Kommunalt handlingsprogram Centerpartiet i Solna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna"

Transkript

1 Kommunalt handlingsprogram Centerpartiet i Solna

2 Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24 Carl Eric Ericsson s. 9 t..v. Magnus Persson s. 1, 6, 11 t.v. Ej känt s. 3

3 Centerpartiet Alliansens gröna röst i Solna Hej! Jag heter Magnus Andersson. Jag kan inte lova dig guld och gröna skogar. Däremot lovar jag och Centerpartiet dig att göra allt vi kan för att Solna ska ha Sveriges bästa skola, fortsätta underlätta för Solnas företag och utveckla Solna till en hållbar kommun. Innehållsförteckning Demokrati 4 Miljö 5 I vårt valmanifest kan du läsa om varför vi vill vara med och leda Solna. Vi i Alliansens gröna röst kommer att driva frågor som att skapa ett entreprenörsprogram på Solna gymnasium, energieffektivisera Solna kommun och att få en kock till varje skola. Vi gör det för att vi vet att många Solnabor uppskattar våra grönområden, Solnas låga arbetslöshet och vill att våra barn och unga ska ges den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat. Trafik 8 Jobb, företagande och tillväxt 11 Boende 13 Barn och ungdom 16 Äldre och vård 19 Kultur och fritid 21 Integration 23 Magnus Andersson Ekonomi 24 3

4 Demokrati Delaktighet och medansvar En förutsättning för att ett samhälle ska bli framgångsrikt är att varje människa är delaktig och har ett medansvar. Den enskilde har ett ansvar för att säga sin mening och försöka påverka sin situation innan ett viktigt beslut fattas. En öppen dialog mellan medborgare och förtroendevalda är en självklarhet för oss inom Centerpartiet, som vill ha en öppen beslutsprocess och ett ökat deltagande från oss Solnabor. Ett sätt att engagera är att anordna möten i stadsdelarna för kommunens innevånare om aktuella frågor. Makten ska byggas underifrån. Ett exempel på detta är att vi vill att skolor ska drivas av lokala styrelser med inflytande från alla berörda, men där lärarna står för pedagogiken. Ny teknik öppnar upp för bättre dialog. Centerpartiet i Solna driver frågan om att webbsända kommunfullmäktiges möten för att ge medborgarna bättre möjlighet att följa den politiska debatten i staden. Kommunen bör även skicka ut tryckt information några gånger per år, för att anpassa informationen även till dem som inte använder internet. Jämställdhet och likabehandling Både män och kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön i Sverige. Fortfarande är det dock kvinnorna som har de lägsta lönerna och utför mycket av det obetalda arbetet i hemmet. Att förändra detta är viktigt, här vill vi sätta till resurser för att möjliggöra detta. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter, där man är främst människa och inte kvinna eller man. Jämställdhet är en demokratifråga, värderingar som syftar till jämställdhet ska genomsyra all verksamhet inom kommunen. Redan i förskolan är det viktigt med ett genusperspektiv, här grundläggs annars lätt skillnader mellan kön. Centerpartiet vill därför att jämställdhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i individen och vara ett naturligt inslag i förskolan, grundskolan, gymnasiet, högskolan/universitetet och på arbetsplatser. Möten med medborgarna i Solnas stadsdelar Webbsända fullmäktigemöten Informationsblad till Solnaborna Stöd till kvinno-/mansjourernas arbete 4

5 Miljö Miljövänliga transporter Solnas största miljöproblem är trafiken. Biltrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller. Fossildrivna bilar bidrar till växthuseffekten. Ett sätt att minska privatbilismen är genom bilpooler. De åtgärder vi i Centerpartiet vill genomföra på trafikområdet kommer också att förbättra miljön. Satsa på konceptet med bilpool, gärna med elbilar Kommunala laddstolpar för elbilar Kommunens egna transporter ska vara klimatneutrala Bilpooler kan minska behovet att äga en egen bil vilket stöds av kommunen redan idag. Vi ser gärna utveckling med även eldrivna bilar i bilpoolerna. Dessutom vill vi att kommunen underlättar för elbilar genom att sätta upp laddstolpar. Vi anser att det är självklart att kommunens egna transporter och resor ska vara klimatneutrala. Redan idag sköts en stor del med tåg, tunnelbana eller tjänstecykel. Resterande del ska klimatkompenseras. Kommunen bör ställa krav på utbildning i eco-driving för alla bilförare hos underleverantörer för transporttjänster. Grönområden och parker Solnas grönområden behöver en ny tydlig plan för framtiden. Centerpartiet har motionerat om framtagande av en ny grönplan eftersom den nuvarande planen är från Motionen har besvarats positivt och arbetet på en ny plan ska påbörjas. Grönplanen ska ha samma status som en vanlig detaljplan upprättad inför byggnation. Parker och naturområden måste få ett tydligt skydd mot framtida exploatering. Även små grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden i den byggda miljön, och måste ha förbindelse genom ekologiska passager med omgivande naturområden. En ny grönplan ska arbetas fram, med samma status som detaljplaner Bevara Solnas gröna parker Värna grönstråk/ekologiska passager som går genom Solna 5

6 Solnas grönområden och parker är även viktiga för människors hälsa och välbefinnande. Vi anser att parkkulturen har stora möjligheter till utveckling i samarbete med medborgarna. Fler parker skulle kunna bli lika välbesökta som Hagaparken eller Skytteholmsfältet. Genom att utveckla användandet av grönområdena i Solna kan staden bli ett grönt regionalt centrum. Ett nytt värmekraftverk bör placeras på annan plats än i Kymlinge/Ursvik Genomför en energikartläggning och ta fram en kommunal energisparstrategi med åtgärder för att minska energibehovet Fjärrvärmeförsörjning Vi ser positivt på värmekraftverk, däremot motsätter vi oss planerna på att bygga ett värmekraftverk i skogen i Kymlinge/Ursvik. Vi anser att föreslagen placering är olämplig. Andra alternativ så som energieffektivisering av bostäder och lokaler, samarbete med fler kommuner än bara Sundbyberg eller ett öppnande av Norrenergis fjärrvärmenät för andra leverantörer har inte utretts tillräckligt väl. En ordentlig energikartläggning av byggnaderna i kommunen kan säkerligen visa att det går att spara energi. Energieffektivisering ska vara grunden för en grön energistrategi för hela Solna. 6

7 Utan rätt kunskap kan man inte sortera rätt Med den nya avfallsplanen har Solna höga ambitioner när det gäller sopsortering och återvinning. I Hagalund pågår ett projekt som visar att även mindre informationsinsatser är ett bra första steg. Det arbtet ska fortsätta och nya metoder utvecklas för en ännu bättre hantering av stadens avfall. Renhållning och sopsortering på kommunens marker måste fungera. Centerpartiet vill att insamlingen av matavfall ökar och att möjligheten för tillverkning av biogas från avfallet utreds. Miljöarbetet är en viktig fråga som vi anser ska grundas redan i förskoleåldern genom att barnen vistas i naturen och senare även genom bra och intressant utbildning om miljö i skolan. Utveckla arbetet med återvinning och sophantering Utred möjligheten för tillverkning av mer biogas från avfall Nya vänorter för miljöns skull Miljövänorter Solna ska vara Sveriges bästa miljökommun. I många mindre utvecklade länder finns väldigt billiga klimatvinster att göra, varje satsad krona i de fattigaste länderna ger tio gånger större sänkning av klimatfarliga utsläpp än i Sverige. Centerpartiet vill därför att Solna utvecklar sina vänortssamarbeten till att även innefatta orter i världens fattigare länder kanske en stad eller region i Bangladesh? Då kan vi dela miljö- och klimatteknik med dem. 7

8 Trafik Färre och miljövänligare bilar på Solnas gator Centerpartiet i Solna har i många år arbetat för en god miljö i staden. Ett stort problem i Solna är all biltrafik. I Solna är bilarna den största källan till luftföroreningar, buller och partiklar. Fossildrivna bilar bidrar starkt till växthuseffekten. Vi vill fortsätta att arbeta för en god och hälsosam miljö genom att begränsa genomfartstrafiken. Breda trafikleder och järnvägsspår skapar barriärer för cyklande och gående, och avskiljer människor i olika stadsdelar från varandra. positivt på att utreda genomfartsavgifter i Solna, gärna i samarbete med Sundbyberg. Planera för minskad genomfartstrafik med bil Överväg trängselavgifter tillsammans med Sundbyberg Överdäckning av Bergshamraleden och delar av Frösundaleden Huvudstaleden i en lång tunnel med grönt tak Lokalt i Solna bör Huvudstaleden byggas i en lång tunnel med grönt tak. Vi vill även se en överdäckning av Bergshamraleden och delar av Frösundaleden samt användning av tyst asfalt på fler bullerstörda sträckor. Tvärbanan och annan spårtrafik Vi ser mycket positivt på den pågående utbyggnaden av nya Tvärbanan. För oss är det självklart att den ska byggas till Bergshamra för anslutning till tunnelbanan och Roslagsbanan. Alla kontorsarbetsplatser är positivt för företagandet i Solna, men skapar tyvärr stora miljöproblem genom all trafik som uppstår. Samarbetsprojekten med företagen om att minska bilpendlandet ska utökas. Fortsatt utbyggd kollektivtrafik minskar också bilanvändandet. Vi i Centerpartiet vill genomföra en övergripande trafikundersökning för att förutsättningslöst se vilka lösningar som passar Solna bäst. Vi ser 8

9 Centerpartiet vill se tunnelbana från Odenplan över Karolinska sjukhuset till Solna centrum och på längre sikt även till Bergshamra. Denna kommer att behövas när Norra stationsområdet blir ett av de mest tätbefolkade i Sverige. Endast spårvagn vore här kapacitetsmässigt sämre och kan därför bara fungera som komplement. I andra sammanhang kan spårvagnsutbyggnad passa bättre, exempelvis på sträckan Solna- Östermalm-Lidingö. Spårbilar är ett annat intressant alternativ för kommunikationer till exempel på området KS/ KI, KTH och Stockholms Universitet. Vi vill att det befintliga spåret i Värtabanan ska kunna användas för att ge en gen anknytning mellan universiteten, exempelvis för duospårväg eller som en ny gren på Roslagsbanan. Mälarbanan är en stor barriär mellan centrala Solna och Huvudsta, överdäckning eller tunnellösning bör övervägas. På sikt vill vi helst se en pendeltågs- Bygg ut spårbunden trafik med tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och spårbilar Utred möjlighet till överdäckning eller tunnellösning för Mälarbanan station i Huvudsta/Tomteboda, gärna med bytesmöjlighet till tunnelbanan i Västra Skogen. Vi vill att Solna cyklar Vi vill se en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet, bättre vägvisning och förbättrat underhåll och utvidga det hyrcykelsystem ( Alvedoncyklarna ) som finns i Stockholms stad till Solna. 9

10 Väl fungerande vinterskötsel av gångvägar och trottoarer Gångbro vid Ålkistan Kollektivtrafik med elfärja 10 Bättre vägvisning för cyklister Fler och säkrare cykelvägar Hyrcyklar i Solna Offentliga cykelpumpstationer Inför cykelhuvudleder i trafikplaneringen för bättre framkomlighet Offentliga cykelpumpar gör att det är lätt att hålla sin cykel i bra skick. Att det planeras för cykling redan vid byggplaner är för oss en självklarhet. Kvaliteten på cykelvägarnas utformning varierar tyvärr cyklister stannas flera gånger i följd vid stoppljus för att trycka på knappar, leds genom skymda kurvor eller nära väntande vid busskurer. Detta skulle aldrig accepteras av bilister. Centerpartiet vill införa begreppet cykelhuvudled i trafikplaneringen. Cykelhuvudleder är cykelvägar där cyklister smidigt ska kunna ta sig längre sträckor, anpassade för hög fart (upp till 30 km/h i medelhastighet) och omkörningar, med ingen eller endast väl anpassad rödljussignalering. Dessa åtgärder skulle öka framkomligheten på cykel både för Solnabor och genomfartscyklister. Till att börja med bör cykellederna utmed Solnavägen, E4:an, Enköpingsvägen, Bergshamravägen, Norrtäljevägen och delar av Frösundaleden få denna status och anpassas fysiskt. Gångtrafikanter och kollektivtrafik på vattnet Det är viktigt att gångvägar och trottoarer är farbara även vintertid. Det minskar risken för olyckor och gör att alla vågar sig ut. Centerpartiet arbetar för att det byggs en gångbro vid Ålkistan för att underlätta för gående utefter Brunnsviken. Vi vill också satsa på kollektivtrafik på vattnet, exempelvis med elektriska färjor över Brunnsviken.

11 Jobb, företagande och tillväxt Företagande är grunden Näringsliv och företagande är grunden för ett blomstrande samhälle. Sverige ska därför bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. Vi vill sätta Solna på kartan. Solna stad ska symboliseras av att vi välkomnar entreprenörer och företagare. Ökad företagsamhet står högt på Centerpartiets prioriteringslista. Vårt mål är att göra företagande till en lika naturlig sysselsättning som förvärvsarbete. Vi vill se ett företagsamt Sverige med många småföretagare, god tillgång på riskkapital och låga administrativa kostnader. För att nå dit behöver vi bland annat mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter. Solna ska symboliseras av att vi välkomnar entreprenörer och företagare Mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter Utbildad till entreprenör Solna gymnasium ska erbjuda ett entreprenörsprogram. Centerpartiet tänker sig en gymnasial utbildning där eleverna får kunskap i hur man startar och driver företag, där målsättningen är fortsatt verksamhet efter examen. Varje elev ska få en egen mentor som själv är företagare och delar med sig av sina nätverk och kunskaper. Vi skulle kunna ge 30 nya företagare examen varje år. I ett tioårsperspektiv kan dessa Entreprenörsutbildning på Solna gymnasium ungdomsföretag växa och skapa ännu mer tillväxt och fler arbetstillfällen i staden. Många av landets stora företag har skapats i det lilla, något vi vill se i Solna. Jobben finns i små företag Små företag har den största potentialen när det gäller att skapa nya jobb. Om varje småföretagare vågade anställa ytterligare en person skulle många nya arbetstillfällen skapas. Många av våra företagsfrämjande satsningar riktas därför mot just små företag. Det handlar generellt om lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig och för existerande småföretag att växa. Ett sätt att underlätta, är att upphandlingar förenklas och görs mindre i omfång, så att även små företag har möjlighet att lämna anbud. 11

12 re och mindre verkstadsföretag kan etablera sig. Många enmansföretagare, behöver varandra. Vi tror att ett hantverkshus kan öka kontaktytorna mellan de olika yrkesgrupperna. Exempelvis kan då en plåtslagare och en rörmokare skapa nätverk som leder till ökad produktivitet och kvalitet på utförda arbeten. Anpassad upphandling för mindre företag Motivationsprogram för entreprenörskap Större möjlighet att driva företag inom vård, skola och omsorg Verka för byggande av ett hantverkshus Uppmuntra företagande Centerpartiet vill satsa på kvinnors och ungdomars nyföretagande bland annat genom ett motivationsprogram för entreprenörskap, avknoppningsstöd och större möjligheter att driva företag inom offentlig sektor. Centerpartiet anser att det behövs någon form av hantverkshus i Solna, en plats där hantverka- 12

13 Boende Bygg bostäder och förbättra befintliga bostadsområden Det är främst bostäder som behövs inte kontor. Centerpartiet i Solna föreslår att man undersöker möjligheten att bygga bostäder på mark avsedd för kontor. Det ska finnas balans i bostadsbeståndet. Vi ser också att utbyggnadstakten kommer minska något från dagens 2000 nybyggda bostäder om året, när all utbyggnad måste ske som förtätningar. Det ska finnas bostäder med olika storlekar och upplåtelseformer till exempel småhus, ägarlägenheter, bostadsrätter och hyreslägenheter. Man måste ha chansen att välja hur man vill bo. Framför allt vill vi verka för att unga får möjlighet till ett första boende. Självklart ska vi bygga och skapa gröna lungor. Du som bor i Solna ska ha nära till en välskött och grön oas. Lika självklart ska alla hus, nya som gamla, vara miljöanpassade och vi vill göra en särskild satsning på att renovera befintliga äldre hyreshus. Områden med hus byggda på 60-talet är nu i behov av upprustning och inte minst energieffektivisering, samtidigt som de kan göras attraktivare. Bygg fler hyresrätter och ägarlägenheter Utbyggnaden av Solna ska fortsätta, men takten kommer att minska något Renovera och rusta upp i områden från 60-talet för att skapa energieffektiva och attraktiva kommunala bostäder 13

14 Ett Solna med gröna parker och naturområden Vi påverkas mer än vad vi kan tro av den miljö vi lever i. Miljön är helheten, allt från gröna parker, vänligt bemötande, bra service, innehållsrik fritid till en företagarvänlig struktur i kommunen. Vi vill satsa mer på boendemiljön genom fler 14 koloniträdgårdar, friskvårdscentrum och promenadstigar. Våra gröna lungor är viktiga, både små och stora som Nationalstadsparken. Det är viktigt att alla har en närpark för rekreation och avkoppling, så man kan uppleva naturen på nära håll. Centerpartiet har motionerat om en ny grönplan, den nu gällande är från 1991 och kommunfullmäktige har beslutat om att en ny plan ska tas fram. Det är viktigt att parker och naturområden är väl underhållna, därför vill vi under nästa mandatperiod utöka budgeten för parkskötsel. Obebyggd mark behöver inte alltid bebyggas, utan kan förbättras till grönområden. Två exempel är norr om Råstasjön och Järva/Ursvik, som gör sig bäst orörda. Bevara våra viktiga naturområden Fler koloniträdgårdar, friskvårdscentrum och promenadstigar Nationalstadsparken ska förbli en grön oas för oss alla och inte naggas i kanterna Utökad budget för parkskötsel Stadsplanering Det är viktigt att planeringen av byggnationen sker mer på kommuninvånarnas snarare än byggbolagens villkor och att förtätningar är välplanerade. Planeringen av nya områden behöver göras tillgängligare för fler medborgare och med längre remisstid. Som en följd av detta kommer också planeringen att bli mer genomtänkt och utbyggnad av service med kommunikationer, dagis, skolor, vård och så vidare bättre integreras i planeringen. Ett miljöanpassat byggnadstänkande måste prioriteras. Den nya grönplanen måste få större tyngd i planeringen. Smarta lösningar för avfallshantering, energibesparing och uppvärmning behövs. Det är även viktigt att nya byggnader får en god anslutning till kollektivtrafik och tillgång till bra cykelparkering. Det är viktigt att bostadsområden planeras på ett sätt så att avgaser och buller minimeras, eftersom ljud- och luftföroreningar är störande och en orsak till hälsoproblem. Barn är särskilt känsliga. Centerpartiet i Solna vill bevara den stadskänsla

15 Planeringen av nya områden behöver göras tillgängligare för medborgarna Smarta lösningar för avfallshantering, energibesparing och uppvärmning behövs Skapa goda boendemiljöer utan avgaser och buller Bevara och sprid stadskänslan i Råsunda som finns i Råsundaområdet och Skytteholm, och även sprida den till angränsande stadsdelar. Vissa områden ska tydligt pekas ut som gröna, bland annat södra Huvudsta och Västra skogen - Solnas green valley. Fler grönytor skulle kunna sparas genom att göra en riktad förtätning och kanske bygga höga men smala hus. Centerpartiet i Solna vill skapa en levande torgmiljö, och underlätta för fungerande torghandel. Konst i gatumiljön är också viktigt. Ett tryggt Solna Centerpartiet arbetar för att det ska vara tryggt att leva och bo i Solna. Ett lokalt och brett engagemang är viktigt i det brottsförebyggande arbetet. En förutsättning för att lyckas med brottsförebyggande arbete är att människor och myndigheter samverkar. Det är allas ansvar att skapa en trygg närmiljö. Vi vill införa den 24- timmars klottergaranti som idag gäller i Stockholm. Centerpartiet vill att kommunen genomför en trygghetsundersökning om hur solnaborna upplever tryggheten i Solnas alla stadsdelar. Vi ska fortsätta med översyn och upprustning av gång- och cykelvägar, så man känner sig säker på kvällar och nätter. Ett exempel är att belysning vid gångvägar och i gångtunnlar fungerar väl. Parker och andra platser ska vara planerade på ett tryggt sätt. Vid all planering ska säkerhetstänkandet finnas med. Vi vill se fler trygghetsvandringar i hela Solna med förstärkt medverkan av lokalt boende för att fånga upp de boendes åsikter. Inför 24-timmars klottergaranti Parker och gångvägar ska vara planerade med trygghet i åtanke 15

16 Barn och ungdom Skola Kock i varje skola Vi vill skapa en skola där alla trivs och mår bra. Då lär man sig bättre. Centerpartiet i Solna vill genomföra en satsning för skolorna under kommande mandatperiod. Vår vision är att Solna ska ha Sveriges bästa skola inom 10 år. Miljön är viktig för att elever och personal ska trivas, då gör alla ett bättre jobb och lärandeprocesserna stimuleras. Eftersom man lär sig olika sätt är det viktigt att utbildning ska kunna genomföras som praktik eller genom lärlingsplatser. Solna gymnasium ska även erbjuda ett entreprenörsprogram. 16 Sveriges bästa skola inom 10 år Entreprenörsprogram på Solna gymnasium Upprustning av skolor och idrottshallar Maten ska lagas på skolan, en kock i varje skola Skolans olika miljöer ska inbjuda till trygghet och lust att lära. Skolverket kommer att inspektera idrottsämnet på grund av att barn rör sig för lite. Kommunens idrottslokaler ska locka till rörelse. Idag är underhållet av skolorna bristande och det är oacceptabelt. Vi i Centerpartiet vill förbättra och möjliggöra en översyn och omfattande renoveringar där detta krävs. Centerpartiet vill under kommande mandatperiod undersöka möjligheterna att anställa en kock i varje skola. Vi vill verka för att kök byggs om så att maten kan lagas på plats. Vårt mål är att det på sikt ska finnas en kock på varje skola. Maten ska tillagas av miljövänliga och närodlade råvaror. Alla ska vara med Elevhälsovården måste främjas. Vi vill att alla skolor har skolsköterska, kurator och specialpedagog i sina elevhälsoteam. Skolläkare och skolpsykolog ska också finnas tillgängligt för de elever som behöver detta. Under mandatperioden vill vi i Centerpartiet se över elevhälsosituationen på respektive skola genom ett nära samarbete med dem som arbetar i skolan. Centerpartiet vill lyssna och ta emot den kunskap som personalen har. Vi vill öka pedagogernas status.

17 Utveckla elevhälsovården Minst en specialpedagog på varje skola Ökat samarbete mellan politiker, personal, elever och vårdnadshavare Nolltolerans mot mobbning, trakasserier och språkvåld För att vi ska bli Sveriges bästa kommun vad det gäller skola tror vi i Centerpartiet på kommunikation och samarbete mellan politiker, pedagoger, elever och vårdnadshavare. Centerpartiet vill skapa möjligheter för rektorer och pedagoger att fortsätta sitt goda arbete där deras egna initiativ får möjlighet att gro och utvecklas. På så sätt kan vi hjälpa skolorna att konkretisera likabehandlingsplanerna, minska mobbing och öka kunskapsinhämtandet. Centerpartiet vill att nolltoler- ans ska råda mot mobbning, trakasserier och så kallat språkvåld. Fler frivilliga vuxna ska engageras i skolan, som till exempel rastvakter. Pensionärer som vill engagera sig kan vara till stor hjälp. Centerpartiet vill att samarbetet med flera olika organisationer stimuleras. Barnomsorg Centerpartiet i Solna vill att förskolor och daghem ska finnas i de områden där barnen bor. Gruppstorlekarna ska anpassas efter barnens behov och ålder. Vi vill också att miljöanpassad, närodlad och sund mat ska tillagas 17

18 på plats. Det är viktigt att barnen fortsatt får lära sig vikten av miljötänkande och hushållning med resurser. Här ser vi att Naturskolan i Överjärva kommer in som en samarbetspartner. Vi vill undersöka om det finns behov av nattdagis och om så är fallet verka för att det inrättas i Solna. Barn som far illa Det är viktigt att barn som är i behov av stöd får rätt stöd och hjälp i större utsträckning. Vi måste våga se och agera när vi möter barn som utsätts för fysisk och psykiskt misshandel. Barn som lever i familjer där missbruk förekommer behöver synliggöras av oss vuxna. Barn med olika funktionsnedsättningar måste få möjlighet att utredas och ges det stöd de har rätt till i större utsträckning. Detta åstadkommer vi med högre kompetens genom bland annat vidareutbildning av personal inom skola och barnomsorg. 18 Förskolor i närområdena där barnen bor Det är självklart att specialpedagoger och kuratorer finns tillgängliga för alla barn och ungdomar. Vi vill tillföra resurser så att all personal får kompetens att se barn som far illa beroende på sociala omständigheter eller funktionsnedsättningar. Ett stort ansvar vilar på personalen och därför behöver de känna att kommunen ställer sig på barnens sida. Dessutom vet vi att tidiga insatser är av samhällsekonomiskt intresse. Det ska vara gott att leva i Solna för alla! Barn som bor i familjehem får inte flyttas runt hur som helst. Familjehemmen behöver utbildning och handledning för att ge barnen bästa möjliga trygghet. Vi vill även arbeta för att svenska barn som far illa ska kunna adopteras. Barnen själva uttrycker ofta att en stor del i otryggheten ligger i just risken att bli omplacerad. Barnets bästa ska alltid stå i centrum. Ensamma flyktingbarn bör få komma till värdfamiljer direkt utan att behöva bo i baracker. De har alla traumatiska upplevelser med sig och behöver stabila vuxenrelationer som kan hantera barnens omständigheter. Solna tar idag emot en stor del av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Vi vill arbeta för att Barnens bästa ska stå i centrum Mer resurser så att all personal får kompetens att se barn som far illa Ensamma flyktingbarn bör få komma direkt till värdfamiljer flera kommuner i landet tar sin del av mottagandet.

19 Äldre och vård Trygghet och valfrihet Centerpartiet i Solna vill öka tryggheten för de äldre. Vi stödjer de äldres rätt att själva få välja vårdföretag. Vi anser också att par som önskar bo tillsammans ska få denna möjlighet; individuella lösningar ska användas när så är möjligt. Dagens pensionärer har ofta en god hälsa, är aktiva och vill känna sig delaktiga i samhället. Vi vill därför finna moderna och trygga lösningar. Eftersom det är självklart att alla äldreboenden ska vara brandsäkra, bör en översyn göras. I Solna ska det vara möjligt att på frivillig basis få dela med sig av sin långa livserfarenhet inom barnomsorgen, skola, vård och företagande. Centerpartiet vill skapa en plattform där pensionerade företagare genom mentorskap hjälper andra att starta och driva företag i sann entreprenörsanda. Vi ska ta tillvara den resurs som de äldre utgör. Centerpartiet i Solna välkomnar privata och kooperativa initiativ inom äldreomsorgen. Det Översyn av brandsäkerhet i äldreboenden Fler trygghetsboenden Utökat anhörigstöd ska vara möjligt att sköta sin omsorg som ett enmansföretag där kanske en anhörig är personal. Detta kan ibland vara ett önskemål om familjen lever i generationsboende. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden. Vi vill också satsa på trygghetsboende där vi uppfattar att det finns ett behov av fler platser. Vi vill verka för ett förbättrat och utökat anhörigstöd. Äldreboenden För de äldre som väljer att inte längre bo hemma ska vi kunna erbjuda alternativ. Solna ligger långt framme och det stödjer vi i Centerpartiet. Den valfrihet som gäller i att välja vård- företag ska även innefatta rätten att välja behandlingsform. Föredrar man alternativa behandlingsformer, som alternativ eller komplement till skolmedicinen, ska man ha rätt att välja dessa. Vi vill att maten tillagas av närodlade, miljöanpassade råvaror. Här ska det också finnas utrymme för att själv delta i matlagning och bakning. Vi vill att de äldre ska få större möjlighet att välja mat och dryck som de uppskattar. I framtiden kommer vi också att se personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver ett anpassat äldreboende och i den här gruppen behöver vi vara lite alerta. Asperger och ADHD är ännu inte vanligt bland personer över 65 år. Vuxenpsykiatrin vittnar om att antalet äldre personer som får diagnos Närodlad, miljöanpassad mat Anpassade boenden för äldre med exempelvis Asperger eller ADHD 19

20 ökar och därför bör vi i Solna redan nu skapa ett sådant boende. Det finns privata företag som redan idag driver sådan omsorgsverksamhet. Privata och kooperativa vårdgivare Med fler vårdgivare i privat och kooperativ regi är det möjligt att öka personalens inflytande över sina arbeten. Det skapar också möjligheter att öka andelen kvinnligt företagande, vilket är allt för lågt. Med fler företag inom vården finns det fler arbetsgivare för personalen att välja mellan. Det förbättrar även löneutvecklingen, inte minst för yrkesgrupper där det finns många kvinnor. För att främja vårdföretagande är det framförallt viktigt att små aktörer inte missgynnas vid upphandlingar. Entreprenörskap inom vården Utveckla seniorträffarna Senioraktiviteter Vi vill stödja och utveckla de seniorträffar som ordnas. I takt med Solnas tillväxt behövs fler. Fler aktörer, studieförbund eller pensionärsföreningar, får gärna delta i verksamheten. Det är viktigt att man har nära till träffarna, eftersom äldre kan ha svårt att ta sig längre sträckor. Framtiden visar också behov av ett aktivt liv, dagens äldre springer orientering, reser till Italien, fjällvandrar, spelar musik, sjunger, går på fotboll, åker på skidresor och så vidare. Det är viktigt för hälsan att få fortsätta ägna sig åt sina intressen. Stöd i livets slutskede Palliativ vård är vård i livets slutskede med fokus på att upprätthålla funktioner, livskvalitet och ett värdigt liv. Grunden är lindring av smärta och andra plågor men också att ge stöd till anhöriga. Det är viktigt att inte glömma denna vård när resurserna fördelas. Vi ser att entreprenörer kan bidra. Det är viktigt med vård i livets slutskede 20

21 Kultur och fritid Kulturen bygger broar Solna behöver ett starkt och kreativt kulturliv. Centerpartiet vill att Solna ska bli känt även som en kulturstad. Möjligheter att uppleva kultur i olika former och möjligheter att delta i skapande ska finnas i hela kommunen. Därför är tillgången till mötesplatser så viktig. Öppna mötesplatser, tillgängliga för såväl föreningslivet som privat initiativ ska finnas i alla kommundelar. Ett kulturhus planeras i Solna. Det blir en viktig mötesplats för kulturskolan och Solnas många kulturutövande. Vi får också tillgång till lokaler och scener för olika arrangemang huset kommer att fungera som ett allaktivitetshus med plats för spelningar, teaterföreställningar och andra kulturarrangemang. Föreningsliv Mötesplatser i alla stadsdelar - fler möteslokaler för föreningar Ett kreativt kulturhus som ett allaktivitetshus med plats för events nom det egna skapandet ge identitet och mening. Solna är en framgångsrik idrottsstad. Det är viktigt att vi har en långsiktig plan för underhåll av våra idrottsanläggningar. Idrottsföreningarna är viktiga för att ge gemenskap och främja hälsan, och har därför en viktig samhällsfunktion. Utöver det rika föreningslivet i Solna har också folkbildningen en viktig plats att fylla. Genom folkbildningens och studieförbundens bidrag till ökad bildning och viktiga sociala kontakter ges också bidrag till en god folkhälsa. Stödet till folkbildnigen bör därför återinföras. Även den som inte är engagerad i en förening kan bidra till att ordna viktiga fritidsaktiviteter. Centerpartiet vill införa snabba slanten, där Bättre underhåll av idrottsanläggningar Stärk föreningsliv och folkbildning Snabba slanten en särskild möjlighet till stöd för den som vill ordna en särskild aktivitet, oavsett om man är föreningsaktiv eller inte Ett rikt kulturliv bidrar till möten mellan såväl generationer som möten mellan människor med olika kulturbakgrund. Kulturen kan geden som vill ordna aktiviteter, exempelvis disco, konserter, innebandyturnering eller liknande har möjlighet att söka en mindre summa i stöd. Friskvårdscentrum Vi vill satsa på ett friskvårdscentrum i Solna. Vid grustaget norr om Bagartorp finns det idag planer för bland annat fotbollsplaner och tennishall. Där vill vi skapa ett friskvårdscentrum med aktiviteter för hela familjen. Det kan finnas gym, bastu, plats för yoga eller innebandy, jogging, massage, dans och mycket annat. Kanske blir det café med ekologisk 21

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Barnvänligt, grönt och företagsamt Huddinge

Barnvänligt, grönt och företagsamt Huddinge Barnvänligt, grönt och företagsamt Huddinge Centerpartiets Valplattform 2010 i Huddinge kommun Alliansens gröna röst www.huddingecentern.se Sid 1 Från dröm till verklighet i Huddinge kommun Centerpartiet

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord

Programförklaring Majoritet Mölndal. Förord Programförklaring Majoritet Mölndal Mölndal 2014-12-08 Förord Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

FÖr ett grönare Solna

FÖr ett grönare Solna FÖr ett grönare Solna Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 Hej! I Centerpartiets handlingsprogram 2014-2018 kan du läsa mer om hur vi vill göra Solna till en grönare stad, där människor trivs bättre. Centerpartiet

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN 1av 4 elever i Solna klarade inte 9:an. Tänk om jag inte heller gör det... TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN Alla barn kan och ska klara skolan

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer