VÄLKOMNA! Tomas Fagergren Martin Borgström. I samarbete med: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA! Tomas Fagergren Martin Borgström. I samarbete med: 1"

Transkript

1 VÄLKOMNA! Tomas Fagergren Martin Borgström 1

2 Dagsprogram TF: Utförandekontroll i byggprocessen / standarder och brandtekniska klasser / installationssystem och brandskydd Kaffepaus MB: Brand / brandflöde och tryck i brandrum Paus / Bensträckare MB: brandgasspridning mellan brandceller via ventilationssystem LUNCH TF: Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem Paus / Bensträckare TF: Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem Kaffepaus MB: Styrning / detektering / rökdetektering / strömförsörjning / elrum TF: Fläktrum Paus / Bensträckare TF: Schakt för installationer / genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel / trapphus / hisschakt och hissmaskineri 2

3 Historik 3

4 Installationsbrandskydd

5 Installationsbrandskydd Med denna nya handbok vill vi förnya, bredda och förändra budskapet, jämfört med Brandskyddsteknik för ventilationssystem från

6 Installationsbrandskydd Förnyelsen innebär: Redovisning av de senaste årens forskningsarbete Introduktion av nyutvecklade beräkningsmetoder för bestämning av brandflöde, brandtid och brandtemperatur Introduktion av nyutvecklade metoder för beräkning av spridning av kolmonoxid Redovisning av beräkning av sikt vid sotspridning mellan brandceller 6

7 Installationsbrandskydd Breddningen innebär: En installationsanpassad översyn över lagar, föreskrifter och normer Brandskyddsteknik ventilationssystem, fördjupad och förnyad Brandskyddsteknik rörinstallationssystem Brandskyddsteknik el- och telesystem Brandskyddsteknik styr- och övervakningssystem 7

8 Installationsbrandskydd Förändringen innebär: Mer konkret problemhantering med förslag till olika brandskyddslösningar Hänvisning till olika Europastandarder 8

9 Installationsbrandskydd Hur löser man genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar (EI) Hur löser man genomföringar i brandavskiljande byggnadsdelar (E) Hur löser man elkablar genom bjälklag EI 60 Hur löser man strömförsörjning till hissar Hur löser man spridningsskydd i FT-system Hur uppstår tryck i brandrum Hur kan skyddsavstånd tillämpas 9

10 Installationsbrandskydd Hur löser man ventilationsschakt Hur löser man rörschakt Hur löser man installationsschakt (blandschakt) Hur skyddas genomföring med plaströr Hur löser man fläktrum Hur löser man säkrad, brandskyddad strömförsörjning Hur löser man elrum och undercentraler Hur löser man trapphus Hur löser man hissar/hisschakt 10

11 Innehåll i handbok Totalt 28 kapitel 1. Introduktion 2. Lagar 3. Föreskrifter och allmänna råd 4. Anvisningar. förr och nu 5. Brandskyddsdokumentation enl. BBR 6. Utförandekontroll i byggprocessen 7. Drift- och underhåll i förvaltningsskedet 8. Systematiskt brandskyddsarbete - SBA 11

12 Innehåll i handbok 9. Utrymning 10. Standarder och brandtekniska klasser 11. Brand 12. Brandflöde och tryck i brandrum 13. Brandgasventilation 14. Brandsläckning 15. Installationssystem och brandskydd 16. Elrum och undercentral 17. Fläktrum 12

13 Innehåll i handbok 18. Schakt för installationer 19. Brand- och brandgasspridning mellan brandceller 20. Imkanal 21. Genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel 22. Upphängningsanordningar 23. Kanaler på vind och takgenomföringar 24. Brandgasspridning mellan brandceller ventilationssystem 25. Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem 13

14 Innehåll i handbok 26. Brandskyddsspjäll 27. Trapphus 28. Hisschakt och hissmaskineri 14

15 Utförandekontroll i byggprocessen Detta kapitel anknyter till kontrollplan för byggskedet. Kontrollplan för förvaltningsskedet behandlas i kap 7 Drift och underhåll i förvaltningsskedet En fyllig information om byggprocessens olika delar och om byggherrens kontrollplan finns i Brandskydd i byggprocessen, Svenska Brandskyddsföreningen, 2003 En beskrivning av brandskyddsteknisk projektering återfinns i de inledande kapitlen i Brandskyddshandboken,

16 Utförandekontroll i byggprocessen I handboken använda BBR:s begrepp brandskyddsdokumentation oavsett i vilken fas av färdigställande som dokumentet föreligger Brandskyddsdokumentationen kan betraktas som en beskrivning för det blivande objektets brandskydd eller det färdiga objektets brandskydd - relationshandling Dokumentet utgör inte ett kalkylerbart underlag utan dokumentets föreskrifter är avsedda att implementeras i andra projektörers handlingar, t.ex. bygghandlingar A, K, V och E 16

17 Utförandekontroll i byggprocessen Dokumentkontroll egenkontroll Brandskyddsdokumentationen skall skrivas så att den kan stämmas av mot projekteringsunderlaget. Att krav enligt lagar och föreskrifter och övriga med beställaren överenskomna krav uppfylls, är ett villkor för att dokumentationen skall kunna fastställas som underlag för andra projektörer Brandsakkunnig, som upprättat brandskyddsdokumentationen, utför en verifiering i form av ett kontrolldokument en egenkontroll. Detta är i sin tur ett dokument som utgör en del av ett kvalitetsledningssystem 17

18 Utförandekontroll i byggprocessen Implementeringskontroll projekteringsfas Det är ofta ett stort antal projektörer involverade i en byggprocess under projekteringsperioden från avlämnat brandskyddsdokument till färdiga bygghandlingar (förfrågningsunderlag) Under den perioden är det stor risk att krav och idéer i brandskyddsdokumentet tappas bort på vägen av olika skäl Ett i kvalitetsledningssystem välkänt begrepp är konstruktionsgenomgångar som här kan kallas projekteringsgenomgångar - protokollförs 18

19 Utförandekontroll i byggprocessen Ett annat sätt att följa upp implementeringen kan vara något av följande alternativ: Sidoprojektör avlämnar en kvittens att man tagit del av och förstått brandskyddsdokumentationens föreskrifter och krav Sidoprojektör upprättar ett kvalitetsdokument t.ex. egenkontrollplan med förklaring att föreskrifter och krav enligt brandskyddsdokumentationen för respektive projektör i tillämpliga delar är inarbetade i bygghandlingar 19

20 Utförandekontroll i byggprocessen Utförandekontroll byggfas För byggfasen har byggherren upprättat en kontrollplan, enligt vilken utförandet skall intygas överensstämma med förutsättningarna Utgångspunkten är att kontrollen i ett byggprojekt i första hand skall utföras genom byggherrens egen försorg Utförandekontrollen är den viktigaste punkten i kontrollplanen. Kontrollen utförs i regel som dokumenterad egenkontroll hos respektive entreprenör 20

21 Utförandekontroll i byggprocessen I byggherrens kontrollplan bör t.ex. följande punkter för utförandekontroll anges i tillämpliga delar Fri öppningsbredd i utrymningsvägar Utrymningslarm, db(a) Talat meddelande, hörbarhet Nödbelysning belysningsstyrka Vägledande markeringar Tryckavlastning hisschakt Brandgasventilation trapphus Andra system för brandgasventilation Samordnad funktionsprovning 21

22 Utförandekontroll i byggprocessen Genomföringar i brandcellsgränser brandskydd och tätning Brandisolering ventilationskanaler Brandskydd kablar Brandskydd bärande konstruktioner Anordningar för brandsläckning Brandteknisk klass ytskikt Anläggarintyg automatiskt brandlarm Anläggarintyg automatisk vattensprinkleranläggning 22

23 Utförandekontroll i byggprocessen Dokumenterad egenkontroll Egenkontroll skall dokumenteras och vid behov kompletteras med separata intyg på installationer, produkter och utförande, t.ex. olika slag av anläggarintyg. Kvalitetsansvarig bör sammanställa detta i sin dokumentation 23

24 Utförandekontroll i byggprocessen Normerande förbesiktning För vissa kontrollmoment kan det vara lämpligt att sakkunnig brand utför s.k. normerande förbesiktning. Det är lämpligt för moment med stor upprepningseffekt eller moment som senare kommer att hänföras till ej besiktningsbara (dolda). Avsikten är att man förbesiktigar ett visst utförande t.ex. tätning av installationsgenomföring eller schakt varefter entreprenören åläggs ansvar för att alla följande, likartade lösningar utförs på samma sätt 24

25 Utförandekontroll i byggprocessen Driftkontroll, BBR 2:52 Byggnader eller delar av dem bör inte tas i bruk innan ventilationssystem och brandskyddstekniska installationer är i driftklart skick Funktionen är ofta resultatet av olika delentreprenader avsedda att komplettera varandra till en fungerande enhet. Med samordnat funktionsprov avses att samköra byggnad och dess olika (kompletterande) installationer Inom området brandskydd bör sakkunnig brand med separat intyg (sakkunnigintyg) styrka att utförandet överensstämmer med brandskyddsdokumentationen. Kvalitetsansvarig övervakar att kontrollplanen uppfylls 25

26 Utförandekontroll i byggprocessen Sakkunnigintyg Innan nämnden utfärdar slutbevis brukar i regel begäras att det finns ett sakkunnigintyg att byggnadens (projektets) brandskydd uppfyller förutsättningar och föreskrifter enligt brandskyddsdokumentation. 26

27 Standarder och brandtekniska klasser Olika typer av standarder 1. Produktstandard, alt. ETAG (ETA Guideline inte en standard men en vägledning som redovisar en produkts karakteristiska egenskaper och krav på produkten) 2. Klassificeringsstandard 3. Provningsstandard 4. Standard för utvidgad användning/bedömning (extended application) 5. Beräkningsstandard (Eurocode) 6. Stödstandard, konditionering etc. 27

28 Standarder och brandtekniska klasser Exempel på SS-EN standarder inom konstruktion/brandmotstånd 1363 Provning brandmotstånd allmänt icke bärande konstruktioner bärande konstruktioner installationer dörrar och luckor Bidrag till brandmotstånd brandisolering 1187 Taktäckning Klassificering Tändskyddande beklädnad 28

29 Standarder och brandtekniska klasser I BBR 5:2 anges bland annat att metoder för verifiering av brandtekniska egenskaper i olika klasser finns i Boverkets Riktlinjer för typgodkännande Brandskydd 1993:2, utgåva 2 (1995). Publikationen har, som framgår av dateringen, många år på nacken men åberopas fortfarande i BBR. Vissa delar kan ha ersatts av nya standarder eller tillämpning med modernare teknik. Den tekniska utvärderingen och beslut om frivilligt typgodkännande handläggs av certifierade ackrediteringsorgan. SITAC, som är ett dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, är ett sådant certifieringsorgan. 29

30 Standarder och brandtekniska klasser Vidare anges i BBR 5:2 att metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna SS-EN del 1-5 SS-EN del 1 behandlas klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan. Standarden används för klassificering av material, beklädnader och ytskikt. SS-EN del 2 behandlas klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem. SS-EN 13501del 3 behandlar klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem, klassificering av kanaler och spjäll. I denna standard anges bland annat kriterier för ventilationskanaler provade för både in- och utvändig brand. 30

31 Standarder och brandtekniska klasser SS-EN del 4 behandlar klassificering baserad på data från provning av brandmotstånd hos komponenter i system för rökkontroll. Exempelvis flerfunktionsspjäll, kanaler samt fläktar för mekanisk brandgasventilation och brandgasventilatorer för termisk brandgasventilation. SS-EN del 5 behandlas klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter utvändig brandpåverkan för tak. 31

32 Standarder och brandtekniska klasser Provningsstandard SS-EN :1999 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader ventilationskanaler SS-EN :1999 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader brandspjäll SS-EN :2004 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader tätning av genomföringar SS-EN :2006 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader linjära tätningar SS-EN :2003 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader kanaler och schakt för installationer 32

33 Standarder och brandtekniska klasser SS-EN :2005 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader installationsgolv och hålbjälklag SS-EN :2004 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader transportband och deras avskiljningar SS-EN :2005 gäller som svensk standard och behandlar provning av brandmotstånd för installationer i byggnader kanaler för evakuering av brandgaser Dessa standarder, serien 1366-, är provningsstandarder som sammanhänger med klassificeringsstandard 33

34 Standarder och brandtekniska klasser Klassbeteckningar enligt BBR 5:221 anknyter till klassificeringsstandarden SS-EN och till Riktlinjer för typgodkännande brandskydd. För byggnadsdelar används, beroende på funktionen, följande klassbeteckningar: R bärförmåga RE bärförmåga och integritet (täthet) REI bärförmåga, integritet och isolering E integritet EI integritet och isolering EI 2 integritet och isolering för branddörrar E W integritet och begränsad strålning 34

35 Standarder och brandtekniska klasser Klasserna kan också kombineras med tilläggsbeteckning: M för mekanisk påverkan C för dörrar med automatisk stängningsanordning i någon av klasserna C1- C5 S a brandgastäthet för branddörrar, kall brandgas S m brandgastäthet för branddörrar, varm brandgas 35

36 Standarder och brandtekniska klasser Klassbeteckningar enligt BBR 5:221 anknyter till klassificeringsstandarden SS-EN För material, beklädnad och ytskikt finns euroklasserna A1 och A2 (obrännbara material) och klasserna B, C, D, E (brännbara material). Klasserna A2-D skall ha tilläggsbeteckningar som klassificerar dels mängden brandgaser som materialet får avge (s1, s2 eller s3), dels i vilken omfattning brinnande droppar eller partiklar får avges från materialet (d0, d1 eller d2). s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser s2 byggnadsdelen får avge begränsad mängd med brandgaser s3 inget krav på begränsad produktion av brandgaser d0 brinnande droppar eller partiklar får ej avges från byggnadsdelen d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar 36

37 Standarder och brandtekniska klasser A1 (obrännbart) är högsta klass och avger varken brandgaser eller brinnande droppar/partiklar. Som obrännbart klassas också A2-s1,d0. Klass E är det lägsta kravet och kan bara kombineras med d2. Fristående E innebär att ett visst droppkrav är uppfyllt. Ytskikt gäller t.ex.: B-s1,d0 motsvarar tidigare klass I C-s2,d0 motsvarar tidigare klass II D-s2,d0 motsvarar tidigare klass III 37

38 Standarder och brandtekniska klasser Klassificerade elkablar SP i Borås erhöll år 2002 EU:s uppdrag att ta fram ett klassifikationssystem för kablars brandegenskaper. EU-kommissionen tänker sig ett klassifikationssystem för kabelns egna brandegenskaper och ett annat för kabelns funktion vid brand. 38

39 Standarder och brandtekniska klasser Gränsvärdena för varje brandklass baseras på maximal värmeeffekt, flamspridning, rökproduktion och förekomst av brinnande droppar. I tillägg till detta kan på frivillig basis rökgasernas surhetsgrad deklareras, vilket medger att man kan urskilja halogenfria alternativ. Det blir sju klasser: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca och Fca. Klassen Aca avser obrännbara produkter, t.ex. kablar som har keramisk isolering. B1ca utgör toppklass av de brännbara produkterna. B2ca och Cca motsvarar produkter med viss brandspridning. Dca motsvarar brandegenskaper som vanligt trä och Eca utgörs av produkter som är svårantändliga för en liten låga, typ cigarettändare. Fca betyder att man inte har bestämt brandegenskaperna. 39

40 Standarder och brandtekniska klasser Fortsättningen får visa om tillämpningen i de olika ländernas byggregler också blir densamma. I nuläget är nog materialkrav på ytskikt kablar generellt sett lägre än på ytskikt, tak, väggar och golv. 40

41 Standarder och brandtekniska klasser Klassificerad rörisolering Kriterierna för rörisoleringsklasser är snarlika kriterierna för ytskikt B- s1,d0 (klass I), C-s2,d0 (klass II) och D-s2,d0 (klass III). I en rådstext till BBR 5:511 gör man åtskillnad mellan rörinstallationer som täcker en större yta och rörinstallationer som täcker en mindre yta. I det första fallet bör rörisolering uppfylla samma ytskiktskrav som tak eller vägg där rörinstallationer är monterade. 41

42 Installationssystem och brandskydd Avsikten är inte i första hand att tekniskt beskriva system och funktionssätt. I stället vill handboken fokusera på brandskyddsfrågor med anknytning till olika installationssystem 42

43 Installationssystem och brandskydd I BBR avsnitt 5:511 hämtas de grundläggande förutsättningarna för val av material. Material i byggnadsdelar och fast inredning skall ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelarna på ett sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning och inte medverkar till snabb brandspridning inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet inte deformeras vid ringa brandpåverkan inte faller ned eller på annat sätt inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar 43

44 Installationssystem och brandskydd Brandcellsskiljande genomföringar För alla installationssystem finns den gemensamma nämnaren att brand och brandgaser kan spridas mellan brandceller via genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar 44

45 Installationssystem och brandskydd Rörinstallationer Värme Tappvatten, kallt och varmt Avlopp, spillvatten och dagvatten Kyla Tryckluft (ventilation) Centraldammsugare (ventilation) Rökkanal Avgaskanal 45

46 Installationssystem och brandskydd BBR 5:41:..värmeinstallationer..rök- och avgaskanaler skall anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får inte överstiga 85 C. 46

47 Installationssystem och brandskydd Den sammantagna installationen skall uppfylla krav enligt BBR 5:4, Skydd mot uppkomst av brand, BBR 5:5, Skydd mot brandspridning inom brandcell och BBR 5:6, Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 47

48 Installationssystem och brandskydd Ventilationssystem Materialföreskrift enligt BBR 5:651 är att luftbehandlingsinstallationer bör utföras av obrännbart material. Det är dock en allmänt vedertagen praxis att ventilationssystem utförs av obrännbart material Om annat material väljs måste med beräkningar eller på annat sätt styrkas att allmänna krav på brandsäkerhet enligt BBR uppfylls. 48

49 Installationssystem och brandskydd Vad som kan anses som försumbart finns inte kvantifierat utan kan variera från fall till fall. Enligt PBL är det byggherren som skall bestyrka att funktions krav uppfylls. I förekommande fall innebär detta att med beräkningar visa om materialets bidrag till brand spridning är att anse som försumbart eller inte. Tabell a i BBR 5:651 kan tjäna som vägledning. 49

50 Installationssystem och brandskydd Elinstallationer Denna handbok syftar till att hantera brandskyddsfrågor kring strömförsörjningsförmåga och utformning av kabelgenomföringar och installationskomponenter för el- och teleinstallationer För hissar anges i en rådstext till BBR 5:676 att elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte går automatiskt till närmsta stannplan, bör förläggas avskilda i brandteknisk klass EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet. 50

51 Installationssystem och brandskydd Brännbarhet kabelisolering Olika slag av isolermaterial har varierande förmåga att underhålla brand. Enligt EBR (Swedenergy) kan man göra följande grova indelning. Mycket brännbara Polyeten (PE) Tvärbunden polyeten (PEX) Naturgummi Styrenbutadiengummi Uretangummi Oljeimpregnerat papper Brännbara Etengummi Propengummi Silikongummi Mindre brännbara PVC Kloroprengummi Hypalon 51

52 Installationssystem och brandskydd Funktionsskydd av kabel I sådana fall där säkrad strömförsörjning är föreskriven brukar tidsperioden anges till samma som brandmotståndstiden för objektets/byggnadens brandcellsskiljande byggnadsdelar, t.ex. 60 minuter motsvarande byggnad i brandteknisk klass Br1, om inte annat anges i BBR. 52

53 Installationssystem och brandskydd Förebyggande åtgärder för att säkra strömförsörjning kan vara Kablar förläggs i brandskyddat läge eller förses med brandskyddande inklädnad Kablar förläggs i annan brandcell än den de är avsedda att betjäna Kabelstege skyddas med brandskyddsbarriär av rutmönstrad glasfiber belagd med elastisk beläggning som expanderar vid temperaturpåverkan, t.ex. typ Hapuflam Kablar utförs med skyddsmålning, t.ex. Flamro brandskyddsfärg för elkablar Kablar, som samverkar, förläggs i olika brandceller genom längdsektionering med syfte att nå ostörd drift. Längdsektionering kan kombineras med tvärsektionering för att förhindra brandspridning längs kabelsträckningen 53

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB Målsättning Minska antalet fel under byggtid Minska kostnader för åtgärdande av fel Bättre möjlighet att hålla

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare:

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: BFS 2008:xx BBR 1x 5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Metoder för verifiering av gemensamma europeiska brandklasser finns i klassifikationsstandarderna

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

25) Detektering. I samarbete med: 1

25) Detektering. I samarbete med: 1 25) Detektering Detektering måste ske snabbt, viktigt med rätt antal detektorer och placering av dessa. Ju längre tid för aktivering desto större risk för brandgasspridning. Underhåll viktigt 1 25) Detektering

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

BIV, lokalgruppsträff Östergötland. Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21

BIV, lokalgruppsträff Östergötland. Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21 BIV, lokalgruppsträff Östergötland Utförandekontroll brandskydd Nils Olsson, Bengt Dahlgren Brand & Risk 2015-09-21 1 Utförandekontroll brandskydd VARFÖR? PBL (Plan- och bygglagen) 10 kap. Genomförande

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Brandskydd för installationer

Brandskydd för installationer VVS Energi & Miljö Styr-& Övervakning Brand-& Risk Teknisk Förvaltning Brandskydd för installationer Per-Anders Marberg Bengt Dahlgren Brand & Risk FSB Tylösand 2013-05-30 Målsättning/innehåll Det ni behöver

Läs mer

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1

Temadag - ventilationsbrandskydd. I samarbete med: 1 1 Temadag - ventilationsbrandskydd 1 1 Funktionskravet förutsätter att skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller via ventilationssystem blir tillfredsställande, vilket innebär ett mål att människor

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag Medborgarhuset Brahegatan 11 Upprättad: 2014 06 02 Reviderad: 2(9) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation 4 1.1 Brandskyddsbeskrivning 4 1.2 Regelverk 4

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson.

Gränsdragningslista. Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare. Organisationsnummer. Besöksadress. Utdelningsadress. Ägarens kontaktperson. Gränsdragningslista Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare Organisationsnummer Besöksadress Utdelningsadress ns kontaktperson Namn Telefonnr Företagsnamn: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning www.firetech.se Centralskolan Övertorneå Kommun Övertorneå Tillbyggnad hiss Brandskyddsbeskrivning Status Preliminär Utgåva 1 Datum 2015-03-27 Uppdragsbeteckning 1598,011 Handlingsbeteckning FT3-01 Skapad

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE, ETAPP 1, HUS B TOM HUS E 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS B, C, D 2012\BD\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Luleå 2011-10-17 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd

Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd utredning Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1993:57) Boverket Byggregler, BBR avsnitt 5-brandskydd BBR 5:1 Redaktionell ändring där ett eller ersatt och för att förtydliga

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv

Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv DALOC INGEMAR OLOFSSON Brandseminarium 12-09-27 BBR 19 ur dörrindustrin perspektiv 2012-09-27 2004-04-26 ÖVERGÅNG TILL CE-MÄRKNING Branddörrar Dörrar väntar (fortfarande) på övergången till Europasystemet

Läs mer

Brandskydd i bostäder

Brandskydd i bostäder Brandskydd i bostäder Vad kan gå fel? Vad ska vi uppmärksamma? 2014-05-22 Daniel Olsson & Sofie Bergström Luleå räddningstjänst Innehåll Brand i bostäder Lagstiftning Byggprocessen Brandskyddsdokumentation

Läs mer

Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032

Certifiering av byggprodukter Brandspjäll. Certifieringsregel 032 Certifiering av byggprodukter Brandspjäll Certifieringsregel 032 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 0 Förord 1 1 Omfattning och avsedd användning 2 2 Tekniska krav 2 2.1 Egenskaper 2 2.1.1 Skydd

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD

UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD UTDRAG UR HANDBOKEN BRANDSKYDDSANSVARIG FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA AVSEENDE SYSTEMATISKT BRANDSKYDD Allmänt T illståndshavaren är huvudansvarig för säkerheten på anläggningen. I Lagen om brandfarliga

Läs mer

FCSI NORDIC

FCSI NORDIC FCSI NORDIC 2015-02-19 Brandskyddsaspekter för restauranglokaler Staffan Bengtsson Brandskyddslaget Innehåll Olika skeden Statistik Regler: BBR, AFS Till-/frångänglighet Begrepp, Vk Utrymning med personantal

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC

PROJEKTERING BASIC GENERELLT FÖRUTSÄTTNINGAR HAGAB PROJEKTERING BASIC H(->20 mm) H+63 mm > än 0 mm HAGAB PROJEKTERING BASIC PROJEKTERING BASIC Textilt material Insatsstos GENERELLT BASIC är ett självverkande backströmningsskydd som förhindrar spridning av brandgas mellan

Läs mer

PROJEKTERING Brandspjäll

PROJEKTERING Brandspjäll PROJEKTERING Brandspjäll GENERELLT I Boverkets byggregler BBR i kapitel 5 redovisas funktionskrav som ligger till grund för byggnadens brandskydd. Många förslag till lösningar har presenterats i olika

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation 5:1 Allmänt Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 och 9 kap. 1 PBL samt 4 BVF. Ytterligare föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

IMKANAL 2014. Johan Schön. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund IMKANAL 14 Johan Schön Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 1 Branschstandard 2 Branschstandard Rättsregler som SKALL följas LAG FÖRORDNING FÖRESKRIFT Myndighetsråd som BÖR följas Branschens rekommendation

Läs mer

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie Sida: 1 (5) Mobil: 070 694 01 09 E-post: mikael.lovgren@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandtekniskt yttrande Boris Juric Danderyds kommun Stockholm: Projekt: Inventering

Läs mer

Slutet schakt. I samarbete med: 1

Slutet schakt. I samarbete med: 1 Slutet schakt 1 Öppet schakt 2 Schakt Öppet schakt med sluten schakttopp och schaktbotten Isolering inom schakt? Brännbart material? 3 Schakt Schakt slutet i nivå med respektive bjälklag Isolering inom

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9 PBL och 10 kap. 5 PBL samt 3 kap. 8 PBF. Föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd

2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2:1 Material och produkter 2 Allmänna regler för byggnader 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd 2 5 Allmänna regler för byggnader Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 9 kap. 1 PBL samt

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...

Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3. TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull... EPS i tak eps-bygg INNEHÅLL Krav avseende brandskydd för takkonstruktioner...3 TAK PÅ BÄRANDE TRP-PLÅT Kombinationstak...5 Cellplast utan underliggande stenull...6 TAK PÅ BÄRANDE BETONGUNDERLAG Tak på

Läs mer

AKADEMISKA HUS CTH KEMI KURSHUS 07:4 GÖTEBORG

AKADEMISKA HUS CTH KEMI KURSHUS 07:4 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 17 : Emma Lindsten Göteborg 2005-03-11 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 2, förfrågningsskede.

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 2, förfrågningsskede. KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, förfrågningsskede Luleå 2012-06-27 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 22 : David Forsander Göteborg 2006-09-14 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Rättelseblad ersätter tidigare utgiven BFS 2005:17. Avser s. 4 och 11. BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2005:17 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (föreskrifter

Läs mer

RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD

RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD FIRE SAFETY DESIGN FSD projekt nr 06-018 PEAB Kv. Solfångaren, hus 7-8, Lund Nybyggnad av bostadshus RELATIONSHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2007-10-23 Reviderad: -- Fire Safety

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se 5.2.3 Utrymning genom fönster

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

CHALMERS FASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN

CHALMERS FASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN BYGGHANDLING REV. A 2005-08-16 Antal sidor: 21 + 6 sidor skisser : David Forsander Göteborg 2005-06-30 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Välkommen! www.fsd.se

Välkommen! www.fsd.se Välkommen! Fakta Hotel Post Ca 500 gästrum, 3 större sviter Konferensrum för > 1000 personer Befintlig byggnad från 1925 Invigning Hotel Post 26 jan 2012 Ca 37 000 m 2 Kostnad ca 1,4 miljarder SEK 5 bra

Läs mer

SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy

SWEGON AIRACADAMY Martin Borgström För Swegon Air Acadamy Martin Borgström För Swegon Air Acadamy 2008-05-14 Syfte Syftet med detta redovisning är att: skapa en baskunskap om installationsbrandskydd för att lättare kunna ta beslut om installationstekniska lösningar

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN RELATIONSHANDLING Antal sidor: 20 : David Forsander Göteborg 2006-02-23 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer