CHECKLISTA TILL BUTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHECKLISTA TILL BUTIK"

Transkript

1 Brandskyddsbeskrivning CHECKLISTA TILL BUTIK

2 Uppdrag: , Checklista till butik Datum: Författare: Madelene Nordkvist Datum: Handlingen granskad av: Magnus Åkerlind Datum: Tyréns AB Strandgatan Härnösand Tel: Fax: Säte: Stockholm Org.Nr: (12)

3 1 Inledning Tyréns AB har på uppdrag av Kramaff AB upprättat en checklista för butiker i Kramfors galleria, Eskulapius. 1.1 Syfte Checklistan upprättas i syfte att förenkla arbetet med brandskyddet vid etablering av butiker i gallerian. Checklistan utgör inte den kompletta brandskyddsdokumentationen utan är endast ett utdrag över viktiga aspekter för uppstart av butik. 1.2 Underlag för checklista Checklistan baseras på den senast gällande brandskyddsdokumentationen vid datum för checklistans utförande. Om informationen i denna checklista inte behandlar just dina frågor kan den fullständiga brandskyddsdokumentationen användas som underlag. Fastighetsägaren kan tillhandahålla brandskyddsdokumentationen i sin helhet. Tyréns AB svarar på frågor om innehåll. 3(12)

4 2 Checklista för butik Före öppnande av ny butiksverksamhet skall samtliga punkter nedan vara behandlade och kontrollerade. 2.1 Systematiskt brandskyddsarbete SBA En av andemeningarna i lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 är att alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta skall dokumenteras. Syftet med SBA är att verksamheter skall arbeta med sitt brandskydd för att på så vis säkerställa att brandskyddet i lokalerna hålls intakt och att medarbetarna skall veta vad som behöver göras i händelse av brand. Vilka brandskyddskontroller som skall göras av respektive butik och av fastighetsägaren bör klarläggas i en gränsdragningslista. Hyresgästen skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär kontinuerlig kontroll och dokumentation av det befintliga brandskyddet och butikens egna brandskyddsorganisation. 2.2 Dörrar för utrymning Dörrar för utrymning finns i huvudentréer, mot särskilt avdelade trapphus och i bakkant av flera butiker. Dörr för utrymning ska vara lätt att öppna i utåtgående riktning. Beslagning på dörrar bestäms av det maximala antal personer som antas kunna vistas i butiken. Det finns två beslagningstyper som är aktuella för gallerian. Dessa visas i Figur 1 nedan och är av typen nödutrymningsbeslag (SS-EN 179) och panikregel (SS-EN 1125). I bakkant av butiker gäller att nödutrymningsbeslag av typen SS-EN 179 används för de dörrar som förväntas användas av allmänheten. Dörrar som endast förväntas användas av personal är utförda med vanligt dörrhandtag och vred. Figur 1- Till vänster: nödutrymningsbeslag (SS-EN 179) Till höger: panikregel (SS-EN 1125) Skjutdörrar från Butik 14 behandlas särskilt då dessa skall öppna vid strömlöst läge och när någon närmar sig dörren. Detta innebär att skjutdörren är försedd med batteribackup eller nödström, alternativt att dörren är anordnad så att den i passivt läge ställer sig öppen. Tryckknapp för att öppna skjutdörrar är ej acceptabelt. Vid nattlåsning av dörrar som används för utrymning är och ska dessa vara förreglade över väsentlig funktion. Detta innebär att exempelvis en mikrobrytare placeras i låset och denna styr sedan belysning i butik som inte går att tända om dessa dörrar låsta. 4(12)

5 Dörrar för utrymning (som inte leder direkt till det fria) från butik ska vara anpassade för återinrymning. Detta gäller t ex dörrar i bakkant butik mot utrymningskorridor. Det innebär att en utrymmande person ska kunna gå tillbaka till butik om de möts av brand. Om dörren slår igen efter de utrymmande skall den således kunna öppnas även från korridorssidan. I Kramfors galleria är detta aktuellt för dörrar i bakkant av butik 6 som utrymmer via lager samt även för butik 7 och 8 som utrymmer via dörr i bakkant av butik till korridor och vidare till dörr i fasad. Rulljalusier till butiker som saknar dörr direkt till det fria är försedda med en vev inne i butik med vilken personal kan öppna rulljalusi manuellt. Detta är för att personal som vistas i butik efter stängningstid ska kunna utrymma till säker plats vid brand eller strömbortfall. Avstånd till närmaste utrymningsväg får aldrig vara mer än 60 meter i gallerian. Om butiken önskar bygga innerväggar kan detta avstånd påverkas. Påverkan på gångavstånd, utrymningsskyltar, sprinklerinstallation, nödbelysning, ytskikt, beslagning och dörrbredder måste tas hänsyn till. Det är viktigt att varje butik kontaktar fastighetsägare vid ombyggnationer eller ändringar så att ovanstående beaktas. OBSERVERA att inga varor får lagras i utrymningsväg (t ex framför dörr i fasad markerad som utrymningsväg). Väg genom lager till utrymningsväg skall också vid alla tider vara helt fri från lagring. För att klara detta kan särskild markering behövas, se avsnitt om utrymningsskyltar nedan. 2.3 Ytskikt på väggar, tak och golv Krav på fast inredning så som; ytskikt på väggar, tak och golv ställs för att ett brandförlopp inte skall bli för snabbt så att säker utrymning kan ske. Vid ombyggnationer eller nybyggnad av mellanväggar (även mellanväggar som inte går ända upp till tak) skall butikens ytskikt hålla rätt brandteknisk klass. Krav på ytskikt redovisas nedan: Väggar: Skall vara enkelt målade eller tapetserade med en tunn papperstapet på ett underlag av gips eller betong. Vilket innebär att ytskiktet ska hålla klass B-s1, d0 eller högre fäst på underlag av obrännbart material (klass A2-s1,d0) eller tändskyddande beklädnad (klass K 2 10/B-s1,d0). Trä på väggar får endast användas om det impregnerats så att de uppfyller ovanstånden klassning. Tak: Skall vara målade på ett underlag av gips eller betong. Vilket innebär att de ska hålla klass B-s1, d0 fäst på underlag av obrännbart material (klass A2-s1,d0) eller tändskyddande beklädnad (klass K 2 10/B-s1,d0). För undertak gäller samma brandtekniska klass som för tak. Golv: kan vara trägolv, parkettgolv m.m. och ska hålla klass D fl -s1 Figur 2: Exempel på ytskikt på väggar och tak (målning) 5(12)

6 2.4 Lös inredning Vad gäller lös inredning skall större sammanhängande textilpartier vara textilier i klass 1 enligt NT Fire 043. Inredningen skall ej heller påverka sprinklerutrustningen, för information angående när sprinklern påverkas se punkt 10. Myndighetens tillsynsförrättare kan ställa krav på den lösa inredningen med hänsyn till Lagen om skydd mot olyckor. 2.5 Undertak Om hyresgästen vill installera undertak kan dessa utföras som täta eller genomsläppliga. Lägsta placering av täta undertak inne i butiker är 3,3 meter över golv. Undertaket skall uppfylla samma ytskiktskrav som tak enligt punkt 2. Bärverk för undertak, inklusive infästningar, skall vara utformade så att de klarar 300 C i 10 minuter vid brand. Detta uppnås t.ex. genom att använda ett undertakssystem i tändskyddande beklädnad enligt NT Fire 003 eller att använda bärverk och infästningar i brandteknisk klass R15. Installation av undertak får följdverkningar på automatiska brandlarm, utrymningslarm, sprinkleranläggning och nödbelysning. Undertaken ska monteras så att kraven i brandskyddsbeskrivningen uppfylls. 2.6 Brandcellsgränser En brandcellsgräns är en vägg (eller ett golv eller tak) som ska förhindra eller försvåra spridning av brand under viss tid och i denna galleria skall brandcellsgränsen förhindra eller begränsa brand i 30 minuter. Butik 1 och 6 har väggar som utgörs av en brandcellsgräns. Respektive butik ansvarar då för att denna brandcellsgräns hålls intakt. Var brandcellsgränser finns redovisas på Arkitektens A-ritningar och som bilaga till brandskyddsdokumentationen för byggnaden. Figur 3: Brandcellsgränsen ska förhindra eller begränsa spridningen av branden under en viss tid. Vid håltagning i brandcellsgräns skall hålen tätas med godkänd metod. Intyg på att hålet är tätat med en godkänd metod ska kunna redovisas. 2.7 Sprinkler och lagringshöjd. Gallerian är försedd med ett automatiskt sprinklersystem, detta för att begränsa tillväxten av en brand i händelse av brandutveckling. Detta medför att det finns regler för hur varor får lagras eller förvaras i butik och på lager. Reglerna är till för att säkerställa att sprinkleranläggningen skall fungera vid brand. Beroende på vad som lagras i butik och på lager ska hänsyn tas till olika lagringshöjder. Lagring får aldrig ske över 2,6 m ovan golv men det finns däremot undantag där lagringshöjden är lägre. Dessa undantag är angivna i tabellen nedan. 6(12)

7 Figur 4: Exempelbilder på sprinklerhuvuden Tabell 1- Lagrade produkter och varukategorier, EN 12845:2004 Produkt Kommentar Lagringshöjd (m) Kartongpapp (ej wellpapp) Rullar lagrade vertikalt 1,7 Kartongpapp (wellpapp) Rullar lagrade vertikalt 1,2 Kläder, syntetiska Liggande lagring 1,7 Ljus - 1,7 Mattor (även heltäckningsmattor), - 1,7 konstgjorda, vaxade, polerade Papper Papper Papper Vikt <5 kg/100 m 2 (t.ex. tissuepapper) rullar lagrade horisontellt Vikt <5 kg/100 m 2 (t.ex. tissuepapper) rullar lagrade vertikalt Vikt 5 kg/100 m 2 (t.ex. tidningspapper) rullar lagrade vertikalt Pappkartonger Tomma tjockväggiga lådor 1,7 Returpapper - 1,7 Tändare (grill) - 1,7 Tändstickor - 1,7 1,7 1,2 1,7 Vid ombyggnationer i butik och tillhörande lokaler kan förutsättningarna för sprinklerskyddet förändras. Sprinklerhuvuden kan behöva flyttas eller nya installeras. Sprinklersystemet skall uppfylla de krav som anges i brandskyddsdokumentationen även efter ombyggnationer. 2.8 Elcentral Lagring/förvaring får inte ske inom ett avstånd på 1 meter kring en elcentral, detta för att minska risken för att brand uppstår på grund av elfel samt för att underlätta vid arbeten med denna. 2.9 Brandfarlig vara Förvaring och försäljning av brandfarliga varor är i de flesta fall tillståndspliktig. Det åligger respektive butik att undersöka om tillstånd behövs och söka detta hos Räddningstjänsten Höga kusten/ådalen. 7(12)

8 Brandfarlig vara, så som exempelvis gasol, lim, bränsle till friluftskök och övriga brännbara vätskor och gaser skall förvaras på ett säkert sätt (i ett särskilt brandtekniskt avskilt skåp). I samband med tillståndsansökan skall en riskutredning upprättas för hanteringen. Därtill krävs en utbildad föreståndare och dennes ställföreträdare ska vara utsedd. Föreståndaren är personligen ansvarig för att det finns planer för hur hanteringen skall ske och att hanteringen bedrivs på rätt sätt. OBSERVERA att försäljning eller förvaring av fyrverkeriprodukter och andra pyrotekniska produkter inte får ske i gallerian Släckredskap Gallerian är försedd med handbrandsläckare som skall täcka behovet av släckredskap. Principen är så att avståndet till närmaste släckredskap ej ska vara längre än 25 meter. På utrymningsplanerna finns släckmedlens placering utmarkerat. Släckredskapen skall vara upphängda, skyltade och genomgå kontinuerlig service. Butiken ansvarar själv för att sina eventuella handbrandsläckare skyltas och servas Utrymningsskyltar Figur 5: Skylt för släckredskap Lokalerna är försedda med utrymningsskyltar. Denna markering skall vara belyst eller genomlyst och visa vägen till utrymningsvägarna och till det fria. I Figur 6 finns exempel på dessa utrymningsskyltar. Minsta skylthöjd ska vara 0,2 meter. I utgångsläget finns skyltar placerade vid utrymningsvägarna. Om en butik inrättar mellanväggar eller på annat sätt möblerar så att det är svårt att hitta till utrymningsvägen åligger det butiken att sätta upp kompletterande skyltar i erforderlig omfattning. Om utrymningsvägar går genom lager eller andra lokaler skall dessa också vara försedda med utrymningsskyltar. Figur 6: Exempel på utrymningsskyltar 8(12)

9 2.12 Markering på Lager Blockering av nödutgångar i lager är ej tillåtet, det vill säga butiken skall kunna ta emot varor i lagret på ett sådant sätt att dess utrymningsväg ej blockeras. För att inte blockering av utrymningsvägen skall kunna ske skall gångvägen var tydligt uppmarkerad. Detta kan utföras på olika sätt, t ex genom att låta golvbeläggning ha avvikande färg i gångstråket och att dörr som används för utrymning förses med skylt enligt nedan. I figur 8 finns ett förslag på hur golv kan markeras för att visa väg till utrymningsväg genom lagret Automatiskt brandlarm Figur 7: Exempel på markering av gångväg till utrymningsväg. Gallerian är försedd med ett heltäckande automatiskt brandlarm så att tidig upptäckt av brand skall ske. Rökdetektorer övervakar gallerian och vid detektion startar utrymningslarm och räddningstjänsten larmas. Övertäckning av detektorer får ej ske. Vid ombyggnationer skall ändringar vara godkända, det vill säga uppfylla det krav som ställs i brandskyddsdokumentationen. Nedan följer några exempel på vilka slags ombyggnationer som kan komma att påverka detektionssystemet: Installation av undertak Förändringar av befintligt undertak Flyttande samt upprättande av mellanväggar Figur 8: Exempel på olika rökdetektorer 9(12)

10 2.14 Utrymningslarm Gallerian är försedd med ett utrymningslarm vilket är kopplat till branddetektionssystemet och vid aktivering av detta larm skall hela gallerian utrymmas. Larmet utgörs av ett talat meddelande i de publika delarna av gallerian och av en akustisk signal i personaldelar samt lager. I de fall rulljalusier stängs av personal vid utrymning av gallerian har personalen själva ansvar för att se till att hela butiken har utrymts innan rulljalusier stängs. Om musikanläggning används i butiken krävs att denna kopplas till en särskild utgång i elcentralen (denna är märkt för ändamålet). Från denna utgång får butiken själv anordna uttag. Utgången från elcenttalen styrs så att strömmen bryts (och ljudanläggningen tystnar) när utrymningslarmet startar. Det är förbjudet att koppla in egna ljudanläggningar på annat sätt i butiken. Ombyggnationer kan komma att påverka utrymningslarmets hörbarhet, butiken ansvarar för att larmet uppfyller de krav som ställs i brandskyddsdokumentationen. Exempel på ändringar vilka kan komma att påverka detta är: Installation av undertak Förändringar av befintligt undertak Flyttande samt upprättande av väggar Figur 9: Exempel på olika don till utrymningslarm 2.15 Larmtryckknapp Gallerian är försedd med larmtryckknappar. Vid upptäckt av brand eller annan fara kan utrymningslarmet startas genom att trycka på knappen. Larmet kopplas då även till räddningstjänsten. Larmtryckknappar är uppmärkta med skylt enligt Figur (12)

11 2.16 Nödbelysning Figur 10: Till vänster: Exempel på larmtryckknapp, till höger: Skylt för larmtryckknapp Gallerian är försedd med nödbelysning för att personer i händelse av brand, eller strömavbrott, lättare skall hitta till vägar som leder till det fria. Figur 11: Exempel på nödbelysning, armaturen är monterad i tak. Vid ombyggnation eller ommöblering i butiker kan nödbelysningen påverkas, det är butikens ansvar att nödbelysningen fortfarande följer de krav som ställs i brandskyddsdokumentationen. En acceptabel nivå på nödbelysningen är att belysningsstyrkan skall uppgå till minst 1 lux i gångstråk och 5 lux i trapphus. Kom ihåg att nödbelysning även kan finnas i exempelvis lager och personalutrymmen om utrymning sker över dessa. Lagring av varor får inte ske på ett sådant sätt att nödbelysningen blockeras Utrymningsplan Gallerian är försedd med utrymningsplaner. Utrymningsplanen visar var utrymningsvägarna finns, var släckredskap är belägna, var knappar för manuella larmutlösningsdon är belägna och en kortfattad beskrivning angående vilka steg som skall vidtas vid en eventuell brand. Nedan visas ett exempel på hur utrymningsplanen kan se ut. Figur 12- Exempel på utrymningsplan 11(12)

12 2.18 Handlingsplan vid brand En viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet är att utarbeta en handlingsplan vid brand. Planen skall omfatta vilka åtgärder som respektive butik behöver göra i händelse av brand. En gemensam planering för hela gallerian kommer att vara nödvändig för att möjliggöra utrymning. Planen behöver minst omfatta följande aktiviteter: Upptäcka brand hur kan man hitta branden när larmet går eller när det luktar rök? Organisera sig hur kan man hjälpas åt och fördela arbetsuppgifter? Släcka brand den lilla branden kan enkelt släckas med de släckredskap som finns. Stänga in brand den stora branden kanske inte kan släckas men stängas in genom att stänga dörren till utrymmet där brand uppstått Rädda människor i omedelbar fara (utan fara för sitt eget liv) Larma Räddningstjänst (tryck på larmknapp eller ring 112) Utrymma egen butik Utrymma hela gallerian rutiner kring ansvar och organisation vid utrymning ska upprättas för gallerians butiker Stoppa nya kunder från att komma in i gallerian Möta och guida räddningstjänsten (berätta var det brinner och hur man enklast tar sig dit) Återsamlas för fortsatt planering och återinträde i byggnaden. 12(12)

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för Fågeln Detta är ett exempel på ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna exempeldokumentation behöver anpassas till verksamheten och kan kräva kompletteringar

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bakgrund och syfte Vid övernattning i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet kallas

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Det är viktigt att institutionen/avdelningen noga följer upp att noterade brister och fel åtgärdats!

Det är viktigt att institutionen/avdelningen noga följer upp att noterade brister och fel åtgärdats! Datum:12/10 2010 Checklista för egenkontroll av brandskydd - kontor (Egenkontrollen bör genomföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Institution/avdelning:Experimentell högenergifysik

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

8 Kontrollsystem - 1 -

8 Kontrollsystem - 1 - 8 Kontrollsystem Checklista för brandskydd 2 Uppföljningsrutiner 3 Brandfilt 4 Brandlarm, centralapparat 5 Dörr i brandcellsgräns med dörrstängare 6 Handbrandsläckare 7 Inomhusbrandpost 8 Brandlarmsknapp

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson

Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson Brandutbildning Nothemmet Andreas Paulsson / Laila Thomasson Hans Svensson / Lennart Ericsson AKTUELLA LAGAR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Statens

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

PM Tillfällig förläggning

PM Tillfällig förläggning Södertörns brandförsvarsförbund PM Tillfällig förläggning Nr: 606 Upprättad Datum: 2006-12-07 Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang eller liknande finns det ett behov av tillfällig förläggning

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större industri. Exemplet

Läs mer

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06 Syftet med checklistan. Bakgrund. Anläggningen är Nanotekniklaboratoriet på institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap med ett renrum där brand, explosion och utsläpp av ämnen kan orsaka skada

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Andreas Paulsson, LnU & Lennart Ericson, Kalmar Brandkår http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning Film om Lnu:s u:sbrandskyddsarbete

Läs mer

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst

Datum: Version: 2. Dokumentslag: Styrande dokument. Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar och uppföljning SBA Regionservice och hyresgäst Ansvar Krav på systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll av brand- och utrymningsskyddet är aktuellt både för den egna verksamheten som Regionservice

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2 Exempel Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen IT Växjö Laila Thomasson, LNU

Brandutbildning Förvaltningen IT Växjö Laila Thomasson, LNU Brandutbildning Förvaltningen IT Växjö 2011-11-29 Laila Thomasson, LNU http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning BRANDSKYDDSORGANISATION Brandskyddssamordnare: Laila Thomasson/Andreas

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID SEGERSTASKOLAN SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VID 2011-2012 Christina Isacsson Segerstaskolan Rektor Reviderad 2010-09-22 ORGANISATION Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats: Huvudansvarig: Christina Isacsson,

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete. Grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå mellan Grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst Gränsdragningslista Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Kiruna räddningstjänst Gränsdragningslista för ansvar, skötsel och underhåll av fastighetens brandskydd Detta dokument är

Läs mer

Tillsyn LSO Checklista

Tillsyn LSO Checklista Anläggning: Objektsnummer Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Före tillsynsbesök: Granskade dokument Objektsregister Alarmos Skriftlig redogörelse för brandskyddet Brandskyddsdokumentation Brandskyddsritningar

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund:

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: På Öland finns 52 (kända) hotell/pensionat/vandrarhem med mer än 4 rum eller fler än 8 bäddar för korttidsuthyrning.

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 3, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori återfinns de objekt som är byggnadsteknisk komplicerade och där verksamheten medför högre krav på skydd och säkerhet avseende brand. Utöver den

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan

Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan 1 Upprättad: 080707/AC Reviderad: 080909 /JH Räddningstjänsten Skåne Nordväst Kommuner i samverkan (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.) Objekt:

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Brandskyddsbeskrivning. Förfrågningsunderlag Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan Skolpaviljong Objektnr: 2306 Projektnr: 17316 Dnr: SBN 2014/78 Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning... 4 0.1 Regelverk...

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Förfrågningsunderlag Medborgarhuset Brahegatan 11 Upprättad: 2014 06 02 Reviderad: 2(9) Innehållsförteckning 1 Dokumentinformation 4 1.1 Brandskyddsbeskrivning 4 1.2 Regelverk 4

Läs mer