UaFS Blad 1. Generella principer 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UaFS Blad 1. Generella principer 2"

Transkript

1 Blad 1 Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 12 februari 2014, 21 (tidigare policy antagen den 11 mars 2009, 78, upphävs), fastställa det som anges i Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern, kommunstyrelsen 17 december 2014, 304, bilaga A till finanspolicy uppdaterad 25 mars 2015, 102 Innehållsförteckning Generella principer Syfte med finanspolicyn Uppdatering av finanspolicyn Generella principer för finansverksamheten Syfte med finansverksamheten Mål med finansverksamheten Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen Ansvar för risk och resultat Riktlinjer beträffande finanspolicies för de kommunkoncernens företag Ram för upplåning Finansiell leasing Utlåning och borgensteckning för koncernföretagen Generella principer för övrig borgensteckning Ansvars- och befogenhetsfördelning Kommunfullmäktiges ansvar Kommunstyrelsens ansvar Internbankens ansvar Finansrådets ansvar De kommunala förvaltningarnas ansvar Koncernföretagens ansvar Risk Finansieringsrisk Likviditetsrisk Definition av tillgängliga likvida medel Principer för hantering av likviditetsrisk Valutarisk Ränterisk Motpartsrisk Intern kontroll, styrning och rapportering 9

2 Blad 2 Generella principer Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (finanspolicyn) anger ramarna för finansverksamheten i kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses här Uddevalla kommun (kommunen) och de bolag och stiftelser som ingår i kommunens koncernredovisning. För närvarande (december 2013) ingår Uddevalla Utvecklings AB, Uddevalla Energi AB, Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, SwanFalk Shipping AB, Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB, Uddevalla Event AB, Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem, HSB:s Stiftelse Jakobsberg, Lostif AB, Gustafsbergsstiftelsen samt Uddevalla Vatten AB i kommunens koncernredovisning De kommunägda bolagen och stiftelserna benämns i det följande företagen. Till finanspolicyn hör även Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern, som fastställs årligen av kommunstyrelsen. Bilaga A anger ramar för hur Uddevalla kommuns internbank ska agera på externa finansiella marknader samt inom vilka ramar och riskbegränsningar internbanken ska förhålla sig till. Internbanken tillhör organisatoriskt finansenheten inom kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Kommunstyrelsen anger i delegationsordning vilka personer som inom det finansiella området har rätt att ingå och påteckna avtal mm för kommunkoncernens räkning. Detta dokument ersätter Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern antagen av kommunfullmäktige Syfte med finanspolicyn Syftet med finanspolicyn är: Att fastställa mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat. Att identifiera vilka finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för och hur riskerna ska hanteras. Uppdatering av finanspolicyn Finanspolicyn ska fastställas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och revideras vid större förändringar av kommunkoncernens förutsättningar. Internbanken ansvarar för att så sker.

3 Blad 3 Generella principer för finansverksamheten Syfte med finansverksamheten Syftet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att: Tillgodose kommunkoncernens behov av kapital. Optimera kommunkoncernens finansnetto inom givna risklimiter genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning. Utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflöden. Mål med finansverksamheten Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. Samordning av finansverksamheten inom kommunkoncernen Internbanken, en del av finansenheten inom kommunledningskontorets ekonomiavdelning, är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion och arbetar ur ett kommunkoncernperspektiv. All extern lånefinansiering ska verkställas av internbanken i kommunkoncernens namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar möjliggör alternativa finansieringsformer ska detta godkännas av kommunstyrelsen. Kommunkoncernens likvidflöden ska samordnas. Detta sker främst genom ett av kommunen upphandlat och avtalat koncernkontosystem. Internbanken ska erbjuda företagen upplåning och placering med villkor motsvarande de på den externa marknaden. Kommunen och företagen ska bistå internbanken med uppgifter om likviditets- och finansieringsbehov. Krediter som inom ett avgränsat projekt successivt ackumulerar en totalvolym, som exempelvis ett byggnadskreditiv, får undantas från ränteriskreglerna under uppbyggnadstiden. Som en del i den finansiella samordningen ska ett finansråd finnas. Rådet ska vara rådgivande till internbanken. Rådet ska vidare utgöra en mötesplats för kompetensutveckling, informationsutbyte och främjande av samarbete. Rådet ska bestå av tjänstemän från de största intressenterna i koncernens finansiella verksamhet. Internbanken är sammankallande. Det är av stor vikt att internbanken är konkurrensmässig vad gäller villkor och den service som erbjuds bolagen.

4 Blad 4 Ansvar för risk och resultat Kommunen och företagen har ansvar för sitt finansnetto inom följande givna ramar. Kommunen och företagen ansvarar för sina respektive investeringsbeslut och för optimering av sitt respektive rörelsekapital. Internbanken ansvarar för att hantera den beslutade avvägningen mellan kostnad och risk för kommunkoncernen. Riktlinjer beträffande finanspolicies för kommunkoncernens företag Styrelsen i varje företag ska fatta beslut om att man följer den av kommunfällmäktige beslutade finanspolicyn (detta styrdokument och eventuella bilagor till detta dokument). Detta ska ske minst en gång per mandatperiod. Beslutet ska formuleras så att det tydligt framgår att beslutet gäller vid var tid gällande finanspolicy. Innan företagets styrelse fattar beslut om eventuella avvikelser ska detta först underställas internbanken för yttrande. Internbanken har för sin del att ta ställning till om förslag om avvikelse är av sådan art att förslaget också bör prövas av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Ram för upplåning Kommunfullmäktige fastställer i samband med antagande av kommunens flerårsplan en ram för kommunkoncernens totala externa upplåning. Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplåning inom ramen för löpande likviditetsbehov eller för att upprätthålla betalningsberedskap är undantaget från detta Finansiell leasing För företagen gäller att leasingaffärer beslutas av styrelse/vd enligt uppgjord arbetsoch beslutsordning. För finansiell leasing överstigande 20 miljoner kronor gäller att företaget ska samråda med internbanken. Finansiell leasing i kommunen ska beslutas av internbanken. Utlåning och borgen till koncernföretagen Kommunfullmäktige fastställer i samband med antagande av flerårsplanen det belopp varmed kommunens upplåning högst får uppgå till. Detta belopp inkluderar även företagens upplåning.

5 Blad 5 Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag. När kommunen lämnar ut lån till eller går i borgen för företagen ska villkoren vara marknadsmässiga. Kommunstyrelsen ska årligen fastställa den nivå på avgift för utlåning respektive lämnad borgen som likställer koncernföretagens lånekostnader med lånekostnaden för andra företag på samma marknad. Koncernföretag som inte verkar på en konkurrensutsatt marknad ska endast betala ett administrativt tillägg beräknat på låne- och borgensvolym. De enskilda företagen betalar tertialsvis i efterskott ränta, låne- och borgensavgifter (låne- och borgensavgifteran inkluderar administrativ avgift) beräknat på vid var tid utestående skuld respektive borgensåtagande. Räntan utgörs av den genomsnittliga räntekostnad som internbanken har åstadkommit i sin upplåning inklusive utestående räntebindningar. Generella principer för övrig borgensteckning Borgen och garantier som tecknas av kommunen för föreningar och andra externa parter ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande av borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart när all annan möjlighet till finansiering har beaktats. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad. Investeringsobjekten, vars lån kommunen lämnat borgen för, ska under hela borgensåtagandet vara försäkrade. För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska ändamålet stödja kommunens mål för verksamheten i enlighet med inriktning angiven i budget för kommunen. verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger kommunen och dess medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt. verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder. handlingar biläggas ansökan i enlighet med internbankens krav. För externt lämnad borgen eller garanti utgår en årsavgift, som fastställs i samband med kommunfullmäktiges beslut. Kommunens regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas då gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera kommunen. Aktuella borgensåtaganden ska anges i delårsrapporterna.

6 Blad 6 Ansvars- och befogenhetsfördelning Utöver vad som anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning i kommunens delegationsordning och företagens ansvarsfördelning fastställs i företagens policies. Kommunkoncernens finanspolicy är överordnad delegationsordningen och företagens finanspolicies. Kommunfullmäktiges ansvar Att fastställa kommunkoncernens finanspolicy i enlighet med 8 kap 3 Kommunallagen. Att i flerårsplanen årligen fastställa ram för total upplåning på den externa marknaden. Kommunstyrelsens ansvar Ansvarar för kommunens medelsförvaltning och i övrigt verkställer kommunfullmäktiges beslut. Att i bilaga A fastställa limiter för de risker som definieras i finanspolicyn. Att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt företag. Att årligen fastsälla låneavgift på vidareutlåning till de företag som ingår i kommunens koncernredovisning Att årligen fastsälla borgensavgift vid finansiell leasing, där företag som ingår i kommunens koncernredovisning står som leasetagare Att årligen fastsälla borgensavgift, där företag som ingår i kommunens koncernredovisning står som låntagare Internbankens ansvar Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella verksamheten på de sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen beslutar. Internbanken ska ha det övergripande ansvaret för kommunkoncernens finansiella verksamhet såsom upplåning, utlåning, penningplacering, likvidhantering, borgens-, och ansvarsförbindelser operativt utföra och administrera de beslut om lån, derivat och placeringar som finns genom kontinuerlig och aktiv medelshantering åstadkomma lägre finansieringskostnader och därmed bidra till ett förbättrat finansnetto i koncernen samordna kommunkoncernens kontakter med de finansiella marknaderna bevaka och kontrollera de koncerninterna och -externa finansiella riskerna

7 Blad 7 samordna koncernens betalningsströmmar genom koncernkonto lämna erforderlig service i finansiella frågor till kommunkoncernens enheter lämna kommunstyrelsen rapporter om den finansiella utvecklingen och ställningen, om fattade finansiella beslut grundade på delegation samt i övrigt hos styrelsen initiera frågor inom det finansiella området. ansvara för att finanspolicyn följs och hålls uppdaterad Finansrådets ansvar Strategiska frågor rörande kommunkoncernens finansiella verksamhet ska förankras i ett finansråd med representanter från kommunen och koncernföretagen. Finansrådet ska sammankallas minst två gånger per år. De kommunala förvaltningarnas ansvar Följer i sin verksamhet reglerna i den finansiella policyn. Koncernföretagens ansvar Styrelsen i varje företag ska fatta beslut om att man följer den av kommunfällmäktige beslutade finanspolicyn (detta dokument och förekommande bilagor till detta dokument). Detta ska ske minst en gång per mandatperiod. Beslutet ska formuleras så att det tydligt framgår att beslutet gäller vid var tid gällande finanspolicy. Innan företagets styrelse fattar beslut om eventuella avvikelser ska detta först underställas internbanken för yttrande. Inskränkningar och eventuella förtydliganden ska fastställas i en företagsspecifik finanspolicy. Angående respektive styrelses ansvar för företagets finansiella verksamhet och risker hänvisas till i övrigt till den lagstiftning varunder företaget lyder (exempelvis Aktiebolagslagen, Stiftelselagen etc.). Risk All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett finansiellt risktagande. Kommunkoncernen är bl.a. exponerad för nedanstående risker. Limiter för dessa risker ska anges i bilaga A. Finansieringsrisk Definition: risken att likvida medel inte kan lånas upp utan påtaglig kostnadsökning. Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel som maximalt får förfalla inom 1 år. Likviditetsrisk Definition: risken att en placering inte kan omsättas i likvida medel utan påtaglig kostnadsökning.

8 Blad 8 Definition av tillgängliga likvida medel Tillgängliga likvida medel innefattar följande: Kassa och bank. Noterade finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar. Bekräftade, ej utnyttjade, kreditlöften. Principer för hantering av likviditetsrisk Fluktuationer i det löpande likviditetsbehovet ska hanteras via en checkräkningskredit. I bilaga A fastställs hur stor kommunkoncernens tillgängliga likvida medel minst måste vara. Valutarisk Definition: värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor. Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Endast placeringar i svensk valuta får förekomma. Kommunkoncernen ska inte ta några valutarisker vid upplåning. Om upplåning sker i utländsk valuta ska valutarisken omedelbart försäkras bort. Ränterisk Definition: värdeförändring på en räntebärande position som följd av ändrade marknadsräntor. Limit för ränterisk i form av ett riktmärke (norm uttryckt som genomsnittligt vägd räntebindningstid) för kommunkoncernens externa skuldportfölj, anges i bilaga A. Därutöver ska ett intervall fastställas, inom vilket avvikelse från normen är tillåten. Normen sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för kommunkoncernens externa ränteförfallostruktur. Limit för maximal andel ränteförfall inom 1 år anges i bilaga A. Derivatinstrument får användas för att hantera risker och för att styra portföljens räntebindning. Positioner på den externa marknaden, i syfte att förbättra resultatet, är tillåtna. Tillåtna finansiella instrument anges i bilaga A Alla derivatkontrakt avseende ränte- och valutarisker inom kommunkoncernen med externa motparter ska upprättas av internbanken. Detta omfattar även alla lånekonstruktioner där någon typ av derivat ingår.

9 Blad 9 Motpartsrisk Definition: risken att resultatet försämras om en motpart inte fullgör sina förpliktelser. Förpliktelser kan avse placeringar, ränta och låneskuld på lämnade krediter, positiva marknadsvärden på derivat- och terminsaffärer med mera. Motpartsrisken ska begränsas genom att fastställa vilka externa motparter kommunens internbank får göra affärer och ingå affärsavtal med. I Bilaga A anges tillåtna motparter. Finansiella derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har tecknat ett internationellt swapavtal (ISDA) alternativt ramavtal med kommunen. Intern kontroll, styrning och rapportering Syftet med den interna kontrollen är: Att se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att internbanken vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och risker så att beslut kan fattas på korrekta grunder. Att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund av bristande kontroll. Kommunstyrelsen beslutar om närmare riktlinjer för intern kontroll, styrning och rapportering. Detta fastställs i bilaga A. Finansverksamheten och den finansiella ställningen, kopplade till riktlinjer och direktiv i denna policy, ska löpande rapporteras till kommunstyrelsen enligt riktlinjer i bilaga A. Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.

10 Blad 10 Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern (beslutas av kommunstyrelsen) Fastställd av Uddevalla kommunstyrelse 25 mars 2015, 102 Senast reviderad: Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern Innehållsförteckning Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern Utgångspunkter Ram för extern upplåning Ramar 2015 för utlåning till kommunens företag Sammanfattning riskbegränsningar Finansieringsrisk Likviditetsrisk Valutarisk Ränterisk Motpartsrisk Tillåtna motparter vid upplåning Tillåtna motparter vid derivataffärer: Intern kontroll, styrning och rapportering Allmänt 14 Rapportering Organisation, rollfördelning Finansrapport, format... 16

11 Blad 11 Bilaga A till Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern Utgångspunkter 2015 års ramar för Uddevalla kommuns internbank gällande upplåning och intern utlåning samt finansiella risklimiter. I samband med fullmäktiges fastställande av kommunens flerårsplan tas även beslut om kommunkoncernens externa upplåning. För verksamhetsåret 2015 gäller följande. Ram för extern upplåning 2015 Kommunfullmäktige bemyndigade enligt XX kommunstyrelsen att för 2015 att verkställa upplåning för kommunen och kommunens företag upp till 2772 mkr. Ramar 2015 för utlåning till kommunens företag I enlighet med Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern ska kommunstyrelsen årligen fastställa finanspolicyns Bilaga A. Här ingår bl a att fastställa ramar för utlåning till varje enskilt koncernföretag. Ramen för utlåning till koncernföretagen via koncernkontot inklusive rörelsekredit fastställs till 2899 mkr (nu gällande ramar uppgår till 2819 mkr). Maximal utlåning till respektive företag framgår av det följande. Noteras att kommunens borgensåtagande gentemot de kommunägda företagen per kommer att uppgå till 530 mkr. Åtagandet beräknas minska med 30 mkr under 2015.

12 Blad 12 Låntagare Förslag låneram Låneram inkl rörelsekredit inkl rörelsekredit (Belopp tkr) Uddevalla Hamnterminal AB Uddevalla Omnibus AB SwanFalk Shipping AB - - Uddevalla Event AB - - Gustafsbergsstiftelsen Uddevalla Kraft AB Uddevalla Energi Värme AB Uddevalla Energi Elnät AB Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB Stiftelsen Ljungskilehem HSB:s Stiftelse Jakobsberg Uddevalla Utvecklings AB Uddevalla Energi AB Uddevalla Vatten AB Lostif Fastighet AB Bostadsstiftelsen Uddevallahem Ram borgen 2014 (tkr) Gäldenär Ram borgen Beräknad kvarvarande borgen (Belopp tkr) Uddevalla Kraft AB Uddevalla Energi Elnät AB Uddevalla Omnibus AB Uddevalla Utvecklings AB Sammanfattning riskbegränsningar Limiter 2015 (KS XX) Inom limit Lån av kreditinstitut (mkr) Flerårsplan 2015: Max mkr Ja Aktuell snittränta (%) Flerårsplan 2015: 2,55 % Ja Räntebindningstid (år) 1 Tillåtet intervall 2-6 år Ja Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år Ja Kapitalbindningstid (år) 1 Min 2 år Ja Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år Ja Tillåtna motparter Bör spridas mellan olika motparter Ja Derivat som andel av skuld, netto (%) Max 100 % Ja Andel strukturerade derivat (%) Max 5 % av räntederivaten Ja Koncernintern långfristig utlåning (mkr) Flerårsplan 2015: mkr Ja Koncernintern borgen (mkr) Max 530 mkr (beslut av Kf) Ja Bekräftade kreditlöften (mkr) - Ja Likviditetsberedskap (mkr) Min 300 mkr Ja Valutarisk All valutarisk ska vara bortförsäkrad Ja 1 Vägda genomsnitt

13 Blad 13 Finansieringsrisk Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en förfallostruktur där maximalt 30 % av kapitalet förfaller inom 1 år. Vägd, genomsnittlig kapitalbindningstid får inte understiga 2 år. Kommunkoncernen ska ha tillgängliga bekräftade kreditlöften där omsättningstillgångar inklusive kreditlöften ska vara större än kortfristiga skulder. Likviditetsrisk Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkoncernens kostnader avrundat uppåt till närmaste hundratal miljoner kronor i form av tillgängliga likvida medel (kassa och bank), finansiella till-gångar som kan omsättas inom 3 dagar samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften. För 2015 uppgår detta belopp till 300 mkr. För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Löptiden får vara högst 1 år. Placering hos följande motparter är tillåtna: Svenska staten, av svenska staten helägda bolag samt av svenska staten garanterade bolag Svenska banker och försäkringsbolag och av dessa helägda bolag Svenska kreditmarknadsbolag och hypoteksinstitut Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av kommunal borgen från ägaren Bolag ingående i kommunkoncernen Valutarisk Som huvudregel gäller att valutarisk ska elimineras. Detta medför bl a att eventuell upplåning i utländsk valuta omedelbart ska kurssäkras mot svenska kronor. Ränterisk Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2 6 år. Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % av ränteförfallen ligger inom 1 år. Derivat- och försäkringsinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett räntespann. Volymen utestående räntederivat (netto) får inte överstiga den totala låneskulden. Tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: Ränteswap och räntetermin, FRA (Future Rate Agreement). Används för att ändra räntebindningen i existerande lån. Cap ("räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande räntebetalningar.

14 Blad 14 Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". Valutaswap. Används för att ta bort valutarisken i lån i utländsk valuta. Valutatermin. Används för att köpa/sälja valuta till ett bestämt pris för senare betalning. Strukturerade derivat (kombination av ovanstående instrument) under förutsättning att instrumentets syfte och karakteristika samt att redovisningsaspekterna finns beskrivna i internbankshandboken. Maximal andel av skuldportföljen som får bestå av strukturerade derivat: 5 %. Motpartsrisk Fördelningen av derivat ska spridas mellan olika motparter Det är tillåtet att låna endast från Kommuninvest, men en konkurrensprövning vid upptagandet av nya krediter ska ske. Tillåtna motparter vid upplåning Danske Bank, Handelsbanken, Kommuninvest, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank samt överstatliga långivare som Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska Investeringsbanken (EIB). Tillåtna motparter vid derivataffärer: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank Intern kontroll, styrning och rapportering Allmänt Internbanken ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom finansverksamheten. Internbanken ska ha rutiner som säkerställer god kontroll, rapportering, uppföljning och utvärdering. Därför ska det finnas en ändamålsenlig organisation, klara rutiner och ett fungerande kontrollsystem i form av en utvecklad ränteriskhantering och rapporteringskrav. Internbankens centrala och viktigaste processer ska vara dokumenterade på ett sätt som gör verksamheten öppen och transparent. Eller att rutiner och proceser framgår på andra sätt (exempelvis i den månatliga finansrapporteringen) Kontroll, avstämning och redovisning av gjorda transaktioner får inte handhas av samma person som verkställt transaktionen. Minst två personer ska ha insyn i och kunskap om kommunens koncernkontosystem och övriga finansadministrativa system. All rapportering från internbanken till kommunstyrelsen ska samtidigt tillställas kommunens ekonomichef. Vid överträdelser av eller avvikelser mot det regelverk internbanken verkar under ska kommunens ekonomichef underrättas.

15 Blad 15 Rapportering Rapportering till internbanken Företagen ska till internbanken i samband med varje tertialsbokslut lämna prognos för upplåningsbehov för dels innevarande år, dels påföljande år. Företagen ska fortlöpande samråda med internbanken i finansiella frågor och i god tid informera om alla finansiella behov såsom upplånings- och placeringsbehov. Rapportering från internbanken Sammansättningen av internbankens upplåning och utlåning liksom den finansiella riskexponeringen ska månadsvis rapporteras till kommunstyrelsen i en finansrapport. Avvikelser från beslutade ramar och limiter ska dokumentas i en s k risklogg och medfölja finansrapporten. Dessutom ska en uppföljning av operativa risker ske och händelser rapporteras i en särskild logg. Internbanken ska likaså månatligen till varje företag lämna rapport om den finansiella exponeringen och ställningen. Varje tertial ska rapporter över utfall upprättas. Dessa rapporter ska bl a innehålla uppgifter om utfall avseende snittränta och riskprofil Avvikelser från fastlagd policy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. Internbanken ska rapportera till kommunstyrelsen: Periodicitet Varje kommunstyrelsemöte Typ av rapportering Finansiell ställning innefattande upplåningsoch placeringsvolymer allt specificerat med kapital- och räntebindningstider. Varje delårsbokslut Allmän information om ränteläget Beräknat återstående upplåningsbehov på kort och lång sikt för respektive företag/kommunen samt för kommunkoncernen Aktuell betalningsberedskap som t ex outnyttjad checkkredit, lånelöften samt aktuell likviditet Upplupet samt prognostiserat finansnetto Aktuellt borgensengagemang samt borgensutfall med iakttagande av de regler som anges om borgen i denna policy Organisation, rollfördelning

16 Blad 16 Front office Finanschef Fattar beslut om in- och utlåning (inkl. kontraktshantering) Placering överlikviditet Underhåll av låneprogram Likviditetsplanering Derivathantering Rådgivning Omvärldsbevakning Back office Finansekonom/kommunkassa Säkerställer att affärerna blir genomförda Kontrollerar att affären är rätt registrerad och godkänner affären i systemen Betalningar Middle office Ekonomichef Kontrollerar att genomförda affärer efterlever uppsatta policys och riktlinjer. Finansrapport, format I det följande framgår det format och innehåll på finansrapport som nu gäller.

17 Blad 17

18 Blad 18

19 Blad 19

20 Blad 20

21 Blad 21

22 Blad 22

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2009 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 499 Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-09 134.

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Dnr 189-1422/2016 Sida 1 (9) 2016-11-28 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:05 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015

FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-11-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT OKTOBER 2015 Sammanfattning Liksom i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (9) 2015-11-30 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda bolag

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

Syftet med finanspolicyn är att: Ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen.

Syftet med finanspolicyn är att: Ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:04 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2012 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015

FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(7) 2016-01-12 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT DECEMBER 2015 Sammanfattning Ett lån

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

Finansinstruktion Huddinge kommun

Finansinstruktion Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 5 mars 2014 KS-2014/433 1 (1) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Finansinstruktion Huddinge

Läs mer

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015

FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-12-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT NOVEMBER 2015 Sammanfattning Nivån på

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

FINANSRAPPORT JANUARI 2016

FINANSRAPPORT JANUARI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -02-02 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JANUARI Sammanfattning Då har vi lämnat

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -10-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER Sammanfattning September har endast inneburit

Läs mer

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning.

Dokumentbeteckning Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning. Syfte Regler och riktlinjer för den en Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Bestämmelser för finansförvaltningen Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Årligen enligt Rutin för uppföljning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -09-01 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI Sammanfattning I slutet av månaden har

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198

Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 Varbergs kommun 2011-10-25 (Rubriknummer samma som Finanspolicyn) Tillämpningsanvisningar till finanspolicy, antagna av KS 2009-11-24, rev. 2011-10-25, Ks 198 1 Bakgrund Ekonomikontoret har arbetat fram

Läs mer

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153

Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Kommunledningskontoret Finanspolicy för Hörby kommun med bolag Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 138 Reviderad 2010-12-20 KF 153 Finanspolicy här definieras vilka risker som finns, vilken finansiell

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, föreskrifter Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finansiella föreskrifter för Upplands Väsby kommunkoncern

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1(7) Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade finanspolicyn

Läs mer

FINANSRAPPORT JULI 2016

FINANSRAPPORT JULI 2016 FINANSRAPPORT 1(7) -08-09 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JULI Sammanfattning Räntebeskedet från Riksbanken

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Finanspolicy för Västerås kommunkoncern

Finanspolicy för Västerås kommunkoncern Finanspolicy för Västerås kommunkoncern Beslutad av kommunfullmäktige den 4 juni 2015 FF program policy handlingsplan riktlinje Finanspolicy Innehåll Finanspolicy för Västerås kommunkoncern 1 1. Inledning

Läs mer