INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15"

Transkript

1 Chefen & Nätverk

2 INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari

3 Begreppet nätverk används i många sammanhang och inom många områden, efterhand har det blivit ett vardagligt begrepp som ofta används utan närmare eftertanke. I denna skrift innebär begreppet ett antal människor som står i relation till varandra och därigenom skapar arenor för utbyte av erfarenheter, idéer och kunskaper. Nätverkstanken slog igenom på 1960-talet och har utvecklats sedan dess. Ditt nätverk består av alla de kontakter du skapat genom åren. Du kan dela in dina kontakter i ditt privata nätverk och ditt professionella nätverk, ibland finns samma personer i båda. Ditt professionella nätverk är viktigt att underhålla. Här finns personer som kan vara viktiga för dig såväl i din roll som chef som i din roll som anställd. Vårdar du ditt nätverk idag? Saknar du personer att diskutera problemlösning med? Skulle du vilja vidga ditt nätverk? Är detta frågor du känner igen eller andra liknande då vill vi med denna skrift ge en introduktion och vägledning till att verka genom nätverk. 3

4 Nätverk som metod för utveckling Ditt nätverk har olika karaktär där en del utgörs av enskilda personer som du har kontakt med på olika sätt utifrån era gemensamma behov. Utbyte av erfarenheter, kontakter och kunskap är det som utgör kittet. En del av det som beskrivs i denna skrift är tillämpbart även på denna typ av nätverkskontakter. En annan del av ditt nätverk utgörs av att du ingår i olika grupperingar av nätverkskaraktär där ni träffas med en viss regelbundenhet kring vissa frågor eller intresseområden. Detta arbetssätt har något andra förutsättningar som kommer att behandlas i denna skrift. I nätverket ges möjlighet till utvecklingsinriktat lärande som handlar om att du som individ själv tar ansvar för att identifiera, tolka, formulera och ifrågasätta. Det innebär att reflektera. Arbetet drivs framåt av gemensamma intressen. Samarbetet bygger på en frivillighet med jämlika relationer. Nätverksarbetets syfte är att ge stöd och stimulans. Utvecklingsprocessen som startat måste aktivt hållas igång. 4

5 Olika slags nätverk Det finns olika slags nätverk som har olika mål, syften och arbetsformer. För att öka din kunskap om nätverksbyggande vill vi kort beskriva några olika former av nätverk. Nätverk kan vara alltifrån de personer som ingår i din adressbok till mer organiserade nätverk av olika slag. Privata nätverk Här ingår alla de människor du umgås med nu och tidigare. Kort sagt alltifrån dina barndomskamrater, din släkt till din tandläkare, frisör och bankman. En del av ditt privata nätverk är vilande och andra delar är aktivt. Vilka ingår i ditt privata nätverk? Är det några du vill återuppta kontakten med? Professionella nätverk I det professionella nätverket ingår alla de människor som du har eller haft att göra med i din yrkesutövning, t ex arbetskollegor, chefer, kunder, leverantörer och konsulter. Brukar du spara kontaktuppgifter? Håller du kontakt med tidigare arbetskollegor? I så fall växer ditt professionella nätverk med tiden. Har du gjort ett medvetet val här, dvs vilka vill du ha aktiva och vilka vill du ha vilande? Organiserade nätverk En speciell slags organiserade nätverk är de organisationer du är medlem i t ex Ledarna, branschorganisationer, Rotary. Men det kan även vara att du är medlem i ett eller flera nätverk som inte är organisationer utan sammansatta pga att ni har ett gemensamt intresse. Organiserade nätverk har en ledare eller samordnare och ett organisatoriskt mål. Deltagarna är jämbördiga och bär ett gemensamt ansvar att driva arbetet framåt. Det är upp till alla att se till att arbetet blir givande. Det tar kraft från alla att vara med, men det man får ut av att delta ska ge mer än det som du bidrar med. Vilka organiserade nätverk är du idag medlem i? Är det något du saknar i din professionella vardag för att vara en framgångsrik chef? Skulle ett deltagande i ett professionellt nätverk vara en del i din kompetensutveckling? Behöver du vara nyskapande i din bransch? Vore ett utökat professionellt nätverk ett bidrag till förbättrade resultat? Alumni Har du gått på högskola/universitet är chansen stor att dessa har en Alumniverksamhet. Handelshögskolan i Stockholm har alumni spridda över världen, KTH ca Internationellt är det på motsvarande sätt. Gemensamt för alla är att det i alumniverksamheten ingår olika service, aktiviteter och ett stort globalt nätverk inom en mängd verksamheter. Har du en högskolebakgrund? Finns alumniverksamhet på din högskola? Är du med i alumninätverket? För dig som inte har högskolebakgrund men har annan utbildningsbakgrund från t ex folkhögskola undersök om din utbildningsinrättning har en likartad verksamhet för sina tidigare studenter/elever. Om så är fallet, skulle det vara intressant för dig? Företagsnätverk Ett annat slags nätverk är företagsnätverk dvs att företag arbetar tillsammans i nätverk. Det är vanligt inom många branscher som konsulter, byggföretag m fl. Fördelen är att ha tillgång till kompetens som du bara behöver ibland eller som flera företag kan dela på. Ett annat slags företagsnätverk kan vara samverkan inom en region för att tillsammans verka för vissa gemensamma mål. Kompetensförsörjning och utveckling av metoder kan ske i nätverksform. 5

6 Välj dina nätverk Inventering Du behöver göra en inventering för att identifiera och beskriva olika nätverk som existerar i din omvärld och som du har kontakt med. Med nätverk menas nätverk i allmän mening och även de delar i ditt personliga nätverk som du skulle identifiera som professionellt. Börja med att göra en lista över alla personer du har/haft en relation till och föreningar eller organisationer du är medlem i. Skriv därefter ned och sortera/strukturera så att du har en bra bild av ditt nuläge. I samband med denna inventering kan du tänka på vilka i ditt befintliga nätverk som är kritiska respektive mindre kritiska relationer. De kritiska relationerna är sådana som genererar din framgång som chef och ledare, medan de mindre kritiska har en lägre grad av inflytande. Exempel på sammanställning över dina nätverk Bransch Aktivt Vilande Eget nätverk Studentkontakter Samarbetspartners Konsultföretag AB Föreningar Rotary Idrottsförening Verkstad Kommunikation X X X X Organisationer Ledarna Facklig verksamhet X Behovsanalys Steg 1. När du betraktar din sammanställning av dina nuvarande nätverk fundera över om du känner dig nöjd eller om det är några förändringar du behöver göra. En bra utgångspunkt i denna analys är att reflektera över ditt ledarskap och på så sätt utforska vad du behöver utveckla. En annan utgångspunkt är det resultat din verksamhet/ enhet uppnår. Är det områden som rör verksamhetsmålen du behöver utveckla? Finns inspiration eller kunskap att hämta i nätverk du inte är medlem i? Vill du själv starta ett nätverk för att arbeta med vissa frågor? 6

7 Exempel på sammanställning över din behovsanalys Aktivt Vilande Mitt behov av Behovet täcks idag genom Behovet behöver täckas kompletterande information följande aktiva nätverk genom aktivering av för att utveckla vilande nätverk och/eller mitt ledarskap utökning av mina nätverk Öka mitt coachande förhållningssätt Saknas Kurskollegor från chefsutbildning Mitt behov av Behovet täcks idag genom Behovet behöver täckas kompletterande information följande nätverk genom aktivering av för att utveckla vilande nätverk och/eller verksamhet jag ansvarar för utökning av mina nätverk Nya konkurrenter Min branschorganisation Tidigare kollegor Steg 2. Ett kompletterande steg är att du ser över vilka av de aktiva nätverken du ska inaktivera och därmed göra vilande. Detta för att ge plats till nya nätverk/nätverkspersoner för att tillgodose dina och verksamhetens behov. Steg 3. När du gjort din behovsinventering och funnit att du behöver utöka ditt nätverk, är nästa steg att identifiera organiserade nätverk eller personer du skulle vilja ha i ditt nätverk. Med stöd av dina behov kan du genom personer i ditt nuvarande nätverk finna de kompletterande nätverkskontakterna. Varje person du känner har ett eget nätverk, vilket är en tillgång för dig i detta sammanhang. I annat fall är sökning via organisationer och internet en annan väg att finna uppslag. Vad som gäller för att få tillgång till nätverk skiljer sig åt. En del nätverk kräver att du blir rekommenderad av någon i nätverket enligt Rotaryprincipen. Andra får du tillgång till i kraft av dina personliga och kompetensmässiga kvaliteter. När du står utanför ett nätverk behöver du söka information om vad som krävs för att komma in. Men som alltid gäller det att ha resurser, något att erbjuda, för att komma in. Nätverk bygger på ömsesidigt utbyte. 7

8 Framgångsfaktorer för organiserade nätverk Utifrån gjorda erfarenheter av nätverksarbete kan följande lista av framgångsfaktorer vara till glädje i dina nuvarande och framtida nätverk. Syfte och mål med samarbetet Det krävs en tydlig och bärande idé bakom nätverket. Speciellt vid uppbyggnaden av nätverket är det viktigt att snabbt komma igång med att skapa goda förutsättningar och ett bra samarbete. Upprätta arbets- och tidplan En gemensam arbetsplan ger ett mer aktivt deltagande med en bred förankring från alla deltagare i nätverket. Det bidrar till att förväntningarna på insatser från var och en i nätverket blir tydliga. De flesta organiserade nätverk brukar arbeta under ett år till att börja med. Om man har långsiktighet som en viktig del i sitt nätverk kan det vara lämpligt att göra en årlig utvärdering. Känna att det lönar sig Deltagande i nätverket ska vara till nytta för organisationen och kompetensutvecklande för dig själv. I ett nätverk finns möjlighet till öppen dialog. Att bygga nätverk är en ömsesidig handling, intresse måste finnas att själv bidra med något. Man bör vara uppmärksam på när nätverket spelat ut sin roll och det är dags att gå vidare på egen hand, när nätverkssamarbetet inte längre ger dig något. Delaktighet och engagemang Det är viktigt att alla prioriterar nätverksträffarna annars dras motivationen ner hos de andra och nätverket faller sönder eftersom varje deltagare har en funktion. Alla behöver känna engagemang för att ambitionen ska upprätthållas och motivationen för deltagande bibehållas. Jämbördiga deltagare Alla deltar på samma villkor. Därför bör deltagarna vara på samma nivå men gärna vara olika gällande yrkeserfarenhet och sakkunskap. Samtidigt kan ett nätverk tjäna på att ha olika hierarkiska nivåer representerade om man i erfarenhetsutbytet på ett moget sätt drar nytta av denna olikhet. I annat fall kan det verka hämmande. Syftet med nätverket får vara vägledande för hur man väljer att se på denna fråga. Ge och ta Alla behöver vara intresserade av att bidra med erfarenheter för att få något tillbaka och av det skälet är ett fritt informationsflöde av stor vikt. Viljan måste finnas att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att få del av andras. Det behöver finnas förhållanden som gynnar dialog och utforskande. Att tvingas tänka kring sin egen verksamhet är viktigt. Reflektion får deltagarna att se det som är bra och dåligt och utvecklas utifrån det. Av det skälet är det angeläget att nätverket når fram till ett reflekterat arbete och inte bara bekräftande. Öppenhet och tillit Öppenhet har ett nära samband med hur väl deltagarna känner varandra och den tillit som finns. Det är ett öppet klimat som behöver eftersträvas för att kunna arbeta med dialog och reflektion som verktyg. På så sätt når man fram till att vara kritiska vänner. En överenskommelse om att vissa uppgifter stannar inom nätverket kan vara nödvändig för att gynna öppenhet och tillit. Erfarenheter visar att ett nätverk ej bör överstiga 15 personer. 8

9 Samordnare En samordnare eller någon form av ledare för nätverket är bra eftersom det är en förutsättning för att nätverket ska fungera. Däremot kan man ha roterande ansvar för nätverksträffarna. Tid Det måste finnas tid till träffar, tid för reflekterande och efterarbete. Avstånd Långa avstånd gör det bättre med färre träffar, men att träffarna då istället varar under en längre period. En längre träff första gången är en fördel för det fortsatta arbetet. Fysiska avstånd minskar i betydelse idag med vår utvecklade teknik. En del nätverk du är medlem i kanske bara finns på nätet. Ingen teknik kan dock helt ersätta fysiska möten. Delaktighet och förankring Av vikt är att ha behörighet och förankring i den egna organisationen. Det behöver finnas möjlighet att kunna se deltagandet i nätverket som en del i det dagliga arbetet. Att ha stöd från ledningen i den egna organisationen är av stor vikt för att deltagandet i nätverket ska få legitimitet. 9

10 Vårda ditt nätverk Nätverk bygger på ömsesidighet och relationsbyggande därför är det viktigt att du vårdar dina nätverk såväl privata som professionella. Beroende på vilken slags relation du har till dina nätverk och nätverkspersoner ser din aktivitet olika ut. Generellt är att man ofta får tillbaka det man själv ger. Därför är din aktivitet i de organiserade nätverken viktig för vilken slags utdelning du kommer att få. I personnätverket gäller samma sak med att upprätthålla kontakten på olika sätt mellan träffarna. Några kanske du träffar väldigt sällan men ni kan ändå ha en för båda givande kontakt genom att ni håller varandra uppdaterade. Nätverk är som en trädgård, om man inte vårdar den så växer den igen eller vissnar och ger ingenting tillbaka. Nätverket är en tillgång När du blir rekryterad till en ny befattning är det inte bara din kompetens och erfarenhet din nya arbetsgivare får, utan även ditt nätverk som är en immateriell tillgång. Du använder ditt nätverk för att utveckla både ditt ledarskap och den verksamhet du ansvarar för. På motsvarande sätt när du rekryterar en ny medarbetare, så tar du i urvalsprocessen hänsyn till examina, erfarenheter, kompetens och psykologiska faktorer. En annan aspekt är individens nätverk. Är det uppdaterat, brett eller smalt, användbart för verksamheten och kan det användas för att öka kundkretsen? I ditt eget utvecklingssamtal med din chef och på motsvarande sätt i de utvecklingssamtal du har med dina medarbetare, kan det vara lämpligt att integrera en genomgång av det professionella nätverket. Det innefattar genomgång av det aktuella nätverket, identifiering av brister i nätverket sett i relation till behov, samt mål för det kommande året avseende nätverksutveckling. 10

11 Starta eget nätverk Ett sätt att utöka sitt nätverk är att öka sina nätverkskontakter men också att starta ett eget organiserat nätverk. Det kan du göra på många olika sätt, alltifrån att tillsammans med några personer i ditt nätverk initiera mer organiserade träffar då ni har ett antal frågor och behov gemensamma, till att du själv finner att det idag inte finns ett nätverk som täcker dina behov och därför tar saken i egna händer. Utifrån din behovsanalys formulerar du vilket syfte ditt nätverk ska ha och vilka frågor/områden som ska behandlas. Med den bakgrunden skissar du på vilka slags personer du vill ska ingå i nätverket för att uppnå syftet. Det kan avse typ av kompetens, erfarenhet och bransch som blivande nätverksmedlemmar behöver besitta. Här börjar din omvärldsanalys med att undersöka var du kan finna dessa personer. Ofta kan svaret finnas närmare än vad du tror. Bara genom att i lämpliga kanaler sprida att du har för avsikt att starta ett nätverk med ett angivet mål, kommer du att få uppslag och tips på personer att kontakta. Du kanske själv blir kontaktad av personer som skulle vilja vara med. Ett stöd i bildandet av ditt nätverk får du under rubriken Framgångsfaktorer, se sid 8. En annan aspekt är att vara medveten om att nätverk genomgår olika utvecklingsfaser. Utvecklingsfaser Födelse-nätverket uppstår genom att du som initiativtagare sätter igång nätverket och letar upp intresserade som vill delta. Var tydlig med vilka kompetensprofiler de personer ska ha som du vill ha med i nätverket. Detta är en av framgångsfaktorerna. Tillsammans enas ni om syfte och mål. Tillväxt-arbetet går vidare och nya ansluter till ditt nätverk. Det blir mer attraktivt att vara med då arbetet är i gång. Du kanske t o m kommer att behöva begränsa antalet. Mognad-nätverket har nu funnit sina arbetsformer. Omdefinition eller avslut-nätverket kommer till en punkt där det sker en förändring med nya målsättningar som framkommer när de gamla omdefinieras. Ett nytt syfte får det att leva vidare eller att upphöra då syftet är uppnått. Ur detta kan nya konstellationer växa fram och bli starten på nya nätverk. Målsättningen och syftet ska inte enbart formuleras av dig som initiativtagare utan gemensamt med övriga i nätverket. Om någon person dominerar starkt finns en risk att övriga deltagare avbryter sitt deltagande eftersom de tappar intresset och känner sig överkörda. Viktigt att tänka på för dig som tagit på dig ledarrollen i nätverket är att skapa en anda av förtroende i gruppen. Förtroende bygger på trovärdighet, acceptans, öppenhet och konsekvens. Detta är något som alla i nätverket är delansvariga för att uppnå och du som ledare betyder mycket som förebild. Ett stöd i ditt nätverksbyggande är att känna till de olika stadier som alla grupper genomgår. Den som presenteras här är enligt FIRO (fundamental interpersonal relationship orientation). Teorin utvecklades av en amerikansk psykolog, Will Schutz, när han gjorde studier i amerikanska flottan, framförallt av gruppers effektivitet. Hans upptäckter har sedan överförts på grupper i allmänhet. 11

12 Lite förenklat hävdade Schutz att en grupp alltid befinner sig i någon av tre huvudstadier. Stadierna kännetecknas av gruppmedlemmarnas vilja att tillhöra gruppen, finna sin roll och att öppna sig för varandra. Dessa tre faser upprepar sig den tid gruppen består. utvecklingsstadier, igen och igen över hela sin livscykel. När en ny grupp bildas eller får en ny chef startar hela processen om i Tillhörafasen. Detta är viktigt att tänka på som ledare. Enligt FIRO-teorin går gruppen igenom följande Utvecklingsstadium Tillhörafasen som kännetecknas av en försiktighet, alla är måna om att bli accepterade av de andra. En undersökande fas. Normer och roller i gruppen är oklara. Vill jag vara här? Rollsökningsfasen som kännetecknas av att man nu söker sina roller och ledaren testas. Här prövas gruppens förmåga att hantera konflikter. En rollsökande fas. Vem är ledaren, hur stort inflytande har man själv och hur tas ens kompetens tillvara? Krav på typ av ledarskap Tydligt ledarskap med fokus på att tillsammans med gruppen enas om mål och normer för arbetet. Ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och hög grad av integritet för att därmed på ett respektfullt sätt kunna hantera meningsmotsättningar. Öppenhetsfasen som kännetecknas av att gruppen nu kan koncentrera sig på de uppgifter som ska lösas. Klimatet är öppnare och det finns bättre förutsättningar för att hantera problem som kan uppstå. Hur ska vi lösa uppgiften på bästa sätt? Ledarskap som kännetecknas av delegering då gruppen nu har uppnått en mognad med en hög grad av självständighet. Att en ny person kommer till, eller grupper slås ihop, är exempel på sådant som gör att gruppen återgår från öppenhet till tidigare stadier. Om inte problemen blir lösta i en fas backar gruppen ett eller flera steg. Av det skälet finns många grupper som aldrig passerar Tillhörafasen då man inte vågade sig igenom Rollsökningsfasen, dvs ledaren saknade förmågan att hantera meningsmotsättningar i gruppen. Detta är en modell som du har glädje av i din traditionella ledarroll och bra att känna till när du startar ett nätverk för att på ett bättre sätt förstå det som händer i gruppen. I nätverket har ni ett gemensamt ansvar, men där du som initiativtagare är samordnare av nätverket och därmed intar en ledarroll. 12

13 Extern medverkan För att få kunskapspåfyllning i nätverket kan externa medverkande anlitas som föreläsare eller processledare. Det är något man enas om och planerar gemensamt. Samverkan med andra nätverk kan också vara ett sätt att ytterligare intensifiera nätverkets kompetens beroende på mål och syfte. Plats Beroende på nätverkets budget och geografisk spridning av deltagarna kan platsen för träffarna variera. Ett bra sätt att ses kan vara på varandras arbetsplatser för fördjupad kunskap om olika verksamheter. Ett komplement kan vara att man reser bort tillsammans, alternativt varvat med studiebesök eller andra aktiviteter som stärker nätverkets syfte. 13

14 Egna anteckningar 14

15 Lästips Johny Alm Nätverksguiden Finn kontakter genom Ledarna Som medlem i Ledarna har du möjlighet att delta i ett flertal olika chefsaktiviteter, t ex utbildningsdagar, seminarier. Här har du ett ypperligt tillfälle att träffa andra chefer om du vill starta ett nätverk. Du kan också på ledarna.se ansluta dig till olika forum på nätet.

16 Vårdar du ditt nätverk idag? Saknar du personer att diskutera problemlösning med? Skulle du vilja vidga ditt nätverk? Är detta frågor du känner igen eller andra liknande då vill vi med denna skrift ge en introduktion och vägledning till att verka genom nätverk. Begreppet nätverk används i många sammanhang och inom många områden, efterhand har det blivit ett vardagligt begrepp som ofta används utan närmare eftertanke. I denna skrift innebär begreppet ett antal människor som står i relation till varandra och därigenom skapar arenor för utbyte av erfarenheter, idéer och kunskaper. Besöksadress: S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, Stockholm. Tel: Fax: Ledarnas servicecenter:

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Gruppers utveckling. Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Will Schutz. FIRO; Fundamental Interpersonal Relations Orientation.

Gruppers utveckling. Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Will Schutz. FIRO; Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Gruppers utveckling Fundamental Interpersonal Relations Orientation Will Schutz FIRO; Fundamental Interpersonal Relations Orientation Will Schutz Vem styr? Gemyt Idyll Får jag? Vill jag? Relationer Samarbete

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante

Extern utvärdering av projekt Den Goda Arbetsplatsen, genomförd av Mikael Håkansson, European Minds Sweden AB. Utvärdering Lärande / ex ante 1 Den Goda Arbetsplatsen Ledarskapsutbildning 2009 Innehållsförteckning sidan 2 Projektorganisation sidan 3 Bakgrund sidan 4-5 The Human Element sidan 6 Utvärdering Lärande/ex ante; frågeställningar och

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling 1 (5) Handläggare Områdeschef Ulla Hansson tfn 0522-69 72 01 Verksamhetschef Gerd Karlsson tfn 0521-27 61 60 Avdelningschef Maria Kullander tfn 0522-69 70 48 Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Dialog Självbestämmande

Dialog Självbestämmande Självbestämmande Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors och integritet. 35 1699:- KÖP 36 ens innehåll en översikt Temat för dialogen

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer