Reviderad Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna"

Transkript

1 Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan Solna 1

2 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren Organisation Förvaltning Vad är en bostadsrätt Vad är en bostadsrättsförening Bestämmanderätt Murarbladet Infoskrift från SBC 4 2. Nyinflyttad 4 3. Styrelsen Styrelsemedlemmar 5 4. Regler för underhåll och reparation Ansvarsområden 6 5. Stadgar 7 6. Ordningsföreskrifter Felanmälan Tvättstugan Tvättmaskiner Torktumlare Torkrum Ordningsregler för tvättstugan Skiss över tvättstugan Teknisk information Kabel-TV Bredband Elmätare Värme Vatten Avstängningsventiler för radiator och färskvatten Nycklar och låssystem Brandlarm Kartor över våningsplan Vindsplan Lägenhetsplan Entréplan Utanför huset Källarplan Parkering Cykelparkering Garage Parkeringsplatser Sophantering Allmänt Grovsoprum Sopnedkast för Hushållssopor Återvinning Miljöfarligt avfall Historik om huset Vad göra vid nödsituation? Hemförsäkring Övrigt Murarbladet Egna anteckningar 30 2

3 1. Allmänt om BRF Muraren Organisation Föreningens kamerala förvaltning är utlagd på Fastighetsägarna Stockholm AB. Vi är också medlemmar i Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation, SBC Förvaltning Sedan 1958, då huset byggdes, innehar Bostadsrättsföreningen Muraren Nr 1 med tomträtt fastigheten Muraren Nr 3. Fastigheten omfattar följande: 60 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och en total yta av 5066 m², lägenheterna har följande fördelning: 12 st. 5 rum och kök 111 m² 12 st. 4 rum och kök 99 m² 24 st. 3 rum och kök 77 m² resp. 78 m² 12 st. 2 rum och kök 57 m² I husets markplan finns: 1st Uthyrningslokal m² 5st Garage På fastigheten finns också: 23 st Parkeringsplatser med motorvärmaruttag Genom bostadsrättsföreningen äger och förvaltar vi såväl vår tomtmark som vår fastighet. Varje bostadsrättsinnehavare är medlem och har samma rättigheter och skyldigheter i föreningen. Administration och förvaltning av föreningens ekonomi och fastighet vilar på styrelsen. Den årliga föreningsstämman som skall hållas tidigast 1 april och före maj månads utgång utser Styrelseledamöter/suppleanter Revisor/revisorsuppleant Valberedning Efter ordinarie föreningsstämma konstituerar sig den nyvalda styrelsen dvs. utser ordförande, vice ordförande samt sekreterare Vad är en bostadsrätt I dagligt tal säger man att man köper en bostadsrättslägenhet, men det är inte riktigt sant. Det man köper är en andel i en bostadsrättsförening, motsvarande lägenhetens storlek. Köpet blir giltigt först när föreningen antagit dig som medlem i föreningen. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt kan bara ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. 3

4 När du köper en bostadsrätt får du nyttjanderätt till bostaden på obegränsad tid mot en årsavgift Vad är en bostadsrättsförening En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta lägenheter till medlemmar. Bestämmelserna avseende bostadsrättsförening finns i bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Medlemmars rättigheter och skyldigheter regleras i föreningens stadgar och kompletterande ordningsföreskrifter Bestämmanderätt I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som bestämmer i demokratisk ordning med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen leder den dagliga verksamheten i föreningen och har ansvar för den ekonomiska förvaltningen Murarbladet Vårt informationsblad, Murarbladet, utkommer fyra gånger per år samt vid viktiga händelser. Här tas aktuella händelser och styrelsebeslut upp, som medlemmarna kan ha nytta av att känna till Infoskrift från SBC På SBC s hemsida finns att läsa Bo i bostadsrätt råd och tips för dig som nybliven ägare till en bostadsrätts lägenhet. 2. Nyinflyttad Välkommen till Bostadsrättsföreningen Muraren 1. Vi hoppas att du kommer att trivas i vår gemenskap. Att bo i bostadsrätt är en form av boende som innebär både rättigheter och skyldigheter. Denna information är framförallt avsedd för dig som är nyinflyttad, för att ge dig en bild av vad en bostadsrätt är, och vad du måste iaktta för vår gemensamma trevnad. Som en start på ditt boende i föreningen kommer du och din familj att få träffa styrelsen, för att vi skall få bekanta oss med varandra. Som nyinflyttad är det mycket som du behöver veta om vår förening, det är därför extra viktigt för dig att studera information i denna skrift. Läs följande särskilt noga: Stadgar Ordningsregler 4

5 3.Styrelsen 3.1. Styrelsemedlemmar Namnen på sittande styrelsemedlemmar finns uppsatta i entrén samt i källarplanet utanför hissen där en mer detaljerad lista med bl.a. telefonnummer finns. 4. Regler för underhåll och reparation Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla det inre i lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Generellt gäller följande: För skador i ytskiktet i lägenheten svarar bostadsrättshavaren. För skador djupare i väggar och golv svarar föreningen. Generellt gäller vid ombyggnationer: El och VVS arbeten skall utföras av behörig installatör Utbyte av strömbrytare och uttag får dock utföras av den som har nödvändig kännedom Vid större ombyggnadsarbeten skall styrelsen kontaktas och eventuellt bygglov begäras Observera: Målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster sker genom föreningens försorg På följande sida följer en förteckning över de vanligaste förekommande underhållsarbetena och dess ansvarsområden. BRF = Bostadsrättsföreningens ansvar och kostnad MEDLEM = Medlemmens ansvar och kostnad 5

6 4.1. Ansvarsområden Ansvar för underhållsarbeten BRF MEDLEM Vatten och avlopp Extra vattenuttag Ompackning av blandare/kranar Rensning av golvbrunn Rensning av vattenlås i tvättställ, diskbänk, WC Rensning av stamledningar Justering av WC, spolanordningar, flottörer, kopplingsrör Justering av bottenventiler i tvättställ, disklådor, badkar, utbyte av proppar Justering av radiatorventil Byte av WC, tvättställ, badkar, diskbänk Byte av radiator Reparation av vatten och värmeledningar i väggar och golv Reparation av avloppsledningar i vägg och golv Reparation av vattenlås Byte av vattenlås Byte av kranar och blandare Justering av handduschar, duschslangar, torkhissar Elektriska system Byte eller lagning elledningar Justering eller byte av vägguttag, strömbrytare, säkringar Justering eller byte av ringklocka till ytterdörren Lägenhetsdörr Byte av namnskylt Utsida ytskikt Insida ytskikt Byte av brevlådeinkast Justering eller byte av trycke och lås Tätning Justering av dörr Utbyte av dörr Fönster och balkongdörr Tätning Snickerijustering Byte av innerruta och mellanruta Byte av trasig ytterruta Justering eller byte av fönstervred Justering av spanjolett Justering av lås och reglar Utsida ytskikt Insida ytskikt Ev. inglasning av balkong kräver bygglov 6

7 Inom lägenheten BRF MEDLEM Justering av lås och gångjärn Byte av innerdörr / karm Målning tapetsering Lagning eller byte av kakel Lagning eller byte av innergolv Justering/utbyte av vitvaror Justering av frånluftsdon 5. Stadgar FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (Detta är en kopia. Om fotostatkopia på originalet önskas, kontakta styrelsen) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen har sitt säte i Solna. MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2 När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen på sätt styrelsen bestämmer. 3 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. INSATS OCH AVGIFTER MM 4 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. 7

8 Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader (1981:1057) mm BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat egna installationer rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el och vatten - till de delar dessa inte är stamledningar golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar; elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstäder med tillhörande rökgångar; dörrar; glas och bågar i fönster; dock ej målning av yttersidorna till dörrar och fönster. Bostadsrättshavaren svarar endast för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong. Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar för reparationer med anledning av vattenlednings- eller brandskada. 6 Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 7 Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. 8 Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. 8

9 Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten. 9 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten skall säljas genom tvångsförsäljning, är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig tid. Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning. 10 En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall på sätt styrelsen bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen. 11 Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 12 Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas bland annat om 1) bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, 2) lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand, 3) bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller medlem, 4) lägenheten används för annat ändamål än det avsedda, 5) bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 6) bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar, 7) bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta, 8) bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, 9) lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. 9

10 13 Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att bostadsrättsföreningen i vissa fall skall anmoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten. 14 Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 15 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten tvångsförsäljas. Försäljningen får dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. STYRELSEN 16 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar är endast den som är bosatt i föreningens fastighet. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas - förutom av styrelsen - av två styrelseledamöter i förening. 17 Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. 18 Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. För giltigt beslut när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande erfordras enhällighet. 19 Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentlig till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 20 Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och lägenhetsförteckning. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet. RÄKENSKAPER OCH REVISION 21 Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. 10

11 22 Revisorerna skall vara minst en och högst två med minst en och högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Av revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar skall minst en vara auktoriserad eller godkänd. 23 Revisorerna skall avge revisionsberättelse senast två veckor innan föreningsstämman. 24 Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman. FÖRENINGSSTÄMMA 25 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast 1 april och senast före maj månads utgång. 26 Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast 3 veckor dessförinnan eller vid den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma. 27 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. 28 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 1) Öppnande 2) Godkännande av dagordningen 3) Val av stämmoordförande 4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7) Fastställande av röstlängd 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 9) Föredragning av revisorns berättelse 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11) Beslut om resultatdisposition 12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14) Val av styrelseledamöter och suppleanter 16) Val av revisorer och revisorssuppleant 17) Val av valberedning 18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 19) Avslutande 11

12 29 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. 30 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 31 Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. 32 Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 33 Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 34 Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 35 Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning. FONDER 36 Inom föreningen skall bildas följande fonder: Fond för yttre underhåll. Dispositionsfond. Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,1 % av fastighetens taxeringsvärde. 12

13 UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M 37 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. ÖVRIGT För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma den Ordförande Vice ordförande Sekreterare Rune Nyman Jan-Erik Edström Kajsa Kardel Arnold Maliniak Alexander Gordon Stadgarna godkända av PRV (Patent och registrerings verket) Ordningsföreskrifter 1. Bostadsrättshavare skall såväl som sin lägenhet, väl vårda och aktsamt använda föreningens gemensamma egendom samt aktivt bidra till ordning och reda. 2. Om fel eller skada uppstår på föreningens gemensamma egendom anmäls detta till styrelsen för åtgärd. 3. Dörrar till källare, vind, förråd, tvättstuga, piskaltan, grovsoprum samt ytterdörren ska hållas stängda och låsta. 4. Lämna inte vattenkranar öppna även om vattnet är avstängt. 5. Undvik störande vattentappning mellan kl och Tillse att lägenheten inte kyls ned så att skada uppstår på fastigheten. 7. Man får inte uppsätta utomhusantenn eller parabol på fastigheten. 8. Undvik att störa grannarna, särskilt mellan måndag till fredag, och mellan lördag till söndag. Informera dina grannar om du skall ha fest. Bygg- och hantverksarbete, som att hamra, spika och borra är inte tillåtet före (vardagar 08.00) eller efter kl

14 9. Om djur hyses i lägenheten, tillse att de inte för oljud, skräpar ner eller orsakar skada på föreningens eller medlemmars egendom. Ta ej med husdjuren i tvättstugan. 10. Skakning och piskning av mattor eller dylikt får ej ske på annan plats än piskaltanen. 11. Alla boende ska förse cyklar, kälkar, barnvagnar mm. som förvaras i källaren med namn eller lägenhetsnummer. 12. Hushållsopor förpackas ordentligt i påsar innan de kastas ned i sopnedkastet, använd ej kartonger eller liknande då de kan orsaka stopp. 13. Man får inte förvara eller placera saker såsom möbler i fastighetens gemensamma utrymmen. Vad gäller grovsoprummet, se särskilda ordningsföreskrifter. 14. Grillning med kolgrill är förbjuden på balkonger och piskaltan. 15. Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen, som hissar, entré, trapphus, förråd, källare, tvättstuga osv. 16. Det är absolut förbjudet att beträda fastighetens tak. 17. Anmäl omedelbart till styrelsen om ohyra förekommer inom lägenheten eller andra utrymmen. 18. Matning av fåglar och andra djur är ej tillåtet på tomten, liksom från balkong och fönster. 19. Man får inte montera eller hänga någonting på utsidan av balkongräcket. 20. Efterfölj av styrelsen lämnade anvisningar. 7. Felanmälan Vid felanmälan eller annan korrespondens med styrelsen angående fel eller brister bör följande rubriker finnas noterade: Datum och gärna klockslag Lägenhetsnummer Namn Orsak till anmälan Om det inte rör sig om akuta problem lämna då en lapp i föreningens brevlåda i entrén. I annat fall tar du direkt kontakt med en styrelsemedlem. 8. Tvättstugan Tvättider kl uppdelade i 1.5-timmars pass. Bokning görs med TAG på den elektroniska bokningstavlan i källaren. Instruktioner till maskinerna finns uppsatta på väggarna i tvättstugan. 14

15 8.1. Tvättmaskiner Tvättmaskinerna 1 t o m 4 får ej användas till färgning, mattvätt eller blekning. Maskin 4 är endast avsedd för akuttvätt och kan endast bokas 1 timme före användning och får ej användas av den som utnyttjar övriga maskiner. Maskin 5 får användas till mattvätt och blekning. Observera: Färgning är absolut förbjuden i alla maskinerna Observera: För Bygel-BH måste tvättpåse användas Tvättvagnarna är avsedda att användas för ren tvätt i tvättstugan, eller för transport av ren tvätt till lägenheten. Vagnarna skall returneras till tvättstugan Torktumlare Dessa kan ej bokas, men de är i första hand avsedda för de hushåll som bokat tvättmaskiner Torkrum Torktiden styrs genom en censor som känner av luftfuktigheten. Inställningarna på respektive torkapparat får ej ändras. Använd ej mer tid än vad som behövs. Även här gäller tider! För varje bokat tvättpass har användaren tillgång till ett torkrum i 1,5 timma efter avslutat tvättpass. Tänk på de som tvättar efter dig, töm torkrummet i tid. Torkrummen är i första hand till för de hushåll som bokat tvättmaskinerna Ordningsregler för tvättstugan Bokning av tvättider sker via bokningscentralen i källaren Maskin 4 är akut-tvättmanskin och kan bokas tidigast 1 timme innan användning, maskinen är ej avsedd för veckotvätt Tvättiden är förverkad om tvätt ej påbörjats inom 15 minuter efter påbörjat tvättpass, se anvisningar vid bokningscentralen. Efter avslutad tvätt skall tvättstugan lämnas i städat skick. dvs. maskiner avtorkas, filter rengöras från ludd, golven sopas och våttorkas etc. Tvätt som kvarligger mer än en vecka i tvättstugan kastas bort Husdjur får ej följa med då du tvättar Rökning är naturligtvis förbjudet Tvättvagnar återlämnas omedelbart efter användandet Glöm ej att stänga vattenkran och slå av strömbrytare i mangelrum. 15

16 8.5. Skiss över tvättstugan Tvättmaskiner Centrifug Torktummlare Strykmaskin Lakansträckare 3 4 Tvättkorgar Säkrings skåp Avlastnings bänkar Strykbord Kallmamgel Tvättlista Grovtvättmaskin 9. Teknisk information 9.1. Kabel-TV Fastigheten är ansluten till Kabel TV samt Radio via Comhem Bredband Fastigheten är ansluten till bredband. Detta innebär att varje lägenhet har ett nätverksjack som leder till en central punkt i huset där de kopplas samman och vidare ut på Internet Elmätare Elmätarna är placerade i det skåp som finns mittemot lägenhet 4 på varje våningsplan. Kontakta någon i styrelsen för tillgång till skåpet om du önskar avläsa elmätaren eller byta säkring Värme Uppvärmning sker med fjärrvärme. Husets värmestammar kan stängas av individuellt i källarplanet. Kartor finns uppsatta i källarplanet utanför hissen 9.5. Vatten Husets färskvattenstammar kan stängas av i källarplanet. Kartor finns uppsatta i källarplanet utanför hissen. 16

17 Var sparsam med vattenförbrukning och lämna ej vatten rinnande i onödan. Byt packningar när vatten står och droppar. Var sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Tänk på att kostnaden för vatten och el belastar alla bostadsrättsinnehavare gemensamt Avstängningsventiler för radiator och färskvatten Stam Rum Avstängning för Lägenhet 1 A 1 Källarplan Utanför soprummet B 5 Entréplan Kontorslokalen ovanför soprummet C 7 Entréplan Kontorslokalen ovanför soprummet 1 1, 2 Entréplan Kontorslokalen ovanför soprummet 2 3, 4 Entréplan Kontorslokalen ovanför soprummet 3 8, 9 Källa plan Tvättstugan vid tvättmaskinerna 10 5, 6, 7 Entréplan Kontorslokalen ovanför soprummet Stam Rum Avstängning för Lägenhet 2 D 16 Källarplan Tvättstugan i städrummet E 14 Entréplan Utrymmet utanför toaletten 3 10 Källarplan Tvättstugan vid tvättmaskinerna 4 11, 12 Källarplan Tvättstugan i mangelrummet 5 13, 14 Källarplan Tvättstugan i mangelrummet 11 15, 16 Källarplan Tvättstugan i städrummet Stam Rum Avstängning för Lägenhet 3 E 17 Entréplan Utrymmet utanför toaletten F 22 Entréplan Utrymmet utanför toaletten 6 17, 18 Källarplan Tvättstugan i mangelrummet 7 19, 20, 23 Källarplan Tvättstugan gången mot mangelrummet 12 21, 22 Entréplan Utrymmet utanför toaletten Stam Rum Avstängning för Lägenhet 4 G 24 Entréplan Utrymmet utanför toaletten H 26 Entréplan Utrymmet utanför toaletten 8 24, 25 Entréplan Utrymmet utanför toaletten Stam Rum Avstängning för Lägenhet 5 A 31 Källarplan Utanför soprummet I 33 Entréplan Utrymmet utanför toaletten 8 28 Entréplan Utrymmet utanför toaletten 9 29, 30, 31 Entréplan Utrymmet utanför toaletten 13 26, 32, 33 Entréplan Utrymmet utanför toaletten 17

18 Vid avstängning av färskvattenstammar informera i hissar o entre minst en dag före arbetets början 9.7. Nycklar och låssystem Vårt hus är utrustat med ett elektroniskt låssystem för högsta möjliga säkerhet. Varje lägenhetsinnehavare har erhållit 3st elektroniska nyckelbrickor (TAG) med tillhörande personlig kod till entrédörren och allmänna utrymmen. Önskas ytterligare TAG, kontakta styrelsen. Samtliga TAG skall överlämnas vid överlåtelse till ny bostadsrättshavare. Tider för entrédörren är: Kl. 06:00-21:00 Kl. 21:00-06:00 TAG TAG och personlig kod Dörr till källare och vindsvåning öppnas med TAG och personlig kod dygnet runt. Dörr till grovsoprum, källarförråd, tvättstuga vindsförråd öppnas med TAG. Förlust av TAG skall omedelbart anmälas till styrelsen. OBS! Var noga med att hålla alla gemensamma utrymmen låsta. BS Var noga med att låsa alla gemensamma utrymmen! För allas säkerhet loggas alla inpasseringar under de tider som kräver elektronisk nyckel. Loggarna lagras i två veckor efter inpassering. Denna log används för att spåra eventuell obehörig inpassering om en nyckelbricka försvunnit Brandlarm Huset är utrustat med ett brandlarm i källaren. Larmcentralen sitter i källaren vid ingång till tvättstuga. Brandsläckare finns nu även vid Elrum. Källargång o Vinden. Vid utlöst brandlarm stoppas hissarna och larmklockor, placerade vid hissrum, ringer. Varje lägenhet är utrustad med en brandvarnare som bekostats av föreningen och underhålls/utbytes av medlem. Denna brandvarnare får ej tas ned flyttas eller på annat sätt förändras. Den skall naturligtvis sitta kvar om lägenheten får en ny ägare! 18

19 10. Kartor över våningsplan Vindsplan Piskaltan Fläkt rum Hiss maskin rum Vinds kontor Observera: Brandfarligt och lättantändligt material får absolut ej förvaras på vindsplanet! Piskaltan Tider för piskning kl Behöver ej bokas. Lämna piskaltanen i städat skick, släcka ljuset och sopa eller spola golvet efter användning. Observera: Kontrollera alltid att Du släckt ljuset 19

20 10.2. Lägenhetsplan Sovrum 3 Sovrum 2 Kök 1 Kök 31 Sovrum 30 Sovrum 29 Lgh 1 Lgh 2 Sovrum Sovrum Vardags Sovrum Vardags rum rum Lgh 5 Vardags rum 28 4 WC 5 7 Bad Bad 33 Bad Sovrum Kök WC Lgh 4 Vardags rum Bad Bad Lgh 3 Vardags rum Sovrum 13 Sovrum 14 Kök 17 Kök 18 Sovrum 19 Sovrum 20

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer