Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum"

Transkript

1 PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 31 mars 2016, kl , ajournering kl ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Dick Carling (S) Jessica Hildén (S) Göte Andersson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Jenny Berg (S) Forts. sidan 2 JUSTERING JUSTERARE Jessica Hildén och Kent Wallin PLATS OCH TID Kommunkontoret PARAGRAFER UNDERSKRIFTER SEKRETERARE ORDFÖRANDE JUSTERARE Cecilia Hurtig Rita Gunnarsson Jessica Hildén Kent Wallin ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Kommunfullmäktige SÄTTS UPP TAS NER FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Cecilia Hurtig Sidan 1 av 23

2 TJG ERSÄTTARE Georg Forsberg (C) Eva Frykenberger (C) Berndt Björkman (C) Leif Askeröd (C) Hans Eriksson (M) Jan Fallström (M) Annika Bjelvert (M) Laila Norstedt Persson (M) Kent Wallin (M) Ronny Gustafsson (SD) Tage Johansson (SD) Jonas Sjölin (V) Ulla-Britt Mortensen (V) Bengt Karlsson (MP) Maria Ekberg (MP) Mats Notini (L) Carl Michael Leijon (S) Johan Press (C) Kenneth Eriksson (C) Leif Andersson (SD) Erik Ruhe (KD) ÖVRIGA EJ TJG ERSÄTTARE Eva Langenbach (M), 31-35, kl Albert Langenbach (M), 31-35, kl Stig Bjelvert (M) Miriam Tolvanen (L) ÖVR NÄRVARANDE Malin Vainiokangas, kommunsekreterare Britt Lööv, Kils Hästcenter Hannäs Diana Johansson, Kils Hästcenter Hannäs Cecilia Hurtig, administrativ chef Sidan 2 av 23

3 KF 31 Dnr UPPROP Upprop förrättas. Totalt 35 ledamöter och tjänstgörande ersättare är närvarande. Sidan 3 av 23

4 KF 32 Dnr VAL AV TVÅ JUSTERARE SAMT DAG FÖR JUSTERING Kommunfullmäktige ska utse två protokolljusterare att justera dagens protokoll samt besluta om dag för justering. Kommunfullmäktige utser Jessica Hildén (S) och Kent Wallin (M) att justera dagens protokoll. Justering äger rum tisdagen den 5 april 2016 i kommunhuset. Sidan 4 av 23

5 KF 33 Dnr INFORMATION FRÅN KILS HÄSTCENTER HANNÄS Britt Lööv och Diana Johansson informerar om verksamheten vid Kils Hästcenter. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sidan 5 av 23

6 KF 34 Dnr KS 16/138 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GRUPPBOENDET PÅ KLÖVERVÄGEN FLYTTAS TILL RAVINVÄGEN 5 ELLER ATT BOENDET ÅTERSTÄLLS TILL GRUPPBOENDE FÖR ÄLDRE Det har inkommit ett medborgarförslag om att gruppboendet på Klövervägen flyttas till Ravinvägen 5 eller att boendet återställs till gruppboende för äldre. SUNDERLAG Medborgarförslag, inkommet YRKANDEN Ordföranden Rita Gunnarsson (S) föreslår att kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Sidan 6 av 23

7 KF 35 Dnr KS 11/422 ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR HUMLETORPS INDUSTRIOMRÅDE Ett förslag till detaljplan för Humletorp 4:1, Sannerud 2:1, Södra Rävlinge 1:2 och Runnevålen 1:4 har upprättats med normalt planförfarande. Planområdet ligger ca 1 km nordväst om Kils centrum. I sydväst gränsar planområdet till Fryksdalsbanan. Syftet med detaljplanen är att åstadkomma möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål. Planområdet är idag inte detaljplanelagt men enligt den gällande översiktsplanen (ÖP 2010) är området föreslaget som ett av två områden för omlastning för godstrafik. Då detta inte längre är aktuellt och Kils kommun är i behov av ytterligare markområden för verksamheter är kommunens bedömning att området är lämpligt som en förlängning västerut av det befintliga industriområdet. SUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Antagandehandling, reviderad se kil.se/planer Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 25 Kommunstyrelsens protokoll , 41 YRKANDEN Mikael Johansson (S), Anders Johansson (S) och Georg Forsberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Hans Eriksson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ulla-Britt Mortensen (V), Erik Ruhe (KD), Annika Bjelvert (M), Kent Wallin (M), Maria Ekberg (MP) och Mats Notini (L) yrkar bifall till Hans Erikssons yrkande. Sidan 7 av 23

8 PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Hans Erikssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt följande. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition som läses upp och godkänns av kommunfullmäktige: "Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stödjer Hans Erikssons avslagsyrkande röstar nej." Omröstningen utfaller med 20 ja-röster och 15 nej-röster. Ja röstar: Mikael Johansson (S), Anders Johansson (S), Maj-Britt Tibo (S), Åse-Britt Falch (S), Per- Olof Nilsson (S), Gun-Britt Johansson (S), Dick Carling (S), Jessica Hildén (S), Göte Andersson (S), Carl Michael Leijon (S), Robin Johansson (S), Annelie Örtlund (S), Jenny Berg (S), Georg Forsberg (C), Johan Press (C), Eva Frykenberger (C), Berndt Björkman (C), Leif Askeröd (C), Kennet Eriksson (C) och Rita Gunnarsson (S). Nej röstar: Hans Eriksson (M), Jan Fallström (M), Annika Bjelvert (M), Torbjörn Tuback (M), Laila Norstedt Persson (M), Kent Wallin (M), Erik Ruhe (KD), Mats Notini (L), Maria Ekberg (MP), Bengt Karlsson (MP), Jonas Sjölin (V), Ulla-Britt Mortensen (V), Ronny Gustafsson (SD), Leif Andersson (SD) och Tage Johansson (SD). Kommunfullmäktige antar planen enligt 5 kap. 27 plan- och bygglagen 2010:900. RESERVATION Hans Eriksson (M), Jan Fallström (M), Annika Bjelvert (M), Torbjörn Tuback (M), Laila Norstedt Persson (M), Kent Wallin (M), Erik Ruhe (KD), Mats Notini (L), Maria Ekberg (MP), Bengt Karlsson (MP), Jonas Sjölin (V), Ulla-Britt Mortensen (V), Ronny Gustafsson (SD), Leif Andersson (SD) och Tage Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet, se bilagd skriftlig reservation. UTDRAG Länsstyrelsen i Värmlands län Lantmäteriet Sidan 8 av 23

9

10 KF 36 Dnr AJOURNERING Sammanträdet ajourneras kl Nytt upprop förrättas och samtliga 35 ledamöter och tjänstgörande ersättare är närvarande. Sidan 9 av 23

11 KF 37 Dnr KS 15/440 KOMMUNAL BORGEN FÖR SLUTTÄCKNINGSKOSTNAD FÖR LERSÄTTERS DEPONI Kils Avfallshantering AB har inkommit med en begäran om utökad kommunal borgen från tkr till tkr för avslutning/sluttäckning mm av Lersätters deponi. SUNDERLAG VD:s tjänsteskrivelse, Sluttäckningskostnad för deponi, Lersätter, Styrelsebeslut Kils Avfallshantering AB , 735 Kils Avfallshantering AB:s tjänsteskrivelse Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 12 Kommunstyrelsens protokoll , 45 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kils Avfallshantering AB, som ekonomisk säkerhet för avslutning/sluttäckning mm av Lersätters deponi, upp till ett totalt högsta belopp om kr, till förmån för Länsstyrelsen i Värmlands län. UTDRAG Kils Avfallshantering AB Kommunledningskontoret, ekonomienheten Sidan 10 av 23

12 KF 38 Dnr KS 16/126 UTDELNING FRÅN KILSBOSTÄDER AB TILL SAMHÄLLSNYTTA AB Styrelsen i Kilsbostäder AB föreslår att en utdelning om kr ska göras från den reavinst som försäljning av bostäder har gett under 2015 till Samhällsnytta i Kil AB. Enligt lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag så är en sådan utdelning fullt möjlig. Den får dock uppgå till maximalt 50 % av reavinsten. Utdelning av denna försäljning kan också endast genomföras från en försäljning som gjorts föregående år. Vidare ska en sådan utdelning godkännas av kommunfullmäktige. SUNDERLAG Styrelsen Kilsbostäder AB beslut f) Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 46 Kommunfullmäktige godkänner utdelning från försäljning av fastigheter under % av reavinst med kr från Kilsbostäder AB till Samhällsnytta i Kil AB. UTDRAG Kilsbostäder AB Samhällsnytta i Kil AB Sidan 11 av 23

13 KF 39 Dnr KS 15/452 SVAR PÅ MOTION OM UTREDNING, ÖVERSYN OCH REVIDERING AV DELEGATIONSRÄTTER Hans Eriksson (M), Mats Notini (L), Ulla Mortensen (V) och Maria Ekberg (MP) har inkommit med en motion om delegationsrätter. Motionärerna anser att kommunstyrelsen måste ta ett fastare grepp om kommunens förvaltning främst med hänvisning till kommunens ekonomi och föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att göra en utredning över vilka delegationer som för dagen tilldelats och till vem samt att en översyn och revidering av delegationer ska göras inför varje nytt verksamhetsår. Kommunfullmäktige remitterade den 28 januari 2016 motionen till kommunstyrelsen för beredning. SUNDERLAG Motion, inkommen Kommunfullmäktiges protokoll , 6 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 50 YRKANDEN Ulla-Britt Mortensen (V) yrkar bifall till motionen. Maria Ekberg (MP), Mats Notini (L) och Hans Eriksson (M) yrkar bifall till Ulla-Britt Mortensens yrkande. Sidan 12 av 23

14 PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulla-Britt Mortensens förslag och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och genomförs enligt följande. Ordföranden ställer följande omröstningsproposition som läses upp och godkänns av kommunfullmäktige: "Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som stöder Ulla-Britt Mortensens förslag röstar nej." Omröstningen utfaller med 23 ja-röster och 12 nej-röster. Ja röstar: Mikael Johansson (S), Anders Johansson (S), Maj-Britt Tibo (S), Åse-Britt Falch (S), Per- Olof Nilsson (S), Gun-Britt Johansson (S), Dick Carling (S), Jessica Hildén (S), Göte Andersson (S), Carl Michael Leijon (S), Robin Johansson (S), Annelie Örtlund (S), Jenny Berg (S), Georg Forsberg (C), Johan Press (C), Eva Frykenberger (C), Berndt Björkman (C), Leif Askeröd (C), Kennet Eriksson (C), Ronny Gustafsson (SD), Leif Andersson (SD), Tage Johansson (SD) och Rita Gunnarsson (S). Nej röstar: Hans Eriksson (M), Jan Fallström (M), Annika Bjelvert (M), Torbjörn Tuback (M), Laila Norstedt Persson (M), Kent Wallin (M), Erik Ruhe (KD), Mats Notini (L), Maria Ekberg (MP), Bengt Karlsson (MP), Jonas Sjölin (V) och Ulla-Britt Mortensen (V). Kommunfullmäktige avslår motionen. UTDRAG Motionärerna Sidan 13 av 23

15 KF 40 Dnr KS 15/168 STRATEGI FÖR LÖNEPOLITIK Arbetsgivarens strategi för lönepolitiken har nära samband med behovet av att bemanna verksamheten med rätt kompetens. I föreslagen lönestrategi tydliggörs ansvaret så, att lönebildning inte är en uppgift isolerad till personalenheten. Istället läggs stort ansvar på förvaltningschefer att tillsammans, med stöd av personalen heten, se till helhetens behov. I moderna löneavtal ligger tonvikt i löneöversyn på individens bidrag till verk sam heten och dess utveckling. Själva löneöversynen sker i dialog chef-medar be tare. Kommuncentralt sker endast inledande överläggning och avslutande avstämning av de genomförda samtalen. Tydlig plan för kommunens lönebild behöver finnas och hänga samman med planering av budgeten på kort och lång sikt. Föreslagen strategi för lönepolitik tydliggör ansvarsfördelningen och ger utrymme för att planera för förändringar i kommunens lönebild på kort och lång sikt. SUNDERLAG Förslag till strategi för lönepolitik Lönepolicy, beslutad i personalutskottet Personalutskottets protokoll , 4 Kommunstyrelsens protokoll , 52 Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till strategi för lönepolitik och därmed ersätta tidigare lönepolicy antagen 1996, med den ändringen att sista meningen i första stycket på sidan 4, under rubriken Vid löneöversyn, ändras från "För de oorganiserade finns inget garanterat utfall, men retroaktivitet medges på samma sätt som för organiserade medarbetare." till: "För de organiserade och de oorganiserade finns inget garanterat utfall. Retroaktivitet medges på samma sätt för oorganiserade medarbetare, som för organiserade." UTDRAG Kommunledningskontoret, personalenheten Sidan 14 av 23

16 BILAGA KF, , 40 Strategi för lönepolitik Mål Kommunens lönebild ska vara sådan att vi kan rekrytera och behålla den kompetens vi behöver för att kunna utföra uppdraget mot kommuninvånarna. Varje medarbetares lön differentieras efter uppdragets innehåll och hur uppdraget utförs. Lönekriterier är utarbetade efter kommunens värdegrund och är väl förankrade. Lönespridning är önskvärt eftersom det ger medarbetaren möjlighet till löneutveckling. Kommunens lönebild ska hållas samman. Arbetsvärdering är genomförd och uppdateras kontinuerligt för att säkra upp att vi har den lönebild vi önskar. Arbetsvärdering säkrar även upp jämställdhetsaspekten i vår lönebild. I budgetprocessen avsätts medel centralt för att kunna göra lönejusteringar enligt de prioriteringar i löneöversyn som personalutskottet beslutar. Syfte Strategin för lönepolitiken ökar förutsättningen att nå ett positivt samband mellan lön, motivation och verksamhetens resultat. Den tydliggör också kommunens gemensamma lönesättningsprinciper och fördelning av ansvarsområden. Ansvarsfördelning Personalutskottet Ansvarig för kommunens lönepolitik och riktlinjer inför löneöversyn. Beslutar om generella satsningar och prioriteringar vid löneöversyn. KIL1000, v1.1, Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax Plusgiro Kil Östra Torggatan 2D E-post Org.nr Sida 1 av 5

17 Personalenheten Personalenheten håller samman kommunens lönebild och löneöversynsprocess, tar fram statistik för kommunen och omvärlden. Samråd med personalenheten ska alltid ske vid - nylönesättning av ny tjänst/funktion - nylönesättning av befintlig tjänst om ny lön är mer än 5 % högre än tidigare befattningshavare - lönejustering vid löneöversyn som avviker från centralt fastställda instruktioner inför löneöversyn - annan lönejustering utöver årlig löneöversyn Personalenheten ansvarar för att genomföra överläggning inför löneöversyn med de fackliga organisationerna, genomföra avstämning med resp facklig organisation och redovisa resultatet av genomförd löneöversyn. På personalenheten vilar ansvaret att se till att den genomförda arbetsvärderingen uppdateras årligen och att en fördjupad genomgång görs vart tredje år. Ledningsgruppen Kommunchefens ledningsgrupp har ansvarar för att ha samsyn kring kommunens hela lönebild, dvs att se till helhetens behov av lönenivåer och löneskillnader, samt följa resultatet av kommunens lönepolitik. I ledningsgruppen ska analys av behov av justeringar av kommunens lönebild göras och ett sammantaget förslag av prioriteringar på kort och lång sikt ska delges personalutskottet och budgetberedningen. Ledningsgruppen ska ge förslag om prioriteringar av grupper inför nästkommande löneöversyn till personalutskottet. Ledningsgruppen utser representanter till arbetsgrupp för att genomföra arbetsvärdering. Chefer/arbetsledare Medarbetarens närmaste chef ska förmedla och bryta ner organisationens mål till mål för enheten och den enskilde medarbetaren. Chefen ska genomföra medarbetarsamtal och lönesättande samtal/lönesamtal. Sida 2 av 5

18 Närmaste chef är ansvarig för att bedöma och återkoppla den enskilde medarbetarens arbetsinsats och bidrag till verksamhetens resultat. Vid löneöversyn ska lönerna i gruppen differentieras efter varje medarbetares insats och resultat. Närmaste chef har ansvar för att se till att lönebilden på enheten stämmer med förvaltningens och kommunens totala lönebild. Den lönebild som framkommit vid arbetsvärderingen ska hållas. Chefen ska hålla sig uppdaterad om lönebilden och utgå från den vid lönesättning. Våra förhållningssätt om lön Det ska löna sig att göra en god arbetsinsats i Kils kommun, liksom att ta på sig mer ansvar och kvalificerade arbetsuppgifter. Lönekarriär ska vara möjlig att göra. Det är därför viktigt att lönerna differentieras. Lönejustering för nya arbetsuppgifter ska normalt endast ske i samband med löneöversyn. Om innehållet i uppdraget har förändrats till mer än hälften kan lönejustering ske utanför årlig löneöversyn. Överköp av personal mellan enheter i kommunen för likvärdig tjänst är inte tillåten. Kvarköp och andra icke avtalsenliga lönejusteringar kan endast ske mycket restriktivt. Kvarköp och andra icke avtalsenliga lönejusteringar beslutas av förvaltningschef efter samråd med personalchef. Lönetillägg ska hanteras med stor restriktivitet och alltid vara tidsbegränsade. Lönetillägg ska alltid godkännas av förvaltningschef och ske efter samråd med personalchef. Vid löneöversyn En gemensam överläggning med samtliga fackliga organisationer inför löneöversyn ska alltid eftersträvas. För beslutade prioriterade lönejusteringar utöver budgetram finns en central pott som används vid löneöversynstillfället och därefter tillförs ram. Personalutskottet beslutar om hur den centrala potten fördelas. Facklig tillhörighet är inte ett lönekriterium i kommunen. Kils kommun har ansvar för all tillsvidareanställds personals löneutveckling. För den personal som är oorganiserad, eller felorganiserad, har kommunen samma arbetsgivaransvar att Sida 3 av 5

19 återkoppla den enskilde medarbetarens arbetsinsats och bidrag till verksamhetens mål och lönesätta därefter. För de oorganiserade finns inget garanterat utfall, men retroaktivitet medges på samma sätt som för organiserade medarbetare. Vikariatslönesättning Huvudregeln är att vikarier och andra tidsbegränsat anställda lönesätts för hela anställningsperioden. Ny lönesättning sker vid eventuell förlängning av den tidsbegränsade anställningen. I verksamheter där det förekommer många korta vikariat och/eller i flera enheter sker en lönesättning för vikarien i samråd med personalenheten. För dessa vikarier ses lönesättningen över samlat en gång per år vid samma löneöversynstillfälle som för tillsvidareanställda medarbetare. Lönejustering är ensidig från arbetsgivaren, men sker i samråd med berörda fackliga organisationer. I anställningsavtal ska anges om undantag från huvudregeln görs. Helt tjänstlediga medarbetare Helt tjänstlediga, oavsett orsak, ska bedömas utifrån sitt bidrag till verksamheten. Det betyder att en individuell bedömning kan leda till låg löneutveckling beroende på tjänstledighetens längd. För den som har varit tjänstledig så länge att det inte finns något underlag att bedöma utifrån kan ändå en mindre lönejustering ske med hänsyn till att medarbetaren inte ska hamna helt fel i lönebilden om vederbörande skulle återgå i tjänst. Undantag: Enligt lag ska lönesättning av föräldralediga alltid hanteras som om den lediga varit i tjänst. Medarbetare som slutar Medarbetare som slutat sin anställning i samband med löneöversyn eller som sagt upp sig ska bedömas utifrån gällande lönekriterier för sitt bidrag till verksamhetens resultat. Sida 4 av 5

20 Individgarantier Inga generella individgarantier ska lämnas utöver de som ev följer av centralt tecknade lönekollektivavtal. Sida 5 av 5

21 KF 41 Dnr KS 16/89 FÖRSLAG OM ATT POLICYDOKUMENT SKA UPPHÖRA ATT GÄLLA En policy ska vara kort och koncis och uttrycka det övergripande förhållningssättet i en fråga, utan att gå in på detaljer. Till en policy kan kopplas riktlinjer för den praktiska hanteringen och fungerar som stödverktyg för chefer i verksamheten. Kommunstyrelsen har fattat beslut om policydokument inom det arbetsgivarpolitiska området och som reglerar i detaljnivå i verksamhetsfrågor. Flera av dessa har många år på nacken och har blivit inaktuella. Det cirkulerar i några fall flera versioner av policy i samma fråga. I det arbetsgivarpolitiska perspektivet är det inte nödvändigt att ha en policy för varje enskild fråga. En övergripande Medarbetar policy som uttrycker vilken arbetsgivare man vill vara och vilka förväntningar som finns på medarbetare och chefer kan kompletteras med riktlinjer för specifika frågor som redovisas för personalutskottet. Lag styr att ett fåtal frågor ska regleras i en policy för hela arbetsgivaren. Det gäller diskrimineringslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och krishantering t ex. Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2016 att följande policydokument upphör att gälla: - Riktlinjer för förslagsverksamhet, reviderat Samverkansavtal enligt beslut KS 08/182 - Beslut om Riktlinjer för fritidsstudier enligt Dnr 08/56 SUNDERLAG Personalpolicy antagen i KF Rehabiliteringspolicy antagen i KS Alkohol- och drogpolicy, godkänd av KS Riktlinjer för förslagsverksamhet, reviderat KS Lokalt samverkansavtal, beslutad KS 08/182 Kommunstyrelsens beslut om riktlinjer för fritidstudier, KS 08/56 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Personalutskottets protokoll , 7 Kommunstyrelsens protokoll , 54 Sidan 15 av 23

22 1. Kommunfullmäktige beslutar att Personalpolicy antagen upphör att gälla. 2. Kommunfullmäktige beslutar att Rehabiliterings policy antagen upphör att gälla. 3. Kommunfullmäktige beslutar att Alkohol- och drogpolicy antagen upphör att gälla. UTDRAG Kommunledningskontoret, personalenheten Sidan 16 av 23

23 KF 42 Dnr KS 15/383 BIDRAG TILL CENTRUMFÖRENINGEN I KIL Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Centrumföreningen i Kil ett bidrag som motsvarar den summa som övriga medlemmar har betalat i medlemsavgift under räkenskapsåret, men med högst kronor. Förslaget är även att föreningen får ett startbidrag för 2016 med kronor, som avräknas mot medlemsavgiften i samband med bokslut för Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 15 mars 2016 att Centrumföreningen ska rådfrågas i frågor som rör centrumutveckling. SUNDERLAG Tillväxtutskottets protokoll , 6 Tillväxtutskottets protokoll , 5 Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beviljar Centrumföreningen i Kil ett bidrag som motsvarar den summa som övriga medlemmar har betalat i medlemsavgift under räkenskapsåret, men med högst kronor. Avstämning sker i samband med föreningens årliga bokslut. 2. Kommunfullmäktige beslutar att föreningen ska erhålla startbidrag för 2016 med kronor, som avräknas mot medlemsavgiften i samband med bokslut för Kommunfullmäktige beslutar att bidraget finansieras via kommunens konto för strategiska satsningar och då med kronor i ett inledande skede. UTDRAG Centrumföreningen i Kil Kommunledningskontoret, ekonomienheten Sidan 17 av 23

24 KF 43 Dnr KS 16/110 MOTION OM ETT MÅNGKULTURELLT BOKSLUT FÖR KILS KOMMUN En motion om att under innevarande mandatperiod upprätta ett dokument som ska heta "Mångkulturellt bokslut" har inkommit från Sverigedemokraterna. Dokumentet ska klargöra asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för Kils kommun och dess invånare. SUNDERLAG Motion YRKANDEN Ordföranden Rita Gunnarsson (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sidan 18 av 23

25 KF 44 Dnr KS 16/114 MOTION OM ATT AVSÄTTA PENGAR TILL EN KAMPANJ FÖR ATT MINSKA NEDSKRÄPNINGEN I KILS KOMMUN Bengt Karlsson (MP) har inkommit med en motion om att avsätta pengar till en kampanj för att minska nedskräpningen i Kils kommun. SUNDERLAG Motion YRKANDEN Ordföranden Rita Gunnarsson (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Sidan 19 av 23

26 KF 45 Dnr KS 16/106 AVSÄGELSE FRÅN MARIA EKBERG (MP) FRÅN UPPDRAGET SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN En avsägelse från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen har inkommit från Maria Ekberg (MP). SUNDERLAG Avsägelse Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. UTDRAG Maria Ekberg Sidan 20 av 23

27 KF 46 Dnr KS 16/106 VAL AV NY LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN EFTER MARIA EKBERG (MP) Val av ny ledamot i kommunstyrelsen efter Maria Ekberg (MP). YRKANDEN Maria Ekberg (MP) föreslår att Niclas Alvebratt (KD) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden ställer proposition på Maria Ekbergs förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det. Kommunfullmäktige utser Niclas Alvebratt (KD) till ny ledamot i kommunstyrelsen. UTDRAG Niclas Alvebratt Sidan 21 av 23

28 KF 47 Dnr KS 15/264 REDOVISNING AV SYNPUNKTER TILL NÄMNDERNA TERTIAL 3, SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen har fått redovisning inkomna synpunkter under tertial 3 år Miljö- och byggnadsnämnden redovisar synpunkter i delårsboksluten. Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att redovisningen av klagomål ska göras på så sätt att varje nämnd ska lämna en kort sammanfattning till kommunfullmäktige med kommentarer avseende de viktigaste klagomålen/ synpunkterna som kommit till respektive nämnd inom aktuell period (tertialvis). SUNDERLAG Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 6 Socialnämndens protokoll , 13 Kommunstyrelsens protokoll , 56 Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sidan 22 av 23

29 KF 48 Dnr KS 16/78 MEDDELANDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016 Följande handlingar har inkommit: 1. Protokoll drifts- och servicenämnden Nyhetsbrev från Värmlands läns Vårdförbund, februari Protokoll hjälpmedelsnämnden Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Sidan 23 av 23

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Peter Krööse och Kent Wallin

Peter Krööse och Kent Wallin PLATS OCH TID Fagerås bygdegård, torsdag 24 september 2015, 19.00 20.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 19 maj 2016, 19.00 19.35 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Anders Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 15 mars 2016, , ajournering kl

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 15 mars 2016, , ajournering kl PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 15 mars 2016, 16.00 18.05, ajournering kl. 16.40 16.50 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19

Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 19 december 2013, kl. 18.00-19.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Mikael Johansson (S) Anders Johansson (S) Åse-Britt

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M)

Lars-Erik Ståhl. Annika Bjelvert (M) Hans Eriksson (M) 1(26) Plats och tid KilArena, torsdagen den 29 september 2011, kl 19.00-21.00. Sammanträdet är ajournerat kl. 20.30-20.50 för uppehåll. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl. 15.00-16.45 Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tolén (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S) Kenneth

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00-17.55 ANDE LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C) Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt

Läs mer

Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl

Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf. Anders Johansson (S) Åse-Britt Falch (S) Lars-Erik Ståhl 1(23) Plats och tid Kil Arena, Kil, torsdagen den 26 januari 2012, kl 17.00-19.45. Sammanträdet är ajournerat kl. 18.35-18.50 för uppehåll. ande Ledamöter Jan Fallström (M), ordf. (1:e v ordf.) Maj-Britt

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015,

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 7 januari 2015, 16.00 17.00 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Kenneth Pihlström (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 oktober 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 21.15 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), Ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, Kil, torsdagen den 22 maj 2014, 19.00-20.00. ANDE LEDAMÖTER ERSÄTTARE Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:v ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:v ordf. Mikael Johansson (S)

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (5) Personalutskottet 2014-11-18 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 18 november 2014, kl. 15.15 16.00 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl PLATS OCH TID BESLUTANDE

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl PLATS OCH TID BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-04-22 PLATS OCH TID KilArena, onsdag 22 april 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 16.30 Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Benny Pedersén (S), vice ordförande Maria Norell (S) Göran

Läs mer

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy

Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy BOTKYRKA KOMMUN 1 [5] Riktlinjer och förutsättningar för en väl fungerande lönepolicy bilaga till lönepolicy Beskrivning av löneöversynsprocessen i Botkyrka kommun Löneöversynen är en årlig process som

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, 15.00 16.00 Leif Askeröd (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. I ~ Landstinget Il DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet 000143 Dnr LD14/01798 Uppdnr 801 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (10) Personalutskottet 2011-02-15 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 15 februari 2011, kl.13.00-15.30. ande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), vice ordförande, 1-4 Mikael Jonsson

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Lönepolicy för Laholms kommun

Lönepolicy för Laholms kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 29 maj 2012 Lönepolicy för Laholms kommun Inledning Laholms kommuns lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för förtroendevalda och verksamhetschefer / lönesättande

Läs mer

Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S), vice ordförande Dick Pettersson (C) Kommunkontoret, 26 februari 2016 kl 14.30

Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S), vice ordförande Dick Pettersson (C) Kommunkontoret, 26 februari 2016 kl 14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 08.00 10.00 Beslutande Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S), vice ordförande Dick Pettersson (C) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Gunnar Nilsson, repr. för Kils Hästcenter Hannäs, 91 Göran Grönkvist,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Riktlinjer för lönebildning

Riktlinjer för lönebildning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1460 Kommunstyrelsen Riktlinjer för lönebildning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 2016, Sammanträdesdatum 216-3-16 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 16 mars 216, 15. 17.4 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 10 september 2013, kl. 15.00-16.25 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Eilert Karlsson (S) Miriam Tolvanen (FP) Kent Wallin

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: KIL Plats: Dnr: 201-4366-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:3-024 LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2000-04-27 40 1 Lönepolicy Mål Lönen är ett av arbetsgivarens viktigaste styrmedel. Det är därför viktigt

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 5 april 2016, BESLUTANDE

Se nästa sida. PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 5 april 2016, BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 5 april 2016, 15.00 16.00 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE ÖVRIGA Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer