Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista"

Transkript

1 1(25) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Jonny Wedin, personalchef Anders Kronfelt, ekonomichef Catherine Eriksson, förvaltningschef vård och omsorg Carina Leffler, förvaltningschef barn och utbildning Carina Järold-Mattsson, avdelningschef arbete och tillväxt Catarina Månsson, avdelningschef kultur och fritid Josefine Wahlström, kommunikatör Susan Elmlund, sekreterare Justerare Tid och plats Anders Månsson (S) Hugh McGill Morrison (MP) Kommunkansliet kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Bert Roos (S) Justerande Anders Månsson (S) Hugh McGill Morrison (MP)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Kf Fastställande av dagordning... 4 Kf 86 Ks Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Bjuvs samordningsförbund... 5 Kf 87 Ks Redovisning av motioner som ännu ej avslutats... 6 Kf 88 Ks Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun... 7 Kf 89 Ks Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun... 9 Kf 90 Ks Antagande av detaljplan 519, stadsplan för del av Billesholms gård 15:1 m fl, Bjuvs kommun Kf 91 Ks Antagande av detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79, Bjuvs kommun Kf 92 Ks Budget för Bjuvs kommun 2014, plan Kf 93 Ks Avsägelse från Ingrid Mattiasson (S) som borgerlig vigselförrättare Kf 94 Ks Avsägelse från Fredrik Johansson (KD) som ersättare i Söderåsens miljöförbund Kf 95 Ks Fyllnadsval av ersättare i Söderåsens miljöförbund efter Fredrik Johansson (KD) Kf 96 Ks /Sed Ändrad datum för fullmäktiges sammanträde i december Kf Anmälningar... 25

4 4 Kf 85 Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag till dagordning daterad Ordförande föreslår följande tillägg: Ärende 11 Avsägelse från Fredrik Johansson (KD) som ersättare i Söderåsens miljöförbund ärende 12 Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Fredrik Johansson (KD), samt ärende 13 Ändrad datum för fullmäktiges sammanträde i december. s beslut beslutar enligt förslagen dagordning med ordförandes förslag på tillägg.

5 5 Kf 86 Ks Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för Bjuvs samordningsförbund Sammanfattning Föreligger årsredovisning för Bjuvs samordningsförbund avseende år Bjuvs samordningsförbund redovisar i skrivelse sin verksamhet och sin ekonomi för året Beslutsunderlag Bjuvs samordningsförbund, årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 159 Jäv Stefan Svalö (S) och Christer Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2012 avseende Bjuvs samordningsförbund. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 83 Jäv Stefan Svalö (S) och Christer Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. s beslut beslutar att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2012 avseende Bjuvs samordningsförbund.

6 6 Kf 87 Ks Redovisning av motioner som ännu ej avslutats Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap 33 bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts. Ks Motion från Allan Jönsson (SD) angående utredning av skolval och på vilka grunder. Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Exp till barnoch utbildningsnämnden för handläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund och Christer Pålsson, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 175 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 87 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

7 7 Kf 88 Ks Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Sammanfattning Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Utanför detta område löses normalt avloppsfrågan med någon form av enskild avloppsanläggning. Många av dessa enskilda anläggningar uppfyller inte dagens krav på rening utan behöver kompletteras eller ersättas för att uppfylla kraven. I vissa fall kan det vara svårt att få plats på den egna fastigheten. Risk kan även föreligga för påverkan av dricksvattenbrunnar eller andra problem kan uppstå. I dessa fall kan det bli aktuellt med en lokal gemensam lösning eller med en utvidgning av det kommunala verksamhetsområdet. Strategin pekar ut de områden som bedöms ha behov av anslutning till kommunalt avlopp samt en grov tidplan för utbyggnaden De ekonomiska förutsättningarna har fått hög vikt, det är inte rimligt att utöka verksamhetsområdet till att omfatta områden där anslutningskostnaden i väsentlig grad kommer att överstiga kostnaden för en enskild reningsanläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Staffan Persson och Christer Pålsson, Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Driftenhetens förslag till beslut Driftenheten föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun. Yrkande Nils Nilsson (C) yrkar följande tillägg under Mål: I de fall där fastighet eller samfällighet, beläget utanför VAverksamhetsområde själv bekostar anslutningen, bör man ha rätt att koppla in sig på det kommunala VA-nätet som avtalskund - under förutsättning att kapacitet finns till gällande anslutningsavgift för avtalskunder. Arbetsutskotttets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Nils Nilssons (C) tilläggsyrkande.

8 8 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun, reviderad Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 183 Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Yrkande Lars Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun, reviderad Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 90 Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. s beslut beslutar anta Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun, reviderad

9 9 Kf 89 Ks Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun Sammanfattning Det har kommit önskemål från polisens stationschef i Bjuv, Bo Blixt, om att kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter ska kompletteras och förtydligas när det gäller 13 och inom vilka områden alkolholförtäring är förbjuden. Detta för att även Trapptorget vid planskilda korsningen och Kronanparken ska kunna ingå. Det är möjligt att genom en komplettering av 13 ange att alkolholförtäring är förbjuden på offentlig plats. Detta eftersom det i ordningslagen (1993:1617) anges att som offentlig plats avses bland annat platser som i detaljplan redovisas som allmän plats vilket Trapptorget och Kronanparken gör. Beslutsunderlag Skrivelse, Bo Blixt stationschef Bjuv, Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund och Christer Pålsson, Ordningslagen (1993:1617) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun, antagna , rev , förslag Ärendet I allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun står följande: 2 Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 första stycket 1-4 i ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 18 är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 3 Vid tillämplingen av kap. 3 ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Lekplatser, idrottsplatser, järnvägsområden, begravningsplatser, kyrkogårdar, friluftsbadet i Bjuv samt Köpcentrumtorget och Tivoliparken i Bjuv. 13 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom områden angivna i 3 i dessa föreskrifter.

10 10 I ordningslagens (1993:1617) 1 kap, 2 framgår att: 2 Med offentlig plats enligt denna lag avses 1. allmänna vägar, 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket. Det finns i de gällande lokala ordningsföreskrifternas 2 en hänvisning till ordningslagens 1 kap, 2, 1-4 stycket där det framgår att som offentlig plats avses bland annat gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. Genom att komplettera och förtydliga 13 täcks även Trapptorget och Kronanparken av paragrafen eftersom dessa platser i detaljplan redovisas som allmän plats och har upplåtits för sitt ändamål. Ny lydelse i 13 föreslås bli: 13 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom områden angivna i 2 och 3 i dessa föreskrifter. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 186 Yrkande Lars Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun, reviderade , att gälla fr o m

11 11 Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 91 s beslut beslutar att anta allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bjuvs kommun, reviderade , att gälla fr o m

12 12 Kf 90 Ks Antagande av detaljplan 519, stadsplan för del av Billesholms gård 15:1 m fl, Bjuvs kommun Sammanfattning Syftet med planändringen är att ändra användningen för Dungatan i Billesholm från allmänplatsmark för gata till kvartersmark för småindustri. Planändringen föregås av att ägarna till Billesholms gård 15:25 vill förvärva gatumarken till sin fastighet, detta för att bl.a. underlätta transporter till och från sin verksamhet. Planändring genomförs med ett enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900 5 kap 7. Fastighetsregleringsavtal och plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägaren, som bekostar planändringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Gulistan Batak, Christel Sundberg och Christer Pålsson, Plan- och genomförandebeskrivning, Granskningsutlåtande, Plankarta, Fastighetsförteckning, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 167 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna och antaga planförslag för detaljplan 519, del av Billesholms gård 15:1 m.fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 85 s beslut beslutar godkänna och antaga planförslag för detaljplan 519, del av Billesholms gård 15:1 m.fl i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län.

13 13 Kf 91 Ks Antagande av detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79, Bjuvs kommun Sammanfattning Syftet med planändringen är att ändra användningen för en del av Glasgatan i Billesholm från allmän platsmark för park, med gång- och cykelväg till allmän platsmark för gata. Planändringen syftar till att legitimera befintliga förhållanden som existerar idag. Bakgrunden är att fastighetsägarna till Billesholmsgård 1:79 i detaljplanen för Storgatan (västra delen) i Billesholm inte längre har en in- och utfart i juridisk mening, utan har ersatts av park, med gång- och cykelväg. Planändringen bedöms kunna genomföras med enkelt planförfarande enligt PBL 2010:900 5 kap 7. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Gulistan Batak, Christel Sundberg och Christer Pålsson, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, reviderad Utlåtande Fastighetsförteckning, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 168 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna och antaga planförslag för detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79 i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen,, 86 s beslut beslutar godkänna och antaga planförslag för detaljplan 541, stadsplan för del av Billesholms gård 1:79 i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län.

14 14 Kf 92 Ks Budget för Bjuvs kommun 2014, plan Sammanfattning Ekonomichef Anders Kronfelt redogjorde för arbetet med budget 2014 och plan Föreligger förslag till budget 2014, plan från majoriteten respektive Moderaterna. Beslutsunderlag Majoritetens förslag till budget 2014, plan Moderaternas förslag till budget 2014, Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar att beslut om budget för Bjuvs kommun ska skjutas upp till efter beslut om förändrat skatteutjämningssystem är taget i riksdagen. Proposition Ordförande ställer proposition på om ärendet ska skjutas upp eller avgöras idag, och finner att ärendet ska avgöras idag. Reservation Ninnie Lindell (M) reseverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförsvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att - godkänna mål för god ekonomisk hushållning - anta kommunens övergripande verksamhetsmål - fastställa skattesatsen till 20,89 (oförändrad) - godkänna driftbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag till skattefinansiering och resultatkrav för respektive nämnd och verksamhet - fastställa resultatet i 2013 års driftbudget till totalt tkr varav tkr i den skattefinansierade delen - med hänsyn till förlusterna under år fastställa resultatkravet i den avgiftsfinansierade delen (va-verksamheten) till tkr år godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - godkänna investeringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera investeringsprojekt upp till tkr

15 15 - godkänna ny upplåning under 2014 om högst 15 miljoner kronor om detta av likviditetsskäl skulle bli nödvändigt - fastställa internräntan för år 2013 till 3,3 % (oförändrad) - bevilja kostenheten att höja de interna måltidspriserna med maximalt 0,5 % med hänsyn till ökade kapitalkostnader som en följd av investeringar - städenhetens interna priser är oförändrade jämfört med nämnder och styrelse senast den 31 december ska fastställa internbudget - uppdra åt ekonomichefen att, vid behov, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till reviderade budgetramar som en följd av att internhyrorna revideras - uppdra åt barn- och utbildningschefen och den tekniske chefen att utreda det framtida behovet av skollokaler i Bjuvs kommun och särskilt beskriva olika alternativ för Brogårdaskolan - konkurrensutsättningen i kommundel Ekeby utvärderas på ett sådant sätt att det är fullt jämförbart med den verksamhet som sker i egen regi. - LOV, lagen om valfrihetssystem, införs under 2014 (omfattning utreds), gärna i samverkan med närliggande kommuner - ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till att under planperioden uppföra ett attraktivt trygghetsboende i samverkan med externa eller interna aktörer - ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att till BUN ta fram ett förslag till projektplan för digitalisering av undervisningen i skolan - ge kommunchefen i uppdrag att se till att öppna nätverk (wi-fi) på olika publika platser i kommunen införs. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att - godkänna mål för god ekonomisk hushållning - anta kommunens övergripande verksamhetsmål - fastställa skattesatsen till 20,89 (oförändrad) - godkänna driftbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag till skattefinansiering och resultatkrav för respektive nämnd och verksamhet - fastställa resultatet i 2013 års driftbudget till totalt tkr varav tkr i den skattefinansierade delen - med hänsyn till förlusterna under år fastställa resultatkravet i den avgiftsfinansierade delen (va-verksamheten) till tkr år godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - godkänna investeringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera investeringsprojekt upp till tkr

16 16 - godkänna ny upplåning under 2014 om högst 15 miljoner kronor om detta av likviditetsskäl skulle bli nödvändigt - fastställa internräntan för år 2013 till 3,3 % (oförändrad) - bevilja kostenheten att höja de interna måltidspriserna med maximalt 0,5 % med hänsyn till ökade kapitalkostnader som en följd av investeringar - städenhetens interna priser är oförändrade jämfört med nämnder och styrelse senast den 31 december ska fastställa internbudget - uppdra åt ekonomichefen att, vid behov, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till reviderade budgetramar som en följd av att internhyrorna revideras - uppdra åt barn- och utbildningschefen och den tekniske chefen att utreda det framtida behovet av skollokaler i Bjuvs kommun och särskilt beskriva olika alternativ för Brogårdaskolan - konkurrensutsättningen i kommundel Ekeby utvärderas på ett sådant sätt att det är fullt jämförbart med den verksamhet som sker i egen regi. - LOV, lagen om valfrihetssystem, införs under 2014 (omfattning utreds), gärna i samverkan med närliggande kommuner - ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till att under planperioden uppföra ett attraktivt trygghetsboende i samverkan med externa eller interna aktörer - ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att till BUN ta fram ett förslag till projektplan för digitalisering av undervisningen i skolan - ge kommunchefen i uppdrag att se till att öppna nätverk (wi-fi) på olika publika platser i kommunen införs. Reservation Ninnie Lindell (M) reseverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 181 Yrkande Urban Berglund (KD), Christer Landin (S), Marie Hammar (C), Sven-Ingvar Blixt (FP) och Bert Roos (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ninnie Lindell (M) och Sven Yngve Persson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Marie Hammar (C) yrkar att det ska finnas möjlighet att under hösten 2014 ta i anspråk en del av de kkr som budgerats 2015 för inventarier till nytt bibliotek. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Moderaternas förslag, och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

17 17 Reservation Ninnie Lindell (M) och Sven Yngve Persson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Marie Hammars (C) yrkande att det ska finnas möjlighet att under hösten 2014 ta i anspråk en del av de kkr som budgerats 2015 för inventarier till nytt bibliotek, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Hammars (C) yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att - godkänna mål för god ekonomisk hushållning - anta kommunens övergripande verksamhetsmål - fastställa skattesatsen till 20,89 (oförändrad) - godkänna driftbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag till skattefinansiering och resultatkrav för respektive nämnd och verksamhet - fastställa resultatet i 2014 års driftbudget till totalt tkr varav tkr i den skattefinansierade delen - med hänsyn till förlusterna under år fastställa resultatkravet i den avgiftsfinansierade delen (va-verksamheten) till tkr år godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - godkänna investeringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera investeringsprojekt upp till tkr - godkänna ny upplåning under 2014 om högst 15 miljoner kronor om detta av likviditetsskäl skulle bli nödvändigt - fastställa internräntan för år 2014 till 3,3 % (oförändrad) - bevilja kostenheten att höja de interna måltidspriserna med maximalt 0,5 % med hänsyn till ökade kapitalkostnader som en följd av investeringar - städenhetens interna priser är oförändrade jämfört med nämnder och styrelse senast den 31 december ska fastställa internbudget - uppdra åt ekonomichefen att, vid behov, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till reviderade budgetramar som en följd av att internhyrorna revideras - uppdra åt barn- och utbildningschefen och den tekniske chefen att utreda det framtida behovet av skollokaler i Bjuvs kommun och särskilt beskriva olika alternativ för Brogårdaskolan - konkurrensutsättningen i kommundel Ekeby utvärderas på ett sådant sätt att det är fullt jämförbart med den verksamhet som sker i egen regi. - LOV, lagen om valfrihetssystem, införs under 2014 (omfattning utreds), gärna i samverkan med närliggande kommuner

18 18 - ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till att under planperioden uppföra ett attraktivt trygghetsboende i samverkan med externa eller interna aktörer - ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att till BUN ta fram ett förslag till projektplan för digitalisering av undervisningen i skolan - ge kommunchefen i uppdrag att se till att öppna nätverk (wi-fi) på olika publika platser i kommunen införs - det ska finnas möjlighet att under hösten 2014 ta i anspråk en del av de kkr som budgerats 2015 för inventarier till nytt bibliotek. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 89 Revidering och komplettering Vid sammanträdet kompletteras kommunstyrelsens budgetförslag med handling 3.4. Finansiell analys. I handlingen ska meningen De väntas under 2012 ändras till De väntas under 2013 På sidan 19 i kommunstyrelsens budgetförslag ska följa revidering göras: Med i beräkningen finns också borgensavgift och utdelning från Bjuvsbostäder AB. Meningen ändras till: Med i beräkningen finns också förmedlingsavgift och utdelning från Bjuvsbostäder AB. I kommunstyrelsens budgetförslag ska meningen - nämnder och styrelse senast den 31 december ska fastställa internbudget kompletteras så att meningen lyder: - nämnder och styrelse senast den 31 december2013 ska fastställa internbudget. Yrkande Stefan Svalö (S), Urban Berglund (KD), Marie Hammar (C), Bo Blixt (S), Fredrik Andersson (FP) och Arvo Hellman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ninnie Lindell (M) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Moderaternas förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

19 19 s beslut beslutar att - godkänna mål för god ekonomisk hushållning - anta kommunens övergripande verksamhetsmål - fastställa skattesatsen till 20,89 (oförändrad) - godkänna driftbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag till skattefinansiering och resultatkrav för respektive nämnd och verksamhet - fastställa resultatet i 2014 års driftbudget till totalt tkr varav tkr i den skattefinansierade delen - med hänsyn till förlusterna under år fastställa resultatkravet i den avgiftsfinansierade delen (va-verksamheten) till tkr år godkänna resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - godkänna investeringsbudget för år 2014 och plan för i enlighet med föreliggande förslag - kommunstyrelsen bemyndigas omdisponera investeringsprojekt upp till tkr - godkänna ny upplåning under 2014 om högst 15 miljoner kronor om detta av likviditetsskäl skulle bli nödvändigt - fastställa internräntan för år 2014 till 3,3 % (oförändrad) - bevilja kostenheten att höja de interna måltidspriserna med maximalt 0,5 % med hänsyn till ökade kapitalkostnader som en följd av investeringar - städenhetens interna priser är oförändrade jämfört med nämnder och styrelse senast den 31 december 2013 ska fastställa internbudget - uppdra åt ekonomichefen att, vid behov, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till reviderade budgetramar som en följd av att internhyrorna revideras - uppdra åt barn- och utbildningschefen och den tekniske chefen att utreda det framtida behovet av skollokaler i Bjuvs kommun och särskilt beskriva olika alternativ för Brogårdaskolan - konkurrensutsättningen i kommundel Ekeby utvärderas på ett sådant sätt att det är fullt jämförbart med den verksamhet som sker i egen regi. - LOV, lagen om valfrihetssystem, införs under 2014 (omfattning utreds), gärna i samverkan med närliggande kommuner - ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till att under planperioden uppföra ett attraktivt trygghetsboende i samverkan med externa eller interna aktörer - ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att till BUN ta fram ett förslag till projektplan för digitalisering av undervisningen i skolan - ge kommunchefen i uppdrag att se till att öppna nätverk (wi-fi) på olika publika platser i kommunen införs - det ska finnas möjlighet att under hösten 2014 ta i anspråk en del av de kkr som budgerats 2015 för inventarier till nytt bibliotek.

20 20 Reservation Ninnie Lindell (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Lisbeth Madsen (M), Jörgen Johnsson (M), Zofia Svensson (M), Gun Törnkvist (M) och Bea Lund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Fullmäktiges tack beslutar att till protokollet föra ett stort tack till all personal som deltagit i budgetarbetet.

21 21 Kf 93 Ks Avsägelse från Ingrid Mattiasson (S) som borgerlig vigselförrättare Sammanfattning Ingrid Mattiasson (S) har den 10 oktober 2013 inkommit med skriftlig begäran om entledigande från sitt uppdrag som borgerlig vigselförrättare. s beslut beslutar att bifalla Ingrid Mattiassons (S) begäran om entledigande och tillför till protokollet ett tack för hennes insatser i Bjuvs kommun.

22 22 Kf 94 Ks Avsägelse från Fredrik Johansson (KD) som ersättare i Söderåsens miljöförbund Sammanfattning Fredrik Johansson (KD) har den 31 oktober 2013 inkommit med skriftlig begäran om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Söderåsens miljöförbund. s beslut beslutar att bifalla Fredrik Johansson (KD) begäran om entledigande.

23 23 Kf 95 Ks Fyllnadsval av ersättare i Söderåsens miljöförbund efter Fredrik Johansson (KD) Sammanfattning Fyllnadsval av ersättare i Söderåsens miljöförbund (KD). s beslut beslutar att som ny ersättare i Söderåsens miljöförbund välja Maria Berglund (KD).

24 24 Kf 96 Ks /Sed Ändrad datum för fullmäktiges sammanträde i december Sammanfattning Föreligger förslag att flytta fullmäktiges sammanträde i december från 19 december till 12 december. s beslut beslutar att flytta fullmäktiges sammanträde i december från 19 december till 12 december.

25 25 Kf 97 Anmälningar a) Ks Sammanträdeslista för Bjuvs kommun b) Ks Kommunstyrelsen 92: Ärendebalanslista för beslut i kommunfullmäktige c) Ks Kultur- och fritidsnämnden 66: Granskning av kultur- och fritidsnämndens hantering av föreningsbidrag. d) Ks Kultur- och fritidsnämnden 67: Granskningav kultur- och fritidsnämndens hantering av konst. s beslut Anmälningarna godkännes och lägges till handlingarna.

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(19) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(19) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(15) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.50 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S), jäv 102 Christer Landin (S) Sven-Ingvar Blixt (FP) Bertil Olsson (M), 92-97, 101, 103, går 11.

Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S), jäv 102 Christer Landin (S) Sven-Ingvar Blixt (FP) Bertil Olsson (M), 92-97, 101, 103, går 11. 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-12.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Anders Månsson (S), jäv 102 Christer Landin (S)

Läs mer

Administrativa avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning

Administrativa avdelningen, kommunstyrelsens förvaltning 1(18) Plats och tid Varagårdsskolans aula Bjuv, torsdagen den 31 mars 2016 kl 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M) 1 (7) Plats och tid Varagårdssskolans aula, torsdagen den 26 maj 2016 kl 18:00-18:10 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen 1(36) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 28 april 2016 kl 19:00-21:45 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild bilaga

Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild bilaga 1(20) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter 26 ledamöter eller tjänstgörande ersättare, vid del av 54: 17 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt särskild

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Kommunkansliet 2014-02-17 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-02-17 kl 15.00 1(13) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-9.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, 14-17 Anders Månsson (S), ordf 11-13 Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.30 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Carina Järold-Mattsson,

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (L), för Alf Nilsson (S) Lars Karlsson (S) Kenneth Bolinder (S) Walter Steffert (S) Bo Hallqvist (S) Jenny Hjälte (V)

Sven-Ingvar Blixt (L), för Alf Nilsson (S) Lars Karlsson (S) Kenneth Bolinder (S) Walter Steffert (S) Bo Hallqvist (S) Jenny Hjälte (V) 1 (26) Plats och tid Gruesalen Bjuv, onsdagen den 12 oktober 2016 kl 09:00-11:00 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Ninnie Lindell (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande 1 (21) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 27 april 2016 kl 09:00-11:05 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande, jäv 61, 65 Christer Landin (S), vice ordförande, jäv 63, ordförande 61,

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (7) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 21 september 2016 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), Ordförande Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del av 58 Lars Karlsson (S), jäv del av 58

Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del av 58 Lars Karlsson (S), jäv del av 58 1(20) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-11.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf, jäv 58 Christer Landin (S), jäv del av 58 Alf Nilsson (S) Bert Roos (S), jäv del

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-05-25 kl 13.30-15.40 1(12) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S)

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstegörande ersättare AME 13.30 15.00 Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (15) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 25 januari 2017 kl 09:00-12:00 Beslutande Christer Landin (S), ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Martin Fridehjelm (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunalkontoret, kl 15.00

Kommunalkontoret, kl 15.00 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Kommunkansliet, 2015-04-13 kl 10.00

Kommunkansliet, 2015-04-13 kl 10.00 1(30) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Niklas

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare 1 (8) Plats och tid Ekeby fritidsgård, onsdagen den 11 maj 2016 kl 18:30 20:55 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Bernt Drube (SD) Inga Bakken

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm

2015-04-01, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm 1 Plats och tid, kl 13.30-15.10 i Skeneholmssalen, Storgatan 24, Billesholm ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning, administrativa avdelningen 1(30) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 24 november 2016 kl 19:00-21:35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Thomas Fasth (SD) 1 (14) Plats och tid Blosset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00-15:00 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (17) Plats och tid Gruesalen Bjuv, onsdagen den 5 oktober 2016 kl 09:00-10:45 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning

Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning 1(24) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 26 oktober 2017 kl 19:00-19:40 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-11-13. Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 1(13) Plats och tid Sal 105 i Ale kulturrum, kl 9.00 12.20 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande Monica Samuelsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(9) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.00 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45

Sida 1(16) PROTOKOLL 2015-11-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-11-04 kl 09.00-11.45 1(16) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer