A. Gränsöverskridande fordringshantering inom EU...3 B. Ett typiskt mikroföretag...4 ANBUDET...7 A. Före avtalets ingående...8 B. Förbereda anbudet...10 FAKTURERING...30 A. En typisk faktura...30 B. Fakturans delar...32 INTERN STYRNING EFFEKTIV BETALNINGSKONTROLL...36 A. Jane och Joes tekniska behörighet...36 B. Arbetsflödeshantering...38 C. Programvarukrav...41 D. Löpande redovisning...41 E. Ny kostnadsstruktur...42 ALTERNATIV FÖR INKASSERING AV FORDRINGAR...43 A. Bli personligt engagerad...43 B. Engagera tredje parter utomrättslig inkassering av skulder...49 C. Verkställighet av fordringen inför domstol...52 BILAGA HÄNVISNINGAR TILL YTTERLIGARE INFORMATION...59

4

5 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 3 INTRODUKTION A. GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORDRINGSHANTERING INOM EU Med en befolkning på över 500 miljoner (1) är den Europeiska unionen en av de största marknaderna i världen. Särskilt för små och medelstora företag (SMF) finns det många möjligheter att erbjuda sina varor och tjänster inte bara i de egna länderna men också i de 28 andra EU-medlemsstaterna. Många företag, särskilt de små, ryggar dock tillbaka inför gränsöverskridande verksamhet. Skälen till detta varierar kraftigt. Ett av de största hindren för många företagare är svårigheterna med att veta om en kund i ett annat EU-land kommer att betala räkningar i tid eller hur man bäst ska gå tillväga om detta sker och resulterar i utebliven betalning. Dessa riktlinjer är avsedda att stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar på två olika sätt: genom att beskriva åtgärder en företagare kan ta från så tidigt som den tidpunkt när en offert lämnas in fram till den tidpunkt när europeiska förfaranden inleds för att förebygga och undvika osäkra fordringar; genom att beskriva de åtgärder som står till en företagares förfogande om ett verkligt fall av osäkra fordringar uppstår. 1 Källa Eurostat:

6 4 Praktiskt taget alla företag i Europa är små och medelstora företag (2), 90 % av dessa är mikroföretag. Mikroföretag kännetecknas av att de har färre än 10 anställda och att ägarna eller cheferna för verksamheten och ofta även deras familjemedlemmar är intensivt involverade i alla områden av verksamheten. Dessa mikroföretag tillhandahåller ändå 53 % av alla arbetstillfällen inom Europeiska unionen. Därför och för tydlighetens skull illustreras här alla aspekter av en framgångsrik gränsöverskridande fordringshantering utifrån ett exempel baserat på ett fiktivt men typiskt mikroföretag. B. ETT TYPISKT MIKROFÖRETAG Företaget är ett mikroföretag med hemvist i EU-medlemsstat A. Det leds av de unga företagarna Jane och Joe, som först nyligen bildat sitt gemensamt ägda företag och anställt ytterligare fem medarbetare. De har ett postorderföretag och en online-verksamhet som specialiserat sig på pojk- och flickkläder och även furumöbler för barn. Deras huvudkontor, som ligger i anslutning till ett litet fast försäljningsställe, är beläget nära gränsen till EU-medlemsstat B. De flesta i Jane och Joes kundkrets är privata kunder från land A, men en allt större andel kommer från andra EU-medlemsstater. De tar dock även emot stora beställningar från både återförsäljare och privata institutioner, och på senare tid allt fler från EU-medlemsstaterna B, C och D. I framtiden vill Jane och Joe också kunna lämna in anbud till anbudsförfaranden både i sitt eget land och i andra EU-medlemsstater. De unga företagarna utökar ständigt sina gränsöverskridande affärsrelationer och vill därför systematiskt anpassa sina allmänna affärsvillkor och betalningsvillkor samt sina fakturerings- och betalningskontroller för att förebygga och på ett framgångsrikt sätt undvika osäkra fordringar. 2 Källa SME Performance Review: performance-review/index_en.htm

7 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 5 ANMÄRKNING: EU-OMFATTANDE UTFÄRDANDE AV OFFENTLIGA UPPHANDLINGSKONTRAKT Företag med säte i ett EU-land kan utan begränsning svara på offentliga anbudsinfordringar i alla övriga EU-länder. Officiella myndigheter inom hela EU tillämpar harmoniserade, öppna förfaranden vid val av sina entreprenörer. Dessutom gör de åtgärder som handlingen Small Business Act främjar för Europa det lättare för små företag att konkurrera om offentliga upphandlingskontrakt på samma villkor som de större konkurrenterna. (Se här särskilt den europeiska koden för bästa praxis för att underlätta små och medelstora företags möjligheter till offentlig upphandling: index_en.htm#smes) För tilldelning av offentliga byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt över ett visst värde gäller EU-direktiv. Direktiven gäller i fråga om avtal där avtalets totala värde överstiger följande tröskelvärden: offentliga byggentreprenadkontrakt värderade över ; varu- och tjänstekontrakt för den statliga offentliga sektorn värderade över eller över för kontrakt för myndigheter på decentraliserad nivå, eller över för varukontrakt för vatten, energi och transport samt för posttjänster. Alla anbudsinfordringar som överskrider vissa tröskelvärden offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Du kan se dessa kostnadsfritt i databasen TED (Tenders Electronic Daily). TED uppdateras fem gånger i veckan och visar omkring meddelanden om offentliga upphandlingar från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och andra länder. Webblänk: e-certis är ett kostnadsfritt webbaserat informationssystem för företag och offentliga upphandlande myndigheter som hjälper till att identifiera de olika certifikat och intyg som ofta krävs vid upphandlingsförfaranden. Webblänk:

8 6 Den aktuella möjligheten för Jane och Joe är en förfrågan från en privat grundskola i EU-medlemsstat B nära gränsen till A. Skolan vill fräscha upp sin matsal och ber Jane och Joe om en offert för leverans av: 50 barnbord 100 EUR netto; 200 barnstolar 40 EUR netto; 50 bordsdukar med Harry Potter-motiv 35 EUR netto. För Jane och Joe är det här en relativt stor order som kan ha potentiella negativa effekter på deras företag om en försenad betalning uppstår. Det skulle inte nödvändigtvis hota deras överlevnad, men det skulle kunna göra en del skada på mikroföretaget vad gäller deras relation till sina leverantörer och andra åtaganden som uppstår vid acceptans av ordern. Därför lägger de fram ett förslag med alla nödvändiga uppgifter som i synnerhet fokuserar på att undvika utebliven betalning och säkerställa att tillräckligt skydd mot detta finns. Detta måste absolut också innehålla, förutom tjänsternas omfattning, pris, tidsram för utförandet samt betalningstid, lämpligt formulerade allmänna affärsvillkor plus betalningsvillkor. Dessutom skulle Jane och Joe vidare vilja utforska den privata grundskolans förmåga att betala.

9 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 7 ANBUDET Jane och Joe har för avsikt att lämna ett anbud till en potentiell kund i en annan EU-medlemsstat. Eftersom beställningens omfattning är jämförelsevis stor för deras mikroföretag är det en rad aspekter som Jane och Joe bör tänka på när de förbereder ett anbud till den här kunden. Detta innefattar i huvudsak de försiktighetsåtgärder som även i detta tidiga skede kan hjälpa till att minska risken för eventuella betalningsförsummelser. I de flesta fall när ett mikroföretag lämnar ett anbud utgör detta sedan kontraktet efter det att beställaren och entreprenören godkänt och skrivit under det. Det är därför av avgörande betydelse för Jane och Joe att i detalj sätta sig in i anbudet och vilka affärs- och betalningsvillkor, som gäller för alla eller de flesta kontrakt, som absolut måste integreras i det. ANMÄRKNING > ALLMÄNNA AFFÄRS- OCH BETALNINGSVILLKOR Allmänna affärs- och betalningsvillkor är oerhört viktiga och bör ingå i varje anbud, kontrakt, beställning och andra affärsdokument. Allmänna affärs- och betalningsvillkor bör också bekräftas med kundens underskrift. Allmänna affärs- och betalningsvillkor bör granskas av en specialist för att kontrollera att de är fullständiga, saknar motsättningar och är rättsligt giltiga.

10 8 A. FÖRE AVTALETS INGÅENDE I. Kreditkontroll av potentiella kunder På grund av beställningens storlek kan Jane och Joe göra en kreditkontroll på kunden. På så sätt kan de kontrollera grundskolans kreditvärdighet och därmed dess förmåga att betala. Kreditvärdighet visar en potentiell kunds förmåga att betala och kan kontrolleras på två sätt: företagaren kontrollerar själv genom att använda så kallade kreditstyrkort (credit scorecards) inom credit scoring ; entreprenören lägger ut kreditvärdighetskontrollerna på entreprenad (t.ex. till en extern tjänsteleverantör). Kreditprövning kan tillämpas framgångsrikt både när det gäller kommersiellt aktiva kunder (företag/kategorin B2B) och när det gäller konsumenter (kategorin B2C). Följaktligen lämnar kreditupplysningsföretag information om ett företags firmanamn, rättsliga status, dess juridiska och finansiella situation och bokslutsuppgifter. Kreditupplysningsbyråer ger stöd i förhållande till den kreditnivå som ska beviljas (för inköp på kredit osv.). Personuppgifter inkluderar som regel namn, adress, uppgifter som t.ex. födelsedatum, arbetsgivare och i synnerhet betalningshistorik som innehåller negativa inslag. Även här utdelar kreditupplysningsföretaget ett poängvärde för den potentiella kunden. II. Fastställande av tillämplig lag och behörig domstol i händelse av tvist Dessutom är det av grundläggande betydelse att veta vilken lag som är tillämplig för kontraktet och vilken domstol som skulle vara behörig i händelse av en tvist mellan de berörda parterna.

11 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 9 1. Tillämplig lag för avtalsförpliktelser Den lag som reglerar respektive kontrakt mellan två parter grundar sig på förordning 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen). Det är viktigt att ta itu med frågan om vilken lag som är tillämplig på kontraktet eftersom detta är slutgiltigt för tolkningen av kontraktet och för fullgörandet av de skyldigheter som grundar sig på kontraktet (artikel 12). I förordningen förekommer principen om fritt val av lag (bl.a. i artikel 3: dvs. de avtalsslutande parterna kan fritt komma överens om den lag som ska styra den specifika avtalsförpliktelsen). Om parterna inte själva väljer någon lag kommer tillämplig lag för försäljningsavtal avseende lös egendom, tjänster, franchising eller försäljningskontrakt att bestämmas av den parts hemvist som utför avtalets karaktäristiska prestation (naturabidrag) (exempel från artikel 4: vid ett försäljningskontrakt skulle detta vara säljarens hemvist). Detsamma gäller i regel för transportavtal (artikel 5) och försäkringsavtal (artikel 7). Konsumentavtal omfattas i allmänhet av lagen i den medlemsstat där konsumenten (privatkunden) har sin vanliga hemvist (artikel 6), individuella anställningsavtal omfattas av lagen i det land där den anställde vanligtvis utför sitt arbete. Den vanliga hemvisten/ arbetsplatsen är i allmänhet samma plats där individen är bosatt, även om andra regler naturligtvis kan tillämpas i undantagsfall. Individuella (exceptionella) föreskrifter grundar sig direkt på förordningen (3). För att slippa sätta sig in i de (många) andra rättssystemen rekommenderas det att de allmänna affärsvillkoren ska innehålla en klausul om valet av lag som tillåter val av ens egen nationella lagstiftning (4). 2. Behörig domstol Frågan om vilken domstol som är behörig när det gäller privaträttsliga förfaranden följer i allmänhet förordning 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen). Enligt denna förordning är tillämplig behörig domstol i allmänhet domstolarna i den medlemsstat där svaranden har sin hemvist (artikel 2 4). Om en situation uppstår där små och medelstora företag måste genomdriva en gränsöverskridande fordring i domstol är behörig domstol i princip den domstol där kunden har sin hemvist. 3 Mer information finns på: judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0006_sv.htm 4 Se även punkt B. / II. / 1. / g. nedan.

12 10 Alternativt är det också under vissa omständigheter möjligt att väcka talan mot motparten vid en domstol i en annan medlemsstat. Detta är möjligt då det under Bryssel I-förordningen förekommer en särskild (artikel 5 7) eller exklusiv behörighet (artikel 22) eller behörighet gällande försäkringsärenden (artikel 8 14), konsumentavtal (artikel 15 17) och/eller individuella anställningsavtal (artikel 18 21). Dessutom finns enligt förordningen möjlighet till överenskommelse om laga domstol (artiklarna 23 24) (5). För att säkerställa att endast nationella hem -domstolar kan tillämpas, som därefter (om överenskommet) i enlighet med valet av gällande lag endast ska tillämpa den egna nationella lagstiftningen, rekommenderas det att en motsvarande klausul beträffande överenskommelse om laga domstol inkluderas i de allmänna affärsvillkoren (6). För ytterligare information rekommenderas granskning av Europeisk juridisk Atlas avseende civilrättsliga frågor (7) som erbjuder enkel tillgång till viss relevant information beträffande rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor och där man t.ex. kan hitta den behöriga domstolen och komplettera vissa formulär eller t.o.m. översätta dem online. B. FÖRBEREDA ANBUDET Jane och Joe måste förbereda ett enskilt finansiellt tjänsteanbud i linje med den förfrågan de mottagit. Detta måste dessutom inkludera deras mikroföretags tillämpliga allmänna affärs- och betalningsvillkor och bör utarbetas för att kunna användas regelbundet för alla kontrakt, offerter, beställningar och andra kommersiella dokument. I. Enskilt anbud Jane och Joe måste se till att samtliga av följande aspekter ingår i varje enskilt anbud som de utarbetar. 1. Angivande av de avtalsslutande parterna Den ena parten är säljarna Jane och Joe och den andra parten är den privata grundskolan och dess juridiska ombud. 5 Mer information finns på: judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0006_sv.htm 6 Se även punkt B. / II. / 1. / h. nedan. 7

13 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 11 Ett exakt angivande bör innehålla följande: fullständigt namn; adress; yrke, om tillämpligt, och individuellt firmanamn och affärsinnehavarens för- och efternamn; när det gäller företag ska fullständigt namn, huvudkontor, företagsregistreringsnummer och uppgifter om juridiskt ombud anges. 2. Beskrivning av varor och tjänster För att undvika tvister om typen av varor som sålts bör Jane och Joe ge en så detaljerad beskrivning som möjligt av dessa. För detta ändamål kan de vid behov hänvisa till en katalog eller ett provexemplar. Detsamma gäller för tjänsteanbud och tjänstekontrakt. De ska ge en exakt beskrivning av de tjänster som ska tillhandahållas och den tidsplan under vilken arbetet ska utföras. 3. Pris I varje enskilt anbud som vid vilken tidpunkt som helst under deras affärsverksamhet måste Jane och Joe ange ett realistiskt pris som garanterar en realistisk och adekvat vinstmarginal. När priset ska fastställas kommer Jane och Joe oftast stå inför följande alternativ: ett specificerat fast inköpspris, eller; hänvisning till en prislista. I det här konkreta fallet är Jane och Joe naturligtvis fria att inkludera olika prisregleringar i sitt anbud, oavsett tidigare prisberäkning. a. Rabatt Rabatter kan bidra till att göra ett anbud mer attraktivt för potentiella kunder vid större beställningar. I det aktuella fallet beslutar de två unga entreprenörerna att bevilja 3 % rabatt på nettopriset baserat på storleken på grundskolans beställning.

14 12 ANMÄRKNING > EU-OMFATTANDE PRISSÄTTNINGSREGLER I EU finns det ett stort antal standardiserade konsumenträttigheter som Jane och Joe måste ta hänsyn till när det gäller följande särskilda faktorer i fråga om prissättning: När EU-medborgare (potentiella kunder) köper varor eller tjänster var som helst inom EU ska de inte behöva betala ett högre pris än medborgarna i det egna hemlandet såvida prisskillnaden inte är berättigad. Jane och Joe måste därför i princip se till att de erbjuder tjänster till utländska kunder till samma pris som de gör till medborgare i sitt eget land. Vissa prisskillnader är dock berättigade till exempel högre kostnader för transport av varor utomlands som i det aktuella fallet. b. Avdrag Som ett incitament till kunderna att betala omgående skulle Jane och Joe också kunna ge ett avdrag på priset. I det här fallet skulle kunden få ett prisavdrag på det ursprungliga fakturabeloppet om betalning inkommer inom den tidsperiod som Jane och Joe fritt fastställt. c. Mervärdesskatt För att undvika missförstånd och tvister ska Jane och Joe i sitt anbud också ange om det angivna priset är inklusive eller exklusive moms. Huruvida varor och tjänster är momsbelagda och vilken momssats som gäller bestäms av tillämpliga lagar. I tveksamma fall bör Jane och Joe söka skatterådgivning (8). d. Valutor Jane och Joe har bestämt sig för att i samtliga fall sälja produkter i sin nationella valuta, även vid online-handel. 8 Du hittar mer information via följande länk: paying-taxes/index_sv.htm

15 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 13 Om företagen väljer att sälja varor och tjänster i en eller flera andra konvertibla valutor inom EU är det nödvändigt att fastställa växelkursen mellan den inhemska och den utländska valutan vid ett specificerat brytdatum. Till exempel: 100,00 = 745,92 DDK den 4 februari Prestationsperiod Jane och Joe bör fastställa en viss period eller viss tidpunkt för prestationen. Prestationsperioden skiljer sig i grunden för å ena sidan en tjänst som tillhandahålls och å andra sidan en tjänst till följd av handel med/leverans av varor. Det är alltid fråga om ett tjänsteavtal om kunden sluter ett kontrakt mot betalning med ett företag när föremålet för kontraktet är en tjänst, dvs. alltid som regel om det inte sker någon leverans eller finns någon byggorder eller om något tilldelningsförfarande äger rum, utan föremålet för kontraktet är att tillhandahålla tjänster. Det är alltid fråga om ett leveransavtal om kunden sluter ett kontrakt mot betalning med ett företag när föremålet för kontraktet är ett leveransavtal, dvs. alltid som regel om kunden köper, hyr eller leasar en tjänst, eller också: varukontrakt är kontrakt för anskaffning av varor som särskilt gäller inköp, inköp på avbetalning, hyra eller leasing med eller utan köpoption. Blandade kontrakt (t.ex. avtal som omfattar både varor och tjänster) anses vara varukontrakt när tillhandahållandet av varor utgör den största delen av det totala värdet. Perioden/tidpunkten för leveransen är den tidsperiod/tidpunkt under/vid vilken leveransen skulle eller ska levereras. Omfattning och tjänsteperiod börjar i och med starten av den avtalade verksamheten och slutar i allmänhet efter slutförandet av den överenskomna tjänsten. I det här sammanhanget ska utsträckningen och perioden under vilken tjänsten ska utföras därför noggrant definieras och beslutas om i kontrakten eller anbudet med mottagaren av tjänsten och utförligt samordnas mellan de potentiella entreprenörerna och kunden.

16 14 Leveranskapacitet definieras som förmågan att leverera produkter inom en viss tid, t.ex. 48 timmar och inom en överenskommen ram. Leveranssäkerhet definieras som förmågan att möta en från början fastställd tidsfrist. 5. Offertens giltighetstid Om en kund skickas ett anbud i form av ett kontrakt bör detta ange den tidsperiod under vilken anbudet är bindande för det företag som gör erbjudandet. Detta är viktigt eftersom många rättssystem anser att ett anbud förblir giltigt tills dess att det uttryckligen upphävs. 6. Art och omfattning Prestationen bör definieras på ett uttömmande och otvetydigt sätt för att undvika eventuella missförstånd och priserna bör kunna identifieras eller uträknas utan att omfattande förberedelsearbete eller diskussioner och överenskommelser måste göras. För att underlätta för korrekt prisberäkning måste man förvissa sig om att alla förhållanden med inflytande på pris konstaterats och angivits i anbuds/kontraktshandlingarna. Slutligen bör avtalsparterna utifrån den detaljerade beskrivningen kunna utröna vad som faller utanför den överenskomna prestationens omfattning. 7. Signaturer Det är absolut nödvändigt att säkerställa att den slutgiltiga kontrakttexten undertecknas av parterna och i synnerhet att datum och plats för undertecknandet registreras. Om kontraktet består av flera sidor är det lämpligt att de avtalsslutande parterna undertecknar varje sida med sina initialer. 8. Anbudets form (och det efterföljande kontraktet) Såvida det inte finns en bestämmelse i lagen (eller rättspraxis) som säger motsatsen och Jane och Joe måste till varje pris ta reda på detta finns det i princip inget krav på att kontrakt ska upprättas skriftligen. I bevaring av bevissyfte bör Jane och Joe dock alltid upprätta sina kontrakt skriftligen. På så sätt kan tvister beträffande det exakta innehållet i kontraktet i många fall undvikas redan från början. Om en tvist skulle uppstå utgör dessutom den skriftliga kontraktshandlingen ett mycket viktigt bevis i fråga om exakt dokumentinnehåll och kontraktets omfattning. Som ett alternativ till en skriftlig kontraktshandling kan ett kontrakt som ingås styrkas av vittnen (t.ex. anställda som deltar) eller spelas in på band. Sådana former av bevis medför emellertid alltid en viss risk. Som en allmän regel tillskrivs dokument som attesterats

17 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 15 av notarius publicus ha ett särskilt bevisvärde, medan i synnerhet fax- och e-postmeddelanden ofta anses vara mindre tillförlitliga. Särskilt när det gäller beställning per telefon bör man snarast insistera på en skriftlig bekräftelse på det hela. II. Allmänna affärsvillkor särskilda omständigheter för internationella kontrakt Jane och Joe kan i allmänhet använda sig av standardkontrakt eller hänvisa till allmänna affärsvillkor när det gäller klausuler som man alltid måste nå en överenskommelse om. Men även dessa måste först upprättas och anpassas till Jane och Joes specifika behov. Detaljerade kontraktsbestämmelser fastställer tydliga grundläggande krav som hjälper när det gäller att hantera problem i samband med utförandet av avtalet eller om rättsliga tvister uppstår. Det måste emellertid till varje pris säkerställas att beroende på rättssystemet ifråga vissa konfigurationer eller rättsliga lösningar inte är möjliga. Följande exempel bör därför endast betraktas som en fingervisning i abstrakt form om vilka alternativ beträffande rättsliga bestämmelser som i princip kan övervägas. För en mer utförlig strukturering bör Jane och Joe söka juridisk rådgivning. Även inom ett och samma rättsliga system kan också utbudet av tillåtna kontraktutformningar variera. Detta gäller särskilt allmänna affärsvillkor i förhållande till enskilda avtal. I första hand är dock vissa bestämmelser i många fall otillåtna gentemot konsumenter (B2C, men kan i praktiken överenskommas i förhållande till företag (B2B). Jane och Joe måste därför ta reda på vilka de relevanta nationella rättssystemens krav är i detta avseende. 1. Allmänna bestämmelser a. Ingress Med hjälp av en ingress kan den mening och det syfte parterna avsåg med avtalsbestämmelserna dokumenteras. Om en tvist skulle uppstå kan en ingress ofta vara ett bra hjälpmedel vid tolkning av den faktiska innebörden av en avtalsbestämmelse. Ju mer komplicerat bestämmelsens ämnesområde är desto viktigare är ingressen för att kunna spåra vad var och en av parterna såg som utgångspunkt för affärsverksamheten.

18 16 b. Definitioner I sedvanerätt i synnerhet är det vanligt att lägga till ett prefix till själva kontraktstexten med en lista med förklaringar över termer som används i avtalet (som delvis kan vara mycket omfattande). Sådana definitioner kan då definitivt erbjuda ett stöd vid tolkningen. Beroende på det styrande rättssystemet kan längre eller kortare listor vara nödvändiga här. c. Avtalets ingående, inledning och upphävande För att exakt kunna fastslå stadgar beträffande preskriptionstider, garantiperioder osv. är det nödvändigt att fastställa tidpunkten för avtalets ingående. Det är också möjligt att uppge ett visst datum då rättslig verkan (och därmed avtalsförpliktelser) kommer att träda i kraft eller göra så att detta beror på förekomsten av vissa omständigheter. Särskilt för tjänster är det viktigt att i kontraktet ta med en bestämmelse om uppsägning av avtalet (på ett visst datum, efter det att kontraktet har löpt under en bestämd tidsperiod, genom en korrekt utformad uppsägning med uppsägningstid eller genom extraordinär uppsägning). d. Klausul om skriftlig form Genom en klausul om skriftlig form fastställs det att tillägg eller ändringar av avtalet endast kan ske i skriftlig form. På detta sätt säkerställer klausulen om skriftlig form att avtalsbestämmelserna registreras i sin helhet i den skriftliga kontraktshandlingen och skyddar därigenom det skriftliga avtalets bevisfunktion eftersom kompletterande muntliga avtal kan leda till tveksamheter vad det beträffar det faktiska innehållet i avtalet. e. Separeringsklausul Oavsett hur noggrant ett kontrakt utarbetas kan det inte uteslutas att vissa av bestämmelserna kan visa sig vara ogiltiga eller ogenomförbara. För en sådan händelse bör en separeringsklausul uppges som förhindrar att ett enda ogiltigt avsnitt gör hela avtalet ogiltigt. f. Val av språk EU erkänner nu 24 officiella språk och arbetsspråk. Eftersom Jane och Joe och de flesta av deras kunder talar engelska utarbetar de i allmänhet sina anbud/kontrakt på engelska. En annan möjlighet är att översätta anbudet/kontraktet i fråga till de officiella språk som talas i de länder som de flesta av deras kunder har sitt ursprung i, även om det alltid finns en risk att översättningsfel kan förekomma.

19 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 17 g. Val av tillämplig lag Vilket lands lag ska styra kontraktet (9)? Denna fråga besvaras i allmänhet i Rom I-förordningen (10). För att undvika osäkerhet om vilka lagar som är tillämpliga vid avgörandet av en tvist är det lämpligt att lägga till en klausul om tillämplig lag i avtalet. Jane och Joe kan också på detta sätt se till att lagarna i deras hemland är tillämpliga. h. Överenskommelse om laga domstol Om en rättslig tvist beträffande avtalsförpliktelser uppstår eller om införskaffandet av rättshjälp är nödvändig för att inkassera en skuld, uppkommer oundvikligen följande fråga i internationella fall: vilken domstol är behörig att avgöra tvisten? Inom EU bestäms detta enligt Bryssel I-förordningen (11). Bryssel I-förordningens bestämmelser om domstols behörighet är dock endast slutgiltiga om ingen överenskommelse om laga domstol har gjorts mellan parterna i avtalet. En sådan klausul ger en rad fördelar: man kan ange en domstol som är lättillgänglig för Jane och Joe; i syfte att verka avskräckande kan man ange en domstol som det är möjligt för deras avtalspartner att nå endast med svårighet; man kan ange en domstol som känner till de nationella lagar som reglerar avtalet (som i allmänhet kommer att vara en domstol från det land vars rättssystem väljs som tillämplig lag). Det måste hållas i åtanke att för vissa kontrakt, såsom exempelvis för kontrakt med konsumenter, är möjligheten till överenskommelse om laga domstol begränsad enligt Bryssel I-förordningen. 9 Se även punkt A / II. / 1. ovan. 10 Se punkt A / II. / 1. ovan. 11 Se även punkt A / II. / 2 ovan.

20 18 i. Överenskommelse om skiljedomstol Det är också möjligt att utesluta de nationella domstolarnas behörighet med hjälp av en klausul om skiljedomstol och istället utse en skiljeman (eller flera) i den händelse en tvist skulle uppstå. 2. Bestämmelser beträffande risktagande, garantier, ansvar och skadeersättning Följande klausuler kan ha en särskild betydelse för fordringshantering vid gränsöverskridande handel: a. Överföring av riskklausuler För leverans av varor är punkten för risköverföring mycket viktig. Det är viktigt att skilja mellan prestandarisk (eller försörjningsrisk) och prisrisk (eller risk beträffande returersättning). Vid prestandarisk är den viktiga frågan vem som ska bära risken eller nackdelen i händelse av förlust, skada eller förstörelse av föremålet för köpet. Som leverantörer är Jane och Joe skyldiga till leverans av föremålet för köpet. I sådana fall är frågan om de måste fortsätta tillhandahålla den utlovade prestationen eller om köparen förlorar sin rätt till nämnda prestation? Prisrisk, å andra sidan, rör frågan om köparen, trots skada, förlust eller förstörelse av föremålet för köpet fortfarande måste betala köpeskillingen. Det är naturligtvis i Jane och Joes intresse att fastställa överföringen av pris- och prestandarisk i ett så tidigt skede som möjligt (t.ex. vid själva överlämnandet till [den första] transportören och inte först när varorna tas emot av köparen) och att ange att uppfyllelseorten är den registrerade hemvisten för deras eget företag så att (inom en angiven period efter den tidsrymd under vilken risköverföring likaså sker) köparen är skyldig att hämta varorna.

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0222(COD) 21 november 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Allmänna villkor för växelgaranti

Allmänna villkor för växelgaranti Allmänna villkor för växelgaranti December 2005 Allmänna villkor för växelgaranti Definitioner I dessa allmänna villkor avses med ACCEPTANT: köpare eller annan växelbetalare som accepterat en dragen växel

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se

1. Giltighetsområde, registrering och användning av www.helpling.se Allmänna Villkor för användning av Helpling Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen www.helpling.se ( plattform eller webbsida

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Remiss: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

Remiss: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet 1 (5) 2013-05-21 Dnr SU FV-1.1.3-0995-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Tvingande regler om betalningstider i näringslivet 1. Sammanfattning Den 16 mars 2013 trädde

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

(a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

(a) Avtalet avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor. Allmänna villkor för försäljning, leverans och service 1. DEFINITIONER (a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal

RAMBLER WALKINGWAGON. Allmänna villkor. 1 Upprättande av avtal 1 Upprättande av avtal Ett avtal upprättas när du gjort en beställning och betalat i Ramblers webbutik eller om du gjort en beställning per e-post, telefon eller fax till Rambler Restart BV. Genom att

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer