INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15"

Transkript

1 Chefen & Nätverk

2 INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari

3 Begreppet nätverk används i många sammanhang och inom många områden, efterhand har det blivit ett vardagligt begrepp som ofta används utan närmare eftertanke. I denna skrift innebär begreppet ett antal människor som står i relation till varandra och därigenom skapar arenor för utbyte av erfarenheter, idéer och kunskaper. Nätverkstanken slog igenom på 1960-talet och har utvecklats sedan dess. Ditt nätverk består av alla de kontakter du skapat genom åren. Du kan dela in dina kontakter i ditt privata nätverk och ditt professionella nätverk, ibland finns samma personer i båda. Ditt professionella nätverk är viktigt att underhålla. Här finns personer som kan vara viktiga för dig såväl i din roll som chef som i din roll som anställd. Vårdar du ditt nätverk idag? Saknar du personer att diskutera problemlösning med? Skulle du vilja vidga ditt nätverk? Är detta frågor du känner igen eller andra liknande då vill vi med denna skrift ge en introduktion och vägledning till att verka genom nätverk. 3

4 Nätverk som metod för utveckling Ditt nätverk har olika karaktär där en del utgörs av enskilda personer som du har kontakt med på olika sätt utifrån era gemensamma behov. Utbyte av erfarenheter, kontakter och kunskap är det som utgör kittet. En del av det som beskrivs i denna skrift är tillämpbart även på denna typ av nätverkskontakter. En annan del av ditt nätverk utgörs av att du ingår i olika grupperingar av nätverkskaraktär där ni träffas med en viss regelbundenhet kring vissa frågor eller intresseområden. Detta arbetssätt har något andra förutsättningar som kommer att behandlas i denna skrift. I nätverket ges möjlighet till utvecklingsinriktat lärande som handlar om att du som individ själv tar ansvar för att identifiera, tolka, formulera och ifrågasätta. Det innebär att reflektera. Arbetet drivs framåt av gemensamma intressen. Samarbetet bygger på en frivillighet med jämlika relationer. Nätverksarbetets syfte är att ge stöd och stimulans. Utvecklingsprocessen som startat måste aktivt hållas igång. 4

5 Olika slags nätverk Det finns olika slags nätverk som har olika mål, syften och arbetsformer. För att öka din kunskap om nätverksbyggande vill vi kort beskriva några olika former av nätverk. Nätverk kan vara alltifrån de personer som ingår i din adressbok till mer organiserade nätverk av olika slag. Privata nätverk Här ingår alla de människor du umgås med nu och tidigare. Kort sagt alltifrån dina barndomskamrater, din släkt till din tandläkare, frisör och bankman. En del av ditt privata nätverk är vilande och andra delar är aktivt. Vilka ingår i ditt privata nätverk? Är det några du vill återuppta kontakten med? Professionella nätverk I det professionella nätverket ingår alla de människor som du har eller haft att göra med i din yrkesutövning, t ex arbetskollegor, chefer, kunder, leverantörer och konsulter. Brukar du spara kontaktuppgifter? Håller du kontakt med tidigare arbetskollegor? I så fall växer ditt professionella nätverk med tiden. Har du gjort ett medvetet val här, dvs vilka vill du ha aktiva och vilka vill du ha vilande? Organiserade nätverk En speciell slags organiserade nätverk är de organisationer du är medlem i t ex Ledarna, branschorganisationer, Rotary. Men det kan även vara att du är medlem i ett eller flera nätverk som inte är organisationer utan sammansatta pga att ni har ett gemensamt intresse. Organiserade nätverk har en ledare eller samordnare och ett organisatoriskt mål. Deltagarna är jämbördiga och bär ett gemensamt ansvar att driva arbetet framåt. Det är upp till alla att se till att arbetet blir givande. Det tar kraft från alla att vara med, men det man får ut av att delta ska ge mer än det som du bidrar med. Vilka organiserade nätverk är du idag medlem i? Är det något du saknar i din professionella vardag för att vara en framgångsrik chef? Skulle ett deltagande i ett professionellt nätverk vara en del i din kompetensutveckling? Behöver du vara nyskapande i din bransch? Vore ett utökat professionellt nätverk ett bidrag till förbättrade resultat? Alumni Har du gått på högskola/universitet är chansen stor att dessa har en Alumniverksamhet. Handelshögskolan i Stockholm har alumni spridda över världen, KTH ca Internationellt är det på motsvarande sätt. Gemensamt för alla är att det i alumniverksamheten ingår olika service, aktiviteter och ett stort globalt nätverk inom en mängd verksamheter. Har du en högskolebakgrund? Finns alumniverksamhet på din högskola? Är du med i alumninätverket? För dig som inte har högskolebakgrund men har annan utbildningsbakgrund från t ex folkhögskola undersök om din utbildningsinrättning har en likartad verksamhet för sina tidigare studenter/elever. Om så är fallet, skulle det vara intressant för dig? Företagsnätverk Ett annat slags nätverk är företagsnätverk dvs att företag arbetar tillsammans i nätverk. Det är vanligt inom många branscher som konsulter, byggföretag m fl. Fördelen är att ha tillgång till kompetens som du bara behöver ibland eller som flera företag kan dela på. Ett annat slags företagsnätverk kan vara samverkan inom en region för att tillsammans verka för vissa gemensamma mål. Kompetensförsörjning och utveckling av metoder kan ske i nätverksform. 5

6 Välj dina nätverk Inventering Du behöver göra en inventering för att identifiera och beskriva olika nätverk som existerar i din omvärld och som du har kontakt med. Med nätverk menas nätverk i allmän mening och även de delar i ditt personliga nätverk som du skulle identifiera som professionellt. Börja med att göra en lista över alla personer du har/haft en relation till och föreningar eller organisationer du är medlem i. Skriv därefter ned och sortera/strukturera så att du har en bra bild av ditt nuläge. I samband med denna inventering kan du tänka på vilka i ditt befintliga nätverk som är kritiska respektive mindre kritiska relationer. De kritiska relationerna är sådana som genererar din framgång som chef och ledare, medan de mindre kritiska har en lägre grad av inflytande. Exempel på sammanställning över dina nätverk Bransch Aktivt Vilande Eget nätverk Studentkontakter Samarbetspartners Konsultföretag AB Föreningar Rotary Idrottsförening Verkstad Kommunikation X X X X Organisationer Ledarna Facklig verksamhet X Behovsanalys Steg 1. När du betraktar din sammanställning av dina nuvarande nätverk fundera över om du känner dig nöjd eller om det är några förändringar du behöver göra. En bra utgångspunkt i denna analys är att reflektera över ditt ledarskap och på så sätt utforska vad du behöver utveckla. En annan utgångspunkt är det resultat din verksamhet/ enhet uppnår. Är det områden som rör verksamhetsmålen du behöver utveckla? Finns inspiration eller kunskap att hämta i nätverk du inte är medlem i? Vill du själv starta ett nätverk för att arbeta med vissa frågor? 6

7 Exempel på sammanställning över din behovsanalys Aktivt Vilande Mitt behov av Behovet täcks idag genom Behovet behöver täckas kompletterande information följande aktiva nätverk genom aktivering av för att utveckla vilande nätverk och/eller mitt ledarskap utökning av mina nätverk Öka mitt coachande förhållningssätt Saknas Kurskollegor från chefsutbildning Mitt behov av Behovet täcks idag genom Behovet behöver täckas kompletterande information följande nätverk genom aktivering av för att utveckla vilande nätverk och/eller verksamhet jag ansvarar för utökning av mina nätverk Nya konkurrenter Min branschorganisation Tidigare kollegor Steg 2. Ett kompletterande steg är att du ser över vilka av de aktiva nätverken du ska inaktivera och därmed göra vilande. Detta för att ge plats till nya nätverk/nätverkspersoner för att tillgodose dina och verksamhetens behov. Steg 3. När du gjort din behovsinventering och funnit att du behöver utöka ditt nätverk, är nästa steg att identifiera organiserade nätverk eller personer du skulle vilja ha i ditt nätverk. Med stöd av dina behov kan du genom personer i ditt nuvarande nätverk finna de kompletterande nätverkskontakterna. Varje person du känner har ett eget nätverk, vilket är en tillgång för dig i detta sammanhang. I annat fall är sökning via organisationer och internet en annan väg att finna uppslag. Vad som gäller för att få tillgång till nätverk skiljer sig åt. En del nätverk kräver att du blir rekommenderad av någon i nätverket enligt Rotaryprincipen. Andra får du tillgång till i kraft av dina personliga och kompetensmässiga kvaliteter. När du står utanför ett nätverk behöver du söka information om vad som krävs för att komma in. Men som alltid gäller det att ha resurser, något att erbjuda, för att komma in. Nätverk bygger på ömsesidigt utbyte. 7

8 Framgångsfaktorer för organiserade nätverk Utifrån gjorda erfarenheter av nätverksarbete kan följande lista av framgångsfaktorer vara till glädje i dina nuvarande och framtida nätverk. Syfte och mål med samarbetet Det krävs en tydlig och bärande idé bakom nätverket. Speciellt vid uppbyggnaden av nätverket är det viktigt att snabbt komma igång med att skapa goda förutsättningar och ett bra samarbete. Upprätta arbets- och tidplan En gemensam arbetsplan ger ett mer aktivt deltagande med en bred förankring från alla deltagare i nätverket. Det bidrar till att förväntningarna på insatser från var och en i nätverket blir tydliga. De flesta organiserade nätverk brukar arbeta under ett år till att börja med. Om man har långsiktighet som en viktig del i sitt nätverk kan det vara lämpligt att göra en årlig utvärdering. Känna att det lönar sig Deltagande i nätverket ska vara till nytta för organisationen och kompetensutvecklande för dig själv. I ett nätverk finns möjlighet till öppen dialog. Att bygga nätverk är en ömsesidig handling, intresse måste finnas att själv bidra med något. Man bör vara uppmärksam på när nätverket spelat ut sin roll och det är dags att gå vidare på egen hand, när nätverkssamarbetet inte längre ger dig något. Delaktighet och engagemang Det är viktigt att alla prioriterar nätverksträffarna annars dras motivationen ner hos de andra och nätverket faller sönder eftersom varje deltagare har en funktion. Alla behöver känna engagemang för att ambitionen ska upprätthållas och motivationen för deltagande bibehållas. Jämbördiga deltagare Alla deltar på samma villkor. Därför bör deltagarna vara på samma nivå men gärna vara olika gällande yrkeserfarenhet och sakkunskap. Samtidigt kan ett nätverk tjäna på att ha olika hierarkiska nivåer representerade om man i erfarenhetsutbytet på ett moget sätt drar nytta av denna olikhet. I annat fall kan det verka hämmande. Syftet med nätverket får vara vägledande för hur man väljer att se på denna fråga. Ge och ta Alla behöver vara intresserade av att bidra med erfarenheter för att få något tillbaka och av det skälet är ett fritt informationsflöde av stor vikt. Viljan måste finnas att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att få del av andras. Det behöver finnas förhållanden som gynnar dialog och utforskande. Att tvingas tänka kring sin egen verksamhet är viktigt. Reflektion får deltagarna att se det som är bra och dåligt och utvecklas utifrån det. Av det skälet är det angeläget att nätverket når fram till ett reflekterat arbete och inte bara bekräftande. Öppenhet och tillit Öppenhet har ett nära samband med hur väl deltagarna känner varandra och den tillit som finns. Det är ett öppet klimat som behöver eftersträvas för att kunna arbeta med dialog och reflektion som verktyg. På så sätt når man fram till att vara kritiska vänner. En överenskommelse om att vissa uppgifter stannar inom nätverket kan vara nödvändig för att gynna öppenhet och tillit. Erfarenheter visar att ett nätverk ej bör överstiga 15 personer. 8

9 Samordnare En samordnare eller någon form av ledare för nätverket är bra eftersom det är en förutsättning för att nätverket ska fungera. Däremot kan man ha roterande ansvar för nätverksträffarna. Tid Det måste finnas tid till träffar, tid för reflekterande och efterarbete. Avstånd Långa avstånd gör det bättre med färre träffar, men att träffarna då istället varar under en längre period. En längre träff första gången är en fördel för det fortsatta arbetet. Fysiska avstånd minskar i betydelse idag med vår utvecklade teknik. En del nätverk du är medlem i kanske bara finns på nätet. Ingen teknik kan dock helt ersätta fysiska möten. Delaktighet och förankring Av vikt är att ha behörighet och förankring i den egna organisationen. Det behöver finnas möjlighet att kunna se deltagandet i nätverket som en del i det dagliga arbetet. Att ha stöd från ledningen i den egna organisationen är av stor vikt för att deltagandet i nätverket ska få legitimitet. 9

10 Vårda ditt nätverk Nätverk bygger på ömsesidighet och relationsbyggande därför är det viktigt att du vårdar dina nätverk såväl privata som professionella. Beroende på vilken slags relation du har till dina nätverk och nätverkspersoner ser din aktivitet olika ut. Generellt är att man ofta får tillbaka det man själv ger. Därför är din aktivitet i de organiserade nätverken viktig för vilken slags utdelning du kommer att få. I personnätverket gäller samma sak med att upprätthålla kontakten på olika sätt mellan träffarna. Några kanske du träffar väldigt sällan men ni kan ändå ha en för båda givande kontakt genom att ni håller varandra uppdaterade. Nätverk är som en trädgård, om man inte vårdar den så växer den igen eller vissnar och ger ingenting tillbaka. Nätverket är en tillgång När du blir rekryterad till en ny befattning är det inte bara din kompetens och erfarenhet din nya arbetsgivare får, utan även ditt nätverk som är en immateriell tillgång. Du använder ditt nätverk för att utveckla både ditt ledarskap och den verksamhet du ansvarar för. På motsvarande sätt när du rekryterar en ny medarbetare, så tar du i urvalsprocessen hänsyn till examina, erfarenheter, kompetens och psykologiska faktorer. En annan aspekt är individens nätverk. Är det uppdaterat, brett eller smalt, användbart för verksamheten och kan det användas för att öka kundkretsen? I ditt eget utvecklingssamtal med din chef och på motsvarande sätt i de utvecklingssamtal du har med dina medarbetare, kan det vara lämpligt att integrera en genomgång av det professionella nätverket. Det innefattar genomgång av det aktuella nätverket, identifiering av brister i nätverket sett i relation till behov, samt mål för det kommande året avseende nätverksutveckling. 10

11 Starta eget nätverk Ett sätt att utöka sitt nätverk är att öka sina nätverkskontakter men också att starta ett eget organiserat nätverk. Det kan du göra på många olika sätt, alltifrån att tillsammans med några personer i ditt nätverk initiera mer organiserade träffar då ni har ett antal frågor och behov gemensamma, till att du själv finner att det idag inte finns ett nätverk som täcker dina behov och därför tar saken i egna händer. Utifrån din behovsanalys formulerar du vilket syfte ditt nätverk ska ha och vilka frågor/områden som ska behandlas. Med den bakgrunden skissar du på vilka slags personer du vill ska ingå i nätverket för att uppnå syftet. Det kan avse typ av kompetens, erfarenhet och bransch som blivande nätverksmedlemmar behöver besitta. Här börjar din omvärldsanalys med att undersöka var du kan finna dessa personer. Ofta kan svaret finnas närmare än vad du tror. Bara genom att i lämpliga kanaler sprida att du har för avsikt att starta ett nätverk med ett angivet mål, kommer du att få uppslag och tips på personer att kontakta. Du kanske själv blir kontaktad av personer som skulle vilja vara med. Ett stöd i bildandet av ditt nätverk får du under rubriken Framgångsfaktorer, se sid 8. En annan aspekt är att vara medveten om att nätverk genomgår olika utvecklingsfaser. Utvecklingsfaser Födelse-nätverket uppstår genom att du som initiativtagare sätter igång nätverket och letar upp intresserade som vill delta. Var tydlig med vilka kompetensprofiler de personer ska ha som du vill ha med i nätverket. Detta är en av framgångsfaktorerna. Tillsammans enas ni om syfte och mål. Tillväxt-arbetet går vidare och nya ansluter till ditt nätverk. Det blir mer attraktivt att vara med då arbetet är i gång. Du kanske t o m kommer att behöva begränsa antalet. Mognad-nätverket har nu funnit sina arbetsformer. Omdefinition eller avslut-nätverket kommer till en punkt där det sker en förändring med nya målsättningar som framkommer när de gamla omdefinieras. Ett nytt syfte får det att leva vidare eller att upphöra då syftet är uppnått. Ur detta kan nya konstellationer växa fram och bli starten på nya nätverk. Målsättningen och syftet ska inte enbart formuleras av dig som initiativtagare utan gemensamt med övriga i nätverket. Om någon person dominerar starkt finns en risk att övriga deltagare avbryter sitt deltagande eftersom de tappar intresset och känner sig överkörda. Viktigt att tänka på för dig som tagit på dig ledarrollen i nätverket är att skapa en anda av förtroende i gruppen. Förtroende bygger på trovärdighet, acceptans, öppenhet och konsekvens. Detta är något som alla i nätverket är delansvariga för att uppnå och du som ledare betyder mycket som förebild. Ett stöd i ditt nätverksbyggande är att känna till de olika stadier som alla grupper genomgår. Den som presenteras här är enligt FIRO (fundamental interpersonal relationship orientation). Teorin utvecklades av en amerikansk psykolog, Will Schutz, när han gjorde studier i amerikanska flottan, framförallt av gruppers effektivitet. Hans upptäckter har sedan överförts på grupper i allmänhet. 11

12 Lite förenklat hävdade Schutz att en grupp alltid befinner sig i någon av tre huvudstadier. Stadierna kännetecknas av gruppmedlemmarnas vilja att tillhöra gruppen, finna sin roll och att öppna sig för varandra. Dessa tre faser upprepar sig den tid gruppen består. utvecklingsstadier, igen och igen över hela sin livscykel. När en ny grupp bildas eller får en ny chef startar hela processen om i Tillhörafasen. Detta är viktigt att tänka på som ledare. Enligt FIRO-teorin går gruppen igenom följande Utvecklingsstadium Tillhörafasen som kännetecknas av en försiktighet, alla är måna om att bli accepterade av de andra. En undersökande fas. Normer och roller i gruppen är oklara. Vill jag vara här? Rollsökningsfasen som kännetecknas av att man nu söker sina roller och ledaren testas. Här prövas gruppens förmåga att hantera konflikter. En rollsökande fas. Vem är ledaren, hur stort inflytande har man själv och hur tas ens kompetens tillvara? Krav på typ av ledarskap Tydligt ledarskap med fokus på att tillsammans med gruppen enas om mål och normer för arbetet. Ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och hög grad av integritet för att därmed på ett respektfullt sätt kunna hantera meningsmotsättningar. Öppenhetsfasen som kännetecknas av att gruppen nu kan koncentrera sig på de uppgifter som ska lösas. Klimatet är öppnare och det finns bättre förutsättningar för att hantera problem som kan uppstå. Hur ska vi lösa uppgiften på bästa sätt? Ledarskap som kännetecknas av delegering då gruppen nu har uppnått en mognad med en hög grad av självständighet. Att en ny person kommer till, eller grupper slås ihop, är exempel på sådant som gör att gruppen återgår från öppenhet till tidigare stadier. Om inte problemen blir lösta i en fas backar gruppen ett eller flera steg. Av det skälet finns många grupper som aldrig passerar Tillhörafasen då man inte vågade sig igenom Rollsökningsfasen, dvs ledaren saknade förmågan att hantera meningsmotsättningar i gruppen. Detta är en modell som du har glädje av i din traditionella ledarroll och bra att känna till när du startar ett nätverk för att på ett bättre sätt förstå det som händer i gruppen. I nätverket har ni ett gemensamt ansvar, men där du som initiativtagare är samordnare av nätverket och därmed intar en ledarroll. 12

13 Extern medverkan För att få kunskapspåfyllning i nätverket kan externa medverkande anlitas som föreläsare eller processledare. Det är något man enas om och planerar gemensamt. Samverkan med andra nätverk kan också vara ett sätt att ytterligare intensifiera nätverkets kompetens beroende på mål och syfte. Plats Beroende på nätverkets budget och geografisk spridning av deltagarna kan platsen för träffarna variera. Ett bra sätt att ses kan vara på varandras arbetsplatser för fördjupad kunskap om olika verksamheter. Ett komplement kan vara att man reser bort tillsammans, alternativt varvat med studiebesök eller andra aktiviteter som stärker nätverkets syfte. 13

14 Egna anteckningar 14

15 Lästips Johny Alm Nätverksguiden Finn kontakter genom Ledarna Som medlem i Ledarna har du möjlighet att delta i ett flertal olika chefsaktiviteter, t ex utbildningsdagar, seminarier. Här har du ett ypperligt tillfälle att träffa andra chefer om du vill starta ett nätverk. Du kan också på ledarna.se ansluta dig till olika forum på nätet.

16 Vårdar du ditt nätverk idag? Saknar du personer att diskutera problemlösning med? Skulle du vilja vidga ditt nätverk? Är detta frågor du känner igen eller andra liknande då vill vi med denna skrift ge en introduktion och vägledning till att verka genom nätverk. Begreppet nätverk används i många sammanhang och inom många områden, efterhand har det blivit ett vardagligt begrepp som ofta används utan närmare eftertanke. I denna skrift innebär begreppet ett antal människor som står i relation till varandra och därigenom skapar arenor för utbyte av erfarenheter, idéer och kunskaper. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Projektgruppens utveckling

Projektgruppens utveckling Projektgruppens utveckling Sida 1 Om projektgruppens utveckling En grupp med ett gemensamt mål genomgår huvudfaserna osäkerhet, rollsökning och mognad. Mellan huvudfaserna finns de konfliktlösa övergångsfaserna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Välkommen! Grupplivet som en flygresa med. sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid ett tt

Välkommen! Grupplivet som en flygresa med. sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid ett tt Välkommen! Gruppliv, en introduktion Kurslitteratur: Svedberg, Lars (2007) Gruppsykologi Jan Jonsson Att lära l sig saker handlar om att plötsligt förstå något man alltid har förstått, tt, men påp ett

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

L E D A R A V TA L E T. V ä s s a. l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan. w w w. k f o.

L E D A R A V TA L E T. V ä s s a. l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan. w w w. k f o. L E D A R A V TA L E T V ä s s a l ö n e d i a l o ge n! Till stöd för lönesättningen framtaget i samarbete mellan w w w. k f o. s e Inledning Denna dokumentation är ett stöd för chef och medarbetare,

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal

Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutveckling Primärvården Fyrbodal Kompetensutvecklingsrådet 2007-05-14 KompetensutvPvFyrbodalVer2.doc Skapat den 2007-08-09 13:50:00 Inledning Behöver du som chef något att luta dig mot vid utvecklingssamtalen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Nätverk för Lärande i glesbygd. Att arbeta tillsammans i ett pedagogiskt nätverk

Nätverk för Lärande i glesbygd. Att arbeta tillsammans i ett pedagogiskt nätverk Nätverk för Lärande i glesbygd Att arbeta tillsammans i ett pedagogiskt nätverk Nätverk Lärande i glesbygd Passet består av dels egen erfarenhet samt delar av den studie som finns i Nätverk som redskap

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide

Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide Självreflektionsinstrument familjecentral en användarguide Ett instrument för att förverkliga familjecentralen som idé Agneta Abrahamsson Vibeke Bing Sofia Kjellén Innehållsförteckning Inledning Användarguidens

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

SYFTE. Magisterprogram i Ergonomi MTO, 60 hp KTH STK (Skolan för Teknik och Hälsa) Stockholm, 2009-2011, halvfart, 50% Examensarbetet är på 15 hp.

SYFTE. Magisterprogram i Ergonomi MTO, 60 hp KTH STK (Skolan för Teknik och Hälsa) Stockholm, 2009-2011, halvfart, 50% Examensarbetet är på 15 hp. SYFTE Att undersöka hur rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan förbättras och bli integrerade i den dagliga verksamheten i samverkan med kvalitetsutvecklingsarbeten inom hemvårdens verksamhet

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Lösningsfokus i skolan. martin & micke

Lösningsfokus i skolan. martin & micke Lösningsfokus i skolan martin & micke Länk till rapporten https://www.facebook.com/groups/losningsfokusiskolan/files/ 16 H HUR? Effekter på olika nivåer Resultat i klassrummet och avseende elever Resultat

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor

Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Lönekriterier för sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor Generella utgångspunkter Lönebildningen och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer