Kommunalt handlingsprogram Centerpartiet i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna"

Transkript

1 Kommunalt handlingsprogram Centerpartiet i Solna

2 Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24 Carl Eric Ericsson s. 9 t..v. Magnus Persson s. 1, 6, 11 t.v. Ej känt s. 3

3 Centerpartiet Alliansens gröna röst i Solna Hej! Jag heter Magnus Andersson. Jag kan inte lova dig guld och gröna skogar. Däremot lovar jag och Centerpartiet dig att göra allt vi kan för att Solna ska ha Sveriges bästa skola, fortsätta underlätta för Solnas företag och utveckla Solna till en hållbar kommun. Innehållsförteckning Demokrati 4 Miljö 5 I vårt valmanifest kan du läsa om varför vi vill vara med och leda Solna. Vi i Alliansens gröna röst kommer att driva frågor som att skapa ett entreprenörsprogram på Solna gymnasium, energieffektivisera Solna kommun och att få en kock till varje skola. Vi gör det för att vi vet att många Solnabor uppskattar våra grönområden, Solnas låga arbetslöshet och vill att våra barn och unga ska ges den bästa starten i livet på en bra skola med bra mat. Trafik 8 Jobb, företagande och tillväxt 11 Boende 13 Barn och ungdom 16 Äldre och vård 19 Kultur och fritid 21 Integration 23 Magnus Andersson Ekonomi 24 3

4 Demokrati Delaktighet och medansvar En förutsättning för att ett samhälle ska bli framgångsrikt är att varje människa är delaktig och har ett medansvar. Den enskilde har ett ansvar för att säga sin mening och försöka påverka sin situation innan ett viktigt beslut fattas. En öppen dialog mellan medborgare och förtroendevalda är en självklarhet för oss inom Centerpartiet, som vill ha en öppen beslutsprocess och ett ökat deltagande från oss Solnabor. Ett sätt att engagera är att anordna möten i stadsdelarna för kommunens innevånare om aktuella frågor. Makten ska byggas underifrån. Ett exempel på detta är att vi vill att skolor ska drivas av lokala styrelser med inflytande från alla berörda, men där lärarna står för pedagogiken. Ny teknik öppnar upp för bättre dialog. Centerpartiet i Solna driver frågan om att webbsända kommunfullmäktiges möten för att ge medborgarna bättre möjlighet att följa den politiska debatten i staden. Kommunen bör även skicka ut tryckt information några gånger per år, för att anpassa informationen även till dem som inte använder internet. Jämställdhet och likabehandling Både män och kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön i Sverige. Fortfarande är det dock kvinnorna som har de lägsta lönerna och utför mycket av det obetalda arbetet i hemmet. Att förändra detta är viktigt, här vill vi sätta till resurser för att möjliggöra detta. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter, där man är främst människa och inte kvinna eller man. Jämställdhet är en demokratifråga, värderingar som syftar till jämställdhet ska genomsyra all verksamhet inom kommunen. Redan i förskolan är det viktigt med ett genusperspektiv, här grundläggs annars lätt skillnader mellan kön. Centerpartiet vill därför att jämställdhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i individen och vara ett naturligt inslag i förskolan, grundskolan, gymnasiet, högskolan/universitetet och på arbetsplatser. Möten med medborgarna i Solnas stadsdelar Webbsända fullmäktigemöten Informationsblad till Solnaborna Stöd till kvinno-/mansjourernas arbete 4

5 Miljö Miljövänliga transporter Solnas största miljöproblem är trafiken. Biltrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller. Fossildrivna bilar bidrar till växthuseffekten. Ett sätt att minska privatbilismen är genom bilpooler. De åtgärder vi i Centerpartiet vill genomföra på trafikområdet kommer också att förbättra miljön. Satsa på konceptet med bilpool, gärna med elbilar Kommunala laddstolpar för elbilar Kommunens egna transporter ska vara klimatneutrala Bilpooler kan minska behovet att äga en egen bil vilket stöds av kommunen redan idag. Vi ser gärna utveckling med även eldrivna bilar i bilpoolerna. Dessutom vill vi att kommunen underlättar för elbilar genom att sätta upp laddstolpar. Vi anser att det är självklart att kommunens egna transporter och resor ska vara klimatneutrala. Redan idag sköts en stor del med tåg, tunnelbana eller tjänstecykel. Resterande del ska klimatkompenseras. Kommunen bör ställa krav på utbildning i eco-driving för alla bilförare hos underleverantörer för transporttjänster. Grönområden och parker Solnas grönområden behöver en ny tydlig plan för framtiden. Centerpartiet har motionerat om framtagande av en ny grönplan eftersom den nuvarande planen är från Motionen har besvarats positivt och arbetet på en ny plan ska påbörjas. Grönplanen ska ha samma status som en vanlig detaljplan upprättad inför byggnation. Parker och naturområden måste få ett tydligt skydd mot framtida exploatering. Även små grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden i den byggda miljön, och måste ha förbindelse genom ekologiska passager med omgivande naturområden. En ny grönplan ska arbetas fram, med samma status som detaljplaner Bevara Solnas gröna parker Värna grönstråk/ekologiska passager som går genom Solna 5

6 Solnas grönområden och parker är även viktiga för människors hälsa och välbefinnande. Vi anser att parkkulturen har stora möjligheter till utveckling i samarbete med medborgarna. Fler parker skulle kunna bli lika välbesökta som Hagaparken eller Skytteholmsfältet. Genom att utveckla användandet av grönområdena i Solna kan staden bli ett grönt regionalt centrum. Ett nytt värmekraftverk bör placeras på annan plats än i Kymlinge/Ursvik Genomför en energikartläggning och ta fram en kommunal energisparstrategi med åtgärder för att minska energibehovet Fjärrvärmeförsörjning Vi ser positivt på värmekraftverk, däremot motsätter vi oss planerna på att bygga ett värmekraftverk i skogen i Kymlinge/Ursvik. Vi anser att föreslagen placering är olämplig. Andra alternativ så som energieffektivisering av bostäder och lokaler, samarbete med fler kommuner än bara Sundbyberg eller ett öppnande av Norrenergis fjärrvärmenät för andra leverantörer har inte utretts tillräckligt väl. En ordentlig energikartläggning av byggnaderna i kommunen kan säkerligen visa att det går att spara energi. Energieffektivisering ska vara grunden för en grön energistrategi för hela Solna. 6

7 Utan rätt kunskap kan man inte sortera rätt Med den nya avfallsplanen har Solna höga ambitioner när det gäller sopsortering och återvinning. I Hagalund pågår ett projekt som visar att även mindre informationsinsatser är ett bra första steg. Det arbtet ska fortsätta och nya metoder utvecklas för en ännu bättre hantering av stadens avfall. Renhållning och sopsortering på kommunens marker måste fungera. Centerpartiet vill att insamlingen av matavfall ökar och att möjligheten för tillverkning av biogas från avfallet utreds. Miljöarbetet är en viktig fråga som vi anser ska grundas redan i förskoleåldern genom att barnen vistas i naturen och senare även genom bra och intressant utbildning om miljö i skolan. Utveckla arbetet med återvinning och sophantering Utred möjligheten för tillverkning av mer biogas från avfall Nya vänorter för miljöns skull Miljövänorter Solna ska vara Sveriges bästa miljökommun. I många mindre utvecklade länder finns väldigt billiga klimatvinster att göra, varje satsad krona i de fattigaste länderna ger tio gånger större sänkning av klimatfarliga utsläpp än i Sverige. Centerpartiet vill därför att Solna utvecklar sina vänortssamarbeten till att även innefatta orter i världens fattigare länder kanske en stad eller region i Bangladesh? Då kan vi dela miljö- och klimatteknik med dem. 7

8 Trafik Färre och miljövänligare bilar på Solnas gator Centerpartiet i Solna har i många år arbetat för en god miljö i staden. Ett stort problem i Solna är all biltrafik. I Solna är bilarna den största källan till luftföroreningar, buller och partiklar. Fossildrivna bilar bidrar starkt till växthuseffekten. Vi vill fortsätta att arbeta för en god och hälsosam miljö genom att begränsa genomfartstrafiken. Breda trafikleder och järnvägsspår skapar barriärer för cyklande och gående, och avskiljer människor i olika stadsdelar från varandra. positivt på att utreda genomfartsavgifter i Solna, gärna i samarbete med Sundbyberg. Planera för minskad genomfartstrafik med bil Överväg trängselavgifter tillsammans med Sundbyberg Överdäckning av Bergshamraleden och delar av Frösundaleden Huvudstaleden i en lång tunnel med grönt tak Lokalt i Solna bör Huvudstaleden byggas i en lång tunnel med grönt tak. Vi vill även se en överdäckning av Bergshamraleden och delar av Frösundaleden samt användning av tyst asfalt på fler bullerstörda sträckor. Tvärbanan och annan spårtrafik Vi ser mycket positivt på den pågående utbyggnaden av nya Tvärbanan. För oss är det självklart att den ska byggas till Bergshamra för anslutning till tunnelbanan och Roslagsbanan. Alla kontorsarbetsplatser är positivt för företagandet i Solna, men skapar tyvärr stora miljöproblem genom all trafik som uppstår. Samarbetsprojekten med företagen om att minska bilpendlandet ska utökas. Fortsatt utbyggd kollektivtrafik minskar också bilanvändandet. Vi i Centerpartiet vill genomföra en övergripande trafikundersökning för att förutsättningslöst se vilka lösningar som passar Solna bäst. Vi ser 8

9 Centerpartiet vill se tunnelbana från Odenplan över Karolinska sjukhuset till Solna centrum och på längre sikt även till Bergshamra. Denna kommer att behövas när Norra stationsområdet blir ett av de mest tätbefolkade i Sverige. Endast spårvagn vore här kapacitetsmässigt sämre och kan därför bara fungera som komplement. I andra sammanhang kan spårvagnsutbyggnad passa bättre, exempelvis på sträckan Solna- Östermalm-Lidingö. Spårbilar är ett annat intressant alternativ för kommunikationer till exempel på området KS/ KI, KTH och Stockholms Universitet. Vi vill att det befintliga spåret i Värtabanan ska kunna användas för att ge en gen anknytning mellan universiteten, exempelvis för duospårväg eller som en ny gren på Roslagsbanan. Mälarbanan är en stor barriär mellan centrala Solna och Huvudsta, överdäckning eller tunnellösning bör övervägas. På sikt vill vi helst se en pendeltågs- Bygg ut spårbunden trafik med tunnelbana, spårvagn, pendeltåg och spårbilar Utred möjlighet till överdäckning eller tunnellösning för Mälarbanan station i Huvudsta/Tomteboda, gärna med bytesmöjlighet till tunnelbanan i Västra Skogen. Vi vill att Solna cyklar Vi vill se en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet, bättre vägvisning och förbättrat underhåll och utvidga det hyrcykelsystem ( Alvedoncyklarna ) som finns i Stockholms stad till Solna. 9

10 Väl fungerande vinterskötsel av gångvägar och trottoarer Gångbro vid Ålkistan Kollektivtrafik med elfärja 10 Bättre vägvisning för cyklister Fler och säkrare cykelvägar Hyrcyklar i Solna Offentliga cykelpumpstationer Inför cykelhuvudleder i trafikplaneringen för bättre framkomlighet Offentliga cykelpumpar gör att det är lätt att hålla sin cykel i bra skick. Att det planeras för cykling redan vid byggplaner är för oss en självklarhet. Kvaliteten på cykelvägarnas utformning varierar tyvärr cyklister stannas flera gånger i följd vid stoppljus för att trycka på knappar, leds genom skymda kurvor eller nära väntande vid busskurer. Detta skulle aldrig accepteras av bilister. Centerpartiet vill införa begreppet cykelhuvudled i trafikplaneringen. Cykelhuvudleder är cykelvägar där cyklister smidigt ska kunna ta sig längre sträckor, anpassade för hög fart (upp till 30 km/h i medelhastighet) och omkörningar, med ingen eller endast väl anpassad rödljussignalering. Dessa åtgärder skulle öka framkomligheten på cykel både för Solnabor och genomfartscyklister. Till att börja med bör cykellederna utmed Solnavägen, E4:an, Enköpingsvägen, Bergshamravägen, Norrtäljevägen och delar av Frösundaleden få denna status och anpassas fysiskt. Gångtrafikanter och kollektivtrafik på vattnet Det är viktigt att gångvägar och trottoarer är farbara även vintertid. Det minskar risken för olyckor och gör att alla vågar sig ut. Centerpartiet arbetar för att det byggs en gångbro vid Ålkistan för att underlätta för gående utefter Brunnsviken. Vi vill också satsa på kollektivtrafik på vattnet, exempelvis med elektriska färjor över Brunnsviken.

11 Jobb, företagande och tillväxt Företagande är grunden Näringsliv och företagande är grunden för ett blomstrande samhälle. Sverige ska därför bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i. Vi vill sätta Solna på kartan. Solna stad ska symboliseras av att vi välkomnar entreprenörer och företagare. Ökad företagsamhet står högt på Centerpartiets prioriteringslista. Vårt mål är att göra företagande till en lika naturlig sysselsättning som förvärvsarbete. Vi vill se ett företagsamt Sverige med många småföretagare, god tillgång på riskkapital och låga administrativa kostnader. För att nå dit behöver vi bland annat mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter. Solna ska symboliseras av att vi välkomnar entreprenörer och företagare Mindre byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter Utbildad till entreprenör Solna gymnasium ska erbjuda ett entreprenörsprogram. Centerpartiet tänker sig en gymnasial utbildning där eleverna får kunskap i hur man startar och driver företag, där målsättningen är fortsatt verksamhet efter examen. Varje elev ska få en egen mentor som själv är företagare och delar med sig av sina nätverk och kunskaper. Vi skulle kunna ge 30 nya företagare examen varje år. I ett tioårsperspektiv kan dessa Entreprenörsutbildning på Solna gymnasium ungdomsföretag växa och skapa ännu mer tillväxt och fler arbetstillfällen i staden. Många av landets stora företag har skapats i det lilla, något vi vill se i Solna. Jobben finns i små företag Små företag har den största potentialen när det gäller att skapa nya jobb. Om varje småföretagare vågade anställa ytterligare en person skulle många nya arbetstillfällen skapas. Många av våra företagsfrämjande satsningar riktas därför mot just små företag. Det handlar generellt om lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel. Centerpartiet vill skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig och för existerande småföretag att växa. Ett sätt att underlätta, är att upphandlingar förenklas och görs mindre i omfång, så att även små företag har möjlighet att lämna anbud. 11

12 re och mindre verkstadsföretag kan etablera sig. Många enmansföretagare, behöver varandra. Vi tror att ett hantverkshus kan öka kontaktytorna mellan de olika yrkesgrupperna. Exempelvis kan då en plåtslagare och en rörmokare skapa nätverk som leder till ökad produktivitet och kvalitet på utförda arbeten. Anpassad upphandling för mindre företag Motivationsprogram för entreprenörskap Större möjlighet att driva företag inom vård, skola och omsorg Verka för byggande av ett hantverkshus Uppmuntra företagande Centerpartiet vill satsa på kvinnors och ungdomars nyföretagande bland annat genom ett motivationsprogram för entreprenörskap, avknoppningsstöd och större möjligheter att driva företag inom offentlig sektor. Centerpartiet anser att det behövs någon form av hantverkshus i Solna, en plats där hantverka- 12

13 Boende Bygg bostäder och förbättra befintliga bostadsområden Det är främst bostäder som behövs inte kontor. Centerpartiet i Solna föreslår att man undersöker möjligheten att bygga bostäder på mark avsedd för kontor. Det ska finnas balans i bostadsbeståndet. Vi ser också att utbyggnadstakten kommer minska något från dagens 2000 nybyggda bostäder om året, när all utbyggnad måste ske som förtätningar. Det ska finnas bostäder med olika storlekar och upplåtelseformer till exempel småhus, ägarlägenheter, bostadsrätter och hyreslägenheter. Man måste ha chansen att välja hur man vill bo. Framför allt vill vi verka för att unga får möjlighet till ett första boende. Självklart ska vi bygga och skapa gröna lungor. Du som bor i Solna ska ha nära till en välskött och grön oas. Lika självklart ska alla hus, nya som gamla, vara miljöanpassade och vi vill göra en särskild satsning på att renovera befintliga äldre hyreshus. Områden med hus byggda på 60-talet är nu i behov av upprustning och inte minst energieffektivisering, samtidigt som de kan göras attraktivare. Bygg fler hyresrätter och ägarlägenheter Utbyggnaden av Solna ska fortsätta, men takten kommer att minska något Renovera och rusta upp i områden från 60-talet för att skapa energieffektiva och attraktiva kommunala bostäder 13

14 Ett Solna med gröna parker och naturområden Vi påverkas mer än vad vi kan tro av den miljö vi lever i. Miljön är helheten, allt från gröna parker, vänligt bemötande, bra service, innehållsrik fritid till en företagarvänlig struktur i kommunen. Vi vill satsa mer på boendemiljön genom fler 14 koloniträdgårdar, friskvårdscentrum och promenadstigar. Våra gröna lungor är viktiga, både små och stora som Nationalstadsparken. Det är viktigt att alla har en närpark för rekreation och avkoppling, så man kan uppleva naturen på nära håll. Centerpartiet har motionerat om en ny grönplan, den nu gällande är från 1991 och kommunfullmäktige har beslutat om att en ny plan ska tas fram. Det är viktigt att parker och naturområden är väl underhållna, därför vill vi under nästa mandatperiod utöka budgeten för parkskötsel. Obebyggd mark behöver inte alltid bebyggas, utan kan förbättras till grönområden. Två exempel är norr om Råstasjön och Järva/Ursvik, som gör sig bäst orörda. Bevara våra viktiga naturområden Fler koloniträdgårdar, friskvårdscentrum och promenadstigar Nationalstadsparken ska förbli en grön oas för oss alla och inte naggas i kanterna Utökad budget för parkskötsel Stadsplanering Det är viktigt att planeringen av byggnationen sker mer på kommuninvånarnas snarare än byggbolagens villkor och att förtätningar är välplanerade. Planeringen av nya områden behöver göras tillgängligare för fler medborgare och med längre remisstid. Som en följd av detta kommer också planeringen att bli mer genomtänkt och utbyggnad av service med kommunikationer, dagis, skolor, vård och så vidare bättre integreras i planeringen. Ett miljöanpassat byggnadstänkande måste prioriteras. Den nya grönplanen måste få större tyngd i planeringen. Smarta lösningar för avfallshantering, energibesparing och uppvärmning behövs. Det är även viktigt att nya byggnader får en god anslutning till kollektivtrafik och tillgång till bra cykelparkering. Det är viktigt att bostadsområden planeras på ett sätt så att avgaser och buller minimeras, eftersom ljud- och luftföroreningar är störande och en orsak till hälsoproblem. Barn är särskilt känsliga. Centerpartiet i Solna vill bevara den stadskänsla

15 Planeringen av nya områden behöver göras tillgängligare för medborgarna Smarta lösningar för avfallshantering, energibesparing och uppvärmning behövs Skapa goda boendemiljöer utan avgaser och buller Bevara och sprid stadskänslan i Råsunda som finns i Råsundaområdet och Skytteholm, och även sprida den till angränsande stadsdelar. Vissa områden ska tydligt pekas ut som gröna, bland annat södra Huvudsta och Västra skogen - Solnas green valley. Fler grönytor skulle kunna sparas genom att göra en riktad förtätning och kanske bygga höga men smala hus. Centerpartiet i Solna vill skapa en levande torgmiljö, och underlätta för fungerande torghandel. Konst i gatumiljön är också viktigt. Ett tryggt Solna Centerpartiet arbetar för att det ska vara tryggt att leva och bo i Solna. Ett lokalt och brett engagemang är viktigt i det brottsförebyggande arbetet. En förutsättning för att lyckas med brottsförebyggande arbete är att människor och myndigheter samverkar. Det är allas ansvar att skapa en trygg närmiljö. Vi vill införa den 24- timmars klottergaranti som idag gäller i Stockholm. Centerpartiet vill att kommunen genomför en trygghetsundersökning om hur solnaborna upplever tryggheten i Solnas alla stadsdelar. Vi ska fortsätta med översyn och upprustning av gång- och cykelvägar, så man känner sig säker på kvällar och nätter. Ett exempel är att belysning vid gångvägar och i gångtunnlar fungerar väl. Parker och andra platser ska vara planerade på ett tryggt sätt. Vid all planering ska säkerhetstänkandet finnas med. Vi vill se fler trygghetsvandringar i hela Solna med förstärkt medverkan av lokalt boende för att fånga upp de boendes åsikter. Inför 24-timmars klottergaranti Parker och gångvägar ska vara planerade med trygghet i åtanke 15

16 Barn och ungdom Skola Kock i varje skola Vi vill skapa en skola där alla trivs och mår bra. Då lär man sig bättre. Centerpartiet i Solna vill genomföra en satsning för skolorna under kommande mandatperiod. Vår vision är att Solna ska ha Sveriges bästa skola inom 10 år. Miljön är viktig för att elever och personal ska trivas, då gör alla ett bättre jobb och lärandeprocesserna stimuleras. Eftersom man lär sig olika sätt är det viktigt att utbildning ska kunna genomföras som praktik eller genom lärlingsplatser. Solna gymnasium ska även erbjuda ett entreprenörsprogram. 16 Sveriges bästa skola inom 10 år Entreprenörsprogram på Solna gymnasium Upprustning av skolor och idrottshallar Maten ska lagas på skolan, en kock i varje skola Skolans olika miljöer ska inbjuda till trygghet och lust att lära. Skolverket kommer att inspektera idrottsämnet på grund av att barn rör sig för lite. Kommunens idrottslokaler ska locka till rörelse. Idag är underhållet av skolorna bristande och det är oacceptabelt. Vi i Centerpartiet vill förbättra och möjliggöra en översyn och omfattande renoveringar där detta krävs. Centerpartiet vill under kommande mandatperiod undersöka möjligheterna att anställa en kock i varje skola. Vi vill verka för att kök byggs om så att maten kan lagas på plats. Vårt mål är att det på sikt ska finnas en kock på varje skola. Maten ska tillagas av miljövänliga och närodlade råvaror. Alla ska vara med Elevhälsovården måste främjas. Vi vill att alla skolor har skolsköterska, kurator och specialpedagog i sina elevhälsoteam. Skolläkare och skolpsykolog ska också finnas tillgängligt för de elever som behöver detta. Under mandatperioden vill vi i Centerpartiet se över elevhälsosituationen på respektive skola genom ett nära samarbete med dem som arbetar i skolan. Centerpartiet vill lyssna och ta emot den kunskap som personalen har. Vi vill öka pedagogernas status.

17 Utveckla elevhälsovården Minst en specialpedagog på varje skola Ökat samarbete mellan politiker, personal, elever och vårdnadshavare Nolltolerans mot mobbning, trakasserier och språkvåld För att vi ska bli Sveriges bästa kommun vad det gäller skola tror vi i Centerpartiet på kommunikation och samarbete mellan politiker, pedagoger, elever och vårdnadshavare. Centerpartiet vill skapa möjligheter för rektorer och pedagoger att fortsätta sitt goda arbete där deras egna initiativ får möjlighet att gro och utvecklas. På så sätt kan vi hjälpa skolorna att konkretisera likabehandlingsplanerna, minska mobbing och öka kunskapsinhämtandet. Centerpartiet vill att nolltoler- ans ska råda mot mobbning, trakasserier och så kallat språkvåld. Fler frivilliga vuxna ska engageras i skolan, som till exempel rastvakter. Pensionärer som vill engagera sig kan vara till stor hjälp. Centerpartiet vill att samarbetet med flera olika organisationer stimuleras. Barnomsorg Centerpartiet i Solna vill att förskolor och daghem ska finnas i de områden där barnen bor. Gruppstorlekarna ska anpassas efter barnens behov och ålder. Vi vill också att miljöanpassad, närodlad och sund mat ska tillagas 17

18 på plats. Det är viktigt att barnen fortsatt får lära sig vikten av miljötänkande och hushållning med resurser. Här ser vi att Naturskolan i Överjärva kommer in som en samarbetspartner. Vi vill undersöka om det finns behov av nattdagis och om så är fallet verka för att det inrättas i Solna. Barn som far illa Det är viktigt att barn som är i behov av stöd får rätt stöd och hjälp i större utsträckning. Vi måste våga se och agera när vi möter barn som utsätts för fysisk och psykiskt misshandel. Barn som lever i familjer där missbruk förekommer behöver synliggöras av oss vuxna. Barn med olika funktionsnedsättningar måste få möjlighet att utredas och ges det stöd de har rätt till i större utsträckning. Detta åstadkommer vi med högre kompetens genom bland annat vidareutbildning av personal inom skola och barnomsorg. 18 Förskolor i närområdena där barnen bor Det är självklart att specialpedagoger och kuratorer finns tillgängliga för alla barn och ungdomar. Vi vill tillföra resurser så att all personal får kompetens att se barn som far illa beroende på sociala omständigheter eller funktionsnedsättningar. Ett stort ansvar vilar på personalen och därför behöver de känna att kommunen ställer sig på barnens sida. Dessutom vet vi att tidiga insatser är av samhällsekonomiskt intresse. Det ska vara gott att leva i Solna för alla! Barn som bor i familjehem får inte flyttas runt hur som helst. Familjehemmen behöver utbildning och handledning för att ge barnen bästa möjliga trygghet. Vi vill även arbeta för att svenska barn som far illa ska kunna adopteras. Barnen själva uttrycker ofta att en stor del i otryggheten ligger i just risken att bli omplacerad. Barnets bästa ska alltid stå i centrum. Ensamma flyktingbarn bör få komma till värdfamiljer direkt utan att behöva bo i baracker. De har alla traumatiska upplevelser med sig och behöver stabila vuxenrelationer som kan hantera barnens omständigheter. Solna tar idag emot en stor del av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Vi vill arbeta för att Barnens bästa ska stå i centrum Mer resurser så att all personal får kompetens att se barn som far illa Ensamma flyktingbarn bör få komma direkt till värdfamiljer flera kommuner i landet tar sin del av mottagandet.

19 Äldre och vård Trygghet och valfrihet Centerpartiet i Solna vill öka tryggheten för de äldre. Vi stödjer de äldres rätt att själva få välja vårdföretag. Vi anser också att par som önskar bo tillsammans ska få denna möjlighet; individuella lösningar ska användas när så är möjligt. Dagens pensionärer har ofta en god hälsa, är aktiva och vill känna sig delaktiga i samhället. Vi vill därför finna moderna och trygga lösningar. Eftersom det är självklart att alla äldreboenden ska vara brandsäkra, bör en översyn göras. I Solna ska det vara möjligt att på frivillig basis få dela med sig av sin långa livserfarenhet inom barnomsorgen, skola, vård och företagande. Centerpartiet vill skapa en plattform där pensionerade företagare genom mentorskap hjälper andra att starta och driva företag i sann entreprenörsanda. Vi ska ta tillvara den resurs som de äldre utgör. Centerpartiet i Solna välkomnar privata och kooperativa initiativ inom äldreomsorgen. Det Översyn av brandsäkerhet i äldreboenden Fler trygghetsboenden Utökat anhörigstöd ska vara möjligt att sköta sin omsorg som ett enmansföretag där kanske en anhörig är personal. Detta kan ibland vara ett önskemål om familjen lever i generationsboende. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden. Vi vill också satsa på trygghetsboende där vi uppfattar att det finns ett behov av fler platser. Vi vill verka för ett förbättrat och utökat anhörigstöd. Äldreboenden För de äldre som väljer att inte längre bo hemma ska vi kunna erbjuda alternativ. Solna ligger långt framme och det stödjer vi i Centerpartiet. Den valfrihet som gäller i att välja vård- företag ska även innefatta rätten att välja behandlingsform. Föredrar man alternativa behandlingsformer, som alternativ eller komplement till skolmedicinen, ska man ha rätt att välja dessa. Vi vill att maten tillagas av närodlade, miljöanpassade råvaror. Här ska det också finnas utrymme för att själv delta i matlagning och bakning. Vi vill att de äldre ska få större möjlighet att välja mat och dryck som de uppskattar. I framtiden kommer vi också att se personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver ett anpassat äldreboende och i den här gruppen behöver vi vara lite alerta. Asperger och ADHD är ännu inte vanligt bland personer över 65 år. Vuxenpsykiatrin vittnar om att antalet äldre personer som får diagnos Närodlad, miljöanpassad mat Anpassade boenden för äldre med exempelvis Asperger eller ADHD 19

20 ökar och därför bör vi i Solna redan nu skapa ett sådant boende. Det finns privata företag som redan idag driver sådan omsorgsverksamhet. Privata och kooperativa vårdgivare Med fler vårdgivare i privat och kooperativ regi är det möjligt att öka personalens inflytande över sina arbeten. Det skapar också möjligheter att öka andelen kvinnligt företagande, vilket är allt för lågt. Med fler företag inom vården finns det fler arbetsgivare för personalen att välja mellan. Det förbättrar även löneutvecklingen, inte minst för yrkesgrupper där det finns många kvinnor. För att främja vårdföretagande är det framförallt viktigt att små aktörer inte missgynnas vid upphandlingar. Entreprenörskap inom vården Utveckla seniorträffarna Senioraktiviteter Vi vill stödja och utveckla de seniorträffar som ordnas. I takt med Solnas tillväxt behövs fler. Fler aktörer, studieförbund eller pensionärsföreningar, får gärna delta i verksamheten. Det är viktigt att man har nära till träffarna, eftersom äldre kan ha svårt att ta sig längre sträckor. Framtiden visar också behov av ett aktivt liv, dagens äldre springer orientering, reser till Italien, fjällvandrar, spelar musik, sjunger, går på fotboll, åker på skidresor och så vidare. Det är viktigt för hälsan att få fortsätta ägna sig åt sina intressen. Stöd i livets slutskede Palliativ vård är vård i livets slutskede med fokus på att upprätthålla funktioner, livskvalitet och ett värdigt liv. Grunden är lindring av smärta och andra plågor men också att ge stöd till anhöriga. Det är viktigt att inte glömma denna vård när resurserna fördelas. Vi ser att entreprenörer kan bidra. Det är viktigt med vård i livets slutskede 20

21 Kultur och fritid Kulturen bygger broar Solna behöver ett starkt och kreativt kulturliv. Centerpartiet vill att Solna ska bli känt även som en kulturstad. Möjligheter att uppleva kultur i olika former och möjligheter att delta i skapande ska finnas i hela kommunen. Därför är tillgången till mötesplatser så viktig. Öppna mötesplatser, tillgängliga för såväl föreningslivet som privat initiativ ska finnas i alla kommundelar. Ett kulturhus planeras i Solna. Det blir en viktig mötesplats för kulturskolan och Solnas många kulturutövande. Vi får också tillgång till lokaler och scener för olika arrangemang huset kommer att fungera som ett allaktivitetshus med plats för spelningar, teaterföreställningar och andra kulturarrangemang. Föreningsliv Mötesplatser i alla stadsdelar - fler möteslokaler för föreningar Ett kreativt kulturhus som ett allaktivitetshus med plats för events nom det egna skapandet ge identitet och mening. Solna är en framgångsrik idrottsstad. Det är viktigt att vi har en långsiktig plan för underhåll av våra idrottsanläggningar. Idrottsföreningarna är viktiga för att ge gemenskap och främja hälsan, och har därför en viktig samhällsfunktion. Utöver det rika föreningslivet i Solna har också folkbildningen en viktig plats att fylla. Genom folkbildningens och studieförbundens bidrag till ökad bildning och viktiga sociala kontakter ges också bidrag till en god folkhälsa. Stödet till folkbildnigen bör därför återinföras. Även den som inte är engagerad i en förening kan bidra till att ordna viktiga fritidsaktiviteter. Centerpartiet vill införa snabba slanten, där Bättre underhåll av idrottsanläggningar Stärk föreningsliv och folkbildning Snabba slanten en särskild möjlighet till stöd för den som vill ordna en särskild aktivitet, oavsett om man är föreningsaktiv eller inte Ett rikt kulturliv bidrar till möten mellan såväl generationer som möten mellan människor med olika kulturbakgrund. Kulturen kan geden som vill ordna aktiviteter, exempelvis disco, konserter, innebandyturnering eller liknande har möjlighet att söka en mindre summa i stöd. Friskvårdscentrum Vi vill satsa på ett friskvårdscentrum i Solna. Vid grustaget norr om Bagartorp finns det idag planer för bland annat fotbollsplaner och tennishall. Där vill vi skapa ett friskvårdscentrum med aktiviteter för hela familjen. Det kan finnas gym, bastu, plats för yoga eller innebandy, jogging, massage, dans och mycket annat. Kanske blir det café med ekologisk 21

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Så vill vi förändra Region Skåne

Så vill vi förändra Region Skåne Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram 2014-2018 Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer