Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlösen av aktier i Medivir AB (publ)"

Transkript

1 Inlösen av aktier i Medivir AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I MEDIVIR AB (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Medivir AB (publ). Anmälan om inlösen av aktier skall ske senast den 24 februari Anmälan om courtagefri försäljning av högst inlösenrätter skall ske senast den 18 februari 2015 till Carnegie Investment Bank AB (publ). Observera att Du kan gå miste om värdet av Dina inlösenrätter om Du inte utnyttjar eller säljer dem.

2 Innehåll Bakgrund och motiv... 1 Inlösen av aktier i Medivir... 2 Illustrerande exempel... 3 Gör så här... 4 Villkor och anvisningar... 6 Frågor och svar... 8 Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen Finansiella effekter för Medivir Aktiekapital och ägarförhållanden Medivir i korthet Definitioner Med Medivir eller Bolaget avses Medivir AB (publ), org.nr , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang Med Styrelsen avses styrelsen för Medivir Med Inlösenförfarandet avses det av extra bolagsstämma den 20 november 2014 i Medivir beslutade frivilliga inlösenerbjudande som närmare beskrivs i denna informationsbroschyr Med Inlösenbelopp avses det belopp som kommer utbetalas per inlöst aktie Med Carnegie avses Carnegie Investment Bank AB (publ) Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB Med Stockholmsbörsen avses NASDAQ OMX Stockholm AB OBSERVERA ATT HANDEL MED INLÖSENRÄTTER OCH INLÖSENAKTIER ARRANGERAS ENDAST AVSEENDE B-AKTIER. DÄR DET I DENNA INFORMATIONSBROSCHYR REFERERAS TILL HANDEL MED INLÖSENRÄTTER OCH INLÖSENAKTIER AVSES SÅLEDES ENDAST B-AKTIER. Villkor i sammandrag Inlösenrätter per aktie För varje aktie i Medivir erhålls en (1) inlösenrätt, varvid för A-aktier erhålls inlösenrätter som ger rätt att lösa in A-aktier och för B-aktier inlösenrätter som ger rätt att lösa in B-aktier Sju (7) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie i Medivir 140 kronor Inlösenrelation Inlösenbelopp per aktie Anmälningsperiod för inlösen 10 februari februari 2015 Handel med inlösenrätter 10 februari februari 2015 Courtagefri försäljning Beräknad likviddag för courtagefri försäljning 27 februari 2015 Handel med inlösenaktier 27 februari mars 2015 Beräknad utbetalning av Inlösenbelopp Omkring den 17 mars 2015 Kalendarium för ekonomisk information från Medivir Bokslutskommuniké februari 2015 Årsredovisning april 2015 Årsstämma maj 2015 Kortnamn (ticker) på Stockholmsbörsen och ISIN-koder Kortnamn och ISIN-kod för inlösenaktier: MVIR IL B och SE Kortnamn och ISIN-kod för inlösenrätter: MVIR SR B och SE Högst inlösenrätter under perioden 10 februari februari 2015 Detta dokument riktar sig inte till personer vars deltagande i Inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Dokumentet får heller inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Tvist med anledning av Inlösenförfarandet enligt detta dokument skall avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt.

3 Bakgrund och motiv Den framgångsrika marknadsintroduktionen av OLYSIO (Simeprevir) har medfört att Medivir på kort tid har uppnått en mycket stark finansiell ställning med en stor nettokassa och lönsamhet. Med utgångspunkt i den uppdatering av bolagets strategi och affärsplan som presenterades den 16 oktober 2014 har bolaget genomfört en analys av kapitalstrukturen och i samband med detta kunnat konstatera att kapacitet finns för en större utskiftning av kapital till aktieägarna. Genom den föreslagna kapitalöverföringen uppnås målet att dels åstadkomma en mer effektiv kapitalstruktur i bolaget, samtidigt som ett substantiellt belopp återförs till aktieägarna. Mot bakgrund av ovanstående beslutade styrelsen att föreslå aktieägarna att vid en extra bolagsstämma besluta om ett frivilligt inlösenprogram innefattande minskning av reservfond, indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna samt en fondemission, utan utgivande av nya aktier, i syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen. Inlösenförfarandet är strukturerad så att den ger Medivirs aktieägare maximal flexibilitet. Aktieägare som önskar erhålla kapital ges i och med Inlösenförfarandet en möjlighet att avyttra en del av sitt innehav i Medivir till ett belopp som är högre än marknadspriset för Bolagets B-aktie, medan aktieägare som önskar kvarstå som ägare i Medivir kan välja att avyttra sina inlösenrätter. I linje med ovanstående beslutade extra bolagsstämma den 20 november 2014 att minska bolagets reservfond med kronor för avsättning till fri fond, överföra högst kronor till aktieägarna genom inlösen av högst aktier, varav A-aktier och B-aktier, samt att återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivning av nya aktier. Stockholm i februari 2015 Medivir AB (publ) 1

4 Inlösen av aktier i Medivir Den extra bolagsstämman i Medivir beslutade den 20 november 2014 att erbjuda Medivirs aktieägare att frivilligt lösa in aktier i Bolaget samt att bemyndiga Styrelsen att fastställa villkoren för inlösen. Styrelsen har beslutat att inlösen ska ske genom inlösen av var sjunde (7) aktie i Medivir till ett Inlösenbelopp om 140 kronor per aktie, varvid högst kronor kan komma att utbetalas som likvid för de inlösta aktierna. Aktieägare som var registrerade i det av Euroclear förda avstämningsregistret den 5 februari 2015 erhåller en (1) inlösenrätt för varje innehavd aktie i Medivir, oavsett aktieslag. Sju (7) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie. Aktierna inlöses till ett kontant belopp om 140 kronor per aktie. Inlösenbeloppet förväntas vara högre än marknadspriset för en B-aktie i Medivir under anmälningsperioden, varför rätten att lösa in aktier beräknas ha ett ekonomiskt värde. Genom att erbjudandet har utformats så att inlösenrätter erhålls kan Du som aktieägare själv avgöra om Du vill; utnyttja inlösenrätterna för inlösen av aktier, och därigenom minska det antal aktier Du äger i Medivir i utbyte mot kontanter, eller sälja inlösenrätterna och därigenom tillgodogöra Dig värdet av Inlösenförfarandet utan att minska Ditt antal innehavda aktier i Medivir. Aktieägare som väljer att inte utnyttja något av ovanstående alternativ går miste om Inlösenförfarandets eventuella ekonomiska värde. Aktieägarna erbjuds att courtagefritt (utan avgift) sälja upp till inlösenrätter. Se vidare avsnittet Courtagefri försäljning av inlösenrätter på sidan 6-7. Du kan även kombinera dessa alternativ genom att välja att utnyttja endast en del av Dina inlösenrätter för inlösen av aktier samtidigt som Du säljer återstående inlösenrätter. Du kan också köpa till inlösenrätter, vilka kommer att vara föremål för handel på Stockholmsbörsen. Dina olika handlingsalternativ beskrivs närmare på sidan 4. Bolagets aktiekapital kan komma att minskas till lägst kronor. För att möjliggöra att minskning av aktiekapitalet ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, genomförs samtidigt en fondemission utan utgivande av nya aktier genom vilken aktiekapitalet ökas med kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet maximalt kan komma att minskas med genom minskningsbeslutet. Utbetalning av likvid från courtagefri försäljning av inlösenrätter beräknas ske omkring den 27 februari 2015, vilket är snarast efter det att handeln med inlösenrätter är avslutad. Inlösenbeloppet beräknas utbetalas omkring den 17 mars Stockholm i februari 2015 Medivir AB (publ) 2

5 Illustrerande exempel Exempel: Du har 700 aktier Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2015 är registrerad som aktieägare i Medivir erhåller en (1) inlösenrätt för varje aktie i Medivir Mediviraktier Du har 700 Mediviraktier Inlösenrätter Du erhåller 700 inlösenrätter Du kan välja mellan att utnyttja inlösenrätter till att lösa in aktier eller att sälja inlösenrätter Inlösen av aktier Sju (7) inlösenrätter berättigar till Inlösen av en (1) aktie, vilket innebär att Du som innehar 700 inlösenrätter kan lösa in etthundra (100) aktier mot en likvid om 140 kronor för varje inlöst aktie Försäljning av inlösenrätter 700 inlösenrätter anmäls för försäljning, antingen via Carnegie (courtagefri försäljning) eller via Din bank eller fondkommissionär (försäljning på marknaden) 100 aktier 700 inlösenrätter För Dina 100 inlösta aktier erhåller Du 100 x 140 = kr 700 inlösenrätter För Dina 700 sålda inlösenrätter erhåller Du kontanter motsvarande värdet av inlösenrätterna 1) Du har därefter kvar 600 Mediviraktier Du har därefter kvar 700 Mediviraktier 1) Värdet på inlösenrätten avgörs av marknadens prissättning under handeln i inlösenrätter som avses pågå på Stockholmsbörsen under perioden 10 februari februari 2015 Omkring den 27 februari 2015 kommer de aktieägare som har anmält aktier för inlösen att erhålla aktier benämnda inlösenaktier. Handel i inlösenaktier avses ske under perioden 27 februari mars Inlösenlikvid om 140 kronor per inlösenaktie beräknas utbetalas omkring den 17 mars Observera att anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter skall göras senast den 18 februari Om anmälan endast avser Inlösen av aktier skall anmälningssedeln vara Carnegie tillhanda senast den 24 februari 2015, under adress: Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, Stockholm. För att delta i Inlösenförfarandet krävs dels inlösenrätter (sju (7) stycken per aktie som anmäls för Inlösen), dels Mediviraktier. Det går inte att köpa inlösenrätter och delta i Inlösen utan att aktier i Medivir innehas (en aktie per sju (7) inlösenrätter) och anmäls för Inlösen inom angiven tid. Efter den 20 februari 2015 kommer det inte att vara möjligt att handla i inlösenrätterna på Stockholmsbörsen. Deltagande i Inlösenförfarandet är frivilligt. Då inlösen förväntas ske till en premie jämfört med Mediviraktiens marknadspris, förloras ett ekonomiskt värde om inlösenrätterna inte utnyttjas eller avyttras. 3

6 Gör så här Gör så här för att lösa in aktier och/eller sälja inlösenrätter: Alternativ 1 väljs om Du vill lösa in maximalt antal aktier. EXEMPEL Antag att Du äger 100 aktier på avstämningsdagen den 5 februari Du får då 100 inlösenrätter och väljer att lösa in maximalt antal aktier och sälja resterande inlösenrätter. Eftersom det krävs sju (7) inlösenrätter för att lösa in en (1) aktie, kan du lösa in högst fjorton (14) aktier. För att göra detta krävs att Du använder 14 x 7 = 98 av Dina inlösenrätter. Du har använt 98 av dina 100 inlösenrätter, varav de sista två blir sålda courtagefritt. Skriv under bifogad anmälningssedel och returnera den i bifogat svarskuvert till Carnegie. I exemplet uppgår innehavet i Medivir efter genomförd inlösen till 86 aktier. Alternativ 2 väljs om Du vill lösa in ett annat antal aktier än det förtryckta enligt alternativ 1 eller om Du vill sälja alla Dina inlösenrätter. EXEMPEL Ladda ner en anmälningssedel från (Klicka på Aktuella erbjudanden ) eller från (Klicka på Information om frivilligt inlösenprogram ). Fyll i hur många inlösenrätter Du vill använda för att lösa in aktier och/eller hur många inlösenrätter Du vill sälja. Anmälningssedeln kan användas för att courtagefritt (avgiftsfritt) sälja högst inlösenrätter. För försäljning av ytterligare inlösenrätter ombedes Du kontakta Din bank. Sista dag för handel i inlösenrätter är den 20 februari Skriv under nedladdad anmälningssedel och returnera den i bifogat svarskuvert till Carnegie. Om samtliga inlösenrätter i exemplet har sålts, det vill säga inte har utnyttjats för inlösen, är innehavet i Medivir oförändrat. Observera att om försäljning av inlösenrätter ska ske courtagefritt (avgiftsfritt), måste anmälningssedeln vara Carnegie tillhanda senast klockan 17:00 den 18 februari Likvid för courtagefri försäljning av inlösenrätter beräknas att utbetalas den 27 februari 2015 och likvid för inlösta aktier beräknas att utbetalas omkring den 17 mars Tidplan Februari 2015 Mars Sista dag för handel i Medivir inklusive inlösenrätt Anmälningsperioden börjar. Första dag för handel i inlösenrätter Sista dag för handel i inlösenrätter Första dag för handel i inlösenaktier Sista dag för handel i inlösenaktier Avstämningsdag. De som är registrerade innehavare av Mediviraktier erhåller en (1) inlösenrätt per aktie Sista dag för anmälan av courtagefri försäljning av inlösenrätter Anmälningsperioden slutar Utbetalning av Inlösenbeloppet Utbetalning av likvid för courtagefri försäljning av inlösenrätter 4

7 Denna informationsbroschyr tillsammans med förtryckt anmälningssedel har skickats till samtliga direktregistrerade aktieägare med känd adress som på avstämningsdagen den 5 februari 2015 var upptagna i det av Euroclear förda avstämningsregistret för Medivirs räkning, med undantag av vad som framgår av denna broschyr. Anmälningssedel och fullmakt avseende inlösen av aktier och/eller försäljning av inlösenrätter i Medivir AB (publ) ("Medivir") + + Till: Carnegie Investment Bank AB Per Definition c/o Strömberg Distribution Sökvägen 1 Kundnummer Stockholm Stockholm Villkor i sammandrag För varje aktie i Medivir erhålls en inlösenrätt. Sju inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie om 140 kronor. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske omkring den 17 mars 2015, se vidare Utbetalning av inlösenbelopp på nästa sida. Inlösenrätter som inte utnyttjas för inlösen av aktier, dock högst inlösenrätter, kan säljas courtagefritt (avgiftsfritt). Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter måste vara Carnegie tillhanda senast klockan den 18 februari Anmälan om inlösen av aktier måste vara Carnegie tillhanda senast klockan den 24 februari Alternativ 1 - Inlösen av maximalt antal aktier i Medivir Av ovan angivna inlösenrätter skall 98 inlösenrätter utnyttjas för inlösen av 14 aktier till ett inlösenbelopp om sammanlagt kronor. Resterande 2 inlösenrätter skall säljas courtagefritt (utan avgift). Om detta alternativ väljs: Skriv bara under anmälningssedeln och returnera den till Carnegie. Uppgifter om aktieägaren Per Definition Sökvägen Stockholm Personnummer/organisationsnummer VP-konto Inlösenrätter i Medivir Nedanstående antal inlösenrätter i Medivir erhölls baserat på det aktieinnehav som fanns registrerat på ovanstående VP-konto den 5 februari OBS! För det fall du vill lösa in ett annat antal aktier än det förtryckta antalet ovan, eller om du vill sälja alla dina inlösenrätter, behöver du gå in på ("Aktuella erbjudanden") eller ("Information om frivilligt inlösenprogram") Carnegie har gjort bedömningen att det inte uppkommer ett kundförhållande mellan Carnegie och den investerare som väljer att lösa in och/eller sälja inlösenrätter. Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av Carnegie. Övriga meddelanden får ej lämnas på denna blankett. Carnegie befullmäktigas att för inlösenrättsinnehavarens/aktieägarens räkning sälja inlösenrätter och/eller inlösa aktier som angivits ovan. Underteckna anmälningssedeln. Anmälningssedel utan underskrift kan komma att lämnas utan avseende. Ort & datum Namnteckning Telefon dagtid e-postadress + + Nedanstående ifylls endast i vissa fall Uppgifter avseende panthavare (skall endast fyllas i om aktierna/inlösenrätterna i Medivir är pantsatta). Efternamn/Firma Förnamn Postadress (gata, box etc.) Postnummer Adressort Underskrift av panthavaren Var god vänd. Information återfinns även på blankettens baksida. 5

8 Villkor och anvisningar Avstämningsdag och inlösenrätter Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2015 var registrerad i det av Euroclear för Medivirs räkning förda avstämningsregistret erhåller en (1) inlösenrätt för varje innehavd aktie i Medivir. Sju (7) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie i Medivir. Inlösenbelopp Aktier anmälda för inlösen (tillsammans med erforderligt antal inlösenrätter) berättigar till ett belopp om 140 kronor kontant per aktie. Inga avgifter utgår i samband med inlösen. Information från Euroclear till aktieägare Denna informationsbroschyr tillsammans med en förtryckt anmälningssedel innehållande information om bland annat antal erhållna inlösenrätter samt ett svarskuvert har sänts till de aktieägare som på avstämningsdagen den 5 februari 2015 var registrerade i det av Euroclear för Medivirs räkning förda avstämningsregistret med undantag från vad som framgår av denna informationsbroschyr. Den som var upptagen i den, i anslutning till avstämningsregistret, av Euroclear förda särskilda förteckningen över panthavare underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av inlösenrätter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sitt innehav av Mediviraktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt anmälningssedel. Inlösen av aktier ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från förvaltaren. Pantsatta aktier I det fall aktier i Medivir är pantsatta ska även panthavare underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Anmälan om inlösen av aktier Aktieägare som önskar acceptera erbjudandet att lösa in aktier ska under perioden 10 februari februari 2015 inlämna anmälningssedel enligt fastställt formulär till: Carnegie Investment Bank AB Transaction Support Stockholm Anmälningssedeln kan också sändas med post eller inlämnas hos något annat väderpappersinstituts eller banks kontor i Sverige för vidarebefordran till Carnegie. Anmälningssedlar som sänds med post eller inlämnas hos annat värdepappersinstitut eller hos bank i Sverige måste sändas i god tid före sista anmälningsdagen för att kunna vara Carnegie tillhanda senast klockan 17:00 den 24 februari Anmälan är bindande och kan inte återkallas efter det att den har mottagits av Carnegie. Aktierna i Medivir är registrerade hos Euroclear och inlösenrätterna kommer att registreras på respektive aktieägares VP-konto. VP-kontonummer samt aktuellt innehav av inlösenrätter i Medivir framgår av den förtryckta anmälningssedeln. I de fall den förtryckta anmälningssedeln inte används måste VP-kontonummer anges på anmälningssedeln. Handel i inlösenrätter Handel i inlösenrätter äger rum på Stockholmsbörsen under perioden 10 februari februari Samtliga banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av inlösenrätter. Sedvanligt courtage kommer att utgå (se dock Courtagefri försäljning av inlösenrätter nedan). Courtagefri försäljning av inlösenrätter Som alternativ till försäljning av inlösenrätter enligt normala rutiner för köp och försäljning på Stockholmsbörsen kan aktieägare, genom att ladda ner en anmälningssedel från (Klicka på Aktuella erbjudanden ) eller från (Klicka på Information om frivilligt inlösenprogram ), uppdra åt Carnegie att för aktieägarens räkning sälja högst inlösenrätter. Vid sådan försäljning utgår det inte något courtage (avgift). Försäljning kommer att ske vid Stockholmsbörsen. Säljare erhåller vid courtagefri försäljning av inlösenrätter en genomsnittskurs beräknad som den totala försäljningslikviden för samtliga genom detta förfarande försålda inlösenrätter dividerad med det totala antalet sålda inlösenrätter. Samtliga säljare av inlösenrätter enligt detta förfarande erhåller därigenom samma kurs per inlösenrätt oberoende av när under perioden 10 februari februari 2015 anmälan om courtagefri försäljning inlämnas. Utbetalning av likvid för courtagefritt försålda inlösenrätter beräknas ske omkring den 27 februari 2015 till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett 6

9 plusgirokonto, tar Carnegie kontakt med innehavaren via telefon, eller brev enligt uppgifter som fyllts i på anmälningssedeln för vidare instruktion. I de fall där innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning enligt förvaltarens rutiner. Aktieägare som önskar sälja inlösenrätter enligt detta förfarande ska tillse att anmälningssedeln är Carnegie tillhanda senast klockan 17:00 den 18 februari Anmälan är bindande efter det att den mottagits av Carnegie. Hantering av aktier anmälda för inlösen samt redovisning från Euroclear Det antal aktier som anmäls för inlösen samt erforderligt antal inlösenrätter kommer att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto, i aktieägarens namn. Överföringen medför att de för inlösen anmälda aktierna och inlösenrätterna spärras och inte kan överlåtas. I samband härmed skickas en VP-avi ut som visar uttaget av både aktierna och inlösenrätterna från det ursprungliga VP-kontot. Efter anmälningsperiodens slut borttas eventuella outnyttjade inlösenrätter från VP-kontot, vilka då saknar ekonomiskt värde. Avi härom utsänds inte. I samband med att likvid utbetalas avslutas apportkontot. Avi härom utsänds inte. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat erhåller information i enlighet med förvaltarens rutiner. Genomförande av minskningsbeslut För verkställighet av Inlösenförfarandet krävs att registrering av besluten om minskning av aktiekapitalet och fondemission sker vid Bolagsverket. Detta kommer ske kort efter det att anmälningsperioden för inlösen har avslutats. Handel i inlösenaktier Handel i inlösenaktier på Stockholmsbörsen beräknas ske under perioden 27 februari mars Utbetalning av Inlösenbeloppet Euroclear beräknas omkring den 17 mars 2015 verkställa utbetalningen av Inlösenbeloppet till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett plusgirokonto, sker utbetalningen via en utbetalningsavi. I förekommande fall sänds beloppet till panthavaren respektive förvaltaren. Har Du frågor kring Inlösen kan Du ringa Carnegie på +46 (0) Observera att anmälan om Inlösen av aktier skall ske senast klockan 17:00 den 24 februari Anmälan om courtagefri försäljning av inlösenrätter måste vara Carnegie tillhanda senast klockan 17:00 den 18 februari Efter anmälningstidens utgång blir outnyttjade inlösenrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 2 mars 2015 kommer inlösenrätter som inte utnyttjats att tas bort från VP-kontot utan avisering från Euroclear. Varken Medivir eller Carnegie kommer att ersätta det värde aktieägaren kan gå miste om i de fall inlösenrätterna inte utnyttjas eller säljs, eller om anmälningssedeln varit felaktigt eller ofullständigt ifylld eller inkommit efter anmälningstidens slut. Ingen ersättning ges heller till aktieägare som har anmält intresse att sälja inlösenrätter courtagefritt, som inte har sålts, där anmälan kommit Carnegie tillhanda efter klockan 17:00 den 18 februari

10 Frågor och svar Vad innebär Inlösenförfarandet? Inlösenförfarandet innebär att varje aktieägare i Medivir äger rätt att lösa in aktier i Medivir mot en kontant ersättning, det vill säga Bolaget betalar ut kapital till sina aktieägare i utbyte mot inlösta aktier. I Medivirs fall uppgår det belopp som utbetalas per inlöst aktie till 140 kronor. Hur går Inlösenförfarandet till? För varje aktie i Medivir som du innehar på avstämningsdagen den 5 februari 2015 får Du en (1) inlösenrätt. Med sju (7) inlösenrätter kan Du lösa in en (1) aktie i Medivir. Inlösenrätter kan även köpas i marknaden. Inlösenbeloppet uppgår till 140 kronor per inlöst Mediviraktie. Varför genomför Medivir inlösen av aktier? Den framgångsrika marknadsintroduktionen av OLYSIO (Simeprevir) har medfört att Medivir på kort tid uppnått en mycket stark finansiell ställning med en stor nettokassa och lönsamhet. Bolaget har genomfört en analys av kapitalstrukturen och i samband med detta därmed kunnat konstatera att kapacitet finns för en större utskiftning av kapital till aktieägarna. Genom den föreslagna kapitalöverföringen uppnås målet att dels åstadkomma en mer effektiv kapitalstruktur i bolaget, samtidigt som ett substantiellt belopp återförs till aktieägarna. Varför väljer Medivir inlösen i stället för en extra utdelning? Genom att inlösen används som metod för den extra utskiftningen av kapital kan aktieägarna välja mellan att lösa in aktier eller att sälja inlösenrätter och därmed behålla sina Mediviraktier. Inlösen är skattemässigt fördelaktigt jämfört med utdelning för vissa aktieägare, till exempel privatpersoner i Sverige. Vad innebär Inlösenförfarandet för mig som aktieägare? Alla som är aktieägare i Medivir på avstämningsdagen den 5 februari 2015 erhåller en (1) inlösenrätt för varje aktie. För att tillgodogöra Dig värdet av inlösenrätterna kan Du under anmälningsperioden välja att: Använda inlösenrätterna för inlösen av aktier, varigenom Du behåller Din ägarandel i Medivir (förutsatt att erbjudandet utnyttjas fullt ut) och får ut hela ditt värde av Inlösenförfarandet i kontanter. Sälja inlösenrätterna, varigenom Du behåller alla Dina Mediviraktier och därmed ökar Din ägarandel i Bolaget eftersom det totala antalet aktier i Bolaget minskar i samband med inlösen. Detta alternativ innebär att en del av värdet i Inlösenförfarandet återinvesteras i Mediviraktier. En kombination av ovanstående alternativ. Se även Illustrerande Exempel på sidan 3. Till de aktieägare som valt att sälja inlösenrätter i enlighet med erbjudandet om courtagefri försäljning utbetalas likvid omkring den 27 februari Till de aktieägare som valt att lösa in aktier utbetalas Inlösenbeloppet omkring den 17 mars Vad blir skattekonsekvenserna för mig som aktieägare vid inlösen av aktier? För privatpersoner i Sverige, som utgör en stor andel av aktieägarna i Medivir, är inlösen en skattemässigt mer fördelaktig metod för utskiftning av kapital än vinstutdelning. Förenklat så innebär inlösen att aktieägaren får göra avdrag för anskaffningskostnaden för den inlösta aktien och för eventuella förvärvade inlösenrätter. Skattefrågor beskrivs närmare på sidorna Vad gör jag med de inlösenrätter (1 6 stycken) som inte kan användas för inlösen? Det krävs sju (7) inlösenrätter för att lösa in en (1) aktie. Om Du har färre inlösenrätter än sju (7) eller om antalet inlösenrätter inte är jämnt delbart med sju (7) kan Du anmäla dessa för courtagefri försäljning. Carnegie kommer då att sälja inlösenrätterna för Din räkning på Stockholmsbörsen utan att någon avgift utgår. Du kan också köpa till inlösenrätter på Stockholmsbörsen så att antalet blir jämnt delbart med sju (7). Observera dock att det då utgår en avgift. Hur många inlösenrätter kan jag maximalt anmäla för courtagefri försäljning? Högst kan inlösenrätter anmälas för courtagefri försäljning. Aktieägare som har fler än inlösenrätter och önskar sälja de överskjutande inlösenrätterna, eller samtliga inlösenrätter, på Stockholmsbörsen ska kontakta sin bank eller fondkommissionär. 8

11 Vilken ersättning får jag för de inlösenrätter som jag säljer courtagefritt? Ersättningen som erhålls för de inlösenrätter som avyttras genom det courtagefria försäljningsförfarandet kommer att baseras på det genomsnittliga priset för samtliga inlösenrätter som Carnegie säljer inom ramen för erbjudandet. Ersättningen kommer därför inte att fastställas förrän handeln med inlösenrätter har avslutats. Vilket år beskattas jag som aktieägare för inlösen? Aktieägare som realiserar en vinst/förlust under 2015 beskattas för detta för år 2015 vilket görs genom 2016 års taxering. Hur betalas pengarna ut från den courtagefria försäljningen? Pengarna betalas ut till det avkastningskonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett plusgirokonto, tar Carnegie kontakt med innehavaren via telefon, eller brev enligt uppgifter som fyllts i på anmälningssedeln för vidare instruktion. Hur betalas pengarna ut för de aktier som anmälts för inlösen? Pengarna betalas ut till det avkastningskonto som är kopplat till respektive aktieägares VP-konto. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett plusgirokonto, sker utbetalningen via en utbetalningsavi. I förekommande fall sänds beloppet till panthavaren respektive förvaltaren. När sker utbetalningen av pengarna? Likviden för den courtagefria försäljningen av inlösenrätter kommer att utbetalas omkring den 27 februari 2015 och likviden för aktier som anmälts för inlösen kommer att utbetalas omkring den 17 mars Hur gör jag om mina aktier är registrerade hos en förvaltare? Informationsbroschyr och förtryckt anmälningssedel sänds inte till aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav. Anmälan ska i stället göras i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Vad gör jag om jag har fler frågor? Om Du har ytterligare frågor ska Du kontakta Din bank eller Din fondkommissionär eller ringa Carnegie på +46 (0)

12 Skattefrågor i Sverige i samband med inlösen Följande avsnitt är en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan aktualiseras med anledning av Inlösenförfarandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information för aktieägare och innehavare av inlösenrätter som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Redogörelsen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de regler som kan bli tillämpliga på aktier som förvärvats med stöd av aktier i ett s.k. fåmansföretag, eller de särskilda regler som kan vara tillämpliga på fysiska personer som gör eller återfår ett så kallat investeraravdrag. Beskrivningen behandlar inte heller de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då en juridisk person innehar näringsbetingade andelar 1 eller näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter (såsom erhållna inlösenrätter) i Medivir. Inte heller behandlas de regler som gäller för aktier som ägs av handelsbolag eller utgör lagertillgångar i en näringsverksamhet eller för aktier som innehas på ett investeringssparkonto. Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kategorier av skattskyldiga, såsom exempelvis investmentföretag. Beskrivningen avser inte heller situationer där en aktieägare eller innehavare av inlösenrätter med hemvist utomlands, på grund av reglerna om väsentlig anknytning, anses skatterättsligt bosatt i Sverige. Varje aktieägare och innehavare av inlösenrätter bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som Inlösenförfarandet kan medföra i det enskilda fallet, exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra särskilda regler är tillämpliga. Erhållande och utnyttjande av inlösenrätter När inlösenrätt erhålls sker ingen beskattning. Inte heller utlöses beskattning vid anmälan om inlösen. Beskattning sker först när inlösenrätt avyttras eller när aktie löses in. Inlösen av aktier Inlösen av aktier behandlas som en avyttring av de inlösta aktierna, vilket utlöser kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst alternativt kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan Inlösenbeloppet (försäljningsersättningen), d.v.s. det erhållna kontantbeloppet om 140 kronor per inlöst aktie, efter avdrag för försäljningsutgifter och omkostnadsbeloppet för inlöst aktie. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet ska som huvudregel genomsnittsmetoden användas. Genomsnittsmetoden innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort sammanläggs och beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Vid beräkning av omkostnadsbelopp för inlösta aktier ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga innehavda aktier användas. Till detta justerade genomsnittliga omkostnadsbelopp för en inlöst aktie i Medivir ska läggas anskaffningsutgiften för inköpta inlösenrätter som utnyttjas. För marknadsnoterade aktier, såsom aktier i Medivir, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt den så kallade schablonmetoden till 20 procent av inlösenvederlaget (försäljningsersättningen) efter avdrag för försäljningsutgifter. Avyttring av inlösenrätter Avyttring av inlösenrätter medför beskattning enligt kapitalvinstreglerna. Inlösenrätter förvärvade på grundval av aktieinnehav i Medivir anses anskaffade för noll kronor. Vid avyttring av sådana inlösenrätter uppkommer således en skattepliktig kapitalvinst motsvarande försäljningspriset, efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter. Schablonmetoden får inte användas för att bestämma omkostnadsbeloppet för en inlösenrätt som erhållits på grundval av aktieinnehav i Medivir. Anskaffningsutgiften för inlösenrätt, som förvärvats i marknaden, utgörs av köpeskillingen. Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för inlösenrätt ska genomsnittsmetoden användas. Schablonmetoden bör kunna tillämpas på köpta inlösenrätter som är marknadsnoterade. Om tidpunkten för att utnyttja en inlösenrätt löper ut utan att inlösenrätten utnyttjas anses den avyttrad för noll kronor. Det innebär att det för köpta inlösenrätter uppkommer en avdragsgill kapitalförlust motsvarande anskaffningsutgiften. I övrigt tillämpas vid avyttring av inlösenrätter samma regler som vid avyttring av aktier. Skattesatser m.m. Privatpersoner För privatpersoner och dödsbon beskattas kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra delägarrätter (dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder) ska dras av i sin helhet mot 1 Marknadsnoterade aktier anses näringsbetingade om innehavet utgör en kapitaltillgång och innehavet uppgår till minst 10 procent av rösterna eller om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av annat på visst sätt definierat närstående företag 10

13 skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer. Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. För kapitalförlust på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Sådan reduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Aktiebolag Hos aktiebolag beskattas all inkomst, det vill säga även kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. En juridisk persons kapitalförluster på aktier och inlösenrätter kan endast dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter (såsom inlösenrätter). Sådana kapitalförluster kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter hos annat bolag inom samma koncern, förutsatt att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på sådana tillgångar under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. För aktiebolag som innehar aktierna i Medivir som näringsbetingade andelar gäller särskilda regler. Utländska aktieägare Inlösen För aktieägare i Medivir som är begränsat skattskyldig i Sverige anses enligt svensk intern rätt hela det utbetalda Inlösenbeloppet utgöra utdelning. På all utdelning från svenskt aktiebolag tas i regel svensk kupongskatt ut. Skattesatsen för kupongskatt uppgår till 30 procent. Kupongskatt uttas dock i allmänhet med en lägre procentsats till följd av bestämmelser i skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Utländska aktieägare har efter ansökan hos Skatteverket rätt till återbetalning av innehållen kupongskatt till den del skatten belöper på aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna. Som ett alternativ till den verkliga anskaffningsutgiften får denna bestämmas till 20 procent av inlösenvederlaget, om aktierna är marknadsnoterade. Rätt till återbetalning föreligger också om svensk kupongskatt innehållits med ett högre belopp än vad som gäller enligt ett tillämpligt skatteavtal. Ansökan om återbetalning görs skriftligen hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utbetalningstillfället. Om aktieägaren är ett utländskt bolag och vissa villkor är uppfyllda tas inte kupongskatt ut vid inlösen av näringsbetingade aktier i Medivir. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, vid förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. För utländska aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade ombesörjs avdrag för och inbetalning av kupongskatt av varje förvaltare enligt de rutiner som respektive förvaltare tillämpar. Det bör noteras att kupongskatt inte tas ut vid avyttring av inlösenrätter. Avyttring av inlösenrätter Aktieägare och innehavare av inlösenrätter som är begränsat skattskyldig i Sverige och som inte bedriver verksamhet från ett fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av inlösenrätter. Aktieägare och innehavare av inlösenrätter kan dock bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild regel kan emellertid fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk kapitalvinstbeskattning vid avyttring av vissa delägarrätter (såsom inlösenrätter) om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under något av de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. I många fall är denna beskattningsrätt begränsad genom skatteavtal mellan Sverige och andra länder. 11

14 Finansiella effekter för Medivir Kommentarer till proformaräkenskaperna Proformaräkenskaperna har baserats på Medivirs delårsrapport 1 januari 30 september 2014 vilken översiktligt har granskats av bolagets revisorer, PricewaterhouseCoopers AB. Justeringar har gjorts för effekter av förestående inlösen, samt omföringen av kronor från reservfonden till fria medel. Proformaresultaträkning har upprättats som om inlösen genomförts den 1 januari Proformabalansräkning har upprättats som om inlösen genomförts den 30 september Proformaräkenskaperna har vidare baserats på följande antaganden: Att erbjudandet om inlösen av var sjunde aktie till 140 kronor har accepterats i sin helhet. Att Inlösenbeloppet finansieras genom utskiftning av överskottslikviditet och som en följd av detta belastas finansnettot med en genomsnittlig årlig ränta om 1,0 procent (belastningen på finansnettot har endast applicerats i proformaresultaträkningen samt vid nyckeltalsberäkning av redovisat resultat per aktie, proforma). Koncernens resultaträkning i sammandrag Miljoner kronor Jan-sept 2014 Justering inlösen Proforma Jan-sept 2014 Nettoomsättning 1 390, ,0 Kostnad sålda varor -121,5-121,5 Bruttoresultat 1 268,5 0, ,5 Försäljningskostnader -73,9-73,9 Administrationskostnader -42,2-42,2 Forsknings- och utvecklingskostnader -169,4-169,4 Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,8-0,8 Rörelseresultat 982,2 0,0 982,2 Finansiellt netto 6,1-4,7 1,4 Resultat efter finansiella poster 988,3-4,7 983,6 Skatt -2,9 1,0-1,9 Periodens resultat 985,4-3,7 981,7 Koncernens balansräkning i sammandrag Miljoner kronor Tillgångar Justering inlösen Proforma Immateriella anläggningstillgångar 423,4 423,4 Materiella anläggningstillgångar 24,2 24,2 Finansiella anläggningstillgångar 7,5 7,5 Uppskjuten skattefordran 38,5 38,5 Varulager 22,5 22,5 Kortfristiga fordringar 596,7 596,7 Kortfristiga placeringar 852,4-625,2 227,2 Kassa och bank 44,0 44,0 Summa tillgångar 2 009,2-625, ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital ,3-625, ,1 Långfristiga skulder 40,0 40,0 Kortfristiga skulder 129,9 129,9 Summa eget kapital och skulder 2 009,2-625, ,0 2 Antal registrerade aktier:

15 Koncernens eget kapital Miljoner kronor Omföring till fria reserver 3 Inlösen av Efter aktier 4 Fondemission 5 förändringar Aktiekapital 156,3-22,3 22,3 156,3 Övrigt tillskjutet kapital 1 761,2-828,0 933,2 Valutakursdifferens 0,6 0,6 Ansamlad förlust/balanserat resultat -78,8 828,0-602,9-22,3 124,0 Summa eget kapital 1 839,3 0,0-625,2 0, ,1 Kvotvärde, kr 5,00 5,00 5,00 5,83 5,83 Antal aktier Nyckeltal Nyckeltal Justering inlösen Proforma Antal utestående aktier Substansvärde, Mkr Soliditet, % 91,5% -3,8% 87,7% Kronor per aktie Redovisat resultat 31,5 5,1 36,6 Substansvärde 58,8-13,5 45, miljoner kronor överförs från övrigt tillskjutet kapital till balanserat resultat efter beslut av extra bolagsstämma den 20 november 2014 och registrering vid Bolagsverket den 29 januari Aktiekapitalet minskar med 5 kronor per inlöst aktie (kvotvärdet) och minskar därför med 22,3 miljoner kronor. Balanserat resultat minskar med resterande belopp om 602,9 miljoner kronor förutsatt full anslutning i Inlösenförfarandet 5 Fondemission om 22,3 miljoner kronor utan utgivande av nya aktier efter beslut av extra bolagsstämma 20 november

16 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2014 till kronor fördelat på aktier, varav B-aktier och A-aktier. Envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Medivirs tillgångar och vinst. A-aktierna berättigar till tio röster per aktie och B-aktierna berättigar till en röst per aktie. Aktiekapitalets utveckling I tabellen nedan framgår aktiekapitalets utveckling sedan Förändring aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK Totalt antal A- aktier År Transaktion Nominellt belopp, SEK Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier 1988/1989 Bildande av bolag Nyemission 1: Nyemission 3: /1992 Fondemission 1: Nyemission 1: /1993 Fondemission 4: /1995 Apportemission 1: Fondemission 3: Split 2: Omstämpling av B aktier Nyemission 598: Omstämpling av B aktier 1999 Apportemission Riktad nyemission Apportemission Utnyttjande av optioner Utnyttjande av optioner Riktad nyemission Nyemission 2: Utnyttjande av optioner Nyemission 5: Utnyttjande av optioner Nyemission Riktad nyemission Utnyttjande av optioner Utnyttjande av optioner Utnyttjande av optioner Apportemission Utnyttjande av optioner

17 Aktieägarstruktur den 30 december 2014 Medivir har per den 30 december 2014 totalt aktieägare, varav svenska privatpersoner. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna. Aktieägare A-aktier B-aktier % av röster % av kapital Bo Öberg ,3 1,7 Nils Gunnar Johansson ,8 1,1 AFA Försäkring ,4 5,2 Staffan Rasjö ,3 5,2 UNIONEN ,2 3,9 Nordea Investment Funds ,2 3,8 Avanza Pension ,6 3,0 Christer Sahlberg ,5 0,4 AMF Försäkring och Fonder ,3 2,8 Danica Pension ,0 2,4 Catella Fondförvaltning ,0 2,4 Skandia Fonder ,5 1,7 Tredje AP-fonden ,4 1,6 JPM Chase ,3 1,5 Nordnet Pensionsförsäkring ,1 1,3 Totalt 15 största aktieägarna ,0 38,1 Totalt övriga aktieägare ,0 61,9 Totalt ,0 100,0 Aktiekursens utveckling Medivirs aktier noterades på Stockholmsbörsens huvudlista år Aktiekurs, SEK Medivir B OMX Stockholm (OMXS30) Utdelningspolicy Medivir arbetar kontinuerligt med att se över kapitalstrukturen och har valt att inte arbeta med en uttalad utdelningspolicy. Styrelsen har för avsikt att anhålla om ett bemyndigande för återköp av egna aktier i samband med bolagsstämman i maj

18 Medivir i korthet Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap). 16

19

20 Eventuella frågor med anledning av Inlösenförfarandet besvaras på telefon: +46 (0) Medivir AB (publ), Blasieholmsgatan 2, Stockholm. Besöksadress: Hovslagargatan 5 Telefon: +46 (0) ,

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ)

Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) Inlösen av aktier i Bure Equity AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I BURE EQUITY AB (PUBL) Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivillig inlösen.

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2007 Foto Rob Vanstone Detta dokument innehåller information om Bure Equity ABs (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE

Aktieinlösen 2008 OBSERVERA ATT DU SOM AKTIEÄGARE MÅSTE GÖRA ETT AKTIVT VAL FÖR ATT INTE FÖRLORA VÄRDE Aktieinlösen 2008 Detta dokument innehåller information om Bure Equity AB:s (publ) erbjudande om frivilligt inlösenförfarande. Beslut om inlösenförfarande fattades av Bures extra bolagsstämma den 11 december

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2012 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND (PUBL) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT

AKTIEINLÖSEN 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT AKTIEINLÖSEN 2011 INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 13 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER PUSHING

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2010 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018

INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL) 2017/2018 INFORMATION OM FÖRESLAGET AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I KAPPAHL AB (PUBL.) 2017/2018 /1 KappAhl

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE

INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM INLÖSENFÖRFARANDE 1 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till 6 Villkor och anvisningar 7 Finansiella effekter

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2017 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största

Läs mer

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation

Innehåll. Definitioner. Kommande informationstillfällen. Aktieinformation Eolus Vind AB Inlösenprogram 2015 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter för Eolus 6 Skattefrågor i Sverige 8 Frågor och svar

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen Innehåll INLÖSENPROGRAM 2017 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses AB (publ) eller den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken AB (publ) är moderbolag. Med Nasdaq Stockholm

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG

INNEHÅLL VILLKOR I SAMMANDRAG 2017 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2017 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008

Information om föreslagen Inlösen av aktier. (publ) 2008 Information om föreslagen Inlösen av aktier i Betsson AB (publ) 2008 Denna informationsbroschyr ger information om styrelsen för Betsson ABs förslag om kapitalutskiftning till Betssons aktieägare genom

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005

Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudande om inlösen av aktier i Sandvik AB 2005 Erbjudandet i sammandrag Bolagsstämman i Sandvik AB fattade den 3 maj 2005 beslut om att erbjuda företagets aktieägare att lösa in aktier till ett belopp

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund Inlösen av aktier i Investment AB Öresund VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND Detta dokument innehåller ett erbjudande om Inlösen i Investment AB Öresund. Anmälan om Inlösen

Läs mer

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Erbjudandedokument. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Du som är aktieägare behöver ta ställning till detta erbjudande. 2015-09-09

Läs mer

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007

Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Information om aktiesplit och inlösen av aktier i AB Volvo 2007 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet Innehållsförteckning 2 Aktiesplit- och inlösenförfarandet i korthet 3 Tidplan 4 Så här fungerar

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier.

Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. Erbjudandedokument Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding II Blå AB gällande erbjudande om frivillig inlösen av aktier. 2015-04-08 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Hyresfastigheter

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ)

Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Inlösen av aktier i Investment AB Öresund (publ) Viktigt meddelande till dig som är aktieägare i Investment AB Öresund (publ) Detta dokument innehåller ett erbjudande om inlösen i Investment AB Öresund

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ)

Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) Information till aktieägarna avseende upptagande till handel av stamaktier av serie B i AB Sagax (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och motiv 1 Fondemissionen i korthet 2 Information om aktierna som

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Vostok Nafta Investment Ltd nför Extra bolagsstämma den 9 juni 2015 om Styrelsens förslag om utskiftning av Vostok Emerging Finance Ltd genom split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier

Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Bolagsstämman 2004 Frågor och svar om det föreslagna aktieprogrammet för ledande befattningshavare och om inlösen av aktier Detta häfte besvarar de vanligaste frågorna om aktieprogrammet och inlösen av

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer