Produktbilaga Bitstream

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktbilaga Bitstream"

Transkript

1 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt Förkortningar och begrepp Geografisk tillgänglighet Anslutningslista Bitstream Utökning av kapacitet på etablerade och planerade UTO Krav beträffande användandet Utveckling och anpassning av telenät och system Tillgång till slutkundsinformation Beställningsprecision Leverans mm Leverans Leverans av Bitstream FTTx-accesser kan endast ske om: Leveransprecision Backhaul och tillhörande installationer Ersättning vid Leveransförsening Flyttning Migrering från andra produkter Prognoser Allmänt Rutin Serviceåtagande Allmänt Bitstream DSL Bitstream FTTx Servicenivå Bitstream Operator Access Bitstream DSL/FTTx Consumer Bitstream DSL/FTTx Business Bitstream DSL Pro Vite vid bristande felavhjälpning Servicefönster Teknikerutkallning vid prestandaproblem Kvalité Tillgänglighet Bitstream DSL-accesser Bitstream FTTx-accesser Bitstream DSL Operator Access Tillgänglighet till stödsystem Hyrestid - Hyresavtal Giltighet Bitstream DSL/FTTx-accesser Bitstream Operator Access Förtida uppsägning av Hyresavtal Kundens rätt till förtida uppsägning av Hyresavtal Network Sales rätt till förtida uppsägning av Hyresavtal Ändring av Hyresavtal som följd av ändrade förutsättningar Byte från Delad ledning till Hel ledning Byte från Hel ledning till Delad ledning...11 Till Produktbilagan hör följande underbilagor: Underbilaga 1: Produktspecifikation Bitstream Operator Access Underbilaga 2: Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

2 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 2(11) Underbilaga 3: Produktspecifikation Bitstream DSL Business Underbilaga 4: Leveranstider Underbilaga 5: Prislista Underbilaga 6: Produktspecifikation Bitstream DSL Pro Underbilaga 7: Produktspecifikation Bitstream FTTx Referensdokument: Anslutningslista Bitstream Instruktion för identifiering av fiberns avslutning hos slutkund

3 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 3(11) 1. Allmänt Denna Produktbilaga anger de villkor som gäller för Bitstream DSL/FTTx. Anmärkning: Bitstream DSL har tidigare tillhandahållits under namnet Skanova Bitström varför referenser till den beteckningen kan finnas kvar i dokumentationen. Även underliggande produktbenämningar har ändrats varför även följande referenser kan förekomma: [Bitström] Operatörsaccess avser [Bitstream] Operator Access, [Bitström] Privat avser [Bitstream] DSL Consumer samt [Bitström] Företag avser [Bitstream] DSL Business. Bitstream DSL/FTTx består av nedanstående delar, se närmare beskrivning i underbilagorna. Bitstream Operator Access - Bitstream Operator Access överlämnar bitströmsaccesser till Kundens nät via Anslutningspunkter (AP) i TeliaSoneras telenät. Bitstream DSL - Bitstream DSL finns följande varianter: - Consumer (får endast säljas till privatpersoner) - Business - Pro. Bitstream FTTx - Bitstream FTTx finns i följande varianter: - Bitstream FTTx Consumer (får endast säljas till privatpersoner). - FTTx Business Funktionalitet för TV distribution Nyttjande av Bitstream för TV-distribution kräver dels att produkten utvecklas så att stöd för framföring av TV-kanaler utvecklas, dels att nödvändig kapacitet för denna framföring säkras i nätet. Båda dessa förutsättningar måste således vara uppfyllda för att TV distribution ska kunna tillhandahållas. Funktionerna för TV-distribution (funktionerna benämns även Bitstream IP-TV Access och Bitstream Multicast Transport) är inte färdiga för leverans utan erbjuds mot offert. Utveckling och nödvändig utbyggnad av nätkapacitet inleds först när avtal tecknats. Utarbetande av en offert sker mot en kostnadsbaserad avgift och inleds efter offertförfrågan från Kunden. Kunden kan i sin offertförfrågan specificera vilka kapacitetskrav, i form av kanaler och kvalitet, samt vilken geografisk täckning som önskas för TV distribution. 2. Förkortningar och begrepp Nedan beskrivs de begrepp och förkortningar som förekommer avseende Bitstream. AP Överlämningspunkt för Bitstreamaccess. AP-nod TeliaSoneras nod där AP finns etablerad. ARP

4 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 4(11) Adress Resolution Protocol Bitstream DSL-accesser Samlingsbegrepp för: Bitstream DSL Consumer, Bitstream DSL Business och Bitstream DSL Pro Bitstream FTTx-accesser Samlingsbegrepp för: Bitstream FTTx Consumer och Bitstream FTTx Business CoS Class of Services (begrepp som används för Layer 2 tjänster) DSLAM TeliaSoneras ADSL, ADSL2+ eller VDSL utrustning placerad på UTO som kopparaccesserna ansluts mot. Delad ledning Frekvensspektra i ett kopparpar delas mellan Bitstream DSL och ett telefoniabonnemang. Hel ledning Frekvensspektra i ett kopparpar nyttjas enbart för Bitstream DSL. MDU Förkortning av Multi Dwelling Unit och används som samlingsbegrepp för flerfamiljs bostadshus. Nedströms Mottagen data in mot Slutkunden, dvs. av Slutkunden hämtad data. QoS Quality of Service. SDU Står för Single Dwelling Unit och används som samlingsbegrepp för enfamiljshus t ex villor Uppströms Skickade data ut mot nätet (uppströms), dvs. av Slutkund skickad data. UTO (Upptagningsområde) Enskild TeliaSoneraägd telenod med tillhörande kopparbaserat accessnät. VDSL VDSL (Very high-rate Digital Subscriber Line) är en höghastighetsanslutning för data över en kopparledning xdsl-komponenter Slutkundsplacerad ADSL-utrustning: Splitter och ADSL modem alt ADSL2+ modem samt VDSL2 modem.

5 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 5(11) 3. Geografisk tillgänglighet Bitstream kan tillhandahållas inom UTO:n där TeliaSonera installerat de funktioner som krävs. På grund av brist på utrymme, kapacitetsbrist till överordnad nod eller annan teknisk begränsning garanteras emellertid inte att leverans är möjligt till varje Slutkund inom ett UTO Anslutningslista Bitstream I referensdokument Anslutningslista Bitstream framgår: (a) de UTO:n där Bitstream kan erbjudas; (b) maximal hastighet som kan erhållas på visst UTO; (c) till vilken AP-nod (nivå 2) ett specifikt UTO hör. Anslutningslistan uppdateras varje månad och hålls tillgänglig för Kunden på av Network Sales angiven webbplats. En uppdatering kan bl.a. innebära att nya UTO:n tillkommer och att befintliga tas bort eller att UTO:n uppgraderas med VDSL eller fiberanslutningar Utökning av kapacitet på etablerade och planerade UTO Utökning på enskilt UTO kan begränsas av brist på utrymme, kapacitetsbrist till överordnad nod eller annan teknisk begränsning. 4. Krav beträffande användandet Kunden ansvarar för att: (a) informera Slutkund om xdsl eller FTTx-komponenter, lämpliga att anslutas för att i produktspecifikationen (se respektive underbilaga) angivna teknisk prestanda och funktionalitet skall erhållas; (b) informera Slutkund om att inkoppling av xdsl-modem skall ske i första telefonjack 1 ; (c) all hantering av L3 funktionalitet för erbjudande av komplett Internettjänst; (d) tilldelning av IP-adresser via DHCP 2 ; (e) hantera all form av Abuse för tjänsten. 5. Utveckling och anpassning av telenät och system Kunden står för sina kostnader för anpassning av egna system och arbetsinsatser. 6. Tillgång till information I Netbusiness web kan Kunden söka information om möjligheten att erbjuda Bitstream-access till enskild slutkund. Telefonnummersök Express hjälper Kunden att bedöma vad som kan leverera till slutkund baserat på slutkundens telefonnummer. 1 Om installation av xdsl-modemet sker i ett annat telefonjack än det första kan avbrott av Internetförbindelsen ske då telefonlur lyfts. Detta avbrott innebär att modemet tillfälligt förlorar sin förbindelse. 2 Gäller inte Bitstream DSL Pro.

6 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 6(11) Adressök används då Kunden endast har en adress till slutkunden.. Förbindelsenummersök är ett verktyg när Kunden ska göra ett operatörsbyte och vill kontrollera att ett förbindelsenummer går till rätt adress. Adressdetaljerna för förbindelsenumret visas. Se vidare Network Sales hemsida- 7. Leverans mm 7.1. Leverans Leverans av Bitstream Operatörsaccess och DSL/FTTx-acesser förutsätter tillgång till stödsystemet Netbusiness för vilket särskilt avtal ska ingås. Beskrivning av villkor för tillhandahållande av Netbusiness finns tillgängligt på Network Sales hemsida. Leverans av Bitstream DSL-accesser kan endast ske om: (a) tillgänglig kopparaccess finns till efterfrågad Slutkundsadress (b) tillgänglig DSLAM-port finns på aktuell AP-nod; (c) kunden har en Bitstream Operator Access på aktuell AP-nod för aktuellt UTO Leverans av Bitstream FTTx-accesser kan endast ske om: Tillgänglig fiberaccess finns till efterfrågad Slutkundsadress (a) Tillgänglig switch finns på aktuell AP-nod; (b) Kunden har en Bitstream Operator Access på aktuell AP-nod för aktuellt UTO Beställningsprecision För att en beställning ska vara godkänd (beställningsprecision) krävs att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda. Av den händelse en beställning inte är korrekt ifylld kommer beställningen ej att accepteras i beställningssystemet, se bilaga LEVERANS, pkt Leveransprecision Leveransprecision (andelen leveranser som sker inom överenskommen leveranstid) mäts kontinuerligt och är i paritet med leveransprecisionen för Telias slutkunderbjudande Backhaul och tillhörande installationer Leverans av Bitstream Operator Access förutsätter att anslutningsmöjlighet finns till Kundens nät (Backhaul). I den mån Kunden önskar att TeliaSonera ska tillhandahålla en Backhaul-förbindelse för att koppla en Bitstream Operator Access till sitt eget nät tillhandahålls denna på offert. Om Kunden önskar nyttja en svartfiber-produkt ska offerförfrågan ställas till TeliaSonera Skanova Access AB.

7 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 7(11) Om Kunden önskar nyttja en optisk våglängds-produkt eller digital förbindelsekapacitet ska offertförfrågan ställas till Network Sales. I offertförfrågan ska anges att förfrågan avser en Backhaul-förbindelse för Bitstream och den ska innehålla information om berörda adresser och önskad förbindelsekapacitet. Network Sales debiterar en kostnadsbaserad avgift för framtagande av offerten. I den mån Kunden önskar nyttja egna Backhaul-förbindelser eller Backhaul-förbindelser från annan leverantör kan Kunden behöva avtal om andra produkter från TeliaSonera Skanova Access AB, till exempel Ramavtal om tillgång till Samlokalisering för att exempelvis hyra Utrymme och kapacitet för Tekniska tjänster (plats för egen utrustning) och/eller Indragning av operatörsägd optokabel Ersättning vid Leveransförsening Om Leveransförsening orsakats av Network Sales, är Network Sales efter skriftlig anmodan från Kunden skyldig att betala vite enligt bilaga ALLMÄNNA VILLKOR. Om Kunden orsakar att Network Sales inte kan genomföra en Leverans på Avtalad Leveransdag har Network Sales rätt till ersättning för rimliga kostnader för eget administrativt eller praktiskt arbete som är en direkt följd av att leveransdagen flyttas fram, dock högst med ett belopp som motsvarar femtio (50) procent av ett Prisbasbelopp Flyttning Flytt av Bitstream DSL accesser från en slutkundsadress till en annan görs genom att hanteringsfallet Slutkundsflytt nyttjas. Det innebär, om Leverans är möjlig, att det befintliga Hyresavtalet avslutas och ett nytt Hyresavtal upprättas för den nya slutkundsadressen. Flytt av Bitstream FTTx- accesser från en slutkundsadress till en annan kan endast ske inom samma fastighet. För övriga fall sker hanteringen genom att accessen kopplas ner och nybeställning görs på den nya adressen Migrering från andra produkter Med migrering avses ett Kundinitierat produktbyte där beställd Bitstream DSL-access kommer att nyttja samma kopparförbindelse som nyttjats för den produkt som skall migreras.. Migrering till Bitstream DSL kan beställas för de produkter som vid var tid anges på Network Sales webbplats. 3 Migrering medges under förutsättning att: (a) Tekniska förutsättningar finns; (b) Kunden accepterar att Beställningen på migrering också innebär en uppsägning av gällande Hyresavtal i enlighet med villkoren i avtalet för den produkt som ska migreras till Bitstream DSL. För att minimera avbrottstiden vid migreringen genomför Network Sales en nedtagning av den produkt som ska migreras koordinerat med en Leverans av Bitstream DSL Consumer, Bitstream DSLBusiness eller Bitstream DSL Pro. Koordineringen möjliggör att eventuella nätresurser som nyttjas för båda produkterna kan bibehållas. 3 Vissa av de uppräknade produkterna är under namnändring som en följd av etablerandet av TeliaSonera Skanova Access AB

8 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 8(11) 8. Prognoser 8.1. Allmänt Prognoser används som ett av underlagen för Network Sales utbyggnad av nätkapacitet för att kunna tillgodose Kundens önskemål om leveranser. Om Kunden inte lämnat prognos alternativt lämnat prognos som inte kan accepteras av Network Sales kan normala leveranstider inte garanteras. Network Sales kommer att hantera inkommande beställningar löpande med de resurser som vid var tid finns tillgängliga. Onormalt stora volymer sammantaget för alla Kunder, och som inte angetts i en accepterad prognos, kommer därmed att leda till leveranstider som blir längre än angivna normala leveranstider Rutin Prognosen skall lämnas av Kunden en gång per kvartal och täcka de kommande sju kvartalen. Prognosen skall vara Network Sales tillhanda senast ett kvartal innan den period prognosen avser. Prognoserna skall innehålla: 1. Kundens förväntade volymer per kvartal avseende relevanta produkter. 2. Information om förväntade större volymer än normalt på visst eller vissa UTO. 9. Serviceåtagande 9.1. Allmänt Bitstream DSL Network Sales skall tillhandahålla service och underhåll av Bitstream DSL från Första Kopplingspunkt (FKP) hos företagsslutkund eller Första teleuttag hos hushållskund, under förutsättning att TeliaSonera förfogar över fastighetsnätet, till aktuell överlämningsspunkt (AP) i TeliaSoneras nät. I de fall TeliaSonera inte förfogar över fastighetsnätet ansvarar TeliaSonera endast för drift och underhåll fram till Första Kopplingspunkt Bitstream FTTx Network Sales skall tillhandahålla service och underhåll av Bitstream FTTx från fiberjack eller Mediakonverterare (se även referensdokument Instruktion för identifiering av fiberns avslutning hos slutkund ) under förutsättning att TeliaSonera förfogar över fastighetsnätet, till aktuell överlämningspunkt i TeliaSoneras nät Servicenivå Bitstream Operator Access Servicetid och hindertid i enlighet med vad som beställs. De alternativ som finns framgår av produktspecifikationen för Bitstream Operator Access.

9 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 9(11) Bitstream DSL/FTTx Consumer Servicetid: Helgfri måndag fredag (ej midsommar-, jul-, nyårs- och trettondagsafton), mellan och Fel avhjälps inom 24 timmar, inom servicetid, räknat från den tidpunkt då Kunden anmält Felet till Network Sales Bitstream DSL/FTTx Business Servicetid: Helgfri måndag fredag (ej midsommar-, jul-, nyårs- och trettondagsafton), mellan och Fel avhjälps inom 12 timmar, inom servicetid, räknat från den tidpunkt då Kunden anmält Felet till Network Sales Bitstream DSL Pro Servicetid och hindertid i enlighet med vad som beställs. De alternativ som finns framgår av produktspecifikationen för Bitstream DSL Pro Vite vid bristande felavhjälpning Har Fel inte avhjälpts enligt ovanstående punkt 8.2, har Kunden efter anmodan till Network Sales rätt till vite. Vitet beräknas till 1/365 av den periodiska avgiften per år för felanmält Hyresavtal per påbörjad dag från felanmälan till dess Felet är avhjälpt. Network Sales skall reglera vitet vid närmast följande faktureringstillfälle Servicefönster TeliaSonera har rätt att utföra planerade arbeten i telenätet eller för tjänsten. Dessa arbeten förläggs inom ett tidsintervall som kallas servicefönster. Servicefönster för Produkten omfattar natt mellan söndag och måndag till Vid större avbrott > 1 timme, meddelas Kunden minst 6 dagar i förväg. TeliaSonera har även rätt att utföra planerade arbeten vid andra tidpunkter. TeliaSonera vinnlägger sig vid sådana tillfällen att förlägga dessa arbeten till tidpunkter som i så liten utsträckning förorsakar störningar. Avbrott i tjänsten orsakad av planerade arbeten räknas alltid som undantagen tid vilket innebär att tid under planerade arbeten inte räknas med vid beräkning av tillgänglighet och hindertid. Information om planerade arbeten som berör Produkten meddelas Kunden på av Network Sales angiven webbplats Teknikerutkallning vid prestandaproblem I de fall Kundens eller Network Sales felanalys/felsökning inte påvisar något Fel i TeliaSoneras telenät fram till Första Kopplingspunkt eller motsvarande överlämningspunkt i Bitstream FTTx, som påverkar Produktens prestanda, kan Kunden beställa en utkallning av tekniker för ytterligare felanalys/ felsökning av felanmäld Produkt.

10 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 10(11) Kostnad för teknikerutkallning debiteras Kunden. I de fall Fel konstateras i TeliaSoneras telenät skall Network Sales ta över ansvaret och kostnaden för teknikerutkallningen. 10. Kvalité Kvalitén på TeliaSoneras telenät påverkas och varierar beroende på ålder, användning och teknik som används av TeliaSonera och andra Kunder i TeliaSoneras telenät. Detta innebär att egenskaper som en Produkt har vid Leverans kan förändras under avtalsperioden Tillgänglighet Bitstream DSL-accesser Den genomsnittliga tillgängligheten är minst 98 %, mätt per rullande 12-månadersperiod över samtliga accesser. För enskilda accesser kan avvikelser förekomma Bitstream FTTx-accesser Den genomsnittliga tillgängligheten är minst 98%, mätt per rullande 12-månadersperiod över samtliga accesser. För enskilda accesser kan avvikelser förekomma Bitstream DSL Operator Access Den genomsnittliga tillgängligheten är minst 99,3 %, mätt per rullande 12-månadersperiod över samtliga accesser. För enskilda accesser kan avvikelser förekomma Tillgänglighet till stödsystem Beskrivning av villkor för tillhandahållande av stödsystem för Bitstream finns beskrivet i avtalet för Netbusiness som finns tillgängligt på Network Sales hemsida. 11. Hyrestid - Hyresavtal Giltighet Bitstream DSL/FTTx-accesser Hyresavtal gäller tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid om inte annat anges i bilaga PRISLISTA Bitstream Operator Access Hyresavtal gäller tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid, dock gäller initialt en bindningstid om tjugofyra (24) månader Förtida uppsägning av Hyresavtal Kundens rätt till förtida uppsägning av Hyresavtal Kunden har rätt att skriftligen säga upp ett Hyresavtal med omedelbar verkan senast när den normala leveranstiden återstår före Avtalad Leveransdag.

11 BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 11(11) Network Sales rätt till förtida uppsägning av Hyresavtal Förutom vad som sägs i Allmänna Villkor under punkt 14 så har Network Sales rätt att säga upp Hyresavtal till omedelbart upphörande om: (a) Fortsatt tillgång inte kan medges av tekniska orsaker eller är oskäligt ekonomiskt betungande; (b) Tekniska hinder föreligger som anges under punkt 3.1 i Produktspecifikation för Bitstream DSL Consumer, Bitstream DSL Business respektive Bitstream DSL Pro (se respektive underbilaga); (c) Kunden ej sagt upp Hyresavtal i de fall där Kundens Slutkund flyttat från Anläggningsadressen; (d) Kunden underlåter att uppfylla Network Sales framställda krav avseende avhjälpning av väsentliga fel/hinder i trafiken i TeliaSoneras nät orsakade av Kunden eller dennes Slutkund. Sker uppsägning enligt ovan är Kunden inte berättigad till någon ersättning på grund av uppsägningen Ändring av Hyresavtal som följd av ändrade förutsättningar Byte från Delad ledning till Hel ledning I de fall Kunden har Hyresavtal Bitstream DSL för Delad ledning där TeliaSonera eller annan Kund levererar egna tjänster i det undre frekvensspannet och avtalsförhållandet för dessa tjänster upphör på aktuell anläggningsadress utan att Slutkunden flyttar, ändras Kundens Hyresavtal Bitstream DSL från Delad ledning till Hyresavtal Bitstream DSL för Hel ledning Byte från Hel ledning till Delad ledning I de fall Kunden har Hyresavtal för Bitstream DSL Hel ledning och någon på anläggningsadressen/i bostaden önskar få telefonitjänst, som kan levereras i undre frekvensspannet på Delad ledning, ändras Kundens Hyresavtal från Bitstream DSL Hel ledning till Hyresavtal för Bitstream DSL Delad ledning. I samband därmed skall Kunden bistå med nödvändiga upplysningar för att Network Sales ska kunna byta Produktvariant.

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(10) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 4 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM DSL 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1.

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 4 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream...

Läs mer

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1. Anslutningslista TeliaSonera Bitstream... 3 3.2. Utökning

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 206-04-0 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2012-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL PRISER TeliaSonera Bitstream DSL Prislistan gäller från och med 2011-03-01. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 TeliaSonera Bitstream Operator Access 3 4 TeliaSonera Bitstream Transport 4 5 TeliaSonera Bitstream

Läs mer

2014-09-18 T 12073-14 version 2.0 Public Tillhör objekt FABA 101 1148

2014-09-18 T 12073-14 version 2.0 Public Tillhör objekt FABA 101 1148 1 (5) Produktbilaga Skanova Inplacering Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 2.1. Tillträde/säkerhet... 2 2.2. Användning... 2 2.3. Miljökrav...

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-07-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2016-10-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2017-04-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa gäller fr o m 2014-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans inom

Läs mer

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3 PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2013-05-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Bitstream DSL Consumer 5 5.1 Periodiska avgifter 5 5.2 Engångsavgifter

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3

Tillhör objekt: FABA 101 850. 3 Bitstream Operator Access 3 PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2011-05-19. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Bitstream DSL Consumer 5 5.1 Periodiska avgifter 5 5.2

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa Gäller fr.o.m. 2015-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (6) Produktbilaga Fiber Villa Gäller fr.o.m. 2017-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Återställningskrav

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (6) Produktbilaga Fiber Villa Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Återställningskrav

Läs mer

Produktbilaga Fiber Lägenhet

Produktbilaga Fiber Lägenhet 1 (6) Produktbilaga Fiber Lägenhet Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Återställningskrav

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler T 4941-2011_B Tiilikainen kopparaccess och samlokalisering Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler kopparaccess och samlokalisering Med och egen teknisk utrustning kan du erbjuda dina kunder,

Läs mer

Produktbilaga Fiber Lägenhet

Produktbilaga Fiber Lägenhet 1 (5) Produktbilaga Fiber Lägenhet Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Återställningskrav

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN under Avtal mellan Network Sales och Kunden 1 (12) Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Prislista, SDH SWEDEN Innehåll Sida 1 Allmänt 2 1.1 Struktur för priser 2 1.2 Villkor 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Nyanläggning av

Läs mer

Dokumentet gäller fr o m 2016-01-01. Fiber Lägenhet Mellan

Dokumentet gäller fr o m 2016-01-01. Fiber Lägenhet Mellan 1 (5) Dokumentet gäller fr o m 2016-01-01 Fiber Lägenhet Mellan Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Definitioner 2 2.1. FMO 2 2.2. UTO 2 2.3. DP 2 2.4. AP 2 3. Beställnings- och leveransrutiner 3 3.1. Villkor

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Ethernet-egenskaper 3 2.2.1 L2 vid UNI (med modem) 3 2.2.2 L2 vid FKP (utan modem) 4 2.2.3 L1 vid

Läs mer

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G,

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G, Leverans Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 HANTERINGSGRÄNSSNITT... 2 3 BESTÄLLNING... 2 3.1 Hanteringsfall som beställs via NBTAB... 3 3.2 Tillvalstjänster som beställs via NBTAB... 3 3.3 Svar på beställning...

Läs mer

Produktbilaga Skanova Antennplacering

Produktbilaga Skanova Antennplacering Produktbilaga Skanova Antennplacering 1(6) Produktbilaga Skanova Antennplacering Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Beställnings- och leveransrutiner 2 3. Märkning och krav på Kundens utrustning 2 4. Service

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL... 2 1.2 SERVICETID... 2 1.3 ÅTGÄRDSTID / HINDERTID... 2 1.3.1 ALLMÄNT... 2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS

Läs mer

Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB)

Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB) Produktbeskrivning Telefoniabonnemang (TAB) Gäller från och med 2014-04-01 men kan avtalas att gälla tidigare. Innehåll 1 Inledning... 2 2 Förutsättningar... 2 3 Produkten... 2 3.1 Ingående delar... 2

Läs mer

Reglerad Backhaul Kanal

Reglerad Backhaul Kanal UNDERBILAGA PRODUKTSPECIFIKATION 1 (5) Reglerad Backhaul Kanal 1 Inledning 2 2 Definition av produkten 2 2.1 Allmänt 2 2.2 Anslutning 2 2.3 Geografisk täckning 2 2.4 Produktvarianter 2 2.5 gränssnitt för

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01. 1 Definitioner. 2 Allmänt. 3 Produkten ALLMÄNNA VILLKOR

Gäller från och med 2015-10-01. 1 Definitioner. 2 Allmänt. 3 Produkten ALLMÄNNA VILLKOR 1 (7) Gäller från och med 2015-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

SERVICENIVÅER V

SERVICENIVÅER V SERVICENIVÅER V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER 1 2. PLANERAT UNDERHÅLL 2 3. TILLGÄNGLIGHET OCH FELAVHJÄLPNING 3 4. VITEN 4 Servicenivåer ii 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER

Läs mer

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber 1 (10) Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber INNEHÅLL SID 1 Allmänt...2 2 Definitioner...2 2.1 FMO...2 2.2 UTO...2 2.3 DP...2 2.4 Kundadress...2 3 Produkten kan levereras

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Produktblad 1/ 7 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/avtal 1 Övergripande beskrivning Tjänsten fastighetsnät omfattar installations- eller servicearbete mellan TeliaSonera

Läs mer

Produktbilaga Fiber Lägenhet

Produktbilaga Fiber Lägenhet 1 (5) Produktbilaga Fiber Lägenhet Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 4. Operatörsbyte...

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL...2 1.2 SERVICETID...2 1.3 ÅTGÄRDSTID...2 1.3.1 ALLMÄNT...2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS A...2 1.4 TILLGÄNGLIGHET...3

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Prislista Anatel produkter

Prislista Anatel produkter 1 (11) Prislista Anatel produkter Innehåll Sida 1 Hyrestider 2 2 Avgifter 2 2.1 Prislistor 2 2.2 Ändring av avgifter 2 2.3 Prisreduktioner 2 3 Beräkning av hyresavgifter 2 3.1 Allmänt 2 3.2 Debiteringspunkt

Läs mer

Produktbeskrivning TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB)

Produktbeskrivning TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB) Produktbeskrivning TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB) Innehåll 1 Inledning...2 2 Förutsättningar...2 3 Produkten...2 3.1 Ingående delar...2 3.2 Funktioner...2 3.3 Telefonnummer...3 3.4 Förval och nummerportabilitet...4

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Produktbilaga Fiber Småföretag

Produktbilaga Fiber Småföretag 1 (5) Produktbilaga Fiber Småföretag Gäller fr.o.m. 2015-10-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 4. Operatörsbyte...

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream Operator Access

Produktspecifikation Bitstream Operator Access Produktspecifikation Bitstream Operator Access 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Fysiskt gränssnitt 4 2.3 Anslutning till Bitstream Operator access 4 2.4 L2-egenskaper i gränssnittet

Läs mer

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR

BILAGA ALLMÄNNA VILLKOR ALLMÄNNA VILLKOR 1 AVTALETS OMFATTNING 1.1 Produkter 1.1.1 Avtalet omfattar, såvida inte annat följer av punkt 3.2, Produkterna enligt de PRODUKTBILAGOR som vid varje tid anges i bilagan AVTALSDOKUMENT.

Läs mer

Prislista Telefoniabonnemang (TAB)

Prislista Telefoniabonnemang (TAB) Prislista Telefoniabonnemang (TAB) Gäller från och med 2016-04-01 men kan avtalas att gälla tidigare. Innehåll 1 Prislista Telefoniabonnemang... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Priser... 2 1.2.1 Grundläggande avgifter...

Läs mer

Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp

Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp Produktspecifikation Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp Gäller från och med 2010-05-21 INNEHÅLL SID 1 ANSLUTNING AV OPERATÖRSÄGD KOPPARKABEL I SKANOVA ACCESS KOPPLINGSSKÅP...2

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Produkten Flexibel n*64k

Produkten Flexibel n*64k 1 (8) Produkten Flexibel n*64k Innehåll Sida 1. Allmänt 2 1.1 Hyrestid 2 1.2 Särskild ersättning vid nyanläggning 2 1.3 Prisstruktur 2 1.4 Prisberäkning 4 2 Priser 4 2.1 Enkanalsaccesser 4 2.2 Flerkanalaccesser

Läs mer

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3 1 (7) DIGITEL 1 Inledning 2 2 Geografisk täckning 2 3 Kundlaster 2 3.1 64 kbit/s 2 3.2 1984 kbit/s 3 3.3 2048 kbit/s 3 3.4 Strömförsörjning 3 4 Gränssnitt och kontakttyper i Kundgränssnittet 4 5 Överlämning

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business)

Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business) Serviceinformation (Fault Management Agreement, Telia Operator Business) Innehållsförteckning SERVICEINFORMATION... 1 1 ALLMÄNT... 2 2 INNAN DU KONTAKTAR TELIA OPERATOR BUSINESS... 2 3 FELANMÄLAN... 2

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T 12210-12 version 5.0

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T 12210-12 version 5.0 Skanova Arbifas Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund 1 2015-12-17 Skanova Arbifas T 12210-12 version 5.0 Allmänt om Skanova Arbifas beställs som tillägg

Läs mer

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T version 6.0

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T version 6.0 Skanova Arbifas Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund 1 2016-10-12 Skanova Arbifas T 12210-12 version 6.0 Allmänt om Skanova Arbifas beställs som tillägg

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Informationsblad 1/9 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/bilaga till avtal 1 Övergripande beskrivning 2 1.1. Funktionalitet 3 2 Gränssnitt och gränsdragning 4 2.1 Gränssnitt

Läs mer

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning T 15644-11

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning T 15644-11 Redovisning av nyckeltal för tillträde till s nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning 1 T 15644-11 2 er De följande bilderna visar processkartor med mätpunkter för nyckeltal. erna är illustrerade

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Prislista TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB)

Prislista TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB) Prislista TeliaSonera Telefoniabonnemang (TAB) Gäller från och med 2011-01-23. (ersätter Rev O). Punkt 1.2.3.3 gäller från och med 2011-02-13 men kan avtalas tidigare och tillämpas om tjänsten Bakåtspårning

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009 1 (10) Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009 1 Allmänt... 2 2 Produktvarianter... 2 2.1 Operatörsnodanslutning... 2 2.2 Skild framföring... 3 2.3 Helsvetsning... 4 2.4 Korttidshyra...

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015

Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Ansvarig Datum Sidnr Equality of Access Board 2015-12-07 1 (8) Avrapportering EAB Kvartal 3 2015 Likabehandlingsrapport för TeliaSonera Skanova Access AB och TeliaSonera Network Sales AB Till Johan Dennelind

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Skanova Fiber 2009 1 (10) Dokumentet gäller fr.o.m. 2017-04-01 Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1 Debiteringsfall... 2 1.1 Följande debiteringsfall finns... 2 1.2 Kundadress- Debiteringspunkt... 3 1.2.1 Kundadress-DP...

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5

Ekonomisystem med driftservice. Ersättning i samband med införandefasen 1/5 1/5 Datum Handläggare 2016-12-07 Anderz Petersson ESV-dnr 449/2013 Ramavtal Ekonomisystem med driftservice Ersättning i samband med införandefasen Med anledning av att ramavtalet för Ekonomisystem (dnr

Läs mer

Prislista Samlokalisering gällande från 2014-01-01 Alla priser anges exklusive moms

Prislista Samlokalisering gällande från 2014-01-01 Alla priser anges exklusive moms 1 (6) Samlokalisering gällande från 2014-01-01 Alla priser anges exklusive moms INNEHÅLL SID 1 AVGIFTER FÖR OFFERT... 2 1.1 NY SAMLOKALISERING... 2 1.2 AVGIFT FÖR UTARBETANDE AV OFFERT FÖR UTÖKNING AV

Läs mer

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning

Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning 1 Redovisning av nyckeltal för tillträde till Skanovas nätinfrastruktur för Kopparaccess Hel och delad Ledning Mätpunkter De följande bilderna visar processkartor med mätpunkter för nyckeltal. Mätpunkterna

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Manual. Adressök Telefonnummersök Förbindelsenummersök

Manual. Adressök Telefonnummersök Förbindelsenummersök Manual Adressök Telefonnummersök Förbindelsenummersök 1 Så här använder du Adressök Sökverktyget för Skanova Kopparaccess, Fiber Villa, Fiber Lägenhet, Fiber Småföretag och Skanova Fiber 2009 Klicka på

Läs mer

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication

Angående TeliaSoneras skyldighet att tillhandahålla bitström för tv och funktionalitet för distributed multicast replication PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-06-27 Dnr: 10-8138 1(6) Konkurrensavdelningen Susanne Severin Tedborn Lena Töregård 08-678 55 00 susanne.tedborn@pts.se lena.toregard@pts.se Angående TeliaSoneras

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FASTIGHETSANSLUTNING (LÄGENHETER/LOKALER) 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan

Läs mer

Fiber Lägenhet Mellan

Fiber Lägenhet Mellan 1 (6) Dokumentet gäller fr o m 2011-07-01 Fiber Lägenhet Mellan 1 Allmänt...2 2 Produktvarianter...2 2.1 Operatörsnodanslutning...2 3 Tekniska specifikationer...2 3.1 Allmänt...2 3.2 Kundgränssnitt...2

Läs mer

Prislista Samlokalisering gällande från Alla priser anges exklusive moms

Prislista Samlokalisering gällande från Alla priser anges exklusive moms 1 (6) Samlokalisering gällande från 2016-10-01 Alla priser anges exklusive moms INNEHÅLL SID 1 AVGIFTER FÖR OFFERT... 2 1.1 NY SAMLOKALISERING... 2 1.2 AVGIFT FÖR UTARBETANDE AV OFFERT FÖR UTÖKNING AV

Läs mer

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt

Torsvi fiber ekonomisk förening, orgnummer 769629-2767. November 1, 2015. Bilaga 1. Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt Bilaga 1 Utkast till avtal gällande kommunikationsoperatörstjänster samt drift och underhåll av Torsvi fibers bredbandsnät 1 1 AVTALSPARTER Mellan,nedan kallad Kommunikationsoperatören (KO), och Torsvi

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Utdrag ur TeliaSoneras referenserbjudande:

Utdrag ur TeliaSoneras referenserbjudande: BILAGA 1 Utdrag ur TeliaSoneras referenserbjudande: ISDN 2B+D Av TeliaSoneras referenserbjudande, bilaga 4.1, framgår bl.a. följande: 1. Inledning Produkten Skanova Telefoniabonnemang (TAB) erbjuds Kunden

Läs mer

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Företag Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningen avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan Wexnet AB 556923-9444 Box 497 351 06 Växjö

Läs mer

Kommunikationstorget i Västra Götaland

Kommunikationstorget i Västra Götaland Sidnr 1 (10) Handläggare Patrik Torgersson Patrik.torgersson@teliasonera.com Tel: 031-341 44 82 Tillhör objekt Ert datum Er referens Kommunikationstorget i Västra Götaland Tjänstebeskrivning ORGANISATIONSUPPGIFTER

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer