Uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2012"

Transkript

1 årsarbeten Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 212 I föreliggande redogörelse presenteras en uppföljning av vissa aspekter av Malmö högskolas forskning och forskarutbildning. 1 I Årsredovisningen för 212 beskrevs de stora dragen i utvecklingen av högskolans forskning och utbildning på forskarnivå. Vissa delar av resultaten i årsredovisningen för 212 förekommer här tillsammans med en mer detaljerad redogörelse av: 1. forskningsvolym; 2. publicering; 3. Utbildning på forskarnivå samt 4. Intäkter, ansökningar om externa medel samt in kindfinansiering. I slutet finns ett urval av nyckeltal. 1. Forskningsvolym Ett sätt att kvantifiera omfånget av forskning är att skatta den tid som läggs ner på forskning; denna forskningsvolym 2 mäts följaktligen i årsarbeten. Under 212 registrerades totalt 267 årsarbeten, lika många som Figur 1 visar den storskaliga utvecklingen för olika vetenskapsgrenar under H-S T-N M-H Figur 1. Malmö högskolas forskningsvolym uppdelad på: H-S = humaniora och samhällsvetenskap, T-N = teknik- och naturvetenskap och M-H = medicin och hälsovetenskap. 1 Motsvarande uppföljningar finns tillgängliga från och med Forskningsvolymen inkluderar doktoranders avhandlingsdel, men inte lektorers kompetensutvecklingstid. Statistiska Centralbyrån utför skattning av forskningsvolymen för högskolesektorn på lärosätesnivå vartannat år med hjälp av enkätsvar som ger delvis annat resultat (se deras Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn 211; UF 13 SM 121). 3 Fakulteten för lärande och samhälles forskningsvolym har blivit nerjusterad eftersom inrapporteringen för de åren felaktigt innehöll doktoranders kursdel. 1

2 årsarbeten Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Utvecklingen av forskningsvolymen bland högskolans enheter skiljer sig till viss del också åt (se Figur 2). Under senare år har i princip alla enheter bidragit till ökningen av forskningsvolymen. Eftersom forskningsvolymen räknas på den enhet där anställningen finns, kommer i enlighet med centrumbildningarnas nya matrisorganisation den forskningsvolym som hittills registrerats på centrumbildningarna hädanefter att tillräknas berörd fakultet HS KS LS OD TS CEN Figur 2. Forskningsvolym vid Malmö högskolas fakulteter/motsvarande HS = Fakulteten för hälsa och samhälle; KS = Fakulteten för kultur och samhälle; LS = Fakulteten för lärande och samhälle; OD = Odontologiska fakulteten; TS = Fakulteten för teknik och samhälle; CEN = centrumbildningarna. Forskningsvolymen registreras även på personalkategori vilket bland annat visar att andelen forskning som utförs av disputerad personal varierar avsevärt inom högskolan (Figur 3). Andelen forskningsvolym som disputerad personal står för är 46 %, resten utförs av doktorander eller övrig personal. HS KS LS OD TS Figur 3. Andel forskningsvolym som utförs av professorer (mörkgrå), annan disputerad personal (ljusgrå), doktorander (prickad) samt övrig personal (oftast tekniskadministrativ personal vit) vid respektive fakultet

3 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr / Publicering Malmö högskolas vetenskapliga produktion i form av publikationer i tidskrifter med referentförfarande både internationella och nationella samt andra publikationer, registreras i högskolans system för elektronisk publicering; Malmö University Electronic Publishing (MUEP). Web of Science och PubMed har från och med 28 respektive 29 kompletterat MUEP som insamlingsverktyg. Eftersom efterregistrering kan ske, är tidigare inrapporterade siffror inte fixerade. Publikationer som ingår i Web of Science utgör beräkningsgrund för den nationella kvalitetsindikatorn vetenskaplig produktion och citeringar vilken en del av forskningsanslaget till Sveriges universitet och högskolor (om)fördelas med hjälp av. 4 Tack vare att Malmö högskolas bibliometriska index har ökat relativt andra lärosäten i landet, förstärktes Malmö högskolas forskningsanslag för år 213 med 248 tkr. I ett längre tidsperspektiv har den vetenskapliga produktionen i form av vetenskapliga artiklar i tidskrifter med referentförfarande ökat stadigt (Figur 4). Ökningen mellan 27 och 28 förklaras emellertid till stora delar av att det var då som även Web of Science började användas för insamlingen. De senaste två åren har antalet artiklar i tidskrifter med peer review-granskning ökat från 312 (211) till 368 (212). Av dessa är 95 % (eller 351 artiklar) publicerade i internationella tidskrifter. Av de artiklar som publicerades 212 (211) kan 52 % (49 %) hänföras till medicin och hälsovetenskap, 35 % (39 %) till humaniora och samhällsvetenskap och 12 % (12 %) till teknik- och naturvetenskap. En stark ökning av antalet artiklar inom humaniora och samhällsvetenskap har registrerats under den senaste femårsperioden H-S TN M-H Figur 4. Antal vetenskapliga artiklar i tidskrifter med referentförfarande uppdelade på: H-S = humaniora och samhällsvetenskap, TN = teknik- och naturvetenskap samt M-H = medicin och hälsovetenskap. 4 För vidare information, se Forskningsbloggen: Kvalitetsindikatorn vetenskaplig produktion och citeringar i ett nötskal (publicerad 2 november 212). 3

4 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Utvecklingen av artikelproduktionen fördelat på Malmö högskolas fakulteter syns i Figur 5. Internationell publicering är mest framträdande vid Odontologiska fakulteten samt Fakulteten för hälsa och samhälle HS KS LS OD TS Nationella artiklar Internationella artiklar Figur 5. Antal nationella och internationella artiklar i tidskrifter med peer review granskning fördelade på Malmö högskolas fakulteter Till MUEP inrapporteras även monografier, bok-kapitel, konferensbidrag och övriga publikationer (se Figur 6). Granskade forskningsresultat bör också föras ut till intressenter utanför högskolesektor Övriga publikationer Konferensbidrag Monografier eller bokkapitel Nationella artiklar Internationella artiklar Figur 6. Malmö högskolas totala vetenskapliga produktion inom olika publikationstyper enligt MUEP. 4

5 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Förbättrad datakvalitet i MUEP genom en mer noggrann granskning och återkoppling av den egenrapporterade bibliografiska informationen har sedan 21 bland annat inneburit att antalet accepterade konferensbidrag har minskat. Forskningsverksamheten vid Malmö högskola täcker in stora delar av det vetenskapliga fältet. Fakulteternas publiceringstraditioner tenderar därför att skilja sig åt (Figur 7). Vid Fakulteten för kultur och samhälle samt Fakulteten för lärande och samhälle presenteras forskningsresultat ofta i monografier eller i bokkapitel. Kategorin övriga publikationer består till övervägande del av rapporter av olika slag Övriga publikationer Konferensbidrag Bokkapitel Monografier Nationella artiklar Internationella artiklar HS KS LS OD TS Figur 7. Antal publikationer 212 uppdelade på Malmö högskolas fakulteter samt olika publikationstyper. Fakulteternas effektivitet beträffande den nationella indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar har i stigande omfattning belönats i resursfördelningen sedan år 21 genom att en del av forskningsanslaget fördelas i proportion till fakulteternas bidrag till Malmö högskolas bibliometriska index (Se Tabell 1). Andelen Open Access publicering ökade med en procentenhet mellan 211 och 212; från 35 % till 36 %. Tabell 1. Bibliometriskt index per fakultet i den interna resursfördelningen HS KS LS OD TS SUMMA 21 46,5 4,3 11,9 77, 17,7 193, ,4 3, 13,2 63,4 49,6 212,6 212/ ,8 43,8 38,5 99,1 4,7 236, ,2 79,3 27,4 81,2 6,4 262,6 5 Detta index användes vid resursfördelningarna 212 och

6 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr / Utbildning på forskarnivå Ladok är informationskälla för uppgifter om antal doktorander, aktivitetsgrad och examina. Även doktorander som är antagna vid andra lärosäten anses som verksamma här om de studiefinansieras av Malmö högskola eller om Malmö högskola på annat avgörande sätt bidrar till utbildningens genomförande. 3.1 Doktorander Sammanlagt var 215 doktorander aktiva 6 vid Malmö högskola 212, en ökning med åtta i förhållande till 211. Figur 8 visar antalet doktorander som har varit aktiva vid respektive fakultet Fördelningen av doktorander på forskarutbildningsämnen inom respektive område för examenstillstånd syns i Tabell 2 (nästa sida). Odontologi är det i särklass största forskarutbildningsämnet vid Malmö högskola HS KS LS OD TS Figur 8. Antal aktiva doktorander vid Malmö högskolas fakulteter De nya examenstillstånden har inneburit att antagning kan ske vid Malmö högskola av såväl nya doktorander som doktorander som tidigare har påbörjat sin utbildning vid det lärosäte som stått värd för samarbetet i forskarutbildningen (övergång). Nyantagningen till forskarutbildningen var 212 lika stor som under rekordåret 211: 54 antagna. Utökade examenstillstånd betyder att vissa forskarutbildningsämnen utanför medicin i Tabell 2 (nästa sida) kan ha en blandning av doktorander som är antagna vid Malmö högskola och vid andra lärosäten (se fotnoter i Tabell 2). Vid utgången av 212 var 16 (eller 74 %) av doktoranderna som är aktiva vid Malmö högskola också antagna här vilket är en ökning med 17 procentenheter jämfört med 211. Föreliggande indelning av forskarutbildningen vid Malmö högskola i områden för examenstillstånd är ett sätt att beskriva verksamheten på. Den tidigare nationella indelningen av forskarutbildningen baserad på vetenskapsområden upphörde 211. För flera av Malmö högskolas forskarutbildningsämnen är för övrigt gränserna mellan vetenskapsområden inte relevanta. 6 Med aktiv doktorand avses doktorand med minst en procents aktivitet. Samma kriterium används nationellt. 6

7 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Tabell 2. Antal aktiva och nyantagna doktorander inom respektive forskarutbildningsämne (parentesen anger antal kvinnor). Kursiverade siffror för 21 och 211 innebär att en del av antalet aktiva och nyantagna är antagna vid andra lärosäten. ODONTOLOGI Aktiva Nyantagna Odontologi 5 (29) 49 (28) 46 (29) 1 (5) 8 (4) 2 () BIOMEDICINSK VETENSKAP Biomedicinsk vetenskap*) 12 (8) 1 (7) 1 (7) 3 (2) 1 (1) 3 (2) HÄLSA, VÅRD OCH VÄLFÄRD Hälsa och samhälle 17 (15) 15 (15) 13 (13) 3 (1) 3 (3) 3 (3) Socialt arbete 1 (5) 7 (4) 4 (2) 3 (1) 3 (2) 2 (2) Vårdvetenskap 13 (12) 13 (13) 9 (9) 2 (1) 4 (4) 3 (3) IDROTTSVETENSKAP Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora 14 (7) 11 (4) 6 (1) 7 (4) 6 (2) () Anslutande ämne vid annat lärosäte 1 () - - () - - NYA MEDIER, OFFENTLIGHETER OCH GESTALTNINGSFORMER Datavetenskap 3 (1) 2 (1) - 1 () 2 (1) - Interaktionsdesign 6 (2) 8 (3) 4 (4) () 7 (2) 3 (1) Medie- och kommunikationsvetenskap 3 (2) 6 (3) 6 (4) () 4 (2) 2 (2) Anslutande ämnen vid andra lärosäten 2 (1) - - () - - UTBILDNINGSVETENSKAP Historia och historiedidaktik 6 (2) 16 (6) 17 (5) 4 (1) 2 (1) () Naturvetenskapernas och matematikens didaktik 11 (9) 6 (5) 5 (4) 9 (7) 2 (2) () Pedagogik 12 (12) 27 (22) 42 (33) 8 (8) 3 (3) 4 (3) Svenska med didaktisk inriktning 3 (3) 13 (8) 16 (11) 1 (1) 2 (2) () Anslutande ämnen vid andra lärosäten 3 (18) () - - MIGRATION, URBANISERING OCH SAMHÄLLSOMVANDLING Internationell migration och etniska relationer () 5 (4) 6 (5) () () () Urbana studier () 5 (3) 5 (3) () () () Anslutande ämnen vid andra lärosäten 16 (9) (1) - - Övrigt, humaniora och samhällsvatenskap - 14 (7) 14 (2) - 7 (4) 1 () Övrigt, teknikvetenskap 6 (2) - - () - - TOTALT 215 (137) 27 (133) 22 (132) 54 (32) 54 (33) 23 (16) 7 Varav 17 i pedagogik vid Lunds universitet; sex i historia och historiedidaktik vid Lunds universitet; fyra i svenska med didaktisk inriktning vid Lunds universitet och två i naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Linköpings universitet. 8 Varav sex i statsvetenskap vid Lunds universitet; tre i infrastruktur vid Kungliga Tekniska högskolan och tre i arkitektur vid Lunds universitet. 7

8 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Studietakten i utbildning på forskarnivå i Sverige är ofta 8 % (med 2 % så kallad institutionstjänstgöring ; oftast undervisning som är relevant för utbildningen), vilket innebär att utbildningen får en bruttotid på fem år. Delar av Malmö högskolas utbildning på forskarnivå har emellertid lägre studietakt än så, eftersom vissa doktorander under studietiden parallellt utför kompetensupprätthållande praxisarbete (se Tabell 3). Studietakten får emellertid aldrig vara lägre än att doktoranden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år (för licentiatexamen) och åtta år (för doktorsexamen); vilket betyder en lägsta aktivitetsgrad på i genomsnitt 5 %. Från och med 213 tilldelas fakulteterna en del av forskningsanslaget i proportion till den doktorandaktivitet inom utbildning på forskarnivå som registreras i Ladok (se Mahr Dnr 2-212/319). Tabell 3. Antal aktiva doktorander vid högskolans fakulteter 212 och olika mått på aktivitetsgrad i utbildning på forskarnivå. Förändringen i procentenheter jämfört med 211 inom parentes. HS KS LS OD TS SUMMA Antal aktiva doktorander 52 (+7) 3 (-2) 77 (+3) 5(+1) 6 (-1) 215 (+8) Antal doktorander med 5 % aktivitet under 212 Estimerad medelaktivitetsgrad (%) och differens i förhållande till (+9) 23 (±) 56 (+11) 24 (-2) 4 (-1) 14 (+17) 56 (+8) 61 (-4) 6 (+5) 45 (-3) 59 (-8) 54 (±) Kvinnor dominerar i utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola, framför allt på grund av att vissa professioner i anslutning till forskarutbildningen av tradition är kvinnodominerade. Nästan två av tre aktiva doktorander 212 är kvinnor och kvinnor stod för 6 % av antalet nyantagningar under Examina I utbildning på forskarnivå registrerades under doktors- och 1 licentiatexamina; det är minus 15 respektive minus 5 examina jämfört med 211. Även de examina som i den officiella statistiken räknas till det värdlärosäte där doktoranden är antagen via överenskommelse redovisas. Utvecklingen av examina på forskarnivån i ett treårsperspektiv (Tabell 4, nästa sida) visar att examinationsfrekvensen var exceptionellt hög 211 och att de två första doktoranderna utanför det tidigare medicinska vetenskapsområdet examinerades 212. Den genomsnittliga studietiden för en licentiat- respektive doktorsexamen var 212 2,6 år respektive 3,5 år. Den senare siffran får anses som för låg. 8

9 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Tabell 4. Antal utfärdade examina i utbildning på forskarnivå per område för examenstillstånd samt sådana examina som formellt utfärdats av andra lärosäten (Källa: Ladok). Doktorsexamen räknas som en examen. Licentiatexamen och doktorsexamen som har föregåtts av en licentiatexamen, räknas vardera som en halv examen Odontologi 2,5 1 6,5 Biomedicinsk vetenskap 2,5,5 1 Hälsa, vård och välfärd 6 4,5 1,5 Idrottsvetenskap,5 Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer 1 Utbildningsvetenskap Migration, urbanisering och samhällsomvandling - - Examina vid andra lärosäten 6, SUMMA Studiefinansiering Utbildning på forskarnivå kan studiefinansieras på olika sätt. Doktorandanställning (som utgjorde 79 årsarbetskrafter 212; tio fler än 211) är tillsammans med finansiering av annan arbetsgivare än Malmö högskola de två vanligaste sätten att studiefinansiera forskarutbildningen. Drygt 8 % av doktoranderna finansieras på dessa vis. Studiefinansiering genom stipendier förekom inte 212. Egenfinansieringen motsvarade 593 tkr Malmö högskola redovisade cirka 4 miljoner kronor i studiefinansiering 212, ungefär jämt fördelat mellan anslag och bidrag 9, det är nio miljoner kronor mer än 211. Annan arbetsgivare än Malmö högskola 1 står därutöver för en studiefinansiering som motsvarar 22 miljoner kronor (en ökning med en miljon kronor jämfört med 211). Denna typ av finansiering förekommer särskilt vid Fakulteten för lärande och samhälle samt Odontologiska fakulteten (se Figur 9, nästa sida). Ungefär en fjärdedel av statsanslaget för forskning 212gick till studiefinansiering. Denna andel varierar emellertid betydligt mellan fakulteterna (Figur 9). Fakulteten för lärande och samhälle viker ungefär hälften av sitt anslag till studiefinansiering av forskarutbildningen. De senaste fem årens variation i fördelning av studiefinansieringen per huvudsaklig finansieringskälla visas i Figur 1 (nästa sida). Annan arbetsgivare än Malmö högskola stod nästan för lika stor studiefinansiering som anslaget. 9 Datakvaliteten kan variera eftersom högskolans fakulteter inte använder sig av identiska inrapporteringsrutiner. 1 Studiefinansieringen av annan arbetsgivare än Malmö högskola skattas enligt schablon. 9

10 miljoner kronor Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr / % 23 % 5 % 18 % 3 % HS KS LS OD TS Annat Externa medel Anslag Figur 9. Studiefinansiering 212 uppdelad på Malmö högskolas fakulteter samt källa för finansiering; anslag, externa medel och annat (annan arbetsgivare än Malmö högskola plus egenfinansiering). Procentandelen anger hur stor del av respektive fakultets totala forskningsanslag som användes till studiefinansiering Anslag Externa medel Annan arbetsgivare Figur 1. Studiefinansiering (kronor) uppdelad på finansieringskälla. 4. Intäkter, ansökningar om externa medel samt in kind-finansiering 4.1 Intäkter Högskolans ekonomiska medel för forskning och utbildning på forskarnivå utgörs i stort sett av anslag, bidrag och uppdrag (bidrag + uppdrag = externa medel). Malmö högskolas totala forskningsintäkter ökade med 13 miljoner kronor mellan 211 och 212 och uppgick 212 till 236 miljoner kronor. 11 Uppdragen stod i stort sett för hela denna ökning. Under 212 kom 56 % av intäkterna från externa medel (se Figur 11, nästa sida) tio procentenheter högre än 28. Externa medel är en av två nationella kvalitetsindikatorer för forskning (vetenskaplig produktion och citeringar är den andra) som en del av forskningsanslaget till landets lärosäten (om)fördelas med hjälp av. Genom att Malmö högskolas externa medel 11 Summan inkluderar 814 tkr. finansiella intäkter som inte ingår i de externa medlen. 1

11 61 % 46 % miljoner kronor 53 % 63 % 54 % 2 % miljoner kronor Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 ökade relativt andra lärosäten i landet, betydde det att Malmö högskolas forskningsanslag år 213 förstärktes med 263 tkr Summa Externa medel Anslag Figur 11. Intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå uppdelat på anslag och externa medel. Även om Malmö högskolas samlade intäkter från anslag och externa medel är ungefär lika stora, finns i det avseendet skillnader inom högskolan (se Figur 12). Fakulteten för hälsa och samhälle har den högsta andelen externfinansiering. Betydande externfinansiering registreras också vid centrumbildningarna (som ingår i stapeln övrigt i Figur 12). Centrumbildningarnas nya matrisorganisation innebär att forskningsintäkterna kommer att kunna följas på såväl institutionsnivå som på berört centrum. 5 4 Uppdrag 3 2 Externa bidrag Anslag 1 HS KS LS OD TS ÖVR Figur 12. Forskningsintäkter 212 vid högskolans enheter uppdelat på anslag, externa bidrag och uppdrag. Andel externfinansiering är markerad. Fakulteternas effektivitet beträffande den nationella kvalitetsindikatorn externa medel har belönats i stigande grad i den interna resursfördelningen sedan år 21 genom att en del av forskningsanslaget fördelas i proportion till fakulteternas bidrag till denna indikator. 11

12 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Långtidsutvecklingen för varje fakultet visas nedan i Figur HS 3 2 KS LS 4 3 OD TS Externa medel Anslag Figur 13. Forskningsintäkter (miljoner kronor) för Malmö högskolas fakulteter , uppdelat på anslag respektive externa medel. Figur 14 (nästa sida) visar hur intäkterna från externa medel fördelas på grupper av finansiärer. Malmö högskolas största enskilda externfinansiärer 212 var Vetenskapsrådet (24 miljoner kronor) och Region Skåne (12 miljoner kronor). Det är samma externfinansiärer som låg i topp 211, då tillsammans med KK-stiftelsen. Bidragsintäkterna från Vetenskapsrådet motsvarade 19 % av de externa intäkterna, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 211. Andra stora finansiärer (mer än fyra miljoner kronor) 212 var Formas (övriga forskningsråd) och Nutek, Skolverket och svenska universitet och högskolor (alla dessa tre tillhör gruppen övriga statliga finansiärer) samt KK-stiftelsen (tillhör gruppen stiftelser). 12

13 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Intäkter från EU:s ramprogram är fortfarandet små och denna andel av de externa intäkterna minskade från två till en procent mellan 211 och 212. I intäkterna från EU i Figur 15 ingår flera Interreg- med gemensamt mål att gynna Öresundsregionens integration. Kommun och landsting 15% Företag 4% Andra EU utländska 4% 2% Stiftelser 15% Övriga 4% Vetenskapsrådet 19% Övriga forskningsråd 5% Övriga statliga finansiärer 32% Figur 14. Externa intäkter för forskning 212 fördelade på grupper av finansiärer. 4.2 Inlämnade ansökningar om externa forskningsmedel Från och med 29 insamlas information om inlämnade ansökningar om externa forskningsmedel som är minst 1 kronor för att få en bild av högskolans ansökningsmönster och -framgångar. De första åren visade det sig att även om ansökningar om externa medel är allmän handling så diariefördes inte alltid dessa. Även om denna situation har blivit betydligt bättre så kräver framtagningen av de efterfrågade uppgifterna en manuell arbetsinsats. Redovisningen (se Tabell 5, nästa sida) kan därför inte ännu göra anspråk på att ge en heltäckande bild av Malmö högskolas ansökningsmönster och -framgångar. Detaljerad efterkontroll har inte alltid kunnat göras vilket medför att försiktighet vid jämförelser mellan fakulteterna rekommenderas. De ansökningar som registrerats av centrumbildningarna, men som inte förekommer i fakulteternas rapportering, återfinns under CEN i Tabell 5 (nästa sida). Av tillgänglig information kan vi sluta oss till att minst 28 ansökningar om externa medel på 1 kronor har inlämnats 212 (Tabell 6, sidan 15); sex fler än 211. Ansökningsbeloppen motsvarar minst 64 miljoner kronor (cirka 95 miljoner kronor mindre än 211). Detta ansökningsarbete har säkrat externa medel i en omfattning av cirka 12 miljoner kronor under 212 (ungefär 15 miljoner kronor mer än 211). Beviljningsgraden varierar mellan olika grupper av finansiärer (se Tabell 6). Den samlade beviljningsgraden på de inrapporterade ansökningsbeloppen är 19 %; fem procentenheter högre än

14 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Tabell 5. Inlämnade och varav beviljade ansökningar (utjämnade belopp i tkr. samt antal) för Malmö högskolas fakulteter och centrumbildningar 212 fördelat på olika grupper av finansiärer. Beviljat belopp/ antal beviljade Ansökt belopp/antal ansökta Beviljat belopp/ antal beviljade Ansökt belopp/antal ansökta Beviljat belopp/ antal beviljade Ansökt belopp/antal ansökta Beviljat belopp/ antal beviljade Ansökt belopp/an tal ansökta Beviljat belopp/ antal beviljade Ansökt belopp/antal ansökta Beviljat belopp/ antal beviljade Ansökt belopp/antal ansökta HS KS LS OD TS CEN Vetenskapsrådet 1 34/ / / /11 95/ /8 4 6/ / / /3 18 / /7 Övriga forskningsråd 49/ /15 / 38 41/5 / /3 3 58/ /1 / / 14 81/ /13 Övriga statliga finansiärer 8 1/ /14 381/ /1 / 2 927/5 / / / / 2 76/ /5 KK-stiftelsen 6 687/ /4 / / / / 6 145/ /3 997/1 997/1 5/1 36 5/2 Riksbankens Jubileumsfond 4 718/ /7 / 1 12/1 45/ /7 / / / / / 2 694/2 Övriga stiftelser 76/ /19 / 6 743/ / /5 75/ /8 1/1 1 93/5 /1 5 5/2 Företag / / / 445/1 / / / / / / 16/ / Kommun och landsting 196/3 1 48/11 / / / 835/1 / / / / / / EU 2 23/1 6 18/2 / / / 4 /1 / / / / 3 174/ /5 Andra utländska finansiärer / / / / / 7 / / /2 / / 4 875/ /5 Övrigt / / / / 15/1 4381/1 / / / / 1 2/1 1 2/1 SUMMA 33 44/ / / / / / / / / / / /42 Träffprocent; belopp/antal ansökningar 16,9 % / 29,4% 9,6 % / 2,% 5,9 % / 15,6 % 49, %/ 57,9 % 34, % / 33,3 % 25,8 % / 33,3 % 14

15 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Tabell 6. Beviljade ansökningar (belopp och antal) som registrerats 212 fördelade på olika finansiärer. Finansiär Beviljat belopp (tkr.) Ansökt belopp (tkr.) Beviljade ansökningar Inlämnade ansökningar Beviljningsgrad, belopp Beviljningsgrad, ansökningar Vetenskapsrådet % 26 % Övriga forskningsråd % 22 % Övriga statliga finansiärer % 4 % KK-stiftelsen % 73 % Riksbankens Jubileumsfond % 12 % Övriga stiftelser % 25 % Företag % % Kommun och landsting % 25 % EU % 5 % Andra utländska finansiärer % 38 % Övrigt % 1 % Summa % 3 % 4.3 In kind-finansiering För att visa även den forskningsfinansiering som inte är synlig i Malmö högskolas ekonomisystem, tillfrågas fakulteterna/områdena i samband med årsredovisningen om vilka belägg de hade för in kind-finansiering, det vill säga sådan medverkan i samarbets där samarbetspartnern bidrar med pengar som inte redovisas av Malmö högskola, till exempel genom att partnern ger tillgång till apparatur eller, vilket är mer vanligt, bidrar med tjänster i stället för reda pengar i ett. Dessa insatser in natura brukar värderas i kronor på ett eller annat sätt i avtal mellan högskolan och partnern (och eventuella andra medfinansiärer). Kultur och samhälle samt Lärande och samhälle konstaterar att de inte har samarbetsavtal med in kind-finansiering, medan övriga fakulteter samt centrumbildningarna tillsammans redovisar 31 miljoner kronor (lika mycket som 211). Figur 15 (nästa sida) visar hur detta viktiga tillskott till tidigare redovisade forskningsintäkter är fördelat inom Malmö högskola, tillsammans med sådan studiefinansiering in natura av utbildning på forskarnivå som annan arbetsgivare än Malmö högskola och egenfinansiering står för och som tidigare har visats i Figurerna 9 och 1. 15

16 miljoner kronor Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr / In kind, forskarutbildning In kind, forskning 4 2 HS KS LS OD TS ÖVR Figur 15. In kind-finansiering 212 fördelat på Malmö högskolas enheter och på forskning respektive forskarutbildning. 5. Nyckeltal och sammanfattning Nyckeltal kan bildas som en kvot mellan produktion (täljare) och de resurser som står till buds (nämnare) för att få fram en indikator för effektivitet som därigenom kan underlätta jämförelser. Följande enkla nyckeltal erhålls om produktionen mäts i antal internationella artiklar respektive externa medel och resurserna är antal disputerade (Tabell 7). Notera att det finns en tidsfördröjning mellan publicering och finansiering. Tabell 7. Fakulteternas prestationer och nyckeltal i forskning enligt SILA, Årsredovisningen och MUEP. HS KS LS OD TS Antal disputerade Intäkter, anslag (mnkr) Intäkter, externa medel (mnkr) Forskningsvolym (helår) Antal internationella artiklar 14,7 16, ,9 16,1 18,8 22,4 21,2 23,3 37,9 35,3 35,7 6,2 5,8 5,3 21,5 25,3 32,7 12,8 18,7 21,6 27, 33,7 27,3 1,8 1,3 8,8 5,7 4,8 4,5 43,4 47,1 52,9 4,2 48,3 5,6 68,3 66,2 61,5 65,2 66,9 67,8 11,4 12,3 1 85, , Externa medel per disputerad (mnkr) Antal internationella artiklar per disputerad Andel externfinansiering,2,21,28,11,15,17,26,28,21,22,19,18,21,17,12,79,86,99,29,2,39,39,31,27 1,61 1,69 2,5,72,66,79 59 % 61 % 63 % 45 % 54 % 53 % 55 % 61 % 54 % 22 % 23 % 2 % 48 % 45 % 46 % 16

17 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 212. Dnr Mahr /414 Antalet internationella publikationer per disputerad är högt vid Odontologiska fakulteten, men förhållandevis lågt vid Fakulteten för kultur och samhälle. Externa medel per disputerad är högst 212 vid Fakulteten för hälsa och samhälle. 6. Avslutning Insamlingen av data för att möjliggöra en redovisning som denna innebär ett stort arbete, särskilt på fakultets- och institutionsnivå. Av denna anledning ska det inte i onödan samlas in information som inte kommer till användning. En relativt liten del av den information som samlas in rörande forskning och forskarutbildning finns angiven i regleringsbrev eller i andra instruktioner för årsredovisningen. Högskolan kan därför i hög grad själv välja vilka variabler som ska redovisas i uppföljningssyfte. En fråga, främst för Forskningsberedningen, är hur relevanta befintliga mätserier är. För att underlätta den vissa gånger mödosamma framtagningen av underlag till uppföljningen av ansökningsarbetet kan en databas vara användbar för att hantera informationskedjan från ansökan (inklusive kalkylering och diarieföring) till beviljning/kontraktsförhandling, start, genomförande och slutrapportering vilket också underlättar beräkning av högskolans samfinansieringsbehov. Om underlagsmaterialet till denna sammanställning görs tillgängligt i SILA kan ingående data hanteras utan mellanhänder. Därför ska det fortsatt undersökas vilka delar av datamaterialet som ska vara först i kön till att kopplas till SILA. 17

Uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2013

Uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2013 Uppföljning av forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola 213. Dnr Mahr 16-214/183 Uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 213 I föreliggande redogörelse följs

Läs mer

Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2015 kvantitativ uppföljning

Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2015 kvantitativ uppföljning 2016-09-06( Dnr. LED 1.4-2016/493) 1 (av 8) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, Utbildnings-och forskningsstöd Peter Jönsson, Forskningskoordinator PM Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan INDIVIDUELL STUDIEPLAN 1 (av 18) Individuell studieplan Diarienummer Dagens datum (åååå-mm-dd) Forskarstuderande Efternamn Förnamn Personnummer Adress Hemtelefon/Mobiltelefon E-post Antagen till forskarutbildning

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 DSpace som system för årsredovisning av forskning Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Malmö högskolas forskningsmiljöer, ett urval Medicin Biomaterial

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 UF 21 SM 1301 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2012 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2012 I korta drag Ökning av antalet doktorandnybörjare År 2012

Läs mer

Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001

Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001 Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001 2003-05-18 Analysenheten/Ulf Heyman Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001 I diskussionerna efter rapporten Finansiering av svensk grundforskning

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 UF 21 SM 1101 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2010 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2010 I korta drag Oförändrat antal doktorandnybörjare År 2010 börjar

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare EFFEKTIVITETSANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 214-4-15/ Nr 3 Analysavdelningen Handläggare Ingrid Pettersson 8-563 87 62 Ingrid.pettersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser

Läs mer

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5 Statistisk analys Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Analyserna

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

PM 2013-03-27; därefter reviderat terminsvis

PM 2013-03-27; därefter reviderat terminsvis Malmö högskola / Gemensamt verksamhetsstöd Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd Forskningskoordinator Peter Jönsson Mahr Dnr. 68-2014/99 1(6) PM 2013-03-27; därefter reviderat terminsvis Kvalitetsutvärdering

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor PM Onni Tengner 2001-11-09 Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor Frågor rörande forskningsfinansiering har debatterats nyligen. Högskoleverket presenterar här

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå Flera lärosäten har under de senaste åren avvecklat utbildningsbidrag och beslutat att doktoranderna ska ha en doktorandanställning eller en annan anställning vid lärosätet. Förändringen

Läs mer

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016)

Utlysning: medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) : medel för forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området (senast 24 augusti 2016) Denna utlysning av anslag till forskningstid är en del av Lärarhögskolans vid Umeå universitet resursfördelningssystem

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation

HANDLEDARKOLLEGIET. Processen - antagning av doktorander till disputation HANDLEDARKOLLEGIET Processen - antagning av doktorander till disputation Forskarutbildning på OD 47 doktorander (27 män, 20 kvinnor) 6 licentiander (1 man, 5 kvinnor) 13 med grundutbildning utanför Sverige

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov

Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov Enheten för statistik och analys Sammanfattning Denna promemoria beskriver den svenska forskarutbildningens storlek och sätter den i relation till

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå År 216 ökade antalet doktorsexamina jämfört med föregående år och var det högsta antalet någonsin. En förklaring till ökningen är att doktorandnybörjarna blev fler under perioden

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

FORSKARUTBILDNING VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER

FORSKARUTBILDNING VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER FORSKARUTBILDNING VID SAHLGRENSKA AKADEMIN; ÖVERGRIPANDE REGLER 1 Allmänt 1.1 Forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin syftar till att inom det hälsovetenskapliga området utbilda forskare för samhällets

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, 2010-07-01 2010-12-31 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2011-03-11 Utbildningen på forskarnivå i pedagogik är en del av området

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Historia och historiedidaktik vid Malmö Högskola, 2011-01-01

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Historia och historiedidaktik vid Malmö Högskola, 2011-01-01 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Historia och historiedidaktik vid Malmö Högskola, 2011-01-01 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2011-03-11 Utbildningen på forskarnivå i historia och historiedidaktik

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Personal vid universitet och högskolor

Personal vid universitet och högskolor Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Personal vid universitet och högskolor 16 Personal vid universitet och högskolor Innehåll Fakta om statistiken... 356 Kommentarer till statistiken... 358 16.1 Anställda

Läs mer

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet odontologi Dnr: OD68-2014/190 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Odontologiska Fakulteten 2014-05-07 Ersätter

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE GUVR Göteborgs universitets vetenskapliga råd September 22. Sid 1. Sammanfattning Forskningsbidragens storlek skiljer sig avsevärt mellan landets

Läs mer

Samarbetet inom forskningen ökar

Samarbetet inom forskningen ökar VETENSKAP & KLINIK Studie av odontologisk vetenskaplig produktion Samarbetet inom forskningen ökar Gunilla Klingberg doc, Avd för pedodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN

KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN KOMMENTARER TILL INDIKATORRAPPORTEN 2009-2012 I utvecklingsplanen som täcker perioden 2009-2012 fastslås att KTH skall tillhöra toppskiktet av tekniska universitet i Europa och att KTH:s utbildning och

Läs mer

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå. Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013

Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå.  Giltighetstid Fr o m den 1 januari 2013 Styrdokument Dnr G 213 99/107 Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Hans Abelius Beslutsdatum 2012-06-25 Giltighetstid

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 1 (12) Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 Bakgrund Enligt högskolans styrmodell (Dnr Mahr 16-2015/261) beslutar högskolestyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Pedagogik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i pedagogik är en del av området Utbildningsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

SwePub som källa för bibliometriska analyser

SwePub som källa för bibliometriska analyser SwePub som källa för bibliometriska analyser Ulf Kronman Avdelningen för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Mötesplats Open Access 2009 Uppsala universitet 2009-11-26 Vetenskapsrådet Myndighet med

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter

Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter Rapport 1 (10) 2016-08-08 Forskning och utveckling i Sverige 2015 preliminära uppgifter Bakgrund I Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över forskning och utveckling (FoU) undersöks de resurser som

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU

ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU ERFARENHETER FRÅN EN FORSKNINGSFINANSIÄR, STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND BRITTA LÖVGREN, RJ OCH CHRISTER LAGVIK, UU 1 STIFTELSEN RIKSBANKENS JUBILEUMSFOND (RJ) Fristående stiftelse som stödjer humanistisk

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda licentiat- och. doktorsexamen inom området handel och it.

Beslut om tillstånd att utfärda licentiat- och. doktorsexamen inom området handel och it. Högskolan i Borås Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Gun Eriksson 08-563 085 60 gun.eriksson@hsv.se

Läs mer

Fastställd av fakultetsnämnden 17/

Fastställd av fakultetsnämnden 17/ Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ämnet Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid fakulteten Lärarutbildningen, Malmö högskola Fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig examen på forskarnivå BILAGA 3 för om tillstånd att utfärda examen: Bilaga 3 Generell och konstnärlig examen

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107

Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning. Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Open Access perspektiv från ett lärosätes ledning Stefan Bengtsson Rektor Malmö högskola 1108- Prorektor/vice VD Chalmers -1107 Bakgrund Forskningsfältens traditionella publiceringsmönster Berlindeklarationen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen Dnr: UmU Umeå universitet Sid 1 (15) Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2012-12-11 Dnr: UmU 500-1168-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid NMT DNR: MIUN 2016/03 Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Beslutsfattare: Handläggare: Fakultetsnämnden

Läs mer

Utvärdering av resursfördelningsmodellen. fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Rapport från arbetsgrupp

Utvärdering av resursfördelningsmodellen. fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Rapport från arbetsgrupp Dnr SAMFAK 2012/19 Utvärdering av resursfördelningsmodellen för fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå Rapport från arbetsgrupp Matz Dahlberg, Emma Elfversson, Ewa Hjertsén,

Läs mer

Forskning och utveckling i Sverige 2014

Forskning och utveckling i Sverige 2014 Rapport 1 (12) 2015-07-08 Forskning och utveckling i Sverige 2014 Bakgrund I SCB:s statistik över forskning och utveckling (FoU) undersöks de resurser som satsas på FoU-verksamhet i Sverige. Undersökningarna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer