Kommunalt handlingsprogram Centerpartiet i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna"

Transkript

1 Kommunalt handlingsprogram Centerpartiet i Solna

2 Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24 Carl Eric Ericsson s. 9 t..v. Magnus Persson s. 1, 6, 11 t.v. Ej känt s. 3

3 Centerpartiet Alliansens gröna röst i Solna Hej! Jag heter Magnus Andersson. Jag kan inte lova dig guld och gröna skogar. Däremot lovar jag och Centerpartiet dig att göra allt vi kan för att Solna ska ha Sveriges bästa skola, fortsätta underlätta för Solnas företag och utveckla Solna till en hållbar kommun. Innehållsförteckning Demokrati 4 Miljö 5 I vårt valmanifest kan du läsa om varför vi vill vara med och leda Solna. Vi i Alliansens gröna röst kommer att driva frågor som att skapa ett entreprenörsprogram på Solna gymnasium, energieffektivisera Solna kommun och att få en kock till varje skola. Vi gör det för att vi vet att många Solnabor uppskattar våra grönområden, Solnas låga arbetslöshet och vill att våra barn och unga ska ges den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat. Trafik 8 Jobb, företagande och tillväxt 11 Boende 13 Barn och ungdom 16 Äldre och vård 19 Kultur och fritid 21 Integration 23 Magnus Andersson Ekonomi 24 3

4 Demokrati Delaktighet och medansvar En förutsättning för att ett samhälle ska bli framgångsrikt är att varje människa är delaktig och har ett medansvar. Den enskilde har ett ansvar för att säga sin mening och försöka påverka sin situation innan ett viktigt beslut fattas. En öppen dialog mellan medborgare och förtroendevalda är en självklarhet för oss inom Centerpartiet, som vill ha en öppen beslutsprocess och ett ökat deltagande från oss Solnabor. Ett sätt att engagera är att anordna möten i stadsdelarna för kommunens innevånare om aktuella frågor. Makten ska byggas underifrån. Ett exempel på detta är att vi vill att skolor ska drivas av lokala styrelser med inflytande från alla berörda, men där lärarna står för pedagogiken. Ny teknik öppnar upp för bättre dialog. Centerpartiet i Solna driver frågan om att webbsända kommunfullmäktiges möten för att ge medborgarna bättre möjlighet att följa den politiska debatten i staden. Kommunen bör även skicka ut tryckt information några gånger per år, för att anpassa informationen även till dem som inte använder internet. Jämställdhet och likabehandling Både män och kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön i Sverige. Fortfarande är det dock kvinnorna som har de lägsta lönerna och utför mycket av det obetalda arbetet i hemmet. Att förändra detta är viktigt, här vill vi sätta till resurser för att möjliggöra detta. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter, där man är främst människa och inte kvinna eller man. Jämställdhet är en demokratifråga, värderingar som syftar till jämställdhet ska genomsyra all verksamhet inom kommunen. Redan i förskolan är det viktigt med ett genusperspektiv, här grundläggs annars lätt skillnader mellan kön. Centerpartiet vill därför att jämställdhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i individen och vara ett naturligt inslag i förskolan, grundskolan, gymnasiet, högskolan/universitetet och på arbetsplatser. Möten med medborgarna i Solnas stadsdelar Webbsända fullmäktigemöten Informationsblad till Solnaborna Stöd till kvinno-/mansjourernas arbete 4

5 Miljö Miljövänliga transporter Solnas största miljöproblem är trafiken. Biltrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller. Fossildrivna bilar bidrar till växthuseffekten. Ett sätt att minska privatbilismen är genom bilpooler. De åtgärder vi i Centerpartiet vill genomföra på trafikområdet kommer också att förbättra miljön. Satsa på konceptet med bilpool, gärna med elbilar Kommunala laddstolpar för elbilar Kommunens egna transporter ska vara klimatneutrala Bilpooler kan minska behovet att äga en egen bil vilket stöds av kommunen redan idag. Vi ser gärna utveckling med även eldrivna bilar i bilpoolerna. Dessutom vill vi att kommunen underlättar för elbilar genom att sätta upp laddstolpar. Vi anser att det är självklart att kommunens egna transporter och resor ska vara klimatneutrala. Redan idag sköts en stor del med tåg, tunnelbana eller tjänstecykel. Resterande del ska klimatkompenseras. Kommunen bör ställa krav på utbildning i eco-driving för alla bilförare hos underleverantörer för transporttjänster. Grönområden och parker Solnas grönområden behöver en ny tydlig plan för framtiden. Centerpartiet har motionerat om framtagande av en ny grönplan eftersom den nuvarande planen är från Motionen har besvarats positivt och arbetet på en ny plan ska påbörjas. Grönplanen ska ha samma status som en vanlig detaljplan upprättad inför byggnation. Parker och naturområden måste få ett tydligt skydd mot framtida exploatering. Även små grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden i den byggda miljön, och måste ha förbindelse genom ekologiska passager med omgivande naturområden. En ny grönplan ska arbetas fram, med samma status som detaljplaner Bevara Solnas gröna parker Värna grönstråk/ekologiska passager som går genom Solna 5

6 Solnas grönområden och parker är även viktiga för människors hälsa och välbefinnande. Vi anser att parkkulturen har stora möjligheter till utveckling i samarbete med medborgarna. Fler parker skulle kunna bli lika välbesökta som Hagaparken eller Skytteholmsfältet. Genom att utveckla användandet av grönområdena i Solna kan staden bli ett grönt regionalt centrum. Ett nytt värmekraftverk bör placeras på annan plats än i Kymlinge/Ursvik Genomför en energikartläggning och ta fram en kommunal energisparstrategi med åtgärder för att minska energibehovet Fjärrvärmeförsörjning Vi ser positivt på värmekraftverk, däremot motsätter vi oss planerna på att bygga ett värmekraftverk i skogen i Kymlinge/Ursvik. Vi anser att föreslagen placering är olämplig. Andra alternativ så som energieffektivisering av bostäder och lokaler, samarbete med fler kommuner än bara Sundbyberg eller ett öppnande av Norrenergis fjärrvärmenät för andra leverantörer har inte utretts tillräckligt väl. En ordentlig energikartläggning av byggnaderna i kommunen kan säkerligen visa att det går att spara energi. Energieffektivisering ska vara grunden för en grön energistrategi för hela Solna. 6

7 Utan rätt kunskap kan man inte sortera rätt Med den nya avfallsplanen har Solna höga ambitioner när det gäller sopsortering och återvinning. I Hagalund pågår ett projekt som visar att även mindre informationsinsatser är ett bra första steg. Det arbtet ska fortsätta och nya metoder utvecklas för en ännu bättre hantering av stadens avfall. Renhållning och sopsortering på kommunens marker måste fungera. Centerpartiet vill att insamlingen av matavfall ökar och att möjligheten för tillverkning av biogas från avfallet utreds. Miljöarbetet är en viktig fråga som vi anser ska grundas redan i förskoleåldern genom att barnen vistas i naturen och senare även genom bra och intressant utbildning om miljö i skolan. Utveckla arbetet med återvinning och sophantering Utred möjligheten för tillverkning av mer biogas från avfall Nya vänorter för miljöns skull Miljövänorter Solna ska vara Sveriges bästa miljökommun. I många mindre utvecklade länder finns väldigt billiga klimatvinster att göra, varje satsad krona i de fattigaste länderna ger tio gånger större sänkning av klimatfarliga utsläpp än i Sverige. Centerpartiet vill därför att Solna utvecklar sina vänortssamarbeten till att även innefatta orter i världens fattigare länder kanske en stad eller region i Bangladesh? Då kan vi dela miljö- och klimatteknik med dem. 7

8 Trafik Färre och miljövänligare bilar på Solnas gator Centerpartiet i Solna har i många år arbetat för en god miljö i staden. Ett stort problem i Solna är all biltrafik. I Solna är bilarna den största källan till luftföroreningar, buller och partiklar. Fossildrivna bilar bidrar starkt till växthuseffekten. Vi vill fortsätta att arbeta för en god och hälsosam miljö genom att begränsa genomfartstrafiken. Breda trafikleder och järnvägsspår skapar barriärer för cyklande och gående, och avskiljer människor i olika stadsdelar från varandra. positivt på att utreda genomfartsavgifter i Solna, gärna i samarbete med Sundbyberg. Planera för minskad genomfartstrafik med bil Överväg trängselavgifter tillsammans med Sundbyberg Överdäckning av Bergshamraleden och delar av Frösundaleden Huvudstaleden i en lång tunnel med grönt tak Lokalt i Solna bör Huvudstaleden byggas i en lång tunnel med grönt tak. Vi vill även se en överdäckning av Bergshamraleden och delar av Frösundaleden samt användning av tyst asfalt på fler bullerstörda sträckor. Tvärbanan och annan spårtrafik Vi ser mycket positivt på den pågående utbyggnaden av nya Tvärbanan. För oss är det självklart att den ska byggas till Bergshamra för anslutning till tunnelbanan och Roslagsbanan. Alla kontorsarbetsplatser är positivt för företagandet i Solna, men skapar tyvärr stora miljöproblem genom all trafik som uppstår. Samarbetsprojekten med företagen om att minska bilpendlandet ska utökas. Fortsatt utbyggd kollektivtrafik minskar också bilanvändandet. Vi i Centerpartiet vill genomföra en övergripande trafikundersökning för att förutsättningslöst se vilka lösningar som passar Solna bäst. Vi ser 8

9 Centerpartiet vill se tunnelbana från Odenplan över Karolinska sjukhuset till Solna centrum och på längre sikt även till Bergshamra. Denna kommer att behövas när Norra stationsområdet blir ett av de mest tätbefolkade i Sverige. Endast spårvagn vore här kapacitetsmässigt sämre och kan därför bara fungera som komplement. I andra sammanhang kan spårvagnsutbyggnad passa bättre, exempelvis på sträckan Solna- Östermalm-Lidingö. Spårbilar är ett annat intressant alternativ för kommunikationer till exempel på området KS/ KI, KTH och Stockholms Universitet. Vi vill att det befintliga spåret i Värtabanan ska kunna användas för att ge en gen anknytning mellan universiteten, exempelvis för duospårväg eller som en ny gren på Roslagsbanan. Mälarbanan är en stor barriär mellan centrala Solna och Huvudsta, överdäckning eller tunnellösning bör övervägas. På sikt vill vi helst se en pendeltågs- Bygg ut spårbunden trafik med tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och spårbilar Utred möjlighet till överdäckning eller tunnellösning för Mälarbanan station i Huvudsta/Tomteboda, gärna med bytesmöjlighet till tunnelbanan i Västra Skogen. Vi vill att Solna cyklar Vi vill se en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet, bättre vägvisning och förbättrat underhåll och utvidga det hyrcykelsystem ( Alvedoncyklarna ) som finns i Stockholms stad till Solna. 9

10 Väl fungerande vinterskötsel av gångvägar och trottoarer Gångbro vid Ålkistan Kollektivtrafik med elfärja 10 Bättre vägvisning för cyklister Fler och säkrare cykelvägar Hyrcyklar i Solna Offentliga cykelpumpstationer Inför cykelhuvudleder i trafikplaneringen för bättre framkomlighet Offentliga cykelpumpar gör att det är lätt att hålla sin cykel i bra skick. Att det planeras för cykling redan vid byggplaner är för oss en självklarhet. Kvaliteten på cykelvägarnas utformning varierar tyvärr cyklister stannas flera gånger i följd vid stoppljus för att trycka på knappar, leds genom skymda kurvor eller nära väntande vid busskurer. Detta skulle aldrig accepteras av bilister. Centerpartiet vill införa begreppet cykelhuvudled i trafikplaneringen. Cykelhuvudleder är cykelvägar där cyklister smidigt ska kunna ta sig längre sträckor, anpassade för hög fart (upp till 30 km/h i medelhastighet) och omkörningar, med ingen eller endast väl anpassad rödljussignalering. Dessa åtgärder skulle öka framkomligheten på cykel både för Solnabor och genomfartscyklister. Till att börja med bör cykellederna utmed Solnavägen, E4:an, Enköpingsvägen, Bergshamravägen, Norrtäljevägen och delar av Frösundaleden få denna status och anpassas fysiskt. Gångtrafikanter och kollektivtrafik på vattnet Det är viktigt att gångvägar och trottoarer är farbara även vintertid. Det minskar risken för olyckor och gör att alla vågar sig ut. Centerpartiet arbetar för att det byggs en gångbro vid Ålkistan för att underlätta för gående utefter Brunnsviken. Vi vill också satsa på kollektivtrafik på vattnet, exempelvis med elektriska färjor över Brunnsviken.

11 Jobb, företagande och tillväxt Företagande är grunden Näringsliv och företagande är grunden för ett blomstrande samhälle. Sverige ska därför bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. Vi vill sätta Solna på kartan. Solna stad ska symboliseras av att vi välkomnar entreprenörer och företagare. Ökad företagsamhet står högt på Centerpartiets prioriteringslista. Vårt mål är att göra företagande till en lika naturlig sysselsättning som förvärvsarbete. Vi vill se ett företagsamt Sverige med många småföretagare, god tillgång på riskkapital och låga administrativa kostnader. För att nå dit behöver vi bland annat mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter. Solna ska symboliseras av att vi välkomnar entreprenörer och företagare Mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter Utbildad till entreprenör Solna gymnasium ska erbjuda ett entreprenörsprogram. Centerpartiet tänker sig en gymnasial utbildning där eleverna får kunskap i hur man startar och driver företag, där målsättningen är fortsatt verksamhet efter examen. Varje elev ska få en egen mentor som själv är företagare och delar med sig av sina nätverk och kunskaper. Vi skulle kunna ge 30 nya företagare examen varje år. I ett tioårsperspektiv kan dessa Entreprenörsutbildning på Solna gymnasium ungdomsföretag växa och skapa ännu mer tillväxt och fler arbetstillfällen i staden. Många av landets stora företag har skapats i det lilla, något vi vill se i Solna. Jobben finns i små företag Små företag har den största potentialen när det gäller att skapa nya jobb. Om varje småföretagare vågade anställa ytterligare en person skulle många nya arbetstillfällen skapas. Många av våra företagsfrämjande satsningar riktas därför mot just små företag. Det handlar generellt om lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig och för existerande småföretag att växa. Ett sätt att underlätta, är att upphandlingar förenklas och görs mindre i omfång, så att även små företag har möjlighet att lämna anbud. 11

12 re och mindre verkstadsföretag kan etablera sig. Många enmansföretagare, behöver varandra. Vi tror att ett hantverkshus kan öka kontaktytorna mellan de olika yrkesgrupperna. Exempelvis kan då en plåtslagare och en rörmokare skapa nätverk som leder till ökad produktivitet och kvalitet på utförda arbeten. Anpassad upphandling för mindre företag Motivationsprogram för entreprenörskap Större möjlighet att driva företag inom vård, skola och omsorg Verka för byggande av ett hantverkshus Uppmuntra företagande Centerpartiet vill satsa på kvinnors och ungdomars nyföretagande bland annat genom ett motivationsprogram för entreprenörskap, avknoppningsstöd och större möjligheter att driva företag inom offentlig sektor. Centerpartiet anser att det behövs någon form av hantverkshus i Solna, en plats där hantverka- 12

13 Boende Bygg bostäder och förbättra befintliga bostadsområden Det är främst bostäder som behövs inte kontor. Centerpartiet i Solna föreslår att man undersöker möjligheten att bygga bostäder på mark avsedd för kontor. Det ska finnas balans i bostadsbeståndet. Vi ser också att utbyggnadstakten kommer minska något från dagens 2000 nybyggda bostäder om året, när all utbyggnad måste ske som förtätningar. Det ska finnas bostäder med olika storlekar och upplåtelseformer till exempel småhus, ägarlägenheter, bostadsrätter och hyreslägenheter. Man måste ha chansen att välja hur man vill bo. Framför allt vill vi verka för att unga får möjlighet till ett första boende. Självklart ska vi bygga och skapa gröna lungor. Du som bor i Solna ska ha nära till en välskött och grön oas. Lika självklart ska alla hus, nya som gamla, vara miljöanpassade och vi vill göra en särskild satsning på att renovera befintliga äldre hyreshus. Områden med hus byggda på 60-talet är nu i behov av upprustning och inte minst energieffektivisering, samtidigt som de kan göras attraktivare. Bygg fler hyresrätter och ägarlägenheter Utbyggnaden av Solna ska fortsätta, men takten kommer att minska något Renovera och rusta upp i områden från 60-talet för att skapa energieffektiva och attraktiva kommunala bostäder 13

14 Ett Solna med gröna parker och naturområden Vi påverkas mer än vad vi kan tro av den miljö vi lever i. Miljön är helheten, allt från gröna parker, vänligt bemötande, bra service, innehållsrik fritid till en företagarvänlig struktur i kommunen. Vi vill satsa mer på boendemiljön genom fler 14 koloniträdgårdar, friskvårdscentrum och promenadstigar. Våra gröna lungor är viktiga, både små och stora som Nationalstadsparken. Det är viktigt att alla har en närpark för rekreation och avkoppling, så man kan uppleva naturen på nära håll. Centerpartiet har motionerat om en ny grönplan, den nu gällande är från 1991 och kommunfullmäktige har beslutat om att en ny plan ska tas fram. Det är viktigt att parker och naturområden är väl underhållna, därför vill vi under nästa mandatperiod utöka budgeten för parkskötsel. Obebyggd mark behöver inte alltid bebyggas, utan kan förbättras till grönområden. Två exempel är norr om Råstasjön och Järva/Ursvik, som gör sig bäst orörda. Bevara våra viktiga naturområden Fler koloniträdgårdar, friskvårdscentrum och promenadstigar Nationalstadsparken ska förbli en grön oas för oss alla och inte naggas i kanterna Utökad budget för parkskötsel Stadsplanering Det är viktigt att planeringen av byggnationen sker mer på kommuninvånarnas snarare än byggbolagens villkor och att förtätningar är välplanerade. Planeringen av nya områden behöver göras tillgängligare för fler medborgare och med längre remisstid. Som en följd av detta kommer också planeringen att bli mer genomtänkt och utbyggnad av service med kommunikationer, dagis, skolor, vård och så vidare bättre integreras i planeringen. Ett miljöanpassat byggnadstänkande måste prioriteras. Den nya grönplanen måste få större tyngd i planeringen. Smarta lösningar för avfallshantering, energibesparing och uppvärmning behövs. Det är även viktigt att nya byggnader får en god anslutning till kollektivtrafik och tillgång till bra cykelparkering. Det är viktigt att bostadsområden planeras på ett sätt så att avgaser och buller minimeras, eftersom ljud- och luftföroreningar är störande och en orsak till hälsoproblem. Barn är särskilt känsliga. Centerpartiet i Solna vill bevara den stadskänsla

15 Planeringen av nya områden behöver göras tillgängligare för medborgarna Smarta lösningar för avfallshantering, energibesparing och uppvärmning behövs Skapa goda boendemiljöer utan avgaser och buller Bevara och sprid stadskänslan i Råsunda som finns i Råsundaområdet och Skytteholm, och även sprida den till angränsande stadsdelar. Vissa områden ska tydligt pekas ut som gröna, bland annat södra Huvudsta och Västra skogen - Solnas green valley. Fler grönytor skulle kunna sparas genom att göra en riktad förtätning och kanske bygga höga men smala hus. Centerpartiet i Solna vill skapa en levande torgmiljö, och underlätta för fungerande torghandel. Konst i gatumiljön är också viktigt. Ett tryggt Solna Centerpartiet arbetar för att det ska vara tryggt att leva och bo i Solna. Ett lokalt och brett engagemang är viktigt i det brottsförebyggande arbetet. En förutsättning för att lyckas med brottsförebyggande arbete är att människor och myndigheter samverkar. Det är allas ansvar att skapa en trygg närmiljö. Vi vill införa den 24- timmars klottergaranti som idag gäller i Stockholm. Centerpartiet vill att kommunen genomför en trygghetsundersökning om hur solnaborna upplever tryggheten i Solnas alla stadsdelar. Vi ska fortsätta med översyn och upprustning av gång- och cykelvägar, så man känner sig säker på kvällar och nätter. Ett exempel är att belysning vid gångvägar och i gångtunnlar fungerar väl. Parker och andra platser ska vara planerade på ett tryggt sätt. Vid all planering ska säkerhetstänkandet finnas med. Vi vill se fler trygghetsvandringar i hela Solna med förstärkt medverkan av lokalt boende för att fånga upp de boendes åsikter. Inför 24-timmars klottergaranti Parker och gångvägar ska vara planerade med trygghet i åtanke 15

16 Barn och ungdom Skola Kock i varje skola Vi vill skapa en skola där alla trivs och mår bra. Då lär man sig bättre. Centerpartiet i Solna vill genomföra en satsning för skolorna under kommande mandatperiod. Vår vision är att Solna ska ha Sveriges bästa skola inom 10 år. Miljön är viktig för att elever och personal ska trivas, då gör alla ett bättre jobb och lärandeprocesserna stimuleras. Eftersom man lär sig olika sätt är det viktigt att utbildning ska kunna genomföras som praktik eller genom lärlingsplatser. Solna gymnasium ska även erbjuda ett entreprenörsprogram. 16 Sveriges bästa skola inom 10 år Entreprenörsprogram på Solna gymnasium Upprustning av skolor och idrottshallar Maten ska lagas på skolan, en kock i varje skola Skolans olika miljöer ska inbjuda till trygghet och lust att lära. Skolverket kommer att inspektera idrottsämnet på grund av att barn rör sig för lite. Kommunens idrottslokaler ska locka till rörelse. Idag är underhållet av skolorna bristande och det är oacceptabelt. Vi i Centerpartiet vill förbättra och möjliggöra en översyn och omfattande renoveringar där detta krävs. Centerpartiet vill under kommande mandatperiod undersöka möjligheterna att anställa en kock i varje skola. Vi vill verka för att kök byggs om så att maten kan lagas på plats. Vårt mål är att det på sikt ska finnas en kock på varje skola. Maten ska tillagas av miljövänliga och närodlade råvaror. Alla ska vara med Elevhälsovården måste främjas. Vi vill att alla skolor har skolsköterska, kurator och specialpedagog i sina elevhälsoteam. Skolläkare och skolpsykolog ska också finnas tillgängligt för de elever som behöver detta. Under mandatperioden vill vi i Centerpartiet se över elevhälsosituationen på respektive skola genom ett nära samarbete med dem som arbetar i skolan. Centerpartiet vill lyssna och ta emot den kunskap som personalen har. Vi vill öka pedagogernas status.

17 Utveckla elevhälsovården Minst en specialpedagog på varje skola Ökat samarbete mellan politiker, personal, elever och vårdnadshavare Nolltolerans mot mobbning, trakasserier och språkvåld För att vi ska bli Sveriges bästa kommun vad det gäller skola tror vi i Centerpartiet på kommunikation och samarbete mellan politiker, pedagoger, elever och vårdnadshavare. Centerpartiet vill skapa möjligheter för rektorer och pedagoger att fortsätta sitt goda arbete där deras egna initiativ får möjlighet att gro och utvecklas. På så sätt kan vi hjälpa skolorna att konkretisera likabehandlingsplanerna, minska mobbing och öka kunskapsinhämtandet. Centerpartiet vill att nolltoler- ans ska råda mot mobbning, trakasserier och så kallat språkvåld. Fler frivilliga vuxna ska engageras i skolan, som till exempel rastvakter. Pensionärer som vill engagera sig kan vara till stor hjälp. Centerpartiet vill att samarbetet med flera olika organisationer stimuleras. Barnomsorg Centerpartiet i Solna vill att förskolor och daghem ska finnas i de områden där barnen bor. Gruppstorlekarna ska anpassas efter barnens behov och ålder. Vi vill också att miljöanpassad, närodlad och sund mat ska tillagas 17

18 på plats. Det är viktigt att barnen fortsatt får lära sig vikten av miljötänkande och hushållning med resurser. Här ser vi att Naturskolan i Överjärva kommer in som en samarbetspartner. Vi vill undersöka om det finns behov av nattdagis och om så är fallet verka för att det inrättas i Solna. Barn som far illa Det är viktigt att barn som är i behov av stöd får rätt stöd och hjälp i större utsträckning. Vi måste våga se och agera när vi möter barn som utsätts för fysisk och psykiskt misshandel. Barn som lever i familjer där missbruk förekommer behöver synliggöras av oss vuxna. Barn med olika funktionsnedsättningar måste få möjlighet att utredas och ges det stöd de har rätt till i större utsträckning. Detta åstadkommer vi med högre kompetens genom bland annat vidareutbildning av personal inom skola och barnomsorg. 18 Förskolor i närområdena där barnen bor Det är självklart att specialpedagoger och kuratorer finns tillgängliga för alla barn och ungdomar. Vi vill tillföra resurser så att all personal får kompetens att se barn som far illa beroende på sociala omständigheter eller funktionsnedsättningar. Ett stort ansvar vilar på personalen och därför behöver de känna att kommunen ställer sig på barnens sida. Dessutom vet vi att tidiga insatser är av samhällsekonomiskt intresse. Det ska vara gott att leva i Solna för alla! Barn som bor i familjehem får inte flyttas runt hur som helst. Familjehemmen behöver utbildning och handledning för att ge barnen bästa möjliga trygghet. Vi vill även arbeta för att svenska barn som far illa ska kunna adopteras. Barnen själva uttrycker ofta att en stor del i otryggheten ligger i just risken att bli omplacerad. Barnets bästa ska alltid stå i centrum. Ensamma flyktingbarn bör få komma till värdfamiljer direkt utan att behöva bo i baracker. De har alla traumatiska upplevelser med sig och behöver stabila vuxenrelationer som kan hantera barnens omständigheter. Solna tar idag emot en stor del av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Vi vill arbeta för att Barnens bästa ska stå i centrum Mer resurser så att all personal får kompetens att se barn som far illa Ensamma flyktingbarn bör få komma direkt till värdfamiljer flera kommuner i landet tar sin del av mottagandet.

19 Äldre och vård Trygghet och valfrihet Centerpartiet i Solna vill öka tryggheten för de äldre. Vi stödjer de äldres rätt att själva få välja vårdföretag. Vi anser också att par som önskar bo tillsammans ska få denna möjlighet; individuella lösningar ska användas när så är möjligt. Dagens pensionärer har ofta en god hälsa, är aktiva och vill känna sig delaktiga i samhället. Vi vill därför finna moderna och trygga lösningar. Eftersom det är självklart att alla äldreboenden ska vara brandsäkra, bör en översyn göras. I Solna ska det vara möjligt att på frivillig basis få dela med sig av sin långa livserfarenhet inom barnomsorgen, skola, vård och företagande. Centerpartiet vill skapa en plattform där pensionerade företagare genom mentorskap hjälper andra att starta och driva företag i sann entreprenörsanda. Vi ska ta tillvara den resurs som de äldre utgör. Centerpartiet i Solna välkomnar privata och kooperativa initiativ inom äldreomsorgen. Det Översyn av brandsäkerhet i äldreboenden Fler trygghetsboenden Utökat anhörigstöd ska vara möjligt att sköta sin omsorg som ett enmansföretag där kanske en anhörig är personal. Detta kan ibland vara ett önskemål om familjen lever i generationsboende. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden. Vi vill också satsa på trygghetsboende där vi uppfattar att det finns ett behov av fler platser. Vi vill verka för ett förbättrat och utökat anhörigstöd. Äldreboenden För de äldre som väljer att inte längre bo hemma ska vi kunna erbjuda alternativ. Solna ligger långt framme och det stödjer vi i Centerpartiet. Den valfrihet som gäller i att välja vård- företag ska även innefatta rätten att välja behandlingsform. Föredrar man alternativa behandlingsformer, som alternativ eller komplement till skolmedicinen, ska man ha rätt att välja dessa. Vi vill att maten tillagas av närodlade, miljöanpassade råvaror. Här ska det också finnas utrymme för att själv delta i matlagning och bakning. Vi vill att de äldre ska få större möjlighet att välja mat och dryck som de uppskattar. I framtiden kommer vi också att se personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver ett anpassat äldreboende och i den här gruppen behöver vi vara lite alerta. Asperger och ADHD är ännu inte vanligt bland personer över 65 år. Vuxenpsykiatrin vittnar om att antalet äldre personer som får diagnos Närodlad, miljöanpassad mat Anpassade boenden för äldre med exempelvis Asperger eller ADHD 19

20 ökar och därför bör vi i Solna redan nu skapa ett sådant boende. Det finns privata företag som redan idag driver sådan omsorgsverksamhet. Privata och kooperativa vårdgivare Med fler vårdgivare i privat och kooperativ regi är det möjligt att öka personalens inflytande över sina arbeten. Det skapar också möjligheter att öka andelen kvinnligt företagande, vilket är allt för lågt. Med fler företag inom vården finns det fler arbetsgivare för personalen att välja mellan. Det förbättrar även löneutvecklingen, inte minst för yrkesgrupper där det finns många kvinnor. För att främja vårdföretagande är det framförallt viktigt att små aktörer inte missgynnas vid upphandlingar. Entreprenörskap inom vården Utveckla seniorträffarna Senioraktiviteter Vi vill stödja och utveckla de seniorträffar som ordnas. I takt med Solnas tillväxt behövs fler. Fler aktörer, studieförbund eller pensionärsföreningar, får gärna delta i verksamheten. Det är viktigt att man har nära till träffarna, eftersom äldre kan ha svårt att ta sig längre sträckor. Framtiden visar också behov av ett aktivt liv, dagens äldre springer orientering, reser till Italien, fjällvandrar, spelar musik, sjunger, går på fotboll, åker på skidresor och så vidare. Det är viktigt för hälsan att få fortsätta ägna sig åt sina intressen. Stöd i livets slutskede Palliativ vård är vård i livets slutskede med fokus på att upprätthålla funktioner, livskvalitet och ett värdigt liv. Grunden är lindring av smärta och andra plågor men också att ge stöd till anhöriga. Det är viktigt att inte glömma denna vård när resurserna fördelas. Vi ser att entreprenörer kan bidra. Det är viktigt med vård i livets slutskede 20

21 Kultur och fritid Kulturen bygger broar Solna behöver ett starkt och kreativt kulturliv. Centerpartiet vill att Solna ska bli känt även som en kulturstad. Möjligheter att uppleva kultur i olika former och möjligheter att delta i skapande ska finnas i hela kommunen. Därför är tillgången till mötesplatser så viktig. Öppna mötesplatser, tillgängliga för såväl föreningslivet som privat initiativ ska finnas i alla kommundelar. Ett kulturhus planeras i Solna. Det blir en viktig mötesplats för kulturskolan och Solnas många kulturutövande. Vi får också tillgång till lokaler och scener för olika arrangemang huset kommer att fungera som ett allaktivitetshus med plats för spelningar, teaterföreställningar och andra kulturarrangemang. Föreningsliv Mötesplatser i alla stadsdelar - fler möteslokaler för föreningar Ett kreativt kulturhus som ett allaktivitetshus med plats för events nom det egna skapandet ge identitet och mening. Solna är en framgångsrik idrottsstad. Det är viktigt att vi har en långsiktig plan för underhåll av våra idrottsanläggningar. Idrottsföreningarna är viktiga för att ge gemenskap och främja hälsan, och har därför en viktig samhällsfunktion. Utöver det rika föreningslivet i Solna har också folkbildningen en viktig plats att fylla. Genom folkbildningens och studieförbundens bidrag till ökad bildning och viktiga sociala kontakter ges också bidrag till en god folkhälsa. Stödet till folkbildnigen bör därför återinföras. Även den som inte är engagerad i en förening kan bidra till att ordna viktiga fritidsaktiviteter. Centerpartiet vill införa snabba slanten, där Bättre underhåll av idrottsanläggningar Stärk föreningsliv och folkbildning Snabba slanten en särskild möjlighet till stöd för den som vill ordna en särskild aktivitet, oavsett om man är föreningsaktiv eller inte Ett rikt kulturliv bidrar till möten mellan såväl generationer som möten mellan människor med olika kulturbakgrund. Kulturen kan geden som vill ordna aktiviteter, exempelvis disco, konserter, innebandyturnering eller liknande har möjlighet att söka en mindre summa i stöd. Friskvårdscentrum Vi vill satsa på ett friskvårdscentrum i Solna. Vid grustaget norr om Bagartorp finns det idag planer för bland annat fotbollsplaner och tennishall. Där vill vi skapa ett friskvårdscentrum med aktiviteter för hela familjen. Det kan finnas gym, bastu, plats för yoga eller innebandy, jogging, massage, dans och mycket annat. Kanske blir det café med ekologisk 21

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

FÖr ett grönare Solna

FÖr ett grönare Solna FÖr ett grönare Solna Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Hej! I Centerpartiets handlingsprogram 2014-2018 kan du läsa mer om hur vi vill göra Solna till en grönare stad, där människor trivs bättre. Centerpartiet

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Centerpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Parker och grönområden utgör välbehövlig plats för återhämtning

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Danderyd och miljön 2015-2018

Danderyd och miljön 2015-2018 Naturskyddsföreningens Valenkät 2014 Parti: Moderaterna i Danderyd Kontaktperson: Olle Reichenberg, kommunalråd, tel 08-568 910 10, olle.reichenberg@moderat.se Danderyd och miljön 2015-2018 Danderyds kommun

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vi utvecklar Täby grönt

Vi utvecklar Täby grönt Vi utvecklar Täby grönt Stolpaskogen som naturreservat Behåll Gripsvall obebyggt Bevara Näsby slottspark Galoppfältet- klimatsmart kommundel Giftfri skola och barnomsorg 10-minuters trafik på Roslagsbanan

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014

Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo möjligheternas kommun! Socialdemokraternas valmanifest för perioden 2011-2014 Ockelbo, möjligheternas kommun.. Den 19 september är det val. Då avgör du, jag och alla andra som röstar hur den politiska

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Till dig som bor i nacka

Till dig som bor i nacka Till dig som bor i nacka Oss kan du rösta på i kommunvalet 14 september. Fr v: Ingmar Sahlgren, Johan Krogh, Christine Lorne, Björn Strehlenert, Hans Peters, Mia Wallgren, Claes Tarras Ericsson, Håkan

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer