DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 Enhet 14 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sida 1 (13) KLAGANDE TeliaSonera Network Sales AB, Ombud: Bolagsjuristerna Ann Ekstrand och Peter Holm TeliaSonera AB Stab Juridik Farsta MOTPART 1. Post- och telestyrelsen Box Stockholm 2. Tele2 Sverige AB, Box Kista ÖVERKLAGAT BESLUT Post- och telestyrelsens beslut , se bilaga 1 SAKEN Tvistlösning om prissättning av samtrafik i fasta nät FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår TeliaSonera Network Sales AB:s överklagande. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 Sida 2 YRKANDEN M.M. Post- och telestyrelsen (PTS) beslutade den 23 november 2011 med stöd av 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), såvitt är av intresse i nu aktuellt mål, att TeliaSonera NetworkSales AB (TeliaSonera) för trafik i bolagets fasta nät under perioden den 31 januari 25 maj 2011 av Tele2 Sverige AB (Tele2) högst får ta ut följande priser: Nätsegment Startavgift, Helgfri mån-fre Övrig tid, öre/samtal Kl 8-18, öre/minut öre/minut Lokal 2,18 2,30 1,75 Metro 2,18 2,30 1,75 Enkel 2,32 2,62 1,96 Skälen för och bakgrunden till beslutet framgår av bilaga 1. TeliaSonera yrkar att förvaltningsrätten upphäver beslutet och lämnar Tele2:s ansökan om tvistlösning utan bifall. PTS bestrider bifall till överklagandet. Tele2 bestrider bifall till överklagandet. VAD PARTERNA ANFÖRT Till stöd för sin talan anför TeliaSonera, såsom bolagets talan slutligen bestämts, i huvudsak följande. Genom det överklagade tvistlösningsbeslutet har PTS fastställt de högsta priser för terminering av röstsamtal i TeliaSoneras fasta nät som bolaget under perioden den 31 januari 25 maj 2011 får ta ut av Tele2. Eftersom de priser TeliaSonera tillämpade var förenliga med regelverket borde PTS ha

3 Sida 3 lämnat Tele2:s ansökan om tvistlösning utan bifall. TeliaSonera anser att kostnaderna i den modell på vilken PTS har baserat sitt beslut är för låga, vilket beror på att tillämpningen av övergångsperioden enligt prismetoden inte skett på ett korrekt sätt. Tele2:s ansökan aktualiserar frågan om vid vilken tidpunkt under året som nästa steg ska tas i den s.k. övergångstrappan enligt prismetoden. Tele2 gör gällande att steget i övergångstrappan alltid ska tas den 1 januari medan TeliaSoneras uppfattning är att nya steg i övergångstrappan ska ske samtidigt med att den nya hybridmodellen för året börjar tillämpas. Det kan vara från den 1 januari eller från en senare tidpunkt under året. Enligt TeliaSonera framgår inte detta klart av ordalydelsen i prismetoden. Frågan måste därmed lösas genom tolkning av regleringen och med tillämpning av metoder som har utbildats i rättspraxis. Prismetoden är en del av skyldighetsbeslutet. Av tidigare praxis följer att PTS ska tillämpa den senast publicerade hybridmodellen fram till den dag PTS publicerar en uppdaterad eller reviderad hybridmodell, vilket enligt 10 LRIC-föreskrifterna ska ske årligen. Det framgår inte av något rättsligt relevant dokument att nya priser ska börja tillämpas från den 1 januari. För 2008 började t.ex. nya priser tillämpas från och med den 24 april vid PTS publicering av hybridmodell version 5.1 och för 2011 började nya priser tillämpas från och med den 26 maj. En ny hybridmodell ska således publiceras årligen, men inte nödvändigtvis med verkan från och med den 1 januari, utan från den dag publicering sker eller från och med den senare dag som anges i modellen. Nya steg i övergångstrappan ska ske samtidigt med att den nya hybridmodellen börjar tillämpas. Det kan vara från den 1 januari eller från en senare tidpunkt under året i enlighet med vad som angetts ovan. Det framgår inte på något sätt av skyldighetsbeslutet eller av dokument som beslutet hänvi-

4 Sida 4 sar till att priset med rättslig verkan för TeliaSonera skulle kunna förändras varje år från den 1 januari med tillämpning av den sexåriga övergångsperiod som framgår av prismetoden och som PTS infört från och med version 5.1 och senare versioner av hybridmodellen. Den princip som PTS har tillämpat för den stegvisa infasningen är att ta en, för varje år, minskande andel av kostnaden som beräknades i LRIC 4.1 (starten) och en, för varje år, ökande andel av den kostnad för ett fullt utvecklat IP-nät som beräknas i LRIC för det aktuella året (målet) i en uppdaterad eller reviderad hybridmodell. Ett steg i trappan och en uppdatering av målet är en sammanhållen aktivitet enligt prismetoden. Det är också så PTS hittills har tillämpat prismetoden. Det gäller även för den nu aktuella tidsperioden. PTS tog trappsteget för 2011 i samband med att den nya hybridmodellen publicerades den 26 maj. Myndigheten vidtog inte heller efter årsskiftet några tillsynsåtgärder mot TeliaSonera och övriga SMP-operatörer i syfte att sänka priset med tilllämpning av övergångstrappan. Inte heller Tele2 tog, såvitt TeliaSonera känner till, upp frågan med PTS förrän i sin ansökan om tvistlösning. Med Tele2:s synsätt kommer priset för 2011 först att sänkas den 1 januari för att därefter höjas den 26 maj. Innebörden av tvistlösningsbeslutet är att denna uppfattning numera även delas av PTS, men det kan inte ha varit myndighetens ursprungliga tanke med hybridmodellen. Sammanfattningsvis framgår det inte entydigt av prismetoden att den ska tillämpas på det sätt som Tele2 gör gällande, samtidigt som TeliaSoneras tolkning inte är oförenlig med prismetoden. Av rättspraxis följer att skyldighetsbeslut ska tolkas restriktivt och att en skyldighet verkligen ska föreligga för att kunna läggas till grund för en så ingripande åtgärd som t.ex. ett tvistlösningsbeslut utgör. Tveksamheter och tvetydigheter vad gäller skyl-

5 Sida 5 dighetens innebörd eller omfattning ska därför tolkas till den förpliktades fördel. Det innebär i detta fall att prismetoden ska tolkas i enlighet med TeliaSoneras uppfattning att steget i övergångstrappan för 2011 ska tas den 26 maj i samband med publiceringen av hybridmodellen. Om prismetoden ska tolkas på det sättet att ett nytt steg i trappan alltid ska tas den 1 januari, ska i vart fall modellen uppdateras i enlighet med 10 LRIC-föreskrifterna från samma tidpunkt. Det innebär att priserna i tvistlösningsbeslutet i vart fall ska omräknas med hänsyn till en sådan uppdatering om TeliaSoneras talan i övrigt inte vinner bifall. PTS anför till stöd för sin inställning bl.a. följande. Enligt PTS prismetod ska en övergångstrappa tillämpas för samtrafik. Vid revideringen av hybridmodellen hade PTS bl.a. att ta ställning till vilken teknik som ska tillämpas för corenätet i hybridmodellen. Allmänt gäller att PTS har att visa att antaganden i hybridmodellen är rimliga. Vid remissförfarandet framförde flera operatörer att modellen bör baseras på IP-teknik. Även TeliaSonera föreslog att IP-teknik skulle användas från 2008, men att lägre nivåer skulle fasas in under en sexårsperiod, dvs. fram till På grund av hybridmodellens konstruktion går det inte att fasa in IP-teknik i själva kalkylmodellen, utan PTS hade att ta ställning till vilken teknik som är mest rimlig för corenätet som helhet. Enligt PTS var det rimligare att använda IP-teknik än kretskopplad teknik i hybridmodellen och IP-tekniken har därför tillämpats fullt ut i modellen. Nästa steg vid revideringen av hybridmodellen var att se över prismetoden. Det visade sig att en direkt tillämpning av hybridmodellens kostnadsresultat skulle få en betydande inverkan på priserna för samtrafik för 2008, vilket i hög grad hade att göra med teknikvalet. PTS bedömde det därför som viktigt att ge branschen tillräckligt med tid för att anpassa sina affärsmo-

6 Sida 6 deller utifrån de lägre priserna för telefoni och föreslog därför en övergångstrappa för samtrafikpriser. Enligt gällande skyldighetsbeslut ska TeliaSonera så långt som möjligt ta hänsyn till den vid var tid gällande prismetoden. Enligt prismetoden, så som den fastställts av PTS, ska priset för 2011 beräknas på kostnader som till 4/7 följer av vid var tid gällande hybridmodell (version 7.1 i det aktuella ärendet) och till 3/7 på version 4.1 av hybridmodellen (som bygger på kretskopplad teknik). TeliaSonera anser att ett steg i övergångstrappan i prismetoden för 2011 ska tas den 26 maj i samband med publiceringen av hybridmodellen version 8.1. Av det överklagade beslutet följer att ett steg i övergångstrappan ska tas den 1 januari Det följer av utformningen av prismetoden att ett steg i den aktuella övergångstrappan ska tas den 1 januari varje år fram till den 1 januari 2014, oavsett vilken hybridmodell som är gällande och oavsett om denna har uppdaterats eller reviderats. PTS val att i januari 2011 inte vidta tillsynsåtgärder gentemot TeliaSonera i denna fråga saknar betydelse i sammanhanget. Hybridmodellen version 8.1 fastställdes den 26 maj 2011 och nya priser började därför, såsom TeliaSonera anför, tillämpas vid denna tidpunkt. Det har dock ingenting att göra med frågan om när ett steg i övergångstrappan ska tas. Hybridmodellen och steget i övergångstrappan är två olika saker. PTS tog ett steg i övergångstrappan den 1 januari 2009 och ett steg den 1 januari 2010 och detta visar att avsikten är att ett steg ska tas den 1 januari varje år. TeliaSonera hänvisar till att PTS i beslut den 8 oktober 2008 började tilllämpa nya priser från och med den 24 april 2008 vid PTS publicering av hybridmodellen version 5.1. Hybridmodellen 5.1 var den första IPbaserade hybridmodellen. Ett steg i övergångstrappan kunde inte tas den

7 Sida 7 1 januari 2008, eftersom det vid den tidpunkten inte fanns någon trappa att ta ett steg i. Enligt 10 LRIC-föreskrifterna ska hybridmodellen uppdateras årligen. En sådan uppdatering skedde också i samband med revideringen den 26 maj En uppdatering behöver inte ske redan den 1 januari. Det bör även noteras att parterna i det överklagade tvistlösningsärendet var överens om att hybridmodellen version 7.1 skulle tillämpas. Tele2 anför till stöd för sin inställning bl.a. följande. Under perioden den 31 januari 25 maj 2011 gällde version 7.1 av hybridmodellen och från den 26 maj 2011 gällde version 8.1. Det sagda innebär att för perioden den 31 januari 25 maj 2011 ska TeliaSoneras kostnadsorienterade pris beräknas genom att 4/7 av kostnaderna ska utgöras av kostnaderna för samtrafik enligt version 7.1 och 3/7 av kostnaderna enligt version 4.1. För perioden den 26 maj 31 december 2011 ska priset beräknas genom att 4/7 ska utgöras av kostnaderna enligt version 8.1 och 3/7 av kostnaderna enligt version 4.1. PTS beslut är baserat på dessa förutsättningar, vilka uttryckligen följer av gällande reglering. Att ett steg i övergångstrappan ska tas den 1 januari 2011 och inte när en ny version av hybridmodellen publiceras, vilket TeliaSonera gör gällande, är uppbenbart av bl.a. följande skäl. I prismetoden rev f) anges uttryckligen att fördelningen 4/7 respektive 3/7 ska tillämpas under 2011 (dvs. under hela året). Om PTS avsikt hade varit att nya steg i trappan ska tas först när en ny hybridmodell publicerats skulle detta ha kommit till direkt uttryck i prismetoden. Så har inte skett, utan tvärtom anges det uttryckligen i

8 Sida 8 prismetoden att kostnaden för samtrafik enligt NGN ON under 2011 ska beräknas enligt vid var tid gällande hybridmodell. I prismetoden rev f) anges uttryckligen att den stegvisa övergången innebär att bedömningen av priser för samtrafik uteslutande kommer att baseras på NGN ON från och med den 1 januari Om TeliaSonera hade haft fog för sin uppfattning att datumet den 1 januari saknar betydelse i övergångsfrågan så länge en ny hybridmodell inte har publicerats, borde detta ha framgått av prismetoden genom att en hänvisning skett till den dag då 2014 års hybridmodell publiceras. Om den avgörande tidpunkten för när ett steg i övergångstrappan ska tas hade varit när en ny hybridmodell publiceras, skulle Telia- Sonera medvetet kunna förhala processen med framtagande av en ny hybridmodell i syfte att försöka skjuta på tidpunkten för när ett nytt steg i övergångstrappan ska tas enligt prismetoden. Under 2011 ska priset beräknas enligt den i prismetoden angivna fördelningen för det året. Att samtrafikpriset kan komma att ändras under året beroende på att PTS beslutar att en ny version av hybridmodellen ska tillämpas från visst datum ändrar inte detta faktum, utan utgör en naturlig del av regleringen. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Tillämpliga bestämmelser m.m. PTS beslutade den 4 november 2009 enligt 8 kap. 6 LEK att TeliaSonera har ett betydande inflytande bl.a. på marknaderna Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering och ålade företaget vissa skyldigheter. Enligt detta s.k. skyldighetsbeslut ska TeliaSonera tillämpa kostnadsorienterad prissättning på samtrafiktjänster enligt kostnadsredovisningsmetoden Long

9 Sida 9 Run Incremental Cost (LRIC), såsom den beskrivs i PTS vid var tid gällande föreskrifter för beräkning enligt LRIC-modellen. Av 4 Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:5, ändrade genom PTSFS 2011:1) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning (LRIC-föreskrifterna) följer att PTS avseende prissättning av samtrafik i fasta allmänna telefonnät, tillsammans med de operatörer som önskar delta i samarbetet, ska ta fram den modell som utgår från ett effektivt nät med modern teknik. Enligt 5 LRIC-föreskrifterna ska PTS fastställa en hybridmodell för beräkning av kostnadsorienterade priser och kostnaderna i hybridmodellen omvandlas till kostnadsorienterade priser på det sätt som anges i den prismetod som PTS fastställer. Av 10 och 11 LRIC-föreskrifterna framgår att PTS årligen ska uppdatera respektive hybridmodell och att PTS minst vart tredje år ska pröva behovet av att revidera respektive hybridmodell. I april 2008 publicerade PTS en ny hybridmodell som skiljde sig från tidigare versioner genom att den utgick från att operatörerna kunde använda sig av s.k. IP-teknik. PTS presenterade samtidigt en prismetod enligt vilken kostnaderna i hybridmodellen ska omvandlas till kostnadsorienterade priser. Enligt prismetoden tillämpas en sexårig övergångstrappa, för perioden , för infasning av kostnaderna baserade på ett fullt ut tillämpat IP-nät. Den 9 juni 2010 fastställde PTS en ny prismetod rev f) (LRIC prismetod för grossistprodukter rev f) i vilken övergångstrappan illustrerades enligt följande.

10 Kostnadsorienterat pris för respektive år Kostnad för samtrafik enligt Hybridmodellen NGN ON* Kostnad för samtrafik enligt Hybridmodellen v 4.1 Sida /7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 6/7 5/7 4/7 3/7 2/7 1/7 0/7 *beräknat enligt vid var tid gällande hybridmodell. Av prismetoden framgår vidare följande. Ett byte till en kalkylmodell baserad på NGN får en betydande inverkan på priser för samtrafik. PTS anser det därför rimligt att NGNbaserade priser för samtrafik fasas in över en sexårsperiod. Därmed kommer bedömningen av priser för samtrafik uteslutande att baseras på NGN från och med den 1 januari Det kostnadsorienterade priset för samtrafik beräknas som ett viktat genomsnitt av kostnaden enligt paketförmedlad teknik, s.k. NGN (NGN ON i hybridmodellen) och kostnaden enligt hybridmodellen version 4.1. För 2008 baseras priset för samtrafik på 1/7 av kostnaden för samtrafik enligt NGN ON och 6/7 av kostnaden för samtrafik enligt hybridmodellen version 4.1. PTS uppdaterar hybridmodellen årligen. Detta innebär att den framräknade kostnaden för samtrafik enligt hybridmodellen (NGN ON) kan komma att ändras. Begreppet NGN står för Next Generation Network och anges i EUkommissionens rekommendation (2009/396/EG) av den 7 maj 2009 om regleringen av termineringstaxor i fasta och mobila nät inom EU (se skäl 12). Den 26 maj 2011 fastställde och publicerade PTS en reviderad hybridmodell (version 8.1) och prismetod rev g) och meddelade samtidigt att myndigheten från dagen för fastställandet kommer att använda hybridmodellen version 8.1 och prismetoden rev g) i sin tillsyn av TeliaSoneras prissättning av de reglerade tillträdena. Vad gäller prövning av tvister följer av 7 kap. 10 LEK, som fått ny ly-

11 Sida 11 delse den 1 mars 2013, bl.a. följande. Om det uppkommer en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster, eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten, om tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen. Förvaltningsrättens bedömning Förvaltningsrätten har i dom den 19 november 2013 i mål nr tagit ställning till om PTS hade rätt att förelägga bl.a. Telia Sonera Network Sales AB att justera sina priser på samtrafiktjänster i bolagets fasta nät år 2012 till de priser som PTS angett i sitt föreläggande från den 1 februari I det avgörandet hade förvaltningsrätten att pröva samma frågor som i detta mål och kom fram till, att ett steg i övergångstrappan enligt prismetoden ska tas den 1 januari varje år fram till och med 2014 samt att detta inte kräver att en uppdaterad eller reviderad hybridmodell börjar tillämpas vid samma tidpunkt. Förvaltningsrätten har i målet att pröva om PTS har tillämpat prismetoden på ett riktigt sätt då myndigheten fastställt de högsta priser som TeliaSonera får ta ut för samtrafik i bolagets fasta nät av Tele2. Fråga i målet är dels från vilken tidpunkt ett nytt steg i övergångstrappan i prismetoden ska tas, dels vilken version av hybridmodellen som är tillämplig för den tidsperiod som tvistlösningsbeslutet omfattar (den 31 januari 25 maj 2011). Det är ostridigt att tvisten gäller prissättning för denna tidsperiod. Enligt förvaltningsrättens mening är syftet med övergångstrappan i prismetoden att kostnader som avser IP-teknik ska fasas in med lika stor andel

12 Sida 12 (1/7) för varje år som övergångstrappan gäller. För att övergångstrappan ska få denna effekt anser förvaltningsrätten att ett nytt steg i övergångstrappan måste tas den 1 januari varje år fram till och med Förvaltningsrätten anser inte att utformningen av prismetoden har varit otydligt i fråga om när ett nytt steg ska tas i övergångstrappan. PTS har därför haft rätt att, vid fastställandet av priser under den i målet aktuella tidsperioden, tillämpa steget i övergångstrappan från och med den 1 januari Förvaltningsrätten har också att ta ställning till vilken version av hybridmodellen som är tillämplig på den i målet aktuella tidsperioden. Varken av kammarrättens praxis eller av PTS föreskrifter framgår något krav på att tidpunkten för publiceringen av en uppdaterad eller reviderad hybridmodell måste sammanfalla med att ett nytt steg tas i övergångstrappan. Av PTS föreskrifter framgår endast att respektive hybridmodell ska uppdateras årligen och att behovet av en revidering av modellen ska prövas vart tredje år. När på året detta ska ske är inte reglerat. Förvaltningsrätten finner därför att även om ett steg i övergångstrappan ska tas den 1 januari under de aktuella åren, kräver inte detta att en uppdaterad eller reviderad hybridmodell börjar tillämpas vid samma tidpunkt. Tvärtom anges det uttryckligen i PTS prismetod med övergångstrappa att kostnad för samtrafik enligt Hybridmodellen NGN ON avser vid var tid gällande hybridmodell. Enligt förvaltningsrättens mening ska en ny hybridmodell börja tillämpas från och med den dag den publiceras, om inte annat anges i samband med publiceringen. Hybridmodellen version 8.1 publicerades den 26 maj 2011 och PTS meddelade vid publiceringen att myndigheten från dagen för fastställandet kommer att använda denna hybridmodell i sin tillsyn av Telia- Soneras prissättning av de reglerade tillträdena. Mot bakgrund härav anser förvaltningsrätten att hybridmodell version 8.1 inte kan tillämpas för tid före den 26 maj 2011 och att PTS därför haft fog för att tillämpa hybrid-

13 Sida 13 modellen version 7.1 för tidsperioden den 31 januari 25 maj 2011, som tvistlösningsbeslutet gäller. Förvaltningsrätten anser sammanfattningsvis att PTS i det överklagade tvistlösningsbeslutet fastställt priserna i enlighet med vad som framgår av fastställd prismetod samt bakomliggande skyldighetsbeslut. Det är därför riktigt att som PTS gjort i tvistlösningsbeslutet basera priset för samtrafik på 4/7 av kostnaden för samtrafik enligt hybridmodellen version 7.1 och 3/7 av kostnaden för samtrafik enligt hybridmodellen version 4.1. Vid denna bedömning råder ingen tvist om att det är de i tvistlösningsbeslutet fastställda priserna som ska gälla. TeliaSoneras överklagande ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DV 3109/1a). Richard Ljungqvist F.d. chefsrådman Erika Odung Rådman I avgörandet har även deltagit de ekonomiska experterna Göran Ek och Astri Muren. Carina Westin har varit föredragande.

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB

Beslut om avslag av begäran om omedelbara tillsynsåtgärder mot TeliaSonera Network Sales AB BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-21 Dnr: 08-10862 17 Konkurrensavdelningen Tove Källberg 08-678 56 63 tove.kallberg@pts.se Telenor Sverige AB Box 4247 102 65 Stockholm Saken Beslut om avslag

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter

Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik efter nedläggning av lokala anslutningspunkter T BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-12 Dnr: 11-7176/2.12 16 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om ersättning för fast samtrafik

Läs mer

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst

Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad tjänst BESLUT 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-03-15 Dnr: 10-9917/2.12 20 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Tvistlösning - fråga om PTS behörighet att pröva en oreglerad

Läs mer

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015

Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Datum Vår referens Sida 2014-10-09 Dnr: 14-10410 1(5) Konkurrensavdelningen Om behovet att uppdatera fast LRIC avseende samtrafik inför 2015 Enligt PTS föreskrifter (PTSFS 2013:2) om ändring i PTS föreskrifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Vår referens Dnr:

Vår referens Dnr: BESLUT 1(4) Datum Vår referens 2009-10-09 Dnr: 09-9138 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales AB Att:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 december 2015 KLAGANDE Skåne läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Region Skåne, Koncernkontoret 291 89 Kristianstad MOTPART

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 24 juni 2004 04-3682 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 01 DOM 2017-06-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 8481-15 8482-15 1 KLAGANDE 1. Telia Company AB, 556103-4249 2. TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud: Advokaterna Magnus Eriksson

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2015-10-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 30651-13 1 KLAGANDE TILLIKA MOTPARTER 1. TeliaSonera AB, 556103-4249 2. TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040 Ombud för 1 och 2: Bolagsjuristerna

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040. Ombud: TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 Stab Juridik 123 86 FARSTA

TeliaSonera Network Sales AB, 556458-0040. Ombud: TeliaSonera Sverige AB, 556430-0142 Stab Juridik 123 86 FARSTA BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Camilla Philipson Watz Rättsavdelningen 08-678 57 41 camilla.philipson-watz@pts.se DATUM DIARIENR 12 oktober 2005 05-8347 AKTBILAGA 22 Sökande TeliaSonera

Läs mer

KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, Järnvägsgatan Helsingborg

KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, Järnvägsgatan Helsingborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2016-03-17 Meddelad i Avdelning 32 Stockholm Mål nr 15821-15 KLAGANDE Omnia Läkemedel Aktiebolag, 556555-5108 -Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg MOTPART Tandvårds- och läkemedelsformånsverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA

Att: Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor 123 86 FARSTA FÖRELÄGGANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Viktoria Arwinge Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 58 76 Viktoria.arwinge@pts.se DATUM VÅR REFERENS 19 december 2007 07-11513 TeliaSonera AB Att:

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM 2009-05-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr Sid 1 (5) KLAGANDE Eltec Systemkonsult KB, 916423-7035 Trosnäsgatan 23 380 74 Löttorp Ombud: Jur.kand. Martin Augustsson AM Jurist Law Firm

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Föreläggande 1(8) Vår referens

Föreläggande 1(8) Vår referens Föreläggande 1(8) Datum Vår referens 2008-07-16 Dnr: 08-6271/23 Konkurrensavdelningen Robert Liljeström 0703-775869 robert.liljestrom@pts.se TeliaSonera AB Att. Per Hemrin TeliaSonera Sverige AB Stab Juridik,

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP)

Samråd avseende kalkylmodellen för det fasta nätet vad avser Förslag till reviderade riktlinjer för kalkylmodellens utformning (MRP) Post- och telestyrelsen Robert Liljeström Box 5398 102 49 STOCKHOLM Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Tillhör objekt Ert datum Er referens 2010-02-04 10-420/2.1.2

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Malmö kommun Ombud: AA Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm MOTPARTER 1. Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 4 december

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

DOM 2015-02-04 Stockholm

DOM 2015-02-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2015-02-04 Stockholm Mål nr P 6087-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-17 i mål nr P 6629-13, se bilaga A KLAGANDE Tierps kommun,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-10-01 Stockholm Mål nr P 3075-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 1948-13, se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Peter Winn Advokatfirman Winn AB Östra Larmgatan 1 411 07 Göteborg MOTPART Försäkringskassan 103

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19

Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-18 Dnr: 08-7630/23 19 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande Itesco AB, 556574-0759 Ombud: Advokat Anna Fernqvist

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE Allmänna ombudet hos Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 april

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 juni 2017 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 februari 2016

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:37

Regeringens proposition 2012/13:37 Regeringens proposition 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om internationell roaming Prop. 2012/13:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 25 augusti 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur.kand. Eva Roos Er jurist Umeå AB Pofyrvägen 11 907

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 september 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Mats Carnestedt Box 200 177 24 Järfälla MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 december 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Mikael Sjöberg LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

Beslut om avskrivning

Beslut om avskrivning BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2017-06-16 Dnr: 16-357 Beslut om avskrivning Part Telia Company AB, org.nr. 556103-4249 Stab Juridik, Regulatoriska frågor 169 94 Solna Saken Tillsyn avseende nedläggning

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060202 DOM 2016-08-02 Stockholm Mål nr M 6799-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2016-07-14 i mål nr M 1583-16, se bilaga KLAGANDE Nilsson Kraft

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2016-02-11 Stockholm Mål nr M 9309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-06 i mål nr M 3582-15, se bilaga

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, Farsta BESLUT DATUM DIARIENR 23 juni 2004 04-3679 AKTBIL. 20 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen, enheten för tvistlösning 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 november 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 10 juni 2013

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 9 december

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597).

Telia AB föreläggs vid vite av tio miljoner ( ) kronor. PTS föreläggande gäller omedelbart enligt 64 telelagen (1993:597). FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 31 oktober 2002 02-11758 ERT DATUM ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Cecilia Östrand, teletillsyn 08-678 57 58, cecilia.ostrand@pts.se My Bergdahl,

Läs mer

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor Föreläggande enligt 7 kap. 5 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 30 maj 2007 07-573 b HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se TeliaSonera AB

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 2120-14 1 SÖKANDE Resursutveckling i Bollnäs AB, 556940-2216 Sunnansjö 6669 821 91 Bollnäs MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA Ombud: Andreas Olsson Tre Ugglors Juristbyrå AB Hammarby Fabriksväg 29-31 120 33 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, FARSTA

Sökande Telia Sonera Network Sales AB, FARSTA BESLUT DATUM DIARIENR 24 maj 2004 04-43 AKTBIL. 25 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Peter Sigurdson Rättsavdelningen 08-678 57 85 peter.sigurdson@pts.se Sökande Telia Sonera Network Sales

Läs mer

DOM 2015-10-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-22 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2015-10-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 5524-14 1 KLAGANDE TILLIKA MOTPARTER 1. Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: Stefan Backman och Gustaf Ehrner Legal Department Tele2 Sverige AB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Avdelning 31 BESLUT 2017-02-09 Meddelat i Stockholm Mål nr 1641-17 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: Head of regulatory and security Carl-Johan Rydén Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista

Läs mer

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Avdelning 01 2015-06-02 Meddelad i Stockholm Mål nr 5179-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE Västerviks kommun 593 80 Västervik MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 januari 2015

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 3574-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-01 i mål nr M 1074-16, se bilaga KLAGANDE Strandmiljö

Läs mer

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor

10 mars Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor BESLUT DATUM VÅR REFERENS 10 mars 2006 05-002068 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Torsten Löfvenholm Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 56 78 torsten.lofvenholm@pts.se Begäran om tillsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juli 2017 KLAGANDE Örebro kommun Box 30070 701 35 Örebro MOTPART Snick-Snack AB, 556627-5276 c/o Åkesson & Curry AB Kammakargatan 22 111

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen Enhet 3 DOM 2008-03-14 meddelad i Nacka Strand Sid 1 (6) Mål nr KLAGANDE Munksjö Sweden AB Box 624 551 18 Jönköping Ombud: Advokat T.C. Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103

Läs mer

SAKEN Undantag från försäkringsrörelselagens regler om grupptillsyn FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

SAKEN Undantag från försäkringsrörelselagens regler om grupptillsyn FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2016-11-24 5476-16^ Meddelad i Stockholm Avdelning 30 Sida l (7) KLAGANDE SEB Life and Pension Holding AB, 556201-7904 106 40 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821

Läs mer

DOM 2012-11-14 Stockholm

DOM 2012-11-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-14 Stockholm Mål nr P 6541-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A KLAGANDE E

Läs mer