Banker, försäkring, prisindex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Banker, försäkring, prisindex"

Transkript

1 Banker, försäkring, prisindex 7.1 Bankkontor och kreditinstitut i Lund Antal kontor vid slutet av år Sparbanken Finn Färs & Frosta Sparbank S-E Banken Skånska Hypoteksföreningen Handelsbanken Nordea SUMMA / Varav 1 bankbutik 2/ FöreningsSparbanken 3/ Nordbanken 7.2 Sparbanken Finn. Balansräkning den 31 december , tkr Tillgångar Kassa Belåningsbara statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier i intresseföretag Aktier i koncernföretag Andra immateriella anläggningstillgångar - balanserade utgifter för IT-utveckling Materiella tillgångar - inventarier byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar avsättningar för pensioner avsättningar för skatter övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Reservfond Fond för orealiserade vinster Årets vinst Omföring från/till fond för orealiserade vinster Summa eget kapital SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

2 Banker, försäkring, prisindex 7.3 Riksbankens diskonto. Årsmedeltal År Års- År Års- År Årsmedeltal medeltal medeltal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Riksbankens diskonto och referensränta År Datum för Officiellt Årsme- År Datum för Officiellt Årsmediskonto- diskonto deltal diskonto- diskonto deltal ändring ändring jan 10,00 10, jan 9,00 5, jan 12,00 11,75 2 apr 7,00 15 okt 11,00 2 jul 6, mar 10,00 10,16 8 okt 5, jan 9,00 8, jan 4,50 7,00 8 apr 8,50 4 jul 5, jun 9,50 9,50 4 okt 7, maj 11,50 10, jul 7,50 7,00 12 jul 10,50 6 okt 7, jan 9,50 7, jan 6,00 3,50 14 mar 8,50 2 apr 5,50 18 apr 8,00 2 jul 4,50 19 sep 7,50 2 okt 3, ,50 7, jan 2,50 2, apr 8,50 8, jul 2,00 2, apr 9,50 10, jan 1,50 1,26 8 dec 10,50 6 apr 1,00 4 okt 1, mar 12,00 11,50 18 maj 11, jan 2,00 2,12 23 nov 11,50 4 apr 2, feb 11,00 8,00 1 jul 2,00 8 mar 10, apr 1,50 1,88 31 maj 9,00 3 jul 2,00 4 okt 8, jan 1, jan 8,50 10,00 3 apr 2,00 2 okt 10,00 Referensränta jul 4, jan 4,00 1/ Den 1 juli 2002 ersätts diskontot med en referensränta som fastställs av Riksbanken. Referensräntan motsvaras av den reporänta som tillämpades närmast före det kalenderhalvår under vilken referensräntan ska gälla. Om reporäntan inte är ett helt eller halvt tal avrundas referensräntan till närmast högre halva procentenhet. 81

3 Banker, försäkring, prisindex Fig 7.1 Riksbankens diskonto, årsmedeltal % År 82

4 Banker, försäkring, prisindex 7.5 Antal inskrivna försäkrade samt pågående sjukfall vid Skåne läns allmänna försäkringskassas lokalkontor i Lunds kommun Lokalkontor Inskr Pågåen- Inskr Pågåen- Inskr Pågåen- Inskr Pågåenförs de förs de förs de förs de sjukf. sjukf. sjukf. sjukf. St Södergatan Dalby SUMMA

5 Banker, försäkring, prisindex 7.6 Prisbasbeloppet 1 (Basbeloppet 2 ) enligt lagen om allmän försäkring (ATP) År Månad Basbelopp, kr År Månad Basbelopp, kr 1960 Jan-Dec Jan-Mar Jan-Dec Apr-Jun Jan-Dec Jul-Aug Jan-Dec Sep-Dec Jan-Okt Jan Nov-Dec Feb-Mar Jan-Aug Apr-Dec Sep-Dec Jan-Maj Jan-Apr Jun-Sep Maj-Dec Okt-Dec Jan-Mar Jan Apr-Dec Feb Jan-Feb Mar-Jun Mar-Dec Jul-Okt Jan-Jul Nov-Dec Aug-Dec Jan-Feb Jan-Feb Mar-Maj Mar-Jul Jun-Dec Aug-Dec Jan-Dec Jan Jan-Dec Feb Jan-Dec Mar-Nov Jan-Dec Dec Jan-Dec Jan-Jun Jan-Dec Jul-Dec Jan-Dec Jan Jan-Dec Feb-Jul Jan-Dec Aug-Dec Jan-Dec Jan-Mar Jan-Dec Apr-Nov Jan-Dec Dec Jan-Dec Jan-Jun Jan-Dec Jul-Sep Jan-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Feb Mar-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jul-Nov Jan-Dec Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec / Fr o m 1998 ny benämning: Prisbasbeloppet 2/ Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring fastställes av Kungl Maj:t för varje månad och utgör kr multiplicerat med det indextal för konsumentprisindex, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget under andra månaden före den som basbeloppet avser och prisläget i september Ändring av basbeloppet sker då indextalet ifråga stigit eller nedgått med minst tre procent sedan närmast föregående ändring av basbeloppet. Beloppet avrundas till närmast hundratal kronor. Detta gäller för åren / Riksdagens beslut den 10 december 1981 innebär att basbeloppet fr o m 1982 skall fastställas för år i stället för som tidigare per månad. Ny beräkningsgrund Fr o m november 1980 användes en särskild index - basbeloppsindex - som visar utvecklingen av konsumentpriserna med bortseende från indirekta skatter och med tillägg för subventioner. Vidare bortses från direkt inverkan på prisläget av ändringar i energipriser. Regeringen har föreslagit att man fr o m beräkningen av basbeloppet för år 1984 skall återgå till att använda konsumentprisindex vid framräkningen. Dock skall man neutralisera effekterna på index av devalveringen i oktober

6 Banker, försäkring, prisindex 7.7 Konsumentprisindex, årssiffror Basår 1949 = 100 (Nytt basår 1980 = 100) År Total- Livs- Alko- Kläder Boende Inven- Trans- Rek- Diverindex medel hol och tarier port reation se och och skor och och varor dryck tobak hush. kultur och varor tjänster ,1 115,0 111,7 106,2 114,2 108,8 113,4 108,5 111, ,7 129,2 118,5 111,3 123,6 115,8 123,4 115,4 122, ,6 144,2 135,0 119,5 129,8 126,7 135,6 126,8 136, ,2 161,0 148,2 125,8 138,3 136,4 143,2 135,9 152, ,8 160,3 172,9 185,3 159,0 162,9 132,9 136,9 149,9 153,7 144,9 152,8 155,3 159,3 141,0 147,0 165,7 178, ,0 191,1 176,5 140,8 159,3 159,7 168,1 152,2 189, ,7 201,6 187,6 142,6 169,9 168,9 181,0 158,0 201, ,1 213,2 203,9 144,3 182,9 178,1 194,9 165,4 217, ,6 228,6 227,6 144,4 210,5 188,0 222,5 175,0 243, ,2 239,1 238,8 147,0 249,9 198,5 244,8 182,8 267, ,3 226,8 242,2 146,8 268,6 200,7 250,1 187,2 273, ,2 228,4 267,6 144,3 283,9 203,7 275,9 192,4 281, ,5 232,3 279,8 152,2 289,0 205,6 280,7 197,5 288, ,8 235,5 290,9 152,8 296,4 212,2 286,7 200,6 305, ,0 219,2 299,0 151,9 301,9 218,5 293,0 201,6 313, ,3 220,1 327,4 154,7 298,4 217,5 295,7 199,0 323, ,0 222,7 337,5 155,5 294,8 219,3 305,1 197,1 328, ,1 226,0 330,0 158,3 289,9 219,8 310,1 197, ,7 226,0 335,3 158,8 292,1 220,1 323,8 196, ,1 232,5 339,4 162,9 303,6 224,8 324,0 197, ,9 240,0 342,2 164,5 312,1 229,0 328,7 197,8.. Vägningstal ,0 45,0 65,0 292,0 55,0 123,0 120,0 46,0 1/ Nytt basår

7 Banker, försäkring, prisindex Fig 7.2 Konsumentprisindex, årssiffror Index 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100, Totalindex Livsmedel Kläder, skor Boende År Fig 7.3 Konsumentprisindex Förändring i % sedan motsvarande månad förra året 3,5 % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N Mån 86

8 Banker, försäkring, prisindex 7.8 Konsumentprisindex, månadssiffror Totalindex Januari 95,3 199,0 251,3 255,6 254,6 256,9 256,2 257,5 261,7 268,8 Februari 96,8 199,9 252,3 255,8 254,2 256,6 256,3 258,7 262,6 269,4 Mars 97,2 205,4 253,3 257,0 255,2 257,0 257,3 259,9 264,6 271,8 April 97,9 205,2 255,0 257,6 257,0 257,7 257,9 260,0 266,9 272,9 Maj 98,2 206,4 255,3 257,3 257,0 258,1 258,3 261,3 268,7 273,6 Juni 98,5 206,2 255,1 256,3 257,4 257,6 258,7 261,2 268,3 273,2 Juli 99,3 208,2 254,8 255,7 257,3 257,0 257,6 260,0 266,9 272,3 Augusti 99,9 209,6 254,5 254,5 257,4 255,7 257,6 260,2 267,6 272,4 September 102,7 212,0 256,2 256,0 259,8 256,8 259,4 262,0 269,9 274,5 Oktober 104,2 213,4 256,9 255,9 259,6 257,3 259,7 262,6 269,1 275,4 November 104,8 214,1 256,8 255,3 259,2 256,7 259,0 262,7 269,2 274,7 December 105,2 213,9 256,0 254,9 259,1 256,2 259,6 262,5 269,5 275,1 Årsmedeltal 100,0 207,6 254,8 256,0 257,3 257,0 258,1 260,7 267,1 272,8 1/ Nytt basår = 100. Om man önskar följa den tidigare prisutvecklingen så kan man multiplicera 1980 års serie med faktorn 5,71 (förhållandet mellan 1949 och 1980 års serie under 1980). Definitioner och förklaringar för tab Konsumentprisindex mäter de genomsnittliga prisförändringarna för hela den privata inhemska konsumtionen. Prismaterialet insamlas dels centralt av SCB, dels av lokala ombud i ca 70 intervjuområden. Nettoprisindex är ett komplement till konsumentprisindex, som också är utgångspunkt för beräkningarna av nettoprisindex. Den mäter förändringen i konsumentpriserna, reducerade med de direkta skatternas belopp och ökade med subventioner. Fr o m januari 1979 beräknas indexen varje månad mot tidigare för endast februari, maj, augusti och november. Prisindex för inhemsk tillgång mäter prisutvecklingen i producent- resp importleden för varor som förbrukas inom landet. För åren publiceras endast för näringsgrupperna (enl SNI) 2 och 3. (Brytning av mineraliska produkter resp tillverkningsindustri). Indexen beräknas genom en sammanvägning av hemmamarknadsdelen av producentprisindex och importprisindex. För inhemska varor beräknas priserna i regel fritt fabrik och för importerade vanligen cif + tull. Faktorprisindex mäter den samlade effekten av förändringar av löner, materialpriser, maskiner, transporter m m på byggnadskostnaderna. Indexen beaktar inte produktivitetsförändringar, effektivare materialutnyttjande och liknande faktorer, som kan inverka på kostnadsutvecklingen. Faktorprisindex beräknas exklusive löneglidning. 87

9 Banker, försäkring, prisindex 7.9 Nettoprisindex, prisindex för inhemsk tillgång samt byggnadskostnadsindex År Nettoprisindex Prisindex Byggnadskostnader, Månad 1959= 1980= för in- faktorprisindex hemsk till- Fler- Gruppgång basår bostads- byggda 1968= 1990= hus småhus Årsmedeltal = , , , , , , , , , , , ,2 454, , ,6 471, , ,4 490, , ,0 528, , ,3 574, ,5. 100,0 629,2 625, ,2. 101,4 654,4 650, ,1. 100,1 659,0 653, ,6. 106,3 661,9 653, ,1. 111,4 674,0 672, ,8. 120,0 716,9 715, ,9. 117,9 724,5 722, ,4. 119,3 730,6 734, ,1. 118,6 749,9 752, ,7. 119,9 757,1 762, ,4. 126,9 787,5 792, ,3. 131,0 819,0 823, ,5. 131,7 844,5 847, Jan. 224,1. 129,7 801,8 807,2 Feb. 224,9. 129,7 803,5 809,2 Mar. 226,7. 130,4 808,6 813,5 Apr Maj.. 228,9 230, ,2 131,7 819,5 821,4 823,8 826,0 Jun. 230,2. 131,9 823,2 827,6 Jul. 229,0. 131,8 826,1 829,8 Aug. 229,4. 131,6 825,1 828,5 Sep. 232,6. 132,0 824,2 828,1 Okt. 231,7. 131,4 824,7 828,6 Nov. 231,7. 130,5 825,1 828,5 Dec. 232,2. 130,5 825,1 828, Jan. 230,6. 131,3 827,3 831,1 Feb. 231,2. 131,0 831,4 834,1 Mar. 233,3. 131,9 835,2 837,8 Apr. 234,6. 132,0 845,3 847,5 Maj. 235,3. 132,5 847,3 848,9 Jun. 235,0. 131,8 848,1 850,6 Jul. 234,1. 131,9 848,6 850,9 Aug. 234,2. 132,7 849,4 851,9 Sep. 236,2. 132,3 850,9 853,7 Okt. 236,8. 131,7 851,1 854,8 Nov. 236,1. 130,7 849,8 853,7 Dec. 236,3. 130,8 849,4 853,8 88

10 Arbetsmarknad, löner 8.1 Antal kvarstående arbetssökande utan arbete för omedelbar placering anmälda vid Arbetsförmedlingen i Lund Månad därav 2002 därav kvinnor kvinnor Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Antal lediga platser vid Arbetsförmedlingen i Lund Månad Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December MEDELTAL

11 Arbetsmarknad, löner Fig 8.1 Kvarstående arbetssökande och lediga platser i Lund Antal Arbetssökande Lediga platser Mån J 2000 J 2001 J 2002 Fig 8.2 Lediga platser i Lund Antal Mån J 2000 J 2001 J

12 Arbetsmarknad, löner 8.3 Större arbetsgivare (> 120 anställda) i storleksordning i Lunds kommun 2002 Namn Huvudsaklig verksamhet Antal Storleksanst 1 kod 2 Lunds kommun Primärkommunal Skåne läns landsting Sjukvård och administration Lunds universitet Undervisning, forskning AstraZeneca AB Läkemedelsföretag 9 Sony Ericsson Mobile Communications AB Tillv av radiosändare 9 Gambro Lundia AB Tillv av medicinsk apparatur 9 Alfa Laval AB, huvudkontor Tillv av maskiner för kyla/ventilation 9 Ericsson Mobile Platforms AB Programvaruproduktion 9 Tetra Pak Carton Ambient AB Maskintillverkning 8 Amcor Flexibles Lund AB Tillv av förpackningsmaterial 8 Tetra Pak Information Management AB Datakonsult 8 Tetra Pak Global Technical Support AB Partihandel med maskiner 8 Tetra Pak Packaging Material Lund AB Pappers- och pappindustri 8 Samhall AB Tillv av belysningsarmatur 8 Polisområde Lund Polisiär verksamhet 8 Skåne läns allmänna försäkringskassa Försäkringskassa 8 GFK Sverige AB Marknadsundersökning 8 Bibliotekstjänst AB Biblioteksservice 8 Tetra Pak Processing Components AB Partihandel med maskiner 8 Sparbanken Finn, Huvudkontor Bankverksamhet 8 Axis Communications AB Partihandel med kontorsmaskiner 8 Posten Sverige AB Posten 8 Tetra Pak Business Support AB Företagsservice 8 Lunds Kyrkliga Samfällighet Religiösa samfund 8 Tetra Pak Research o Development AB Teknisk forskning och utveckling 8 Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB Maskintillverkning 7 Lunds Energi AB Elverk 7 Studentlitteratur AB Förlagsverksamhet samt distribution av mjukvara 7 Anemon Personlig Assistans AB Hemtjänstverksamhet 7 Active Biotech Research AB Medicinsk forsknings och utvecklingsinst 7 Teleca Software Solutions AB Datakonsult 7 Råby yrkesskola Yrkesutbildning 7 Manpower AB Kontorsservice 7 Försvarsmakten, P 7 Militär utbildning 7 NCC AB Byggnadsverksamhet 7 Lunds kommuns Fastighets AB Fastighetsbolag, bostäder 7 Tetra Pak Plant Engineering AB Partihandel med livsmedel 7 Tetra Pak Carton Chilled AB Maskintillverkning 7 Skogaholms Bröd AB Bageriverksamhet 7 Apoteket AB Apotek 7 Coop Sverige AB Detaljhandel 7 Kursverksamheten vid Lunds universitet Utbildning 7 Statens Räddningsverk, Revingeby Civilförsvarsverksamhet 7 Xperi AB Teleproduktindustri 7 Securitas Bevaknings AB Bevakningsverksamhet 7 Tetra Pak AB Holdingbolag 7 Ericsson Technology Licensing AB Patentbyrå m m 7 Inpac AB Förpackningsverksamhet 7 Linjebuss Sverige AB Busstransporter 7 ISS Sverige AB Städbolag 7 J M AB Byggnadsverksamhet 7 Teleca AU-Systems AB Datakonsult 7 Arriva Sverige AB Busstransporter 7 1/ P g a sekretesskäl redovisas ej uppgifter om antal anställda för privata sektorn 2/ Storlekskod: Antal anställda: 7 = = = 500-3/ Uppgiften är från 1 november / År / År

13 Arbetsmarknad, löner 8.4 Antal arbetsställen 1 efter näringsgren i Lunds kommun Näringsgren År % enligt SNI Lund Riket Jordbruk, skogsbruk, fiske ,9 19,4 Tillverkningsindustri m m ,1 6,6 Energiproduktion och vattenförsörjning ,2 0,1 Byggnadsverksamhet ,7 6,8 Parti- och detaljhandel, rep av fordon m m ,0 13,9 Hotell och restaurangverksamhet ,4 2,7 Transport, magasin. och kommunikation ,0 3,8 Finansiell verksamhet ,8 0,8 Fastighets-, uthyrn.verks o företagsservice ,1 23,6 Utbildning och forskning ,9 1,2 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster ,0 2,7 Personliga o kulturella tjänster ,6 8,8 Offentlig förvaltning m m ,7 0,1 Okänd näringsgren ,6 9,5 Totalt ,0 100,0 1/ Samtliga arbetsställen (inkl arbetsställen med 0 sysselsatta) 8.5 Antal arbetsställen fördelade efter storleksklass och näringsgren i Lunds kommun 2002 Näringsgren Arbetsställets storlek, antal sysselsatta Summa enligt SNI arbets ställen Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkningsindustri m m Energiprod och vattenförsörjning Byggnadsverksamhet Parti- och detaljhandel, rep. av fordon m m Hotell och rest.verksamhet Transport, magasinering och kommunikation Finansiell verksamhet Fastighets-, uthyrn.verks.het och företagsservice Utbildning och forskning Hälso- och sjukv., soc. tjänster Personliga o kulturella tjänster Offentlig förvaltning m m Okänd näringsgren Totalt

14 Arbetsmarknad, löner Fig 8.3 Antal arbetsställen inom tillverkningsindustrin i Lunds kommun och riket Relativ utveckling, år 1993 = 100 Index Lund Riket Index 1993= År

15 Arbetsmarknad, löner 8.6 Kommunal personal efter tjänstgöringens omfattning i Lunds kommun den 1 mars År Heltid Deltid+Timavl Summa därav kvinnor / 1 november 2/ 1 oktober. Inkl lärare, skolledare och SYO-funktionärer som tidigare hade statligt reglerad lön 8.7 Kommunal personal efter tjänstgöringens omfattning och kön i Lunds kommun den 1 november Tjänstgöringens omfattning/kön Heltid Män Kvinnor Summa Deltid Män Kvinnor Summa SAMTLIGA Män Kvinnor Summa Heltidspersonal Män Kvinnor Summa Antal anställda per 100 invånare Samtliga 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 Heltidspersoner 6,5 1 6,6 1 6,7 1 6,7 1 6,8 1 95

16 Arbetsmarknad, löner 1/ Årsarbetare 8.8 Kommunal personal efter antal årsarbetare med fördelning på personalkategori i Lunds kommun den 1 november Personalkategori Förskola Vård och omsorg Skola Fritid/kultur Teknik Administration SUMMA Fig 8.4 Kommunal personal efter antal årsarbetare med fördelning på personalkategori i Lunds kommun den 1 november 2001 Administration Förskola Teknik Fritid/kultur Skola Vård och omsorg 96

17 Hälso- och sjukvård 9.1 Universitetssjukhuset 1 i Lund (sluten vård) Verksamhet SLUTEN VÅRD Specialicerad somatisk vård Vårdplatser, fastställda Vårdplatser, disponibla Vårdtillfällen Patienter (utskrivna) Vårddagar (exkl permissionsdagar) Specialicerad psykiatrisk vård Vårdplatser, fastställda Vårdplatser, disponibla Vårdtillfällen Patienter (utskrivna) Vårddagar (exkl permissionsdagar) TOTALT Vårdplatser, fastställda Vårdplatser, disponibla Vårdtillfällen Patienter (utskrivna) Vårddagar (exkl permissionsdagar) / Vari ingår: Riks/region exkl Skåne, Mellersta-, Nordöstra-, Nordvästra-, Sydvästra- och Ystad- Österlens sjukvårdsdistrikt 9.2 Universitetssjukhuset 1 i Lund (öppen vård) Verksamhet ÖPPEN VÅRD Specialicerad somatisk vård Besök läkare Patienter Besök andra vårdgivare Specialicerad psykiatrisk vård Besök läkare Patienter Besök andra vårdgivare TOTALT Besök läkare Patienter Besök andra vårdgivare / Vari ingår: Riks/region exkl Skåne, Mellersta-, Nordöstra-, Nordvästra-, Sydvästra- och Ystad- Österlens sjukvårdsdistrikt 2/ Besök läkare 3/ Behandlingar 98

18 Hälso- och sjukvård I centrala Lund mäts luftföroreningar kontinuerligt med s k DOAS-teknik. De flesta luftföroreningar ligger klart under gränsvärdena. Under sommarperioden är emellertid markozonhalterna höga. Ozon är en nedbrytningsprodukt som bildas av kolväten och kväveoxider under solens medverkan. Ozon ger upphov till dels växtskador, dels hälsoeffekter. För ozon har inga gränsvärden uppsatts, men Sverige följer EU:s direktiv. Vid halter över 180 mikrogram/m 3 bör allmänheten informeras. Fig 9.1 Ozonhalten i centrala Lund Sommarhalvårsmedelvärden. µg/m Fig 9.2 Kvävedioxidhalten i centrala Lund Vinterhalvårsmedelvärden (oktober-mars) µg/m 3 50,0 40,0 Miljökvalitetsnorm 40 µg/m 3 30,0 20,0 10,0 0,0 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 99

19 Hälso- och sjukvård 9.3 Antal aborter efter ålder i Lunds kommun, Skåne län och Riket Område Antal Per kvinnor 1 Ålder Totalt År 2001 Lunds kommun ,2 16,5 11,0 13,8 Skåne län ,2 23,2 12,8 17,4 Riket ,5 25,4 13,7 18,7 Lund ,5 17,3 12,5 13,2 Lund ,3 15,0 12,2 15,0 Lund ,1 14,5 11,1 13,2 Lund ,5 16,9 10,8 14,7 1/ Per kvinnor i åldrarna 15-19, 20-29, resp år 9.4 Annetorpshemmet (specialvårdhem) i Lund Tillgängliga platser i genomsnitt under året Vårddagar Beläggningsprocent

20 Socialvård 10.1 Ekonomiskt bistånd/socialbidrag i Lunds kommun Biståndshushåll Ensamma män utan barn Ensamma män med barn Ensamma kvinnor utan barn Ensamma kvinnor med barn Gifta el samboende utan barn Gifta el samboende med barn Utrikes födda hushåll inkl flyktinghushåll Barn under 18 år Biståndsmottagare Socialbidragens värde, bruttokostnad, tal kr Genomsnittligt antal hjälpmånader 4,5 4,4 4,8 5,0 5,2 Biståndsmottagare i % av medelfolkmängden Lund 6,4 5,7 5,3 4,4 3,9 Riket 8,5 7,8 6,6 5,9 5,3 1/ Inkl introduktionsersättning för flyktingar Fig 10.1 Biståndshushåll i Lunds kommun Antal hushåll År 102

21 Socialvård 10.2 Verksamhetsstatistik för socialvården i Lunds kommun Typ Barn och ungdom Påbörjad utredning enl 50 socialtjänstlagen Familjearbete Samtalskontakt med socialsekreterare Arbetspraktik på Hasslanda Yttrande till åklagare i åtalsfråga Omedelbart omhändertagande enl lagen om vård av unga Vuxna Påbörjad utredning enl 50 socialtjänstlagen Yttrande i körkortsärende Samtalskontakt med socialsekreterare Kvotlägenhet/motivationslägenhet Boendekollektiv Kontakt med behandlingsassistent Familjerätt Faderskapsbekräftelse Yttrande i umgänges- och vårdnadsärenden Yttrande till domstol angående adoption Placering i familjehem - avvaktan adoption månaders rapport till nämnden för internationella adoptioner Yttrande till domstol (namn- och äktenskapsdisp etc) Kontaktfamiljer Antal hjälpta personer Placeringar (avser antalet personer som varit placerade någon gång under året) Familjehemsplaceringar, barn Institutionsplaceringar, barn Institutionsplaceringar, vuxna

22 Socialvård 10.3 Förskolor och familjedaghem i Lunds kommun den 31 december 2001 Barn- och skolnämnd Förskolor (1-6 år) Familje- Summa Insti- Enskilda daghem tution 1-6 år Inskrivna barn Norr Söder Öster TOTALT Inskrivna per 100 barn 1-6 år Norr 57,4 10,9 5,6 73,9 Söder 51,0 23,2 3,0 77,2 Öster 43,1 11,6 12,6 67,3 TOTALT 51,2 15,0 6,8 73,0 Fig 10.2 Kommunal barntillsyn i Lunds kommun Platser per 100 barn Platser per 100 barn År / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ Daghem 0-6 år Fritidshem 7-9 år 1/ 1-6 år Fr o m år 1998 förskolor och antal inskrivna barn 104

23 Socialvård 10.4 Barn i barnomsorg år i Lunds kommun, Skåne län och riket Antal inskrivna barn Kommun År Andel inskrivna barn i % av samtliga barn Län/Riket Lund Skåne län Riket / Förskola, familjedaghem och fritidshem 10.5 Barn i barnomsorg år efter verksamhetstyp i Lunds kommun Antal inskrivna barn År Andel inskr barn i % av samtl barn Riket % Förskola Familjedaghem Fritidshem TOTALT / Förskola, familjedaghem och fritidshem 2/ 6-12 år 105

Umeå. Sundsvall. Gävle. Uppsala. Västerås Örebro. Stockholm. Norrköping Linköping. Göteborg Jönköping Borås. Helsingborg. Lund. Malmö.

Umeå. Sundsvall. Gävle. Uppsala. Västerås Örebro. Stockholm. Norrköping Linköping. Göteborg Jönköping Borås. Helsingborg. Lund. Malmö. Umeå Sundsvall Gävle Uppsala Västerås Örebro Stockholm Norrköping Linköping Göteborg Jönköping Borås Helsingborg Malmö Lund Större kommuner 122 15:1 Areal och folkmängd i vissa kommuner 1990-2003 Land-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level

Större kommuner och riket. Larger municipalities and national level Större kommuner och riket Larger municipalities and national level 134 15:1 Folkmängd och areal 2000 2011 Population and area Land- Folkmängd den 31 december Inv per areal 2000 2005 2010 2011 km² km² 2011

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 7 9 9 9 9 9 9 9 3 9 3 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 29 6 29 4 29 2 29 28 8 28 6 28 4 28 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 26-21 Befolkningens åldersfördelning 21 33 6 33 4 33 2 33 32 8 32 6 32 4 32 2 26 28 21 212 214 1 2 3 4 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring 27-216 Befolkningens åldersfördelning 216 3 33 8 33 6 33 33 2 33 32 8 32 6 32 32 2 32 27 29 211 213 21 1 2 3 6 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 216 Folkmängdsförändring

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 19 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 17 17 1 1 1 1 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 1 17 17 17 17 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 3 11 11 1 11 1 9 1 1 7 1 1 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING 3 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 1 7 1 7 7 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 7-1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 7 7 7 9 11 13 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 7 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 11 11 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 8 NÄSSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 9 9 9 9 9 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881

FOLKMÄNGD. FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 FOLKMÄNGD 2012 2013 2014 Män 75 231 76 106 76 939 Kvinnor 73 290 74 096 74 942 Totalt 148 521 150 202 151 881 ÅLDERSFÖRDELNING 0-5 år 10 735 10 859 11 057 6 år 1 713 1 754 1 743 7-15 år 13 767 14 223 14

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

FÖRORD. Stadskontoret framlägger härmed trettiofemte årgången av statistisk årsbok för Jönköpings kommun.

FÖRORD. Stadskontoret framlägger härmed trettiofemte årgången av statistisk årsbok för Jönköpings kommun. FÖRORD Jönköping i juni 2004 Stadskontoret framlägger härmed trettiofemte årgången av statistisk årsbok för Jönköpings kommun. Årsbokens syfte är att i första hand ge en samlad och översiktlig siffermässig

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 109 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 1 092 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 51. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 317 kvkm Invånare per kvkm: 51 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 350 kvkm Invånare per kvkm: 82 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 7 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014 Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 039 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 129 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 128 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 81 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 83 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Västervik. Folkmängd 31 december Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Flyttningar Födda barn per kvinna/man

Västervik. Folkmängd 31 december Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Flyttningar Födda barn per kvinna/man Västervik Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: 82. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 472 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2013 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 65. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 65. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 65 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Åmål Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer