Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande."

Transkript

1 Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar

2 Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar å kommissionens vägnar kan hållas ansvariga för hur informationen i denna publikation kan komma att användas eller för eventuella fel som kan förekomma trots omsorgsfulla förberedelser och kontroller. Denna publikation återger inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikt eller ståndpunkt. Mer information om Europeiska unionen finns att hämta på internet (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2013 ISBN doi: /84107 Europeiska unionen, 2013 Kopiering tillåten med angivande av källan. Omslagsfoto: Europeiska kommissionen Printed in Belgium

3 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION...3 A. Gränsöverskridande fordringshantering inom EU...3 B. Ett typiskt mikroföretag...4 ANBUDET...7 A. Före avtalets ingående...8 B. Förbereda anbudet...10 FAKTURERING...30 A. En typisk faktura...30 B. Fakturans delar...32 INTERN STYRNING EFFEKTIV BETALNINGSKONTROLL...36 A. Jane och Joes tekniska behörighet...36 B. Arbetsflödeshantering...38 C. Programvarukrav...41 D. Löpande redovisning...41 E. Ny kostnadsstruktur...42 ALTERNATIV FÖR INKASSERING AV FORDRINGAR...43 A. Bli personligt engagerad...43 B. Engagera tredje parter utomrättslig inkassering av skulder...49 C. Verkställighet av fordringen inför domstol...52 BILAGA HÄNVISNINGAR TILL YTTERLIGARE INFORMATION...59

4

5 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 3 INTRODUKTION A. GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORDRINGSHANTERING INOM EU Med en befolkning på över 500 miljoner (1) är den Europeiska unionen en av de största marknaderna i världen. Särskilt för små och medelstora företag (SMF) finns det många möjligheter att erbjuda sina varor och tjänster inte bara i de egna länderna men också i de 28 andra EU-medlemsstaterna. Många företag, särskilt de små, ryggar dock tillbaka inför gränsöverskridande verksamhet. Skälen till detta varierar kraftigt. Ett av de största hindren för många företagare är svårigheterna med att veta om en kund i ett annat EU-land kommer att betala räkningar i tid eller hur man bäst ska gå tillväga om detta sker och resulterar i utebliven betalning. Dessa riktlinjer är avsedda att stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar på två olika sätt: genom att beskriva åtgärder en företagare kan ta från så tidigt som den tidpunkt när en offert lämnas in fram till den tidpunkt när europeiska förfaranden inleds för att förebygga och undvika osäkra fordringar; genom att beskriva de åtgärder som står till en företagares förfogande om ett verkligt fall av osäkra fordringar uppstår. 1 Källa Eurostat:

6 4 Praktiskt taget alla företag i Europa är små och medelstora företag (2), 90 % av dessa är mikroföretag. Mikroföretag kännetecknas av att de har färre än 10 anställda och att ägarna eller cheferna för verksamheten och ofta även deras familjemedlemmar är intensivt involverade i alla områden av verksamheten. Dessa mikroföretag tillhandahåller ändå 53 % av alla arbetstillfällen inom Europeiska unionen. Därför och för tydlighetens skull illustreras här alla aspekter av en framgångsrik gränsöverskridande fordringshantering utifrån ett exempel baserat på ett fiktivt men typiskt mikroföretag. B. ETT TYPISKT MIKROFÖRETAG Företaget är ett mikroföretag med hemvist i EU-medlemsstat A. Det leds av de unga företagarna Jane och Joe, som först nyligen bildat sitt gemensamt ägda företag och anställt ytterligare fem medarbetare. De har ett postorderföretag och en online-verksamhet som specialiserat sig på pojk- och flickkläder och även furumöbler för barn. Deras huvudkontor, som ligger i anslutning till ett litet fast försäljningsställe, är beläget nära gränsen till EU-medlemsstat B. De flesta i Jane och Joes kundkrets är privata kunder från land A, men en allt större andel kommer från andra EU-medlemsstater. De tar dock även emot stora beställningar från både återförsäljare och privata institutioner, och på senare tid allt fler från EU-medlemsstaterna B, C och D. I framtiden vill Jane och Joe också kunna lämna in anbud till anbudsförfaranden både i sitt eget land och i andra EU-medlemsstater. De unga företagarna utökar ständigt sina gränsöverskridande affärsrelationer och vill därför systematiskt anpassa sina allmänna affärsvillkor och betalningsvillkor samt sina fakturerings- och betalningskontroller för att förebygga och på ett framgångsrikt sätt undvika osäkra fordringar. 2 Källa SME Performance Review: performance-review/index_en.htm

7 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 5 ANMÄRKNING: EU-OMFATTANDE UTFÄRDANDE AV OFFENTLIGA UPPHANDLINGSKONTRAKT Företag med säte i ett EU-land kan utan begränsning svara på offentliga anbudsinfordringar i alla övriga EU-länder. Officiella myndigheter inom hela EU tillämpar harmoniserade, öppna förfaranden vid val av sina entreprenörer. Dessutom gör de åtgärder som handlingen Small Business Act främjar för Europa det lättare för små företag att konkurrera om offentliga upphandlingskontrakt på samma villkor som de större konkurrenterna. (Se här särskilt den europeiska koden för bästa praxis för att underlätta små och medelstora företags möjligheter till offentlig upphandling: index_en.htm#smes) För tilldelning av offentliga byggentreprenad-, varu- och tjänstekontrakt över ett visst värde gäller EU-direktiv. Direktiven gäller i fråga om avtal där avtalets totala värde överstiger följande tröskelvärden: offentliga byggentreprenadkontrakt värderade över ; varu- och tjänstekontrakt för den statliga offentliga sektorn värderade över eller över för kontrakt för myndigheter på decentraliserad nivå, eller över för varukontrakt för vatten, energi och transport samt för posttjänster. Alla anbudsinfordringar som överskrider vissa tröskelvärden offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Du kan se dessa kostnadsfritt i databasen TED (Tenders Electronic Daily). TED uppdateras fem gånger i veckan och visar omkring meddelanden om offentliga upphandlingar från Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och andra länder. Webblänk: e-certis är ett kostnadsfritt webbaserat informationssystem för företag och offentliga upphandlande myndigheter som hjälper till att identifiera de olika certifikat och intyg som ofta krävs vid upphandlingsförfaranden. Webblänk:

8 6 Den aktuella möjligheten för Jane och Joe är en förfrågan från en privat grundskola i EU-medlemsstat B nära gränsen till A. Skolan vill fräscha upp sin matsal och ber Jane och Joe om en offert för leverans av: 50 barnbord 100 EUR netto; 200 barnstolar 40 EUR netto; 50 bordsdukar med Harry Potter-motiv 35 EUR netto. För Jane och Joe är det här en relativt stor order som kan ha potentiella negativa effekter på deras företag om en försenad betalning uppstår. Det skulle inte nödvändigtvis hota deras överlevnad, men det skulle kunna göra en del skada på mikroföretaget vad gäller deras relation till sina leverantörer och andra åtaganden som uppstår vid acceptans av ordern. Därför lägger de fram ett förslag med alla nödvändiga uppgifter som i synnerhet fokuserar på att undvika utebliven betalning och säkerställa att tillräckligt skydd mot detta finns. Detta måste absolut också innehålla, förutom tjänsternas omfattning, pris, tidsram för utförandet samt betalningstid, lämpligt formulerade allmänna affärsvillkor plus betalningsvillkor. Dessutom skulle Jane och Joe vidare vilja utforska den privata grundskolans förmåga att betala.

9 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 7 ANBUDET Jane och Joe har för avsikt att lämna ett anbud till en potentiell kund i en annan EU-medlemsstat. Eftersom beställningens omfattning är jämförelsevis stor för deras mikroföretag är det en rad aspekter som Jane och Joe bör tänka på när de förbereder ett anbud till den här kunden. Detta innefattar i huvudsak de försiktighetsåtgärder som även i detta tidiga skede kan hjälpa till att minska risken för eventuella betalningsförsummelser. I de flesta fall när ett mikroföretag lämnar ett anbud utgör detta sedan kontraktet efter det att beställaren och entreprenören godkänt och skrivit under det. Det är därför av avgörande betydelse för Jane och Joe att i detalj sätta sig in i anbudet och vilka affärs- och betalningsvillkor, som gäller för alla eller de flesta kontrakt, som absolut måste integreras i det. ANMÄRKNING > ALLMÄNNA AFFÄRS- OCH BETALNINGSVILLKOR Allmänna affärs- och betalningsvillkor är oerhört viktiga och bör ingå i varje anbud, kontrakt, beställning och andra affärsdokument. Allmänna affärs- och betalningsvillkor bör också bekräftas med kundens underskrift. Allmänna affärs- och betalningsvillkor bör granskas av en specialist för att kontrollera att de är fullständiga, saknar motsättningar och är rättsligt giltiga.

10 8 A. FÖRE AVTALETS INGÅENDE I. Kreditkontroll av potentiella kunder På grund av beställningens storlek kan Jane och Joe göra en kreditkontroll på kunden. På så sätt kan de kontrollera grundskolans kreditvärdighet och därmed dess förmåga att betala. Kreditvärdighet visar en potentiell kunds förmåga att betala och kan kontrolleras på två sätt: företagaren kontrollerar själv genom att använda så kallade kreditstyrkort (credit scorecards) inom credit scoring ; entreprenören lägger ut kreditvärdighetskontrollerna på entreprenad (t.ex. till en extern tjänsteleverantör). Kreditprövning kan tillämpas framgångsrikt både när det gäller kommersiellt aktiva kunder (företag/kategorin B2B) och när det gäller konsumenter (kategorin B2C). Följaktligen lämnar kreditupplysningsföretag information om ett företags firmanamn, rättsliga status, dess juridiska och finansiella situation och bokslutsuppgifter. Kreditupplysningsbyråer ger stöd i förhållande till den kreditnivå som ska beviljas (för inköp på kredit osv.). Personuppgifter inkluderar som regel namn, adress, uppgifter som t.ex. födelsedatum, arbetsgivare och i synnerhet betalningshistorik som innehåller negativa inslag. Även här utdelar kreditupplysningsföretaget ett poängvärde för den potentiella kunden. II. Fastställande av tillämplig lag och behörig domstol i händelse av tvist Dessutom är det av grundläggande betydelse att veta vilken lag som är tillämplig för kontraktet och vilken domstol som skulle vara behörig i händelse av en tvist mellan de berörda parterna.

11 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 9 1. Tillämplig lag för avtalsförpliktelser Den lag som reglerar respektive kontrakt mellan två parter grundar sig på förordning 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen). Det är viktigt att ta itu med frågan om vilken lag som är tillämplig på kontraktet eftersom detta är slutgiltigt för tolkningen av kontraktet och för fullgörandet av de skyldigheter som grundar sig på kontraktet (artikel 12). I förordningen förekommer principen om fritt val av lag (bl.a. i artikel 3: dvs. de avtalsslutande parterna kan fritt komma överens om den lag som ska styra den specifika avtalsförpliktelsen). Om parterna inte själva väljer någon lag kommer tillämplig lag för försäljningsavtal avseende lös egendom, tjänster, franchising eller försäljningskontrakt att bestämmas av den parts hemvist som utför avtalets karaktäristiska prestation (naturabidrag) (exempel från artikel 4: vid ett försäljningskontrakt skulle detta vara säljarens hemvist). Detsamma gäller i regel för transportavtal (artikel 5) och försäkringsavtal (artikel 7). Konsumentavtal omfattas i allmänhet av lagen i den medlemsstat där konsumenten (privatkunden) har sin vanliga hemvist (artikel 6), individuella anställningsavtal omfattas av lagen i det land där den anställde vanligtvis utför sitt arbete. Den vanliga hemvisten/ arbetsplatsen är i allmänhet samma plats där individen är bosatt, även om andra regler naturligtvis kan tillämpas i undantagsfall. Individuella (exceptionella) föreskrifter grundar sig direkt på förordningen (3). För att slippa sätta sig in i de (många) andra rättssystemen rekommenderas det att de allmänna affärsvillkoren ska innehålla en klausul om valet av lag som tillåter val av ens egen nationella lagstiftning (4). 2. Behörig domstol Frågan om vilken domstol som är behörig när det gäller privaträttsliga förfaranden följer i allmänhet förordning 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen). Enligt denna förordning är tillämplig behörig domstol i allmänhet domstolarna i den medlemsstat där svaranden har sin hemvist (artikel 2 4). Om en situation uppstår där små och medelstora företag måste genomdriva en gränsöverskridande fordring i domstol är behörig domstol i princip den domstol där kunden har sin hemvist. 3 Mer information finns på: judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0006_sv.htm 4 Se även punkt B. / II. / 1. / g. nedan.

12 10 Alternativt är det också under vissa omständigheter möjligt att väcka talan mot motparten vid en domstol i en annan medlemsstat. Detta är möjligt då det under Bryssel I-förordningen förekommer en särskild (artikel 5 7) eller exklusiv behörighet (artikel 22) eller behörighet gällande försäkringsärenden (artikel 8 14), konsumentavtal (artikel 15 17) och/eller individuella anställningsavtal (artikel 18 21). Dessutom finns enligt förordningen möjlighet till överenskommelse om laga domstol (artiklarna 23 24) (5). För att säkerställa att endast nationella hem -domstolar kan tillämpas, som därefter (om överenskommet) i enlighet med valet av gällande lag endast ska tillämpa den egna nationella lagstiftningen, rekommenderas det att en motsvarande klausul beträffande överenskommelse om laga domstol inkluderas i de allmänna affärsvillkoren (6). För ytterligare information rekommenderas granskning av Europeisk juridisk Atlas avseende civilrättsliga frågor (7) som erbjuder enkel tillgång till viss relevant information beträffande rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor och där man t.ex. kan hitta den behöriga domstolen och komplettera vissa formulär eller t.o.m. översätta dem online. B. FÖRBEREDA ANBUDET Jane och Joe måste förbereda ett enskilt finansiellt tjänsteanbud i linje med den förfrågan de mottagit. Detta måste dessutom inkludera deras mikroföretags tillämpliga allmänna affärs- och betalningsvillkor och bör utarbetas för att kunna användas regelbundet för alla kontrakt, offerter, beställningar och andra kommersiella dokument. I. Enskilt anbud Jane och Joe måste se till att samtliga av följande aspekter ingår i varje enskilt anbud som de utarbetar. 1. Angivande av de avtalsslutande parterna Den ena parten är säljarna Jane och Joe och den andra parten är den privata grundskolan och dess juridiska ombud. 5 Mer information finns på: judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0006_sv.htm 6 Se även punkt B. / II. / 1. / h. nedan. 7

13 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 11 Ett exakt angivande bör innehålla följande: fullständigt namn; adress; yrke, om tillämpligt, och individuellt firmanamn och affärsinnehavarens för- och efternamn; när det gäller företag ska fullständigt namn, huvudkontor, företagsregistreringsnummer och uppgifter om juridiskt ombud anges. 2. Beskrivning av varor och tjänster För att undvika tvister om typen av varor som sålts bör Jane och Joe ge en så detaljerad beskrivning som möjligt av dessa. För detta ändamål kan de vid behov hänvisa till en katalog eller ett provexemplar. Detsamma gäller för tjänsteanbud och tjänstekontrakt. De ska ge en exakt beskrivning av de tjänster som ska tillhandahållas och den tidsplan under vilken arbetet ska utföras. 3. Pris I varje enskilt anbud som vid vilken tidpunkt som helst under deras affärsverksamhet måste Jane och Joe ange ett realistiskt pris som garanterar en realistisk och adekvat vinstmarginal. När priset ska fastställas kommer Jane och Joe oftast stå inför följande alternativ: ett specificerat fast inköpspris, eller; hänvisning till en prislista. I det här konkreta fallet är Jane och Joe naturligtvis fria att inkludera olika prisregleringar i sitt anbud, oavsett tidigare prisberäkning. a. Rabatt Rabatter kan bidra till att göra ett anbud mer attraktivt för potentiella kunder vid större beställningar. I det aktuella fallet beslutar de två unga entreprenörerna att bevilja 3 % rabatt på nettopriset baserat på storleken på grundskolans beställning.

14 12 ANMÄRKNING > EU-OMFATTANDE PRISSÄTTNINGSREGLER I EU finns det ett stort antal standardiserade konsumenträttigheter som Jane och Joe måste ta hänsyn till när det gäller följande särskilda faktorer i fråga om prissättning: När EU-medborgare (potentiella kunder) köper varor eller tjänster var som helst inom EU ska de inte behöva betala ett högre pris än medborgarna i det egna hemlandet såvida prisskillnaden inte är berättigad. Jane och Joe måste därför i princip se till att de erbjuder tjänster till utländska kunder till samma pris som de gör till medborgare i sitt eget land. Vissa prisskillnader är dock berättigade till exempel högre kostnader för transport av varor utomlands som i det aktuella fallet. b. Avdrag Som ett incitament till kunderna att betala omgående skulle Jane och Joe också kunna ge ett avdrag på priset. I det här fallet skulle kunden få ett prisavdrag på det ursprungliga fakturabeloppet om betalning inkommer inom den tidsperiod som Jane och Joe fritt fastställt. c. Mervärdesskatt För att undvika missförstånd och tvister ska Jane och Joe i sitt anbud också ange om det angivna priset är inklusive eller exklusive moms. Huruvida varor och tjänster är momsbelagda och vilken momssats som gäller bestäms av tillämpliga lagar. I tveksamma fall bör Jane och Joe söka skatterådgivning (8). d. Valutor Jane och Joe har bestämt sig för att i samtliga fall sälja produkter i sin nationella valuta, även vid online-handel. 8 Du hittar mer information via följande länk: paying-taxes/index_sv.htm

15 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 13 Om företagen väljer att sälja varor och tjänster i en eller flera andra konvertibla valutor inom EU är det nödvändigt att fastställa växelkursen mellan den inhemska och den utländska valutan vid ett specificerat brytdatum. Till exempel: 100,00 = 745,92 DDK den 4 februari Prestationsperiod Jane och Joe bör fastställa en viss period eller viss tidpunkt för prestationen. Prestationsperioden skiljer sig i grunden för å ena sidan en tjänst som tillhandahålls och å andra sidan en tjänst till följd av handel med/leverans av varor. Det är alltid fråga om ett tjänsteavtal om kunden sluter ett kontrakt mot betalning med ett företag när föremålet för kontraktet är en tjänst, dvs. alltid som regel om det inte sker någon leverans eller finns någon byggorder eller om något tilldelningsförfarande äger rum, utan föremålet för kontraktet är att tillhandahålla tjänster. Det är alltid fråga om ett leveransavtal om kunden sluter ett kontrakt mot betalning med ett företag när föremålet för kontraktet är ett leveransavtal, dvs. alltid som regel om kunden köper, hyr eller leasar en tjänst, eller också: varukontrakt är kontrakt för anskaffning av varor som särskilt gäller inköp, inköp på avbetalning, hyra eller leasing med eller utan köpoption. Blandade kontrakt (t.ex. avtal som omfattar både varor och tjänster) anses vara varukontrakt när tillhandahållandet av varor utgör den största delen av det totala värdet. Perioden/tidpunkten för leveransen är den tidsperiod/tidpunkt under/vid vilken leveransen skulle eller ska levereras. Omfattning och tjänsteperiod börjar i och med starten av den avtalade verksamheten och slutar i allmänhet efter slutförandet av den överenskomna tjänsten. I det här sammanhanget ska utsträckningen och perioden under vilken tjänsten ska utföras därför noggrant definieras och beslutas om i kontrakten eller anbudet med mottagaren av tjänsten och utförligt samordnas mellan de potentiella entreprenörerna och kunden.

16 14 Leveranskapacitet definieras som förmågan att leverera produkter inom en viss tid, t.ex. 48 timmar och inom en överenskommen ram. Leveranssäkerhet definieras som förmågan att möta en från början fastställd tidsfrist. 5. Offertens giltighetstid Om en kund skickas ett anbud i form av ett kontrakt bör detta ange den tidsperiod under vilken anbudet är bindande för det företag som gör erbjudandet. Detta är viktigt eftersom många rättssystem anser att ett anbud förblir giltigt tills dess att det uttryckligen upphävs. 6. Art och omfattning Prestationen bör definieras på ett uttömmande och otvetydigt sätt för att undvika eventuella missförstånd och priserna bör kunna identifieras eller uträknas utan att omfattande förberedelsearbete eller diskussioner och överenskommelser måste göras. För att underlätta för korrekt prisberäkning måste man förvissa sig om att alla förhållanden med inflytande på pris konstaterats och angivits i anbuds/kontraktshandlingarna. Slutligen bör avtalsparterna utifrån den detaljerade beskrivningen kunna utröna vad som faller utanför den överenskomna prestationens omfattning. 7. Signaturer Det är absolut nödvändigt att säkerställa att den slutgiltiga kontrakttexten undertecknas av parterna och i synnerhet att datum och plats för undertecknandet registreras. Om kontraktet består av flera sidor är det lämpligt att de avtalsslutande parterna undertecknar varje sida med sina initialer. 8. Anbudets form (och det efterföljande kontraktet) Såvida det inte finns en bestämmelse i lagen (eller rättspraxis) som säger motsatsen och Jane och Joe måste till varje pris ta reda på detta finns det i princip inget krav på att kontrakt ska upprättas skriftligen. I bevaring av bevissyfte bör Jane och Joe dock alltid upprätta sina kontrakt skriftligen. På så sätt kan tvister beträffande det exakta innehållet i kontraktet i många fall undvikas redan från början. Om en tvist skulle uppstå utgör dessutom den skriftliga kontraktshandlingen ett mycket viktigt bevis i fråga om exakt dokumentinnehåll och kontraktets omfattning. Som ett alternativ till en skriftlig kontraktshandling kan ett kontrakt som ingås styrkas av vittnen (t.ex. anställda som deltar) eller spelas in på band. Sådana former av bevis medför emellertid alltid en viss risk. Som en allmän regel tillskrivs dokument som attesterats

17 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 15 av notarius publicus ha ett särskilt bevisvärde, medan i synnerhet fax- och e-postmeddelanden ofta anses vara mindre tillförlitliga. Särskilt när det gäller beställning per telefon bör man snarast insistera på en skriftlig bekräftelse på det hela. II. Allmänna affärsvillkor särskilda omständigheter för internationella kontrakt Jane och Joe kan i allmänhet använda sig av standardkontrakt eller hänvisa till allmänna affärsvillkor när det gäller klausuler som man alltid måste nå en överenskommelse om. Men även dessa måste först upprättas och anpassas till Jane och Joes specifika behov. Detaljerade kontraktsbestämmelser fastställer tydliga grundläggande krav som hjälper när det gäller att hantera problem i samband med utförandet av avtalet eller om rättsliga tvister uppstår. Det måste emellertid till varje pris säkerställas att beroende på rättssystemet ifråga vissa konfigurationer eller rättsliga lösningar inte är möjliga. Följande exempel bör därför endast betraktas som en fingervisning i abstrakt form om vilka alternativ beträffande rättsliga bestämmelser som i princip kan övervägas. För en mer utförlig strukturering bör Jane och Joe söka juridisk rådgivning. Även inom ett och samma rättsliga system kan också utbudet av tillåtna kontraktutformningar variera. Detta gäller särskilt allmänna affärsvillkor i förhållande till enskilda avtal. I första hand är dock vissa bestämmelser i många fall otillåtna gentemot konsumenter (B2C, men kan i praktiken överenskommas i förhållande till företag (B2B). Jane och Joe måste därför ta reda på vilka de relevanta nationella rättssystemens krav är i detta avseende. 1. Allmänna bestämmelser a. Ingress Med hjälp av en ingress kan den mening och det syfte parterna avsåg med avtalsbestämmelserna dokumenteras. Om en tvist skulle uppstå kan en ingress ofta vara ett bra hjälpmedel vid tolkning av den faktiska innebörden av en avtalsbestämmelse. Ju mer komplicerat bestämmelsens ämnesområde är desto viktigare är ingressen för att kunna spåra vad var och en av parterna såg som utgångspunkt för affärsverksamheten.

18 16 b. Definitioner I sedvanerätt i synnerhet är det vanligt att lägga till ett prefix till själva kontraktstexten med en lista med förklaringar över termer som används i avtalet (som delvis kan vara mycket omfattande). Sådana definitioner kan då definitivt erbjuda ett stöd vid tolkningen. Beroende på det styrande rättssystemet kan längre eller kortare listor vara nödvändiga här. c. Avtalets ingående, inledning och upphävande För att exakt kunna fastslå stadgar beträffande preskriptionstider, garantiperioder osv. är det nödvändigt att fastställa tidpunkten för avtalets ingående. Det är också möjligt att uppge ett visst datum då rättslig verkan (och därmed avtalsförpliktelser) kommer att träda i kraft eller göra så att detta beror på förekomsten av vissa omständigheter. Särskilt för tjänster är det viktigt att i kontraktet ta med en bestämmelse om uppsägning av avtalet (på ett visst datum, efter det att kontraktet har löpt under en bestämd tidsperiod, genom en korrekt utformad uppsägning med uppsägningstid eller genom extraordinär uppsägning). d. Klausul om skriftlig form Genom en klausul om skriftlig form fastställs det att tillägg eller ändringar av avtalet endast kan ske i skriftlig form. På detta sätt säkerställer klausulen om skriftlig form att avtalsbestämmelserna registreras i sin helhet i den skriftliga kontraktshandlingen och skyddar därigenom det skriftliga avtalets bevisfunktion eftersom kompletterande muntliga avtal kan leda till tveksamheter vad det beträffar det faktiska innehållet i avtalet. e. Separeringsklausul Oavsett hur noggrant ett kontrakt utarbetas kan det inte uteslutas att vissa av bestämmelserna kan visa sig vara ogiltiga eller ogenomförbara. För en sådan händelse bör en separeringsklausul uppges som förhindrar att ett enda ogiltigt avsnitt gör hela avtalet ogiltigt. f. Val av språk EU erkänner nu 24 officiella språk och arbetsspråk. Eftersom Jane och Joe och de flesta av deras kunder talar engelska utarbetar de i allmänhet sina anbud/kontrakt på engelska. En annan möjlighet är att översätta anbudet/kontraktet i fråga till de officiella språk som talas i de länder som de flesta av deras kunder har sitt ursprung i, även om det alltid finns en risk att översättningsfel kan förekomma.

19 HANDBOK FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE KREDIT- OCH FORDRINGSHANTERING 17 g. Val av tillämplig lag Vilket lands lag ska styra kontraktet (9)? Denna fråga besvaras i allmänhet i Rom I-förordningen (10). För att undvika osäkerhet om vilka lagar som är tillämpliga vid avgörandet av en tvist är det lämpligt att lägga till en klausul om tillämplig lag i avtalet. Jane och Joe kan också på detta sätt se till att lagarna i deras hemland är tillämpliga. h. Överenskommelse om laga domstol Om en rättslig tvist beträffande avtalsförpliktelser uppstår eller om införskaffandet av rättshjälp är nödvändig för att inkassera en skuld, uppkommer oundvikligen följande fråga i internationella fall: vilken domstol är behörig att avgöra tvisten? Inom EU bestäms detta enligt Bryssel I-förordningen (11). Bryssel I-förordningens bestämmelser om domstols behörighet är dock endast slutgiltiga om ingen överenskommelse om laga domstol har gjorts mellan parterna i avtalet. En sådan klausul ger en rad fördelar: man kan ange en domstol som är lättillgänglig för Jane och Joe; i syfte att verka avskräckande kan man ange en domstol som det är möjligt för deras avtalspartner att nå endast med svårighet; man kan ange en domstol som känner till de nationella lagar som reglerar avtalet (som i allmänhet kommer att vara en domstol från det land vars rättssystem väljs som tillämplig lag). Det måste hållas i åtanke att för vissa kontrakt, såsom exempelvis för kontrakt med konsumenter, är möjligheten till överenskommelse om laga domstol begränsad enligt Bryssel I-förordningen. 9 Se även punkt A / II. / 1. ovan. 10 Se punkt A / II. / 1. ovan. 11 Se även punkt A / II. / 2 ovan.

20 18 i. Överenskommelse om skiljedomstol Det är också möjligt att utesluta de nationella domstolarnas behörighet med hjälp av en klausul om skiljedomstol och istället utse en skiljeman (eller flera) i den händelse en tvist skulle uppstå. 2. Bestämmelser beträffande risktagande, garantier, ansvar och skadeersättning Följande klausuler kan ha en särskild betydelse för fordringshantering vid gränsöverskridande handel: a. Överföring av riskklausuler För leverans av varor är punkten för risköverföring mycket viktig. Det är viktigt att skilja mellan prestandarisk (eller försörjningsrisk) och prisrisk (eller risk beträffande returersättning). Vid prestandarisk är den viktiga frågan vem som ska bära risken eller nackdelen i händelse av förlust, skada eller förstörelse av föremålet för köpet. Som leverantörer är Jane och Joe skyldiga till leverans av föremålet för köpet. I sådana fall är frågan om de måste fortsätta tillhandahålla den utlovade prestationen eller om köparen förlorar sin rätt till nämnda prestation? Prisrisk, å andra sidan, rör frågan om köparen, trots skada, förlust eller förstörelse av föremålet för köpet fortfarande måste betala köpeskillingen. Det är naturligtvis i Jane och Joes intresse att fastställa överföringen av pris- och prestandarisk i ett så tidigt skede som möjligt (t.ex. vid själva överlämnandet till [den första] transportören och inte först när varorna tas emot av köparen) och att ange att uppfyllelseorten är den registrerade hemvisten för deras eget företag så att (inom en angiven period efter den tidsrymd under vilken risköverföring likaså sker) köparen är skyldig att hämta varorna.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/12 Femtioförsta

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet

Handbok om. Genomförandet av. Tjänstedirektivet Handbok om Genomförandet av Tjänstedirektivet Friskrivningsklausul Detta dokument, som har utarbetats av tjänsteavdelningarna vid Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster, är inte bindande för

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN 24.2.2009 C 45/7 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer