Mål och Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och Budget 2014-2016"

Transkript

1 Mål och Budget INDELAD ENLIGT NY ORGANISATION

2 Foton: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Valdemarsvik Tel vx

3 Mål och Budget Innehåll 1. Vision Valdemarsvik Målområden - Inriktningsmål - Åtaganden mätbara mål 2. Planeringsförutsättningar, utvecklingen i kommunen m m 8 3. Budget per sektor/avdelning Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 12 Stöd och Omsorg 17 Samhällsbyggnad och Kultur 24 Service och Administration 30 Kommunchef/Stab Resultatbudget 35 Kassaflödesbudget 35 Balansbudget 36 Noter Investeringsbudget 38 Fastställd av kommunfullmäktige

4

5 Mål och budget 2014 Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål Vision Framtidsbild Valdemarsvik 2025 I balans med naturen Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit visionen Framtidsbild Valdemarsvik Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun. Framtidsbilden är indelad i sex delbilder målområden 1. Östersjöns ledande miljökommun 2. Ett näringsliv med självförtroende 3. En plats där alla kan växa och trivas 4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 5. En naturlig arena för aktiv livsstil 6. En plats i världen att vara stolt över God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål och åtaganden för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Inriktningsmål och åtaganden ur ett verksamhetsperspektiv Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer. Åtaganden Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön. Jämförelser med förhållandena före och efter miljöprojektens genomförande. Antalet enskilda avlopp räknas. Samhällsbyggnad och Kultur 1

6 Mål och budget 2014 Minska avfallets mängd och farlighet med hjälp av förebyggande metoder. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa två köttfria dagar i månaden inom skolan. Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och %. Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel. Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten. Antalet köttfria dagar, dvs vegetarisk mat. Summering årsvis efter statistik från leverantör. Summering årsvis efter statistik från leverantör. Antal aktiviteter Samhällsbyggnad och Kultur Statistik över insamlade mängder farligt avfall och resultat av plockanalyser, samt rabattering av avgift för hushåll som komposterar på egen hand. Statistik för insamlade och sorterade avfallsmängder samt resultat av plockanalyser. Samhällsbyggnad och Kultur Service och Administrat Service och Administrat Service och Administrat Samhällsbyggnad och Kultur Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Åtaganden Vara ingången i kommunen avseende företagsutveckling, företagsetablering etc, samt att lotsa till externa kontakter Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Bibehålla och skapa arenor för att utveckla samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Dessutom vara en länk mellan företagen, föreningar och kommunen. Redovisar kontakter och resultaten av dessa. Redovisning av aktiviteter som genomförs. Resultatet av Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimatet. Redovisning av SKL:s mätning. Kommunchef Redovisning sker inom ramen för projekt och program. Kommunchef Kommunchef 2

7 Mål och budget 2014 Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med övriga aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen skall prioriteras så att alla som har behov av dessa insatser ska få det. Redovisning av antal praktikplatser och övriga åtgärder. Redovisning av åtgärder. Mätning av den öppna arbetslösheten. Särskilt program genomförs. Redovisning av gjorda insatser. Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. Åtaganden Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6 och 9. Målet är 100 % godkända elever. Nya metoder och samverksamformer ska utformas så att fler familjer med komplicerad problematik ska få kvalificerade insatser i det egna hemmet som ett alternativ till placering av barn och unga utanför det egna hemmet. Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Mäts i brukarenkät Testplan inom ramen för Nationella prov Följs upp genom internkontroll Följs upp genom internkontroll Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 4. En kommun där det är tryggt att leva. Åtaganden Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Mäts genom medborgarenkäten. Kommunchef 3

8 Mål och budget En kommun med kvalitet inom alla verksamheter. Åtaganden Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 70 %. Den som söker försörjningsstöd ska erbjudas tid för personligt möte med socialsekreterare så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet. Arbeta för ökad kontinuitet i det dagliga arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. Uppföljning och utvärdering av placerade barn och ungdomar. Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att 100 % av alla hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Säkerställa att årliga medarbetarsamtal och lönesamtal grundade på fastställda lönekriterier genomförs för alla medarbetare. Mäts genom medborgarenkäten och elev/brukarenkäter. Index bemötande och tillgänglighet 57 år 2012 Mäts genom enkät till eleverna. Resultat 2013: 58 % Följs upp genom internkontroll. Öppna Jämförelser, bemötande 81 %, inflytande och delaktighet 93 % nöjda. Egen brukarenkät för myndighetsutövningen, medborgarenkät. Utföra kontinuitetsmätningar. Genomförandeplaner, uppföljande besök och enskilda samtal minst två gånger per år. Stickprovskontroller och återkoppling till berörd kontaktman. Redovisning enligt internkontrollplan. Mätning sker av undernäring, fallrisk samt risk för trycksår via aktuella metoder inom respektive område. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet och de lönepolitiska riktlinjerna. Antalet samtal och andelen av det totala antalet ska redovisas. Service och Administrat Service och Administrat Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Stöd och Omsorg Samtliga En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. 4

9 Mål och budget 2014 Åtaganden Arbeta för att samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2015 års utgång. Öka samarbetet med föreningar och företag för att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Antal framtagna planer. Turiststatistik. Redovisning av värdskap, arrangemang, aktiviteter, paket och prissatta produkter. Gemensamma marknadsaktiviteter. Särskild marknadsplan med Turistföreningen Antal aktiviteter och åtgärder. Samhällsbyggnad och Kultur Samhällsbyggnad och Kultur Kommunchef En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter. Åtaganden Öka antalet fysiska aktiviteter för alla barn och elever. Handlingsplan för framtida folkhälsoarbete tas fram. Pulsprojektet på Vammarskolan ska utvärderas innan en eventuell utökning sker. I övrigt utgår uppdraget till alla enheter. Redovisning av plan. Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Kommunchef En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och Åtaganden ett rikt kulturliv. Åtaganden Utveckla kommunens kulturverksamhet. Redovisa antal deltagare/omfattning av aktiviteter som genomförs. Samhällsbyggnad och Kultur 5

10 Mål och budget 2014 Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Medborgundersökningens 2012 index för inflytande (index 39) och information (index 48). Redovisning av åtgärder för förbättrad information och dialog som indikatorer för uppfyllelse av åtagandet. Redovisning av åtgärder Service och Administrat Kommunchef Inriktningsmål och åtaganden ur ett finansiellt perspektiv Kommunfullmäktige har i augusti 2013 antagit lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer ger åtaganden enligt nedan. 9. Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet, Åtaganden Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 1,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Kommunens eget kapital ska vid utgången av 2014 vara minst 150 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till budget innehöll att årets resultat för planperioden uppgick till 1,5 % enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Programmen finansieras genom 2012 års stora överskott och undantas därför 2014 i beräkningen. Kommunfullmäktige beslutade att tillskjuta ytterligare medel och sänkte budgetresultatet så att resultatet för planperioden uppgår till 1,2 %. (2014: 0,8 %) Eget kapital enligt delårsrapporten för 2013 är prognos 141 mkr. Målet uppnås under år 2016 i stället för Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 6

11 Mål och budget 2014 Kommunens långfristiga låneskuld ska inte överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Kommunens relativa skattesats ska inte öka i förhållande till den genomsnittliga ovägda skattesatsen i Östergötland. Samtliga övergripande organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetramar. Uppföljningarna under året skall alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. Utfallet för åtaganden och budget redovisas fortlöpande på arbetsplatsträffar. Den långfristiga låneskulden beräknas ligga inom målet vid planperiodens utgång och vara 40 %, rensat från miljöprojekten. (De sänker i ingångsläget kommunens anläggningstillgångar genom förskotteringen från länsstyrelsen). Den relativa skattesatsen före eventuella förändringar 2014 är 1,027. Ingen skatteförändring finns med i planperioden. Den relativa skattesatsen bedöms bli lägre genom skattehöjningar i andra Östgötakommuner. Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. Ekonomiska uppföljningar enligt särskilda riktlinjer. Arbetet sker utifrån Samverkansavtalet. Antalet arbetsplatsträffar där detta skett redovisas. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Samtliga Samtliga Samtliga 7

12 Budget 2014 Planeringsförutsättningar Ekonomisk utveckling Den ekonomiska utvecklingen under 2013 har varit fortsatt svag såväl internationellt som i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting förutser dock att konjunkturen stärks framöver. I sin prognos räknar SKL med en skatteunderlagsökning på 2,7 % för 2014, 4,5 % för 2015 och 5,3 % för Pris- och löneökningarna enligt PKV, prisindex för kommunal verksamhet, beräknas till 2,3 % för 2014, 2,6 % för 2015 och 3,1 % 2016, som också har använts i ramberäkningarna. Skillnaderna mellan skatteunderlagsökningen och pris/löneuppräkningarna beräknas ge förhållandevis goda reala tillskott till den kommunala sektorns ekonomi under kommande år. Kommunens eget skatteunderlag enligt taxeringen 2013 (2012 års beskattningsbara inkomster) beräknas öka med endast 1,4 % jämfört med året innan, ökningen i riket 3,3 %. Den låga ökningen för Valdemarsviks del beror på den stora andelen pensionärer, vars grundavdrag har höjts. Kompensation sker per invånare i skatteutjämningssystemet. Det innebär därför att en större del av kommunens inkomster kommer genom inkomstutjämningssystemet som inte ger en fullständig kompensation. Kommunens egen skattesats, utdebiteringen, är också 3:05 kr högre än den länsvisa skattesatsen, som används vid beräkningen i inkomstutjämningssystemet. Från och med 2014 kommer det reformerade kostnadsutjämningssystemet att gälla. Det ger för första året omkring 7,5 miljoner kronor mer i intäkter för Valdemarsviks del. För 2012 och 2013 har kommunen erhållit engångsutbetalningar från AFA Försäkring på omkring 7 miljoner kronor årligen. Det innebär att de nya medlen i kostnadsutjämningssystemet inte finns tillgängligt för nya satsningar, utan ger endast möjlighet att kunna upprätthålla och bevara nuvarande verksamhet. Eventuellt kommer AFA att betala tillbaka 2004 års premier under Detta finns inte med i budgeten. Skattesatsen är höjd till 21,98 kr, genom skatteväxlingen med landstinget om hemsjukvården. Ramar till sektorerna En delvis ny budgetmodell har implementerats för årets budgetprocess. Det innebär att kommunfullmäktige i maj har fastställt preliminära ramar för åren Rambeslutet föregicks av genomgångar av framtida förutsättningar i budgetberedningen. Ramarna innebär att särskilda budgetfördelningsmodeller har använts för förskola och skola samt äldreomsorg, som tar sin utgångspunkt i förändringen av befolkning- 8

13 Budget 2014 en i aktuella åldersgrupper. I sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad innebär detta krav på besparingar i takt med att barn- och elevunderlaget minskar. Ramarna har i samtliga fall uppräknats enligt PKV med 2,3 % till För åren 2015 och 2016 räknas ramarna upp med PKV Prisindex för kommunal verksamhet, som är 2,6 respektive 3,1 % för de två åren. Här innehåller också ramarna vissa besparingskrav för att kunna uppnå erforderligt positivt resultat. Kommunens resultat 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Resultat, mkr +12,8 +0,2 +3,7 +5,7 +7,4 I procent av skatteintäkter och skatteutjämning 3,4 % 0 % 0,6 % 0,8 % exkl program 1,0 % 1,8 % I resultaten för 2012 och 2013 ingår engångsbelopp, återbetalning från AFA Försäkring. För 2014 och framåt gäller det nya skatteutjämningssystemet. Nettoinvesteringar Mkr 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Lokaler 20,7 32,5 20,6 6,1 4,1 Vatten och avlopp samt avfallshant 3,9 6,0 9,0 3,0 4,0 Övr anläggningar 3,5 12,0 19,0 14,6 19,4 inkl reserv Totalt 28,1 50,5 48,6 23,7 27,5 För det närmaste året budgeteras p g a tidigare eftersatta investeringar mycket stora investeringar för Valdemarsviks del. I övrigt är investeringarna på en mera normal nivå. Låneskuld 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Låneskuld, mkr 87,8 107,8 137,8 142,8 147,8 I procent av anläggningstillgångar exkl miljöprojekten 32 % 34 % 40 % 40 % 40 % Målsättningen för låneskuldens utveckling är att den inte ska överstiga 40 % av kommunens anläggningstillgångar. Miljöprojekten är här undantagna på grund av förskotteringen från Länsstyrelsen i ingångsläget. Befolkning Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur 9

14 Budget 2014 många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc. Som så många andra kommuner i Valdemarsviks storlek har kommunens befolkning minskat, här redovisat sedan 1980 då kommunen hade över invånare. Vid ingången till 2013 är befolkningstalet Minskningen beror både på lågt barnafödande och ett negativt flyttningsnetto. Framskrivningen från SCB baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut idag, förväntade döds- och födelsetal, samt hur flyttmönstren har sett ut för de senaste åren. SCB:s framskrivning visar utvecklingen om allting fortsätter på samma sätt som det gjort de senaste åren fram till idag. I skatteberäkningarna för 2014 används befolkningstalet invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2013 som statsbidragsintäkterna beräknas. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen från 1980 samt en framskrivning av befolkningen till 2020 enligt SCB, fördelat på olika åldersklasser. Diagrammet visar att gruppen över 65 år kommer att öka alltmer medan antalet barn och skolungdomar sjunker. Den samlade skaran av förvärvsarbetande minskar i samma takt. 10

15 Budget 2014 Befolkning i olika åldersgrupper Åldersgrupper Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Antal födda år år år år w En viktig planeringsförutsättning för kommunen är att resurser måste föras över från skolan med minskande barnunderlag, till äldreomsorgen. Verksamhetens driftramar (löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Sektor/Avdelning Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Stöd och Omsorg IFO-placeringar reserv Samhällsbyggnad och Kultur Service och administration Kommunchef/Stab Särskilda program Politiska organisationen Överförmyndare Revisorer Pensionsutbetalningar Lokalbank Övr gem kostn/reserv Jämförelsestörande poster Avgår internränta Verksamh nettokostn I sektorsramarna ingår generella sparbeting åren 2015 och 2016 med 4,9 respektive 6,9 miljoner kronor (ytterligare 2,0). Därutöver innebär de särskilda budgetfördelningsmodellerna inom barn och utbildning samt äldreomsorgen att resurserna minskas för skolan på grund av minskande elevkullar, medan äldreomsorgen tillförs mer medel genom fler äldre i befolkningen. 11

16 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Ansvarsområde Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svarar även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för åringar. Arbetsmarknadsenheten inom sektorn svarar för administration och uppföljning av olika former av anpassade anställningar och praktikplatser. Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket Åtaganden mätbara mål Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Förbättra resultaten på nationella prov hos åk 3, 6 och 9. Målet är 100 % godkända elever. Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Öka antalet fysiska aktiviteter för alla, barn och elever. Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Budget i sammandrag Barn och Utbildning (tkr, löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Nettokostnader/ram Särskilda tillägg : Lokalkostn Vammarskolan Lokalkostn försk Gusum Gryts skola (ett läsår till) Flyktingmottagning

17 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Budget 2014 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Fritidsverksamhet/fritidsgård Förskola/barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknad Ledning och administration Totalt exkl flykting Flyktingmottagning Totalt Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde fritidsgård mm Fritidsgårdsverksamhet i centralorten för åringar. Verksamhetsområde förskola/barnomsorg Förskola Gryt 1-5 år, 1 avd. Förskola Loviseberg 1-5 år, 6 avd. (fr o m höstterminen 2012). Förskola Gusum 1-5 år, 3 avdelningar. Nybyggnation mars Förskola Ringarum 1-5 år, 3 avd. Fritidshem Sörby 6-9 år. Fritidsklubb Loviseberg år (fritidshem med inskrivna barn samt öppen fritidsverksamhet för åringar). Fritidshem Gryt, Gusum och Ringarum 6-12 år. Dagbarnvårdare Valdemarsvik och Gusum, 4 personer. Förutom detta bedriver Tryserums friskola: Förskola barn 1-5 år, två avdelningar. Fritidshemsverksamhet barn 6-12 år. Verksamhetsområde grundskola Grundskoleundervisningen inklusive förskoleklass i Valdemarsviks kommun omfattar alla i kommunen folkbokförda 6-16 åringar och bedrivs enligt följande: Sörby åk F-3 Gryt, Ringarum och Gusum åk F-6 Vammarskolan åk 4-9 Tryserums friskola bedriver undervisning åk F-6. Kommunen betalar enligt bidrag på lika villkor för elever såväl inom den kommunala skolan som för friskoleelever inom kommunen, Söderköping och Norrköping. Verksamhetsområde gymnasieskola Sektorn Barn och Utbildning ansvarar för att en treårig gymnasial utbildning erbjuds alla i kommunen folkbokförda åringar. Fr o m läsåret 2012/2013 erbjuds alla program genom samarbetsavtal inom Östsam. Verksamhetsområde vuxenutbildning Sektor Barn och Utbildning ansvarar för att följande utbildningar ges inom kommunal vuxenutbildning: 13

18 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning i samma ämnen som utgör kärnämnen i gymnasieskolan med undantag av idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. Särskild utbildning för vuxna i egen regi. Uppdragsutbildning med satsning mot näringslivets och kommunens anställda Verksamhetsområde arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten erbjuder deltagare arbetsprövning/praktik/sysselsättning där arbetslinje kontra sysselsättning får olika resultat för den enskilde, beroende på behov och målsättning med placeringen. Enheten är länken mellan Arbetsförmedlingen, IFO, m fl och kommunens verksamheter vad det gäller praktikplatser, sysselsättning (fas 3), och bidragsanställningar. Planering och handläggning av sommarpraktikplatser. Enheten driver renoveringsprojekt, skogslag, viss skötsel av grönytor samt bilvård av kommunens egna/leasade bilar. Verksamhetsområde Flyktingmottagande Flyktingmottagande för nyanlända enligt avtal med Migrationsverket. Verksamhetsområde ledning och administration Central ledning för sektorns verksamhet, administration av skolskjutsar och interkommunala ersättningar, statistik, utredningar, analyser, KSBUU (kallelse, ärendehantering, protokoll mm), inackorderingstillägg, resebidrag, ekonomi, fakturering, diariehantering, försäkringsfrågor, hemsidan, intranätet, information diverse kontakter mm. Barn- och ungdomsteam i samverkan med Sektor Stöd och Omsorg (Råd och Stöd IFO). Förändringar Från 2013 gäller en ny resursfördelningsmodell för skolans verksamheter. Det innebär att budgeten utgår från ett pris per elev och att budgetramen därför minskar vid en negativ elevutveckling och att den ökar vid en positiv elevutveckling. Åren 2014 till 2016 beräknas antalet elever minska med ca 50. Totalt innebär det en minskad budgetram med 9.7 mkr över tre år. Budgetramen för 2014 minskas med 3.4 mkr, för 2015 med 3.6 mkr och för 2016 med 2.7 mkr. Till detta kommer generell besparing på 120 tkr år 2015 och 165 tkr år 2016 p.g.a. vikande befolkningsunderlag. Sektorns ambition är att den förändrade budgetramen så lite som möjligt ska påverka verksamheten genom ett generellt utlägg på förskolor och skolor med minskad personaltäthet som följd. Budget 2014 Kommunstyrelsens budgetförslag innehöll en nedläggning av Gryts skola. Kommunfullmäktige har beslutat att Gryts skola blir kvar till höstterminen Vad som händer därefter beror på utvecklingen i Gryt. Prognoser visar att det kommer att födas ca 50 barn per år de närmsta åren i kommunen, och det kommer inte att räcka för att i framtiden driva fem skolor med kostnadseffektivitet och kvalitet. 14

19 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD I gymnasieskolan minskar antalet elever mellan 2013 och 2014 med ca 25. Därmed minskar kostnaden med ca 1.9 mkr. Mellan 2014 och 2015 är elevantalet i stort konstant. Eftersom all gymnasieutbildning köps i annan kommun får förändringar i elevantalet inga andra konsekvenser än att kostnaden ökar eller minskar. Tjänsten som fastighetsansvarig inom sektorn tas bort från hösten Tjänsten är tillsatt under den period som ombyggnad av Vammarskolan sker. Barnomsorg på obekväma tider, kvällar och helger startas. Finansieras med indragningen av fastighetsansvarig 250 tkr, respektive 500 tkr helår samt till viss del förändrat behov av pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare. Tillfällig resurs inom arbetsmarknadsenheten upphör. Ekonomisk plan 2015 Den öppna fritidsverksamheten på Loviseberg flyttas till fritidsgården Garveriet för att uppnå samordningseffekter som minskar kostnaderna, 0,5 milj kr. Behovet av pedagogisk omsorg minskar p g a minskad efterfrågan. Organisationen minskar därför med en dagbarnvårdare, 0,7 milj kr. Enligt ett tidigare uppdrag från KS ska antalet elevassistenter minska och ersättas av pedagogiskt utbildad personal, 0,3 milj kr. Arbetet är påbörjat under 2013 och kommer att fortsätta under Utgångspunkten för detta arbete är att förbättra kvaliteten. För att klara ramen läggs en generell besparing med 0.6 mkr. Ekonomisk plan 2016 Tjänst 0.5 som utvecklingsledare tas bort. Ansvaret för utvecklingsarbetet läggs helt på sektorschef och rektor/förskolechef. Behovet av pedagogisk omsorg minskar p g a minskad efterfrågan. En generell besparing läggs ut med 0.4 mkr på förskolor och 1.5 mkr på grundskolan. Nyckeltal Mätdatum = 15 oktober Barn/elever kommunen inkl Tryserums Friskola AB Prognos Barnomsorg antal barn förskola antal barn fritidshem antal barn dagbarnvårdare Förskoleklass antal elever Grundskola antal elever

20 BARN, UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Gymnasiet totalt antal elever Obligatorisk särskola Antal elever Särvux Antal elever Mätdatum = 15 oktober Prognos Personal Förskola Inskrivna barn per årsarbetare 5,1 5,3 4,9 4,8 4,8 4,7 4,7 Grundskola Antal lärare per 100 elever 9,6 10,6 9,0 * 9,0 8,7 8,5 8,5 *antal elever per lärare AME Deltagare i praktik/sysselsättn/bidragsanställning Flyktingmottagande Prognos 2013 Budget 2014 Inflyttade nyanlända flyktingar

21 Sektor Stöd och Omsorg Ansvarsområde STÖD OCH OMSORG Sektor Stöd och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom: Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Funktionsnedsättning Färdtjänst Myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet. Flyktingmottagande ensamkommande barn Från och med 2014 tar sektorn över hemsjukvården från landstinget. Åtaganden mätbara mål Säkerställa att bemötandet inom vård, omsorg och socialtjänst präglas av respekt och delaktighet. Arbeta för ökad kontinuitet för brukaren i det dagliga arbetet inom äldre- och handikappomsorgen. Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Höja kvalitén på innehållet i planen. Säkerställa att 100 % av samtliga hemsjukvårdspatienter bedöms i kvalitetsregistret Senior Alert. Samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen skall prioriteras så att alla som har behov av dessa insatser ska få det. Nya metoder och samverksamformer ska utformas så att fler familjer med komplicerad problematik ska få kvalificerade insatser i det egna hemmet som ett alternativ till placering av barn och unga utanför det egna hemmet. Den som söker försörjningsstöd ska erbjudas tid för personligt möte med socialsekreterare så snabbt som möjligt, dock senast inom 7 dagar. Uppföljning och utvärdering av placerade barn och ungdomar. Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. 17

22 STÖD OCH OMSORG Budget i sammandrag Vård och Omsorg (tkr, löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Nettokostnader/ram Hemsjukvården Summa budgetram Särskilda tillägg : Reserv för placeringar Flyktingmottagning Budget 2014 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Färdtjänst Handikappomsorg Socialtjänst Centralt/gemensamt Totalt exklusive flykting Flyktingmottagning Tellus Totalt Spec av budget Socialtjänst Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd Missbruks- och vuxenvård Barn- och ungdomsvård Centralt/gemensamt Lokala samordningsförbundet Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, sjuksköterskor, arbetsterapi och sjukgymnast inom äldre- och funktionsomsorgen samt tekniska hjälpmedel, boende och dag/daglig verksamhet. Kommunen har avtal med Primärvården och GeriaCare AB om försäljning av sjukskötersketjänster kvällar, nätter och helger. Primärvården köper en närsjukvårdsplats på årsbasis. Kommunen har avtal med Sensia när det gäller arbetsterapeut- och sjukgymnast tjänster för särskilda boenden inom äldre- och handikappomsorgen och dag/dagliga verksamheter, vilket löper ut Därefter sköts dessa tjänster av arbetsterapeut och sjukgymnast som är anställda för arbete i hemsjukvården samt på våra särskilda boenden och dagverksamheter. Kommunen övertar hemsjukvårdsansvaret vilket innefattar somatisk hemsjukvård, psykiatrisk hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt kostnadsansvar för hjälpmedel. Verksamheten är förlagd till Bäckadal och omfattar professionerna distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Kommunens 18

23 STÖD OCH OMSORG sjuksköterskegrupp som arbetar mot särskilda boenden, funktionshinderomsorgen samt daglig verksamhet och dagverksamheten utgår från samma lokal. Verksamhetsområde Äldreomsorg Gusums äldreboende Ringgården - äldreboende Åldersro - äldreboende Vammarhöjden - äldreboende (GeriaCare AB) Hemtjänst Daglig verksamhet för dementa Träffpunkt Senior Totalt finns 90 platser i särskilt boenden varav 23 platser är för personer med en demenssjukdom och 10 platser för korttidsboende. Hemtjänsten för hela kommunen utgår från Valdemarsvik och finns i nuläget placerade på Storgatan 72. Verksamhetsområde Färdtjänst Verksamheten omfattar riks-, läns- och kommunal färdtjänst. Kommunen ska tillhandahålla färdtjänst för den som, på grund av sjukdom, åldrande, funktionshinder eller annan liknande orsak, inte kan förflytta sig på egen hand eller använda kollektiva färdmedel. Verksamhetsområde Funktionsnedsättning Kommunen har en väl utbyggd omsorg för personer med funktionsnedsättning. Vi driver sex boendeenheter, flera olika dagliga verksamheter samt ytterligare ett antal verksamheter enligt LSS och SoL. Boendeenheter: 5 boendeenheter för personer med utvecklingsstörning, totalt 26 platser samt en korttidsplats. 1 boendeenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, totalt 5 platser och en akutlägenhet samt två kopplade satellitboenden. Daglig verksamhet: Loviza dagcenter för personer med utvecklingsstörning. JK-enheten arbetsliknande daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykisk funktionsnedsättning. Aktivitetshuset Änggården för personer med psykisk funktionsnedsättning. Träffpunkten för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten finns i anslutning till ett gruppboende. Ytterligare verksamheter är Personlig assistans Övriga LSS och SoL insatser i form av korttidstillsyn, korttidsvistelse, familjehem, kontaktpersoner Stöd i boende 19

24 STÖD OCH OMSORG Verksamhetsområde Socialtjänst Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare styr i hög grad verksamheten. Vård för barn, ungdomar och vuxna inriktas i första hand mot frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan omfatta råd och stöd, kontaktfamilj/kontaktperson, familjehem/institutionsplacering samt bistånd att delta i kommunens öppenvård Bojen. Förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs i huvudsak via Familjecentralen och Barn- och ungdomsteamet som är en samverkansorganisation mellan socialtjänstens råd och stöd och skolans resursteam. Förebyggande arbete på generell nivå ansvarar i huvudsak socialtjänstens drogsamordnare samt skolans fritidssamordnare för. För att täcka upp behovet av Socialtjänst under dygnets alla timmar köps socialjour av Norrköpings kommun som svarar för akuta insatser utanför ordinarie kontorstid. Socialtjänsten köper tjänst av Frideborg genom Norrköpings kommun, som är en verksamhet som stödjer kvinnor som blivit utsatta för misshandel. Familjerådgivning erbjuds genom Barn och familjepsykologiskt centrum i Åtvidaberg. Skuldsanering erbjuds sedan juli 2011 via ett privat bolag. Handläggning av ansökningar om alkoholtillstånd köper Valdemarsviks kommun av Söderköpings kommun som också svarar för tillsyn av verksamheten. Valdemarsviks kommun är med i Samordningsförbundet för Östra Götaland. Verksamhetsområde Flyktingmottagande Mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsområde centralt och förvaltningsgemensamt Sektor Vård och Omsorg har en stab som består av sektorschef, personalsamordnare samt administrativa handläggare. Uppdraget är att staben ska serva övrig personal inom förvaltningen när det gäller administrativt arbete. Förändringar Från och med januari 2014 tar kommunen över hemsjukvården från Landstinget, där uppdelningen sker utifrån tröskelprincipen som innebär att personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får sjukvårdsinsatser av kommunerna. Hemsjukvårdsansvaret omfattar somatisk hemsjukvård, psykiatrisk hemsjukvård, rehabilitering i hemmet samt kostnadsansvar för hjälpmedel. Ett lokalt samverkansavtal om den primäranslutna hemsjukvården har slutits med Landstinget i Östergötland med giltighet En ny myndighetsfunktion inom den nya sektorn Stöd och Omsorg, gemensam för socialtjänst och biståndshandläggning, förväntas ge effektiviseringseffekter. 20

25 STÖD OCH OMSORG Ett fortsatt utvecklingsarbete av hemtjänsten kommer att göras med syfte att höja kostnadseffektivitet, kvalitet ur brukarens perspektiv samt för att optimera planeringsrutiner. Flexibilitet och samordning av resurser mellan sektorns samtliga verksamheter kommer att prioriteras och följas upp i ökad utsträckning. Under 2013 minskade antalet äldre boende i särskilda boenden radikalt och efterfrågan på tjänster i hemmet ökade. Det råder osäkerhet kring om detta är ett tillfälligt trendbrott eller inte. En utredning rörande möjliga driftsformer för Vammarhöjdens äldreboende tillsätts. Socialstyrelsen ställer nya krav på biståndshandläggningen, på uppföljningen av biståndsbesluten och individuella genomförandeplaner samt på bemanningen inom särskilda boenden med start Förberedelser för införandet görs under En långsiktig behovsanalys för utveckling av olika boendeformer riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram med start Vi behöver utöka samverkan med andra kommuner. Socialtjänst En översyn av organisationen kommer att göras med syfte att skapa en gemensam myndighetsfunktion inom den nya sektorn Stöd och omsorg. Detta arbete startar under 2013 och inriktningen är att införa den nya funktionen med start i början av Under hösten 2013 har ett förändringsarbete startas inom verksamheten som ska utmynna i styrande dokument för Barn och familjegruppen samt Ekonomi och vuxengruppen. Syftet är att hitta nya mer effektiva, rättssäkra och för arbetsmiljön mer lämpliga sätt att organisera arbetet avseende utredning av barn och unga. Samt att utveckla samverkansformerna med övriga verksamheter för att garantera att de resurser som finns inom kommunen verkligen används för de allra mest utsatta familjerna. Detta bör minska kostnaderna något för placeringar utanför det egna hemmet. Dessutom skapar ett väl utfört arbete i en familj betydligt bättre förutsättningar för att de placeringar som trots allt görs ska falla väl ut för alla inblandade. Detta arbete förutsätter att den personal som är inblandad ser sin del i helheten och bidrar till ett lyckat resultat. Under höstens arbete har det framkommit att det finns en stor enighet omkring denna utmaning. Det pågår en översyn av de placeringar där barnet varit placerat under lång tid och föräldrarna flyttat från kommunen. Det finns möjlighet att hela ansvaret för dessa barn kan flyttas över till den kommun där barnet bor, förutsatt att det sker med barnets bästa som utgångspunkt. Kommunens kostnader för försörjningsstöd är låga, vilket ger utrymme för att de metoder som används för att den enskilde så snart som möjligt skall nå egen försörjning 21

26 STÖD OCH OMSORG förbättras ännu mer. Verksamheten har under hösten startat ett arbete mot ett mer enhetligt förhållningssätt där den enskildes rätt till snabb behandling av sitt ärende står i fokus. Dessutom kommer samarbetet med samordningsförbundets verksamhet Plattformen att särskilt stå i fokus under Nyckeltal Äldreomsorg Prognos 2013 Budget 2014 Personer med hemtjänstinsats Platser i särskilt boende Genomsnittlig beläggning i korttidsboende 60% 87% 86% 50% 70% Genomsnittlig beläggning i särskilt boende 99% 99% 90% 95% Färdtjänst Prognos 2013 Budget 2014 Antal färdtjänstberättigade Genomsnittligt antal resor per färdtjänstberättigad Handikappomsorg Prognos 2013 Budget 2014 Personer med stöd enl LSS Personer med stöd enl SOL Antal beslutade insatser enl LSS Antal beslutade insatser enl SOL Kostnad externt köpta platser (kr) Antal ärenden LASS Antal ärenden LSS Socialtjänst Totalt antal hushåll som beviljats försörjningsstöd Antal utredningar vuxna i vård Vårddygn vuxna på institution Utredningar barn/ungdomar Vårddygn barn/ungdomar i familjehemsvård ) ) Vårddygn barn/ungdomar i institutionsvård (exkl Migrationsverket) )

27 STÖD OCH OMSORG Antal hushåll i åldersgruppen år som varit beroende av försörjningsstöd mer än 6 mån ) Varav är asylsökande barn placerade i familjehem 2) Varav är asylsökande barn placerade i familjehem 3) Tillkommer våddygn på Tellus Flyktingmottagande Prognos 2013 Budget 2014 Inflyttade asylsökande ensamkommande barn

28 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Ansvarsområde Sektor Samhällsbyggnad och Kultur ansvarar för verkställighet av kommunfullmäktige beslutad driftverksamhet och beslutade investeringar inom Gatu- fastighetskontor, VA-renhållningsenhet och Samhällsplanering. Därutöver tillhör Räddningstjänsten sektorn enligt särskilda direktiv. Bibliotek/kultur och musikskolan svarar för kommunens kulturverksamhet och biblioteksverksamheten inklusive filialer. Åtaganden mätbara mål Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön. Minska avfallets mängd och farlighet med hjälp av förebyggande metoder. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten. Arbeta för att samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga före 2015 års utgång. Utveckla kommunens kulturverksamhet. Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Öka antalet praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Kommunens verksamheter ska stödja nyanländas etablering i samhället. Budget i sammandrag Teknisk Service (tkr, löpande priser) Bokslut 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 Nettokostnader/ram Särskilda tillägg : Grännäs och Folkets Hus Detaljplaner Förändrat arrende

29 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Budget 2014 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Gator och parker, idrottsanläggn Fastigheter Vatten och avlopp Renhållning Samhällsplanering och tillsyn Räddningstjänst Musik- och dansskola Övrig kultur Bibliotek Ledning och administration Totalt varav Myndighetsutövning Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde gator och parker mm Fastighets- och gatukontoret ansvarar för bryggor, hamnar, campingplatser, Grännäsparken, barmark- och vintervägunderhåll, trafikbelysning, gaturenhållning, parker, grönområden, lekplatser, idrottsplatser, bekvämlighetsinrättningar, badplatser. Verksamhetsområde fastigheter Kommunen äger och förvaltar ett fastighetsbestånd som består av lokaler för skolor, äldreomsorg, industrilokaler och bostäder mm samt mark för framtida exploatering. Verksamhetsområde vatten och avlopp I VA-enhetens verksamhet och åtagande ingår drift, skötsel och underhåll av anläggningar för produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt underhåll av distributionsnäten för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Kommunens VA-anläggningar omfattar: 5 vattenverk 2 tryckstegringsstationer, för att öka trycket för dricksvattenproduktionen i högt belägna områden 2 högreservoarer, dvs vattentorn 4 avloppsreningsverk 39 pumpstationer för spillvatten/avloppsvatten Spillvattenledningar m (11,4 mil!) Dricksvattenledningar m (13,6 mil!) Dagvattenledningar m (4,4 mil!) Verksamhetsområde renhållning Verksamheten omfattar insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall, tömning av slambrunnar och tankar, skötsel av sopmajor i skärgården samt drift av Toverums avfallsanläggning. Verksamheten har drygt abonnenter, varav cirka har sommarabonnemang. 25

30 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Verksamhetsområde samhällsplanering och tillsyn Enheten för samhällsplanering arbetar med att ge teknisk konsultation och rådgivning inom följande verksamhetsområden. Fysisk planering Verka för att samhällsbyggandet främjas och utvecklas samt upprätthålla en tillfredsställande planberedskap. Bygglov mm Jämte myndighetsutövning verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Bostadsförbättring Ansvara för anpassning av bostäder till funktionshindrade enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Miljö- och hälsoskydd Jämte de myndighetsuppgifter som ankommer på kommunen inom miljö- och hälsoskyddsområdet verka för att de nationella miljömålen uppfylls. Verksamhetsområde räddningstjänst Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner bildar en gemensam räddningstjänstorganisation. Räddningstjänstorganisationens uppdrag är att: bedriva operativ räddningstjänst vid olyckshändelser och när överhängande fara för olyckshändelser föreligger, samt hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. bedriva förebyggande arbete och vidta åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, utan att andras ansvar inskränks. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder i samarbete med övriga kommunala förvaltningar, utan att andras ansvar inskränks. under höjd beredskap skydda och rädda civilbefolknings liv samt enskild och civil egendom i enlighet med gällande lagstiftning. biträda kommunledningen i kommunens krishanteringsarbete, samt stödja förvaltningarna i deras arbete. samordna kommunens säkerhetsarbete enligt gällande säkerhetspolicy samt riktlinjer. Handlägga kommunernas sotningsärenden Verksamhetsområde bibliotek och kultur Huvudbibliotek i Valdemarsvik med filialer i Gusum och Ringarum Kulturverksamhet med arrangemang, föreläsningar, utställningar mm Kulturbidrag Stöd till studieorganisationer Stöd till Gusums Bruksmuseum Musik- och dansskola Verksamhetsområde ledning och administration Ledning och styrning av sektorns arbete. Tekniske chefen har till sin hjälp en stödfunktion med projektledare, lantmätare och handläggare som ansvarar för MBKverksamhet (registrering & mätning), arbete med att tillhandahålla primärkarta, stomnät, kartunderlag, samhällsdatabaser, fastighetsinformation samt utveckling av GIS. 26

31 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR Ansvaret för trafikfrågor där arbete med länstransportplan, samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafiksäkerhetsfrågor ingår också liksom driftansvaret för de två stora miljöprojekten, saneringarna av fd Gusums Bruk och Valdemarsviken. Förändringar Driften av Grännäs camping är sedan 2013 ett nytt ansvarsområde. Under 2013 har investeringar gjort i restaurang, campingstugor och i en ny receptionsbyggnad. För 2013 är intäkterna inte nog hög för att balansera kostnaderna. Folkets Hus i Valdemarsvik har förvärvats och tillförts kommunens fastighetsbestånd. Upprättad budget med ringa resurser för underhåll pekar på ett underskott, vilket tillförs driftbudgeten för fastigheterna. Projektarbetet med aktualiserande av detaljplaner utifrån gjord prioritering och tidigare beslut medför ökade kostnader med 500 tkr år 2014 samt 250 tkr år Intäkterna inom miljötillsyn täcker trots höjda taxor inte kostnaderna. Ambitionsnivåer enligt framtagen verksamhetsplan medför att verksamheten för att komma i balans måste skattefinansieras med 300 tkr. Förändrat arrende i Fyrfjärdshamn ger intäktsökning med 200 tkr. De nya avtalen för insamling och behandling som upphandlats och tecknats inom renhållningen medför kostnadsökningar En höjning av renhållningstaxan med ca 5 % ger ökade intäkter med 500 tkr. För 2014 föreslås en höjning av VA-taxan för att finansiera kommande investeringar i VA-anläggningarna. Taxan har inte höjts sedan Förutom årliga reinvesteringar i va-anläggningarna ingår i investeringsplanen nytt vattenverk Fallingeberg med start år Det innebär att enligt 30 Va-lagen avgifterna de närmaste åren kommer att överskrida kostnaderna och fonderas i den särredovisade va-enheten för denna framtida nyinvestering. Övrigt Arbete med framtagande av ny översiktsplan och aktualiserande av detaljplaner kommer att fortgå. - Miljöprojekten kommer fortsatt att vara i fokus och kräva ett stort engagemang. - Insatser kommer att ske för att vidta åtgärder för att eliminera skadeverkningarna vid skyfall och höga vattennivåer i Valdemarsviken. - Den omfattande om- och tillbyggnaden av Vammarskolan färdigställs till skolstarten Samhällets krav på energieffektivisering medför att arbetet med att minska energikostnaderna och miljöbelastningen måste fortgå. Åtgärder enligt antagen handlingsplan ska verkställas. - Arbete med Vattenskyddsområde för Yxningen ska påbörjas. En VA-plan ska tas fram för att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde. - Arbetena på Toverum med avslutningen av deponin kommer att fortgå. Ny återvinningscentral planeras färdigställd till sommaren

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd

Socialtjänsten. Datum Budget Socialnämnd Socialtjänsten Datum 2016-10-07 Budget 2017 Socialnämnd Nämndens mål Mål 1 Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Mål och budget 2013 Med plan/prognos 2014 2015 Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer