Banker, försäkring, prisindex

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banker, försäkring, prisindex"

Transkript

1 Banker, försäkring, prisindex 7.1 Bankkontor och kreditinstitut i Lund Antal kontor vid slutet av år Sparbanken Finn Färs & Frosta Sparbank S-E Banken Skånska Hypoteksföreningen Handelsbanken Nordea SUMMA / Varav 1 bankbutik 2/ FöreningsSparbanken 3/ Nordbanken 7.2 Sparbanken Finn. Balansräkning den 31 december , tkr Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier i intresseföretag Aktier i koncernföretag Andra immateriella anläggningstillgångar - balanserade utgifter för IT-utveckling Materiella tillgångar - inventarier byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar avsättningar för pensioner avsättningar för skatter övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Reservfond Fond för orealiserade vinster Årets vinst Omföring från/till fond för orealiserade vinster Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

2 Banker, försäkring, prisindex 7.3 Riksbankens diskonto. Årsmedeltal År Års- År Års- År Årsmedeltal medeltal medeltal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Riksbankens diskonto och referensränta År Datum för Officiellt Årsme- År Datum för Officiellt Årsmediskonto- diskonto deltal diskonto- diskonto deltal ändring ändring jan 10,00 10, jan 9,00 5, jan 12,00 11,75 2 apr 7,00 15 okt 11,00 2 jul 6, mar 10,00 10,16 8 okt 5, jan 9,00 8, jan 4,50 7,00 8 apr 8,50 4 jul 5, jun 9,50 9,50 4 okt 7, maj 11,50 10, jul 7,50 7,00 12 jul 10,50 6 okt 7, jan 9,50 7, jan 6,00 3,50 14 mar 8,50 2 apr 5,50 18 apr 8,00 2 jul 4,50 19 sep 7,50 2 okt 3, ,50 7, jan 2,50 2, apr 8,50 8, jul 2,00 2, apr 9,50 10, jan 1,50 1,26 8 dec 10,50 6 apr 1,00 4 okt 1, mar 12,00 11,50 18 maj 11, jan 2,00 2,12 23 nov 11,50 4 apr 2, feb 11,00 8,00 1 jul 2,00 8 mar 10, apr 1,50 1,88 31 maj 9,00 3 jul 2,00 4 okt 8, jan 1, jan 8,50 10,00 3 apr 2,00 2 okt 10,00 Referensränta jul 4, jan 4,00 1/ Den 1 juli 2002 ersätts diskontot med en referensränta som fastställs av Riksbanken. Referensräntan motsvaras av den reporänta som tillämpades närmast före det kalenderhalvår under vilken referensräntan ska gälla. Om reporäntan inte är ett helt eller halvt tal avrundas referensräntan till närmast högre halva procentenhet. 81

3 Banker, försäkring, prisindex Fig 7.1 Riksbankens diskonto, årsmedeltal % År 82

4 Banker, försäkring, prisindex 7.5 Antal inskrivna försäkrade samt pågående sjukfall vid Skåne läns allmänna försäkringskassas lokalkontor i Lunds kommun Lokalkontor Inskr Pågåen- Inskr Pågåen- Inskr Pågåen- Inskr Pågåenförs de förs de förs de förs de sjukf. sjukf. sjukf. sjukf. St Södergatan Dalby SUMMA

5 Banker, försäkring, prisindex 7.6 Prisbasbeloppet 1 (Basbeloppet 2 ) enligt lagen om allmän försäkring (ATP) År Månad Basbelopp, kr År Månad Basbelopp, kr 1960 Jan-Dec Jan-Mar Jan-Dec Apr-Jun Jan-Dec Jul-Aug Jan-Dec Sep-Dec Jan-Okt Jan Nov-Dec Feb-Mar Jan-Aug Apr-Dec Sep-Dec Jan-Maj Jan-Apr Jun-Sep Maj-Dec Okt-Dec Jan-Mar Jan Apr-Dec Feb Jan-Feb Mar-Jun Mar-Dec Jul-Okt Jan-Jul Nov-Dec Aug-Dec Jan-Feb Jan-Feb Mar-Maj Mar-Jul Jun-Dec Aug-Dec Jan-Dec Jan Jan-Dec Feb Jan-Dec Mar-Nov Jan-Dec Dec Jan-Dec Jan-Jun Jan-Dec Jul-Dec Jan-Dec Jan Jan-Dec Feb-Jul Jan-Dec Aug-Dec Jan-Dec Jan-Mar Jan-Dec Apr-Nov Jan-Dec Dec Jan-Dec Jan-Jun Jan-Dec Jul-Sep Jan-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Feb Mar-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jul-Nov Jan-Dec Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec / Fr o m 1998 ny benämning: Prisbasbeloppet 2/ Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring fastställes av Kungl Maj:t för varje månad och utgör kr multiplicerat med det indextal för konsumentprisindex, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget under andra månaden före den som basbeloppet avser och prisläget i september Ändring av basbeloppet sker då indextalet ifråga stigit eller nedgått med minst tre procent sedan närmast föregående ändring av basbeloppet. Beloppet avrundas till närmast hundratal kronor. Detta gäller för åren / Riksdagens beslut den 10 december 1981 innebär att basbeloppet fr o m 1982 skall fastställas för år i stället för som tidigare per månad. Ny beräkningsgrund Fr o m november 1980 användes en särskild index - basbeloppsindex - som visar utvecklingen av konsumentpriserna med bortseende från indirekta skatter och med tillägg för subventioner. Vidare bortses från direkt inverkan på prisläget av ändringar i energipriser. Regeringen har föreslagit att man fr o m beräkningen av basbeloppet för år 1984 skall återgå till att använda konsumentprisindex vid framräkningen. Dock skall man neutralisera effekterna på index av devalveringen i oktober

6 Banker, försäkring, prisindex 7.7 Konsumentprisindex, årssiffror Basår 1949 = 100 (Nytt basår 1980 = 100) År Total- Livs- Alko- Kläder Boende Inven- Trans- Rek- Diverindex medel hol och tarier port reation se och och skor och och varor dryck tobak hush. kultur och varor tjänster ,1 115,0 111,7 106,2 114,2 108,8 113,4 108,5 111, ,7 129,2 118,5 111,3 123,6 115,8 123,4 115,4 122, ,6 144,2 135,0 119,5 129,8 126,7 135,6 126,8 136, ,2 161,0 148,2 125,8 138,3 136,4 143,2 135,9 152, ,8 160,3 172,9 185,3 159,0 162,9 132,9 136,9 149,9 153,7 144,9 152,8 155,3 159,3 141,0 147,0 165,7 178, ,0 191,1 176,5 140,8 159,3 159,7 168,1 152,2 189, ,7 201,6 187,6 142,6 169,9 168,9 181,0 158,0 201, ,1 213,2 203,9 144,3 182,9 178,1 194,9 165,4 217, ,6 228,6 227,6 144,4 210,5 188,0 222,5 175,0 243, ,2 239,1 238,8 147,0 249,9 198,5 244,8 182,8 267, ,3 226,8 242,2 146,8 268,6 200,7 250,1 187,2 273, ,2 228,4 267,6 144,3 283,9 203,7 275,9 192,4 281, ,5 232,3 279,8 152,2 289,0 205,6 280,7 197,5 288, ,8 235,5 290,9 152,8 296,4 212,2 286,7 200,6 305, ,0 219,2 299,0 151,9 301,9 218,5 293,0 201,6 313, ,3 220,1 327,4 154,7 298,4 217,5 295,7 199,0 323, ,0 222,7 337,5 155,5 294,8 219,3 305,1 197,1 328, ,1 226,0 330,0 158,3 289,9 219,8 310,1 197, ,7 226,0 335,3 158,8 292,1 220,1 323,8 196, ,1 232,5 339,4 162,9 303,6 224,8 324,0 197, ,9 240,0 342,2 164,5 312,1 229,0 328,7 197,8.. Vägningstal ,0 45,0 65,0 292,0 55,0 123,0 120,0 46,0 1/ Nytt basår

7 Banker, försäkring, prisindex Fig 7.2 Konsumentprisindex, årssiffror Index 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100, Totalindex Livsmedel Kläder, skor Boende År Fig 7.3 Konsumentprisindex Förändring i % sedan motsvarande månad förra året 3,5 % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N Mån 86

8 Banker, försäkring, prisindex 7.8 Konsumentprisindex, månadssiffror Totalindex Januari 95,3 199,0 251,3 255,6 254,6 256,9 256,2 257,5 261,7 268,8 Februari 96,8 199,9 252,3 255,8 254,2 256,6 256,3 258,7 262,6 269,4 Mars 97,2 205,4 253,3 257,0 255,2 257,0 257,3 259,9 264,6 271,8 April 97,9 205,2 255,0 257,6 257,0 257,7 257,9 260,0 266,9 272,9 Maj 98,2 206,4 255,3 257,3 257,0 258,1 258,3 261,3 268,7 273,6 Juni 98,5 206,2 255,1 256,3 257,4 257,6 258,7 261,2 268,3 273,2 Juli 99,3 208,2 254,8 255,7 257,3 257,0 257,6 260,0 266,9 272,3 Augusti 99,9 209,6 254,5 254,5 257,4 255,7 257,6 260,2 267,6 272,4 September 102,7 212,0 256,2 256,0 259,8 256,8 259,4 262,0 269,9 274,5 Oktober 104,2 213,4 256,9 255,9 259,6 257,3 259,7 262,6 269,1 275,4 November 104,8 214,1 256,8 255,3 259,2 256,7 259,0 262,7 269,2 274,7 December 105,2 213,9 256,0 254,9 259,1 256,2 259,6 262,5 269,5 275,1 Årsmedeltal 100,0 207,6 254,8 256,0 257,3 257,0 258,1 260,7 267,1 272,8 1/ Nytt basår = 100. Om man önskar följa den tidigare prisutvecklingen så kan man multiplicera 1980 års serie med faktorn 5,71 (förhållandet mellan 1949 och 1980 års serie under 1980). Definitioner och förklaringar för tab Konsumentprisindex mäter de genomsnittliga prisförändringarna för hela den privata inhemska konsumtionen. Prismaterialet insamlas dels centralt av SCB, dels av lokala ombud i ca 70 intervjuområden. Nettoprisindex är ett komplement till konsumentprisindex, som också är utgångspunkt för beräkningarna av nettoprisindex. Den mäter förändringen i konsumentpriserna, reducerade med de direkta skatternas belopp och ökade med subventioner. Fr o m januari 1979 beräknas indexen varje månad mot tidigare för endast februari, maj, augusti och november. Prisindex för inhemsk tillgång mäter prisutvecklingen i producent- resp importleden för varor som förbrukas inom landet. För åren publiceras endast för näringsgrupperna (enl SNI) 2 och 3. (Brytning av mineraliska produkter resp tillverkningsindustri). Indexen beräknas genom en sammanvägning av hemmamarknadsdelen av producentprisindex och importprisindex. För inhemska varor beräknas priserna i regel fritt fabrik och för importerade vanligen cif + tull. Faktorprisindex mäter den samlade effekten av förändringar av löner, materialpriser, maskiner, transporter m m på byggnadskostnaderna. Indexen beaktar inte produktivitetsförändringar, effektivare materialutnyttjande och liknande faktorer, som kan inverka på kostnadsutvecklingen. Faktorprisindex beräknas exklusive löneglidning. 87

9 Banker, försäkring, prisindex 7.9 Nettoprisindex, prisindex för inhemsk tillgång samt byggnadskostnadsindex År Nettoprisindex Prisindex Byggnadskostnader, Månad 1959= 1980= för in- faktorprisindex hemsk till- Fler- Gruppgång basår bostads- byggda 1968= 1990= hus småhus Årsmedeltal = , , , , , , , , , , , ,2 454, , ,6 471, , ,4 490, , ,0 528, , ,3 574, ,5. 100,0 629,2 625, ,2. 101,4 654,4 650, ,1. 100,1 659,0 653, ,6. 106,3 661,9 653, ,1. 111,4 674,0 672, ,8. 120,0 716,9 715, ,9. 117,9 724,5 722, ,4. 119,3 730,6 734, ,1. 118,6 749,9 752, ,7. 119,9 757,1 762, ,4. 126,9 787,5 792, ,3. 131,0 819,0 823, ,5. 131,7 844,5 847, Jan. 224,1. 129,7 801,8 807,2 Feb. 224,9. 129,7 803,5 809,2 Mar. 226,7. 130,4 808,6 813,5 Apr Maj.. 228,9 230, ,2 131,7 819,5 821,4 823,8 826,0 Jun. 230,2. 131,9 823,2 827,6 Jul. 229,0. 131,8 826,1 829,8 Aug. 229,4. 131,6 825,1 828,5 Sep. 232,6. 132,0 824,2 828,1 Okt. 231,7. 131,4 824,7 828,6 Nov. 231,7. 130,5 825,1 828,5 Dec. 232,2. 130,5 825,1 828, Jan. 230,6. 131,3 827,3 831,1 Feb. 231,2. 131,0 831,4 834,1 Mar. 233,3. 131,9 835,2 837,8 Apr. 234,6. 132,0 845,3 847,5 Maj. 235,3. 132,5 847,3 848,9 Jun. 235,0. 131,8 848,1 850,6 Jul. 234,1. 131,9 848,6 850,9 Aug. 234,2. 132,7 849,4 851,9 Sep. 236,2. 132,3 850,9 853,7 Okt. 236,8. 131,7 851,1 854,8 Nov. 236,1. 130,7 849,8 853,7 Dec. 236,3. 130,8 849,4 853,8 88

10 Arbetsmarknad, löner 8.1 Antal kvarstående arbetssökande utan arbete för omedelbar placering anmälda vid Arbetsförmedlingen i Lund Månad därav 2002 därav kvinnor kvinnor Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Antal lediga platser vid Arbetsförmedlingen i Lund Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December MEDELTAL

11 Arbetsmarknad, löner Fig 8.1 Kvarstående arbetssökande och lediga platser i Lund Antal Arbetssökande Lediga platser Mån J 2000 J 2001 J 2002 Fig 8.2 Lediga platser i Lund Antal Mån J 2000 J 2001 J

12 Arbetsmarknad, löner 8.3 Större arbetsgivare (> 120 anställda) i storleksordning i Lunds kommun 2002 Namn Huvudsaklig verksamhet Antal Storleksanst 1 kod 2 Lunds kommun Primärkommunal Skåne läns landsting Sjukvård och administration Lunds universitet Undervisning, forskning AstraZeneca AB Läkemedelsföretag 9 Sony Ericsson Mobile Communications AB Tillv av radiosändare 9 Gambro Lundia AB Tillv av medicinsk apparatur 9 Alfa Laval AB, huvudkontor Tillv av maskiner för kyla/ventilation 9 Ericsson Mobile Platforms AB Programvaruproduktion 9 Tetra Pak Carton Ambient AB Maskintillverkning 8 Amcor Flexibles Lund AB Tillv av förpackningsmaterial 8 Tetra Pak Information Management AB Datakonsult 8 Tetra Pak Global Technical Support AB Partihandel med maskiner 8 Tetra Pak Packaging Material Lund AB Pappers- och pappindustri 8 Samhall AB Tillv av belysningsarmatur 8 Polisområde Lund Polisiär verksamhet 8 Skåne läns allmänna försäkringskassa Försäkringskassa 8 GFK Sverige AB Marknadsundersökning 8 Bibliotekstjänst AB Biblioteksservice 8 Tetra Pak Processing Components AB Partihandel med maskiner 8 Sparbanken Finn, Huvudkontor Bankverksamhet 8 Axis Communications AB Partihandel med kontorsmaskiner 8 Posten Sverige AB Posten 8 Tetra Pak Business Support AB Företagsservice 8 Lunds Kyrkliga Samfällighet Religiösa samfund 8 Tetra Pak Research o Development AB Teknisk forskning och utveckling 8 Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB Maskintillverkning 7 Lunds Energi AB Elverk 7 Studentlitteratur AB Förlagsverksamhet samt distribution av mjukvara 7 Anemon Personlig Assistans AB Hemtjänstverksamhet 7 Active Biotech Research AB Medicinsk forsknings och utvecklingsinst 7 Teleca Software Solutions AB Datakonsult 7 Råby yrkesskola Yrkesutbildning 7 Manpower AB Kontorsservice 7 Försvarsmakten, P 7 Militär utbildning 7 NCC AB Byggnadsverksamhet 7 Lunds kommuns Fastighets AB Fastighetsbolag, bostäder 7 Tetra Pak Plant Engineering AB Partihandel med livsmedel 7 Tetra Pak Carton Chilled AB Maskintillverkning 7 Skogaholms Bröd AB Bageriverksamhet 7 Apoteket AB Apotek 7 Coop Sverige AB Detaljhandel 7 Kursverksamheten vid Lunds universitet Utbildning 7 Statens Räddningsverk, Revingeby Civilförsvarsverksamhet 7 Xperi AB Teleproduktindustri 7 Securitas Bevaknings AB Bevakningsverksamhet 7 Tetra Pak AB Holdingbolag 7 Ericsson Technology Licensing AB Patentbyrå m m 7 Inpac AB Förpackningsverksamhet 7 Linjebuss Sverige AB Busstransporter 7 ISS Sverige AB Städbolag 7 J M AB Byggnadsverksamhet 7 Teleca AU-Systems AB Datakonsult 7 Arriva Sverige AB Busstransporter 7 1/ P g a sekretesskäl redovisas ej uppgifter om antal anställda för privata sektorn 2/ Storlekskod: Antal anställda: 7 = = = 500-3/ Uppgiften är från 1 november / År / År

13 Arbetsmarknad, löner 8.4 Antal arbetsställen 1 efter näringsgren i Lunds kommun Näringsgren År % enligt SNI Lund Riket Jordbruk, skogsbruk, fiske ,9 19,4 Tillverkningsindustri m m ,1 6,6 Energiproduktion och vattenförsörjning ,2 0,1 Byggnadsverksamhet ,7 6,8 Parti- och detaljhandel, rep av fordon m m ,0 13,9 Hotell och restaurangverksamhet ,4 2,7 Transport, magasin. och kommunikation ,0 3,8 Finansiell verksamhet ,8 0,8 Fastighets-, uthyrn.verks o företagsservice ,1 23,6 Utbildning och forskning ,9 1,2 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster ,0 2,7 Personliga o kulturella tjänster ,6 8,8 Offentlig förvaltning m m ,7 0,1 Okänd näringsgren ,6 9,5 Totalt ,0 100,0 1/ Samtliga arbetsställen (inkl arbetsställen med 0 sysselsatta) 8.5 Antal arbetsställen fördelade efter storleksklass och näringsgren i Lunds kommun 2002 Näringsgren Arbetsställets storlek, antal sysselsatta Summa enligt SNI arbets ställen Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkningsindustri m m Energiprod och vattenförsörjning Byggnadsverksamhet Parti- och detaljhandel, rep. av fordon m m Hotell och rest.verksamhet Transport, magasinering och kommunikation Finansiell verksamhet Fastighets-, uthyrn.verks.het och företagsservice Utbildning och forskning Hälso- och sjukv., soc. tjänster Personliga o kulturella tjänster Offentlig förvaltning m m Okänd näringsgren Totalt

14 Arbetsmarknad, löner Fig 8.3 Antal arbetsställen inom tillverkningsindustrin i Lunds kommun och riket Relativ utveckling, år 1993 = 100 Index Lund Riket Index 1993= År

15 Arbetsmarknad, löner 8.6 Kommunal personal efter tjänstgöringens omfattning i Lunds kommun den 1 mars År Heltid Deltid+Timavl Summa därav kvinnor / 1 november 2/ 1 oktober. Inkl lärare, skolledare och SYO-funktionärer som tidigare hade statligt reglerad lön 8.7 Kommunal personal efter tjänstgöringens omfattning och kön i Lunds kommun den 1 november Tjänstgöringens omfattning/kön Heltid Män Kvinnor Summa Deltid Män Kvinnor Summa SAMTLIGA Män Kvinnor Summa Heltidspersonal Män Kvinnor Summa Antal anställda per 100 invånare Samtliga 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 Heltidspersoner 6,5 1 6,6 1 6,7 1 6,7 1 6,8 1 95

16 Arbetsmarknad, löner 1/ Årsarbetare 8.8 Kommunal personal efter antal årsarbetare med fördelning på personalkategori i Lunds kommun den 1 november Personalkategori Förskola Vård och omsorg Skola Fritid/kultur Teknik Administration SUMMA Fig 8.4 Kommunal personal efter antal årsarbetare med fördelning på personalkategori i Lunds kommun den 1 november 2001 Administration Förskola Teknik Fritid/kultur Skola Vård och omsorg 96

17 Hälso- och sjukvård 9.1 Universitetssjukhuset 1 i Lund (sluten vård) Verksamhet SLUTEN VÅRD Specialicerad somatisk vård Vårdplatser, fastställda Vårdplatser, disponibla Vårdtillfällen Patienter (utskrivna) Vårddagar (exkl permissionsdagar) Specialicerad psykiatrisk vård Vårdplatser, fastställda Vårdplatser, disponibla Vårdtillfällen Patienter (utskrivna) Vårddagar (exkl permissionsdagar) TOTALT Vårdplatser, fastställda Vårdplatser, disponibla Vårdtillfällen Patienter (utskrivna) Vårddagar (exkl permissionsdagar) / Vari ingår: Riks/region exkl Skåne, Mellersta-, Nordöstra-, Nordvästra-, Sydvästra- och Ystad- Österlens sjukvårdsdistrikt 9.2 Universitetssjukhuset 1 i Lund (öppen vård) Verksamhet ÖPPEN VÅRD Specialicerad somatisk vård Besök läkare Patienter Besök andra vårdgivare Specialicerad psykiatrisk vård Besök läkare Patienter Besök andra vårdgivare TOTALT Besök läkare Patienter Besök andra vårdgivare / Vari ingår: Riks/region exkl Skåne, Mellersta-, Nordöstra-, Nordvästra-, Sydvästra- och Ystad- Österlens sjukvårdsdistrikt 2/ Besök läkare 3/ Behandlingar 98

18 Hälso- och sjukvård I centrala Lund mäts luftföroreningar kontinuerligt med s k DOAS-teknik. De flesta luftföroreningar ligger klart under gränsvärdena. Under sommarperioden är emellertid markozonhalterna höga. Ozon är en nedbrytningsprodukt som bildas av kolväten och kväveoxider under solens medverkan. Ozon ger upphov till dels växtskador, dels hälsoeffekter. För ozon har inga gränsvärden uppsatts, men Sverige följer EU:s direktiv. Vid halter över 180 mikrogram/m 3 bör allmänheten informeras. Fig 9.1 Ozonhalten i centrala Lund Sommarhalvårsmedelvärden. µg/m Fig 9.2 Kvävedioxidhalten i centrala Lund Vinterhalvårsmedelvärden (oktober-mars) µg/m 3 50,0 40,0 Miljökvalitetsnorm 40 µg/m 3 30,0 20,0 10,0 0,0 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 99

19 Hälso- och sjukvård 9.3 Antal aborter efter ålder i Lunds kommun, Skåne län och Riket Område Antal Per kvinnor 1 Ålder Totalt År 2001 Lunds kommun ,2 16,5 11,0 13,8 Skåne län ,2 23,2 12,8 17,4 Riket ,5 25,4 13,7 18,7 Lund ,5 17,3 12,5 13,2 Lund ,3 15,0 12,2 15,0 Lund ,1 14,5 11,1 13,2 Lund ,5 16,9 10,8 14,7 1/ Per kvinnor i åldrarna 15-19, 20-29, resp år 9.4 Annetorpshemmet (specialvårdhem) i Lund Tillgängliga platser i genomsnitt under året Vårddagar Beläggningsprocent

20 Socialvård 10.1 Ekonomiskt bistånd/socialbidrag i Lunds kommun Biståndshushåll Ensamma män utan barn Ensamma män med barn Ensamma kvinnor utan barn Ensamma kvinnor med barn Gifta el samboende utan barn Gifta el samboende med barn Utrikes födda hushåll inkl flyktinghushåll Barn under 18 år Biståndsmottagare Socialbidragens värde, bruttokostnad, tal kr Genomsnittligt antal hjälpmånader 4,5 4,4 4,8 5,0 5,2 Biståndsmottagare i % av medelfolkmängden Lund 6,4 5,7 5,3 4,4 3,9 Riket 8,5 7,8 6,6 5,9 5,3 1/ Inkl introduktionsersättning för flyktingar Fig 10.1 Biståndshushåll i Lunds kommun Antal hushåll År 102

21 Socialvård 10.2 Verksamhetsstatistik för socialvården i Lunds kommun Typ Barn och ungdom Påbörjad utredning enl 50 socialtjänstlagen Familjearbete Samtalskontakt med socialsekreterare Arbetspraktik på Hasslanda Yttrande till åklagare i åtalsfråga Omedelbart omhändertagande enl lagen om vård av unga Vuxna Påbörjad utredning enl 50 socialtjänstlagen Yttrande i körkortsärende Samtalskontakt med socialsekreterare Kvotlägenhet/motivationslägenhet Boendekollektiv Kontakt med behandlingsassistent Familjerätt Faderskapsbekräftelse Yttrande i umgänges- och vårdnadsärenden Yttrande till domstol angående adoption Placering i familjehem - avvaktan adoption månaders rapport till nämnden för internationella adoptioner Yttrande till domstol (namn- och äktenskapsdisp etc) Kontaktfamiljer Antal hjälpta personer Placeringar (avser antalet personer som varit placerade någon gång under året) Familjehemsplaceringar, barn Institutionsplaceringar, barn Institutionsplaceringar, vuxna

22 Socialvård 10.3 Förskolor och familjedaghem i Lunds kommun den 31 december 2001 Barn- och skolnämnd Förskolor (1-6 år) Familje- Summa Insti- Enskilda daghem tution 1-6 år Inskrivna barn Norr Söder Öster TOTALT Inskrivna per 100 barn 1-6 år Norr 57,4 10,9 5,6 73,9 Söder 51,0 23,2 3,0 77,2 Öster 43,1 11,6 12,6 67,3 TOTALT 51,2 15,0 6,8 73,0 Fig 10.2 Kommunal barntillsyn i Lunds kommun Platser per 100 barn Platser per 100 barn År / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ Daghem 0-6 år Fritidshem 7-9 år 1/ 1-6 år Fr o m år 1998 förskolor och antal inskrivna barn 104

23 Socialvård 10.4 Barn i barnomsorg år i Lunds kommun, Skåne län och riket Antal inskrivna barn Kommun År Andel inskrivna barn i % av samtliga barn Län/Riket Lund Skåne län Riket / Förskola, familjedaghem och fritidshem 10.5 Barn i barnomsorg år efter verksamhetstyp i Lunds kommun Antal inskrivna barn År Andel inskr barn i % av samtl barn Riket % Förskola Familjedaghem Fritidshem TOTALT / Förskola, familjedaghem och fritidshem 2/ 6-12 år 105