Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse 2014 Resultat Förbättra stödet för anhöriga, i synnerhet där det finns yngre barn inblandade. En fungerande organisation finns för anhörigstöd inom hela förvaltningen. Främja möjligheterna till social samvaro, bibehållen hälsa och trygghet bland äldre. Öka kvaliteten på maten och hela måltidsupplevelsen. Öka miljömedvetenheten inom nämndens olika verksamheter. Minst 80 % av de anhöriga är nöjda med det stöd som erbjuds. Minst 85 % av de äldre upplever att det finns möjligheter till social samvaro och stöd i att främja hälsa och trygghet. Minst 80 % av brukarna är nöjda med kvaliteten på maten som har ökat genom ett större brukarinflytande och valfrihet. Ett medvetet miljöarbete är förankrat inom hela förvaltningen. (Bara mätt inom äldreomsorgen, ny utvärdering i november). Målet ej uppfyllt. Mätning sker via medborgarenkät i december Alternativrätter erbjuds. Matråd införda. 80 % av brukarna är nöjda med matens smak och 65 % upplever måltiderna som en trevlig stund. Miljöhandlingsplan årsbasis på varje enhet. Mångfald Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Främja mångfaldskompetensen hos medarbetarna. Ett medvetet mångfaldsarbete är förankrat inom alla enheter. Ge utrymme till diskussioner på arbetsplatsen och för arbete för mångfald och mot diskriminering. Brukarnas behov och önskemål ska tillgodoses med beaktande av likabehandlingspolicyn. Medarbetarnas mångfaldskompetens har ökat när det gäller att bemöta och tillvarata olikheter. Minst 90 % av brukarna upplever att de bemöts utifrån sina förutsättningar, erfarenheter och individuella behov. Genomförandeplaner på gång inom personlig assistans. (Finns redan i övriga verksamheten). 1

2 Bo och verka i Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Verka för trygga och tillgängliga boendeformer utifrån brukarnas behov. Ett utökat samarbete med kommunens fastighetsägare har etablerats vad gäller utbud av alternativa boendeformer. Antalet boendeformer har ökat under perioden. Regelbundna möten med EBO hålls. Utredning påbörjad om trygghetsboenden. Två studiebesök genomförda. Målet ej uppfyllt. Medverka till att kommunens fastighetsägare kan erbjuda anpassat och bra boende. Antalet sociala bostäder som kan leda till förstahandskontrakt har ökat under mandatperioden. Gemensam bostadskoordinator förenklar ingången till och kommunikationen med hyresvärden. Möjliggöra för fler privata vårdgivare att etablera sig i Eslöv när behovet ökar. Vård och Omsorg ska vara en attraktiv arbetsgivare. Sträva efter att erbjuda alla anställda heltidstjänst. Minst 85 % av de svarande upplever att Vård och Omsorg är en attraktiv arbetsgivare och att det finns goda förutsättningar för medarbetarna att utvecklas i sitt arbete och ta ansvar för sin del i verksamheten. Fler flexibla anställningsformer finns för att möjliggöra heltidsanställningar. Antalet som önskat och erbjudits heltid har ökat. 84,4 %... Lokalt kollektivavtal gällande arbetstidsmodell prövas för att eventuellt permanentas. Kombinationstjänster finns. Målet uppfyllt. Medverka till att ungdomar kommer ut i feriearbete och praktik. I samverkan med berörda utbildningsanordnare erbjuds feriearbete och praktik under såväl sommar- som höstlov. Verka för jämställda arbetsplatser. Alla tjänster tillsätts på ett sätt som sätter kompetens och krav i fokus utan att kön eller andra ovidkommande faktorer blandas in. Minst 85 % av medarbetarna upplever att det finns en jämställd rekrytering. Standardiserade mallar och kravprofiler används. 2

3 Medborgarfokus och bemötande Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Informationen från Vård och Omsorg ska vara tillgänglig och lättförstådd. Utveckla bemötandet såväl mot brukare som anhöriga bland annat genom att använda modern teknik. Medborgarna och brukarna ska kunna påverka hur Vård och Omsorgs tjänster utförs. Öka kvaliteten i bemötandet gentemot brukarna. Minst 80 % av medborgarna upplever att informationen från Vård och Omsorg är tillgänglig och lättförstådd. Modern teknik har ökat och används för att ge brukare och anhöriga god service, ökad trygghet och ett gott bemötande. Minst 85 % av brukarna upplever att de kan påverka hur deras behov tillgodoses. Olika inflytandemetoder för brukare och medborgare används för att utveckla Vård och Omsorgs tjänster. Minst 90 % av brukarna upplever hög kvalitet i bemötandet. Målet ej uppfyllt. Medborgarenkät dec Totalt sett 75 %. Hänsyn till åsikter och val av boende uppfyllt, ej val av utförare och påverkan gällande tider. Målet uppnått. God ekonomisk hushållning Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Verksamhet och budget i balans med hjälp av tydliga och fungerande signalsystem. Verka för flexibla, kostnadseffektiva lösningar för att öka kvaliteten gentemot brukarna. Välfungerande rutiner för ekonomiuppföljning och resursfördelning finns och tillämpas inom hela förvaltningen. Vård och Omsorg ligger i framkant när det gäller att pröva nya lösningar för att nå brukarnas behov. Välfungerande rutiner för ekonomisk uppföljning. Resursfördelning i merparten av förvaltningen. Exempelvis socialtjänst över 18 år gör en individuell plan för alla klienter. Samarbete i alla led. 3

4 Ekonomi och verksamhet Utfall 31 augusti och helårsprognos Vård- och omsorgsnämnden har för år 2014 en nettobudget på 478 mkr. Resultat för delåret är -12,1 mkr jämfört med -4,7 mkr år Förklaringen till underskottet vid delårsrapporten ligger i volymökningar inom hemvården och externa placeringar, heltidsprojektet och i en icke periodiserad personalbudget. Personalkostnaderna ligger ca 2 % högre under sommarmånaderna. Totalt ger delårsprognosen ett underskott på ca -15,6 mkr under 2014 före volymavstämning. Förvaltningen beräknar att erhålla en volymkompensation på 12,6 mkr, helårseffekt för Prognos efter volymkompensation har då beräknats till -3 mkr. Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen Ingenting att rapportera i dagsläget. Analys av driftutfallet Äldreomsorgen Äldreomsorgen totalt redovisar ett resultat på -8,2 mkr per den 31/8. Mycket av underskottet beror på volymökningen inom hemvård och hemsjukvård. En viss del kan även förklaras av icke-periodiserade löner och heltidsprojektet. Vård- och omsorgsboenden inklusive korttid Under hösten 2014 öppnas de sista platserna på Kärråkra demenscenter, vilket kommer att ge totalt 56 platser. Under 2014 har Kärråkra fått ett tilläggsanslag, 2,7 mkr till ökad bemanning, för att klara både vårdbehov och säkerhet för brukare och personal. Då vare sig vårdbehov eller lokalens utformning kommer att ändras anser verksamheten att Kärråkra även har samma personalbehov framöver. De brukare som har fått beslut om demensboende på Kärråkra är ofta multisjuka. Kärråkra har även, i takt med att avdelningarna är färdigrenoverade, fått hyreshöjningar under året. Höjningen under 2014 beräknas uppgå till ca 0,7 mkr. Prognos -1,3 mkr. De personer som har kommit till Ölyckes avlastningsplatser har haft stora vårdbehov. Boendet har sex platser som används till avlastning, men verksamheten har delvis fått bedrivas som korttidsvård med brukare som har kommit direkt från regionens sjukvård. Under sommaren har det varit nödvändigt att bemanna upp med två extra tjänster för att klara vårdbehoven. Prognosen för Ölycke kan beräknas till -0,4 mkr. Bergagården har haft stor omsättning på sina boendeplatser under året. Vårdbehoven har även ökat mycket på ett våningsplan. Övergången till heltid och boendets byggnation i förhållande till vårdbehoven möjliggör inte personaleffektiva scheman. Prognos för Bergagården kan beräknas till -1,6 mkr. Trollsjögården har under året både haft ökade vårdbehov och flera vak vilket har genererat högre kostnader utifrån den utökade personalbemanningen. Övergången till heltidstjänster har också genererat ökade kostnader då antalet heltidsanställda ökat utan att kunna använda samtliga timmar schemaeffektivt. Prognosen för Trollsjögården uppgår till -1,5 mkr. Korttidsverksamheten är uppdelad med åtta platser på Trollsjögården och sex avlastningsplatser på Ölycke. För att möta vårdbehovet behöver förvaltningen även köpa externa korttidsplatser vid behov, kostnaden uppgår hittills till 0,6 mkr. Verksamheten får också bära kostnader från Region Skåne för de extradygn brukare stannar på sjukhuset efter utskrivning. Denna utgift ökar och förvaltningen har hittills blivit debiterad 0,7 mkr. Prognos +/- 0. Externt köpta platser inom äldreomsorgen har varit något lägre än budgeterat vilket ger +0,7 mkr som räknas av i volymmodellen mot de ökade behoven inom övriga verksamhetsområden. Prognos för år 2014 beräknas till -1,4 mkr avseende vård-och omsorgsboendena inklusive korttid. 4

5 Hemvården, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster Under året har teamarbetet utvecklats med ett närmare samarbete mellan hemvårdspersonalen, rehab och distriktssjuksköterskorna. Hemvården har påbörjat ett arbete med att se över hela verksamhetens flöde från beslut till brukare. En planerad inriktning för att möta de önskade behoven och kunna dämpa kostnadsutvecklingen är att fortsätta utveckla olika former av tekniska lösningar. Smartphones har införskaffats till vårdpersonalen för att kunna få ut planeringen direkt i telefonen, vilket bidrar till förbättrad effektivitet och samtidigt är en miljömedveten handling med inriktning på att minska pappersförbrukningen. Fordringar rörande tjänsteköp, specialistledd läkarvård, avskrivs under första halvan av året med 1 mkr. Däremot fortsätter kommunen att utföra samma tjänster då vårdcentralerna har tagit över vårdplaneringsansvaret från regionen. Detta skapar ett hårt tryck även mot rehab och distriktssjuksköterskorna. Volymökningen fortsätter inom hemvården, men beräknas plana ut i samband med öppningen av den sista avdelningen på Kärråkra. Efterfrågan på boendeplatser, minskning av korttidsplatser och mer vård i hemmet genom tidigare utskrivningar från regionens sjukvård leder till omfattande insatser. Vidare leder denna volymökning till ökade mängder förskrivna hjälpmedel och behov av fler bilar för att förflytta personalen. Sjukvårdsenheten som arbetar mot boenden redovisar ett underskott på -1,1 mkr. Verksamheten har utökats med två sjuksköterskor under året för att bemanna gentemot Kärråkra och LSS. Vidare har verksamheten tvingats till dyra bemanningslösningar, särskilt över sommaren, då det är extremt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Prognosen kan beräknas till -6,8 mkr för hemvården, hemsjukvården och rehab. Total prognos för äldreomsorgen: - 8,2 mkr, varav 5,9 mkr är volymökning i hemvården. Volymkompensation för hemvårdens timmar beräknas till 5,9 mkr. Funktionsnedsättning LSS-verksamheten redovisar per den 31/8 ett resultat på -3,3 mkr. Låg grundbemanning på LSS-boendena gör att varje avvikelse i verksamheten måste bemannas med vikarier eller övertid. En större spridning av bosättning i kommunen innebär att förflyttning av personal i form av körtid ökar. Verksamheten försöker motivera och erbjuda brukare lägenheter närmare befintliga personalutrymmen för att optimera tiden hos brukaren. Extra kostnader strömmar även från införandet av heltid med svårigheter att finna en optimal schemaläggning. LSS-boendena redovisar per den 31/8 ett resultat på -1,5 mkr. Under våren flyttade en brukare med omfattande beslut och pågående extern placering till kommunen, beräknad kostnad totalt -1,7 mkr, vilket innebär att externa LSS-platser överskrider budgeten med -1,6 mkr, vilket förs in för avstämning i volymmodellen. Barnboendet på Lapplandsvägen får ännu en brukare under hösten Beräkningar är ännu inte gjorda på bemanning. Detta innebär att samtliga fem platser på barnboendet nu är belagda. Personlig assistans har fått ytterligare en brukare med ett SFB-beslut (socialförsäkringsbalken, vilket innebär att försäkringskassan står för en del av kostnaden) och två brukare med LSSbeslut (d.v.s. kommunen står för hela kostnaden). Prognos i dagsläget -0,8 mkr. Inom socialpsykiatrin fortsätter ökningen i antalet placeringar på externa vårdhem. Från budgeterad nivå på sex brukare har verksamheten under hösten utökats till tolv brukare med extern placering. Socialpsykiatrin har fått en ökad belastning pga. snabba utskrivningar från rättspsyk och hårdare klimat i samhället. Många av brukarna kan inte erbjudas adekvat vård i kommunen. Kostnaden per dygn har även ökat för vissa placeringar pga. dessas komplicerade natur. Väntat underskott för placeringar landar på -3,3 mkr. Prognos för verksamhet funktionsnedsättning beräknas till -4,9 mkr Volymkompensation för externa placeringar beräknas till 4,9 mkr. 5

6 Socialtjänst över 18 år Socialtjänst över 18 år redovisar totalt per den 31/8 ett resultat på -1,6 mkr. Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta i form av externa placeringar. Den ökade problematiken med samsjuklighet, kombination av psykiatriska problem och missbruk, bidrar också till fler placeringar. Detta leder till att antalet LVM-dygn fortsätter att öka och även om antalet placeringar enligt SoL planar ut, så ökar kostnaden. Underskottet för externa placeringar beräknas landa på -2,1 mkr. Även skolplaceringar har en volymökning, fyra placeringar under vårterminen ger ett förväntat underskott på ca 0,4 mkr. Prognos för socialtjänst över 18 år kan beräknas till -2,5 mkr, vilket utgörs av en volymökning. Volymkompensation för externa placeringar beräknas till 2,5 mkr. Övergripande Bemanningsenheten har ett överskott på 1 mkr pga. att personalkostnader ligger med en månads eftersläpning i jämförelse med intäkten från de timanställda. Prognosen är att verksamheten slutar året på +/- 0. Analys av verksamhetsmåtten Beviljade timmar i hemvården har fortsatt att öka under första halvan av I samband med att den sista avdelningen på Kärråkra öppnar beräknas ökningen plana ut. Budgeten för 2014 är baserad på h/mån. Verksamheten har sett nivåer över h/mån, vilket leder till en helårsprognos på h/mån. Vårdcentralerna har tagit över vårdplaneringsansvaret från regionen vilket innebär att kommunen får både ökade omvårdnads- och sjukvårdsinsatser. De flesta brukare som skrivs ut från sjukhusen tillhör nivå 4, vilket innebär hjälp alla dagar i veckan. Platserna i vård- och omsorgsboendena har åter samlats under äldreomsorgen och innefattar nu de åtta platserna med inriktning på äldre med psykiska funktionshinder samt de två avlastningsplatserna på Kärråkra som tidigare redovisades som korttid. Under hösten öppnas Kärråkras sista avdelning och då har vård- och omsorgsboendena totalt 320 platser. Inom funktionsnedsättning har antalet placeringar ökat. Ett inflyttande barn tillhörande LSS har en extern placering. Externa placeringar inom socialpsykiatrin har ökat ytterligare under sommaren och verksamheten har nu sex placeringar fler än budgeterat. Daglig verksamhet har fler brukare som en direkt effekt av ökningen i boendebeslut. Personlig assistans har fått nya brukare under året och ligger för närvarande på tre beslut över budgeterad nivå. Institutionsplaceringar inom socialtjänst över 18 år fortsätter att ligga på en hög nivå. Budgeterat för 2014 finns 180 LVM-dygn, vilket motsvarar en placering. Idag finns beslut på tre LVM-placeringar, vilket ger ca 650 dygn. Socialtjänsten har vidare under vårterminen fyra internatplaceringar, vilket innebär en volymökning med två placeringar. Analys av investeringarna Vård och Omsorg önskar flytta en del av investeringsutrymmet till Då främst investeringar gällande IT-teknik. Utredning och projektplanering har pågått under 2014 men upphandlingsprocesserna har dragit ut i uppstarten och kommer inte leda till avslutade kontrakt förrän

7 Verksamhetsmått Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Äldreomsorg Antal platser i vård- och omsorgsboende Antal vårddygn i korttidsboende Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad Trygghetslarm, antal abonnemang Trygghetslarm, antal larm/dygn LSS Totalt antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (FK) Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättning Antal personer i externa vårdhem Antal vårddygn i externa vårdhem Antal platser i vård- och omsorgsboende Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa vårdhem under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv Antal personer, fältservice/rådgivning Antal personer med insats inom råd & stöd Antal personer, sysselsättning

8 Resultaträkning, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 76,5 76,8 115,2 115,2 0,0 Kostnader -394,7-407,1-593,7-609,2-15,5 Personalkostnader -290,4-295,3-437,1-444,4-7,3 Lokalkostnader -37,1-37,8-55,6-56,5-0,9 Övriga kostnader -66,9-73,3-100,4-107,1-6,7 Kapitalkostnader -0,4-0,8-0,5-1,2-0,7 Nettokostnader -318,2-330,3-478,4-494,0-15,6 Kommunbidrag 318,2 318,2 478,4 478,4 0,0 Årets resultat 0,0-12,1 0,0-15,6-15,6 8

9 Driftsbudget netto, mkr Budget Delår Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,9-0,5-1,4-1,4 0,0 Alkoholtillsyn -0,2-0,3-0,3-0,3 0,0 Anhörigstöd, gem -0,4-0,4-0,6-0,6 0,0 Äldreomsorg -178,9-186,1-269,0-277,1-8,1 LSS/LASS -101,3-102,1-152,3-153,0-0,7 Socialpsykiatri -11,0-13,6-16,5-20,0-3,5 Socialtjänsten över 18 år -11,9-13,7-17,8-20,3-2,5 Familjerådgivning -0,4-0,1-0,6-0,6 0,0 Förvaltningsgemensamt -13,2-13,5-19,9-20,7-0,8 Summa -318,2-330,3-478,4-494,1-15,6 9

10 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. delår avvikelse KF Inventarier boendeenhete ,4-833, , ,0 0,0 Inventarier Kvarngatan ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier Kärråkra dem , , , ,0 0,0 Inventarier Västerlånggat ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier,äldreomsorg ,4-129, , ,0 0,0 IT-utbyggnad ,0-187, , ,0 0,0 Summa 0, , , , ,0 0,0 10

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef (tf): Anna Granevärn Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Förbättra stödet för anhöriga,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Våra delmål Medborgare

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ekonomi och verksamhet 2015

Ekonomi och verksamhet 2015 Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått

Läs mer

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3%

Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3% Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,% -8- (kkr) Resultatrapport Budget Utfall Helår Period Förbrukning % Helår Period Intäkter 5 85 5% % Kostnader - 8-8 -8 5% % Personakostnader - 8-5 -8 8 5% % Lokalkostnader

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193 34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001 50700 SOL, hemvård

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

ESLÖVS Vo jr-n,investors KOMMUN IN PEOPLE

ESLÖVS Vo jr-n,investors KOMMUN IN PEOPLE ESLÖVS Vo0.2014.0352 jr-n,investors KOMMUN 2014-09-12 944 IN PEOPLE - Vård och Omsorg Anna Granevärn 0413-623 42 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Ärendebeskrivning Vård och

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden s! 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 : ; < = = >? @ = = A B < @ C > = D A E < @ D < @! = < F C < G H < I J B K L M! K! N O 5 2 P 4 3 Q : O R S T U V W X S Y Z & ' + % [ # ) * $ % ' \ ] ^ _ ` [ & ) ( Z a & ) ) b c d

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Budget 2014 med flerårsplan för 2015-2016

Budget 2014 med flerårsplan för 2015-2016 Sammanträdesprotokoll Sida 7 (17) 2013-09-25 Vård- och omsorgsnämnden -10-1 B 77 Vo0.2.013.051 Budget 2014 med flerårsplan för 2015-2016 Ärendebeskrivning Förvaltningen har utifrån anvisningar från kommunledningskontoret

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Christel Eriksson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...4

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Socialnämnden Nämndsplan 2016

Socialnämnden Nämndsplan 2016 Socialnämnden Nämndsplan 2016 Nämndsordförande: Ann-Sofie Turesson Nämndsansvarig chef: Christin Johansson Inledning Socialnämndens verksamhetsområden består av hemvård, handikappomsorg, individoch familjeomsorg

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform) SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T2: 2011 - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten, - Fortsatt hög andel som är nöjda med delaktigheten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden Uppföljning per september 2016

Socialnämnden Uppföljning per september 2016 Socialnämnden Uppföljning per september Fokusområden Hemvård Handikappomsorg Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för är 397 614 tkr. Då nämnden haft ett negativt

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 8.7. SOCIALNÄMNDEN...29 8.7.1. Verksamhetsidé...29 8.7.2. Uppdraget...29 8.7.3. Inriktningar med resultatmål...29 8.7.6. Driftsbudget med verksamhetsbeskrivning...30 Verksamhetsplan

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, upple». OMSORGSFÖRVALTNINGEN Cs'iN( 015---C.58- Ar å. 5 9 Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-07-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer