Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval akademikeryrken år Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval akademikeryrken år 2012. Rapport 071122"

Transkript

1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval akademikeryrken år 2012 Rapport

2 Omslag: Lars Strömgren är 26 år och läser till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm, men har uppehåll just nu för att gå på Stockholm Operastudio på Kulturama. Han är studerandemedlem i Sacoförbundet Civilekonomerna. Att tjäna väldigt mycket pengar har Lars aldrig sett som ett självändamål. Roliga arbetsuppgifter och meningsfullt arbete är mycket viktigare. Målet var att gå en utbildning som han kunde kombinera med sitt teater- och musikintresse. I framtiden tror han att han sjunger på någon scen i Sverige eller Tyskland, samtidigt som han driver ett produktions- eller eventbolag. Lars såg tidigt Handels som ett bra alternativ. Han tycker att skolan har ett bra rykte och att man kan använda ekonomi till mycket. Innan han gjorde sitt val var han på Saco-mässan och hörde sig för hos syo och kompisar. Foto: Peter Rosén

3 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval akademikeryrken år

4 framtidsutsikter Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval akademikeryrken år 2012 Saco 2007 Citera gärna ur rapporten, men ange källa. Grafisk form Ordförrådet Tryck M.E-Produkter, Stockholm 2007 Foto Peter Rosén isbn

5 innehåll Innehåll Inledning 5 Översiktstabell 9 Yrkesområden med brist på arbetskraft år Yrkesområden som är i balans år Yrkesområden med överskott på arbetskraft år Sacos förbund 42

6 framtidsutsikter

7 inledning Inledning För den som vill läsa vidare efter gymnasieskolan finns en mängd olika utbildningar och inriktningar att välja mellan. Hur arbetsmarknaden kommer att se ut när man är klar med sin utbildning är osäkert. I den här skriften ges en översikt av vad Sacos olika förbund tillsammans med några andra uppgiftslämnare tror om utsikterna på arbetsmarknaden för ett stort antal akademikeryrken. Prognoserna handlar om arbetsmarknaden på fem års sikt. Ett unikt material Arbetsmarknadsbedömningarna i denna rapport utgör en bearbetad sammanställning av ett stort antal prognoser som Sacos förbund, samt några andra uppgiftslämnare, gjort för boken Välja yrke. Välja yrke publiceras varje år i samband med Saco Studentmässor, och delas bland annat ut till alla avgångsklasser i gymnasiet. Information om akademikeryrkena finns också på Materialet i denna rapport är unikt i sitt slag. Saco Sveriges akademikers centralorganisation är den samlande organisationen för fackligt organiserade akademiker. Varje Sacoförbund har unika kunskaper om arbetsmarknaden inom sitt yrkes- och utbildningsområde. Saco består av 24 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de organiserar yrkes- och examensgrupper, exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier. Tillsammans har förbunden närmare medlemmar. Genom att på olika sätt stödja sina medlemmar i viktiga arbetslivsfrågor, företräda dem i förhandlingar med deras arbetsgivare och genom att arbeta med professions- och utbildningsfrågor har förbunden goda kunskaper om hur utbud och efterfrågan utvecklar sig på arbetsmarknaden. I denna sammanställning kan du enkelt ta del av Sacoförbundens kunskaper om arbetsmarknaden för ett brett urval av akademikeryrken.

8 framtidsutsikter Om prognoserna För den som ska välja en utbildning inför sitt framtida yrkesliv är det bra att ha en uppfattning om framtidsutsikterna inom de yrken som verkar intressanta. Då kan prognoser vara ett bra stöd. Prognoserna i denna sammanställning gäller arbetsmarknaden om fem år, vilket innebär att de handlar om arbetsmarknaden kring år En viktig anledning till att vi valt att bedöma utvecklingen på fem års sikt är att bedömningarna ska vara till så stor nytta som möjligt för dem som ganska snart tänker påbörja en akademisk utbildning. De flesta som påbörjar en utbildning det närmaste året kommer att vara klara om ungefär fem år. Den fråga som uppgiftslämnarna till den här skriften har tagit ställning till är om det om fem år kommer att råda brist på arbetskraft, balans mellan utbud och efterfrågan eller om det kommer att finnas ett överskott på arbetskraft. Med brist på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade. Brist innebär att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda. Med balans menas att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Balans innebär att det kommer att finns ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Möjligheterna att få jobb kommer därmed att vara goda. Med överskott på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler utbildade än det kommer att finnas jobb. Det kan därmed vara svårt att få jobb och än svårare att få en varaktig tjänst och relevanta arbetsuppgifter. Överskott innebär vanligen risk för arbetslöshet. Balansen mellan utbud och efterfrågan En prognos för tillgången på jobb inom ett visst yrke är summan av en lång rad antaganden. För det första handlar det om antaganden om utbudet av arbetskraft inom yrket; antalet som vill och kan arbeta inom ett yrke vid ett givet tillfälle. Utbudet påverkas bland annat av hur många som examineras. Antalet examinerade beror på antalet personer i en viss generation, studenternas utbildningsval och utbildningssystemets dimensionering. Utbudet påverkas vidare av hur många som går i pension. Dessutom påverkas utbudet av vad de som redan utbildat sig väljer att arbeta med. Det senare beror till stor del av arbetsmarknadens villkor (lön, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter med mera). Migration, både in- och utvandring, kan också påverka utbudet.

9 inledning För det andra innebär en prognos antaganden om tillgången på jobb inom ett visst yrke efterfrågan på arbetskraft. Efterfrågan påverkas, precis som utbudet, av befolkningens åldersmässiga sammansättning. Fler födda kan innebära ökat behov av exempelvis lärare precis som fler äldre kan innebära ett ökat behov av vård omsorg och så vidare. Efterfrågan påverkas även av konsumtionsmönster och trender. Konjunkturens utveckling nationellt och globalt samt politiska prioriteringar och beslut kan också påverka efterfrågan. Osäkerhet För den som tar del av en prognos är det viktigt att vara medveten om att prognoser bara är kvalificerade gissningar. Bättre än så blir det faktiskt inte ens när prognoser är som allra bäst. Det finns många faktorer som man inte kan räkna med när man gör en prognos. Det är exempelvis inte möjligt att beakta hur det allmänna konjunkturläget kommer att utvecklas. Samtidigt vet vi att i vissa lägen så är konjunkturläget den enskilt viktigaste faktorn. Generellt gäller att privata sektorn alltid är mer känslig för konjunktursvängningar. Konjunkturen påverkar hur mycket privata företag anställer eller tvingas att säga upp personal. När konjunkturen svänger kan situationen på arbetsmarknaden för yrken inom framför allt privat sektor förändras mycket snabbt. Förutom konjunkturläget finns en lång rad andra faktorer som är svåra eller omöjliga att beakta. Arbetsmarknaden kan exempelvis påverkas av förändrade konsumtionsmönster. Nya lagar, regelverk eller politiska prioriteringar kan plötsligt och dramatiskt ändra förutsättningarna på arbetsmarknaden. Som läsare av prognostexter är det värt att vara uppmärksam på att prognoser i stor utsträckning beror av antaganden som kan vara osäkra. Det finns alltid anledning att fråga: Hur stor risk är det att prognosen slår fel? Man ska vara särskilt uppmärksam på prognoser som förutspår en väsentligt förändrad arbetsmarknad. För att göra läsningen av den här skriften enklare är bedömningar som förutspår en väsentlig förändring på arbetsmarknaden utmärkta med pilar som visar förändringens riktning: När situationen på arbetsmarknaden förutspås förändras så att tillgången på jobb ökar väsentligt markeras detta med en uppåtgående pil. När situationen på arbetsmarknaden förutspås förändras så att tillgången på jobb minskar väsentligt markeras detta med en neråtgående pil.

10 framtidsutsikter Brist är inte alltid bra För den som tar del av en prognos är det viktigt att vara medveten om att brist, eller stor tillgång på jobb, inte självklart är det samma som att exempelvis utvecklingsmöjligheterna, arbetsmiljön och löneläget kommer att vara bra. Varje signal om att det kommer att finnas gott om jobb bör väcka frågan: Varför brist? Skälen till att det uppstår brist på arbetskraft kan vara många. När en brist beror på att få väljer att utbilda sig mot ett visst yrkesområde eller när de som utbildat sig väljer att söka sig till andra områden finns stor anledning att ta reda på mer. Ett bra sätt att få mer kunskap är att ta kontakt med det fackförbund som organiserar dem som är sysselsatta inom en viss yrkesgrupp. Utbildning är en investering Att skaffa sig en akademisk utbildning är en stor investering i både tid och pengar. Detta är något som många inte ens reflekterar över. Det är viktigt att få avkastning på sin utbildningsinvestering, men för olika människor innebär det olika saker. För någon är det att lära sig nya saker, för någon annan är det att ägna sig åt sitt drömyrke och för en tredje handlar det om trygghet eller om att få en bra lön. Det är alltid viktigt att veta vad man ger sig in på, i synnerhet om det finns osäkerhet kring de framtida möjligheterna att verkligen få utöva sitt yrke. Därför är det viktigt att fundera på varför man vill utbilda sig mot ett visst yrke och sätta det i relation till möjligheterna att man når sina mål om man läser en utbildning mot just det yrket. Om framtidsprognosen för det yrke som man vill utbilda sig för ser dyster ut så ställs naturligtvis denna fråga på sin spets. Då bör man också fundera på vad man som person är beredd att satsa eller offra för att slutligen få jobba med det man allra helst vill. Kanske är det så att man måste vara beredd på att: flytta dit jobben finns, jobba deltid, acceptera korta anställningar, acceptera en låg lön, utstå perioder av arbetslöshet och så vidare. Det är bra att fundera på vad man själv tycker är viktigast.

11 översiktstabell Översiktstabell Brist trend Balans trend Överskott trend Arbetsterapeut Agronom Arkeolog Arkitekt Arbetsförmedlare Bibliotekarie Audionom Arbetsmiljöingenjör Biolog Biomedicinsk analytiker Arbetsmiljöinspektör Designer Brandingenjör Arkivarie Film-/Radio-/TV-yrken Cytodiagnostiker Beteendevetare Förlagsredaktör Datavetare Bioinformatiker Geovetare Församlingspedagog Bioteknolog Hälsopedagog Förskollärare Civilekonom/ekonom Hälsoutvecklare Gymnasielärare i yrkesämnen Civilingenjör Idrottsvetare Hippolog Diakon Informatör/kommunikatör Högskoleingenjör Dietist Journalist Kiropraktor Farmacevt Kulturförmedlare Livsmedelsvetare Fysiker Länshemslöjdskonsulent Logoped Gymnasielärare i Lärare inom grundallmänna ämnen skolans tidigare år Läkare Hortonom Lärare inom grundskolans senare år Matematiker Hydrolog Miljövetare Planeringsarkitekt Inredningsarkitekt Museiyrken Präst Jurist Samhällsvetare Psykolog Jägmästare Teater- och sångyrken Sjukgymnast Kemist Turismyrken Sjuksköterskeyrken Sjöbefäl Kostekonom Landskapsarkitekt

12 10 framtidsutsikter Brist trend Balans trend Överskott trend Skolledare Systemvetare Tandläkare Teckenspråkstolk Landskapsingenjör Lantmästare Lots Lärare i omvårdnad och omsorg Medicinsk informatiker Meteorolog Miljöekonom Miljö- och ekoingenjör Nutritionist Oceanograf Optiker Personalvetare Sjukhusfysiker Skogsmästare Socionom Studie- och yrkesvägledare Tandhygienist Toxikolog Trädgårdsingenjör Veterinär

13 yrkesområden med brist på arbetskraft år Yrkesområden med brist på arbetskraft år 2012 Med brist på arbetskraft avses att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade inom yrkesområdet. Brist innebär att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda. Arbetsterapeut Sammantaget råder idag balans på arbetsmarknaden för arbetsterapeuter, men arbetsmarknaden varierar stort lokalt. På vissa orter i landet råder idag brist samtidigt som det på utbildningsorterna råder ett visst överskott. Kåren av arbetsterapeuter växer, men den allt högre medelåldern har på senare år fått tillväxten att dämpas. Den framtida efterfrågan på arbetsterapeuter är beroende av efterfrågan på rehabilitering och förebyggande insatser. Om de rehabiliteringsmål som politikerna satt upp ska kunna realiseras bedömer vi att antalet arbetsterapeuter skulle kunna fördubblas. Sammantaget bedömer vi att efterfrågan på arbetsterapeuter kommer att öka snabbare än vad utbildningsorterna hinner utbilda. På fem års sikt väntas det därför råda brist. Mer information: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Arkitekt Idag råder brist på arkitekter. De senaste åren har byggandet ökat stadigt. Ett fortsatt starkt byggande, och många arkitekter som går i pension de närmaste åren, gör att prognosen pekar mot att det om fem år råder brist på arkitekter. Mer information: Sveriges Arkitekter,

14 12 framtidsutsikter Audionom I dag råder viss brist på audionomer och om fem år ser det ut att vara fortsatt brist. Medelåldern inom yrket är ganska hög vilket innebär att pensionsavgångarna ökar samtidigt som antalet som utbildas varje år är litet. Den genomsnittligt sett allt äldre befolkningen kommer på sikt att leda till större efterfrågan på hörselvård. Enligt undersökningar lider drygt tio procent av Sveriges vuxna befolkning, framför allt äldre personer, av hörselnedsättningar. Mer information: SRAT, Biomedicinsk analytiker Idag finns det cirka utbildade biomedicinska analytiker i Sverige. Det råder idag en viss brist på arbetsmarknaden, men SCB förutspår en allvarligare brist inom en snar framtid. Anledningen är stora pensionsavgångar och därmed ett stort behov av ersättningsrekryteringar. Det skulle behövas en kraftig ökning av antalet nybörjarplatser på utbildningarna för att råda bot på den förutspådda bristen. Mer information: Naturvetareförbundet, Brandingenjör För brandingenjörer liksom för civilingenjörer i riskhantering är arbetsmarknaden god. Totalt sett råder i dag brist på arbetskraft och denna brist bedöms bestå på fem års sikt. Den största gruppen brandingenjörer kommer om fem år, liksom idag, att återfinnas inom den kommunala räddningstjänsten. Men efterfrågan ökar från den privata arbetsmarknadssektorn (till exempel försäkringsbolag, byggföretag och konsultverksamheter) på både brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering. Mer information: Sveriges Ingenjörer, Cytodiagnostiker Cytodiagnostikerna är en yrkesgrupp som kommer att vara fortsatt efterfrågad även i framtiden. Det är redan i dag brist på cytodiagnostiker och denna kommer att öka under kommande år, då de som pensioneras är fler än de som utbildas. Även om fem år kommer det att vara brist på cytodiagnostiker. Den insats som cytodiagnostikern utför för sjukvården

15 yrkesområden med brist på arbetskraft år kommer att bli än mer viktig allteftersom befolkningen blir äldre. Många får kanske inte bara en utan flera tumörsjukdomar under sin levnad och metoderna att behandla cancer utvecklas hela tiden. I dag finns ingen apparatur eller teknisk lösning som kan ersätta de bedömningar som cytodiagnostikern gör med hjälp av mikroskop. Mer information: Naturvetareförbundet, Datavetare Arbetsmarknaden för datavetare har återhämtat sig. Arbetsmarknaden är i balans, men viss brist råder när det gäller konsulter inom näringslivet. Antalet studenter inom datavetenskap har minskat, vilket i samband med de stora pensionsavgångar som är att vänta kan komma att leda till brist. På fem års sikt är prognosen att den nuvarande balanssituationen kommer att övergå i brist. Bäst kommer arbetsmarknaden att vara för erfarna datavetare. Det är viktigt att understryka att prognosen är osäker. Mer information: Naturvetareförbundet, Församlingspedagog Framtidsutsikterna är goda. Idag är det brist på församlingspedagoger i Svenska kyrkan. Om fem år förväntas bristen bestå. Mer information: Kyrkans Akademikerförbund, Förskollärare Idag råder brist på förskollärare. Om fem år förväntas det fortfarande råda brist. En viktig orsak till bristen är riksdagens beslut om införande av allmän förskola för barn i åldern 4 5 år, i kombination med stora barnkullar. Det är viktigt att understryka att det är svårt att göra längre prognoser över det framtida behovet av lärare. Behovet beror bland annat på befolkningsutvecklingen, kommunernas ekonomiska utveckling samt politiska beslut kring skolans utformning. Mer information: Lärarnas Riksförbund,

16 14 framtidsutsikter Gymnasielärare i yrkesämnen Idag råder brist. Vår bedömning är att det om fem år råder brist. Behovet av utbildade lärare beror dels på de kommande årens ökning av elevantalet i gymnasieskolan, dels att en hög andel av de yrkesverksamma lärarna lämnar yrket till följd av pensionsavgångar. Det är viktigt att understryka att det är svårt att göra längre prognoser över det framtida behovet av lärare. Behovet beror bland annat på befolkningsutvecklingen, kommunernas ekonomiska utveckling samt politiska beslut kring skolans utformning. Mer information: Lärarnas Riksförbund, Hippolog Idag är det brist på hippologer på arbetsmarknaden. Prognosen är att det är brist även om fem år. Hästsportens snabba utveckling de senaste decennierna, det stora hästintresset bland ungdomar, hästverksamhetens ekonomiska betydelse samt kraven på god hästhållning och ett gott djurskydd har lett till ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft. Mer information: Agrifack, Högskoleingenjör Arbetsmarknaden för ingenjörer har förbättrats markant under de senaste två åren. Antalet lediga jobb har ökat och antalet arbetslösa stadigt minskat. Våren 2007 var arbetslösheten för medlemmar i Sveriges Ingenjörer den lägsta på fem år. Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer 06 upplevde tillfrågade arbetsgivare en brist på erfarna högskoleingenjörer inom de flesta redovisade inriktningar. Bara för högskoleingenjörer i gruppen kemi-, bio- och materialteknik var tillgången i balans med efterfrågan. När det gäller nyexaminerade bedömdes tillgången på sökande däremot generellt vara god. Bara för nyexaminerade högskoleingenjörer inom el/ elektro/datateknikenergi upplevde man en brist på sökande, och tillgången på högskoleingenjörer inom bygg bedömdes vara i balans. Sammantaget bedöms alltså idag råda brist på yrkeserfarna högskoleingenjörer, medan bilden för nyexaminerade är mer splittrad beroende på inriktning. Rekryteringsbehoven för ingenjörer förväntas dock öka under de kommande åren till följd av strukturförändringar och åldersavgångar (främst bland gymnasieingenjörer). Med nuvarande antal nybörjare på högskoleingenjörsutbildningarna kommer tillgången i ett längre perspektiv inte

17 yrkesområden med brist på arbetskraft år att motsvara efterfrågan, och successivt kanske redan på fem års sikt förväntas en brist på högskoleingenjörer uppstå, om än med variationer inom inriktningarna. Mer information: Sveriges Ingenjörer, Kiropraktor I dagsläget råder det brist på legitimerade kiropraktorer. På fem års sikt ser behovet ut att öka. Allt fler kiropraktorer sluter vårdavtal med landsting, vilket ökar möjligheten till etablering. Dessutom börjar den offentliga sjukvården få upp ögonen för kiropraktorers breda kunskap inom muskuloskeletal diagnostik och behandling. I dagsläget finns två multiprofessionella ryggcentra i offentlig regi i Sverige, där kiropraktorer arbetar med bland annat läkare, sjuksköterskor, psykologer och sjukgymnaster. Efterfrågan på kiropraktorer ökar i rask takt med nya forskningsrön och därmed ökad acceptans inom den offentliga sjukvården. Då kiropraktorer har breda kunskaper inom neurologi, ortopedi och reumatologi finns goda chanser till utökat samarbete med dessa specialiteter inom sjukvården. Mer information: SRAT, Livsmedelsvetare Idag råder det brist på livsmedelsvetare och prognosen är att detta är fallet även om fem år. Den svenska livsmedelsindustrin blir alltmer konkurrensutsatt och det gäller att hela tiden förbättra produkter och produktionsmetoder. Därför kommer behovet av högskoleutbildad personal med kunskaper om produktutveckling och produktionsteknik, att öka. Livsmedelsvetare var eftertraktade redan när utbildningen startade 1994 och efterfrågan har ökat. I alla årskullar som hittills examinerats har så gott som alla fått adekvata anställningar i livsmedelsindustrin. Mer information: Agrifack, Logoped Idag råder brist på arbetskraft, men efterfrågan kan variera lokalt. Om fem år är det fortfarande brist på arbetskraft. Antalet examinerade logopeder räcker idag inte för att täcka det behov som finns. Nya yrkesområden har under senare år tillkommit, bland annat inom kommunerna och hjälpmedelsservice. Konsult- och handledningsverksamhet blir också

18 16 framtidsutsikter allt vanligare. En fortsatt ökning av tjänster sker inom flera områden, bland annat habilitering och omsorg samt vården av personer med ät- och sväljsvårigheter, där det råder stor efterfrågan på logopeder. Även på de så kallade språkförskolorna specialskolor för barn med grava språkstörningar finns otillräckliga logopedresurser. Vidare anlitas logopeder allt oftare inom grundskolan för utredning av barns tal och språk samt dyslexi. Logopedisk kompetens behövs även utanför de traditionella yrkesområdena, till exempel inom företag som arbetar med kommunikation i en mer allmän mening. Än så länge är det få logopeder som jobbar utanför offentlig sektor, men det har blivit vanligare. Mer information: DIK, Läkare Idag råder brist på läkare. Om fem år kommer läget att vara det samma. Särskilt inom vissa specialiteter råder i dag brist på läkare, framförallt inom allmänmedicin, geriatrik, psykiatri och företagshälsovård. Under de närmaste åren kommer pensionsavgångarna att öka varför bristen på specialister förväntas öka ytterligare. Utbildningstjänsterna under AT (så kallade AT-block) ska dimensioneras så att alla examinerade läkare får möjlighet till en anställning. För specialisttjänstgöringen (ST) gäller att landstingen ska erbjuda det antal tjänster som motsvarar det framtida behovet av specialister. Mer information: Sveriges läkarförbund, Matematiker Idag har matematiker en god arbetsmarknad på grund av pensionsavgångar inom högskolan, tillväxt inom den kunskapsintensiva industrin och ökad användning av matematiska modeller. Näringslivet har ett behov av matematiker med goda kunskaper i ytterligare ett ämne, till exempel olika naturvetenskaper, ekonomi (styr och systemekonomi), teknik och datalogi. Det råder idag en balans på arbetsmarknaden för matematiker, men om fem år förutspås en brist. Mer information: Naturvetareförbundet,

19 yrkesområden med brist på arbetskraft år Planeringsarkitekt Utbildningen till planeringsarkitekt har bara funnits sedan början av 1990-talet. Antalet planeringsarkitekter växer därför snabbt med varje ny avgångsklass. Trots det råder i dag balans på arbetstillfällen för planeringsarkitekter. Planeringsarkitekterna är i dag eftertraktade i många kommuner där de ersätter eller kompletterar andra arkitekter på planeringsjobb. På grund av att många planerare går i pension de närmaste åren samtidigt som behovet av samhällsplanering ökar, kommer det om fem år troligen att råda brist på planeringsarkitekter. Mer information: Sveriges Arkitekter, Präst Arbetsmarknaden för präster kännetecknas av viss brist. Stora pensionsavgångar kommer att leda till att rekryteringsbehovet fortsatt kommer att överstiga antalet examinerade. Viktigt att understryka är att situationen varierar stort mellan stiften. Vår samlade bedömning är att framtidsutsikterna för präster kommer att vara fortsatt goda. Om fem år kommer det fortfarande att råda viss brist. Mer information: Kyrkans Akademikerförbund, Psykolog Arbetsmarknaden för psykologer kännetecknas av balans, det innebär att utsikterna att få jobb är goda. Inom vissa regioner och verksamhetsfält råder det dock brist på psykologer. Medelåldern i kåren är hög. I framtiden antas en större andel psykologer arbeta utanför hälso- och sjukvårdsområdet. Vår samlade bedömning är att det om fem år kommer att råda brist på psykologer. Mer information: Sveriges Psykologförbund,

20 18 framtidsutsikter Sjukgymnast Idag råder balans, men om fem år kommer det troligen att råda en viss brist på sjukgymnaster. En viktig anledning till bristen är höga pensionsavgångar. Det sker också en stark satsning i samhället på rehabilitering av sjukskrivna och en satsning på ökad fysisk aktivitet bland befolkningen, det vill säga inom sjukgymnastens kunskapsområde. I takt med att andelen äldre i befolkningen ökar, kommer behovet av sjukgymnaster att öka. Sjukgymnaster har en viktig roll när det gäller att bibehålla eller återfå funktionsförmågan hos dem som vårdats för olika funktionsproblem. Mer information: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Sjuksköterskeyrken För allmänsjuksköterskor råder idag balans på arbetsmarknaden men det råder brist på flera typer av specialistutbildade sjuksköterskor. Prognosen är att bristen på specialistutbildade sjuksköterskor består samtidigt som rekryteringsbehovet avseende allmänsjuksköterskor ökar. En viktig anledning är stora pensioneringar. Sannolikt blir det brist på sjuksköterskor på fem års sikt. Mer information: Vårdförbundet, Sjöbefäl Idag råder viss brist på sjöbefäl, vilket innebär att möjligheterna att få jobb är goda. Det fattas idag ca sjöbefäl i världshandelsflottan och siffran väntas stiga de närmaste åren. Stora pensionsavgångar och otillräcklig återväxt innebär att bristen kommer att öka om fem år. Mer information: Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF, Skolledare Idag råder balans på arbetsmarknaden för skolledare. En viktig anledning är att antalet skolledartjänster under de senaste åren har ökat. Ett stort antal av dem som idag arbetar kommer inom den närmaste femårsperioden att gå i pension. Det kommer därför att bli brist på skolledare inom fem år. Mer information: Sveriges Skolledarförbund,

21 yrkesområden med brist på arbetskraft år Systemvetare Just nu råder det balans på arbetsmarknaden för systemvetare. De första åren efter millennieskiftet innebar en allt svårare arbetsmarknad för IT- och telekomsektorn. Sedan dess har arbetsmarknaden förbättrats väsentligt. Utvecklingen inom IT-sektorn i hela samhället innebär att det framgent kommer att finnas ett fortsatt behov av välutbildad arbetskraft inom området. Detta sker samtidigt som examinationen av systemvetare minskar. Då systemvetarkåren är en ung yrkeskår är det endast ett fåtal som lämnar yrkesområdet genom pensionering. Med tanke på att alla utbildningsplatser inte utnyttjas och att indragning av högskoleplatser har genomförts inom flera högskolor är sannolikheten hög för att en bristsituation uppstår om ett antal år. Mer information: Jusek, Tandläkare Efterfrågan på tandläkare är för närvarande högre än tillgången och om fem år kommer det fortfarande att råda brist på arbetskraft. Under de närmaste åren kommer många tandläkare att gå i pension. Behovet av tandvård beräknas stiga hos befolkningen eftersom den, genomsnittligt sett, blir allt äldre. Mer information: Sveriges Tandläkarförbund, Teckenspråkstolk Idag råder brist på teckenspråkstolkar. Om fem år kommer det fortfarande att vara brist. Många av landets teckenspråkstolkar arbetar inom landstingssektorn. Idag finns det också teckenspråkstolkar anställda på privata tolkförmedlingar. Det förekommer också att enskilda organisationer och företag anställer teckenspråkstolkar. Det råder brist på högskoleutbildade teckenspråkstolkar och bristen kommer att vara fortsatt stor de närmaste åren. Hur situationen på arbetsmarknaden kommer att se ut beror dock i hög utsträckning på om man inom landstingen väljer att prioritera detta område framöver. Mer information: DIK,

22 20 framtidsutsikter Yrkesområden i balans år 2012 Med balans menas att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Balans innebär att det kommer att finnas ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Möjligheterna att få jobb kommer därmed att vara goda. Agronom Arbetsmarknaden är idag i balans och förväntas vara det även om fem år. Störst möjligheter till en god arbetsmarknad har utbildade inom inriktningarna ekonomi, livsmedel och mark/växt. Den allmänt ökande satsningen på miljö och kretsloppstänkande förväntas ge agronomer en breddad arbetsmarknad. Antalet livsmedelsproducerande djur minskar och hästnäringen får en ökad betydelse vilket skapar nya förutsättningar på landsbygden. Svensk livsmedelsexport är och har varit mycket framgångsrik sedan medlemskapet i EU och en utmaning framöver är att öka förädlingsgraden. Detta ställer krav på kompetens och skapar arbeten för agronomer. Det ser också ljust ut när det gäller traditionella arbetsuppgifter som rådgivning, undervisning och forskning. Mer information: Agrifack: Arbetsförmedlare Minskade budgetanslag har gjort att nyrekryteringsbehovet har minskat, i dag råder därför balans på arbetsmarknaden för arbetsförmedlare. Medelåldern bland dagens arbetsförmedlare är dock hög varför det, inom en femårsperiod, åter kan bli aktuellt med rekryteringar. Vår bedömning är att det om fem år kommer att råda balans på arbetsmarknaden för

23 yrkesområden som är i balans år arbetsförmedlare. Arbetsmarknadsverket samverkar i ökad omfattning med Försäkringskassan, samarbetet förväntas fortgå. Även det kan leda till nyanställningar av arbetsförmedlare; i synnerhet med yrkeserfarenhet eller specifik kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Mer information: Akademikerförbundet SSR, Jusek, SRAT, Arbetsmiljöingenjör På dagens arbetsmarknad råder balans för arbetsmiljöingenjörer. Vi bedömer att detta kommer att vara fallet även om fem år. Medelåldern i kåren är relativt hög, vilket också beräknas öka behovet av nyrekryteringar. Mer information: Naturvetareförbundet, Arbetsmiljöinspektör Arbetsmarknaden för arbetsmiljöinspektörer är stabil och idag råder det balans på arbetsmarknaden. Tillsynsverksamheten har ändrat karaktär de senaste åren, från en traditionell teknisk tillsyn till en tillsyn med arbetsorganisatoriska frågor och psykosocial arbetsmiljö. Det kan komma att påverka behovet av arbetsmiljöinspektörer. Eftersom arbetsmiljöinspektörer arbetar inom den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket påverkas behovet av arbetsmiljöinspektörer av vilka medel verket tilldelas och andra politiska beslut. De närmaste åren kommer en stor andel av inspektörerna att gå i pension varför nyrekrytering behövs, om inte antalet arbetsmiljöinspektörer skall minska och balans skall råda på arbetsmarknaden. Om fem år ser det ut som det råder balans på arbetsmarknaden för arbetsmiljöinspektörer. Mer information: Akademikerförbundet SSR, Naturvetareförbundet, Arkivarie I dag råder balans på arbetsmarknaden. I takt med att informationsmängden i samhället har ökat, har också behovet av en yrkeskår som har kompetens att organisera, strukturera och lagra information ökat. Detta tillsammans med den lagstiftning som reglerar myndigheters dokumenthantering bidrar till att det om fem år fortsatt kommer att råda balans på arbetsmarknaden för arkivarier. Mer information: DIK,

24 22 framtidsutsikter Beteendevetare Just nu råder det överskott på beteendevetare, konkurrensen om jobben kan vara hård. Stora pensionsavgångar kommer att innebära en successivt förbättrad arbetsmarknad. Vi bedömer att det redan inom en treårsperiod kommer att råda balans på arbetsmarknaden och fortsatt råda balans om fem år. Mer information: Akademikerförbundet SSR, Jusek, Bioinformatiker I dag är det balans på arbetsmarknaden. Det kan antas att efterfrågan på kompetens inom bioinformatik ökar, men att det även om fem år troligen råder balans. Bioinformatiker kan arbeta på laboratorier, läkemedelsföretag och bioteknikföretag men även på programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar. Mer information: Naturvetareförbundet, Bioteknolog Idag råder balans på arbetsmarknaden. Vår bedömning är att det kommer vara fallet även om fem år. Idag utforskas och kartläggs arvsmassan hos levande organismer i stora forskningsprojekt världen över. Detta öppnar nya möjligheter inom bland annat sjukvård, livsmedelsproduktion, jordoch skogsbruk samt veterinärmedicin. Arbetsmarknaden inom genetik och bioteknologiområdet växer och efterfrågan på personer med kunskaper i molekylärbiologi och bioteknologi är stor. Man får också vara beredd på perioder av tillfälliga nedgångar på arbetsmarknaden, men i ett längre perspektiv kommer biotekniken spela en allt större roll. Detta kommer att påverka arbetsmarknaden för bioteknologer i positiv riktning. Mer information: Agrifack, Naturvetareförbundet,

25 yrkesområden som är i balans år Civilekonom/ekonom Efter några år av stark ekonomisk tillväxt, men med få nya arbetstillfällen, har utsikterna på arbetsmarknaden förbättrats för ekonomer. På fem års sikt bedömer Civilekonomerna att arbetsmarknaden kommer att vara i balans. Ett annat Sacoförbund, Jusek, är försiktigare i sin bedömning. Jusek tror på ett växande behov av ekonomer, men menar att den stora examinationen i kombination med få pensionsavgångar talar för ett fortsatt överskott om fem år. Mer information: Civilekonomerna, Jusek, Akademikerförbundet SSR, Civilingenjör Arbetsmarknaden för ingenjörer har förbättrats markant under de senaste två åren. Antalet lediga jobb har ökat och antalet arbetslösa stadigt minskat. Våren 2007 var arbetslösheten för medlemmar i Sveriges Ingenjörer den lägsta på fem år. Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer 06 upplevde tillfrågade arbetsgivare en brist på erfarna civilingenjörer inom de flesta redovisade inriktningar. Bara för civilingenjörer inom kemi- och bioteknik var tillgången i balans med efterfrågan. När det däremot gäller nyexaminerade bedömdes tillgången på sökande generellt sett vara god. Undantagen här var civilingenjörer inom energi- och elektroteknik, för vilka det bedömdes vara en brist på sökande, samt civilingenjörer inom bygg, där efterfrågeläget var i balans. Sammantaget bedöms det alltså idag råda brist på arbetsmarknaden vad gäller yrkeserfarna civilingenjörer, medan bilden för nyexaminerade snarare visar på balans. Rekryteringsbehoven av ingenjörer förväntas dock öka under de kommande åren till följd av strukturförändringar och åldersavgångar (främst bland gymnasieingenjörer). Tillgången på civilingenjörer kommer dock även den att öka under samma period, varför läget bedöms vara i balans på fem års sikt med variationer inom inriktningarna. Mer information: Sveriges Ingenjörer,

26 24 framtidsutsikter Diakon Idag är det i stort sett balans mellan antalet tjänster och antalet diakoner. Stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren, men det är oklart om det kommer att leda till en brist på diakoner. En del församlingar kan nämligen välja att inte återrekrytera, för att på så sätt spara pengar. Prognosen är att det om fem år fortsatt kommer att råda fortsatt balans. Mer information: Kyrkans Akademikerförbund, Dietist Idag råder det ett överskott på dietister. På fem års sikt är prognosen balans. Efterfrågan på dietister inom sjukvården förväntas öka i takt med att kostrelaterade sjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdomar blir vanligare. Rådgivning och information kring kost och hälsa, som förebygger folksjukdomar, är ett tillväxtområde. Även livsmedelsindustrin kommer i högre grad att efterfråga dietister. Mer information: Agrifack, Farmacevt Arbetsmarknaden för apotekare och receptarier kännetecknas av balans, vilket innebär att utsikterna att få jobb är relativt goda. En följd av att det nuvarande apoteksmonopolet försvinner år 2009 blir sannolikt att antalet arbetsgivare ökar. Statistik från andra länder visar att antalet apotek ökar när monopol tas bort. Till detta kommer att arbetsmarknaden för farmacevter på sikt antagligen kommer att breddas. Framförallt handlar det om klinisk farmaci inom sjukvården. Medelåldern på apoteken är idag hög vilket gör att många, framförallt receptarier, kommer att gå i pension inom de kommande tio åren. Arbetsmarknaden för apotekare är mer svårbedömd, men vår samlade bedömning är att framtidsutsikterna för både apotekare och receptarier kommer att vara fortsatt goda. Om fem år kommer arbetsmarknaden att vara i balans. Mer information: Sveriges Farmacevtförbund,

27 yrkesområden som är i balans år Fysiker Arbetsmarknaden är i balans för fysiker. Arbetsmarknaden förutspås vara i fortsatt balans på fem års sikt. Mer information: Naturvetareförbundet, Gymnasielärare i allmänna ämnen Idag råder viss brist. Om fem år förväntas arbetsmarknaden vara i balans. Behovet av utbildade lärare beror dels på de kommande årens ökning av elevantalet i gymnasieskolan, dels att en hög andel av de yrkesverksamma lärarna lämnar yrket till följd av pensionsavgångar. Det är viktigt att understryka att det är svårt att göra längre prognoser över det framtida behovet av lärare. Behovet beror bland annat på befolkningsutvecklingen, kommunernas ekonomiska utveckling samt politiska beslut kring skolans utformning. Mer information: Lärarnas Riksförbund, Hortonom Idag är det ett överskott av hortonomer på arbetsmarknaden. Om fem år är prognosen att det kommer att råda balans. Anledningen är det ökande trädgårdsintresset och att hortonomens breda utbildning är användbar inom skilda områden såsom forskning, utbildning, miljövård, journalistik, rådgivning, produktutveckling, handel, distribution och biståndsarbete. Mer information: Agrifack, Hydrolog Arbetsmarknaden för hydrologer är liten. De flesta arbetstillfällen finns på SMHI eller på universitet och högskolor. De närmaste åren får vi räkna med att läget på arbetsmarknaden består tills pensionsavgångar inom framför allt statliga myndigheter kommer att ge en ökad efterfrågan på hydrologer. Just nu råder ett överskott på hydrologer. Om fem år bedömer vi att det kommer att råda balans på arbetsmarknaden. Mer information: Naturvetareförbundet,

28 26 framtidsutsikter Inredningsarkitekt Även om det utbildas väldigt få inredningsarkitekter råder idag balans på arbetsmarknaden för inredningsarkitekter. Framtiden är svårbedömd, men vi tror att arbetsmarknaden även om fem år kommer att vara i balans. En anledning till detta är ökat byggande tillsammans med att många äldre inredningsarkitekter och arkitekter går i pension. Att inredningsarkitekter söker sig till nya arbetsområden och att intresse för inredning ökar kan bidra till en bättre arbetsmarknad för inredningsarkitekter. Mer information: Sveriges Arkitekter, Jurist Idag råder det ett visst överskott på jurister på arbetsmarknaden. Under de senaste åtta åren har antalet jurister på arbetsmarknaden ökat med 50 procent. Ökningen har främst skett inom konsult och uppdragsverksamhet inom privata sektorn och inom hela statsförvaltningen, utom rättsväsendet. En förklaring till den statliga expansionen är dels Sveriges anslutning till EU, som sedan slutet av nittiotalet skapat ett ökat behov av jurister, dels ett ökat inslag av rättslig reglering och kontroll. Även om rättsväsendet är en stor och viktig del av juristernas arbetsmarknad så sysselsätts mer än hälften av alla jurister inom andra områden i arbetslivet. Åldersstrukturen i vissa juristyrken pekar på ganska stora pensionsavgångar framöver. Antalet som uppnår normal pensionsålder de närmaste tio åren motsvarar knappt en halv årskull. Behovet av jurister för juridiska arbetsuppgifter väntas öka de närmaste åren och motsvarar cirka en fjärdedel av nuvarande examination. Sammantaget bedömer vi att arbetsmarknaden för jurister om fem år kommer att vara i balans. Erfarna jurister kommer det dock att råda brist på. Mer information: Jusek, Jägmästare I nuläget är arbetsmarknaden för jägmästare i balans. På fem års sikt kommer arbetsmarknaden att vidgas genom en bredare utbildning. Hur pensionsavgångarna kommer att påverka arbetsmarknaden är svårt att veta, men bedömningen är att arbetsmarknaden för jägmästare fortsatt kommer vara i balans inom fem år. Mer information: Agrifack, Naturvetareförbundet,

29 yrkesområden som är i balans år Kemist Idag råder ett överskott på kemister, men förmodligen kommer situationen på arbetsmarknaden att förbättras. På fem års sikt förutspås en balans på arbetsmarknaden. En viktig anledning är kommande stora pensionsavgångar. Viktigt att understryka är dock att mycket beror på den fortsatta utvecklingen inom bioteknik och läkemedelsindustrin. Mer information: Naturvetareförbundet, Kostekonom Idag är det balans på arbetsmarknaden. Prognosen är att efterfrågan på kostekonomer ökar något, men att det ändå råder balans även på fem års sikt. Växande intresse för hälsosam mat och att allt fler äter måltider som lagas utanför hemmet, kan komma att innebära en ökad efterfrågan på kostekonomer med kompetens om mat och nutrition, liksom om måltidsservice. Inom livsmedelsbranschen finns också en efterfrågan på kostekonomer och rådgivning och information kring kost och hälsa är ett område som kommer. Även antalet kostekonomer som får arbete som livsmedelsinspektörer ökar. Mer information: Agrifack, Landskapsarkitekt Idag råder brist på Landskapsarkitekter. Yrkeskåren växer stadigt men det gör också arbetsmarknaden. Om fem år är det sannolikt balans på arbetsmarknaden för landskapsarkitekter. Mer information: Sveriges Arkitekter, Landskapsingenjör Idag råder det balans på arbetsmarknaden för landskapsingenjörer. Prognosen är att det kommer att vara balans även om fem år. Efterfrågan förväntas vara relativt hög både inom offentlig förvaltning och näringsliv. Detta tillsammans med stora pensionsavgångar inom parkförvaltning och kyrkogårdar innebär att arbetsmarknaden ser ljus ut. Pågående satsningar inom bland annat kommunerna mot miljö och naturresurshushållning innebär nya möjligheter för landskapsingenjörer. Inom till exempel golfsporten ställs högre krav på kompetens att sköta banor på ett professionellt sätt. Mer information: Agrifack,

30 28 framtidsutsikter Lantmästare Idag råder balans på arbetsmarknaden och prognosen är att detta även kommer att vara fallet om fem år. Lantmästare hittar man överallt i samhället; utbildningens kombination av biologi, teknik, ekonomi och miljövård ger en bred grund för olika arbetsuppgifter. En lantmästarexamen ger goda möjligheter att arbeta utomlands, inte minst i våra östra grannländer är deras kompetens mycket attraktiv. Helhetssynen och det internationella perspektivet i utbildningen ger stora möjligheter på arbetsmarknaden. Mer information: Agrifack, Lots Idag råder balans på arbetsmarknaden för lotsar. Om fem år är läget troligen detsamma. Vissa länder kan dock få brist då rekryteringsbasen (sjökaptener) blir för liten på grund av för liten tillströmning till yrket. Mer information: SRAT, Lärare i omvårdnad och omsorg I dag finns ett överskott på lärare i omvårdnad och omsorg. SCB räknar med att behovet av vårdlärare kommer att minska och förutser ett stort överskott av utbildade lärare i omvårdnad och omsorg såvida inte antalet utbildningsplatser minskar. Samtidigt kommer behovet av personal inom till exempel vårdsektorn att öka under de närmaste åren eftersom befolkningen blir allt äldre. Det senare kommer att ställa stora krav på utbildad vårdpersonal och sannolikt leda till en viss ökning av antalet lärare i omvårdnad och omsorg. Hur stor denna ökning kan bli är svårt att exakt ange eftersom en rad faktorer inverkar, till exempel den ekonomiska utvecklingen i samhället, befolkningens hälsa med mera. Vår prognos är att det om fem år kommer att råda balans på arbetsmarknaden för lärare i omvårdnad och omsorg. Viktigt att understryka är att denna optimistiska prognos är osäker. Mer information: Lärarnas Riksförbund, Sveriges Universitetslärarförbund,

31 yrkesområden som är i balans år Medicinsk informatiker Detta yrkesområde är nytt och därför svår att definiera. Landstingen, industrin, företag som utvecklar program för medicinska tillämpningar samt de medicinska högskolornas institutioner har behov av personer med tvärvetenskapliga kunskaper. Med utgångspunkt i detta behov är bedömningen att arbetsmarknaden kommer att vara i balans om fem år. Viktigt är att understryka att prognosen är osäker. Mer information: Naturvetareförbundet, Meteorolog Antalet meteorologer i Sverige är litet och nyrekryteringen varierar mycket från år till år. Just nu råder ett visst överskott, men inom fem år är det troligen balans på arbetsmarknaden. Mer information: Naturvetareförbundet, Miljöekonom Idag finns ett mindre överskott på miljöekonomer. Om fem år är prognosen att det råder balans. Eftersom gruppen fortfarande är relativt ny på arbetsmarknaden är den inte alltid känd även om behovet finns hos arbetsgivarna. Samhället genomgår en omställning mot ekologiskt hållbar utveckling och därmed efterfrågas allt fler ekonomer med bred kompetens inom miljöoch utvecklingsfrågor på arbetsmarknaden. Precis som för andra ekonomer är arbetsmarknaden bred. Miljöekonomer jobbar inom industrin, media, konsultföretag, myndigheter och internationella organisationer. Mer information: Agrifack, Miljö- och ekoingenjör Idag råder ett överskott på miljö/ekoingenjörer på arbetsmarknaden. Alltfler företag väljer att fokusera på miljöfrågor i sin verksamhet, och även från myndighetshåll höjs kraven på uthållighet och förnyelsebarhet. Antalet miljöutbildade har ökat snabbt under senare år. Det har, i det korta perspektivet, gett ett visst överskott. På längre sikt ser vi dock ett ökat behov av miljöexperter för att klara samhällets miljömål, företagens anpassning till miljölagar och för att skapa goodwill. Vår bedömning är att det om fem år kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan. Mer information: Agrifack,

32 30 framtidsutsikter Nutritionist Arbetsmarknaden för nutritionister är i balans och det finns anledning att tro att den kommer att fortsätta vara i balans även om fem år. Det finns ett ökande intresse för kopplingen mellan sociala och samhällsekonomiska frågor och matvanornas betydelse för hälsan, vilket kan få betydelse för nutritionisternas arbetsmarknad. Mer information: Naturvetareförbundet, Oceanograf Oceanografernas arbetsmarknad är i Sverige relativt begränsad till några statliga myndigheter såsom SMHI och Fiskeriverket samt universitet och högskolor. Idag råder balans på arbetsmarknaden för oceanografer. Detta förhållande förväntas bestå de närmaste fem åren. Mer information: Naturvetareförbundet, Optiker Idag råder balans på arbetsmarknaden för optiker. Om fem år är läget troligen detsamma. Branschen är ganska rörlig i nuläget, omstruktureringar inom kedjorna och uppköp av butiker förekommer, men även nyetableringar. Om fem år har läget i branschen troligen stabiliserats med fortsatt goda möjligheter att hitta jobb för nyutexaminerade. Mer information: SRAT, Personalvetare Idag finns ett överskott på personalvetare. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans. Personalfunktionen har fått en alltmer framträdande konsultativ och strategisk roll inom företag och myndigheter. Detta talar framöver för ett ökat behov av personer med specialutbildning inom området. Det blir för personalvetare allt viktigare att ha utbildning i företagsekonomi/personalekonomi. Arbetsrätten i ett europeiskt perspektiv har efter EU-anslutningen blivit ett viktigt område att ha kunskaper om. Den ökade internationaliseringen ställer i sin tur även högre krav på språkkunskaper än tidigare. Personalarbetet får allt större betydelse för arbetsorganisationens utveckling och personalvetarna får allt mer ansvar

33 yrkesområden som är i balans år för att delta i den strategiska utvecklingen för ett företag eller en organisation, med frågor som rör till exempel hur man skapar en attraktiv arbetsplats där sjuktalen hålls nere och hur man lockar till sig och behåller kompetent arbetskraft. Mer information: Akademikerförbundet SSR, Jusek, Sjukhusfysiker Antalet tjänster för sjukhusfysiker har långsamt ökat och den utvecklingen kommer förmodligen att fortsätta. Efterfrågan på sjukhusfysiker kommer förmodligen att öka även inom andra områden än sjukvården. Idag råder balans på arbetsmarknaden vilket även förväntas gälla om fem år. Mer information: Naturvetareförbundet, Skogsmästare I nuläget är arbetsmarknaden i balans. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden fortsatt vara i balans. Efterfrågan på skogmästare till skogsföretagens fältorganisationer är främsta förklaringen till detta. Mer information: Agrifack, Naturvetareförbundet, Socionom Idag är arbetsmarknaden för socionomer god och framtidsutsikterna är fortsatt goda. I synnerhet inom äldre- och handikappomsorgen finns idag behov av erfarna socionomer. Samtidigt examineras många nya studenter och inom en femårsperiod kommer det att vara balans. Mer information: Akademikerförbundet SSR, Studie- och yrkesvägledare Arbetsmarknaden för Studie- och yrkesvägledare kännetecknas av balans, vilket innebär att utsikterna att få jobb är relativt goda. Arbetsmarknaden är särskilt gynnsam utanför de tre utbildningsorterna; Malmö, Stockholm och Umeå. Hur arbetsmarknaden framöver kommer att se ut är svårt att säga. Studie- och yrkesvägledarna rekryteras i allt högre grad även till andra branscher (utanför skolan). Förändringar i utbildningsväsende och

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2019. Pär Karlsson

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2019. Pär Karlsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2019 Pär Karlsson Yrkesområden från a till ö 3 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2019 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade VÅRD VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 2 Efterfrågan på apotekare förväntas bli stor på lång sikt men eftersomutbildningskapaciteten har byggts ut på senare år ökar även

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

www.saco.se/studieval Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2020 2015 Redaktör Pär Karlsson

www.saco.se/studieval Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2020 2015 Redaktör Pär Karlsson www.saco.se/studieval Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2020 2015 Redaktör Pär Karlsson Hallå där: Frida Sivervall Ta reda på så mycket som möjligt inför studievalet Frida pluggar åttonde

Läs mer

Mååål Använd hjärnan! Spela med hjärtat! Ta vara på chanserna! Öppna ögonen! SYV Använd hjärnan! Spela med hjärtat! Ta vara på chanserna! Öppna ögonen! SYV SYV Jag har inga speciella drömmar Jag

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge 1995 2004. God. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 4 Rekryteringsläge 1995 4 6 4 Samtliga Intresset för ekonomisk utbildning har under lång tid varit mycket stort och ekonomer behövs inom flera olika arbetsområden.

Läs mer

Förenkla ett supersvårt val

Förenkla ett supersvårt val Förenkla ett supersvårt val Valet är en process inget quick fix process process 15 april Skjuta upp-sjukan lätt Kolla facebook dammsuga roligt Planera resan till London tråkigt Bestämma utbildning svårt

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

Då hinner du välja till 15 april. En process är något som fortskrider under lång tid, ett ständigt flöde

Då hinner du välja till 15 april. En process är något som fortskrider under lång tid, ett ständigt flöde Då hinner du välja till 15 april En process är något som fortskrider under lång tid, ett ständigt flöde INGET VAL Vad ångrar du mest den senaste veckan? - Cykeln process jag köpte - Min elaka kommentar

Läs mer

Ekonomer. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Ekonomer. Rekryteringsläge God tillgång. Brist SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomer Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 Samtliga 2 94 95 96 97 98 99 1 2 3 Intresset för ekonomisk utbildning har en längre tid varit mycket stort och ekonomer behövs

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? -

NATURVETARE Vem, vad, var? - NATURVETARE Vem, vad, var? - 29 januari 2016 Marita Teräs Strateg kompetens & arbetsmarknad marita.teras@naturvetarna.se @marteras, 08 466 24 81 Vem är naturvetare? Högskoleutbildad specialist inom naturvetenskap

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Redaktör Pär Karlsson

Redaktör Pär Karlsson www.saco.se/studieval F id t m a r m ets b r A s t su 21 20 r år ke i dem a k ör a f n ade n ark r e t ik 2016 Redaktör Pär Karlsson Hallå där: Frida Påhlson Det bästa med jobbet som lärare är att varje

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad 14 november 2014 Elisabeth Möller Karriärrådgivare Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen Trygghet Karriärstöd Arbetsmarknad Påverkan

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Utsikterna för olika utbildningsgrupper Trender och prognoser Humanister 30 tusental Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft till 2020 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Förvärvsarbetande PROGNOS Tillgång

Läs mer

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09

PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 Olle Dahlberg Utredare 08-613 81 09 olle.dahlberg@sverigesingenjorer.se 2009-12-21 1 (5) PM Ingenjörsutbildningar i SCB:s Arbetskraftbarometer 09 I SCB:s Arbetskraftsbarometer 09 redovisas för 72 utbildningsgrupper

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Framtidsutsikter Här finns jobben för akademiker år 2022 Redaktör Pälle Kamali

Framtidsutsikter Här finns jobben för akademiker år 2022 Redaktör Pälle Kamali www.saco.se/studieval Framtidsutsikter Här finns jobben för akademiker år 2022 Redaktör Pälle Kamali Hallå där: Carl Hellström En utbildning som kräver höga betyg måste inte vara svår Vissa vet direkt

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken

Demografiska utmaningar för högskolepolitiken Demografiska utmaningar för högskolepolitiken (Lars Brandell 2005-11-19) Under de närmaste fem tio åren kommer förutsättningarna för den svenska högskolepolitiken att förändras. Inte minst gäller det de

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare?

Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Blir det brist eller överskott på gymnasielärare? Bakgrund (Lars Brandell 2006-03-26) I Svenska Dagbladet den 16 mars fanns en artikel med rubriken Akut brist på lärare väntas i hela landet. Orsaken var

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar Arbetsmarknad Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar att en högre utbildning också ökar möjligheterna att nå en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det finns

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Tre uppdrag Forskning Klinisk forskning tillsammans med Uppsala universitet Utbildning Praktisk grund- och vidareutbildning för cirka 1 500 personer/år Vård - länssjukhus för 300

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske PM med kommentarer till SCB:s Trender och prognoser 2008. Olle Dahlberg, utredare Sveriges Ingenjörer, 2009-02-10 Så många ingenjörer finns och behövs 2030

Läs mer

Saco Hälso- och sjukvård

Saco Hälso- och sjukvård Saco Hälso- och sjukvård Vi i Saco Hälso- och sjukvård arbetar för en effektivare och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård. En fråga som har särskilt stor betydelse är att hälsooch sjukvården, i samklang

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer