Global Invest Kunddokumentation företag - avseende förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Invest Kunddokumentation företag - avseende förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument"

Transkript

1 Global Invest Kunddokumentation företag - avseende förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument Förmedling och rådgivning av försäkring och finansiella instrument förutsätter att kund tillhandahåller uppgifter om bland annat ekonomiska förutsättningar, erfarenhet av värdepappersmarknaden, placeringshorisont och önskad risknivå. Kopia skickad till kund av assistent Kund har fått kopia av rådgivare Id kontroll ID-kort Pass Körkort Regbevis Nr (ej obl) Grunduppgifter För juridisk person företagets namn enligt registreringsbevis Organisationsnummer Adress Postnummer & ort E-post Telefon/mobil Namn på den person som företräder den juridiska personen Bolagets huvudverksamhet 1. Syfte och mål med förmedlingen och/eller rådgivningen 2. Ägarstruktur/Juridisk eller fysisk person Inga förändringar, se tidigare dokumentation Namn/Företagsnamn Adress Pers.nr/Org.nr Ägarandel % Namn/Företagsnamn Adress Pers.nr/Org.nr Ägarandel % Namn/Företagsnamn Adress Pers.nr/Org.nr Ägarandel % Namn/Företagsnamn Adress Pers.nr/Org.nr Ägarandel % 3. Finansiella nyckeltal Inga förändringar, se tidigare dokumentation Omsättning Resultat före skatt Balanserad vinst Likviditetsbehov/månad Löneunderlag Antal anställda Bokslutsmånad Finns tjänstepensionsplan? Bolag Belopp/månad Finns gruppförsäkring? Bolag Revisor Utdelningspolicy Org.nr:

2 4. Tillgångar & skulder Inga förändringar, se tidigare dokumentation Tillgångar och sparande Värde Sparande/månad Bank Fonder (direktägda) Aktier (depå, VP-konto) Strukturerade produkter Kapitalförsäkring Depå Kapitalförsäkring Liv Kapitalförsäkring Fond Övrigt Fastigheter Taxeringsvärde Marknadsvärde Amortering Skulder Belopp Nettotillgångar tillgångar minus skulder Belopp Överlikviditet Belopp/månad Org.nr:

3 5. Kunskap och erfarenhet av värdepappersmarknaden* 5.1. Kunskap/insikt/förståelse Ingen Har ingen kunskap om värdepapper och har aldrig placerat i t.ex. fonder, aktier eller strukturerade produkter. Någon Har viss insikt och/eller placerat i fonder, aktier eller strukturerade produkter men följer inte kursutvecklingen. Medel Stor Har placerat i fonder, aktier eller strukturerade produkter och följer kursutvecklingen kontinuerligt. Har placerat och förstår fonders, aktiers eller strukturerade produkters egenskaper på både kort och lång sikt samt förhållandet mellan risk och avkastning Utbildning och erfarenhet Har du utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med finansiella instrument och för hur marknaden fungerar? Ja Om ja, fyll i Yrke: Nej Följer du dina placeringar aktivt? Ja Antal transaktioner per år: Nej Hur lång erfarenhet har du av att investera i de finansiella marknaderna? Antal års erfarenhet: Snitt antal trans. per år: 5.3. Kunskap om olika tillgångsslag 1. Ränte- och Obligationsfonder Ingen Liten Medel Stor 2. Bland-, Hedge- och Aktiefonder Ingen Liten Medel Stor 3. Strukturerade produkter, kapitalskyddade (vanligtvis aktieindexobligationer) Ingen Liten Medel Stor 4. Strukturerade produkter, icke kapitalskyddade (vanligtvis autocall eller sprintrar) Ingen Liten Medel Stor 5. Strukturerade produkter med enbart derivat (vanligtvis hävstångscertifikat) Ingen Liten Medel Stor 6. Riskprofil* I riskbarometern beskriver Global Invest vad vi menar med olika risknivåer. Syftet är att du ska kunna beskriva hur mycket risk du är beredd att ta i dina placeringar/försäkringar som helhet, så att vi kan anpassa vår rådgivning och föreslå lämpliga produkter utifrån din riskprofil. Mycket låg risk... Låg risk... Hög risk... Mycket hög risk... Jag söker trygghet för mitt kapital och är beredd att avstå möjlighet till högre avkastning, väl medveten om att detta sannolikt innebär låg avkastning. Jag är beredd ta viss risk med mitt kapital med möjlighet till något högre avkastning, väl medveten om att även sannolikheten för förluster ökar. Jag är en utpräglad risktagare och söker hög avkastning på mitt kapital, väl medveten om att risken ökar avsevärt och likaså sannolikheten att jag kan förlora delar eller hela mitt kapital. Mycket låg risk Låg risk Viss risk Mycket hög risk Jag vill minimera risken att mitt kapital minskar i värde och vill i möjligaste mån undvika oro i samband med att börsen går upp och ner. Jag är samtidigt medveten om att detta innebär begränsad möjlighet till avkastning på mitt kapital. Jag vill ha låg risk och eftersträvar därmed en låg men stabil avkastning på mitt kapital och accepterar minskad möjlighet till högre avkastning. Jag vill ta en viss risk för att få möjlighet till högre avkastning. Satsar jag dessutom på ett långsiktigt sparande vet jag också att mina placeringar blir mindre känsliga för svängningar på börsen och att möjligheten till långsiktig avkastning ökar. Jag är dock medveten om att risken att förlora delar el. hela mitt kapital ökar ju högre risk jag tar. Jag vill ha hög risk i min portfölj och blir inte orolig när börsen går upp och ner utan är beredd att ta hög risk eftersom jag vet att möjligheten till högre avkastning på kapitalet ökar. Jag är dock medveten om att risken att förlora delar eller hela mitt kapital ökar ju högre risk jag tar. * Behöver ej anges vid tecknande av riskförsäkring Org.nr:

4 7. Resultat av förmedlingen/rådgivningen Nedan anges överenskomna åtgärder och förslag till investering eller försäkring samt syfte/motivering/skäl för lämnade råd och varför föreslagna placeringar är lämpliga utifrån kundens förutsättningar och eventuell handlingsplan. Följande produkter rekommenderas Rekommenderad placeringshorisont för produkten Samlad lämplighetsbedömning utifrån kundens specifika förutsättningar ovan*: Rådgivaren gör bedömningen att föreslagna investeringar är lämpliga utifrån; Ja Nej - Kundens mål med placeringen - Kundens ekonomiska förutsättningar - Kundens kunskap och erfarenhet - Rådgivaren gör samma bedömning som kunden vad gäller kundens kunskap, erfarenhet och riskprofil Om Nej, ange i ovanstående ruta (punkt 3) om rådgivaren gör en annan bedömning. * Behöver ej anges vid tecknande av försäkringslösning utan investeringsprodukter Org.nr:

5 8. Information lämnad till kund Försäkring ISK Fonder Strukturerade produkter Förköpsinformation Offert* Information om priser och avgifter lämnad till kund Förköpsinformation Information om priser och avgifter lämnad till kund * ej obligatorisk ** kunden har tagit del av prospektet inklusive slutliga villkor (eller blivit hänvisad till hemsida där dessa kan erhållas) och är medveten om att fastställda villkor för emissionen kan erhållas när teckningsperioden är slut. 9. Avrådningsplikt/Råd kan ej lämnas Global Invest avråder till vald produkt med anledning av: Fondfaktablad/Fondkatalog Information om priser och avgifter lämnad till kund Prospekt inkl. slutgiltiga villkor** samt informationsbroschyr Nedan information har lämnats till kund: - risker (emittent, valuta och kursrisk) - ingen garanti för total återbetalning - teckningsanmälan är bindande - priser och avgifter På kunds egen begäran är vald placering ej baserad på råd från Global Invest Global Invest har inte fått tillräcklig information för att kunna ge råd om placering i finansiella instrument Bakgrundsfrågor - I enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62). A. För vems räkning investeras kapitalet För egen räkning För någon annan genom fullmakt? Annat, nämligen: B. Vad är syftet med ditt sparande/placering Pension Sparande, placering Tjänstepension Till närstående Annat, nämligen: C. Varifrån kommer kapitalet som investeras? Sparande/placeringar Företagsförsäljning Lön/Pension/Bonus Aktieutdelningar Fastighetsförsäljning Investeringar Arv/Gåva Annat, nämligen: D. Bor du utomlands och har, eller har tidigare haft: en politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller är nära familjemedlem eller medarbetare till någon med ovanstående befattning? Ja Nej Om ja, skall även bilaga: person i politisk ställning fyllas i Genom min underskrift nedan bekräftar jag att den information jag lämnat är korrekt. Jag har även tagit del av Global Invests ersättningar enligt bilaga 1 och att den föreslagna förändringen kan innebära avgifter, skatter och eventuell reavinstskatt/förlust. Jag är också medveten om att resultatet av rådgivningen kan påverkas ifall jag avstått från att lämna information till rådgivaren och att de råd som jag erhållit bygger på de uppgifter som jag har lämnat. 10. Obligatorisk underskrift från kund Underskrift av behörig firmatecknare/företrädare för juridisk person Datum Namnförtydligande Underskrift av rådgivare Datum Namnförtydligande Vid eventuella invändningar mot innehållet i denna dokumentation vänligen kontakta Global Invest. Personuppgifter förbinder sig att behandla samtliga personuppgifter som inhämtas för fullföljande av detta uppdrag i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) Org.nr:

6 Viktig information om investeringsrådgivning och försäkringsförmedling Tillsyn och regelverk (Global Invest) är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Global Invest har tillstånd dels att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden dels att bedriva försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Global Invest bedriver verksamheten i samma juridiska person, vilket innebär att Global Invest alltid skall följa reglerna i båda de aktuella lagarna samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Investeringsrådgivning I lagen om värdepappersmarknaden finns bland annat regler som styr Global Invests skyldigheter när vi bedriver verksamhet som utgör investeringsrådgivning. Den aktuella lagstiftningen kompletteras av föreskrifter (FFFS 2007:16) från Finansinspektionen om värdepappersrörelse och reglerna som styr investeringsrådgivning är i stor utsträckning avsedda att skydda icke professionella kunder som får rådgivning. För att investeringsrådgivning skall anses föreligga och att lagen därmed skall vara tillämplig krävs att rådgivning är individuellt utformad samtidigt som den ska vara kopplad till en eller flera transaktioner i finansiella instrument. Med detta avses rekommendationer och handlingsalternativ som är utformade efter den enskilda kundens särskilda behov och förutsättningar. Som investeringsrådgivning anses inte generella köp- och säljrekommendationer baserade på analyser som inte tar någon hänsyn till kundens individuella behov och förutsättningar och inte heller information, marknadsföring eller försäljning av finansiella instrument. Global Invest har bland annat att beakta följande regler: - Din rådgivare ska ha genomgått ett särskilt kunskapstest, och ha lämplig praktisk erfarenhet. - Om din rådgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar dig en ren förmögenhetsskada kan Global Invest bli ersättningsskyldig. - Vid en rådgivningssituation skall kundens erfarenhet av finansiella placeringar, ekonomiska situation, syfte med placeringen, riskbenägenhet och huvudsaklig placeringsinriktning genomgås och dokumenteras. - Global Invest är skyldigt att lämna ut grundläggande rådgivningsdokumentation till kund utan uppmaning. Detta gäller sådan dokumentation som gjorts i samband med det första rådgivningstillfället. - Du som konsument har rätt att begära ut den löpande dokumentation som upprättas vid lämnad rådgivning. - Global Invest som ett led i god rådgivningssed har en omsorgs-, avrådande- och dokumentationsplikt avseende de råd vi lämnar till dig som kund. Viktigt om investeringsrådgivning När Global Invest tillhandahåller investeringsrådgivning är vi skyldiga att pröva om följande kriterier är uppfyllda: 1. Kan kundens mål uppfyllas med investeringen? 2. Kan kunden bära risker förknippade med investeringen? 3. Kan kunden utifrån sina kunskaper förstå de risker som är förknippade med investeringen? Mot bakgrund av dessa krav men naturligtvis även Global Invests egen ambition att erbjuda kvalificerad rådgivning, behöver Global Invests rådgivare ställa frågor om våra kunders kunskap, riskvilja och ekonomi m.m. Observera att om Global Invest inte får den information som behövs för att göra ovanstående bedömning så får rådgivaren inte rekommendera den aktuella produkten/tjänsten. Försäkringsförmedling I lagen om försäkringsförmedling, som kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling, finns regler och riktlinjer som Global Invest har att beakta i vår försäkringsförmedling. Syftet är att skapa ett gott kundskydd och lägga grunden för s.k. god försäkringsmäklarsed. Bland annat finns regler som styr följande områden: - Kunskap, kompetens och erfarenhet: Global Invests försäkringsförmedlare ska ha kunskap som är anpassad till den verksamhet vi bedriver, vilket säkerställs genom löpande kunskapsuppdatering. - Ansvarsförsäkring: Global Invest är skyldig att ha en ansvarsförsäkring för samtliga försäkringsförmedlare, vilket finns för samtliga registrerade förmedlare. - Information: Global Invest är skyldig att lämna viss information till våra kunder i samband med försäkringsförmedling. Du får sådan information bland annat genom Global Invests Förköpsinformation samt i samband med genomförd försäkringsförmedling. - Dokumentation: Global Invest skall upprätta dokumentation som bland annat beskriver rådgivningen samt skälen för lämnade råd. Om du är missnöjd Om du anser att du har drabbats av en skada eller är missnöjd av något skäl (oavsett om detta är i samband med investeringsrådgivning eller inom ramen för försäkringsförmedling) ska du omgående underrätta Global Invest. För att behålla dina rättigheter är det viktigt att du reklamerar snarast möjligt annars riskerar du att möjligheten till skadestånd faller bort. Det är viktigt att det sker inom skälig tid efter det att du har märkt eller bort märka att skada uppkommit. Mer information om klagomålshantering finns på Ytterligare information? På hittar du bland annat Global Invests Förköpsinformation och där hittar du även information om incitament och ersättningar. Har du frågor, tveka inte att höra av dig till din rådgivare. Org.nr:

7 Bilaga 1 INFORMATION OM ERSÄTTNINGAR (INCITAMENT) TILL GLOBAL INVEST Ersättning Global Invest Finansförmedling i Sverige AB (Global Invest) skall enligt gällande regelverk informera om vilka typer av ersättningar Global Invest erhåller från eller betalar till en tredje part (samarbetspartners och produktbolag) i samband med att du som kund gör affärer genom Global Invest. Enligt regelverket får Global Invest bara ta emot och/eller betala en avgift eller kommission från eller till en tredje part om: 1. ersättningen betalas direkt av eller till Global Invests kund (eller en person för kundens räkning), 2. ersättningen betalas av eller till en tredje part (eller person som agerar för tredje part), om: kunden tydligt informeras om ersättningen och dess storlek i kronor (kan beloppet inte exakt fastställas ska Global Invest informera om metoden för beräkning av beloppet lämnas) samt avgiften eller kommissionen syftar till att höja kvaliteten på Global Invests tjänst till Global Invests kunder och inte hindrar Global Invest från att tillvarata kunders intressen eller det är avgifter som krävs för att Global Invest ska kunna tillhandahålla tjänsten och som inte kan strida mot Global Invests skyldighet att tillvarata kundernas bästa intressen. Global Invest har valt att lämna sammanfattande information, om du vill veta mer om de ersättningar Global Invest erhåller eller som du betalar, fråga din rådgivare så berättar han/hon mer. Global Invest samarbetar med fondkommissionärer, försäkringsbolag, banker och fondbolag för vilkas räkning Global Invest förmedlar andelar i strukturerade produkter, försäkringar, investeringsfonder eller andra typer av finansiella instrument. Ersättningen utgörs av en fördelning av intäkter mellan exempelvis produktbolaget och Global Invest, där Global Invest erhåller en ersättning för distribution i samband med att du som kund genomför en transaktion eller tecknar en försäkring. Som kund till Global Invest betalar du aldrig några avgifter för exempelvis courtage eller rådgivning direkt till Global Invest. Den ersättning Global Invest erhåller från tredje part innebär inte heller att du som kund betalar någon extra ersättning jämfört med om du hade genomfört transaktionen direkt med den aktör som emitterat produkten eller utför transaktionen i marknaden för din räkning. I samband med att du erhåller rådgivning hos oss på Global Invest och genomför en transaktion eller tecknar en försäkring kommer din rådgivare att i möjligaste mån lämna uppgift om de faktiska avgifter i kronor som Global Invest erhåller och/eller som du betalar i samband med en transaktion. Förmedling av strukturerade produkter De strukturerade produkter som Global Invest tillhandahåller ges ut av olika emittenter och arrangeras av banker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Global Invest får provision på förmedlingen av de strukturerade produkterna från respektive arrangör. Provisionen beräknas som en engångsersättning på den förmedlade volymen och kan variera mellan olika emittenter, olika produkter och mellan olika produkter emitterade av samma arrangör. Ersättningen baseras normalt på löptiden på den strukturerade produkten där längre löptid normalt genererar högre ersättning från arrangören. Ersättningar från tredje part Strukturerade produkter Ersättning*) Löpande ersättning (årlig) Garantum FK 2,00 5,00 % 0 % Carnegie Investment 1,90 4,40 % 0 % Bank Strukturinvest FK 2,25 4,85 % 0 % Erik Penser Bankaktiebolag 2,50 4,95 % 0 % *) Ovanstående ersättning är inklusive courtage om normalt 1,00-2,00 % på investerat nominellt belopp både inom och utom depåförsäkring. Förmedling av fonder De fonder som Global Invest förmedlar förvaltas av olika fondbolag. Global Invest erhåller en provision på försäljningen av fondandelar från respektive fondbolag i form av något av följande alternativ: - en procentuell andel av fondens köp- eller försäljningsavgift - en procentuell andel av fondens förvaltningsavgift - en kombination av dessa alternativ. Från de flesta fondbolagen erhåller Global Invest endast en årlig s.k. stockprovision som baseras på det sammanlagda belopp som Global Invest förmedlat till fondbolaget. Provisionen varierar mellan 0,25 1,25 %. I vissa fall erhåller Global Invest även en ersättning direkt i samband med att du som kund genomför en investering i en fond (s.k. Up-front ersättning), vilken då varierar mellan 0,15 1,00 %. Vid investering i fonder i depåförsäkring hos Skandia erhåller Global Invest enbart en årlig stockprovision om 0,3 % på det sammanlagda investerade beloppet i fonderna. Förmedling av andra typer av noterade finansiella instrument Global Invest kan även förmedla andra typer av noterade finansiella instrument (exempelvis aktier och räntebärande instrument). Vid sådan förmedling erhåller Global Invest en provision på det förmedlade beloppet antingen i form av courtagedelning (courtaget som du som kund betalar, delas mellan Global Invest och den aktör som utför transaktionen) eller i form av en fast förmedlingsprovision. Nedan lämnas information om vilken ersättning Global Invest erhåller avseende de vanligaste förekommande tjänsterna och produkterna (gällande ). Vill du ha ytterligare information, tveka inte att fråga din rådgivare på Global Invest! Org.nr:

8 Bilaga 1 Depåförsäkring För sparande inom ramen för en försäkringslösning använder Global Invest nästan uteslutande en lösning med depåförsäkring hos Skandia i vilken ersättningsstrukturen ser ut enligt följande: Ersättning från försäkringsbolag Grundersättning (engångskaraktär) Löpande ersättning (årlig) Skandia depåförsäkring 2,25 % på inbetald premie* 0,30 % på fondkapital 0,65 % på totalt kapital (efter 4 år) *Ordinarie insättningskostnad om 2,50 % rabatterar Global Invest bort för alla kunder. Förmedling av försäkringar Ersättning vid försäkringsförmedling utgår i form av provisioner från respektive försäkringsbolag. Grunden för Global Invests ersättning baseras på inbetalade premier, underliggande försäkringsvärde samt på eventuella förvaltnings- och/eller insättningsavgifter. Såväl löpande som engångsersättningar baseras ofta på längden på försäkringsavtalet där en längre löptid normalt sett genererar ett högre ersättningsbelopp från försäkringsgivaren. De vanligaste förekommande försäkringsbolag Global Invest för närvarande arbetar med är följande och nedanstående information avser ersättning för privat pensionsförsäkring, tjänstepension, direktpension, kapitalpensioner samt olika typer av kapitalförsäkringar m.m. Bolag Typ av försäkring Grundersättning (engångskaraktär)* Löpande ersättning (årlig) Skandia Liv, Fond 3,00-15,00 % 0 0,65 % Folksam Liv, Fond 3,00-20,00 % 0-0,25 % LF Liv, Fond 3,00-16,00 % 0 0,55 % SEB Liv, Fond 3,00-16,50 % 0 0,40 % Global Invest har för huvuddelen av försäkringar med löpande premiebetalning ett s.k. annullationsansvar gentemot försäkringsbolaget på 3-5 år. Annullationsansvaret innebär att om kunden avbryter sin premieinbetalning under denna period blir Global Invest återbetalningsskyldiga på hela eller delar av erhållen provisionsersättning. Räkneexempel: Exempel löpande premieinbetalning i kapitalförsäkring: Kunden tecknar ett försäkringsavtal med en löpande premie på kr per månad ( kr per år) med premiebetalning i 10 år i försäkringsbolag X. Global Invest erhåller t.ex. 12% av årspremien i engångsersättning för att förmedla försäkringen, vilket innebär 12% x kr = kr brutto. Global Invest har annullationsansvar i 3 år, vilket innebär att om kunden avbryter premieinbetalningen efter t.ex. 2 år, blir Global Invest återbetalningsskyldig för 1/3- del av ersättningen till försäkringsbolaget. Global Invest erhåller dessutom en löpande ersättning på mellan 0,3-0,65% per år av försäkringskapitalet för att sköta försäkringen. Exempel engångsinsättning i kapitalförsäkring: En kund tecknar ett försäkringsavtal med engångspremie kr. Global Invest erhåller en engångsersättning på 3% av engångspremien (beroende av bolag), dvs 3% x kr = kr brutto. Global Invest har annullationsansvar i t.ex. 1 år. Global Invest erhåller dessutom en löpande ersättning på mellan 0,3-0,65% per år (beroende av bolag) av försäkringskapitalet för att sköta försäkringen. Exempel engånginsättning i strukturerad produkt: Kunden tecknar kr nominellt i en strukturerad produkt. Global Invest erhåller en engångsersättning på t ex. 3,75%, beroende på produktens löptid. Summan av ersättningen blir då 3,75% X kr = kr. Global Invest har ingen ytterligare ersättning under produktens löptid. Global Invest erhåller följande bruttoersättningar på genomförd rådgivning/förmedling: Typ av produkt/-er som förmedlats Totalt belopp som investerats Total engångsersättning till Global Invest från aktören (kr) Strukturerade produkter Direktinvesterade fonder Försäkringsprodukter Strukturerade produkter i försäkring Övrigt Information om kundens direkta kostnader i form av courtage etc. till produktbolaget lämnas i samband med varje enskild placering. Org.nr:

Vår ersättning. Information om ersättningar (incitament) till Global Invest

Vår ersättning. Information om ersättningar (incitament) till Global Invest Vår ersättning 2017 Information om ersättningar (incitament) till Global Invest Denna information ges ut av Global Invest Finansförmedling Sverige AB Kontaktuppgifter Global Invest (HK) Stora Torget 3

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar

Förköpsinformation. Alla slag av försäkringar Bara livförsäkringar Bara skadeförsäkringar Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Rådgivning (F & F) räknas ut I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete. F&F:s förmedlare/rådgivare

Läs mer

Provisioner och ersättningar

Provisioner och ersättningar Provisioner och ersättningar Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till Fond & Finans Försäkring (F&F) räknas ut. I det följande redogör F&F för hur företaget får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2016 HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46 8 550 565

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Rådgivardokumentation, Individ Liv Uppgifter om kund (del 1)

Rådgivardokumentation, Individ Liv Uppgifter om kund (del 1) Uppgifter om kund (del 1) Inga förändringar har inträtt sedan kunden senast lämnade sina uppgifter, gå till del 2. Kunduppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Läs mer

Söderberg & Partners Securities AB

Söderberg & Partners Securities AB I N F O R M AT I O N O M Söderberg & Partners Securities AB SÖDERBERG & PARTNERS målsättning är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva

Läs mer

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag Kansligatan 1 21122 Malmö Tel: 040-6160701 Fax: 0735-276208 E-post: info@aderakapital.se Förmedlarföretagets registrering har tillstånd

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2013 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag Norra Vallgatan 58 21122 Malmö Tel: 040-6160701 Fax: 0735-276208 E-post: info@aderakapital.se Förmedlarföretagets registrering

Läs mer

Rådgivningsmarknaden

Rådgivningsmarknaden Rådgivningsmarknaden Pressträff 18 januari 2011 Malin Björkmo, avdelningschef Försäkring och fond Fredric Korling, jur. dr. i civilrätt RÅDGIVNING ELLER MARKNADSFÖRING ANALYS AV FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARES

Läs mer

Rådgivardokumentation

Rådgivardokumentation Rådgivardokumentation Uppgifter om förmedlare Kontor: Adress: Postnr: Tel: Hemsida: E-post: Personnummer: Namn: Eisfelds Consulting AB Ekeberg 16 552 92 Jönköping 036-12 24 00 www.eisfelds.se nicholas@eisfelds.se

Läs mer

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

VÅRA TILLSTÅND SOM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE VÅR VISION Centrum Pensions vision är att förändra marknaden för pensioner och försäkringar i grunden. Något som är svårt, tråkigt och jobbigt ska kännas inspirerande, spännande men framför allt tryggt.

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Jämföra Pensioner i Sverige AB, Grev Turegatan 3, våning 4, Stockholm Tel

Jämföra Pensioner i Sverige AB, Grev Turegatan 3, våning 4, Stockholm Tel Förköpsinformation Jämföra Pensioner i Sverige AB, 556974-3809 Grev Turegatan 3, våning 4, 114 46 Stockholm Tel. 08-400 221 10 kontakt@jamforapensioner.se Webbsida www.jamforafordon.se drivs av Jämföra

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING INVESTERINGSUNDERLAG

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING INVESTERINGSUNDERLAG Sida 1 (6) LÄMPLIGHETSBEDÖMNING INVESTERINGSUNDERLAG, org.nr 556690-3968, nedan benämnt bolaget, bedriver bland annat verksamhet i form av disetionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning FI-forum 24 april 2014 Håkan Dahlberg Johanna Sundberg Katharina Mårtensson 1 Agenda Konsumentskydd Tillämpliga regelverk Iakttagelser från FI:s tillsyn FI:s

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Folksam Partneraffär Finans

Folksam Partneraffär Finans Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Reviderad 2015-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring... 6 2.1

Läs mer

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner

1.1Ersättningsbestämmelser. 1.2 Definitioner 1.1Ersättningsbestämmelser Rapporten innehåller ersättningsbestämmelser till försäkringsmäklare för tjänstepension och försäkring hos: SPP SEB Informationen om ersättning från respektive bolag är inhämtad

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008

ERSÄTTNINGSREGLER Gäller från och med 1 januari 2008 ERSÄTTNINGSREGLER Produktgrupp Produkt Nyteckning/utökning Beståndsersättning Värde Kapitalersättning Årlig Annullationsansvarstid Engångs Löpande från år 2 Inflyttat kapital Styckeersätt- ning Friplan

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

Upprätta ett register över förmedlares kunskap och kompetens Inrätta ett licensieringssystem Inrätta en prövningsnämnd

Upprätta ett register över förmedlares kunskap och kompetens Inrätta ett licensieringssystem Inrätta en prövningsnämnd Ett samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Danica Pension

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1

Investerum AB. Investerum Pension KB 556693-7495 969683-3913. Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för Klagomålshantering Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 201413-2015KH Sida 1 Riktlinjer för klagomålshantering Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 6.0. Reviderad 2013-07-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 6.0. Reviderad 2013-07-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 6.0 Reviderad 2013-07-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning...

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning... Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Kund Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10

5. 2. Riskförsäkring... 9 6. Privatvård- och gruppförsäkring... 10 7. Kompetensförsäkring... 10 1. Definitioner och terminologi... 2 1. 1. Översikt... 2 Försäljningsersättning (FÖ)... 2 på betald premie (KVP)... 2 på kapital (KVK)... 2 Annullation (AN) Gäller seriebetald försäkring daterad före 2015-01-01

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

KUNDAVTAL/KUNDPROFILERING Vänligen fyll i sidan 1-7.

KUNDAVTAL/KUNDPROFILERING Vänligen fyll i sidan 1-7. KUNDAVTAL/KUNDPROFILERING Vänligen fyll i sidan 1-7. Skicka dokumentet till: JOOL Markets AS, Box 1305 Vika, 0112 Oslo. E-post: post@joolcapital.no 1 BEKRÄFTELSE AV IDENTITET Namn/Bolagsnamn: Kontaktperson

Läs mer

Medlemsansökan Juridisk person

Medlemsansökan Juridisk person 1 (8) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Juridisk person För antagande av passiv medlem i föreningen krävs: Att bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat hos

Läs mer

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam FondförsäkringsakBebolag (publ) Danica Pension FörsäkringsakBebolag

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Ersättningsbestämmelser

Ersättningsbestämmelser Ersättningsbestämmelser AVSEENDE AVTAL OM FÖRMEDLINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE 2012-11-01 1(33) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 MÅNATLIG AVRÄKNING... 3 1.2 SLUTAVRÄKNING AV FÖRMEDLINGSERSÄTTNING...

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m

Skandias ersättningsvillkor, fr.o.m 1. Definitioner och terminologi...2 1. 1. Översikt...2 (FÖ)...2 på betald premie (KVP)...2 på kapital (KVK)...2 Annullation (AN)...2 Retroaktiva omkodningar...3 Försäkring under utbetalning(efter Z)...3

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Information som lämnas till kund

Information som lämnas till kund Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag GanThor AB Norra Vallgatan 58 211 22 Malmö E-post: info@ganthor.se Förmedlarföretagets registrering

Läs mer

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10%

Nyteckning/Utökning. Premiebaserad. provision 2. 50 kr 3% 1% - Nya Tradförvaltning 0,10% - Nya Tradförvaltning 0,10% PROVISIONSREGLER Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv Produktgrupp Produkt / Förvaltning Nyteckning/Utökning Engångsavtal Premiebaserad provision 2 Inflyttat kapital Annullationsansvarstid

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Anmälan ny fondsparare Juridisk person

Anmälan ny fondsparare Juridisk person Bolagsnamn: Organisationsnummer: Registrerad adress: Postnummer och Ort: Kontaktperson: Telefon: E-post: : Bank: Clearingnummer: Bankkontonummer: Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller

Läs mer