Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (44)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (44)"

Transkript

1 (44) Plats och tid Stadshuset kl. 17: Ajournering kl , Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef Ida Rådman, kanslichef Ida Tornestrand, kommunsekreterare Justeringens plats och tid Stadshuset, onsdag 29 juni kl Sekreterare Paragrafer Ida Tornestrand Ordförande Laila Andrén Christer Örtegren Lars Ottosson Ann Sörqvist Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Kanslienheten Underskrift Ida Tornestrand

2 (44) Beslutande Ordinarie Närvarande Ersättare Närvarande Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) 154-del av 173 Kjell Kaså (C) 128-del av 171 Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S)

3 (44) Innehåll Ärende KF 154 Hälsningsanförande 4 KF 155 Kallelse/kungörelse 4 KF 156 Justering 4 KF 157 Fastställelse av dagordning 5 KF 158 Partiföreträdarrunda budget KF 159 Avgifter för barn- och utbildningsnämndens verksamhet KF 160 Avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet KF 161 Avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet KF 162 Avgifter enligt tobaks- och alkohollagen 2017 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 14 KF 163 Borgensavgift från kommunala bolag för år KF 164 Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet KF 165 Anslagsbindningsnivå för drifts- och investeringsbudget KF 166 Skattesats för KF 167 Driftsbudget för 2017 samt flerårsplan KF 168 Investeringsbudget för KF 169 Låneram för KF 170 Fyllnadsval som lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Inga Engström (S) 35 KF 171 Fyllnadsval som suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Nina Lindberg (M) 36 KF 172 Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Namita Magnusson (M) 38 KF 173 Korrigering av dagordning 40 KF 174 Meddelande 44 KF 175 Avslutning 44 Sida

4 (44) KF 154 Hälsningsanförande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat. Upprop förrättas. KF 155 Kallelse/kungörelse Sammanträdet förklaras i behörig tid och ordning kungjort. KF 156 Justering För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Christer Örtegren (S) och Lars Ottosson (C). Justeringen äger rum på stadshuset onsdag 29 juni kl Under pågående möte utses Anne Sörqvist (C) att justera de ärenden, , där Lars Ottosson (C) inte närvarar.

5 (44) KF 157 Fastställelse av dagordning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utsänd dagordning fastställs med redogjorda kompletteringar enligt ordförandes förslag. Sammanfattning av ärendet Ordförande meddelar att fyra frågor har inkommit till dagens möte. Dessa behandlas under ärende 27 på dagordningen. Frågorna har delats ut vid dagens möte. Information om en Fråga, dess formulering och innehåll kommer att ges av ordföranden som ärende 27 B. Ett medborgarförslag har inkommit och delats ut till ledamöterna vid dagens möte. Detta behandlas också under ärende 27 på dagordningen. Kompletterande handlingar har delats ut till ärende 28 på borden.

6 (44) KF 158 Partiföreträdarrunda budget 2017 De olika partiernas företrädare redogör för sina respektive partiers syn på den framlagda budgeten: Michael Karlsson (S), Lotta Robertsson-Harén (MP), Rolf Bobo Bergström (V), Ann Sörqvist (C), Ulla Berne (M), Jan-Eric Thorin (L) och Christer Törnell (KD). Alf Alfredsson (SD) avstår från inlägg i partiföreträdarrundan. I den efterföljande debatten görs inlägg av Michael Karlsson (S), Ewa Arvidsson (S), Christer Törnell (KD), Olof Eriksson (S), Sara Vogel-Rödin (MP), Tomas Lindström (-), Anne Sörqvist (C), Ulla Berne (M), Kjell Kaså (C) och Lars Ottosson (C). Dokumentet Budgetförutsättningar från majoriteten och dokumentet Budget 2017 med utblick från Allians för Åmål ligger till grund för debatten.

7 (44) Dnr KS 2016/220 KF 159 Avgifter för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för barn- och utbildningsnämndens verksamhet för Sammanfattning av ärendet De avgifter som är aktuella inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet rör: 1. Förskoleverksamhet 2. Pedagogisk omsorg 3. Fritidshem Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från barn- och utbildningsnämnden daterat 28 april Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Catrin Eriksson daterad 6 april 2016 Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: förslaget från kommunstyrelsen att anta avgifter för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för avslag Med 32 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att anta avgifter för barn- och utbildningsnämndens verksamhet för ledamot avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på sida 8.

8 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 1 Rubrik: Avgifter för barn- och utbildningsnämndens verksamhet för Ja= Kommunstyrelsens förslag Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

9 (44) Dnr KS 2016/221 KF 160 Avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter för bygg- och miljönämnden Sammanfattning av ärendet De avgifter som är aktuella inom bygg- och miljönämndens verksamhet rör: 1. Miljöbalkens område 2. Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 3. Tillsyn över handel med vissa receptbelagda läkemedel 4. Tillsyn inom strålskyddslagens område 5. Uppdragsverksamhet Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens BU daterat 12 maj Protokoll från bygg- och miljönämnden daterat 19 april Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni Förslag till avgifter som inkom 5 april 2016 Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: förslaget från kommunstyrelsen att anta avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Bygg- och miljönämnden Ekonomienheten

10 (44) Dnr KS 2016/124 KF 161 Avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet för Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en enhetlig avgift för instrumenthyra inom musikskolan för en eventuell korrigering av den avgiften i november Sammanfattning av ärendet De avgifter som är aktuella inom kommunstyrelsens verksamhet är: - Kommunstyrelseförvaltningen - kostenheten - Kommunstyrelseförvaltningen - kulturenheten Under kommunstyrelsens möte fördes en diskussion om att avgifterna gällande instrument inom kulturenheten bör vara enhetliga. Diskussionen fortsätter under kommunfullmäktiges möte. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni Tjänsteskrivelse från tf ekonomichef Eva Larsson daterad 16 mars Förslag till avgifter från kostenheten från 14 mars Förslag till avgifter från kulturenheten från 16 mars 2016 Yrkande Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta avgifter inom kommunstyrelsens verksamhet och yrkar i tillägg att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en enhetlig avgift för instrumenthyra inom musikskolan för en eventuell korrigering av den avgiften i november Håkan Sandberg (L) yrkar att avgifterna gällande instrumenthyra inom musikskolan undantas dagens beslut av kommunfullmäktige och tas upp igen vid nästa kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att tre förslag finns att ta ställning till: kommunstyrelsens förslag, Michael Karlssons (S) tilläggsyrkande och Håkan Sandbergs (L) yrkande. Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Håkan Sandbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

11 (44) Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för Håkan Sandbergs (L) yrkande Med 25 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet redovisas på sida 12. Beslutsgång Ordföranden ställer sedan proposition på Michael Karlsson (S) tilläggsyrkande att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en enhetlig avgift för instrumenthyra inom musikskolan för en eventuell korrigering av den avgiften i november Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifallit förslaget. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Michael Karlsson (S) tilläggsyrkande Nej-röst för avslag Med 33 ja-röster och 0 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla Michael Karlssons (S) tilläggsyrkande. 1 ledamot avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på sida 13. Beslutet skickas till Kostenheten Kulturenheten Ekonomienheten

12 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 3 Rubrik: Avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2017 Ja= Kommunstyrelsens förslag Nej= Håkan Sandbergs (L) yrkande Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

13 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 3 Rubrik: Avgifter för kommunstyrelsens verksamhet 2017 Ja= Michael Karlsson (S) tilläggsyrkande Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

14 (44) Dnr KS 2016/235 KF 162 Avgifter enligt tobaks- och alkohollagen 2017 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet för Sammanfattning av ärendet De avgifter som är aktuella inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet är: - Avgifter enligt tobaks- och alkohollagen Beslutsunderlag - Protokoll från vård- och omsorgsnämnden daterat 26 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni Tjänsteskrivelse och taeförslag från förvaltningschef Jan-Erik Samuelsson daterad 4 maj 2016 Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: förslaget från kommunstyrelsen att anta avgifter för vård- och omsorgsnämnden. Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till Vård- och omsorgsnämnden Ekonomienheten

15 (44) Dnr KS 2016/67 KF 163 Borgensavgift från kommunala bolag för år 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Från Åmåls kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent av det nyttjade borgensbeloppet. 2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2017, eftersom bolaget inte beräknas vara klar med utbyggnadsetapp 2 under Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF 83). Sammanfattning av ärendet Kommunen har två kommunala bolag, nämligen Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB. Diskussion förs kring utestående lån med kommunala borgen inom bolagen samt de risker som finns förknippade med det kommunala borgensåtagandet. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterad 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 Yrkande Tomas Lindström (-) yrkar på avslag. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förslaget från kommunstyrelsen vilket innebär: 1. Från Åmåls kommunfastigheter AB begärs en borgensavgift som är 0,5 procent av det nyttjade borgensbeloppet 2. Från Stadsnät i Åmål AB begärs ingen borgensavgift under 2017, eftersom bolaget inte beräknas vara klar med utbyggnadsetapp 2 under Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (29 april 2015 KF 83) samt Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

16 (44) Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för Tomas Lindströms (-) avslagsyrkande Med 33 ja-röster och 0 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på sida 17. Beslutet skickas till Åmåls kommunfastigheter AB Stadsnät i Åmål AB Ekonomienheten

17 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 5 Rubrik: Borgensavgift för kommunala bolag 2017 Ja= Kommunstyrelsen förslag Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

18 (44) Dnr KS 2016/67 KF 164 Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta anslaget för kommunfullmäktiges verksamhet Sammanfattning av ärendet Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium från 21 april 2016 behandlas. Verksamhet Namn Summa kr 101 Kf (ink filmning KF-smtr) KF-beredningar Partistöd Kommunrevision Överförmynderi Valnämnd Vht 101, Akt 1002 Läsplattor Summa * I ramförslag för driftsbudget 2017 utökas överförmyndarnämndens budget med 140 tkr under förutsättning att övriga samverkande kommuner bidrar med sin del. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut att ta ställning till: förslaget från kommunfullmäktiges presidium. Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

19 (44) Ja-röst för att bifalla förslaget från kommunfullmäktiges presidium Nej-röst för avslag Med 33 ja-röster och 0 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att anta anslaget för kommunfullmäktiges verksamhet ledamot avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på sida 20. Beslutet skickas till Ekonomienheten Kommunrevisionen Mötet ajourneras kl

20 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 6 Rubrik: Anslag för kommunfullmäktiges verksamhet 2017 Ja= Bifalla förslaget från kommunfullmäktiges presidium Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

21 (44) Dnr KS 2016/67 KF 165 Anslagsbindningsnivå för drifts- och investeringsbudget 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att binda 2017 års anslag till nämnderna på driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget kommunfullmäktige fastställt. Sammanfattning av ärendet Från 2016 bands anslagningsnivån på nämndnivå för både drifts- och investeringsbudget. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: förslaget från kommunstyrelsen att binda 2017 års anslag till nämnderna på driftsbudgetens och investeringsbudgetens nämndnivå (en position). Beslutet innebär att nämnderna har revisionsansvar för nettokostnader på respektive nämndnivå inför kommunfullmäktige, i enlighet med den budget kommunfullmäktige fastställt. Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för avslag Med 33 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet redovisas på sida 22. Beslutet skickas till Ekonomienheten

22 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 7 Rubrik: Anslagsbindningsnivå för drifts- och investeringsbudget 2017 Ja= Kommunstyrelsens förslag Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

23 (44) Dnr KS 2016/67 KF 166 Skattesats för 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad skattesats på 22,46 %. Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 Yrkande Michael Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om en oförändrad skattesats på 22,46 %. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: kommunstyrelsens förslag om en oförändrad skattesats på 22,46 %. Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för avslag Med 33 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsresultatet redovisas på sida 24. Beslutet skickas till Ekonomienheten

24 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 8 Rubrik: Skattesats för 2017 Ja= Kommunstyrelsens förslag Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

25 (44) Dnr KS 2016/67 KF 167 Driftsbudget för 2017 samt flerårsplan Kommunfullmäktige beslutar Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till driftsbudget för 2017 (i tusen kronor): Kommunfullmäktige Kommunstyrelse: - Kommunstyrelsens förvaltning Integration- och arbetsmarknadsförvaltning Bygg- och miljönämnd Barn- och utbildningsnämnd Teknik- och fritidsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Överförmyndarnämnd Ofördelat Nämndbudget Finansförvaltningen Totalt kostnader Skatteintäkter, utjämningsbidrag och fastighetsavgift samt räntenetto Under raden Ofördelat återfinns den nettosumma som ska användas till att reglera arbetskraftskostnader, allmän prisutveckling och övriga satsningar. Summan för Ofördelat ackumuleras över åren, det vill säga beloppet för 2016 ingår som en del i beloppet för 2017, den ackumulerade summan för 2017 ingår som en del i beloppet för 2018 och så vidare. Reservation Mot beslutet reserverar sig: Leif Aronsson (C), Kurt Svensson (C), Anne Sörqvist (C), Kjell-Åke Wivatt (C), Lars Ottosson (C), Kjell Kaså (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (M), Barbro Spjuth (M), Ulla Berne (M), Jörgen Eliasson (M), Alf Alfredsson (SD), Håkan Sandberg (L), Jan-Eric Thorin (L) och Thomas Olson (L). Sammanfattning av ärendet Ordföranden hänvisar till handlingar i ärendet vilka är kommunstyrelsens förslag till driftsbudget samt Allians för Åmåls budgetförslag.

26 (44) Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni Budgetförutsättningar , Version 5 - Allians för Åmåls Budget 2017 med utblick Yrkande Michael Karlsson (S) och Lotta Robertsson-Harén (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anne Sörqvist (C), Lars Ottosson (C) och Ulla Berne (M) yrkar i tillägg bifall till samtliga att-satser i Allians för Åmåls budgetförslag: Att kommunen tar kontakter med intressenter som kan ha möjligheter och intresse av att bygga trygghetsboende för äldre i kommunen Att vård- och omsorgsnämnden tillförs ytterligare 3 miljoner kronor för satsningar på personal-förstärkningar i vården Att vårdens anställda får arbetskläder och tvätt av dessa från kommunen Att plan upprättas för att inrätta kök för tillagning på särskilda boenden med en första satsning på en miljon kronor 2017 Att bistånd kan beviljas för lagande av måltid i det egna hemmet, liksom sällskap under intagande av måltiden Att ytterligare 3,5 miljoner kronor tillförs barn- och utbildningsnämnden för att minska antalet barn/grupp till 9-10 barn/grupp framför allt för 1-3 åringar Att ytterligare 1 miljon kronor till grundskolan för läromedel och datastöd Att gymnasieutbildningarna kvalitetssäkras och marknadsföring av Karlbergsskolan stärks Att service till näringslivet/företagen organiseras som en väg in med syfte att höja kvalitet, korta tider och skapa bättre förutsättningar för företagen Att genom riktade insatser öka kontakterna till och mellan små företag i hela kommunen för att underlätta och stimulera till företagande och jobbskapande Att pröva nya vägar för att korta vägen till egen försörjning för arbetslösa och nyanlända Att prioritera planarbete för att skapa möjligheter till mer strandnära boende, trygghetsboende och utveckling av näringslivet Att tillföra klimat- och energistrategin konkreta planer för bättre källsortering, infrastruktur för laddning av elbilar, olika energibesparande åtgärder och ökat användande av kollektivtrafik och cyklar Att fortsätta den personalsatsning som kommunfullmäktige i juni 2015 tillstyrkte efter förslag från Allians i Åmål. Vi tillför 3,5 miljoner kronor 2017 för denna satsning Att bredda kultursatsningar till fler områden och grupper. Att minska budget för kommunstyrelsen med 4 miljoner kronor. Att ianspråkta 7 miljoner kronor av budgeterat överskott som delfinansiering av ovanstående satsningar

27 (44) Beslutsgång Ordföranden förklarar överläggningen avslutad och konstaterar att två förslag föreligger: kommunstyrelsens förslag samt alliansens tilläggsyrkande. Proposition ställs på kommunstyrelsens förslag och ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. Omröstning begärs. Mötet ajourneras kl Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för avslag Med 33 ja-röster och 0 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på 28. Beslutsgång Därefter ställer ordföranden proposition på Alliansens tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet från Alliansen Nej-röst för att bifalla tilläggsyrkandet från Alliansen Med 18 ja-röster och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på sida 29. Beslutet skickas till Ekonomienheten

28 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 9 Rubrik: Driftsbudget 2017 Ja= Kommunstyrelsens förslag Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

29 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 9 Rubrik: Driftsbudget 2017 Ja= Avslå tilläggsyrkandet från Alliansen Nej= Bifalla tilläggsyrkandet från Alliansen Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

30 (44) Dnr KS 2016/67 KF 168 Investeringsbudget för 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta nedanstående förslag till investeringsbudget för 2017 (i tusen kronor): Styrelse/nämnd 2017 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen - IAF 480 Barn- och utbildningsnämnden Teknik- och fritidsnämnden i Säffle och Åmål Vård-och omsorgsnämnden Totalsumma, tkr Sammanfattning av ärendet Majoriteten lämnar förslag till investeringsbudget för Förslaget inkom till kanslienheten 12 maj Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: förslaget från kommunstyrelsen att anta budgetutskottets förslag till investeringsbudget Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för avslag Med 33 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att anta investeringsbudget för Omröstningsresultatet redovisas på sida 32.

31 (44) Beslutet skickas till Ekonomienheten

32 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 10 Rubrik: Investeringsbudget 2017 Ja= Kommunstyrelsens förslag Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

33 (44) Dnr KS 2016/67 KF 169 Låneram för 2017 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande låneram för 2017: Typ av lån Kronor Checkräkning Anläggning Leasing Totalt Sammanfattning av ärendet Samtal förs om låneram för Beslutsunderlag - Protokoll från kommunstyrelsens budgetutskott daterat 12 maj Protokoll från kommunstyrelsen daterat 8 juni 2016 Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut: förslaget från kommunstyrelsen att anta budgetutskottets förslag till investeringsbudget Ordföranden ställer proposition på förslaget och konstaterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag Nej-röst för avslag Med 33 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att anta investeringsbudget för Omröstningsresultatet redovisas på sida 34. Beslutet skickas till Ekonomienheten

34 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr 11 Rubrik: Låneram för 2017 Ja= Kommunstyrelsens förslag Nej= Avslag Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

35 (44) Dnr KS 2016/212 KF 170 Fyllnadsval som lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Inga Engström (S) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Gustav Wennberg (S) till lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Inga Engström (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Sammanfattning av ärendet Inga Engström (S) har i skrivelse daterad den 12 maj 2016, avsagt sig sitt uppdrag som revisor i Åmåls kommun från och med 1 juni 2016: - Vice ordförande och lekmannarevisor i kommunrevisionen - Lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB - Lekmannarevisor i Stadsnät i Åmål AB Avsägelsen och fyllnadsval till vice ordförande och lekmannarevisor i kommunrevisionen behandlades vid förra kommunfullmäktige. Idag behandlas fyllnadsval till lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Inga Engström (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Yrkande Ewa Arvidsson (S) föreslår kommunfullmäktige att utse Gustav Wennberg, Elisebergsgatan 23 B, Åmål, till ny lekmannarevisor i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Inga Engström (S) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Beslutet skickas till Kommunrevisionen Gustav Wennberg Lönekontoret Ann-Britt Thorsell, kanslienheten Åmåls kommunfastigheter AB Stadsnät i Åmål AB

36 (44) Dnr KS 2016/210 KF 171 Fyllnadsval som suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB efter Nina Lindberg (M) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Lundberg (M), som ny suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB efter Nina Lindberg (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Eliasson, som ny suppleant i Stadsnät i Åmål AB efter Nina Lindberg (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Sammanfattning av ärendet Nina Lindberg (M) har i skrivelse daterad 4 maj 2016 avsagt sig sina samtliga kommunala uppdrag, däribland som suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB. Yrkande Ulla Berne (M) föreslår kommunfullmäktige att utse Christer Lundberg, Karlbergsvägen 29, Åmål, som ny suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB efter Nina Lindberg (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Ulla Berne (M) föreslår kommunfullmäktige att utse Jörgen Eliasson, Järngatan 2 D, Åmål som ny suppleant i Stadsnät i Åmål AB efter Nina Lindberg (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Tomas Lindström (-) föreslår sig själv till ny suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB och Stadsnät i Åmål AB. Beslutsgång Ordföranden ställer Ulla Bernes (M) yrkanden mot Tomas Lindströms (-) yrkande mot varandra och finner att fullmäktige beslutar att utse Christer Lundberg som ny suppleant i Åmåls kommunfastigheter AB och Jörgen Eliasson som suppleant i Stadsnät i Åmål AB. Omröstning begärs i båda valen. Omröstning Eftersom omröstningen avser val är omröstningen sluten. De för mötet valda justerarna Christer Örtegren (S) och Lars Ottosson (C) utses till rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valen. Båda valen genomförs samtidigt i två separata valurnor. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurnorna.

37 (44) Valsedlarna räknas. För valet till att utse suppleant till ÅKAB är antalet avgivna röster är 33 stycken. 2 valsedlar är ogiltiga. 16 ledamöter avstår från att rösta. 1 ledamot deltar inte på grund av frånvaro. Med 15 röster för Krister Lundberg (M) och 0 röster för Tomas Lindström (-) beslutar kommunfullmäktige att utse Krister Lundberg (M) som ny suppleant till Åmåls kommunfastigheter AB. För valet till att utse suppleant till SÅAB är antalet avgivna röster är 33 stycken. 2 valsedlar är ogiltiga. 16 ledamöter avstår från att rösta. 1 ledamot deltar inte i beslutet på grund av frånvaro. Med 15 röster för Jörgen Eliasson (M) och 0 röster för Tomas Lindström (-) beslutar kommunfullmäktige att utse Jörgen Eliasson (M) som ny suppleant till Stadsnät i Åmål AB. Beslutet skickas till Åmåls kommunfastigheter AB Stadsnät i Åmål AB Ann-Britt Thorsell, kanslienheten Christer Lundberg Jörgen Eliasson

38 (44) Dnr KS 2016/209 KF 172 Fyllnadsval som ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Namita Magnusson (M) Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Strand (M) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Namita Magnusson (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Sammanfattning av ärendet Namita Magnusson (M) har i skrivelse daterad 28 april 2016 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Yrkande Ulla Berne (M) föreslår kommunfullmäktige att utse Maria Strand (M), Humletorp 301, Fengersfors, som ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter Namita Magnusson (M) för resterande tid av innevarande mandatperiod. Tomas Lindström (-) föreslår sig själv som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Beslutsgång Ordföranden ställer Ulla Bernes (M) yrkande mot Tomas Lindströms (-) yrkande mot varandra och finner att fullmäktige beslutar att utse Maria Strand (M) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Omröstning begärs. Omröstning Eftersom omröstningen avser val är omröstningen sluten. De för mötet valda justerarna Christer Örtegren (S) och Lars Ottosson (C) utses till rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valet. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Valsedlarna räknas. Antalet avgivna röster är 33 stycken. 16 ledamöter avstår från att rösta. 1 ledamot deltar inte på grund av frånvaro. Med 17 röster för Maria Strand (M) och 0 röster för Tomas Lindström (-) beslutar kommunfullmäktige att utse Maria Strand (M) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

39 (44) Beslutet skickas till Vård- och omsorgsnämnden Ann-Britt Thorsell, kanslienheten Maria Strand

40 (44) KF 173 Korrigering av dagordning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärende samt för att återuppta dessa på ett etra kommunfullmäktige i augusti. Reservation Tomas Lindström (-) reserverar sig mot beslutet att Håkan Sandbergs (L) yrkande ska vara motförslag mot huvudförslaget. Yrkande Ordföranden yrkar att bordlägga ärende samt för att återuppta dessa på ett etra kommunfullmäktige i augusti. Håkan Sandberg (L) yrkar att bordlägga ärende 12-21, 23 samt Ärende 22 ska behandlas under kvällens möte där han avser att yrka på återremiss. Tomas Lindström (-) yrkar att fastställd dagordning ska kvarstå och behandlas under kvällens möte. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att tre förslag finns att ta ställning till: ordförandes förslag om bordläggning som kommer att vara huvudförslag, Håkan Sandbergs (L) yrkande om bordläggning och Tomas Lindströms (-) yrkande om att fastställd dagordning ska kvarstå. Ordförande ställer först proposition på Sandbergs och Lindströms yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat att Sandbergs yrkande ska vara motförslag mot huvudförslaget. Omröstning begärs. Lars Ottosson (C) som är utsedd till justerare lämnar mötet och Anne Sörqvist (C) utses till att justera mötets resterande ärenden. Omröstning om motförslag till huvudförslaget Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Håkan Sandbergs (L) yrkande Nej-röst för Tomas Lindströms (-) yrkande Med 28 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att Håkan Sandbergs (L) yrkande ska vara motförslag mot huvudförslaget. 3 ledamöter avstår från att rösta. 2 ledamöter deltar inte på grund av frånvaro. Omröstningsresultatet redovisas på sida 42.

41 (44) Beslutsgång Ordföranden ställer därefter proposition på sitt eget yrkande mot Håkan Sandbergs (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifallit ordförandens yrkande. Omröstning begärs. Omröstning i huvudförslaget Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för ordförandes yrkande Nej-röst för Håkan Sandbergs (L) yrkande Med 21 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla ordförandens förslag. 5 ledamöter avstår från att rösta. Omröstningsresultatet redovisas på sida 43.

42 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr -- Rubrik: Korrigering av dagordning omröstning om förslag mot huvudförslaget Ja= Håkan Sandbergs (L) yrkande Nej= Tomas Lindström (-) yrkande Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

43 (44) VOTERINGSLISTA KF-sammanträde i Åmåls kommun den 22 juni 2016 Ärende nr -- Rubrik: Korrigering av dagordning omröstning om bordläggning Ja= Ordförandens yrkande Nej= Håkan Sandbergs (L) yrkande Ordinarie Ersättare Ja Nej Avst Kurt Svensson (C) Anne Sörqvist (C) Sven Callenberg (C) Kjell-Åke Wivatt (C) Michael Karlsson (S ) Ewa Arvidsson (S ) Mikael Norén (S ) Olof Eriksson (S) Lars Ottosson (C) Kjell Kaså (C) Christer Törnell (KD) Fredrik Bengtsson (S) Linda Strand (S) Pertti Rolöf (S) Barbro Aelsson (S) Tommy Lehrman (S) Anders Hög (S) Michael Karlsson (M) Johan Paulsson (M) Barbro Spjuth (M) Ulla Berne (M) Ingvar Larsson (S) Rolf Lindström (S) Göran Karlsson (S) Sofia Karlsson (S) Ann Ottosson (M) Jörgen Eliasson (M) Alf Alfredsson (SD) Tomas Lindström (-) Håkan Sandberg (L) Jan-Eric Thorin (L) Thomas Olson (L) Jonatan Malm (MP) Sara Vogel-Rödin (MP) Peter Sund (V) Bobo Bergström (V) Christer Örtegren (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) Tina Manner (S) Leif Aronsson (C) Lotta Robertsson Harén (MP) Laila Andrén (S) Summa antal röster

44 (44) KF 174 Meddelande Kommunfullmäktiges beslut Meddelandena läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Följande meddelas vid mötet: - Rapportering från vård- och omsorgsnämnden av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015enligt SoL och LSS. - Protokoll från Länsstyrelsen gällande ny ledamot/ersättare för Ida Carlsson- Glavmo (S) och Wilhelm Bodmark (S). - Skriftligt tack från före detta kommunsekreterare Irene Larsson uppläses. KF 175 Avslutning Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 18.30-19.50 Beslutande Enligt förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunsekreterare Ida Tornestrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-10-15 1(12) Plats och tid Stadshuset 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Stadshuset,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (25)

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (25) 2017-01-25 1 (25) Plats och tid Stadshuset kl. 18.30-21.15 Ajournering kl 20.15-20.25, kl 21.07-21.10 Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagare Ida Rådman, kanslichef Ida Tornestrand, kommunsekreterare

Läs mer

Kallelse/kungörelse Kommunfullmäktige Datum Diarienummer Sida KS 2017/135 1 (8)

Kallelse/kungörelse Kommunfullmäktige Datum Diarienummer Sida KS 2017/135 1 (8) 2017-10-18 KS 2017/135 1 (8) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde den 25 oktober 2017 Tid: 18:30 Plats: KF-salen Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Ledamot som

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (41)

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida (41) 2016-05-25 1 (41) Plats och tid Stadshuset kl. 17:30 20:00 Ajournering kl 18:30-18:40, kl 19.10-19:20 Beslutande Enligt förteckning sidan 2 Övriga deltagare Per Ljungberg, stf kommunchef Ida Rådman, kanslichef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-28 1(18) Kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekreterare Irene Larsson Nämndsekreterare Sumali Skott

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-28 1(18) Kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekreterare Irene Larsson Nämndsekreterare Sumali Skott Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-01-28 1(18) Sida Plats och tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE (17) Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson

KOMMUNFULLMÄKTIGE (17) Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-05-27 1(17) Sida Plats och tid Stadshuset 18.30-20.15 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-17 1(52) Enligt bilagd förteckning, sidan 2. Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-17 1(52) Enligt bilagd förteckning, sidan 2. Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-06-17 1(52) Sida Plats och tid Stadshuset 17.30-20.00, 21.55-22.40 Stadshotellet 20.30-21.45 Beslutande Ajournering 20.00-20.30 och 21.45-21.55 Enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (7)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (7) 2015-01-28 1(7) Plats och tid tadshuset 14.00-15.45 Beslutande Michael Karlsson () Ewa Arvidsson () Mikael Norén Olof Eriksson () Wilhelm Bodmark () Lotta Robertsson Harén (MP) Anne örqvist (C) Lars Ottosson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE (14) Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson

KOMMUNFULLMÄKTIGE (14) Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-02-25 1(14) Sida Plats och tid Stadshuset 18.30-20.35 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-04-25 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.50 Beslutande Enl bilagd företeckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Vik kanslisekr Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-02-24 1-23

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-02-24 1-23 2010-02-24 1-23 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.45 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Diarienummer Sida KS 2017/61 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Diarienummer Sida KS 2017/61 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 2017-01-25 KS 2017/61 1 (11) Plats och tid KS-salen kl. 09:00 10:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Michael Karlsson (S),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-12-17 1-38

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-12-17 1-38 2008-12-17 1-38 Plats och Tid Stadshuset 16.30-19.40 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Ekonomistrateg

Läs mer

MATRIKEL ÅMÅLS KOMMUN. September 2014

MATRIKEL ÅMÅLS KOMMUN. September 2014 MATRIKEL 2014 Mandatperioden 2011-2014 September 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Valda för mandatperioden 2011-2014 KOMMUNLEDNING Kommunfullmäktige..... 3-5 Kommunrevisionen..... 6 Valberedningen 7 Kommunstyrelsen......

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-29 1-12 Plats och Tid Stadshuset 13.00-14.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp), ersättare i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-03-30 1-37

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-03-30 1-37 2011-03-30 1-37 Plats och Tid Stadshuset 18.30-20.30 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-06-23 1-19

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-06-23 1-19 2010-06-23 1-19 Plats och Tid Stadshuset 18.30-20.05 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Lisbeth Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2012-01-25 1-20

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2012-01-25 1-20 2012-01-25 1-20 Plats och Tid Stadshuset 18.30-20.05 Beslutande Enl bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-05-28 1-27 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Susanne Korduner Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 2016-04-07 KS 2016/3 1 (11) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 13 april 2016

Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Sida 2016-04-07 KS 2016/3 1 (11) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 13 april 2016 2016-04-07 KS 2016/3 1 (11) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 13 april 2016 Tid Plats Gruppmöte majoritet: 08:00 KS-salen Gruppmöte opposition: 08:00 Oppositionsrummet Sammanträde: 08:30 KS-salen

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-12-19 1-19 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Susanne Korduner Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2009-09-08 1-15 Plats och Tid Stadshuset 13:30-15:25 Beslutande Kurt Svensson (C) Kjell Kaså (C) Anne Sörqvist (C) Thomas Fridlund (C) Ulla-Britt Johansson (C) Christer Törnell (KD) Gustav Wennberg (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-07-15 1-7

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-07-15 1-7 2008-07-15 1-7 Plats och Tid Stadshuset 13.30-14.35 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav Wennberg

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-10-26 1-37

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-10-26 1-37 2011-10-26 1-37 Plats och Tid Stadshuset 18.30-20.20 Beslutande Enl bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson, sekr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Måndag 3 november 2014 kl , Kommunhuset, Svenljungasalen. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 3 november 2014 kl. 16.30-, Kommunhuset, Svenljungasalen Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Eva Engström Sekreterare. Ove Wallberg (m) Monica Olsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 27 november 2006 kl. 19:00-20:25. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-22 1(18) 2014-10-22 1(18) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:00-16:10 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Cajsa

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2015-04-29 1(55)

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2015-04-29 1(55) 2015-04-29 1(55) Plats och tid Stadshuset 18.30-21.25 Ajournering 20.35-20.50 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2014-11-26 1(80)

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2014-11-26 1(80) 2014-11-26 1(80) Plats och tid tadshuset 18.30-20.25 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 OB! Protokollet är redigerat för hemsidan. Alla adresser till ledamöter är borttagna. Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(9) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-10-22 kl. 18.30-19.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-10-28 kl. 15.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2006-01-25 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2006-01-25 1-21 2006-01-25 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-20.15 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Susanne Korduner Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Lena Larsson Utses att

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE (29) Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson

KOMMUNFULLMÄKTIGE (29) Kommunchef Jeanette Lämmel Kanslichef Ida Rådman Kommunsekreterare Irene Larsson Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-10-28 1(29) Sida Plats och tid Stadshuset 18.30-21.00 Ajournering 19.15-19.30 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunchef Jeanette

Läs mer