Åländska avvikelser och övriga ändringar i TIM-AKA 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åländska avvikelser och övriga ändringar i TIM-AKA 2017"

Transkript

1 KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Åländska avvikelser och övriga ändringar i TIM-AKA 2017 Innehållsförteckning UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Allmän del Lokala avtal... 4 Arbetstid Arbetstid i dagarbete enligt 6 arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete Arbetstid i kontinuerligt treskiftsarbete Arbetstid i avbrutet treskiftsarbete Söndagsarbete Kvälls- och nattillägg samt skiftespåslag Söckenhelgsersättning a Handledararvode... 8 Semester Tid som likställs med arbetade dagar Flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga Uträkning och betalning av semesterlön och semesterersättning a Omvandling av högst 1/3 av semesterlönen till ledighet Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna Sjuklön Plötsligt insjuknat barn a Familjeledigheter Avlönade frånvarodagar a Hälso- och sjukvårdsbesök b Flyttningsledighet Lön för frånvarodagar Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga Förtroendemän... 18

2 TIM-AKA 2017 Underteckningsprotokoll KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning av avtalet Detta kollektivavtal är i kraft Efter fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligen sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts eller någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är slutförda. 2 Ändringar i anställningsvillkoren Det s.k. konkurrenskraftsavtalet mellan arbetsmarknadens parter i riket ger verkningar även på Åland bland annat genom ändringar i socialförsäkringsavgifterna och höjda avdrag i beskattningen, vilket påverkar kommunernas skatteintäkter negativt. Med anledning av dessa verkningar görs inga ändringar i lönerna eller andra kostnadspåverkande ändringar i anställningsvillkoren, med undantag av de strukturella ändringar som avtalats i 3 & 4. 3 Strukturella ändringar mom. 1 mom. 2 Minskning av semesterpenningen I ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal som undertecknades har det avtalats om en minskning av semesterpenningarna med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren och samt Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i bilaga 1 till underteckningsprotokollet. Förlängning av arbetstiden I detta kollektivavtal har det avtalats om en förlängning av den årliga arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar utan ändringar i inkomstnivån. 4 Främjande av lokala avtal mom. 1 Lokala avtal I detta kollektivavtal har det avtalats om främjande av lokala avtal. Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal. mom. 2 Arbetstidsbank 1

3 TIM-AKA 2017 Underteckningsprotokoll KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 I detta kollektivavtal har det avtalats om införande av arbetstidsbanker på lokal nivå. I arbetstidskapitlet i TIM-AKA har det införts en ny bestämmelse om arbetstidsbanker (TIM-AKA 9 mom. 5). Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank. 5 Rekommendation om övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan Avtalsparterna har som en del av förhandlingsresultatet kommit överens om att ge ut en rekommendation om övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan. Rekommendationen finns i bilaga 2 till underteckningsprotokollet. 6 Bättre anställningsvillkor än i kollektivavtalet Anställningsvillkor som var bättre än villkoren i detta kollektivavtal och den lönenivå som uppstått på basis av de tidigare bättre villkoren förblir oförändrade om inte något annat har överenskommits genom detta kollektivavtal. Lokala system som gäller ersättning för resekostnader eller kostpenning iakttas oförändrade, om man inte lokalt kommer överens om att börja tillämpa i kollektivavtalet. 7 Unga arbetstagare Medan detta kollektivavtal är i kraft kan man komma överens om följande i fråga om lönen för unga arbetstagare: För förbättra sysselsättnings- och praktikförutsättningarna för unga under 25 år kan den högsta lönen för unga betalas för obligatorisk praktik i anknytning till examen. För att förbättra sysselsättningsförutsättningarna för unga kan man genom lokala avtal avvika från bestämmelserna i i kollektivavtalet i fråga om lön för praktikantjobb, sommarjobb o.d. under semesterperioden. Denna bestämmelse gäller inte s.k. säsongarbetare. 8 Medlemsavgifter till fackföreningar Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs anvisningarna från (Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 20/1997). 9 Fortlöpande förhandlingar 2

4 TIM-AKA 2017 Underteckningsprotokoll KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. Jomala den 17 januari 2017 KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN AKAVA-ÅLAND RF FACKORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGT ANSTÄLLDA PÅ ÅLAND, FOA-Å R.F. TJÄNSTEMANNAORGANISATIONERNA PÅ ÅLAND, TCÅ RF 3

5 TIM-AKA 2017 Allmän del KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Med samkommun i avtalet avses kommunalförbund enligt den åländska kommunallagen. Sidhänvisningarna avser sidan i rikets TIM-AKA Allmän del 2 Lokala avtal (sida 13) Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala avtal kan man dock inte avvika från detta avtals bestämmelser om den genomsnittliga längden på den ordinarie arbetstiden, semesterns längd eller förmåner vid sjuk- och moderskapsledighet eller från strukturen på delackordlönesättningarna i bilaga 4. Man kan inte heller genom ett lokalt avtal komma överens om att betala en arbetstagare lägre lön än den lägsta grundtimlön som anges i grundtimlönegrupperna i bilaga 1 till detta avtal. (ÅL) Tillämpningsdirektiv När man avtalar om att minska lönekostnaderna ska minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. Enligt 13 mom. 1 i huvudavtalet eller den fullmakt som Kommunala avtalsdelegationen gett till kommunerna för att ingå lokala avtal och det protokoll om regler kring lokala avtal som undertecknats mellan avtalsparterna iakttas bestämmelserna angående avtal om avvikelser inte ifall det i centralt gällande tjänste- eller arbetskollektivavtal har avtalats annat om ingående av lokala avtal genom egna specialbestämmelser. I så fall tillämpas de särskilda bestämmelserna i det centrala arbetskollektivavtalet. (ÅL) 4

6 TIM-AKA 2017 Arbetstid KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Arbetstid 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete (Sida 18) mom.1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är, utom för deltidsanställda, 7 8 timmar om dygnet, om inte de kommunala verksamheternas särskilda karaktär förutsätter något annat, och 38 timmar och 45 minuter i veckan. Tillämpningsdirektiv Arbetstiden per vecka kan till exempel förläggas på följande sätt i arbetsskiftsförteckningen: Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön , Arbetsskiftsförteckningen bör göras upp så, att en arbetsdag som är kortare än 8 timmar också under söckenhelgsveckor i allmänhet är veckans sista arbetsdag, som ska vara minst 6,75 timmar lång. Under en söckenhelgsvecka förkortar söckenhelgen veckans ordinarie arbetstid med 7 timmar 45 minuter. Om söckenhelgen i exemplet ovan infaller på en onsdag, torsdag, och fredag är arbetstiden för tisdagen 7 timmar 18 minuter. Om söckenhelgen i exemplet infaller på torsdag och fredag blir arbetstiden för onsdagen 7 timmar 15 minuter. Om söckenhelgen infaller på fredagen blir arbetstiden för torsdagen 7 timmar. Om de kommunala funktionerna har sådan särskild karaktär att det inte är ändamålsenligt att tillämpa en arbetsskiftsförteckning enligt ovan, kan man till exempel i tvåskiftsarbete eller vid tillämpning av genomsnittlig veckoarbetstid också iaktta något annat förfarande. mom.2 Arbetstiden under söckenhelgsveckor Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, självstyrelsedagen, midsommaraftonen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen och annandag jul är extra lediga dagar, om det är möjligt med beaktande av arbetets natur. (ÅL) Om en ovannämnd dag infaller på någon annan dag än lördag eller söndag, är arbetstiden under veckan eller arbetsperioden 7 timmar 45 minuter kortare än den arbetstid per vecka som nämns i 9 mom. 1. När det gäller deltidsarbetstid förkortas denna för varje arbetstidsförkortande söckenhelg med den andel av 7 timmar 45 minuter timmar som arbetstagarens deltidsarbetstid utgör av full arbetstid enligt 9 mom. 1. Övriga söckenhelger förkortar inte arbetstiden under respektive vecka eller arbetsperiod. (ÅL) Tillämpningsanvisning Under en söckenhelgsvecka med en enda söckenhelg uppfylls den ordinarie arbetstiden på 31 timmar till exempel så att veckans två första arbetsdagar är 8 timmar, den tredje 7 timmar 45 minuter och den sista 7 timmar 15 minuter. 5

7 TIM-AKA 2017 Arbetstid KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Om julveckan har två söckenhelger uppfylls den ordinarie arbetstiden på 23 timmar 15 minuter till exempel så att veckans två första arbetsdagar är 8 timmar och den tredje 7 timmar 15 minuter. Om tre söckenhelger infaller under veckan uppfylls den ordinarie arbetstiden på 15 timmar 30 minuter till exempel så att veckans första arbetsdag är 8 timmar och den andra 7 timmar 30 minuter. mom. 3 Utjämningsperiod Den ordinarie arbetstiden per vecka kan med iakttagande av minst 6 timmars och högst 9 timmars arbetstid per dygn arrangeras även så att den i medeltal överensstämmer med vad som anges i mom. 1 under en period på högst 6 veckor, förutsatt att det för arbetet på förhand har utarbetats och på vederbörligt sätt tillkännagetts en arbetsskiftsförteckning, enligt vilken den ordinarie arbetstiden per vecka utjämnas till nämnda medeltal. Tillämpningsanvisning Detta utjämningssystem kan inte användas i tvåskiftsarbete. mom. 4 Avvikelser från allmänna arbetstidsarrangemang Om det är nödvändigt att tillfälligt eller varaktigt ordna den ordinarie arbetstiden på ett sätt som avviker från de allmänna arbetstiderna i detta avtal, ska en överenskommelse om detta ingås med arbetstagaren eller förtroendemannen. I ett arbetstidsarrangemang som avses här ska den ordinarie arbetstiden under högst ett års tid utjämnas till att i genomsnitt överensstämma med detta avtal. Om syftet med arrangemanget är att "arbeta in" en mellandag i någon söckenhelgsvecka, betalas för "inarbetningstiden" inte eventuella arbetstidsersättningar och inte heller söndagsersättningar i enlighet med detta kollektivavtal. mom. 5 Arbetstidsbank Kommunen eller kommunförbundet kan införa en arbetstidsbank genom att ingå ett i 13 i det kommunala huvudavtalet avsett lokalt avtal om införande av en arbetstidsbank och villkoren för den. Med arbetstidsbank avses ett på frivillighet baserat system där penningförmåner som omvandlats till ledig tid kan sparas för att tas ut i form av ledighet under en längre tidsperiod. Av det lokala avtalet ska framgå åtminstone vilken personal som omfattas av avtalet, vilka poster och ersättningar som kan överföras till arbetstidsbanken, det maximala ledighetssaldot i banken, villkoren för att ta ut ledighet som sparats i banken, de situationer då ledighet som sparats i banken kan ersättas i pengar samt hur man ansluter sig till banken och lämnar den. Tillämpningsanvisning Avtalsparterna ger närmare anvisningar om arbetstidsbanker. Anvisningarna utgör inte en del av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade. 12 Arbetstid i kontinuerligt treskiftsarbete (sida 21) 6

8 TIM-AKA 2017 Arbetstid KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Paragrafen ingår inte i TIM-AKA avtalet på Åland 13 Arbetstid i avbrutet treskiftsarbete (Sida 25) Paragrafen ingår inte i TIM-AKA avtalet på Åland 23 Söndagsarbete (Sida 32) mom. 1 Dagarbete För annat arbete än skiftarbete som utförts klockan på söndag eller annan kyrklig högtidsdag, påsklördagen, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen, självstyrelsedagen och julafton betalas: (ÅL) - en med 100 % förhöjd lön för de första arbetstimmar under kalenderdygnet för vilka betalas söckenhelgsersättning enligt 27 nedan och - i övrigt en med 200 % förhöjd lön. I ovan nämnda ersättningar ingår ersättning för eventuellt övertidsarbete per dygn och vecka. mom.2 Skiftarbete För skiftarbete som utförts på söndag eller annan kyrklig högtidsdag, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen och självstyrelsedagen, betalas en med 100 % förhöjd lön. Om arbetet är övertidsarbete, betalas dessutom en övertidsersättning som räknas ut på arbetstagarens oförhöjda lön. (ÅL) Söndag och kyrkliga helgdagar samt midsommarafton anses börja kl föregående dag och sluta kl på söndagen eller helgdagen För skiftarbete som utförts på påskafton kl , på midsommardagen eller på julafton som infaller på en lördag eller söndag betalas en med 200 % förhöjd lön, och för skiftarbete som utförts på julafton som infaller någon annan dag än på en lördag eller söndag betalas en med 100 % förhöjd lön. I dessa förhöjda löner ingår ersättning för eventuellt övertidsarbete per dygn eller vecka samt den förhöjning som nämns i första stycket ovan. Julafton anses börja kl föregående dag och sluta kl på nämnda helgdagsafton. 24 Kvälls- och nattillägg samt skiftespåslag (Sida 32) mom.1 Kvälls- och nattillägg Till en arbetstagare betalas för sådant arbete mellan kl och som inte är skiftarbete ett kvällstillägg på 15 % och mellan kl och 7.00 ett nattillägg på 30 %, vilka räknas ut på basis av medeltiminkomsten enligt 35 mom Söckenhelgsersättning (Sida 33) 7

9 TIM-AKA 2017 Arbetstid KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 mom.1 Betalning av söckenhelgsersättning För långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton eller på någon annan veckodag än lördag eller söndag infallande nyårsdag, trettondag, första maj, självstyrelsedag, självständighetsdag, julafton, juldag eller annandag jul betalas till arbetstagaren 5 timmar 9 minuters lön i söckenhelgsersättning beräknad på medeltiminkomsten uträknad enligt 35 mom. 1, oberoende av om arbetstagaren under de ovan nämnda dagarna har arbetat eller varit ledig. (ÅL) Till deltidsarbetande arbetstagare betalas i söckenhelgsersättning för varje ovan nämnd arbetstidsförkortande söckenhelg den andel av 7 timmar 39 minuter som arbetstagarens deltidsarbetstid utgör av full arbetstid enligt 9 mom. 1. Söckenhelgsersättning betalas för arbetad tid kl under en dag som berättigar till söckenhelgsersättning, högst för de första timmarna 5 timmar 9 minuter i arbete a Handledararvode mom.1 Till anställd som handleder studerande som gör sin studiepraktik (lära i arbete) betalas en penningersättning om 2,10 euro per handledningstimme. När fler anställda handleder studerande delas ersättningen proportionellt mellan dessa i enlighet med den arbetstid som den anställda handleder en studerande. (tillförlitlig utredning, tillexempel krysslista) mom. 2 Till en anställd som är behörig som examensbedömare för studerande betalas en särskild ersättning om 70 för varje bedömningstillfälle (bedömningen ca 1 arbetsvecka) --- 8

10 TIM-AKA 2017 Semester KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Semester 49 Tid som likställs med arbetade dagar (Sida 49) --- 9) annan tillåten frånvaro under sammanlagt högst 30 kalenderdagar under kvalifikationsåret, förutsatt att arbetstagaren under kvalifikationsåret har varit i arbete hos kommunen eller kommunalförbundet under minst 22 arbetsdagar. Om arbetstagaren får semester eller semesterersättning för frånvarotiden på grund av ett anställningsförhållande till en annan arbetsgivare, kan man helt och hållet låta bli att räkna en sådan frånvarotid som likställd med arbetade dagar. Som annan tillåten frånvaro anses också frånvarotid som överskrider de i punkt 2, 5 och 6 nämnda tiderna. (ÅL) Flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga (Sida 57) mom. 1 Om en arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten börjar eller under den är arbetsoförmögen på grund av sjukdom, förlossning eller olycksfall, flyttas de semesterdagar eller dagar av sparad ledighet som infaller under tiden av arbetsoförmåga till en senare tidpunkt, om arbetstagaren anhåller om det utan ogrundat dröjsmål och, om möjligt, innan semestern börjar. Protokollsanteckning Bestämmelserna i 54 tillämpas från och med oberoende av vilket kvalifikationsårs semester det är fråga om (ÅL). Tillämpningsanvisning Motsvarande rätt att flytta semestern eller den sparade ledigheten gäller om det är känt att arbetstagaren under sin semester kommer att genomgå sådan sjukvård eller annan därmed jämförbar vård som innebär arbetsoförmåga under tiden för vården. En utredning enligt mom. 2 nedan som lämnats till arbetsgivaren innan semestern börjat eller utan ogrundat dröjsmål betraktas som anhållan om att skjuta upp semestern. mom. 2 mom. 3 mom. 4 På arbetsgivarens begäran är arbetstagaren skyldig att visa upp ett läkarintyg eller, enligt arbetsgivarens prövning, någon annan tillförlitlig utredning över sin arbetsoförmåga. Sommarsemester som skjutits upp på ovan nämnda sätt ska i mån av möjlighet tas ut inom semesterperioden och vintersemester ska tas ut innan följande semesterperiod börjar. Om flyttad semester inte kan tas ut enligt ovan, kan flyttad sommarsemester tas ut efter semesterperioden under samma kalenderår och flyttad vintersemester inom det kalenderår som följer på semesterperioden. Om semestern på grund av att arbetstagarens 9

11 TIM-AKA 2017 Semester KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 arbetsoförmåga fortgår inte kan tas ut ens inom den tid som anges i föregående mening, betalas semesterersättning enligt 58 mom. 1 eller 3 för den outtagna semestern, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att semestern tas ut enligt 52 mom. 7. mom. 5 Om arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om att semestern tas ut enligt 52 mom. 7, men detta inte går att genomföra på grund av fortsatt arbetsoförmåga, betalas semesterersättning enligt 58 mom. 1 eller 3 för den outtagna semestern. mom. 6 Arbetsgivaren ska meddela tidpunkten för den uppskjutna semestern två veckor eller, om detta inte är möjligt, senast en vecka innan semestern börjar. 55 Uträkning och betalning av semesterlön och semesterersättning (Sida 58) mom. 1 Grunden för uträkning av en arbetstagares semesterlön och semesterersättning enligt 58 mom. 1 och 2 utgörs av den enligt 35 mom. 1 uträknade medeltiminkomst som används när semestern eller en del av den börjar eller när semesterersättning betalas. Huvudregel mom. 2 I annat än treskiftsarbete räknar man ut semesterlönen genom att multiplicera det i mom. 1 avsedda aritmetiska medelvärdet av medeltiminkomsterna med 1,5 och den sålunda förhöjda medeltiminkomsten med det timantal som utan semestern hade varit ordinarie arbetstid för arbetstagaren enligt arbetsskiftsförteckningen. Protokollsanteckning Under denna avtalsperiod bestäms semesterlönen enligt underteckningsprotokollet och ett särskilt kollektivavtal (Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren , och ). mom. 4 Semesterersättningen räknas ut genom att man multiplicerar den i mom. 2 avsedda förhöjda medeltiminkomsten med antalet semesterersättningsdagar och den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per dygn. Den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per dygn för personer som arbetar full arbetstid i annat än treskiftsarbete är 7,75 timmar. Arbetstiden och lönen ändras mom. 5 Om arbetstagarens ordinarie arbetstid och därmed också lönen har ändrats under kvalifikationsåret eller efter kvalifikationsårets slut innan semestern börjar, beräknas semesterlönen och semesterersättningen för den semester som tjänats in under det gångna kvalifikationsåret genom att den oförhöjda medeltiminkomsten som avses i mom. 1 multipliceras med den genomsnittliga arbetstidsprocenten under kvalifikationsåret samt med antalet semester- eller semesterersättningsdagar och med den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per dygn, dvs. 7,75 timmar. 10

12 TIM-AKA 2017 Semester KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Till semesterlönen läggs en förhöjning som beräknas genom att den genomsnittliga timinkomsten enligt mom. 1 multipliceras med 0,5 och med det antal timmar som utan semestern hade varit ordinarie arbetstid för arbetstagaren enligt arbetsskiftsförteckningen. Protokollsanteckning Under denna avtalsperiod bestäms semesterlönen enligt underteckningsprotokollet och ett särskilt kollektivavtal (Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren , och ). Tillämpningsanvisning Bestämmelsen tillämpas i situationer där förändringar i arbetstiden och därmed också lönens belopp avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådana förändringar i arbetstiden kan bli aktuella bland annat vid övergång till deltidspension, delinvalidpension, partiell sjukledighet eller partiell vårdledighet eller då arbetstagaren av någon annan orsak själv ber om att få arbeta deltid. Bestämmelsen tillämpas också när en anställning ombildas till deltidsanställning. Däremot tillämpas bestämmelsen inte på permittering i form av förkortad arbetstid, utan semesterlönen och semesterersättningen bestäms då enligt mom Semesterlönen bestäms enligt mom. 5 6 både när arbetstiden förlängs och när den förkortas och lönen därmed ändras. Om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att semester tas ut enligt 52 mom. 7 under kvalifikationsåret korrigeras semesterlönen så att den motsvarar lönen enligt mom. 5 6, om arbetstagarens arbetstidsprocent och lön ändras under kvalifikationsåret. Exempel En arbetstagare har full arbetstid enligt kollektivavtalet under perioden Från och med är arbetstiden tillsvidare 50 % av full arbetstid. Den genomsnittliga arbetstidsprocenten under kvalifikationsåret är 75 %. (6 x 50) + (6 x 100) 12 = 75 % När arbetstagaren har två veckors semester beräknas semesterlönen på följande sätt: (den genomsnittliga timinkomsten x 75 % x 10 x 7,75) + (0,5 x den genomsnittliga timinkomsten x 38,75). Vid behov kan den genomsnittliga arbetstidsprocenten beräknas till exempel per löneperiod eller kalenderdag. Protokollsanteckning Bestämmelsen i mom. 5 och 6 i denna paragraf tillämpas på semester som tjänats in under kvalifikationsåret eller senare. Semesterlönen för semester som tjänats in tidigare betalas enligt huvudregeln i mom. 2 4 ovan. 11

13 TIM-AKA 2017 Semester KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Övriga specialsituationer mom. 7 Semesterlönen och semesterersättningen räknas på den oförhöjda medeltiminkomsten, 1) om arbetstagaren omedelbart före semesterns eller semesterdelens början eller omedelbart efter semesterns eller semesterdelens slut olovligt eller utan giltigt skäl uteblivit från arbetet, eller 2) om arbetstagaren underlåter att iaktta uppsägningstiden eller häver ett för viss tid ingånget arbetsavtal utan att någon viktig orsak kräver detta, eller om arbetsgivaren häver arbetsavtalet eller arbetsavtalet anses hävt, eller 3) om semesterpenning har betalats till arbetstagaren under tiden för en månadsavlönad anställning. mom. 8 Semesterlön betalas i samband med den ordinarie lönebetalning som föregår semestern, om inte något annat överenskoms med arbetstagaren. Exempel på uträkning av semesterlönen år 2017: En arbetstagare har rätt till 28 semesterdagar, av vilka 20 dagar tas ut i augusti och 8 dagar i december. Medeltiminkomsterna för föregående års IV och innevarande års I, II och III kvartal, uträknade enligt 35 mom. 1 och korrigerade med den allmänna förhöjningen, är 15,06, 15,35, 15,35 och 15,09 euro per timme. Semesterlönen i augusti: Semestern tas ut i hela kalenderveckor (15, ,35) : 2 x 1,35 x 4 x 38,75 = 3 182,69 Semesterlönen i december: Semestern börjar på en måndag och slutar följande veckas onsdag. (15, ,09) : 2 x 1,35 x (38, ) = 1 289,32 Exempel på uträkning av semesterersättningen En arbetstagares anställning upphör i november. Arbetstagaren har 10 intjänade semesterdagar som inte tagits ut och medeltiminkomsterna korrigerade med den allmänna förhöjningen är de samma som i föregående exempel. Semesterersättningen är (15, ,09): 2 x 1,35 x 7,75 x 10 = 1 592,39 12

14 TIM-AKA 2017 Semester KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 57a Omvandling av högst 1/3 av semesterlönen till ledighet mom. 1 mom. 2 mom. 3 mom. 4 Högst en tredjedel av arbetstagarens semesterlön för den semester som intjänats för semesteråret kan på frivillig basis omvandlas till ledighet med lön på det sätt som framgår av tabellen i mom.9. Den lokala arbetsgivaren fattar beslut om den praktiska tillämpningen av bestämmelsen hos kommunen/kommunalförbundet. Företrädaren för den kommunala arbetsgivaren och arbetstagaren gör tillsammans upp en skriftlig plan beträffande omvandlingen av ovannämnda del av semesterlönen till en motsvarande ledighet med lön och de tidpunkter då han ämnar hålla ifrågavarande ledigheter. Sådant avtal bör ingås före semesterperiodens början. Ledigheten ska ges inom förloppet av samma period som den semester som hör till samma kvalifikationsår som semesterlönen och den kan förenas med arbetstagarens semester. Ledigheten ges inom ramen för vad arbetsuppgifterna och arbetstidsarrangemangen på arbetsplatsen medger. Uträkning av semesterlön och lön för ledigheten 1) Till den del man har avtalat om ersättande av en tredjedel av semesterlönen med motsvarande fritid, räknas den ordinarie semesterlönen genom att multiplicera det i 55 mom. 2 i arbetskollektivavtalet avsedda aritmetiska medelvärdet med talet 1,0. Till den del en mindre del av semesterlönen ersätts med ledighet räknas den ordinarie semesterlönen genom att multiplicera det aritmetiska medelvärdet med en motsvarande större koefficient enligt tabellen i mom. 9. 2) Den lön som betalas för tiden för ovannämnda motsvarande ledighet räknas ut i enlighet med 35 mom.1 eller 55 mom.1 punkten i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade arbetstagare. 3) Beträffande framskjutande och hållandet av ledigheten iakttas vad om semester är avtalat. Om en arbetstagare insjuknar, avbryts ledigheten så att den räknat fr.o.m. följande dag förändras till sjukledighet. mom. 5 mom. 6 mom. 7 Tiden för ledigheten är kvalificerande för semester, arbetserfarenhetstillägg och motsvarande förmåner på samma sätt som semesterdagar. När semesterns längd fastställs på basen av semesterkvalifikationsåret betraktas ledigheten såsom likvärdig med arbetade dagar på samma sätt som semesterdagar gör detta. När arbetstiden beräknas beaktas ledigheten på samma sätt som tiden för semester. Om arbetsförhållandet upphör på grund av att arbetstagaren omedelbart övergår i anställning hos en annan förvaltningsenhet inom samma kommun eller kommunalförbund har han rätt att överflytta kvarstående ledighet till sin nya anställning för att hållas i denna. När arbetsförhållandet upphör i andra fall än den i den föregående punkten nämnda fallet eller om arbetstagaren övergår till att arbeta på deltid, betalas den del av semesterlönen som motsvarar den icke hållna ledigheten enligt tabellen i mom.9. 13

15 TIM-AKA 2017 Semester KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 mom. 8 Man kan omvandla en del av semesterlönen till ledighet i enlighet med alternativen i följande tabell. Där anges för varje alternativ motsvarande koefficient för uträkning av den ordinarie semesterlönen då semesterrätten i arbetsdagar är 38, 28, eller 23. Högsta antalet lediga dagar som motsvarar en tredjedel av semesterlönen är då respektive 19, 14 eller 11. mom. 9 Semesterrätt 38 arbetsdagar enligt TIM-AKA 50 mom. 2: Antal lediga dagar och koefficient baserar sig på den ändrade beräkningen av semesterlönen med anledning av det separata tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren , och Lediga dagar Koefficient för beräkning av den ordinarie semesterlönen 13 1,0 11 1,05 7 1,16 4 1,24 Semesterrätt 28 arbetsdagar enligt TIM-AKA 50 mom. 2 punkt 2a och 2b: Lediga dagar Koefficient för beräkning av den ordinarie semesterlönen 10 1,0 8 1,07 6 1,14 3 1,25 Semesterrätt 23 arbetsdagar enligt TIM-AKA 50 mom. 2 punkt 3: Lediga dagar Koefficient för beräkning av den ordinarie semesterlönen 8 1,0 5 1,13 2 1,26 14

16 TIM-AKA 2017 Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga3 Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna 61 Sjuklön (Sida 65) mom. 1 Om en arbetstagare genom ett vederbörligen godkänt läkarintyg har visat att han eller hon är oförmögen att utföra sitt arbete och om sjukdomen eller olycksfallet inte har inträffat under sådana förhållanden som enligt arbetsavtalslagen utgör hinder för erhållande av sjuklön, betalas under pågående anställning sjuklön under samma kalenderår enligt nedan. En arbetstagare har även rätt till sjuklön för organdonation och förberedelser inför organdonation. (ÅL) mom. 8 Arbetsoförmågan ska påvisas genom ett vederbörligen godkänt läkarintyg. Arbetsoförmågan kan påvisas också på något annat tillförlitligt sätt i fråga om arbetsoförmåga som varar högst fem dagar eller, enligt beslut av den behöriga myndigheten, också i fråga om arbetsoförmåga som varar längre än fem dagar, såvida inte den som beviljar sjukledigheten av särskilda skäl anser att det också i dessa fall behövs läkarintyg. (ÅL) Tillämpningsanvisning Ett annat tillförlitligt sätt kan till exempel vara ett intyg av en hälsovårdare eller sjukskötare. Den behöriga myndigheten kan också besluta att det vid mycket kort sjukfrånvaro inte behövs något intyg, utan enbart tillstånd av chefen. För att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen ska den försäkrade i allmänhet visa folkpensionsanstalten ett godtagbart läkarintyg över sin sjukdom, förutom för den så kallade självrisktiden. (ÅL) mom. 9 En anställd som på remiss av läkare bör genomgå en rehabilitering som godkänts av FPA ska omfattas av 2 Sjuklön i Kapitel V i AKTA. Ersättning från FPA ska betalas till arbetsgivaren.(ål) 65 Plötsligt insjuknat barn (sida 71) En arbetstagare har rätt att få arbetsledighet för att ordna vård för eller för att vårda ett eget barn under 12 år eller ett annat barn under 12 år som varaktigt bor i hans/hennes hem eller ett eget handikappat då barnet insjuknar plötsligt och ingen annan vård kunnat ordnas, högst för 4 arbetsdagar i sänder. (ÅL) För tillfällig vårdledighetstid antingen hemma eller på sjukhus betalas till arbetstagaren lön för arbetstimmar enligt arbetsskiftsförteckningen för högst 3 på varandra följande kalenderdagar. En förutsättning för betalning av lön är att båda föräldrarna förvärvsarbetar utanför hemmet eller att den andra föräldern på grund av något faktiskt hinder inte har möjlighet att delta i vården av barnet eller att det är fråga om ensamförsörjare, och att en tillförlitlig utredning över insjuknandet visas upp. Endast en förälder åt gången kan ta ut tillfällig vårdledighet. Arbetstagaren ska omedelbart underrätta arbetsgivaren om den tillfälliga vårdledigheten och om orsaken till denna. 15

17 TIM-AKA 2017 Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga3 Ett ovan avsett faktiskt hinder är sjukhusvård, fullgörande av värnplikt, deltagande i repetitionsövningar i reserven eller vistelse på annan ort på grund av studier eller pågående resa eller andra liknande förhållanden. Ifall det efter ovannämnda akuta sjukdom krävs återbesök/kontroll hos läkare/hälsovårdare kan arbetstagare för detta beviljas avlönad ledighet högst en dag i sänder. Om tiden för ovannämnda återbesök/kontroll överenskommes med arbetsgivaren. (ÅL) Har åt arbetstagare beviljats arbetsledighet för anordnande av annan vård då icke skolpliktigt barns ordinarie dagvårdare plötsligt insjuknat, utbetalas åt honom eller henne under sådan arbetsledighetstid ordinarie lön för högst en kalenderdag i sänder. (ÅL) Tillämpningsanvisning Med handikappat barn förstås här oberoende av ålder en person, vars behov av vård kan jämföras med barn under 12 år. Då ett sådant barn plötsligt insjuknar blir barnet till följd av sitt handikapp så hjälplös att han eller hon inte kan ta hand om sig själv. Handikappade barn är framför allt utvecklingshämmade barn, men även beroende på hur gravt handikappet är, övriga hjärnskadade, rörelsehämmade, synskadade eller hörselskadade barn. Med ett handikappat barn avses inte ett kroniskt sjukt barn (med t.ex. diabetes, allergi, astma). En kronisk sjukdom kan dock leda till ett tillstånd där det sjuka barnet bör anses vara handikappat på det sätt som avses i avtalet, t.ex. ett barn med svår hjärtsjukdom eller diabetes. Arbetstagaren är skyldig att vid behov med läkarintyg visa att hans barn över 12 år är handikappat på detta sätt. (ÅL) Arbetsledighetens maximilängd är 4 arbetsdagar, varför det är skäl att använda kortare arbetsledigheter om behov av fyra dagars ledighet inte kan visas. Frånvarons längd ska alltid bedömas från fall till fall med beaktande av bl. a. möjligheterna att anordna vård och sjukdomens art. Dagen efter den då barnet insjuknat är i allmänhet den första arbetsledighetsdagen, oavsett om barnet insjuknat under arbetstagarens lediga dag eller mitt under en arbetsdag. I det fall att barnet insjuknat mitt under en arbetsdag får arbetstagaren således i allmänhet sin lön för den dagen till utgången av sitt arbetsskift, medan dagen efter den då barnet insjuknat blir den första arbetsledighetsdag som här avses. Avlönad arbetsledighet kan beviljas för ovan nämnda maximitider i sänder. Under denna tid kan barnet vistas antingen hemma eller på sjukhus eller kombinerat på båda ställen. Om den situation som avses i denna punkt fortsätter att vara svår över nämnda maximitid, kan det på ansökan av arbetstagaren bli aktuellt att bevilja arbetsledighet enligt prövning. Det beror i detta fall på arbetsgivaren huruvida lönen ska betalas. 65 a Familjeledigheter Hänvisning till Arbetsavtalslagen kap. 4 7 a avseende familjeledigheter. 67 Avlönade frånvarodagar (Sida 74) Tjänsteinnehavares/arbetstagares 50 och 60-årsdag, på arbetsdag infallande egen vigseldag, dag för registrering av partnerskap och uppbådsdag i enlighet med värnpliktslagen 16

18 TIM-AKA 2017 Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga3 samt på nära anhörigs begravning (jordfästningsdag) utgör avlönade fridagar. Vid nära anhörigs begravning utanför landskapet Åland beviljas en avlönad fridag i samband med jordfästningsdagen. (ÅL) Tillämpningsanvisning Tjänsteinnehavare/arbetstagare beviljas en ledig dag i samband med sin 50- och 60 årsdag oberoende på vilken veckodag födelsedagen infaller. Om någon av de övriga dagarna infaller på en ledig dag eller under den anställdes semester, berättigar detta inte till en ledig dag under någon annan tidpunkt. (ÅL) Med nära anhörig avses make, maka, partnern i registrerat partnerskap, sambo, föräldrar, makens, makans, partnerns i ett registrerat partnerskap eller sambos föräldrar, barn, bröder, systrar barnbarn samt mor- och farföräldrar. (ÅL) 69a Hälso- och sjukvårdsbesök Till tjänsteinnehavare/arbetstagare beviljas tjänst-/arbetsledighet med lön för att göra läkarbesök, tandläkarbesök, besök hos tandhygienist besök vid mentalvårdsbyrå, fysikalisk behandling som föreskrivits av läkare eller blodgivning då anmälan härom görs minst tre arbetsdagar på förhand.(ål) Tillämpningsanvisning Tjänste-/arbetsledighet kan beviljas enbart för faktisk tid som går åt till besöket. Om tidpunkten för ovannämnda besök överenskommes med arbetsgivaren. (ÅL) 69b Flyttningsledighet Åt arbetstagaren beviljas arbetsledighet med lön för flyttningsdag om han och hans familj ska flytta till annan bostad med ny adress under förutsättning att flyttningen ska sammanfalla med viss dag i en månad och inte kan förläggas till arbetstagarens veckoledighet och att båda makar är förvärvsarbetande eller att det är fråga om ensamförsörjare. (ÅL) 70 Lön för frånvarodagar (sida 76) Den lön som ska betalas för en i denna paragraf avsedd och eventuell annan avlönad ledighet från arbetet räknas ut på basis av medeltiminkomsten enligt 35 mom. 1. Anmärkning Kommunala avtalsdelegationen har gett en rekommendation till kommunerna och kommunalförbunden om lön under arbetsledighet som eventuellt beviljats för deltagande i sammanträden vid de högsta beslutande organen för huvudavtalsorganisationerna (KAD: s cirkulär nr 26/1990). 17

19 TIM-AKA 2017 Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga KAD Cirkulär 8/2017 Bilaga 3 Förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga 71 Förtroendemän (Sida 77) mom.4 Ersättande av en förtroendemans inkomster Kommunen eller kommunalförbundet ersätter de inkomster som förtroendemännen förlorar för att de är verksamma som förtroendemän eller på annat sätt fullgör uppdrag som överenskommits med arbetsgivaren. Likaså ersätts det inkomstbortfall som följer av att en förtroendeman deltar i en inspektion som arbetarskyddsinspektören förrättar på arbetsplatsen. Ersättningen för inkomstbortfall till huvudförtroendemän och förtroendemän avtalas lokalt till exempel enligt 35. Grundtimlönen för en huvudförtroendeman i huvudsyssla ska vara minst så stor som den nedre gränsen i lönegrupp I A anger. Till en huvudförtroendeman betalas 0,41 1,26 /timme och från eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum 0,42 1,27 /timme som ett individuellt tillägg, vilket inkluderas i den ersättning för inkomstbortfall som anges i föregående stycke och i den lön som betalas för arbetad tid. Tilläggets storlek bestäms inom de nämnda gränserna med beaktande av hur omfattande huvudförtroendemannens uppgifter är och huruvida huvudförtroendemannen deltar i sådana utvecklingsprojekt som arbetsgivaren genomför och/eller i utvecklingen och införandet av produktivitetsbundna lönesystem. Tillägget kan med stöd av ett lokalt avtal betalas till någon annan förtroendeman i stället för till huvudförtroendemannen, särskilt i samband med planering och tillämpning av produktivitetsbundna lönesystem. Av särskilda orsaker kan förtroendemannaersättningen enligt lokal överenskommelse delas på en eller flera förtroendemän. Huvudförtroendeman och förtroendeman har rätt att vid två tillfällen årligen om maximalt 4 timmar per gång delta i sådan avtalsinformation som hans huvudavtalsorganisation anordnar. Det inkomstbortfall som förorsakas av deltagandet ersätts enligt samma grunder som för de övriga förtroendemannauppdragen. 18

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS- UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2010 2011 1 Avtalets giltighetstid Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 1 UNDERTECKNINGS TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtal för timavlönade (TIM-AKA)

Läs mer

ÅLÄNDSKA AVVIKELSER I ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

ÅLÄNDSKA AVVIKELSER I ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅLÄNDSKA AVVIKELSER I ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007-2009... 3 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6

KAD Cirkulär 5/2017 Bilaga 6 Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA. De ändrade bestämmelserna i AKTA finns i cirkulärbilaga 3.

Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA. De ändrade bestämmelserna i AKTA finns i cirkulärbilaga 3. KT Cirkulär 4/2016 bilaga 6 1 (7) Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta arbetskollektivavtal är ikraft 1.5.2014 28.2.2017. Avtalsperioden

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) 2.12.2008. Anvisningar om arbetstidsbanker. 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Anvisningar om arbetstidsbanker 1 Målen för systemet med arbetstidsbanker 2 Vad är en arbetstidsbank? 3 Införande av en arbetstidsbank 4 Lokalt avtal om

Läs mer

KAD Cirkulär 15/2017 Bilaga 1. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID.

KAD Cirkulär 15/2017 Bilaga 1. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID. KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid mom. 1 I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där arbetstiden ordnas som periodarbete

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun

JÄMFÖRANDE ANALYS AV ANSTÄLLNININGVILLKOREN MELLAN KOMMUNALT OCH LR-ANSTÄLLDA. Kommun Landskapet Fördel kommun ARBETSTID Byråarbetstid/kansliarbete Allmän arbetstid/veckoarbete 36 timmar 15 minuter el 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el 7,65 tim/dag 36 timmar 15 minuter el. 7,25 tim/dag 38 timmar 15 minuter el

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011

Arbetsgruppen har som mål att bereda ändringarna av arbetstidsbestämmelserna inför följande avtalsperiod. Helsingfors den 8 mars 2011 Cirkulär 11/2011, bilaga 1 KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL OM ÄNDRING AV BILAGA 12 I DET ALLMÄNNA KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET 2010 2011 (familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Ändrade avtalsbestämmelser i TIM-AKA

Ändrade avtalsbestämmelser i TIM-AKA KA Cirkulär 15/2007 bilaga 4 Ändrade avtalsbestämmelser i TIM-AKA ALLMÄN DEL... 2 2 Lokala avtal... 2 3 Anställningens början... 2 4 Permittering av arbetstagare... 3 5 Ombildning till deltidsanställning

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Saaristo /2016. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Saaristo /2016. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017) 1 (5) Saaristo 7.10.2016 4/2016 Till kommunstyrelserna och samkommunerna Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017) AKTA 2017 Grundlöner i lönesättningen Ändrade avtalsbestämmelser

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna

Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna 1 (10) Övriga ändringar i bestämmelserna i AKTA och förklaringar till ändringarna KAPITEL II LÖNER 3 Minimilön mom. 1 För en heltidsarbetande och fullt arbetsför person som fyllt 17 år är minimilönen per

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS Innehållsförteckning

Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS Innehållsförteckning Åländska avvikelser och övriga ändringar i TS 2014-2016 Innehållsförteckning Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014 2016 (TS-14)... 1 Sammanställning

Läs mer

Ersättningar för resekostnader

Ersättningar för resekostnader KA 1 Cirkulär 14/2007 bilaga 2 KAPITEL I ALLMÄN DEL 2 Tillämpningsområde TS-07 tillämpas på tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som är anställda av kommunerna och samkommunerna samt regionförvaltningarna

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND Kollektivavtal för arbetstagare på apotek a1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Semesterlag. RIKSDAGENS SVAR 17/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den.

Semesterlag. RIKSDAGENS SVAR 17/2005 rd. Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den. RIKSDAGENS SVAR 17/2005 rd Regeringens proposition med förslag till semesterlag och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR... 3 VAD ÄR

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN

Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN 1.4.2012 30.4.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde... 3 2 Allmänna avtal... 3 3 Anställningens början... 3

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

37 Lönebetalning --- mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett.

37 Lönebetalning --- mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare

17.1.2011. Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Kommunala arbetsmarknadsverket 1 (6) Hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsatt och undersökningar som föreskrivits av läkare Som arbetstid räknas enligt 4 mom. 1 i AKTA:s arbetstidskapitel

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f.

K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012. mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. Bilaga K 0 L L E K T I V A V T A L 2.11.2012 mellan Ålands landskapsregering och Anställda vid Ålands trafikavdelning JHL 408 r.f. för tiden 1.3.2012 28.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

K O L L E K T I V A V T A L

K O L L E K T I V A V T A L Bilaga 1 Underteckningsprotokoll 14.3.2016 K O L L E K T I V A V T A L gällande Åland Post och dess arbetstagare för perioden: 1.1.2016 31.12.2016 Åland Post Ab PAU Ålandsavdelningen r.f. * = Uppdaterad

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF

Kemiska Branschens. Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal 1.3.2014 30.11.2016 KEMIINDUSTRIN KI RF FACKFÖRBUNDET PRO RF KEMISKA BRANSCHENS TJÄNSTEMANNAAVTAL 1.3.2014 30.11.2016 Avtalsparterna har förnyat ordningsföljden på

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f.

Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. Arbetskollektivavtal mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening r.f. och Tehy r.f. 1.2.2014 31.1.2017 1 1 AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE Med detta arbetskollektivavtal fastställs arbets- och lönevillkoren för

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 9.1.2017 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/34/00.00.00/2017 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek.

För förtroendemannen, eller om förtroendeman inte finns, för personalen klarläggs pottens fastställningsgrunder och storlek. MEDIERNAS CENTRALFÖRBUND TEAM INDUSTRIBRANSCHERNAS FACKFÖRBUND KOLLEKTIVAVTALSPROTOKOLL FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE BOKARBETARNAS KOLLEKTIVAVTAL Tid 4.6.2010 Plats Mediernas Centralförbunds konferenslokaler,

Läs mer