VERKSAMHETSPLAN 2008 A /07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2008 A191-1275/07"

Transkript

1 A /07 VERK SAM HETS PLAN

2 1. Inledning En planering för goda resultat Polisstyrelsen har i Verksamhetsplan 2008 lagt fast viktiga mål för polisarbetet i Jönköpings län. Den är ett uppdrag till alla oss anställda i polismyndigheten att omsätta ord till handling. Länets polis har att se fram emot ett ökande antal anställda poliser kommande år. Nya medarbetares kompetenser tillsammans med den erfarenhet och kunskap som redan finns i vår myndighet ger oss goda förutsättningar att nå framgång i arbetet. Vi ska under 2008 utföra ett nationellt sett högklassigt polisarbete. Genom att visa resultat som är tydligt bättre än tidigare år inom alla delar av verksamheten kommer vi att lyckas. Ett resultatinriktat arbete är en självklarhet. Vi ska uppnå de förväntningar och mål som anges i verksamhetsplanen både vad gäller kvantitet och kvalitet. Varje medarbetare ska göra sitt bästa från och med den 1 januari och under hela året. Vi vill och vi kan. Gunnar Lindelöw länspolismästare 2 2 INLEDNING

3 Innehåll 1. Inledning 2 2. Utgångspunkter och krav för verksamhetsplanen och strategier för kärnverksamhet med nationellt fokus Inledning Mängdbrott Trafiksäkerhet Brott i nära relationer Brottsoffer Personsäkerhetsarbete Grov organiserad och systemhotande brottslighet Narkotikabrott Krisberedskap Brottsförebyggande arbete Utredning och lagföring Kriminalteknik Service och strategier för kärnverksamhet med lokalt fokus Kriminalunderrättelsetjänst Bedrägerier mot trygghetssystemen Ekonomiska brott Miljöbrott och strategier för gemensam verksamhet med nationellt fokus Ledning och styrning Kompetensförsörjning Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Chefsförsörjning Kommunikation och strategier för gemensam verksamhet med lokalt fokus Strategisk verksamhetsutveckling Finansiering 27 Bilagor 1. Myndighetens övergripande organisation Medelsfördelningsplan Framgångsfaktorer och resultatmått Resultat för 2007 (redovisas i särskild bilaga efter den 10 januari 2008) Grafisk form och produktion: Linda Wangström Tryck: Tabergs tryckeri AB, Taberg Upplaga: ex Foto: s.8 Emelie Lundkvist, s.10 Kompago, s.12 RPS, s.16 och 20 Kriminaltekniska enheten, s. 18 Flickr, övriga bilder Informationsenheten 3

4 2. Utgångspunkter och krav för verksamhetsplanen 2008 Utgångspunkter för verksamheten Till grund för verksamhetsplanen ligger regeringens regleringsbrev, rikspolischefens inriktning, Polisens planeringsförutsättningar för åren samt polisstyrelsens inriktningsbeslut. Polismyndigheten utgår i sin planering från de mål och strategier som Rikspolisstyrelsen (RPS) har tagit fram. Myndigheten kommer under 2008 ta del av det fortsatta arbetet vid RPS med att utveckla nya strategier. Efterhand som nya strategier färdigställs ska dessa införas och tillämpas vid myndigheten. Organisation Myndighetens övergripande organisation för år 2008 framgår av bilaga 1. Ekonomi samt medelsanvändning Myndighetens ekonomi ska vara i balans under hela planeringsperioden Under perioden kommer ett antal väsentliga förändringar att äga rum vilket ställer höga krav på den ekonomiska planeringen. Dit hör en ökning av antalet poliser, ombyggnation av polishuset i Jönköping och uppförandet av ett nytt Höglandets polishus samt införandet av ett nytt system för radiokommunikation, RAKEL. Kompetensförsörjning Myndigheten ska ha rätt kompetens för verksamhetens behov. Kompetensförsörjning ska omfatta all verksamhet och tillgodoses genom kompetensutveckling av anställd personal, rekrytering, förvaltning/utveckling och omorientering. Styrning samt uppföljning av verksamheten Under 2007 har RPS i samverkan med polismyndigheterna tagit fram en ny modell för verksamhetsstyrning på lokal nivå. Myndigheten kommer att utgå från denna modell i planeringen för att kunna införa modellen under Verksamheten kommer att följas upp enligt strukturen i Polisens resultatrapporter (PRR). Uppföljnings- och resultatdialoger ska hållas regelbundet på olika nivåer inom myndigheten. Under de senaste åren har myndigheten fördelat tilldelade medel med utgångspunkt från antalet medarbetare placerade på de olika enheterna inom kärn- och gemensam verksamhet. Myndigheten kommer att tillämpa denna modell även Medelsfördelning framgår av bilaga 2. 4 UTGÅNGSPUNKTER OCH KRAV FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2008

5 3. och strategier för kärnverksamheten med nationellt fokus 3.1. Inledning Under verksamhetsåret ska myndigheten arbeta efter de nationella strategier som har lagts fast. Myndigheten ska ha beredskap att ta del i det fortsatta arbetet med att utveckla nya strategier och utse processansvariga vid införandet i myndigheten. Möjligheter till samverkan med andra polismyndigheter och andra aktörer ska tas tillvara. Arbetsmetoderna i Polisens underrättelsemodell (PUM) och Polisens nationella utredningskoncept (PNU) ska utvecklas med syfte att myndigheten ska nå en såväl kvantitativ som kvalitativ förbättring av resultaten. Vidare ska närpolisverksamheten, genom en lokalt förankrad polis, fortsätta att utvecklas under Under året ska brottsoffers situation ägnas ökad uppmärksamhet. PUM är en modell för ledning och styrning av operativ polisverksamhet. Alla beslut om inriktning, prioritering och genomförande av verksamheten grundar sig på underrättelser från kriminalunderrättelsetjänsten och annan relevant kunskap. Detta ska leda till snabba reaktioner på pågående eller planerad brottslighet. Med en underrättelse menas i sammanhanget bearbetad och analyserad information som utgör underlag för beslut och åtgärder. Polisen ska ha hög tillgänglighet, ett bra bemötande av allmänheten och en hög servicenivå. Våra kännetecken för allmänheten ska vara: - Hög tillgänglighet - Bra bemötande - Hög service Underrättelsåttan. För att illustrera hur en ärendeprocess fungerar enligt polisens underrättelsemodell har den så kallade Underrättelseåttan tagits fram. I åttan beskrivs processens olika moment. De gula pilarna illustrerar Kriminalunderrättelsetjänsten (KUT), de blåa den Operativa ledningsgruppen (OLG) och de gröna pilarna Linjeverksamheten. MÅL OCH STRATEGIER FÖR KÄRNVERKSAMHETEN MED NATIONELLT FOKUS 5

6 Anmälda brott Antalet brott 2008 som avser. Misshandel utomhus ska vara högst Inbrott i bostad inklusive fritidshus och källare/vind ska vara högst Skadegörelse ska vara högst Personuppklarade brott Misshandel mot man/kvinna (obekant) ska vara lägst 310. Tillgreppsbrott exklusive butikstillgrepp ska vara lägst 510. Skadegörelsebrott ska vara lägst 290. Se tabell 1 och Mängdbrott Myndigheten ska med ökad kraft satsa på att bekämpa och utreda mängdbrott i syfte att öka medborgarnas trygghet. Det brottsförebyggande arbetet ska riktas mot brott där det finns en konkret möjlighet att påverka utvecklingen. De brottskategorier som är aktuella är misshandel utomhus, inbrottsstöld i bostad samt skadegörelsebrott. Ett ytterligare skäl till att arbeta förebyggande är att många mängdbrott begås av ungdomar som löper risk att fastna i kriminalitet. När det gäller utredning och lagföring är målsättningen att nå upp till 1998 års resultat för personuppklaring. Strategi en ska nås genom att allt planerat polisarbete bedrivs enligt Polisens underrättelsemodell (PUM) och, när det gäller brottsutredningar, dessutom enligt Polisens nationella utredningskoncept (PNU). Under 2008 ska myndigheten fortsätta utvecklingen med att ge polisen en ökad lokal förankring. Därutöver ska, i de fall detta bedöms effektivt, samverkan med olika externa aktörer på lokal nivå samt med andra polismyndigheter fortsätta och utvecklas vidare. Tabell 1 BROTTSOMRÅDE 1 (B1) ANMÄLDA MÄNGDBROTT MÄNGDBROTTSKATEGORI MÅL 2008 PROGNOS* 2007 Misshandel utomhus (Bekant och obekant med offret) Inbrottsstöld i bostad (Inkl. fritidshus, källare och vind) UTFALL 2006 UTFALL Skadegörelsebrott TOTALT Tabell 2 BROTTSOMRÅDE 1 (B1) ANTALET PERSONUPPKLARADE MÄNGDBROTT MÄNGDBROTTSKATEGORI Misshandel av man och kvinna (obekant med offret) Tillgreppebrott (exkl. i butik) MÅL 2008 PROGNOS* 2007 UTFALL 2006 UTFALL Skadegörelsebrott TOTALT Syftet är att förbättra den grundläggande förmågan att bekämpa och utreda mängdbrott samt att öka medborgarnas trygghet i vardagen. * Utfall för 2007 ännu ej klart. Avser prognos för MÄNGDBROTT

7 Strategi Från trafikövervakning till trafiksäkerhet Myndigheten ska bedriva verksamheten enligt Polisens nationella trafiksäkerhetsstrategi och PUM. Planeringen ska medföra att kontroller genomförs på rätt plats och vid rätt tid samt säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga. Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet ska öka på lokal, regional och nationell nivå. Samarbetet med Vägverket samt övriga aktörer, såsom kommunala trafikplanerare, är extra viktigt Trafiksäkerhet Arbetet med trafiksäkerhet syftar till att öka människors trygghet. Effekten ska vara att antalet dödade och svårt skadade i trafiken minskar. I detta arbete har Polisen en viktig roll. Trafiksäkerhetsarbetet är dessutom en del av myndighetens totala brottsbekämpning. Antalet skadade och dödade i trafiken ska minska. För att nå detta övergripande mål ska under 2008: Medelhastigheten på olycksdrabbade vägar sänkas¹. Minst alkoholutandningsprov genomföras. Andelen som under färd använder skyddsutrustning överstiga 95 procent². Antalet olyckor som orsakas av aggressiv körning³ minska jämfört med Yrkeschaufförers kör- och vilotid för arbetsdagar kontrolleras varav lägst 15 procent ute på vägarna och lägst 30 procent i företagens lokaler. Minst flygande inspektioner ska genomföras. Minst protokoll avseende flygande inspektioner ska upprättas. Minst 260 transporter av farligt gods kontrolleras. Alla poliser i yttre tjänst ska delta i genomförandet av kontroller i så väl nationella som lokala insatser för att öka tryggheten i trafiken. En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att flera poliser syns och samtidigt är i aktivt arbete utmed vägarna. Myndigheten ska regelbundet informera massmedia och medborgare om trafiksäkerhetsarbetet genom bland annat myndighetens webbplats. När det gäller den yrkesmässiga trafiken ska specialistkunskap tas till vara och användas för analysarbete, i planering och i trafiksäkerhetsarbetet. Prioriterade områden är kontroll av hastighet, nykterhetskontroller och kontroller av skyddsanordning samt kontroller av aggressiv körning. För höga hastigheter ska rapporteras från och med överträdelse med 6 km/t. Lagföring ska i första hand, när så är möjligt, ske genom utfärdande av ordningsbot. Vid varje av polisen initierat möte med fordonsförare ska alkoholutandningsprov ske. Arbetet mot drograttfylleri ska stimuleras genom särskilda informations- och utbildningsinsatser. Polismyndigheten ska delta i samverkande insatser med andra aktörer för att motverka alkohol- och drogberoende. Polisen ska utveckla sin förmåga att planlägga sina kontroller så att de kan genomföras på rätt plats och vid rätt tid. ¹ Uppföljning: Genomförs av Vägverket. ² Uppföljning: Genomförs av NTF. ³ Definition av aggressiv körning finns i Start 2. Uppföljning via olycksstatistiken. 7

8 3.4. Brott i nära relationer Bilden är arrangerad Våld och andra övergrepp mot barn och kvinnor ska prioriteras liksom hedersrelaterade brott. Insatserna ska öka i kvantitet och kvalitet jämfört med tidigare år. Tillsvidare ska myndighetens lokalt framtagna strategi användas i detta arbete. Myndigheten ska införa den nationella strategi som för närvarande utarbetas. Syftet är att utveckla Polisens förmåga att åstadkomma förbättrade utredningsåtgärder från första insats till färdigt förundersökningsprotokoll. Den externa samverkan är en viktig del i detta arbete. Våld och övergrepp mot barn Insatserna ska präglas av ett helhetstänkande för barnets bästa. Myndigheten ska bidra och stödja kommunernas arbete med att inrätta barnahus i länet. Våld och övergrepp mot kvinnor Insatserna ska präglas av ett helhetstänkande med utgångspunkt från kvinnans situation. Behovet av skydd samt upprepad utsatthet ska särskilt uppmärksammas. Hedersrelaterade brott Polismyndigheten ska öka förmågan att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet. Myndigheten ska under 2008 Eftersträva ett fördjupat samarbete med åklagare och socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Öka förmågan att förebygga, upptäcka och utreda brott mot kvinnor och barn. Förbättra sina förutsättningar att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet. Uppnå en genomsnittlig handläggningstid (genomströmningstid) för utredningar av brott inom området på högst 90 dagar. Strategi Den nationella strategi som för närvarande utarbetas ska införas och tillämpas i myndigheten. Fram till dess en nationell strategi föreligger ska den lokalt framtagna strategin⁴ användas. Samverkan med åklagare och andra externa aktörer ska vidareutvecklas. Kompetensen att göra hot- och riskbedömningar ska förbättras så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas. Myndighetens förmåga att förebygga, utreda och klara upp brott i nära relationer ska öka. 8 BROTT I NÄRA RELATIONER ⁴ Myndighetens lokala strategier avseende brott i nära relationer från 2001 med dnr A /00.

9 3.5. Brottsoffer Brottsofferperspektivet ska bli tydligt och stärkas i myndigheten. Det är viktigt att i ökad utsträckning uppmärksamma brottsoffret i det brottsförebyggande arbetet genom att öka kunskapen om och utforma åtgärder mot upprepat utsatta brottsoffer. Brottsoffer ska under en brottsutredning få information om handläggningen av det egna ärendet samt det stöd och den hjälp de behöver. Myndigheten ska under 2008 Bedriva brottsofferarbetet i enlighet med den nationella hand lingsplanen Brottsofferarbetet inom polisen. Öka kvalitén i bemötandet av brottsoffer, bland annat genom att i fler fall ha upprepad kontakt med människor utsatta för brott. Förnyad kontakt med brottsoffret som har utsatts för våldsbrott eller annat integritetskränkande⁵ brott ska ske inom fjorton dagar i minst 70 procent av antalet anmälda brott. Strategi Brottsofferperspektivet ska stärkas. Myndigheten ska upprätta lokala styrdokument gällande brottsofferkontakter. Arbetet med brottsoffer ska kvalitetssäkras genom enkäter till brottsoffer. Stöd till kommunernas företrädare i deras arbete med medling ska bidra till att utveckla denna verksamhet. Myndigheten ska ge brottsoffer ett bra och professionellt bemötande, ge tydlig och relevant information i det egna ärendet och på annat sätt stärka brottsoffren i rättsprocessen. ⁵ Med integritetskränkande brott avses våldsbrott, bostadsinbrott, inbrottsstöld i fritidshus, vind och källare samt väskryckning och fickstöld. BROTTSOFFER 9

10 3.6. Personsäkerhetsarbete Myndigheten ska förbättra arbetet med att identifiera hotbilder och att möta konkreta hot eller övergrepp mot enskild person liksom mot företrädare för samhället och rättsväsendet. Myndigheten ska under 2008 Höja kvalitén i arbetet jämfört med 2007 när det gäller säker hetshöjande åtgärder i samtliga de fall behov föreligger. Utveckla personsäkerhetsarbetet så att myndigheten besitter kompetens för att fullgöra sin del av Polisens ansvar att skydda bevispersoner som deltar i rättsprocessen och deras närmaste anhöriga från angrepp. Strategi Det särskilda personsäkerhetsarbetet ska bedrivas enligt de nationella kriterier som har tagits fram. Myndigheten ska utveckla en förmåga att bistå med kvalificerat skydd när en person är utsatt för allvarligt hot. Åtgärder ska genomföras med nödvändig hänsyn till varje individs personliga integritet. Myndighetens särskilda personsäkerhetsplan och särskilda åtgärder när våld eller hot mot anställda inträffar ska tillämpas. 10 PERSONSÄKERHETSARBETE

11 3.7. Grov organiserad och systemhotande brottslighet Myndigheten ska öka ansträngningarna så att det blir svårare för kriminella att bedriva organiserad och systemhotande brottslighet⁶. Myndigheten ska även arbeta för att ungdomar som befinner sig i riskzonen för att inleda en kriminell karriär inte blir en del av kriminella nätverk eller organisationer. Myndigheten ska under 2008 Aktivt medverka i det nationella arbetet som syftar till att samordna KUT-verksamheten. Öka⁷ antalet underrättelseuppslag jämfört med tidigare år. Med dem som grund i den planerade verksamheten ska myn digheten operativt motverka bildandet av kriminella nätverk samt hindra nyrekrytering av ungdomar. Strategi Arbetet ska i enlighet med PUM inriktas mot särskilt utpekade personer och organisationer vilka identifierats genom underrättelseuppgifter, bland annat som en effekt av en god informatörsverksamhet. Syftet är att genom ökade ansträngningar försvåra förutsättningarna för den grova organiserade brottsligheten. ⁶ Med systemhotande brottslighet avses att genom hot eller andra otillhörliga medel få vittnen, målsäganden, företrädare för rättsväsendet eller andra myndigheter att avstå från att vidta eller medverka i åtgärder som är riktade mot den aktuella brottsligheten. ⁷ Uppgift om 2007 års resultat redovisas i januari 2008, som bilaga 4. GROV ORGANISERAD OCH SYSTEMHOTANDE BROTTSLIGHET 11

12 3.8. Narkotikabrott Bekämpningen av narkotikabrott ska prioriteras. Polisen ska bekämpa denna brottslighet på alla nivåer, från den grova organiserade brottsligheten till gatulangningsnivå. Under 2008 ska Minst narkotikabrott uppdagas. Andelen⁸ redovisade brottsutredningar öka jämfört med Strategi Den huvudsakliga inriktningen ska vara att minska antalet narkotikabrott som begås av unga människor. Detta ska gälla både de som hamnat i ett etablerat missbruk och de som vid tillfällen, till exempel i nöjeslivet, använder narkotiska preparat. Det är också angeläget att göra insatser mot äldre etablerade missbrukares brottslighet, dels eftersom det bland dem finns langare som förser unga människor med narkotika och dels eftersom de kan antas begå andra typer av brott för att finansiera sitt missbruk. Myndigheten ska utveckla förmågan att bekämpa all narkotikabrottslighet från den grova organiserade till gatunivå. Myndigheten ska göra de insatser mot grövre brott som bedöms angelägna genom tips och bearbetad information. All verksamhet, oavsett brottsnivå, ska bedrivas i enlighet med PUM och alla utredningar enligt PNU. Samverkan mellan den lokala polisen och kommunernas socialförvaltningar och skolor ska fördjupas. Det ligger i Polisens intresse att de kommunala förvaltningarna har goda förutsättningar att vidta de åtgärder, bl.a. individrelaterade, som ligger inom deras ansvarsområde. Kunskap och information om vanemissbrukare ska delges linjeverksamheten. 12 ⁸ Antal redovisade ärenden i förhållande till antalet anmälda narkotikabrott.

13 3.9. Krisberedskap Polismyndigheten ska kunna hantera särskilda händelser som kan utvecklas till kris samt kriser som kan få stora konsekvenser. Samverkan med andra myndigheter är avgörande för framgång. Myndigheten ska under 2008 Fördjupa samverkan med andra myndigheter, före, under och efter en kris. Ta det webbaserade informationssystemet (WIS) i bruk. Utveckla en beredskap för att vid behov tillsätta grupper för planering och genomförande av insatser mot särskilda händelser. Strategi Myndigheten ska förbättra sin förmåga att hantera särskilda händelser som kan utvecklas till en kris och få stora konsekvenser. Syftet är att myndigheten ska ha en god förmåga att hantera en kris Vid en sådan händelse ska myndigheten vid behov kunna tillsätta grupp/grupper för omvärldsbevakning, planering, och genomförande alternativt stödja annan myndighet i sådan verksamhet. KRISBEREDSKAP 13

14 3.10. Brottsförebyggande Det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas enligt PUM och därmed ta utgångspunkt i bearbetade underrättelser och baseras på kvalitetssäkrade brottsförebyggande metoder. Det lokalt förankrade brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och öka i omfattning under året. Detta ska sammantaget öka tryggheten för länets medborgare. Myndigheten ska under 2008 Genom en tydlig ledning och styrning säkerställa att verksamheten bedrivs enligt PUM. Fokusera de brott där möjlighet finns att förhindra en negativ brottsutveckling. I första hand ska detta gälla mängdbrott där en väsentlig ökning av antalet underrättelserapporter ska ske jämfört med Bli bättre på att följa upp och utvärdera den brottsförebyggande verksamheten samt i att använda kvalitetssäkrade brottsförebyggande metoder. Effekter av dessa förbättringar ska kunna iakttas i verksamheten vid verksamhetsårets slut. Strategi Syftet med det brottsförebyggande arbetet är att skapa ökad trygghet för länets medborgare. Polismyndigheten ska under året kontinuerligt utveckla arbetet enligt PUM och med stöd av Verktyget för Planlagd Operativ Polisverksamhet (VPOP). Kunskaper om orsakerna till människors känsla av otrygghet och om brottsligheten ska ligga till grund för Polisens arbete. Dessa kunskaper finns till betydande del tillgängliga i beprövade arbetsmetoder, vedertagna vetenskapliga teorier samt genom kontinuerliga mätningar av människors trygghet och utsatthet för brott. En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) och samverkan med externa aktörer. 14

15 Myndigheten ska under 2008 Genom en tydlig ledning och styrning säkerställa att PNU tillämpas i hela utredningsprocessen från de tidiga åtgärderna till den tidpunkt en färdig utredning redovisas till åklagare. Fördela tillgängliga resurser på sådant sätt att brotten i möjlig utsträckning kan utredas och redovisas i nära anslutning till händelsen. Se till att en ökad andel av de anmälda brotten leder till lagföring och att uppställda kvantitativa mål nås. Genom samverkan inom myndigheten ge utredningsprocessen en tydlig knytning till arbetet enligt PUM. Antalet personuppklarade brott 2008 för: Brottsområde 1 ska vara lägst Utredning och lagföring Strategi se tabell 3 Alla brottsutredningar ska bedrivas enligt PNU med högt ställda krav på rättssäkerhet, effektivitet och kvalitet. Det är angeläget att visa framgång mätt i resultat så att allmänhetens förtroende för polisen upprätthålls och förstärks. Brottsutredningsverksamheten vid polisledda förundersökningar ska aktivt ledas av förundersökningsledare med rätt kompetens. Deras uppgift är att driva den dagliga verksamheten mot uppsatta mål och att se till att utredningarna håller rätt kvalitet. Ledningen och styrningen inom området ska öka förutsättningarna att utreda brotten i nära anslutning till händelsen. Samverkan med åklagarkammaren ska intensifieras på både operativ och strategisk nivå. Tabell 3 BROTTSOMRÅDE 1 (B1) ANTALET PERSONUPPKLARADE BROTT BROTTSKATEGORI MÅL 2008 PROGNOS* 2007 UTFALL 2006 UTFALL 2005 Samtliga brottskategorier B Utfall för 2007 ännu ej klart. Avser prognos för et är att det brottsutredande arbete ska bedrivas rättsäkert med hög kvalitet och med en effektivitet som ökar allmänhetens förtroende. UTREDNING OCH LAGFÖRING 15

16 3.12. Kriminalteknik Kriminalteknik får en alltmer avgörande betydelse i den brottsutredande processen. I detta arbete har alla från första polis på brottsplats till kvalificerade brottsplatsundersökare ett ansvar. Kriminaltekniken ska bidra till ökad rättssäkerhet, ökad personuppklaring och lagföring. Myndigheten ska under 2008 säkerställa att En gemensam kvalitetsstandard är införd senast vid utgången av verksamhetsåret. Brottsplatsundersökningar genomförs på varje brottsplats där man enligt polisens bedömning kan förväntas finna spår. All personal som utför brottsplatsundersökningar har utrust ning och kunskap för en rättssäker och kvalitetsmässigt riktig undersökning. Kvalitén och antalet spår som säkras av polis på plats ska öka jämfört med 2007 års resultat. Brottsplatsundersökningarna ska genomföras enligt dokument i kvalitetshandboken. Strategi Syftet med en förbättrad kriminalteknik är att den ska bidra till ökad rättsäkerhet, uppklaring och lagföring. Myndigheten ska delta i arbetet med att utveckla och införa en likvärdig kriminalteknisk verksamhet inom Polisen genom utvecklande av enhetliga och standardiserade metoder. En gemensam kvalitetsstandard ska införas, med utgångspunkt i projektet Kvalitetssäkring av arbetet vid Tekniska rotlar (KvaTro). 16 KRIMINALTEKNIK

17 3.13. Service Myndigheten ska ge service genom flera kanaler grundat på behov och efterfrågan. Medborgarna ska uppfatta servicen som tillgänglig, kompetent och effektivt utförd. Bemötandet ska vara förtroendeskapande och utförandet av servicen ska vara enhetligt och korrekt. Myndigheten kommer under året att få ett utvidgat ansvar för Polisens kontaktcenterverksamhet (PKC). Myndigheten ska under 2008 säkerställa att Minst 75 procent⁹ av servicemottagarna är nöjda eller mycket nöjda med Polisens tillgänglighet, bemötande och handläggnings tid. Tillgängligheten ökar jämfört med 2007 genom att mer information och flera tjänster blir tillgängliga via se. Den inre utlänningskontrollen ökar jämfört med Andelen hittegods ska i fler fall än 2007 nå rätt ägare. Strategi Det är alla medarbetares ansvar att bidra till att servicen uppfattas som tillgänglig, kompetent och effektiv. Verksamhetens alla enheter ska utveckla servicen till allmänheten. Den ska uppfattas av medborgarna som tillgänglig, kompetent och effektivt utförd. Personalen ska arbeta flexibelt, serviceinriktat och ge ett positivt bemötande. För receptionerna kommer arbetet med hittegodshanteringen att effektiviteras. Rättsenheten ska utveckla möjligheten för tillståndsansökan för allmänheten, ha korrekt handläggning av sina ärenden samt utöka informationen på webben i olika frågor. Myndigheten ser också ett framtida utökat Polisens kontaktcenter (PKC) med ett större nationellt ansvar. Kompetensutveckling i de olika delarna ska genomföras, främst med inriktning på service. Enheterna ska också bistå övriga verksamheter inom myndigheten med kunskapsöverföring. ⁹ Minst 75 procent gäller för vardera område; tillgänglighet, bemötande och handläggningstid och är således inget medelvärde för de tre områdena. SERVICE 17

18 4. och strategier för kärnverksamhet med lokalt fokus 4.1. Kriminalunderrättelsetjänst Det brottsförebyggande arbetet ska genomföras enligt PUM. Kriminalunderrättelsetjänsten ska bland annat identifiera problem och informera beslutsfattare. En förutsättning för att kriminalunderrättelsetjänsten ska kunna fullgöra sin uppgift är tillgången på underrättelseuppslag och annan relevant information. Myndigheten ska under 2008 jämfört med 2007 hantera fler¹⁰ Underrättelseuppslag och operativa underrättelser. Registreringar i allmänt spaningsregister (ASP), centralt brottsspaningsregister (CBS) samt kriminalunderrättelseregister (KUR). Strategi En bra KUTverksamhet är beroende av tillgången på underrättelseuppslag. Kriminalunderrättelsearbetet ska bedrivas aktivt enligt PUM. Detta ska ge förutsättningar för att myndigheten på rätt sätt kan vidta åtgärder mot brott, ordningsstörningar och otrygghet samt kan genomföra dessa åtgärder vid rätt tidpunkt och med rätt resurs. ¹⁰ Förutsatt att lagliga förutsättningar föreligger. 18 MÅL OCH STRATEGIER FÖR KÄRNVERKSAMHET MED LOKALT FOKUS - KRIMINALUNDERRÄTTELSETJÄNST

19 4.2. Bedrägerier mot trygghetssystemen Brott mot trygghetssystemen ska beivras i samverkan mellan i första hand Försäkringskassan, åklagare, kommun och Polis. Alla utredningar ska bedrivas enligt PNU. Myndigheten ska se till att andelen redovisade brottsutredningar relaterat till under året inkomna anmälningar är väsentligt högre än Strategi Myndigheten ska arbeta enligt den så kallade Västeråsmodellen som bygger på en nära samverkan mellan Polisen, Åklagarkammaren och Försäkringskassan. Nära samverkan enligt Västeråsmodellen mellan Försäkringskassan, Åklagarkammaren och Polisen. BEDRÄGERIER MOT TRYGGHETSSYSTEMEN 19

20 Myndigheten ska under 2008 Redovisa ett väsentligt ökat antal ärenden till åklagare jämfört med Ha en genomsnittlig handläggningstid (genomströmningstid) för brottsutredningarna som är lägre än Strategi 4.3. Ekonomiska brott Alla utredningar ska bedrivas enligt PNU. Myndigheten ska ha en nära samverkan med Åklagarkammarens specialiståklagare samt övriga samverkansmyndigheter. Samarbetet och informationsutbytet med kriminalunderrättelsetjänsten ska utvecklas. Kampen mot de ekonomiska brotten är prioriterad. Samverkan med Åklagarkammaren och övriga externa aktörer Miljöbrott Polisens insatser mot miljöbrott avser i huvudsak brottsutredningar. Polisen ska samtidigt vara öppen för samverkan med tillsynsmyndigheter även i ett brottsförebyggande perspektiv. Samverkan med tillsynsmyndigheterna. Myndigheten ska under 2008 Väsentligt öka antalet redovisade brottsutredningar jämfört med Den genomsnittliga handläggningstiden (genomströmningstiden) för brottsutredningarna ska minskas jämfört med Strategi Alla utredningar ska bedrivas enligt PNU och i samverkan med tillsynsmyndigheterna. 20 EKONOMISKA BROTT - MILJÖBROTT

21 5. och strategier för gemensam verksamhet med nationellt fokus 5.1 Ledning och styrning Allmänheten i Jönköpings län ska tydligt uppleva vid sina kontakter med Polisen att myndigheten är en del av en gemensam Svensk Polis. Polisen ska kännetecknas av en vilja och kompetens att öka effektiviteten och att nå uppsatta mål. En grundläggande förutsättning är att ledningen och styrningen av Polisens verksamhet är enhetlig och tydlig. Polismyndigheten kommer under 2008 att fortsätta införandet av RPS modell för verksamhetsstyrning. Polismyndigheten ska under 2008 aktivt delta i framtagandet av den nationella värdegrunden och förbereda arbetet med att genomföra denna. Myndigheten ska under 2008 införa den lokala metoden för verksamhetsstyrning. Strategi Myndigheten ska, samtidigt som den nya modellen för verksamhetsstyrning införs, ha beredskap att bistå RPS i arbetet med att kvalitetssäkra och vidareutveckla denna modell. Den värdegrund som RPS tar fram ska förberedas och genomföras på sådant sätt att medarbetarna upplever delaktighet och acceptans. Rättstillämpningen ska ske på sådant sätt att denna är likvärdig med övriga delar av polisväsendet. Detta ska bland annat ske genom kontakter med RPS samt mellan samverkansmyndigheterna. Alla chefer och ledare ska ha Polisens Chefspolicy som ett rättesnöre i sitt ledarskap. Under 2008 och åren närmast därefter kommer myndigheten delta i det nationella ledarskapsprogrammet. - Verksamhetsstyrning för effektivitet - Gemensam värdegrund - Enhetlig rättstillämpning MÅL OCH STRATEGIER FÖR GEMENSAM VERKSAMHET MED NATIONELLT FOKUS 21

22 5.2. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning syftar till att säkerställa att Polisen har balans mellan verksamhetens behov och tillgången på kompetens. Kompetensförsörjning ska omfatta all verksamhet och tillgodoses genom kompetensutveckling av anställd personal samt rekrytering, förvaltning/utveckling och omorientering. Myndigheten ska i ett treårsperspektiv se till att Det råder balans mellan verksamhetens behov och tillgången på kompetens. Det finns en god förberedelse för att väsentligt öka antalet poliser under Det sker en genomtänkt rekrytering för att säkerställa kommande kompetensbehov. En ökad andel av medarbetarna har en ändamålsenlig kompetens och förståelse för hur de bidrar till verksamhetsmålen. Strategi Kompetensförsörjningen syftar till att säkerställa balans mellan versamhetens behov och tillgång på kompetens. För att nå balans mellan verksamhetens behov och tillgången på kompetens ska det upprättas en långsiktig plan för kompetensförsörjning för I samråd med RPS ska utbildningar genomföras med nationell enhetlighet i syfte att öka bas- och specialistkompetenser, bland annat inom området ledning och styrning. I detta sammanhang ska beaktas att minst hälften av resurstiden utförs av polis i yttre tjänst senast vid utgången av KOMPETENSFÖRSÖRJNING

23 5.3. Arbetsmiljö Polismyndigheten ska systematiskt kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Myndigheten ska beakta behovet av säkerhet i arbetet för samtliga medarbetare. Uppföljning av arbetsskador och tillbud ska ske kontinuerligt. Särskild fokus ska riktas mot frånvaro som är relaterad till arbetet. Medarbetarna ska trivas med sitt arbete, känna sig betydelsefulla och uppleva att de har en god arbetsmiljö. Strategi En god samverkan med ömsesidig respekt mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer och medarbetare är en förutsättning för att nå verksamhetens mål och skapa en god arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Polismyndigheten ska attrahera sökande så att jämställdheten och mångfalden ökar. Skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Skapa en arbetsplats utan diskriminering, trakasserier eller mobbning. Strategi En ökad medvetenhet kring mångfald är en förutsättning för att skapa en öppen och kreativ arbetsplats där allas kompetenser tas tillvara. Det innebär att ingen medarbetare ska riskera att diskrimineras eller missgynnas på grund av sitt kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Polisens återkommande medarbetarenkäter är ett mätinstrument bland annat i dessa sammanhang Chefsförsörjning Polismyndigheten ska säkerställa en god chefsförsörjning och ledarskapet ska utvecklas och rollen som arbetsgivare ska bli tydligare. Myndigheten ska i ett treårsperspektiv verka för att Chefers ledarskap utvecklas så att förutsättningar finns att nå verksamhetens mål. Andelen kvinnliga chefer ska öka och att de första effekterna av denna strävan kan ses under 2008 jämfört med Chefskapet är attraktivt. Strategi Ledarskapet ska utvecklas och rollen som arbetsgivare ska vara tydlig. Myndigheten ska följa RPS strategi för utveckling av chefsförsörjning. KOMPETENSFÖRSÖRJNING 23

24 5.6. Kommunikation Kommunikation ska vara ett hjälpmedel för att nå de mål som myndigheten har satt upp. De budskap som sprids ska öka kunskapen och förståelsen samt skapa bra relationer inom och utanför myndigheten för den verksamhet som bedrivs. Myndigheten ska under 2008 tillse att varje medarbetare tidigt under verksamhetsåret känner till de övergripande målen och de mål som är satta för den egna enhetens verksamhet. samtliga anställda är bra kommunikatörer och kan marknadsföra det goda polisarbete som utförs. Strategi Genom en öppen och tillåtande dialog inom myndigheten ska medarbetarna känna sig delaktiga i såväl utformning av verksamhet och beslutsfattande. En genomgående linje i kommunikationsarbetet ska vara att återkommande kommunicera korta tydliga budskap såväl internt som externt. En väl utvecklad kommunikation är en grundförutsättning för att nå målen. Myndigheten deltar i arbetet med att utarbeta en kommunikationshandbok för chefer inom Polisen. Den kommunikationspolicy som tas fram nationellt ska börja tillämpas under KOMMUNIKATION

25 6. och strategier för gemensam verksamhet med lokalt fokus 6.1. Strategisk verksamhetsutveckling Inledning Ledning och styrning av polisverksamheten är dels strategisk, dels operativ. Oavsett nivå ska all ledning och styrning ha polisens uppdrag som utgångspunkt och kännetecknas av enhetlighet och tydlighet, men också av förståelse för förhållanden som påverkar verksamhet och medarbetare. Brister i dessa avseenden ska åtgärdas. Polisens kärnverksamhet ska ledas och styras enligt en fastlagd modell, PUM, som ska iakttas av samtliga som har en uppgift i en ledningsfunktion. Tidigare har denna verksamhetsplan i huvudsak handlat om den operativa ledningen med uppdrag och mål för Myndigheten har viktiga uppgifter också i ett långsiktigt perspektiv där enhetligheten i Polisens arbete över hela landet står i centrum. Denna enhetlighet ska känneteckna polisledningens arbete i strategiska frågor. Samtidigt ska de beslut som fattas ha beaktat behovet av lokal anpassning till förhållandena i Jönköpings län. I syfte att utveckla polisverksamheten i vårt län mot de mål uppdragsgivaren har angett ska myndighetens strategiska arbete de närmaste åren omfatta följande huvudområden: 1. Gemensamt förhållningssätt 2. Trygga människor 3. Strategiskt angreppssätt 4. Systemhotande brottslighet grov kriminalitet 1. Gemensamt förhållningssätt Under perioden ska myndigheten utveckla medarbetarskap, ledarskap och medborgarservice till en kultur som präglas av att chefer och medarbetare har en samsyn, en förståelse och en vilja att lösa polisens uppdrag. De inriktningar som tas upp i det följande är ett uttryck för ambitionen att nå målen. Inriktningar Leda Styra Stödja En av de viktigaste faktorerna för positiv utveckling av verksamhet är att finna formerna för att styra verksamheten mot målen. Här spelar ledarskapet en stor roll. Alla anställda ska veta vilka mål som satts. Chefen tillsammans med medarbetarna förväntas ha idéer om hur de ska nås. Verksamheten ska aktivt stödjas genom täta uppföljningar och analys av resultat i dialog. Myndigheten ska bedriva arbetet med att bibehålla och vidareutveckla en god intern styrning och kontroll. Kommunikation delaktighet Polismyndighetens mål ska vara tydliga och klara. Uppsatta mål ska kommuniceras i samtal mellan chefer och medarbetare. En gemensam plattform En gemensam plattform som utvisar rätt förhållningssätt till arbete, medborgare och arbetskamrater ska etableras. I detta arbete är polisens uppdrag bland annat uttalat i PUM och PNU givna utgångspunkter. MÅL OCH STRATEGIER FÖR GEMENSAM VERKSAMHET MED LOKALT FOKUS 25

26 forts. och strategier för gemensam verksamhet med lokalt fokus 2. Trygga människor Myndigheten ska under perioden kontinuerligt ta fram brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser avseende brottstyper som medborgarna upplever som allvarliga problem (våldsbrott, stölder, trafiksäkerhet med flera). Myndigheten ska ha ständigt ökade förutsättningar att bedriva verksamheten enligt inriktningarna i det följande. Inriktningar Förtroende och tillit Medborgarnas förtroende för Polisen ska öka. Förhållningssätt, bemötande av allmänhet och brottsoffer ska kännetecknas av professionslitet. Rätt arbetstid rätt kompetens Människors trygghet är beroende av en hög tillgänglighet från Polisens sida, vilket bland annat innebär att myndigheten ska ha tillräckligt med personal i arbete på tider när brottsfrekvensen är som högst. Brottsofferarbete Genom ett ökat fokus på brottsoffrens situation och med hög kvalitet i bemötandet kan en ökad trygghet skapas. t förankrad polis Under planeringsperioden fram till slutet av 2010 ska en ökad satsning på närpolisen bidra till att ge medborgarna en ökad trygghet. 3. Strategiskt angreppssätt Långsiktig och strategisk metodutveckling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, till exempel beträffande brott som begås av unga, kriminella gäng och drogmissbruk. Inriktningar Metodval Genom val av metod med inriktning på vissa brottstyper kan långsiktiga positiva effekter nås. Extern samverkan En viktig framgångsfaktor är att utveckla den externa samverkan på områden där vi vet att det finns goda erfarenheter samt på andra hittills oprövade områden. Kraftsamla som metod Kraftsamling av resurser och fokusering på viss brottslighet är ett sätt att effektivt använda den samlade kompetensen. Ett behov föreligger att i ökad utsträckning lösa arbetsuppgifter i tillfälligt sammansatta grupper. Processutveckling Ökat fokus på kärnverksamheternas processer. Mellan den brottsförebyggande och utredande verksamheten ska varje möjlighet till integrering tillvaratas. Processansvariga ska utses. 4. Systemhotande brottslighet - grov kriminalitet Motverka etablering av kriminella nätverk för grovt brottsbelastade. I de fall etablering kan misstänkas ha skett ska myndigheten i samverkan med övriga Polisen, regionalt och nationellt, verka mot den etablerade grova brottsligheten. Inriktningar Öka kunskapen om den grova organiserade brottsligheten samt hur den kan bekämpas. I samverkan mellan nationella, regionala och lokala polisiära resurser organisera verksamheten mot den grova brottsligheten. 26

27 7. Finansiering Polismyndighetens medelstilldelning för de närmaste tre åren framgår av Polisens planeringsförutsättningar för perioden Under planeringsperioden kommer myndigheten att genomföra ett antal större förändringar som har stor inverkan på myndighetens ekonomi. Dit hör en betydande ökning av antalet poliser, ombyggnationen av polishuset i Jönköping samt uppförandet av ett nytt Höglandets polishus. Därutöver ska ett nytt radiokommunikationssystem, RAKEL, införas. Sammantaget innebär detta att kraven på myndighetens förmåga att planera såväl verksamhet som ekonomi med beaktande av ökad miljöhänsyn kommer att vara stora under planeringsperioden. Myndigheten ska under 2008 Bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och hushålla med resurserna. Bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som med delas i planeringsförutsättningarna och som förutsätter en treårig planering. Ta ansvar för att överföringsbelopp för år 2008 inte avviker mer än fem procent från den prognos som lämnats i augusti avseende Förändringar inom det ekonomiadministrativa området Myndigheten kommer under 2008 att genomföra en rad förändringar som alla är ett led i att effektivisera polisens verksamhet. Ett nytt system för budget samt prognosarbete ska införas Ny rutin för inköp, så kallade effektivare inköp, införs under hösten 2007 och kommer således få effekter under Befintligt system för elektronisk fakturahantering kommer bytas ut under 2008 mot ett nytt system. MÅL OCH STRATEGIER FÖR GEMENSAM VERKSAMHET MED LOKALT FOKUS 27 27

28 Bilaga 1 Sammanställning över brottsområden och brottskategorier för PRR Brottsområde 1 Brott mot person, tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott Brottskategorier: Våldsbrott Övriga brott mot person Tillgrepp (exkl. tillgrepp i butik) Skadegörelsebrott Brottsområde 2 Narkotikabrott och trafikbrott, sk ingripandebrott Brottskategorier: Narkotikabrott Trafikbrott (TBL-brott) Brottsområde 3 Ekonomiska brott, bedrägeribrott samt övriga BrB- och specialstraffsrättsliga brott Brottskategorier: Ekonomiska brott Bedrägeribrott m.m. Tillgrepp i butik Övriga BrB-brott Övriga specialstraffrättsliga brott Myndighetens övergripande organisation 2008 Vid polismyndigheten finns enligt regeringsbeslut dels en polisstyrelse med 11 valda ledamöter, dels befattning som länspolismästare. Polisstyrelsen beslutar att myndigheten under verksamhetsåret därutöver ska ha följande organisatoriska indelning: Operativ avdelning Stöd och Utveckling Enhet för planering, uppföljning och analys Följande närpolisområden ska finnas: Närpolisområde Höglandet Närpolisområde Jönköping Närpolisområde Värnamo Den närmare organisatoriska indelningen i övrigt beslutas av länspolismästaren. Myndighetens organisation per den 1 januari 2008 framgår av skiss. 28 BILAGA 1 - MYNDIGHETENS ÖVERGRIPANDE ORGANISATION 2008

29 Polismyndighetens organisation Stabsenhet Stöd och utveckling Enhet för planering uppföljning och analys Personalenhet Serviceenhet Informationsenhet Gemensam verksamhet Polisstyrelse Länspolismästare Samverkansgrupp Operativ Avdelning Operativ Planeringsenhet (OPE) Verksamhetsgren Verksamhetsgren Verksamhetsgren Brottsutredning Brottsförebyggande Extern service KUT och Spanenhet Trafikenhet Hundenhet PKC- enhet Kriminalteknisk enhet Ekobrottsenhet LKC- enhet Rättsenhet Brottsutredningar Kriminalenhet Brottsförebyggande Polisteam Områdespolis Extern service Receptionsteam J Ö N K Ö P N G H Ö G V Ä R N A L A N D E T M O Kärnverksamhet I BILAGA 1 - MYNDIGHETENS ÖVERGRIPANDE ORGANISATION

30 Bilaga 2 Medelsfördelningsplan för budgetåret 2008 Budgetåret 2008 har myndigheten ett anvisat anslag på tkr ett ingående anslagssparande om preliminärt tkr samt beräknade avgiftsintäkter, som får disponeras, om ca tkr. Förslaget är att dessa medel fördelas på verksamhetsgrenarna brottsförebyggande (BF), utredning/lagföring (UL) samt sevice (SE) i enlighet med gällande basorganisationsstruktur. Vad avser gemensam verksamhet har denna fördelats på de tre verksamhetsgrenarna MEDEL ATT DISPONERA Tkr % Tkr % Brottsförebyggande verksamhet (BF) Brottsutredande verksamhet (UL) Extern service (SE) Totalt anslag Extern service (SE) Extern service (SE) 11 % 11% Medelsfördelningsplan 2008 Medelsfördelningsplan 2007 Brottsförebyggande Brottsförebyggande verksamhet (BF) (BF) 54 56% % Brottsutredande verksamhet (UL) 35 33% % Brottsutredande verksamhet består av chef, all brottsutredande samt kriminalteknisk verksamhet. Brottsförebyggande verksamhet utgörs av chef, LKC, trafik, hund och ingripande/närpolisverksamhet. Extern service omfattar chef, receptioner, PKC, telefonväxel samt rättsenheten. Gemensam verksamhet består av länspolismästare, stöd- och utveckling samt enhet för planering uppföljning och analys. Kostnader för gemensam verksamhet har fördelats på BF, UL samt SE. 30 BILAGA 2 - MEDELSFÖRDELNINGSPLAN

31 Bilaga 3 Framgångsfaktorer och resultatmått Framgångsfaktorer beskriver förutsättningar och tillvägagångssätt för att uppnå uppsatta mål. Resultatmått visar på uppfyllandegraden av respektive framgångsfaktor. För vissa tas resultatmått fram inför planeringsperioden Framgångsfaktorer BF Mängdbrott Nationel/ Resurs Genomförande Prestation Effekt Nationell Goda förutsättningar för ett effektivt BF-arbete avseende: - misshandel utomhus - inbrottsstöld i bostad och källare/vind - skadegörelsebrott Tillämpning av ett metodiskt arbetssätt i BF-arbete avseende: - misshandel utomhus - inbrottsstöld i bostad och källare/vind - skadegörelsebrott Kvalitetssäkring och vidareutveckling av BF-metoder avseende: - misshandel utomhus - inbrottsstöld i bostad och källare/vind - skadegörelsebrott En minskning av antalet anmälda mängdbrott. Goda förutsättning för BF-arbete avseende: - misshandel utomhus En del ska vara fortsatt metodiskt arbete avseende direktförverkande av alkohol. Antalet direktförverkanden ska öka jämfört med En minskning av antalet anmälda misshandelsbrott. Goda förutsättningar för BF-arbete avseende: - inbrottsstöld i bostad och källare/vind Fortsätta alternativt förnya arbetet med grannsamverkan både till föreningar och bostadsföretag. Aktivt arbete inom de bildade grannsamverkansföreningarna. En minskning av antalet anmälda inbrottsstölder i bostad, källare/vind. Goda förutsättningar för BF-arbete avseende: - skadegörelsebrott Fortsatt metodiskt arbete genom de brottsförebyggande råden. Utökad samverkan bland annat mellan närpolisen och skolorna med flera insatser genom polisens informationsenhet. En minskning av antalet anmälda skadegörelsebrott. Goda förutsättningar för BF-arbete avseende: - skadegörelsebrott Riktade insatser till ungdomar via Lunarstorm. Göra ungdomarna medvetna om konsekvenserna för samhället. En minskning av antalet anmälda skadegörelsebrott. Resultatmått BF Mängdbrott Resurs Genomförande Prestation Effekt - Andel tid planerad för BF-insatser mot misshandel utomhus i relation till total tid planerad för BF-insatser. - Andel tid planerad för BF-insatser mot inbrottsstöld i bostad inklusive fritidshus och källare/vind i relation till total tid planerad för BF-insatser. - Andel tid planerad för BFinsatser mot skadegörelsebrott i relation till total tid planerad för BF-insatser. - Andel genomförda BF-insatser mot misshandel utomhus där kvalitetssäkrad metod använts. - Andel genomförda BFinsatser mot inbrottsstöld i bostad inklusive fritidshus och källare/vind där kvalitetssäkrad metod använts. - Andel genomförda BF-insatser mot skadegörelse där kvalitetssäkrad metod använts. - Resurstid för de planlagda BF-insatser riktade mot misshandel utomhus, inbrottsstöld i bostad inkl. fritidshus och källare/vind samt skadegörelsebrott som enligt VPOP såväl har påbörjats avslutats och utvärderats under den senaste 24 månaders perioden i relation till total planlagd BF resurstid för misshandel utomhus, inbrottsstöld i bostad inklusive fritidshus källare/ vind samt skadegörelsebrott under samma period: - Totalt - Med andra aktörer - BF1B - Självständigt - BF1C - Antalet anmälda misshandel utomhus. - Antalet inbrottsstöld i bostad inklusive fritidshus och källare /vind. - Antalet skadegörelsebrott. BILAGA 3 - FRAMGÅNGSFAKTORER OCH RESULTATMÅTT 31

32 Framgångsfaktorer UL mängdbrott Nationell/ Resurs Genomförande Prestation Effekt Nationell Rätt avvägd resurs i förhållande till total resurs och belastning. Rätt och aktiv prioritering under hela utredningsprocessen. Hög andel av inflödet med förutsättningar att lagföras, som inte lagförs vid Polisen, redovisas till åklagare. En ökning av antalet personuppklarade brott. Resultatmått UL mängdbrott Resurs Genomförande Prestation Effekt a) Andel utredningstimmar för: - Brottsområde 1 - misshandel utomhus man/kvinna (obekant) - tillgreppsbrott exklusive butikstillgrepp - skadegörelsebrott av totalt antal utredningstimmar. (Avser även avsnitten b-d) - b) Andel utredningstimmar fördelat mellan planlagd utredningsverksamhet (UL1) och händelsestyrd utredningsverksamhet (UL2) för: - c) Antal inkomna ärenden för: - d) Antal inkomna ärenden per 1500 utredningstimmar för: a) Antal avslutade ärenden med misstänkt/antalet inkomna ärenden. b) Antalet avslutade ärenden med tillkommande misstänkt/antalet avslutade ärenden med misstänkt. c) Andel öppna ärenden (ärenden i balans) äldre än 6 mån av inkomna ärenden för: - Brottsområde 1 - misshandel utomhus man/kvinna (obekant) - tillgreppsbrott exklusive butikstillgrepp - skadegörelsebrott d) Andel HR med prioritet 1 som hade polis-på-plats-tid inom 15 minuter av totalt antal HR för - Brottsområde 1 (per brottskategori) - misshandel utomhus man/kvinna (obekant) - tillgreppsbrott exklusive butikstillgrepp - skadegörelsebrott a) Antal ärenden redovisade till åklagare per 1500 utreningstimmar för: - Brottsområde 1 - misshandel utomhus man/kvinna (obekant) - tillgreppsbrott exklusive butikstillgrepp - skadegörelsebrott (Avser även avsnitten b-f ) b) Andel ärenden redovisade till åklagare av inkomna ärenden för: c) Antal brott redovisade till åklagare för: d) Antal brott redovisade till åklagare per 1500 utredningstummar för: e) Andel brott redovisade till åklagare av inkomna brott för: f ) Andel brott redovisade till åklagare av bearbetade brott för: - Antalet personuppklarade för Brottsområde 1. - Antalet personuppklarade brott för misshandel utomhus man/kvinna (obekant). - Antalet personuppklarade brott för tillgreppsbrott exklusive butikstillgrepp. - Antalet personuppklarade brott för skadegörelsebrotten. 32 BILAGA 3 - FRAMGÅNGSFAKTORER OCH RESULTATMÅTT

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras.

Rikspolischefens inriktning. I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad 2011. inledning Produktion: Rikspolisstyrelsen, Box

Läs mer

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010

Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 Dokumentnamn Samverkansinriktning 2010 Handläggare Tom Jensen Sidan 1 (7) Datum Diarienummer 2010-03-10 AA 160-11184/10 Samverkansinriktning för Sydsamverkan 2010 1 Arbetet med samverkansinriktningen Bakom

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Polismyndigheten Gotland. Polismyndigheten Gotland. Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21

Polismyndigheten Gotland. Polismyndigheten Gotland. Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21 2008 Polismyndigheten Gotland Beslutad av Polisstyrelsen vid sammanträde 2007-12-21 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH KRAV FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2008...3 3. MÅL OCH STRATEGIER

Läs mer

Vision, aktion, passion!

Vision, aktion, passion! VERKSAMHETSPLAN 2009 1 INLEDNING Vision, aktion, passion! ALLA MINNS VI Thomas Gustavssons tre ord från inspirationsdagarna i januari 2008: Vision, passion, aktion. De orden gav honom olympiska guld. Han

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09

POLISMYNDIGHETEN I ÖREBRO LÄN 2010-01-21 AA-191-6780/09 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning...3 2. Långsiktiga förutsättningar för polisverksamheten...5 2.1. Verksamhetsstyrning...5 2.2 Polisens underrättelsemodell (PUM)...5 2.3 Polisens nationella

Läs mer

Verksamhetsplan 2009. Polismyndigheten i Västmanlands län. Verksamhetsplan 2009 1 (46) Datum Diarienr Version 2009-01-29 01.01

Verksamhetsplan 2009. Polismyndigheten i Västmanlands län. Verksamhetsplan 2009 1 (46) Datum Diarienr Version 2009-01-29 01.01 Verksamhetsplan 2009 1 (46) Verksamhetsplan 2009 Polismyndigheten i Västmanlands län Verksamhetsplan 2009 2 (46) INNEHÅLL 1 Inledning 3 1.1 Länspolismästaren har ordet 3 2 Utgångspunkter och krav för verksamhetsplanen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se Polisens trafiksäkerhetsarbete www.polisen.se Den folder du har i din hand är en sammanfattning av strategin och handlingsplanen för Polisens trafiksäkerhetsarbete som började att gälla våren 2006. Strategin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning

Polismyndighetens verksamhetsuppföljning Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 2 (29) VERKSAMHETSPLAN 2009 Innehållsförteckning 1 Nationella mål för kärnverksamheten 5 1.1 Våld i offentlig miljö 5 1.1.1 Myndighetens anpassning till de nationella målen 5 1.1.2

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Trygghetskommission - Direktiv

Trygghetskommission - Direktiv Trygghetskommission - Direktiv Sammanfattning Såväl brottsutvecklingen som medborgarnas trygghet har försämrats påtagligt under senare tid. Detta framgår tydligt av statistik från Brå. Statistiken visar

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

BILAGA 5. Rikspolisstyrelsens grundmall Verksamhetsplan 2008 CO /07 1 (25)

BILAGA 5. Rikspolisstyrelsens grundmall Verksamhetsplan 2008 CO /07 1 (25) 1 (25) Innehållsförteckning 1. INLEDNING LÄNSPOLISMÄSTARENS INRIKTNING FÖR ÅREN 2008 2009... 3 1.1. Öka människors trygghet... 3 1.2. Allmänhetens förtroende för polisen... 3 1.3. Våldsbrott... 4 1.4.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Utkast Beteckning/Diarienummer 2010-12-15 A 191-8944/10 Verksamhetsplan 2011 Bilden är tagen under en patrullering vid Vålbrändan i Sälenfjällen. Den föreställer inspektör Leif Andersson som tar en paus

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Produktion: Polismyndigheten i Jönköpings län, Box 618, 551 18 Jönköping D nr: A-191-4108/11 Grafiks form: Linda Wangström, kommunikationsenheten Tryck: Tabergs tryckeri AB, Taberg,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Tertialrapport 2, 2014

Tertialrapport 2, 2014 Tertialrapport 2, 2014 Redovisning enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav för Polisens brottsutredande verksamhet Rikspolisstyrelsen Ekonomiavdelningen Tertial 2 2014 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsinriktning 2010

Verksamhetsplan. Verksamhetsinriktning 2010 Verksamhetsplan 2010 Verksamhetsinriktning 2010 1 Verksamhetsplan 2010 2 Verksamhetsinriktning 2010 Innehåll Verksamhetsinriktning 2010-2012 4 Utgångspunkter för verksamhetsplanen 2010 8 Viktiga utgångspunkter

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten AA-192-1700/11

Polismyndigheten i Norrbotten AA-192-1700/11 Verksamhetsredovisning 2010 Polismyndigheten i Norrbotten 1(40) INNEHÅLL AA 192-1700/11 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 3 1 INLEDNING... 5 1.2 Resultatet i korthet...5 1.3 Organisation...6 2 POLISMYNDIGHETENS

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län

Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Örebro län Verksamhetsplan 2011.doc 2 Innehållsförteckning 1. Länspolismästarens inledning... 3 1.2 Samverkan... 5 2. Nationella mål... 6 2.1 Brott i nära relationer...

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1

Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1 A-191-7326/08 Innehållsförteckning 1 LÄNSPOLISMÄSTAREN HAR ORDET... 1 2 CENTRALA STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2009.... 2 2.1 POLISENS PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2009-2011.... 2 2.2 POLISSTYRELSENS

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126

Tillsammans mot brott. Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program skr. 2016/17:126 2 Syfte Skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Stimulera

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun Antaget av Kommunfullmäktige Personalpolitiskt program för Söderköpings kommun 2015-2020 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-05-12 1. Programmets roll i styrkedjan Kommunfullmäktige har fastställt hur kommunens styrkedja ska fungera.

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2011 - Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun 2011-08-30 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun

Läs mer

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten

Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Projektdirektiv 2013-04-25 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv OP-1, Den lokala polisverksamheten Den nya Polismyndigheten ska inleda sin verksamhet

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Länspolismästaren kommenterar resultatet 2009. Resultatsammanfattning

Länspolismästaren kommenterar resultatet 2009. Resultatsammanfattning APG 192-572/10 1 Länspolismästaren kommenterar resultatet 2009 När ett verksamhetsår når sitt slut och ska summeras blir vi ibland överraskade av de resultat som vi uppnått. Ibland är resultaten sämre

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer