Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study"

Transkript

1 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study

2 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study

3 Rapport nr 3 i SWELOGSprogrammet SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study, är ett långsiktigt forskningsprogram om spel om pengar och konsekvenser för hälsan i Sverige som leds och finansieras av Statens folkhälsoinstitut. Programmet ska följa utvecklingen när det gäller skadeverkningar av överdrivet spelande. Målet är att ta fram kunskap för att utveckla förebyggande insatser mot spelproblem i samhället. En internationell forskningsgrupp är knuten till projektet som genomförs i samarbete med nationella forskningsinstitutioner. Report no 3 in the SWELOGSprogramme SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study, is a longitudinal research programme on gambling and health in Sweden, which is managed and financed by the Swedish National Institute of Public Health. The programme will follow changes regarding harm from excessive gambling. The objective is to improve knowledge in order to develop efficient preventive measures against gambling problems in society. An international research group is tied to the project which is conducted in collaboration with national research centres. STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010, R 2010:23 ISSN ISBN OMSLAGSFOTO: Tuomas Marttila/Maskot GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Västerås, 2011

4 Innehåll 5 Förord 6 1. Sammanfattningar Huvudresultat 6 Sammanfattning 7 Summary Inledning Bakgrund 22 Spelproblem och spelberoende 27 Prevention och behandling vad har gjorts? 30 Studier om spel och spelproblem Metod och syfte Syfte och frågeställningar 37 Information om deltagande och sekretess 38 Frågeformulärets utformning 38 Mätmetoder 38 Datainsamling 39 Analys 43 Mätinstrument och index 43 Dataåtkomst och sekretess 53 Statistisk analys Spelandet Andelen av befolkningen som spelar om pengar 56 Spelandet i olika spelformer 59 Oreglerat spelande i Sverige 62 Illegalt spelande i Sverige 62 Spelande bland minderåriga 63 Omfattning av spelandet mätt i frekvens, tid och pengar 63 Olika spelarkategorier Spelproblem Personer med spelproblem i Sverige 73 Andelen som söker hjälp för spelproblem 75

5 Förekomsten av spelproblem i olika grupper av befolkningen 75 Sambanden mellan spelproblem och hälsa 81 Samband mellan spelproblem och spelform 90 Resultat av multivariat analys med problemspelande som beroende variabel 92 Samband mellan spelproblem och satsad tid och pengar 95 Samband mellan den egna inställningen till spel och spelproblem 97 Sambanden mellan spelproblem och kategorier av spelare Jämförelser Svenska befolkningsstudier 102 Jämförelse av Sverige i dag och för 10 år sedan 102 Internationella befolkningsstudier 107 Jämförelse av SWELOGS resultat och resultat i internationella studier Slutsatser Sammanfattning av våra slutsatser 114 Spelproblem är ett folkhälsoproblem 114 Förebyggande åtgärder behöver utvecklas 116 Spelandets reglering 118 Mer forskning om spelande och spelproblem behövs Referenser 127 Presentation av SWELOGS rådgivande grupp 129 Presentation of SWELOGS advisory board 131 Bilagor Bilaga 1. Tabellbilaga för kapitel Bilaga 2. Tabellbilaga för kapitel Bilaga 3. Tabellbilaga för kapitel Bilaga 4. Tabellbilaga för kapitel Bilaga 5. Förteckning frågor intervjuguide SWELOGS EP1 181 Bilaga 6. Intervjuguide SWELOGS EP1 183 Bilaga 7. Postenkät SWELOGS EP1 244 Bilaga 8. Missivbrev 276 Bilaga 9. Målsmansbrev 280 Bilaga 10. Broschyr 281

6 FÖRORD Spel om pengar är fortfarande ett relativt outforskat område. Sedan 1999 har vi på Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att motverka spelberoende och dess sociala konsekvenser i Sverige. För att kunna utveckla förebyggande metoder behövs bland annat kunskap om spelandets omfattning, vilka som är mest drabbade och vilka faktorer som påverkar om man blir beroende av spel eller inte. För att få fram aktuell kunskap om spelandet i Sverige initierade Statens folkhälsoinstitut 2008 forskningsprojektet SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study. En befolkningsstudie och en fördjupningsstudie med flera mättillfällen är planerade fram till Ett flertal rapporter kommer publiceras under studien. Materialet som presenteras i denna rapport kommer från den första mätningen i befolkningsstudien som genomfördes november 2008 till augusti Resultaten i denna rapport visar att cirka 70 % av Sveriges befolkning har spelat om pengar det senaste året. Drygt 2 % av befolkningen är problemspelare och cirka personer, varav barn, lever med någon som är problemspelare. Det finns samband mellan spelproblem och ohälsa, framförallt psykisk ohälsa. Resultaten pekar också på att spelproblemen är ojämnt fördelade i befolkningen och andelen problemspelare är högst bland dem med lägst utbildning, lägst inkomst och låg socioekonomisk status. Rapporten har skrivits av Ulla Romild med bidrag från Marie Risbeck, Jessika Svensson och Katarina Paulsson, alla utredare vid avdelningen för Drogprevention och spel vid Statens folkhälsoinstitut, med Maria Evans, handläggare, som redaktör. Medlemmarna i SWELOGS rådgivande grupp; Max Abbott, Per Binde, Jakob Jansson, Anders Stymne, Anders Tengström och Rachel Volberg (närmare presenterade på s. 127), har varit delaktiga i analyser och diskussioner av resultaten. Den vetenskapliga granskningen har gjorts av Johan Hallqvist, professor i preventionsforskning vid Uppsala universitet och Charlotta Hellström, universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Med denna rapport vänder vi oss i första hand till forskare, sakkunniga och politiker med intresse av området men vi hoppas även att den kan vara av intresse för professionella och andra intresserade. Östersund, december 2010 Sarah Wamala generaldirektör S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

7 1. SAMMANFATTNINGAR Huvudresultat Färre personer spelar för alltmer pengar. Studien visar att andelen personer som spelar spel om pengar har minskat från 88 till 70 procent under det senaste decenniet. Detta överensstämmer med resultat från flera internationella studier. Samtidigt ligger omsättningen på det reglerade spelandet kvar på samma nivå som tidigare och därtill kommer en eventuell ökning av det oreglerade spelandet. Andelen problemspelare i befolkningen ligger på två procent och ytterligare fem procent av befolkningen har viss risk för spelproblem. Spelproblem finns i hela befolkningen men det finns stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Nästan var tionde man i åldern 18 24, men färre än var hundrade kvinna i åldern 45 64, är problemspelare. Spelproblemen i befolkningen har omfördelats. Andelen problemspelare ligger kvar på samma nivå i befolkningen som helhet, men bakom dessa siffror ligger ökningar i vissa grupper och minskningar i andra. Andelen problemspelare har fördubblats bland män år och bland kvinnor år. Samtidigt har spelproblemen minskat bland pojkar år, vilket var den grupp som hade mest problem med spelandet för tio år sedan. Andelen problemspelare har även minskat bland män år och kvinnor år. Det finns tydliga sociala skillnader mellan problemspelare och personer som inte har problem med sitt spelande. Andelen problemspelare är högst bland dem med lägst utbildning, lägst inkomst och låg socioekonomisk status. Det finns också en större andel problemspelare bland personer som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller problem med hushållsekonomin. Minderårigt spelande finns i alla spelformer trots att nästan hela spelmarknaden har en åldergräns om lägst 18 år. Andelen problemspelare bland flickor i åldern är 2 procent och bland pojkar i åldern är den 5 procent. Spelproblem och psykisk ohälsa. Det är sex gånger vanligare med dålig psykisk hälsa bland problemspelare jämfört med ickespelare och spelare utan spelproblem. 6 S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

8 Sammanfattning SWELOGS befolkningsstudie SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study, är ett forskningsprogram som leds och finansieras av Statens folkhälsoinstitut. Projektets övergripande mål är att utveckla kunskap och metoder som kan förebygga spelproblem. En befolkningsstudie och en fördjupningsstudie med flera mättillfällen är planerade fram till Materialet till denna rapport kommer från första mätningen i befolkningsstudien som genomfördes under perioden november 2008 augusti Urvalet i mätningen består av slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 84 år. Datainsamlingen gjordes i huvudsak genom telefonintervjuer och de som inte gick att nå via telefon fick en postenkät med två påminnelser. SWELOGS befolkningsstudie har tio delsyften. Bland annat ingår det att mäta förekomsten av spelproblem och spelberoende i Sverige och att undersöka hur dessa samvarierar med spelmönster samt med sociala, hälsomässiga och ekonomiska förhållanden. I syftet ingår också att både beskriva hur det ser ut i befolkningen som helhet och i olika grupper samt att jämföra resultaten med tidigare studier i Sverige och internationellt. För att kunna mäta hur spelproblem och spelberoende samvarierar med andra faktorer så har svarsdata från intervjuer och enkäter analyserats med uppgifter ur Statistiska centralbyråns (SCB) registerdata där uppgifter om till exempel utbildning och inkomst finns. Själva frågeformulären omfattar frågor om bland annat spelandet, spelproblem, hälsa, trygghet, sociala relationer, sysselsättning, ekonomi, boende, anhöriga och hjälpsökande. Beräkningarna av spelproblem baseras på mätinstrumenten Problem Gambling Severity Index (PGSI) och South Oaks Gambling ScreenRevised (SOGSR). Spelmarknaden Bruttoomsättningen på spel om pengar i Sverige har under de senaste 15 åren ökat med cirka 50 procent. Som andel av hushållens disponibla inkomst har omsättningen dock legat stabilt på cirka tre procent. Under 2009 uppgick nettoomsättningen, dvs. omsättningen efter utbetalda vinster, till cirka 16,8 miljarder kronor. Det har blivit allt svårare att beräkna omsättningen på spelmarknaden, bland annat eftersom spelandet hos oreglerade spelarrangörer har ökat. Spel om pengar förekommer i de flesta länder. Spelmarknaden globaliseras och utbudet av spelalternativ ökar. Regleringen av den europeiska spelmarknaden är i dag motstridig. I vissa länder pågår en liberalisering samtidigt som man i andra länder arbetar för att behålla spelmonopolet. Den svenska spelmarknaden har i dag ett mycket omfattande utbud av spel om pengar. Alltsedan 1960talet har spelmarknaden samarbetat med tvmediet och den tekniska utvecklingen innebär att i stort sett alla spelformer nu kan köpas via Internet. S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

9 Spelandet i Sverige 70 procent av Sveriges befolkning har spelat någon gång under de senaste tolv månaderna och 44 procent har spelat minst en gång i månaden. En tredjedel av de som spelat om pengar det senaste året har endast spelat på en spelform. De vanligaste spelformerna är lotterier, nummerspel (Lotto, Keno och Joker) samt spel på hästar. Nio procent av befolkningen har spelat spel om pengar via Internet det senaste året. Elva procent av befolkningen spelade spel om pengar för första gången när de var 12 år eller yngre. En tredjedel av befolkningen hade spelat spel om pengar vid 18 års ålder. Det vanligaste debutspelet för kvinnor är lotterier eller Bingolotto och för män tips och sportspel. Knappt tre procent av befolkningen har spelat spel om pengar på sin arbetsplats eller i skolan i stället för att utföra arbete eller studier. Den största andelen finns bland yngre män. Bland kvinnor i åldern har två procent spelat på sin arbetsplats eller skola i stället för att arbeta eller studera. Spelande är vanligare bland äldre än bland yngre och förekommer mer bland män än bland kvinnor. Gifta och sammanboende spelar i högre utsträckning än ensamstående. Andelen som spelar är högst bland de med gymnasieutbildning som högsta utbildning och lägst bland dem med högskoleutbildning. Speldeltagandet ökar med inkomsten för att minska något i den högsta inkomstgruppen. Att spela spel om pengar via Internet är mer än dubbelt så vanligt bland män än bland kvinnor, och förekommer mest i åldersgruppen Sammantaget i befolkningen är lotterier den vanligaste spelformen för både män och kvinnor. Över hälften har köpt lotter någon gång det senaste året. Mer än en femtedel av både män och kvinnor har spelat på nummerspel och på hästar. Män spelar i högre utsträckning än kvinnor på alla spelformer utom lotterier, bingo och ordtävlingar i direktsända tvprogram. De största könsskillnaderna finns när det gäller kasinospel och poker. Spelandet skiljer sig också åt utifrån ålder, socioekonomisk status, utbildning, födelseland, familjesituation och om man bor i storstad eller inte. Resultaten från vår studie visar att knappt tre procent av befolkningen har spelat regelbundet på oreglerade spelformer under det senaste året. För män i åldern gäller detta mer än var tionde person. Resultaten visar att mindre än en procent av befolkningen spelat regelbundet på illegala spelautomater och pokerklubbar under det senaste året. Bland män i åldern är andelen fem procent. Kategorier av spelare Den del av befolkningen som spelat spel om pengar det senaste året kan delas in i tre ungefär lika stora grupper: de som endast spelat några enstaka gånger, de som spelat månadsvis och de som spelat veckovis. Det är betydligt vanligare att män spelar veckovis än att kvinnor gör det. Det är också vanligare bland män att ha spelat på olika spelformer. Män spelar för betydligt mer pengar än kvinnor. 8 S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

10 Utifrån hur ofta och i vilka spelformer man spelar har vi identifierat sex kategorier: ickespelare sällanspelare vanespelare tillfällighetsspelare sociala spelare storspelare. Den största gruppen är vanespelare. De har en jämn könsfördelning och en stor majoritet personer som är 45 år eller äldre. Många har gymnasieutbildning som högsta utbildning och det är en relativt jämn fördelning mellan olika socioekonomiska grupper. Andelen svenskfödda i gruppen är något större än i övriga grupper. Dessa personer spelar på alla spelformer men få spelar poker, kasinospel och automatspel. Grupperna sociala spelare och storspelare karaktäriseras av att man lägger ner mycket tid på sitt spelande, att man spelar på många olika spelformer och att man spelar mycket på Internet. Majoriteten i båda grupperna är män och andelen utlandsfödda är densamma som i befolkningen i stort. I övrigt skiljer sig grupperna tydligt åt. De sociala spelarna är mestadels unga personer som spelar relativt sällan och för små summor. Alla i denna grupp spelar poker och många har hög socioekonomisk status. Storspelarna har en åldersmässig spridning mellan 18 och 65 år. Denna grupp lägger ner mycket pengar på spel och man spelar ofta i alla spelformer utom nummerspel. Här är det också många som spelar på hästar. En stor andel av dessa personer har medelhög socioekonomisk status och gymnasium som högsta utbildning. Både tillfällighetsspelarna och sällanspelarna spelar relativt sällan och för låga summor. Tillfällighetsspelarna spelar i alla spelformer utom poker medan sällanspelarna mestadels köper lotter. Relativt många tillfällighetsspelare spelar på spelautomater men inte regelbundet. Tillfällighetsspelarna utmärker sig med en relativt stor andel personer med hög socioekonomisk status och personer födda utanför Europa. Sällanspelarna utmärker sig däremot med en relativt stor andel personer med låg socioekonomisk status och med en låg andel personer födda utanför Europa. Det är fler äldre personer bland sällanspelarna jämfört med bland tillfällighetsspelarna. Spelproblem Spelproblem innebär att man har fått negativa konsekvenser av sitt spelande. Spelberoende är en psykiatrisk diagnos där många av kriterierna liknar kriterierna för alkoholberoende. Ett folkhälsoperspektiv på spelproblem innebär att man utgår från kunskap om befolkningen fokuserar på ohälsans orsaker arbetar förebyggande använder sig av en helhetssyn. S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

11 Drygt två procent av befolkningen är problemspelare (dvs. spelare med antingen moderat risk eller med spelproblem). En sjundedel av problemspelarna har så allvarliga problem att de troligen behöver behandling för att bli av med sina spelproblem. Andelen problemspelare är generellt sett högre bland män. Störst andel finns bland män i åldern där nästan var tionde person är problemspelare. I den äldsta åldersgruppen år är andelen problemspelare större bland kvinnor än bland män. Andelen minderåriga med spelproblem är nästan dubbelt så hög som i befolkningen i stort. Cirka personer, varav är barn, lever med någon som är problemspelare. Av problemspelarna har en tredjedel någon annan med spelproblem i sin närhet. Mindre än en procent av befolkningen uppger att de sökt hjälp för egna spelproblem och cirka två procent uppger att de sökt hjälp eller information om spelproblem för någon annans räkning. Andelen problemspelare är högre bland dem som bor i storstad jämfört med dem som bor i resten av landet. Det är också större andel problemspelare bland utlandsfödda jämfört med födda i Sverige. Det gäller dock inte gruppen unga män där andelen personer med spelproblem är ungefär densamma oavsett födelseland. Barnfamiljer har betydligt högre andel problemspelare jämfört med par utan barn. Ensamstående män har högre andel problemspelare, oavsett om man har barn eller inte, jämfört med gifta och sammanboende män. Ensamstående kvinnor med barn har betydligt lägre andel problemspelare jämfört med alla andra grupper. Spelproblem har också samband med utbildning, inkomst och socioekonomisk status, där andelen problemspelare är högst bland dem med lägst utbildning, lägst inkomst och låg socioekonomisk status. Det finns också större andelar problemspelare bland personer som har socialbidrag, arbetslöshetskassa eller som har problem med hushållsekonomin jämfört med andra. Störst andel problemspelare finns bland dem som då och då får kämpa för att få ekonomin att gå ihop. Bland män med föräldrapenning finns en lägre andel problemspelare jämfört med män utan föräldrapenning. För kvinnor är det tvärtom. Spelvinster förekommer som inkomstkälla bland 5 procent av männen och 1,5 procent av kvinnorna och i dessa grupper finns en hög andel problemspelare. Det finns ett tydligt samband mellan spelproblem och ohälsa. Av dem med allvarligast spelproblem är det endast 12 procent som har god psykisk hälsa medan motsvarande siffra för ickespelare och spelare utan spelproblem är 70 procent. När det gäller den allmänna hälsan uppger en tredjedel av dem med spelproblem att de har god allmän hälsa. I jämförelse säger drygt 80 procent av ickespelare och spelare utan spelproblem sig ha en god allmän hälsa. För män finns tydliga samband både mellan spelproblem och riskfylld alkoholkonsumtion och mellan spelproblem och rökning. För kvinnor finns samband mellan spelproblem och riskfylld alkoholkonsumtion om man även räknar in personer med viss risk att få spelproblem. Män som blivit utsatta för fysiskt våld har högre grad av spelproblem jämfört med övriga män. 13 procent av männen som utsatts för fysiskt våld under det senaste året är problemspelare. Motsvarande samband finns inte för kvinnor. 10 S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

12 En multivariat analys visar att det starkaste sambandet för kvinnor finns mellan spelproblem och att vara storstadsbo. De faktorer som slår ut starkast för män är att ha nedsatt psykisk hälsa, att ha riskabla alkoholvanor och att vara född utomlands. Oavsett kön finns det samband mellan spelproblem och att vara ung samt att då och då ha problem med ekonomin. När det gäller inställningen till det egna spelandet finns stora skillnader mellan personer med och utan spelproblem. Exempel på påståenden som rör den egna inställningen är: Jag spelar för mer pengar än jag tänkt mig och Jag har svårt att sluta spela. Många som spelar gör detta i mer än en spelform. Därför kan det vara svårt att skilja ut om det är någon enskild spelform som förorsakar spelproblem mer än någon annan. Om man spelar ofta eller inte har samband med spelproblem. Det gäller framför allt om man spelar poker eller på spelautomater eller kasinospel, men också om man spelar bingo, sportspel och i direktsända tvtävlingar. Spelformerna med högst andel problemspelare är spelformer som spelas av en relativt liten andel av befolkningen. Starkast samband mellan spelproblem och spelform finns för Internetspel och bingo, därefter kommer spelautomater och direktsända tvtävlingar. Om man tittar på dem som spelat i endast en spelform under det senaste året förekommer spelproblem i alla spelformer utom kasinospel, bingo och direktsända tvtävlingar. Bland personer som spelar tv och datorspel ofta finns en högre andel problemspelare jämfört med personer som inte spelar tv och datorspel. Andelen problemspelare är högre ju mer pengar och tid man lägger ner på spel. I den grupp som satsat 600 kronor eller mer på spel den senaste månaden är 13 procent av männen och 11 procent av kvinnorna problemspelare. Om man inkluderar personer med viss risk för spelproblem utgör dessa tillsammans med problemspelarna cirka 10 procent av befolkningen. Denna grupp står för över hälften av den totala summan pengar och det totala antalet timmar som spelarna i befolkningen lagt på spel om pengar. Ju allvarligare spelproblem, desto större skillnad i proportionen mellan gruppens andel av befolkningen och gruppens andel av tid och pengar som lagts på spel. Personer med allvarliga spelproblem står för 13 gånger så stor andel av satsade pengar och 29 gånger så stor andel av nedlagd tid, i relation till den andel som de utgör av spelarna i befolkningen. Om vi ser på de sex spelarkategorierna: ickespelare, sällanspelare, vanespelare, tillfällighetsspelare, sociala spelare och storspelare, så förekommer spelproblem i alla grupper som spelar. Men i grupperna sociala spelare och storspelare finns problemen i särskilt hög utsträckning. Bland männen finns störst andel problemspelare i gruppen storspelare och bland kvinnorna finns störst andel problemspelare i gruppen sociala spelare. Insatser mot spelproblem Den enda samlade nationella insatsen för att motverka spelberoende genomförs av Statens folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen. Det årliga anslaget har ökat S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

13 från 4 miljoner 1999 till 28 miljoner Institutets arbete omfattar förebyggande insatser, kunskapsuppbyggnad och behandlingsutveckling. De första insatserna som Statens folkhälsoinstitut gjorde var att införa en stödlinje för spelare och anhöriga samt ett föreningsbidrag till spelberoendeföreningar. Därutöver har institutet genomfört utbildningsinsatser för professionella grupper, följt upp spelmarknadens utveckling genom olika studier, publicerat kunskapsöversikter inom området och utvecklat och utvärderat behandlingsformer för spelberoende med positiva resultat. Även spelarrangörerna har genomfört åtgärder som syftat till att förebygga spelproblem. Ett exempel på en sådan åtgärd är att lägga till telefonnumret till Stödlinjen på alla kuponger, lotter och spelkvitton. En annan åtgärd är att man erbjuder spelare möjligheter att frivilligt begränsa sitt spelande, såsom att använda verktyg som visar hur länge eller hur mycket man spelat för samt att stänga av sig själv från spelandet. Dessa åtgärder är dock inte vetenskapligt utvärderade. De flesta svenska spelarrangörer samarbetar också kring etiska frågor när det gäller marknadsföring och i vissa fall har man infört högre åldersgränser än lagstadgat. Jämförelser med tidigare svenska och internationella studier Först på senare år har man börjat undersöka spel om pengar och spelproblem på befolkningsnivå. På 1990talet gjordes studier i Australien, Nya Zeeland, Kanada, USA, Storbritannien och Sverige. På 2000talet har några av dessa studier upprepats och dessutom har man gjort undersökningar i alla nordiska länder, flera länder i övriga Europa samt i Sydafrika, Singapore och Hongkong m.fl. Andelen personer i befolkningen som spelat det senaste året har minskat från 88 till 70 procent jämfört med den tidigare svenska befolkningsstudien från 1997/98. Speldeltagandet har minskat i alla befolkningsgrupper och för både kvinnor och män. Den största minskningen av spelandet gäller 16 17åringarna. Det spelande som framför allt har minskat i denna grupp är att köpa lotter och att spela på spelautomater. Under perioden har det skett en stor ökning av andelen som spelar poker bland unga män och av andelen som spelar på hästar bland medelålders och äldre kvinnor. Under samma period ligger andelen problemspelare oförändrat kvar på drygt två procent av befolkningen som helhet. Om man tittar på kvinnor och män i olika åldersgrupper ser man dock att det ligger ganska stora förändringar bakom denna siffra. Andelen problemspelare har minskat bland pojkar i åldern och kvinnor i åldern De grupper där andelen problemspelare har ökat är män år och kvinnor år. I båda dessa grupper har det skett en fördubbling under drygt tio år, vilket innebär att nästan var tionde ung man och 0,5 procent av medelålders och äldre kvinnor är problemspelare i dag. De grupper där andelen problemspelare är oförändrad är flickor år och män 25 år och äldre. Det har också skett en förskjutning där andelen personer med allvarliga spelproblem har ökat, främst bland män i åldern /98 hade spelproblem någon gång i livet samband med utbildning, om man bodde i storstad eller inte, om man var född utomlands och om man bodde i barnfamilj. Dessa samband finns också i SWELOGS, men gäller där både spelproblem 12 S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

14 någon gång i livet och det senaste året. När det gäller familjesituation har andelen personer med spelproblem minskat bland de ensamstående och ökat bland gifta och sammanboende. Att det skett en minskning av andelen personer i befolkningen som spelat senaste året stämmer överens med internationella studier. Detta gäller också följande resultat: Män spelar oftare och för mer pengar än kvinnor. Unga personer och utlandsfödda spelar i mindre utsträckning men har spelproblem i större utsträckning. Socioekonomiskt utsatta personer har spelproblem i större utsträckning än personer med hög utbildning och god ekonomi. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och spelproblem. Summary SWELOGS epidemiological study SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study, is a research program, conducted and financed by the Swedish National Institute of Public Health. The over arching goal of the project is to develop knowledge and methods that can prevent gambling problems. An epidemiological study and an indepth study with several measure points are planned in the timespan between The material for this report origin from the first measurement of the epidemiological study carried out November 2008 August The epidemiological study has ten purposes; including to measure the incidence of gambling problems and gambling addiction in Sweden, and to examine how these covary with gambling patterns and social, health and economical situations. The study should also describe the gambling situation in the general public as a whole as well as in different groups and compare these results with the ones from earlier Swedish and international studies. In order to measure how gambling problems and gambling addiction covariates with other factors response data from interviews and questionnaires have been analyzed with Statistics Sweden s register data regarding education, income etc. The questionnaires contain questions about gambling, gambling problems, health, security, social relations, occupation, economy, living environment, relatives, helpseeking and more. The estimations of gambling problems were made with the measurement instruments Problem Gambling Severity Index (PGSI) and South Oaks Gambling ScreenRevised (SOGSR). The gambling market The gross amount for gambling with money in Sweden has increased with about 50 percent over the last fifteen years. As a share of the households disposable income, however, it has remained on three percent. The net turnover has not increased equally since many gambling forms have received permission to increase the refund rate. In S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

15 2009 the turnover in net, e.g. the turnover after paid out winnings, was about 16.8 billion Swedish crowns. It has become increasingly difficult to estimate the turnover from the gambling market, mainly due to the increased unregulated gambling. Gambling with money exists in most of the countries in the world. The development of the European gambling market is somewhat contradictory; an ongoing liberalisation in some countries parallel to the efforts of keeping the monopoly in others. In Sweden, gambling with money and valuables has existed since the Viking Age. As in the rest of Europe, gambling reached a high in intensity and spread during the 16th century, followed by a ban of most gambling forms in the 17th century. During the 19th century more and more games were again legalized. A notable commercialisation of the Swedish market took place during the 1980 s with a number of new gambling forms introduced and large amounts invested in marketing. Today the Swedish gambling market contains a wide spectrum of monetary games. Since the 1960 s, the gambling market has cooperated with the national television and as a result of the technical evolution all sorts of games can be accessed via the Internet. Gambling in Sweden 70 percent of the Swedish population has gambled at least once during the last 12 months, and 44 percent has gambled at least once a month. A third of those who gambled with money during the last year gambled in one form only. The most common gambling forms are lotteries, number games (Lotto, Keno and Joker) and betting on horses. Nine percent of the population has gambled with money on the Internet during the last year. Eleven percent of the population gambled with money for the first time when they were 12 years old or younger. About half of the population had gambled with money by 18 years of age. The most common first gambling form for women is lotteries and for men it is sportsbetting. Almost three percent of the population has spent time gambling with money in their workplace or at school instead of working/studying. This is most common among younger men, among women aged this figure is two percent. Gambling is more common among older people than younger and it is more common that men gamble than women. If you are married or cohabiting you are more likely to gamble than if you are single. The share of gamblers is the highest among those with a high school degree as the highest level of education, and lowest among the part of the population with an academic degree. The participation in gambling increases with the level of the income but then decreases in the group with highest income. Internet gambling with money is most common among the 1844 year olds and twice as common among men than among women in any age group. The most common gambling form in the population is lotteries; over half of all men and women have bought lottery tickets during the last year. More than a fifth of both men and women have gambled on number games and horses. Men are gambling more on all gambling forms except lotteries, bingo and word games on 14 S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

16 live TVshows. The biggest differences between the sexes in gambling forms are for casino games and poker. The gambling pattern also varies with age, socioeconomic status, country of birth, family situation and whether you live in a big city or not. Slightly more than three percent of the population has regularly (six times or more during the last year) gambled on unregulated or illegal gambling forms. For men aged 1824 the number is above 10 percent. The result also shows that less than one percent of the population gambled on illegal gambling machines and in poker clubs during the last year. For men aged 1824 the share is five percent. Categories of gamblers The group of the population who gambled during the last year can be divided into three: those who have only gambled a few times, those who gamble every month and those who gamble every week. It is significantly more common among men than women to gamble every week. It is also more common for men to have gambled in many different gambling forms. Men are also gambling for considerably more money. Using data for gambling frequency and gambling forms we have identified six categories of gamblers: non gamblers seldom gamblers habitual gamblers occasional gamblers social gamblers heavy gamblers. The largest group is the habitual gamblers which is a category with an even distribution between the sexes, and large majority of persons who are 45 years or older. Many of them have a high school degree as their highest education and the distribution between the different socioeconomic groups is comparatively even. The share with Sweden as their country of birth is slightly higher than for the rest of the population. The members of this category gamble on all gambling forms but very few play poker, casino games and on gambling machines. The social gamblers and heavy gamblers are characterized by the fact that they spend a lot of time on their gambling, they gamble on many gambling forms and they gamble a lot on the Internet. The majority of these groups are men and the share of persons born outside Sweden is equal to the rest of the population. There are also differences between the two categories; the social gamblers are mainly young persons who gamble comparatively seldom and for small amounts. All in this category play poker and many are of a high socioeconomic status. The heavy gamblers age varies from 18 to 65. This category spends a lot of money on gambling and gamble often on all gambling forms except number games. Many in this S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

17 category gamble on horses. A large share of this category is of a medium high socioeconomic status and has a high school degree as their highest level of education. Both occasional gamblers and seldom gamblers gamble comparatively seldom and for small amounts. The occasional gamblers gamble in many forms except poker, the seldom gamblers favours lotteries. Many occasional gamblers gamble on gambling machines but not regularly. The occasional gamblers stand out with their comparatively large share of persons of high socioeconomic status and persons born outside Europe. The seldom gamblers have a comparatively large share of low socioeconomic status and a low share of people born outside Europe. The share of older people is higher among the seldom gamblers in comparison with the occasional gamblers. Gambling problems Gambling problems means experiencing negative consequences from gambling. Gambling addiction is a psychiatric diagnosis, where many of the criteria resemble those for alcohol addiction. A public health perspective on gambling problems involves: beginning with a scientific knowledge of the population focusing on the causes to the illhealth working preventive and using an overall picture. Slightly over two percent of the population are problem gamblers (in our report defined as PGSI 3+) and a seventh of these persons have problems so serious that they are likely to need treatment. The share of problem gamblers is higher among men than among women. The highest share of problem gamblers is found among men aged where almost every tenth person is a problem gambler. In the oldest age group the share of problem gamblers is higher among women than men. The share of problem gamblers are twice as high among the under age gamblers than the population as a whole. Approximately persons in Sweden are living with a problem gambler, of these are children. A third of the problem gamblers are closely related to someone else who has gambling problems. Less than one percent of the population states having sought help for gambling problems of their own and approximately two percent states having sought help or information on someone else s behalf. The share of problem gamblers is higher among those living in a big city compared to those living in the rest of the country. There is also a higher share of problem gamblers among those born outside Sweden compared to those born in Sweden except among young men where the share of gambling problem does not change depending on country of birth. Families with children have a considerably higher share of problem gamblers compared to couples without children. Single men have a higher share of problem gamblers, disregarding having children or not, compared to married or cohabiting 16 S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

18 men. Single women with children have a considerably lower share of problem gamblers than all other groups. Problem gambling is also related to education, income and socioeconomic status and the share of problem gamblers is highest among those with the shortest education, lowest income and of a low socioeconomic status. There is also a higher share of problem gamblers among those who are on welfare benefits, unemployment benefits and those who have problem with the house hold economy. The high est share of problem gamblers is found among those who from time to time have difficulties with their economy. Men lifting family benefits have a lower share of problem gamblers than other men. For women it is the opposite. Five percent of men and 1.5 percent of the women state gambling profits as a source of income. Within these groups the share of problem gamblers is higher. There is a clear connection between problem gambling and illhealth. Among those with the most serious gambling problems only 12 percent has a good mental health, compared to 70 percent among non gamblers and gamblers without gambling problems. For the general health a third of those with gambling problems say that their health is good, while 80 percent of the non gamblers and gamblers without gambling problems say that they are in good general health. For men there is a clear connection between problem gambling and alcohol consumption and between problem gambling and smoking. For women a connection can be seen between problem gambling and risky alcohol consumption if you include the people at low risk of developing gambling problems. Men who have been subjected to physical violence have a higher share of gambling problems compared to other men. 13 percent of the men subjected to violence last year are problem gamblers, a similar connection for women has not been found. A multivariate analysis shows a difference between the sexes regarding the factors that relates to gambling problems. For women the strongest relation to gambling problems was living in a big city. For men the strongest relations were found between gambling problems and mental health, gambling problems and risky alcohol consumption and gambling problems and a birth country other than Sweden. Disregarding sex there is a strong relation between problem gambling and being young and from time to time experiencing problems with your economy The attitude to one s own gambling is very different for persons with and without gambling problems. The differences in attitude became apparent when valuing statements such as: I gamble for more money than I planned and I experience a difficulty in finishing gambling. Many gamblers gamble in more than one form and it can be difficult to distinguish a single form above others causing more gambling problems. If you gamble often or not is connected to problem gambling and especially so for poker, gambling machines and casino but also for bingo, live TVshows and sports gambling. The gambling forms with the highest share of problem gamblers are gambling forms used by a comparatively small part of the population. The connection is strongest S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

19 between problem gambling and Internet gambling and bingo, thereafter for gambling machines and live TVshows. Looking solely on those who have only gambled in one form during the last year, problem gambling occurs in all forms except casino, bingo and live TVshows. The share of problem gamblers is higher among those who have played TV and computer games compared to those who have not. The share of problem gamblers increases the more money and time that are spent gambling. In the group staking 600 crowns or more during the last month, 13 percent of the men and 11 percent of the women are problem gamblers. Those with a low risk of developing gambling problem together with the problem gamblers constitute 10 percent of the population. These 10 percent are spending half of what the population as a whole spends in money and hours on gambling. The more serious the gambling problem the higher the proportion of the population s total money and time spent on gambling. The persons with serious gambling problems spend 13 times the money and 29 times the time, in relation to their share of the population. Looking at gambling problems in our earlier defined six categories of gamblers: non gamblers, seldom gamblers, habitual gamblers, occasional gamblers, social gamblers and heavy gamblers, we find that problem gambling occurs in all gambling categories but to the greatest extent with the social gamblers and the heavy gamblers The largest share of male problem gamblers are heavy gamblers and the female problem gamblers are mainly social gamblers. Efforts against gambling problems In Sweden, the only national overall contribution to counteract gambling addiction is carried out by the Swedish National Institute of Public Health (SNIPH) on commisson by the Government. The subsidy has increased from 4 million Swedish crowns in 1999 to 28 millions in The efforts include preventive interventions, development of knowledge and treatment methods. The first interventions included a national helpline for gamblers and their families and distribution of subsidies to gambling addiction organizations. Additionally, the SNIPH has administered training to professional groups, followed the development of the gambling market in different studies, published surveys and developed different forms of treatment for gambling addiction that have been evaluated with positive results. The gambling industry has also contributed with efforts that aim to prevent gambling problems. Examples of such efforts are; the phone number to the national helpline for gamblers (Stödlinjen) is printed on all coupons, lottery and gambling tickets; different possibilities for gamblers to voluntarily limit their stakes, tools that show the amount of time or money spent, and the possibility to exclude oneself from gambling. These efforts from the industry, however, are not scientifically evaluated. Most of the Swedish gambling companies also cooperate in ethical questions regarding marketing and in some cases a lower agelimit than legally required has been introduced. 18 S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

20 Comparisons with earlier Swedish and international studies Epidemiological studies on gambling with money and gambling problems is a comparatively new area of research. In the 1990 s, studies were carried out in Australia, New Zeeland, Canada, USA, Great Britain and Sweden. In the 2000 s some of these studies have been repeated and new studies have been carried out in all Nordic countries, several countries in Europe and studies in South Africa, Singapore and Hong Kong. The share of the population who has gambled the last year has decreased from 88 to 70 percent since the last Swedish epidemiological study from 1997/98. The participation in gambling has decreased in all groups within the population, both for men and for women. The largest reduction of gambling is among people aged 16 17, where lotteries and gambling on machines are the gambling forms that have decreased the most. During the period there has been a large increase of people who play poker games among the young men and of people who gamble on horses among the middle aged and the elderly women. The share of problem gamblers is consistent on just over two percent of the total of the population compared to the 1997/98 study. When we look at women and men in different age groups, there are however some reasonably large changes behind these numbers. The share of problem gamblers has decreased among boys years old and women years old. The age and gender groups where the shares of problem gamblers have increased are men years old and women years old. Both these groups have doubled their share of problem gamblers in just over ten years. This means that almost every tenth young man and 0.5 percent of middle aged and older women are problem gamblers today. The unchanged groups are girls years old and men from 25 years of age. There has also been a displacement where the share of people with serious gambling problems has increased, mainly among men years old. Problem gambling at some time of your life correlated in 1997/98 with education, living in a larger city or not, if you were born abroad and if you lived in a family with younger children. These correlations are also found in SWELOGS, but are true both for problem gambling some time in your life and for problem gambling the last year. In regard to the family situation, the share of people with gambling problems has decreased among singles and increased among married/ cohabitants. The fact that the share of people who has gambled during the last year in the population has decreased correlates well with international studies. This is also true for the results that show that: Men gamble more often and for more money than women. Young people and people born abroad gamble less but have gambling problems to a greater extent. S P E L O M P E N G A R O C H S P E L P R O B L E M I S V E R I G E /

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Resultat från Swelogs ettårsuppföljning swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010 Resultat från

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Lärarinformation för muntlig del Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version 1c Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets-

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Liv & hälsa Ung Västmanland

Liv & hälsa Ung Västmanland Liv & hälsa Ung Västmanland E3 kunskapsunderlag om ungas hälsa Visst berör det tandvården? Tandläkare Klinikchef Folktandvården Samverkan - primärvård barnhälsovård beställare tandvård barn som riskerar

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2. Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns inställning till barnafödande

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2. Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns inställning till barnafödande DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2 Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning om kvinnors och mäns inställning till barnafödande DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:2 Barn eller inte? Resultat från en enkätundersökning

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Hälsan bland 55 84-åringar

Hälsan bland 55 84-åringar Hälsan bland 8-åringar Enligt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) www.fhi.se A :1 A :1 UPPLAGA :1 ISSN 13-8 ISBN (PRINT) 978-91-71-9- ISBN (PDF) 978-91-71-8- HÄLSAN BLAND 8-ÅRINGAR

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005. Första delrapporten från diskrimineringsundersökningen 2006

Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005. Första delrapporten från diskrimineringsundersökningen 2006 Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige 2005 Första delrapporten från diskrimineringsundersökningen 2006 Upplevelser av etnisk diskriminering hos utrikes födda personer

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer