Eftersom det är en lagidrott förväntar sig spelarna att någon bestämmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eftersom det är en lagidrott förväntar sig spelarna att någon bestämmer"

Transkript

1 QuickTime och en -dek om prim erare k räv s för att k unna s e bilden. Eftersom det är en lagidrott förväntar sig spelarna att någon bestämmer En kartläggning av kunskaperna rörande träningsmetodik inom svensk pojkishockey Henrik Lundgren & Johan Göransson Idrottsvetenskap, Examensarbete Vårterminen 2011 Handledare: Tobias Stark Examinator: Per Göran Fahlström

2 QuickTime och en -dek om prim erare k räv s för att k unna s e bilden. SAMMANFATTNING Examensarbete 15 hp Vårterminen 2011 Henrik Lundgren & Johan Göransson Eftersom det är en lagidrott förväntar sig spelarna att någon bestämmer En kartläggning av kunskaperna rörande träningsmetodik inom svensk pojkishockey. Sammanfattning Den här studien gör en kartläggning av Svensk ungdomsishockey på A-pojk/ U-16 nivå. Den har ett komparativt syfte där breddverksamheter jämförs med elitverksamheter. Detta för att skapa en generell bild av ungdomsishockeyn i Sverige samt kartlägga kunskaperna angående ishockeyns träningsmetodik från olika synvinklar. Vi har använt oss av i huvudsak en kvantitativ metod i form av enkäter till spelarna vilka vi kompletterat med hjälp av en kvalitativ metod i form av ledarintervjuer. Den teoretiska utgångspunkten har varit begränsad då vi genomför en komparativ studie inom ett område som till stor del är outforskat. I resultatet framgår stora skillnader mellan bredd- och elitverksamheterna främst vad gäller ambition och resurser. Det går även att urskilja mindre skillnader gällande kunskaperna angående träningsmetodik och förutsättningar för sitt idrottsutövande. Svenska ishockeyförbundets mål om mer individualisering i träningen har enligt oss inte nått ut i föreningarna och deras spelarutbildning. Antal sidor: 76 Sökord: Ishockey, ungdomsidrott, träningsmetodik, förening

3 Since it is a team sport the players expect someone to be in charge A survey of knowledge regarding training methods in Swedish youth hockey. Abstract This study makes a survey of Swedish youth hockey at the age of 13-15/youth-16 level. It has a comparative view between Elite- and non-elite clubs. The purpose is to create an overall picture of youth hockey in Sweden and to identify knowledge about ice hockey training methods from different angles. We have used mainly a quantitative method in the form of surveys with the players which we complemented with a qualitative approach in the form of interviews with the coaches. The theoretical basis has been limited since we perform a comparative study in an area that is relatively unexplored. The results show large differences between the non-elite and the elite clubs mainly in terms of ambition and resources. It is also possible to distinguish smaller differences regarding knowledge about training methods and conditions for their participation in sports. Swedish Ice Hockey Association's goals that includes more individualization of training has according to us not reached out to the clubs and their player education. No of pages: 76 Key words: Ice hockey, Youth sports, Training methods, Club Tack till! Alla lag, spelare och ledare som frivilligt tagit sig tid att delta i vår studie. Toyota center metro autogruppen för välbehövlig sponsring.

4 INLEDNING 1 SYFTE 2 BAKGRUND 3 TIDIGARE FORSKNING 3 UNGDOMSIDROTTENS RIKTLINJER 3 TEORI 5 FYSIOLOGISKA RIKTLINJER 5 ATT PRESTERA 6 IDROTTSLIG UTVECKLING 8 PROFESSIONALISERING 10 METOD 11 FORSKNINGSSTRATEGI 11 ENKÄTUTFORMNING 11 LEDARINTERVJUER 11 URVAL 12 UNDERSÖKNINGSGRUPP 12 GENOMFÖRANDE 13 ÖVERFÖRBARHET 14 RESULTAT 15 ELITVERKSAMHETERNA ENKÄTREDOVISNING 16 LEDARNAS SYNPUNKTER ELITVERKSAMHETERNA 34 BREDDVERKSAMHETERNA ENKÄTREDOVISNING 36 LEDARSYNPUNKTER BREDDVERKSAMHETERNA 48 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 49 ELITFÖRENINGARNA 49 BREDDFÖRENINGARNA 56 ANALYS 63 VILKA KUNSKAPER ANSER LEDARNA ATT SPELARNA BESITTER OM TRÄNINGSMETODIK? VAD KAN SÄGAS OM FÖRENINGENS BETYDELSE? 63 VILKA KUNSKAPER ANSER SPELARNA ATT DE BESITTER OM TRÄNINGSMETODIK? SKILJER SIG KUNSKAPERNA HOS SPELARNA BEROENDE PÅ VILKEN FÖRENING MAN TILLHÖR? 65 VAD KAN SÄGAS OM DEN SVENSKA U-16 ISHOCKEYSPELAREN? 69 VAD KAN SÄGAS OM SPELARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SITT IDROTTSUTÖVANDE? 74 REFERENSER 76 BILAGOR

5 Inledning Svensk ishockey har en vision. Visionen innebär att vara bäst i världen, man ska leda utvecklingen av ishockeyn. För detta krävs de bäst utbildade ledare, spelare och funktionärer. Svenska ishockeyförbundet är en enad organisation med starka föreningar. 1 På flera håll osar det om optimism kring svensk ishockey, man står under förändring med ny förbundskapten för Tre kronor vilket hittills utåt sett bidragit till mer samarbete, en annan typ av ishockey och en anda att vilja framåt. Den största förändringen ser man dock inte i det vi skrivit ovan. Pär Mårts (Tre kronors nya förbundskapten) förespråkar jaget före laget. Alla spelare i ett lag är individer och måste därför få utrymme att vara sig själva och göra det dem är bra på. Det handlar om att hela tiden utmana sig själv och slå personliga rekord. 2 Med denna syn medföljer ett stort ansvar, inte bara på landslagsnivå. Ishockey - Sverige måste även dem följa efter. Det handlar framförallt om att få föreningar och dess ungdomsledare att utbilda spelarna i att ta eget ansvar för sin idrott, utveckling samt prestation. Ishockey - Sverige måste skapa individer och inte lag byggen som tidigare varit största fokus inom svensk ishockey. Hockeyakademin är ett projekt som är initierat av Svenska ishockeyförbundet för att höja nivån på svensk barn-, ungdoms- och juniorishockey. Detta innebär en samling hockeykonsulenter som ska verka nära föreningarna för att kvalitetssäkra utbildningen. Syftet med projektet är alltså att ishockeyutbildningen i Sverige alltid ska börja i Världens bästa ungdomsverksamhet och fortsätta upp till seniorålder. 3 Vi vill fokusera på just ungdomsishockey och det sista året som ungdomsspelare eftersom det är här vi kan utvärdera utbildningen man har blivit delgiven som barn och ungdom innan man ska ta klivet upp till juniorishockeyn. I denna uppsats fokuserar vi på just individen som en del av den föreningen man tillhör. Vilken utbildning erbjuds man, vad tar man till sig i utbildningen, vilka förutsättningar ges och vilken syn har man på sig själv och sitt idrottsutövande

6 Syfte Syftet med studien är att göra en kartläggning av kunskaperna rörande träningsmetodik inom svensk pojkishockey. Vi kommer även att ge ett komparativt inslag där pojkishockeyspelare från bredd- och elitverksamheter jämförs. Studiens mer precisa frågeställningar är: Vilka kunskaper anser ledarna att spelarna besitter angående träningsmetodik? Vad kan sägas om föreningens betydelse? Vilka kunskaper anser spelarna att de besitter angående träningsmetodik? Skiljer sig kunskaperna beroende på vilken förening man tillhör? Vad kan sägas om den svenska U-16 spelaren som tillhör en elitförening/breddförening? Vad kan sägas om spelarnas förutsättningar för sitt idrottsutövande? 2

7 Bakgrund Tidigare forskning Vad vi kunnat finna är det inga större avhandlingar eller forskningsrapporter som berör vårt område. Med vårt område menar vi med andra ord som syftet antyder pojkishockeyspelares kunskaper om träningsmetodik. Eller kunskaper gällande träningsmetodik överhuvudtaget i relation till ishockey. Däremot är det främst tre större avhandlingar som har lagt fokus på området ishockey. Till att börja med har Per Göran Fahlström gjort en omfattande studie om rekrytering, arbete och ledarstil hos ishockeycoacher. Främst försöker Fahlström beskriva och förstå vad det innebär att bli och vara coach inom ishockeyn. 4 Josef Fahlén skrev 2006 en doktorsavhandling vilken främst behandlade svensk elitishockeys organisation. Syftet med Fahléns avhandling är att redogöra för hur, varför och med vilka konsekvenser svensk ishockey har förändrats med tiden. Med andra ord behandlar han områden som exempelvis sport management, professionalism och organisation inom svensk ishockey. 5 Den senaste avhandlingen som skrivits med ishockey som huvudfokus är Tobias Starks Folkhemmet på is. Rent konkret är syftet med Starks avhandling att beskriva och analysera ishockeyns framväxt i Sverige utifrån ett nationellt perspektiv mellan åren Stark menar även att han vill problematisera och få en nyans över det svenska ishockeyförbundets egna historieberättelser och dess centrala delar. Han vill genom detta sträva efter att öka förståelsen för idrotten ishockey i Sverige som en samhällsföreteelse och hur ishockeyn i sig har bidragit till skapandet av nationell identitet. 6 Som synes ovan har ingen av dessa avhandlingar behandlat varken ungdomsishockeyn eller träningsmetodik i relation till ishockey. Vi kan heller inte hitta några vetenskapliga rapporter vilka direkt behandlar detta område. Ungdomsidrottens riktlinjer I dokumentet Ishockeyn vill görs en kort sammanfattning om hur svenska ishockeyförbundet vill att svensk ishockey ska se ut. Man redogör för om hur och vad man tycker att ishockeyföreningar ska fokusera på i sitt arbete. Man skriver att ungdomsishockey bör handla om principer som lekfullhet och allsidig träning. Men framförallt måste man i träning av ungdomar ta hänsyn till att dem utvecklas olika fort. Man ställer även upp ett antal mål, där ett av målen innebär att föreningar ska arbeta mot att få ungdomarna att ta eget ansvar för att kunna påverka sitt idrottande. Ett annat mål man tar upp är det faktum att spelarna ska lära sig om kost och rätt träning för att leva ett sunt liv. 7 Enligt riksidrottsförbundets Idrotten vill är definitionen av ungdomsidrott all idrott som bedrivs i åldrarna mellan 13 och 20 år. Under denna tid sker en differentiering beroende på vilken ambitionsnivå de aktiva har med sin idrott. Flertalet föreningar bedriver 4 Fahlström, P G, Fahlén, Josef, Stark, Tobias,

8 tävlingsverksamhet där ambitionen skall avgöra vilket/vilken lag/grupp man tillhör. En del av dessa ungdomar vill satsa mot en hög idrottslig nivå. I de flesta fall kan detta kategoriseras som elitnivå. Majoriteten av ungdomarna väljer dock att utöva idrotten mer som en hobby. Vilket vi kan kategorisera som breddnivå. 8 Om det är ambitionen eller prestationen som avgör vilken nivå man vill satsa på låter vi vara osagt i detta fall. Riksidrottsförbundet har i Idrotten vill satt upp riktlinjer för hur man vill att bredd- respektive elitidrott för ungdomar ska bedrivas. När det gäller breddidrotten har man kommit fram till följande: 9 o Idrott för ungdom upp till 18 år ska följa FN:s barnkonvention o I den successiva övergången mellan barn- och ungdomsidrott måste hänsyn tas till individernas olika behov vad gäller förutsättningar och utvecklingstakt o Övergången mellan breddidrott och tävlingsinriktad elitidrott ska ske successivt både mellan bredd och elit samt tvärtom o Idrottsrörelsen ska i en större utsträckning fokusera på breddidrotten, där tränings- och tävlingsformer utvecklas utefter flickor och pojkars behov o Ungdomarnas egna erfarenheter och synpunkter ska användas när det gäller ledning av tränings- och tävlingsverksamhet o Ledare inom ungdomsidrotten ska om viljan finns få möjligheter att fördjupa sina kunskaper både inom träningsplanering av den egna idrotten samt om flickor och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling o Ledarskap ska ses som en naturlig del av idrottsutbildningen hos ungdomar för att stimulera och förbereda för framtida eventuella ledaruppdrag. Vad gäller tävlingsinriktad elitidrott har man gjort riktlinjerna lite annorlunda: o Idrott för ungdom upp till 18 år ska följa FN:s barnkonvention o Alla flickor och pojkar som har talangen och ambitionen att göra en seriös elitsatsning ska få möjligheter att göra detta under socialt trygga former. o Övergången mellan breddidrott och tävlingsinriktad elitidrott ska ske successivt både mellan bredd och elit samt tvärtom o Tävlingsverksamheten för både flickor och pojkar ska utformas så att den stimulerar till långsiktig och kvalitativ utveckling inom idrotten och motverka utslagning i alla dess former o Ledare inom ungdomsidrotten ska om viljan finns få möjligheter att fördjupa sina kunskaper både inom träningsplanering av den egna idrotten samt om flickor och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling o Möjligheten att kombinera studier på gymnasial nivå med sin elitsatsning ska utvecklas ytterligare genom att gymnasieverksamheten knyts närmare till stödsystemet för den elitinriktade idrotten o Ungdomar som satsar på tävlingsinriktad elitidrott ska ges möjlighet att få kunskaper om de faktorer som påverkar deras idrottande och få eget inflytande i frågor som rör dessa faktorer o Den svenska ungdomsidrotten ska utvecklas enligt idrottens etiska värderingar vad gäller regler, doping etc

9 Teori Fysiologiska riktlinjer I dagsläget genomförs ett generellt träningspass på följade sätt i en slumpmässigt utvald svensk förenings ungdomssektion. Samling 60 minuter före isträningen, dessa 60 minuter innehåller en tio minuters lång genomgång av träningen som genomförs av tränaren för att de aktiva ska ha en vetskap om de moment/övningar som skall genomföras på isen. Uppvärmning sker individuellt eller i grupp och genomförs under cirka 20 min från 50 minuter innan isträningen till 30 minuter innan. Isträningarna varierar i längd och genomförs i 50 min eller 80 minuters pass. Efter is passet skall en ner värmning genomföras innehållande lätt joggning och stretching. Undersökningar har gjorts hur länge varje spelare är aktiv under ett 50 minuters pass i ett lag innehållande 20 spelare, där korta övningar/moment genomförs. Det man kom fram till var att varje spelare ägnade sig åt ca 4 minuter effektivt utförande per träning. 11 Kjell-Åke Gustavsson 12 menar att det stora träningsproblemet i ishockey är att det är så mycket som skall tränas såväl fysiskt som tekniskt och taktiskt. Dels är det ett tidsmässigt problem eftersom tävlingssäsongen tenderar att bli längre och längre samtidigt som matchfrekvensen ökar, vilket i sin tur även medför att mycket tid går till resor. Dels är det ett fysiologiskt problem ur två aspekter. Det går inte att träna för hårt om spelarna skall hinna återhämta sig mellan matcherna. Det är omöjligt att utveckla maximal kapacitet på alla fysiska grundegenskaper, om man med max menar vad som kunde uppnås om endast en faktor prioriterades i träningen och utvecklades till högsta möjliga nivå inom de arvsmässiga förutsättningarna. Anledningen till att det är omöjligt är att tiden inte räcker till eftersom ytterligare utveckling från en redan förhållandevis hög utgångsnivå fordrar en stor specifik träningskvantitet och dessutom kan utveckling av en fysisk egenskap inverka negativt på en annan egenskap. Mot bakgrund av detta är det lätt att inse nödvändigheten av att göra de rätta prioriteringarna av träningsinnehållet för att få optimal balans mellan olika träningsfaktorer. Grunden för optimal prestationsutveckling är därför kunskap om kravprofilen för idrotten ishockey och hur olika träningsmedel och metoder skall användas för att uppnå bästa möjliga resultat. 13 Med andra ord gör detta att träningskvalitén är av största vikt, eller som Eric Lindros en välmeriterad NHL spelare och landslagsman uttrycker sig; It's not necessarily the amount of time you spend at practice that counts; it's what you put into the practice. 14 Det såkallade Fysprojektet som Svenska Ishockeyförbundet startade 1988, ligger till grund för Svenska ishockeyförbundets utbildningsmaterial gällande fysisk träning. Projektet startades med anledningen av att de Svenska juniorlandslagstränarna upplevde att de svenska spelarna var fysiskt underlägsna spelare i motståndarlagen från Europas toppnationer samt Canada och USA. Detta ledde till att en arbetsgrupp fick i uppdrag att kartlägga den fysiska standarden på Sveriges elitjuniorer och utarbeta riktlinjer för hur den fysiska träningen bör bedrivas. 15 Dessa riktlinjer är under ständig utveckling i takt med den svenska idrottsforskningen. Många ishockeyföreningar arbetar efter dessa riktlinjer idag, och har med 11 JS1-Utbildning, Segeltorpshallen 9-11/ Elithockeystudien delrapport 2 av Kjell-Åke Gustavsson

10 dessa i sin förenings styrdokument. På senare år har Svenska Ishockeyförbundet insett vikten av individens utveckling. Det finns ishockeytränare som menar att ishockeyn är en individuell idrott. Följande reflektion kommer från ishockeytränaren Lasse Falk; Kom ihåg vad jag sa. Det här är en individuell sport. Var och en måste sköta sina egna uppgifter om laget ska lyckas. 16 Denna insikt ledde till att det säsongen 2001/2002 startades diskussioner mellan Svenska ishockeyförbundet och Ishockeyligan. Diskussionen blev sedan bakgrunden till ett projekt där ett Sommar-Camp som var individuellt anpassat skulle anordnas, målgruppen var Sveriges bästa juniorhockeyspelare. Projektet syfte var; o att ge varje spelare avstamp för en individuell utvecklingsplan, o att utveckla idéerna kring utformning av individuella utvecklingsplaner, o att medvetandegöra och uppmuntra den enskilde spelaren att ta ansvar för och reflektera över sin egen träning och utveckling o och att erbjuda lovande juniorspelare, både killar och tjejer, en individuellt utformad spetsutbildning i Sverige. 17 Vid det så kallade Hockey Convention år 2005 som är en samlingsplats för olika typer av ledare inom ishockeyn, sa man att framtidsscenariot för ishockeysporten var, mer individuell utveckling och specialisering av spelare. 18 Ingvar Carlsson menade att träningen måste bli betydligt mer individuell utifrån spelarens roll i laget. 19 Denna utveckling att individualisera ishockeyn har Sveriges ledande ungdomsföreningar föreningar tagit fasta på, de vill säga Elit föreningar. Citat som; lyckas varje enskild individ prestera sitt yttersta i alla lägen kommer även laget nå framgång. 20 Går att återfinna i föreningarnas styrdokument. Men på de flesta håll har utveckling av utbildningen för den enskilda individen, stått stilla i ishockey Sverige. Att prestera Förmågan att prestera något inom idrott bör inte förväxlas med det man verkligen presterar, med andra ord innebär den verkliga idrottsliga prestationsförmågan det man utefter sina förutsättningar som individ kan uppnå medan den idrottsliga prestationen är det man verkligen uppnår. Den idrottsliga prestationsförmågan beror till stor del på medfödda anlag, hur man har tränat samt vilka erfarenheter man har av tävling. Att ha en förmåga att prestera är viktig, men det är det man presterar som räknas inom idrott. 21 Träning under en lång period är en viktig del i att skapa sig en idrottslig prestationsförmåga, tränar man på fel saker blir träningen bortkastad tid. Tränar man däremot rätt har man skapat sig förutsättningar för att öka sin prestationsförmåga och därmed även förutsättningar att göra den verkliga prestationen bättre. 22 Det som påverkar prestationsförmågan är dels mentala, sociala och psykologiska aspekter. Men det finns främst fyra faktorer som genom sitt samspel i en hög grad påverkar den Annerstedt & Gjerstet, Annerstedt & Gjerstet,

11 allmänna fysiska prestationsförmågan. Dessa fyra är träning, kost, vila/sömn och det genetiska arvet. Träningen, kosten och vilan måste förhålla sig i jämvikt med varandra för att prestationsförmågan skall nå den maximala nivån samtidigt påverkar även genetiken och sätter begränsningar för vad varje individ kan uppnå. Ju mer man tränar, desto mer mat bör man äta och desto mer vila behöver man. Det är just detta samspel som gör prestation till en balansgång. 23 Att träningen, kosten och vilan är viktig för prestationsförmågan framgår tydligt, men vi vill även tillägga uppvärmningen. Uppvärmning har visat sig ha en positiv effekt både på prestationsförmågan samt prestationen i sig. Den påverkar både fysiologiska faktorer och psykologiska faktorer samt medverkar till skadeförebyggande processer. 24 Som ishockeyn på elitnivå ser ut i dag räcker inte teknisk talang och spelförståelse utan spelarna måste även ha en bra fysik, rätt attityd, mod och vinnarinstinkt. 25 Den prestationsbestämmande fysiska kapaciteten och hälsotillståndet, kan beskrivas enligt följande, kroppskonstitution, såsom längd, vikt, muskelmassa, och kroppsfett. Hälsotillståndet, kan beskrivas som att man ska ha ett bra allmäntillstånd, med det menas att man ska hålla för hård träning. En hockeyspelare ska även ha goda värden gällande de fem fysiska grundegenskaperna som är styrka, snabbhet, uthållighet, rörlighet, koordination. Figur 1. Fysiska grundegenskaper, K-Å Gustavsson 26 En punkt som inte ingår i den specifika krav- och kapacitetsanalysen för ishockey men utgör viktiga bakgrundsfaktorer för att skapa en helhetsbild och en god prestation samt utveckling hos individen är sociala faktorer (allmänna och idrottsspecifika). Ett bra och fungerande vardagsliv som skapar tilltäckligt med tid till idrottsträning är viktigt för en god utveckling som ishockeyspelare, ett fungerande samspel med arbete/skola, familj, vänner, boende, och ekonomi är nödvändigt. Andra faktorer är idrottsmiljön, hur träningsanläggningar samt träningsmöjligheterna ser ut på orten eller i föreningen. Samt föreningens stödfunktioner kring laget, vid resor, vid skador eller vid uppkomsten av problem. Gruppklimat i laget 23 Broholmer m.fl, Annerstedt & Gjerstet, K-Å Gustavsson, K-Å Gustavsson,

12 påverkar även individens prestation, såsom träningskultur i laget, och lagsammanhållning har stor betydelse för individens utveckling. 27 Utöver fysiken och de sociala faktorerna finns det två prestationsbestämmande faktorer. Den psykiska kapaciteten, med den menas spelarens mod, smärttolerans, självdisciplin, ambition/drivkraft att utveckla den idrottsliga prestationsförmågan, självförtroende, vinnarinstinkt, social kompetens, spelförståelse och taktisk disciplin. 28 Samt en spelares tekniska skicklighet, såsom klubbteknik, skridskoåkning, skott, passningar. Ishockeytekniken skall ses som ett verktyg/hjälpmedel för att lösa spelsituationer. Utvecklingen sker från en biomekanisk idealteknik i inlärningsstadiet till en personlig stil i tillämpade spelsituationer. Det tekniska utförandet är inget självändamål eftersom det inte delas ut stilpoäng för utförandet utan det som eftersträvas är en ändamålsenlig teknik som bland annat tillåter stor kraftutveckling i relation till minsta möjliga energiförbrukning. 29 Högberg menar att kunskap är ett nyckelord och ledstjärna i varje individs utveckling samt prestation. Att om man som aktiv innehar kunskap om rätt förutsättningar för träning, rätt kunskap för att träna, och en förståelse för vad som är viktigt efter träning, kan man ta mer ansvar för sin egen utveckling. 30 Annerstedt och Gjerstet menar även dem att en del i träningsprocessen är medvetenheten om varför man tränar samt hur man bör träna för att maximera effekterna av träningen och därmed öka prestationsförmågan. Vi kan därmed konstatera kunskaperna/medvetenheten om träning är en vital del för prestationen inom all idrott, så även ishockey. 31 Nationalencyklopedin beskriver medvetenhet som ett begrepp vilket innebär en mer fördjupad insikt om/av något samtidigt som det innebär att ha någonting klart för sig, d v s hur man gör något och varför man gör det. Kunskap eller närmare bestämt kunnande beskrivs i sin tur som något man lagrat i minnet vilket man faktiskt kan omsätta i handlande. 32 Idrottslig utveckling När det handlar om träning hos ungdomar, vilket i detta fall är målgruppen, är det viktigt att ta hänsyn till den enskilda individens fysiska mognadsnivå. Den biologiska åldern är således det man bör fokusera på när det kommer till träning, d v s den fysiska utvecklingen hos varje individ. 33 I många fall inom Idrotts-Sverige handlar elitverksamheter om att selektera och rangordna spelare och på det sättet få ett slagkraftigt lag med en maximal individutveckling. Tomas Peterson skriver i en artikel om selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll om det faktum att man i många fall letar efter talang, men det man verkligen hittar är fysisk mognad. 34 Han drar slutsatsen att en majoritet av de som når elitläger/landslag eller liknande verksamheter går att relatera till fysisk mognad. De flesta spelarna är födda på det första halvåret och därmed troligtvis även mer fysiskt utvecklade än de som är födda på andra halvåret. Han jämför även fotbollen med ishockeyn där de som 27 K-Å Gustavsson, K-Å Gustavsson, K-Å Gustavsson, J-O Högberg, Annerstedt & Gjerstet, Nationalencyklopedin, ordbok, tillgängliga: Annerstedt & Gjerstet, Peterson,

13 spelar tv-pucken till en stor majoritet (över 70%) är födda på det första halvåret. 35 Därmed kan det konstateras att ungdomars träning bör vara individanpassad då ett helhetsperspektiv kan skapa fel träning för vissa enskilda individer samt rätt träning för andra. Målet måste alltid vara att alla individer ska ges förutsättningar att träna på rätt saker utefter deras egen biologiska ålder. 36 Arne Rosendahl Hansen har gjort ett kompendium med en modell (PoP, se figur 2) som utgår ifrån individens/idrottarens nuvarande nivå, (Present level the athlete s level now ) utefter den nivån, fastställer man utmaningar och delmål vilket leder till en ständig utveckling hos den aktive. Utvecklingen sker genom delmål till det långsiktiga målet, att kunna konkurera med dagens världselit (Present top level the long term goal ). Den handlar om att hela tiden ta sig till en ny nivå i prestationen. Modellen beskriver även den framtida idrottsutveckling (Next generation level future development ) detta steg tolkar vi som att dagens topprestationer/resultat kan ses som otillräckliga i framtiden då idrotterna samt prestationerna är under ständig utveckling, träningsmetoder utvecklas och idrottsforskningen gör framsteg. 37 Figur 2. Kompendium. Progression of Performance Peterson, Annerstedt & Gjerstet, Rosendahl, Hansen, Rosendahl, Hansen,

14 Heinilä har utvecklat en teori som behandlar elitidrottens utveckling, och kan till viss del förklara elitidrottens utveckling.(se figur 3) Denna teori utgår ifrån att kraven för att vinna har höjts successivt inom idrott. Detta har medfört att tävlingsresultaten i de flesta idrotter blir bättre och konkurrensen om framgång blir allt hårdare (Heinilä 1982:12(3) s ). Enligt Heinilä är det främst tre faktorer som styr utvecklingen: 39 Totaliseringen av idrotten Det ökande värdet av framgång Tävlingsspiralen. Figur 3. Totaliseringsteorin. Heinilä(1982) 40 Professionalisering Idrotten i allmänhet men ishockeyn i synnerhet har de senaste 20 åren stått för en utveckling vilken leder allt mer mot professionalisering. Inte bara i de högsta nationella ligorna utan även lägre ligor visar en tendens där den ekonomiska faktorn blir allt viktigare. Fahlström skriver; 41 Idrotten, spelarna och coacherna lever i en värld där resultaten blir allt viktigare och allt oftare kan värderas i pengar. Att vara ansvarig för utveckling och resultat i den världen innebär naturligtvis en stor press på coacherna. Det är in i den världen de socialiseras som spelare och det är i den världen de skall försöka stanna kvar som coacher. 42 Tilläggas bör även att pressen som blir på coacherna i många fall överförs på spelarna, presterar inte spelaren det som förväntas av honom är han/hon minst lika pressad som coacherna. 39 Granberg & Korhonen, Granberg & Korhonen, Fahlström, P G, Fahlström, P G,

15 Metod Forskningsstrategi I vårt arbete med insamling av data har vi i första hand använt oss av en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning. Med kvantitativ forskning menar Bryman en strategi där kvantifiering betonas vid insamlandet av analys och data. Främst är det tre faktorer som skiljer den kvantitativa forskningen från dess motsats kvalitativ forskningsstrategi. 43 Kvantitativ forskning innehåller ett vad Bryman benämner deduktivt synsätt där vikt främst läggs på prövning av befintliga teorier. Den har även ett mer naturvetenskapligt sätt att gå till väga samt utgör en mer yttre och objektiv verklighet i sitt synsätt. 44 Som komplement till vår enkät har vi även använt oss av intervjuer vilket enligt Bryman skulle kategoriseras som en kvalitativ forskningsmetod. Detta innebär alltså att man lägger mer vikt vid orden som sägs än vid den ovan beskrivna kvantifieringen. Här läggs vikten istället vid hur de intervjuade individerna tolkar och uppfattar sin verklighet ur ett socialt sammanhang. 45 Enkätutformning Spelarenkäten (se bilaga 1) som vi valde att framställa utformades främst efter tre olika huvudteman. Vi fokuserade på dels på bakgrunden till spelarnas ishockey, hur familjesituationen ser ut samt hur idrottsutövandet överlag ser ut hos den enskilda spelaren och hans familj. Vi fokuserade även på det allmänna ishockeyutövandet i relation till träningsmetodik, där exempelvis antal träningspass, ambitionsnivå och medvetenhet kring sin ishockey togs upp. Vi avslutade enkäten med ett enkelt kunskapstest för att kunna ställa kunskaperna angående ishockeyns träningsmetodik i relation till medvetenheten. Ledarintervjuer I vår delstudie av ledarna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2) vilket innebär att vi använde oss av en intervjuguide som behandlar diverse öppna frågor. Detta medför enligt Bryman att ledarna vi intervjuade hade en förhållandevis stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 46 Vi behövde därmed inte hålla oss till frågornas specifika ordning enligt intervjuguiden utan kunde även anknyta till det den intervjuade personen säger, men i bakgrunden fanns alltid vår intervjuguide med. Tonvikten ligger därmed på hur den intervjuade personen uppfattar frågorna som ställts och vad denna person anser vara av vikt i sina svar. Denna intervjuform har vi använt för att det skapar en större frihet i intervjuerna vilket kan medföra mer utförliga svar och därmed mer information i insamlandet av data. 43 Bryman, Bryman, Bryman, Bryman,

16 Intervjuguiden (se bilaga) utformades i första hand utefter enkätens utformning. Men den berör även tränarens bakgrund, utbildningsnivå samt tränarens syn på föreningen han är delaktig i och arbetar för. Med andra ord är tanken att intervjuerna ska fungera som ett komplement till enkäten där vi får en annan synvinkel från ett annat perspektiv av verksamheten. Urval Vår vilja var att försöka genomföra en nationell undersökning angående träningsmetodik inom pojkishockeyn för att återknyta till syftet och dess frågeställningar. Vi fokuserar på just ungdomsishockey och det sista året som ungdomsspelare eftersom det är här vi kan utvärdera utbildningen man har blivit delgiven som barn och ungdom innan man ska ta klivet upp till juniorishockeyn. Detta innebär att de deltagande spelarna är mellan 13 och 15 år gamla och benämns inom ishockeyn som A-pojk/U-16. Vi ansåg att det lättaste sättet att genomföra detta skulle vara genom att samla alla lag på en och samma plats vilket effektiviserar insamlandet av data. Utefter denna tanke kontaktade vi lag vilka skulle delta i en turnering. I det här fallet handlade det om en turnering för elitsatsande pojkishockey lag runt om i Sverige. Under turneringens gång genomförde vi enkätundersökningarna samt tränarintervjuer med totalt sex elitsatsande 16 års lag. Vi valde att utesluta några lag eftersom detta stärker anonymiteten hos de deltagande lagen. Tillskillnad från de elitsatsande lagen hittade vi ingen turnering som var passande hos breddverksamheternas lag. Därför genomförde vi enkätundersökningar och intervjuer i samband med dessa lags träningar. Den geografiska spridningen var även här nationell, i första hand handlade det om tillgänglighet och samarbetsvilja i valet av lag. Så länge de uppfyllde kraven om att verka som en breddverksamhet. Undersökningsgrupp Undersökningsgruppen bestod av totalt 188 spelare som alla svarade på varsin enkät. Spelarnas ålder varierade mellan 13 och 15 år. Sex stycken elitsatsande lag och fyra stycken breddverksamheter har deltagit. Deltagarantalet skiljer sig från lag till lag, med en lägsta notering vid 15 deltagare och en högsta notering vid 22 deltagare. Av spelarna i Elitföreningarna, är 29 % födda mellan januari och mars, 36 % mellan april och juni, 27 % mellan juli och september och 8 % mellan oktober och december. Av spelarna utövar 88 % enbart ishockey och övriga utövar en mängd olika idrotter men golf är återkommande. Av spelarna i Elitföreningarna bor 91 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 11 % i lägenhet, 76 % i villa och 13 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig mellan lagen men till störst del är båda föräldrarna högskoleutbildad. Av spelarna har 96 % syskon, av dessa idrottar 83 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 75 % någon annan i 12

17 familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 75% har 68 % en bror som spelar eller spelat, 58 % har en far som spelar eller spelat, 4 % har en syster som spelar eller spelat och 28 % har fler än en i familjen som spelar eller spelat ishockey. Av de spelare som tillhör en elitförening och genomförde undersökningen deltog 65 % i Tv- Pucken. Det är även spelare födda 1996 som genomfört undersökning, dessa spelare spelar inte TV- Pucken förens nästa säsong 2011/2012. Detta medför att en större del än 65 % av de spelare födda 1995 deltog i TV- Pucken än vad resultatet visar. Av spelarna i Breddföreningarna, är 12 % födda mellan januari och mars, 24 % mellan april och juni, 39 % mellan juli och september och 25 % mellan oktober och december. Av spelarna utövar 65 % enbart ishockey och övriga utövar en mängd olika idrotter men innebandy och fotboll är återkommande. Av spelarna i Breddföreningarna bor 85 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 15 % i lägenhet, 67 % i villa och 18 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig mellan lagen men till störst del är båda föräldrarna gymnasieutbildad. Av spelarna har 83 % syskon, av dessa idrottar 65 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen fotboll och innebandy. Av spelarna har 49 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 49 % har 63 % en bror som spelar eller spelat, 49 % har en far som spelar eller spelat och 12 % har fler än en i familjen som spelar eller spelat ishockey. Av de spelare som tillhör en breddförening och genomförde undersökningen deltog 4 % i Tv- Pucken. Det är även spelare födda 1996 som genomfört undersökning, dessa spelare spelar inte TV- Pucken förens nästa säsong 2011/2012. Detta medför att en större del än 4 % av de spelare födda 1995 deltog i TV- Pucken än vad resultatet visar. Vad gäller intervjuerna vi genomförde varierade det kraftigt mellan professionella och ideella ledare. Några hade stora ansvarsområden såsom ungdomsansvarighet medan några mer fungerade som enbart tränare. Vi genomförde totalt sex ledarintervjuer med fyra ledare från elitverksamheter medan två tillhörde breddverksamheterna. Genomförande Som redan nämnts ovan genomfördes enkätundersökningen av elitlagen under en turnering för elitsatsande verksamheter medan breddverksamheterna svarade på enkäter i samband med träning. Bryman menar att en studies reliabilitet sätts på prov om den genomförs på nytt med samma metod. Ger studien ett liknande resultat kan den värderas som pålitlig. 47 Som vi ser det är vår studie till största del pålitlig. Spelarna har i detta fall fyllt i enkäterna i en omgivning där enskildhet var omöjlig att genomföra. Enkäterna har fyllts i sittande vid bord i mindre grupper samt i omklädningsrum i större grupp. Detta faktum kan ha påverkat främst kunskapstest delen av vår enkät då vi med egna observationer kunnat konstatera att man på vissa håll samarbetat i besvarandet av dessa frågor. De resterande frågorna i enkäten är personliga och kan bara utvärderas av den enskilda 47 Bryman,

18 spelaren och har därför med stor sannolikhet inte kunnat påverkas av någon annan spelare. Ledarna har inte varit närvarande vid presentationen samt insamlandet av enkäten. Intervjuerna har genomförts på olika sätt då tillgängligheten varit en avgörande faktor. Alla intervjuer har genomförts enskilt mellan intervjuare och intervjuobjekt samt en observatör vilken tagit del av samtalet och flikat in vid eventuella oegentligheter eller oklarheter i den intervjuades svar. Reliabiliteten i detta fall kan konstateras som hög men samtidigt innebär tolkningar på detta sätt alltid en viss felmarginal. Överförbarhet Studien har inneburit en stor nationell utspridning på deltagarna där det enda kravet har varit elitsatsande verksamheter samt breddverksamheter inom ishockeyn. Den stora spridningen av deltagarna påvisar att undersökningen inte fokuserar på något lokalt utan får en mer nationell spridning. Detta medför att studien mycket väl kunde ha genomförts även på andra lag/verksamheter i Sverige med ett liknande resultat. Bryman menar att överförbarhet innebär att resultatet kan överföras i andra sammanhang än det man studerat. Om studien har en hög överförbarhet kan den även tillämpas på dem som inte deltagit i studien. 48 Vi anser därmed att vår undersökning mycket väl kan tillämpas på andra spelare runt om i Sverige med ett liknande resultat. Tilläggas bör dock att studien i första hand är anpassad till idrotten ishockey. 48 Bryman,

19 Resultat Resultatet kommer först att redogöras lag för lag med en början av de deltagande elitverksamheterna följt av de deltagande breddverksamheterna. I slutet kommer en sammanfattning att göras vilken mer direkt behandlar våra frågeställningar utefter bredd- och elitverksamheterna. Resultatets huvudområden bygger på den enkät spelarna fyllt i, hur dem uppfattar sitt idrottsutövande, vilket vi sedan sammanställt lag för lag och räknat ut ett snittvärde. Det är snittvärdet för berörda lag vi utgår ifrån i framställning av resultatet. Det kunskapstest som genomfördes innehöll 7 stycken frågor med alternativen sant eller falskt. Vi kommer även att redogöra för resultatet av våra ledarintervjuer. Följande områden kommer att behandlas: Spelaren Där spelarens motivationsnivå, samt hur denne ser på sitt idrottsutövande belyses Föreningen Där de förutsättningar som föreningen skapar samt det kunskapstest vi genomförde belyses Förutsättningar Där föräldrarnas delaktighet, familjeförhållanden och skola tas upp Ledarnas synpunkter Hur ledarna ser på spelarnas kunskaper samt föreningsförhållanden. 15

20 Elitverksamheterna enkätredovisning Elitförening A Föreningen Elitförening A, bedriver fem träningspass i veckan, och man genomför fysiska tester flera gånger per säsong, dock inte regelbundna. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare enstaka gånger per säsong. Teoripass genomförs nästan aldrig. Spelarna tycker att deras tränare är 3,6 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 4,3 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 1 & 2) På det genomförda kunskapstestet hade Elitförening A ett snitt på 4,8 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 1. Elitförening A. Träningsmängd fysiktester och teori Diagram 2. Eliförening A. Trivsel med tränare och förening Spelaren Spelarna i Elitförening A: 26 % är födda mellan januari och mars, 26 % mellan april och juni, 33 % mellan juli och september och 13 % mellan oktober och december.(se diagram 3) Av spelarna utövar 86 % enbart ishockey, 14 % utövar även golf. Diagram 3. Elitförening A. Födelseperiod i kvartal. 16

21 Spelarna har en hög motivationsnivå, 4,5 på en 5 gradig skala där 1 represterar att man enbart spelar för att det är roligt och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke.(se diagram 4) Av spelarna vill, eller ska 93 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med stor spridning inom laget, men med ett snittvärde på 3,7 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man anser sig ha en stor talang i laget med ett snittvärde på 4,0 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 4) Av spelarna deltog 40 % i Tv- Pucken. Diagram 4. Elitförening A. Upplevd motivation, ranking och talang Spelarna uppfattar sin träningsmängd som lagom, 2,9 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 representerar för lite träning, och 5 representerar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till två pass i veckan på egen hand utöver den ledarledda verksamheten. Samtliga spelare bedriver styrketräning med vikter. Styrketräningen bedrivs i begränsad utsträckning, 2,0 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer till största del alltid upp inför träning och match, Snitt värde 4,0 där 1 är aldrig, och 5 är alltid.(se diagram 5) På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,4. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 3,8. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 3,6.(se diagram 5) Diagram 5. Elitförening A. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning 17

22 Spelarna i Elitförening A, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,3 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,9. De trivs 4,4 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 3,8. Samt kunskaper gällande ishockey teori som 3,7.(se diagram 6) Diagram 6. Elitförening A. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Samtliga spelare i Elitförening A bor med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 18% i lägenhet, 67% i villa och 15% i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är både mor och far högskoleutbildade. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 3,0. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,8. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 4,1 på en femgradigskala. Samtliga av spelarna har syskon, av dessa idrottar 80 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 86 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 86 % har 61 % en bror som spelar eller har spelat, 54 % har en far som spelar eller har spelat, och 15 % har både en far och en bror som spelar eller har spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 3,2 på en fyrgradig skala. 18

23 Elitförening B Föreningen Elitförening B, bedriver sex träningspass i veckan, och man genomför fysiska tester flera gånger per säsong, dock inte regelbundna.(se diagram 7) Man genomför regelbundet individuella samtal mellan spelare och ledare. Teoripass genomförs även de regelbundet. Spelarna tycker att deras tränare är 3,8 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 4,1 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 8) På det genomförda kunskapstestet hade Elitförening B ett snitt på 4,4 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 7. Elitförening B. Träningsmängd fysiktester och teori Diagram 8. Eliförening B. Trivsel med tränare och förening Spelaren Spelarna i Elitförening B: 45 % är födda mellan januari och mars, 31 % mellan april och juni, 18 % mellan juli och september och 4 % mellan oktober och december.(se diagram 9) Av spelarna utövar 90 % enbart ishockey, 10 % utövar även golf. Diagram 9. Elitförening B. Födelseperiod i kvartal. 19

24 Spelarna har en hög motivationsnivå, 4,6 på en 5 gradig skala där 1 represterar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke.(se diagram 10) Samtliga av spelarna i Elitförening B vill, eller ska gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare högt med ett snittvärde på 4,0 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang väldigt olika i laget med ett snittvärde på 3,8 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 11) Av spelarna deltog 63 % i Tv- Pucken. Diagram 10. Elitförening B. Upplevd motivation, ranking och talang Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 3,5 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till två pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Samtliga spelare bedriver styrketräning med vikter. Styrketräningen bedrivs i ganska stor utsträckning, 3,6 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer till största del alltid upp inför träning och match, Snitt värde 4,2 där 1 är aldrig, och 5 är alltid.(se diagram 11) På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,7. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 4,3. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 4,6.(Se diagram 11) Diagram 11. Elitförening B. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning 20

25 Spelarna i Elitförening B, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 4,2 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 4,0. De trivs 4,4 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 4,0. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,2. (se diagram 12) Diagram 12. Elitförening B. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Elitförening B bor 82 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 7% i lägenhet, 86 % i villa och 7 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är både mor och far gymnasieutbildade. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 3,3. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,7. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger dem för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 4,2 på en femgradigskala. Av spelarna har 95% syskon, av dessa idrottar 80 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 68 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa har 47 % en bror som spelar eller har spelat, 80 % har en far som spelar eller har spelat, och 27 % har både en far och en bror som spelar eller har spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 3,5 på en fyrgradig skala. 21

26 Elitförening C Föreningen Elitförening C, bedriver sex träningspass i veckan, och man genomför regelbundna fysiktester. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare dock inte regelbundna. Teoripass genomförs.(se diagram 13) Spelarna tycker att deras tränare är 3,6 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 3,7 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 14) På det genomförda kunskapstestet hade Elitförening C ett snitt på 4,3 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 13. Elitförening C. Träningsmängd fysiktester och teori Diagram 14. Eliförening C. Trivsel med tränare och förening Spelaren Spelarna i Elitförening C: 36 % är födda mellan januari och mars, 36 % mellan april och juni, 17 % mellan juli och september och 11 % mellan oktober och december.(se diagram 15) Av spelarna utövar 70 % enbart ishockey, övriga utövar en bred variation av andra idrotter så som skidåkning, bandy och golf. Diagram 15. Elitförening C. Födelseperiod i kvartal. 22

27 Spelarna har en motivationsnivå, med ett snittvärde på 3,9 på en 5 gradig skala där 1 representerar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna i Elitförening C vill, eller ska 88 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med ett snittvärde på 3,0 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang väldigt olika i laget med ett snittvärde på 3,1 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang. (se diagram 16) Av spelarna deltog 76 % i Tv- Pucken. Diagram 16. Elitförening C. Upplevd motivation, ranking och talang Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 3,4 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 representerar för lite träning, och 5 representerar för mycket träning. Spelarna bedriver två till tre pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Av spelare bedriver 95 % styrketräning med vikter. Styrketräningen bedrivs med ett snittvärde 3,0, på en femgradig skala där 1 representerar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer till största del alltid upp inför träning och match, snitt värde 4,0 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,4. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 4,2. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 4,3.(se diagram 17) Diagram 17. Elitförening C. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning 23

28 Spelarna i Elitförening C, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,5 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,5. De trivs 4,5 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 3,3. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,8.(se diagram 18) Diagram 18. Elitförening C. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Elitförening C bor 88 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 11 % i lägenhet, 84 % i villa och 5 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är både mor och far högskoleutbildade. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 3,4. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,3. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,7 på en femgradigskala. Av spelarna har 88 % syskon, av dessa idrottar 70 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 52 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa har 77 % en bror som spelar eller spelat, 33 % har en far som spelar eller spelat, och 11 % har både en far och en bror som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 3,6 på en fyrgradig skala. 24

29 Elitförening D Föreningen Elitförening D bedriver sex träningspass i veckan, och man genomför fysiktester dock inte regelbundna. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare dock inte regelbundna. Teoripass genomförs.(se diagram 19) Spelarna tycker att deras tränare är 3,9 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 4,2 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 20) På det genomförda kunskapstestet hade Elitförening D ett snitt på 4,8 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 19. Elitförening D. Träningsmängd fysiktester och teori Diagram 20. Eliförening D. Trivsel med tränare och förening Spelaren Spelarna i Elitförening D: 31 % är födda mellan januari och mars, 23 % mellan april och juni, 39 % mellan juli och september och 7 % mellan oktober och december.(se diagram 21) Samtliga av spelarna utövar enbart ishockey. Diagram 21. Elitförening D. Födelseperiod i kvartal. 25

30 Spelarna har en motivationsnivå, med ett snittvärde på 4,5 på en 5 gradig skala där 1 representerar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke.(se diagram 22) Av spelarna i Elitförening D vill, eller ska 88 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med ett snittvärde på 3,4 där 1 representerar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang väldigt olika i laget med ett snittvärde på 3,7 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 22) Av spelarna deltog 64 % i Tv- Pucken. Diagram 22. Elitförening D. Upplevd motivation, ranking och talang. Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 3,4 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till två pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Samtliga av spelare bedriver styrketräning med vikter. Styrketräningen bedrivs med ett snittvärde 3,1 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer till största del alltid upp inför träning och match, Snitt värde 4,8 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,4. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 4,1. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 4,5.(se diagram 23) Diagram 23. Elitförening D. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning 26

31 Spelarna i Elitförening D, trivs enligt skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 4,0 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 4,0. De trivs 4,4 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 3,8. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,8.(se diagram 24) Diagram 24. Elitförening D. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Elitförening D bor 94 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 6 % i lägenhet, 82 % i villa och 12 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är modern högskoleutbildad och fadern gymnasieutbildad. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 3,5. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,5. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 4,1 på en femgradigskala. Av spelarna har 94 % syskon, av dessa idrottar 81 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen fotboll. Samtliga av spelarna har någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa har 76 % en bror som spelar eller spelat, 52 % har en far som spelar eller spelat, och 28 % har både en far och en bror som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 3,4 på en fyrgradig skala. 27

32 Elitförening E Föreningen Elitförening E bedriver sex träningspass i veckan, och man genomför fysiska tester dock inte regelbundna. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare vid enstaka tillfällen. Teoripass genomförs vid enstaka tillfällen.(se diagram 25) Spelarna tycker att deras tränare är 2,3 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 3,5 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 26) På det genomförda kunskapstestet hade Elitförening E ett snitt på 4,4 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 25. Elitförening E. Träningsmängd fysiktester och teori Diagram 26. Eliförening E. Trivsel med tränare och förening Spelaren Spelarna i Elitförening E: 37 % är födda mellan januari och mars, 37 % mellan april och juni, 16 % mellan juli och september och 10 % mellan oktober och december.(se diagram 27) Samtliga av spelarna utövar enbart ishockey. Diagram 27. Elitförening E. Födelseperiod i kvartal. 28

33 Spelarna har en motivationsnivå, med ett snittvärde på 4,5 på en 5 gradig skala där 1 representerar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke.(se diagram 28) Av spelarna i Elitförening E vill, eller ska 95 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med ett snittvärde på 3,6 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang väldigt olika i laget med ett snittvärde på 3,8 där 1 representerar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 28) Av spelarna deltog 52 % i Tv- Pucken. Diagram 28. Elitförening E. Upplevd motivation, ranking och talang Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 2,9 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till två pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Samtliga av spelare bedriver styrketräning med vikter. Styrketräningen bedrivs med ett snittvärde 2,3 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer till största del alltid upp inför träning och match, Snitt värde 4,1 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,5. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 4,1. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 3,7.(se diagram 29) Diagram 29. Elitförening E. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning 29

34 Spelarna i Elitförening E, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,4 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,5. De trivs 4,6 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 3,8. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,5.(se diagram 30) Diagram 30. Elitförening E. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Elitförening E bor 90 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 10 % i lägenhet, 64 % i villa och 26 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är modern högskoleutbildad och fadern gymnasieutbildad. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 3,4. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,0. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,8 på en femgradigskala. Samtliga av spelarna har syskon, av dessa idrottar 84 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 63 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa har 75 % en bror som spelar eller spelat, 75 % har en far som spelar eller spelat, 8 % har en syster som spelar eller spelat och 58 % har fler i familjen som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 3,3 på en fyrgradig skala. 30

35 Elitförening F Föreningen Elitförening F bedriver sex träningspass i veckan, och man genomför regelbundna fysiska tester. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare vid enstaka tillfällen. Teoripass genomförs vid enstaka tillfällen.(se diagram 31) Spelarna tycker att deras tränare är 2,9 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 3,7 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 32) På det genomförda kunskapstestet hade Elitförening E ett snitt på 4,7 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 31. Elitförening F. Träningsmängd fysiktester och teori Diagram 32. Eliförening F. Trivsel med tränare och förening Spelaren Av spelarna i Elitförening F är ingen född mellan januari och mars, 62 % mellan april och juni, 38 % mellan juli och september och ingen mellan oktober och december.(se diagram 33) Av spelarna utövar 87 % enbart ishockey och övriga utövar även golf. Diagram 33. Elitförening F. Födelseperiod i kvartal. 31

36 Spelarna har en motivationsnivå, med ett snittvärde på 4,5 på en 5 gradig skala där 1 represterar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna i Elitförening F vill, eller ska samtliga gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med ett snittvärde på 3,9 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang väldigt olika i laget med ett snittvärde på 3,8 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 34) Av spelarna deltog 93 % i Tv- Pucken. Diagram 34. Elitförening F. Upplevd motivation, ranking och talang. Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 3,4 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver två till tre pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Samtliga av spelare bedriver styrketräning med vikter. Styrketräningen bedrivs med ett snittvärde 3,0 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer till största del alltid upp inför träning och match, Snitt värde 4,1 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,4. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 4,2. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 3,8.(se diagram 35) Diagram 35. Elitförening F. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning. 32

37 Spelarna i Elitförening F trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,9 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,6. De trivs 4,2 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 4,2. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 4,1. (se diagram 36) Diagram 36. Elitförening F. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Elitförening F bor 93 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 12 % i lägenhet, 76 % i villa och 12 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är båda föräldrarna högskoleutbildad. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 3,6. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,7. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,9 på en femgradigskala. Samtliga av spelarna har syskon, av dessa idrottar samtliga. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 84 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa har 61 % en bror som spelar eller spelat, 53 % har en far som spelar eller spelat, 15 % har en syster som spelar eller spelat och 29 % har fler i familjen som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 3,8 på en fyrgradig skala. 33

38 Ledarnas synpunkter Elitverksamheterna Vi frågade ledarna om deras erfarenhet, inom elitverksamheterna påvisade man en bred erfarenhet dels som tränare och dels som spelare. Med andra ord hade man en bred erfarenhet av idrotten ishockey både som aktiv och som ledare. Jag har arbetat 10 år som tränare främst på ungdomssidan, i dagsläget är jag anställd av föreningen där jag spenderar 50% med kansliuppgifter och 50% med laget. Jag har tränat ungdomslag i 11 år. Har stannat kvar på ungdomssidan medvetet för att jag känner att det är där jag ska vara. Jag har spelat 19 år på högsta elitnivå med flera år i elitserien samt några i NHL. Ledarna fick även frågan om hur mycket tid som läggs ner på laget, här varierade det mellan minst 20 och 40 timmar i veckan. Beroende på vad man har för andra uppdrag inom föreningen. Jag är anställd inom föreningen så 40 timmar i veckan lägger jag ner minst på laget och diverse planering. Jag lägger ner ungefär 20 timmar per vecka på laget, sen har jag även andra uppgifter inom föreningen. Som följdfrågor kom naturligt att ta upp vad man fokuserar på med laget, flera av de intervjuade ledarna menade att hård träning och viljan att vinna är viktiga faktorer inom en elitverksamhet. En av ledarna väljer att lägga fram det enligt följande: Fokuserar på att lära mina spelare att vinna, hantera förluster, fostra bra människor, för alla blir ju trots allt inte ishockeyspelare tillslut. Spelarna måste lära sig att träna hårt, äta rätt och jag vill ge dem en bra värdegrund inte bara inom ishockeyn utan i livet. Men framförallt handlar det ju om att vinna till varje pris, det är ju trots allt elitidrott vi sysslar med. I ledarnas arbete kommer även föreningen in, majoriteten av de tillfrågade ledarna menar att föreningen till stor del påverkar deras arbete som tränare/ledare, dels genom stöttning och dels genom styrdokument och policys. Föreningen har ju genom styrdokument kommit överens om hur tränarna ska agera och hantera laget, det jag har ansvar för och kontroll över är främst den personliga utvecklingen hos varje spelare. Föreningen har ett stort inflytande på mitt sätt att jobba, beslut tas gemensamt inom föreningen med en röd tråd från a-laget och neråt. Vi har tränarmöten varje vecka där vi diskuterar verksamheten men även enskilda spelare. Föreningen påverkar mer ju äldre du blir som spelare, det är olika mycket påverkan vid olika tillfällen men styrdokument finns och dom bör man ju rätta sig efter. Vi har fyra killar som arbetar helt och hållet med både spelar- och tränarutveckling. När vi tar upp det komplexa idrottsbegreppet talang menar alla av de intervjuade ledarna inom elitverksamheten att den verkliga talangen är viljan och orken att träna, exempelvis svarar man: En talang upptäcker man redan från början, men den verkliga talangen är att ha viljan att träna. 34

39 Jag tycker att det innefattar en mängd olika saker, men främst handlar det om att orka träna ofta och mycket och sen tillgodose sig den mängd träning man lägger ner. Tror i många fall att det handlar om att träna långt mycket mer än timmar. När man får frågan om vad som egentligen skiljer en elitförening från en breddförening handlar svaren främst om ambitionsnivån, föreningens vilja och de resurser man har. Två av de tillfrågade ledarna svarar som följer: Vad föreningen vill med verksamheten framförallt, vi rekryterar spelare redan när dem är 15 år, med andra ord plockar spelare från närområdet. Elitverksamheten i sig startar när spelarna är 14. Vi är längre fram i utbildningen och kan därför gå snabbare fram och ställa högre krav på våra spelare och ledare. Tillsist tog vi upp hur ledarna ser på deras spelares kunskaper angående träningsmetodik samt hur stort ansvar man tycker spelarna tar själva för sin egen utveckling. Här varierar det kraftigt där någon ledare menar att nivån är hög medan någon tar upp en lägre nivå av både kunskap samt ansvarstagande. Det går inte att se något tydligt mönster i ledarnas svar men exempelvis svarar man enligt följande: Jag skulle säga att kunskapsnivån är medel bra, det är väldigt varierande från spelare till spelare. Vad gäller ansvar är det väldigt blandat faktiskt, det varierar kraftigt men eftersom det är en lagsport tror jag spelarna förväntar sig att någon bestämmer. Spelarnas nivå är bra tycker jag. Mina spelare har förstått att man måste träna mycket. När det kommer till ansvar är det väldigt varierande, en del är målmedvetna och en del är bara där för att ha kul, jag tror faktiskt att det till stor del har med svensk idrottskultur att göra. 35

40 Breddverksamheterna enkätredovisning Breddförening A Föreningen Breddförening A bedriver fyra träningspass i veckan, och man genomför fysiska tester flera gånger per säsong. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare enstaka gånger per säsong. Teoripass genomförs nästan aldrig.(se diagram 37) Spelarna tycker att deras tränare är 2,9 på en skala mellan 1-5 där 1 representerar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 2,9 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 38) På det genomförda kunskapstestet hade Breddförening A ett snitt på 3,9 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 37. Breddförening A. Träningsmängd fysiktester och teori. Diagram 38. Breddförening A. Trivsel med tränare och förening Spelaren Spelarna i Breddförening A: 5 % är födda mellan januari och mars, 22 % mellan april och juni, 45 % mellan juli och september och 28 % mellan oktober och december.(se diagram 39) Av spelarna utövar 56 % enbart ishockey. Diagram 39. Breddförening A. Födelseperiod i kvartal. 36

41 Spelarna har en motivationsnivå, 3,8 på en 5 gradig skala där 1 represterar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna vill, eller ska 61 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med stor spridning inom laget, men med ett snittvärde på 3,6 där 1 representerar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang i laget med ett snittvärde på 3,4 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 40) Av spelarna deltog 5 % i Tv- Pucken. Diagram 40. Breddförening A. Upplevd motivation, ranking och talang Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 4 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver två till tre pass i veckan på egen hand utöver den ledarledda verksamheten. Av spelarna bedriver 56 % styrketräning med vikter och 44 % utan vikter. Styrketräningen bedrivs i utsträckningen, 2,1 på en femgradig skala där 1 representerar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer till största del upp inför träning och match, Snitt värde 3,7 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 3,9. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 3,9. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 3,6.(se diagram 41) Diagram 41. Breddförening A. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning. 37

42 Spelarna i Breddförening A trivs enligt skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,3 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3. De trivs 3,6 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 4,5. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 4,1.(se diagram 42) Diagram 42. Breddförening A. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av i Breddförening A bor 89 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 5 % i lägenhet, 90 % i villa och 5 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är modern högskoleutbildade och fadern gymnasieutbildad. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 2,5. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,1. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,1 på en femgradigskala. Av spelarna har 83 % syskon, av dessa idrottar 71 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen fotboll. Av spelarna har 56 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 56 % har 70 % en bror som spelar eller spelat, 50 % har en far som spelar eller spelat, och 20 % har både en far och en bror som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 2,6 på en fyrgradig skala. 38

43 Breddförening B Föreningen Breddförening B, bedriver fyra träningspass i veckan, och man genomför fysiktester någon enstaka gång per säsong. Man genomför sällan individuella samtal mellan spelare och ledare. Teoripass genomförs nästan aldrig.(se diagram 43) Spelarna tycker att deras tränare är 3,1 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 3,2 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 44) På det genomförda kunskapstestet hade Breddförening B ett snitt på 3,7 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 43. Breddförening B. Träningsmängd fysiktester Diagram 44. Breddförening B. Trivsel med tränare och förening. Spelaren Spelarna i Breddförening B, är 14 % födda mellan januari och mars, 10 % mellan april och juni, 53 % mellan juli och september och 23 % mellan oktober och december.(se diagram 45) Av spelarna utövar 68 % enbart ishockey. Diagram 45. Breddförening B. Födelseperiod i kvartal. 39

44 Spelarna har en motivationsnivå, 3,7 på en 5 gradig skala där 1 representerar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna vill, eller ska 67 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med stor spridning inom laget, men med ett snittvärde på 3,7 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang i laget med ett snittvärde på 3,6 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 46) Av spelarna deltog 10 % i Tv- Pucken. Diagram 46. Breddförening B. Upplevd motivation, ranking och talang Spelarna uppfattar sin träningsmängd som, 3,8 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till två pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Av spelarna bedriver 65 % styrketräning med vikter och 35 % utan vikter. Styrketräningen bedrivs i utsträckningen, 1,5 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer upp inför träning och match med ett snittvärde på 3,4 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,2. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 3,7. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 4,0.(se diagram 47) Diagram 47. Breddförening B. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning. 40

45 Spelarna i Breddförening B, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,5 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,6. De trivs 4,1 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 4,1. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 4,1.(se diagram 48) Diagram 48. Breddförening B. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Breddförening B bor 86 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 8 % i lägenhet, 72 % i villa och 20 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är modern gymnasieutbildad och fadern högskoleutbildad. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 2,8. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 3,9. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,7 på en femgradigskala. Av spelarna har 84 % syskon, av dessa idrottar 65 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 62 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 62 % har 60 % en bror som spelar eller spelat, 50 % har en far som spelar eller spelat, och 10 % har både en far och en bror som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 2,5 på en fyrgradig skala. 41

46 Breddförening C Föreningen Breddförening C, bedriver fyra träningspass i veckan, och man genomför fysiktester någon enstaka gång per säsong. Man genomför sällan individuella samtal mellan spelare och ledare. Teoripass genomförs nästan aldrig.(se diagram 49) Spelarna tycker att deras tränare är 3,5 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 2,8 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 50) På det genomförda kunskapstestet hade Breddförening C ett snitt på 3,4 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 49. Breddförening C. Träningsmängd fysiktester Diagram 50. Breddförening C. Trivsel med tränare och förening Spelaren Spelarna i Breddförening C: 20 % är födda mellan januari och mars, 62 % mellan april och juni, 6 % mellan juli och september och 12 % mellan oktober och december.(se diagram 51) Av spelarna utövar 74 % enbart ishockey. Diagram 51. Breddförening C. Födelseperiod i kvartal. 42

47 Spelarna har en motivationsnivå, 3,6 på en 5 gradig skala där 1 represterar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna vill, eller ska 57 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med stor spridning inom laget, men med ett snittvärde på 3,9 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang i laget med ett snittvärde på 3,8 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 52) Av spelarna deltog 5 % i Tv- Pucken. Diagram 52. Breddförening C. Upplevd motivation, ranking och talang Spelarna uppfattar sin träningsmängd som, 3,1 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till två pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Av spelarna bedriver 37 % styrketräning med vikter och 63 % utan vikter. Styrketräningen bedrivs i utsträckningen, 1,8 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer upp inför träning och match med ett snittvärde på 3,7 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,3. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 3,5. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 3,8.(se diagram 53) Diagram 53. Breddförening C. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning. 43

48 Spelarna i Breddförening C, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,6 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,1. De trivs 4,2 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 3,9. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,9.(se diagram 54) Diagram 54. Breddförening C. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Breddförening C bor 93 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 14 % i lägenhet, 62 % i villa och 24 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är båda föräldrarna gymnasieutbildade. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 2,9. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,0. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,9 på en femgradigskala. Av spelarna har 93 % syskon, av dessa idrottar 42 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen fotboll. Av spelarna har 42 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 42 % har 53 % en bror som spelar eller spelat, 59 % har en far som spelar eller spelat, och 12 % har både en far och en bror som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 2,6 på en fyrgradig skala. 44

49 Breddförening D Föreningen Breddförening D, bedriver fyra träningspass i veckan, och man genomför fysiktester någon enstaka gång per säsong. Man genomför sällan individuella samtal mellan spelare och ledare. Teoripass genomförs enstaka gånger per säsong.(se diagram 55) Spelarna tycker att deras tränare är 3,3 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarnas uppfattning om sina tränare varierar mellan skalans samtliga värden. Spelarna trivs 3,4 med sin förening enligt samma skala. Spelarnas uppfattning om sin förening skiljer sig mellan skalans samtliga värden.(se diagram 56) På det genomförda kunskapstestet hade Breddförening D ett snitt på 3,6 antal rätt av 7 möjliga. Diagram 55. Breddförening D. Träningsmängd fysiktester. Diagram 56. Breddförening D. Trivsel med tränare och förening. Spelaren Spelarna i Breddförening D, är födda 13 % mellan januari och mars, 28 % mellan april och juni, 32 % mellan juli och september och 27 % mellan oktober och december.(se diagram 57) Av spelarna utövar 74 % enbart ishockey. Diagram 57. Breddförening D. Födelseperiod i kvartal. 45

50 Spelarna har en motivationsnivå, 3,1 på en 5 gradig skala där 1 represterar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna vill, eller ska 36 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med stor spridning inom laget, men med ett snittvärde på 3,7 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang i laget med ett snittvärde på 3,9 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 58) Av spelarna deltog ingen i Tv- Pucken. Diagram 58. Breddförening D. Upplevd motivation, ranking och talang. Spelarna uppfattar sin träningsmängd som, 3,1 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till två pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Av spelarna bedriver 56 % styrketräning med vikter och 44 % utan vikter. Styrketräningen bedrivs i utsträckningen, 2,1 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer. Spelarna värmer upp inför träning och match med ett snittvärde på 3,6 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,1. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 3,8. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 3,7.(se diagram 59) Diagram 59. Breddförening D. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning. 46

51 Spelarna i Breddförening D, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 2,9 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 2,8. De trivs 4,4 med sina lagkamrater. Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna enligt samma skala som 4,3. Samt sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,8.(se diagram 60) Diagram 60. Breddförening D. Upplevd nöjdhet och kunskap. Förutsättningar Av spelarna i Breddförening D bor 73 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 22 % i lägenhet, 45 % i villa och 23 % i radhus. Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig men till störst del är båda föräldrarna gymnasieutbildade. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 2,3. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 3,8. På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,5 på en femgradigskala. Av spelarna har 74 % syskon, av dessa idrottar 76 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen innebandy. Av spelarna har 37 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 37 % har 73 % en bror som spelar eller spelat, 33 % har en far som spelar eller spelat, och 6 % har både en far och en bror som spelar eller spelat ishockey. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 2,2 på en fyrgradig skala. 47

52 Ledarsynpunkter breddverksamheterna Vi frågade ledarna om deras erfarenhet, inom breddverksamheterna påvisade man en varierande erfarenhet dels som tränare och dels som spelare. Av de intervjuade ledarna hade en nyligen börjat som ledare och en annan hade följt samma lag under en femårsperiod. Det här är andra säsongen jag är tränare, jag var tidigare spelare i föreningen. Jag har en son i föreningen, började väl som tränare när han började ishockey och har därefter följt med laget under dryga fem år nu. Ledarna fick även frågan om hur mycket tid som läggs ner på laget, den ena ledaren menade att han ungefär ägnade 20 timmar i veckan på laget. Den andra påvisade liknande tendenser. Jag lägger ca 20 timmar i veckan på laget, har aldrig riktigt räknat, men eftersom det är helt ideellt är det svårt att göra mer. Som följdfrågor kom naturligt att ta upp vad man fokuserar på med laget, enligt en av ledarna handlar det mycket om fostran, kamratskap och att ha kul. Den andra ledaren pratade istället om att skapa ett livslångt intresse för ishockey. Exempelvis sa en av ledarna: Vi vill att alla ska spela lika mycket, det ska vara roligt att komma hit blir ju lite som ett andra hem liksom, det är bättre att dom är här än ute på stan. I ledarnas arbete kommer även föreningen in, vad gäller breddverksamheterna menar ledarna att föreningens policy och styrdokument till stor del påverkar deras arbete. Men det är i de fall vi undersökt upp till tränaren enskilt att leda/träna laget på sitt sätt. Användandet av styrdokument varierar med andra ord i utsträckning. Vi har ju policys och styrdokument i föreningen, men framförallt har vi en föräldragrupp som stöttning när det blir problem på något sätt. När vi tar upp idrottsbegreppet talang menar de intervjuade ledarna inom breddverksamheterna att talang är något man ser från början, exempelvis svarar man: En talang är en spelare som har lätt för sig och inte behöver träna i samma mängd som andra. Man ser ju om någon är duktig, det handlar väl mest om att man har det lättare än andra att lära sig. När man får frågan om vad som egentligen skiljer en breddförening från en elitförening handlar svaren främst om en varierande ambitionsnivå. En av de tillfrågade ledarna svarar som följer: Vi har duktiga spelare, men den största skillnaden från en elitklubb är nog att de har mer jämnhet vad gäller motivationen. Jag menar här är klyftan stor mellan toppen och botten på ett annat sätt än i en elitklubb. Tillsist tog vi upp hur ledarna ser på deras spelares kunskaper angående träningsmetodik samt hur stort ansvar man tycker spelarna tar själva för sin egen utveckling. De intervjuade ger här liknande svar där man menar att spelarnas kunskapsnivå och ansvarstagande skiljer sig stort från spelare till spelare. Vissa av spelarna kan mycket tycker jag, medan andra är mindre intresserade. Det går väl lite hand i hand med vad man vill med ishockeyn. 48

53 Sammanfattning av resultat Elitföreningarna Vilka kunskaper anser ledarna att spelarna besitter om träningsmetodik? Vad kan sägas om föreningens betydelse? Under ledarintervjuerna tog vi upp hur ledarna ser på deras spelares kunskaper angående träningsmetodik samt hur stort ansvar man tycker spelarna tar själva för sin egen utveckling. Här varierar det kraftigt där någon ledare menar att nivån är hög medan någon tar upp en lägre nivå av både kunskap samt ansvarstagande. Det går inte att se något tydligt mönster i ledarnas svar men exempelvis svarar man enligt följande: Jag skulle säga att kunskapsnivån är medel bra, det är väldigt varierande från spelare till spelare. Vad gäller ansvar är det väldigt blandat faktiskt, det varierar kraftigt men eftersom det är en lagsport tror jag spelarna förväntar sig att någon bestämmer. Spelarnas nivå är bra tycker jag. Mina spelare har förstått att man måste träna mycket. När det kommer till ansvar är det väldigt varierande, en del är målmedvetna och en del är bara där för att ha kul, jag tror faktiskt att det till stor del har med svensk idrottskultur att göra. Det som kan utläsas om föreningarna och dess betydelse är att Elitföreningarna bedriver 5 till 7 träningspass i veckan, och man genomför regelbundna fysiska tester. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare i varierad utsträckning. Teoripass genomförs i skiljd utsträckning.(se diagram 61) Spelarnas uppfattning om sina tränare skiljer sig kraftigt i samtliga lag. Snittvärdet på Elitföreningarnas tränare är 3,3 på en skala mellan 1-5 där 1 represterar dålig, och 5 utmärkt. Spelarna i elitföreningarna trivs 3,9 med sin förening enligt samma skala.(se diagram 62) Diagram 61. Elitföreningarna. Träningsmängd, fysiktester, teori och individuella samtal. 49

54 Diagram 62. Elitföreningarna. Trivsel med tränare och förening. Vilka kunskaper anser spelarna att de besitter om träningsmetodik? Spelarna i elitföreningarna bedömer sina kunskaper gällande fysiskträning som 3,8 på en femgradig skala där 1 är dåligt och 5 är utmärkt. Enligt samma skala bedömer spelarna sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,7.(se diagram 63) Diagram 63. Elitföreningarna. Kunskaper fysisk träning och Teori. 50

55 Skiljer sig kunskaperna hos spelarna beroende på vilken förening man tillhör? På det genomförda kunskapstestet hade spelarna tillhörande elitföreningarna ett snitt på 4,5 antal rätt av 7 möjliga. Inga stora variationer i antal rätt mellan de olika lagen, en lägsta notering vid 4,3 och en högsta vid 4,8 antal rätt i snitt.(se diagram 64) Diagram 64. Elitföreningarna. Kunskapstest antal rätt i snitt. 7 Kunskapstest antal rätt i snitt Elitförening A Elitförening B Elitförening C Elitförening D Elitförening E Elitförening F Snittvärde Elit Vad kan sägas om den Svenska U-16 Ishockeyspelaren som tillhör en elitförening? Av spelarna i Elitföreningarna, är 29 % födda mellan januari och mars, 36 % mellan april och juni, 27 % mellan juli och september och 8 % mellan oktober och december.(se diagram 65) Av spelarna utövar 88 % enbart ishockey och övriga utövar en mängd olika idrotter men golf är återkommande. Diagram 65. Elitföreningarna. Födelseperiod i kvartal. Födelsedatum Elit 1:a kvart 2:a kvart 3:e kvart 4:e kvart 51

56 Spelarna har en motivationsnivå med ett snittvärde på 4,4 på en 5 gradig skala där 1 representerar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna i Elitföreningarna vill eller ska 94 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med ett snittvärde på 3,6 där 1 representerar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang väldigt olika i lagen med ett snittvärde på 3,7 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 66) Av de spelare som tillhör en elitförening och genomförde undersökningen deltog 65 % i Tv- Pucken. Det är även spelare födda 1996 som genomfört undersökning, dessa spelare spelar inte TV- Pucken förens nästa säsong 2011/2012. Detta medför att en större del än 65 % av de spelare födda 1995 deltog i TV- Pucken än vad resultatet visar. Diagram 66. Elitföreningarna. Upplevd motivation, ranking och talang. 52

57 Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 3,3 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till tre pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Av spelare bedriver 99 % styrketräning med vikter. Styrketräningen bedrivs med ett snittvärde 2,8 på en femgradig skala där 1 representerar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer.(se diagram 67) Diagram 67. Elitföreningarna. Upplevd träningsmängd, styrketräning och egen träning. Spelarna värmer till största del alltid upp inför träning och match, snitt värde 4,2 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,5. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 4,1. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 4,1.(se diagram 68) Diagram 68. Elitföreningarna. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning. 53

58 Spelarna i elitföreningarna, trivs enligt skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,8 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,8. De trivs 4,4 med sina lagkamrater enligt samma skala.(se diagram 69) Diagram 69. Elitföreningarna Trivsel med roll, speltid och lagkamrater. Vad kan sägas om spelarnas förutsättningar för sitt idrottsutövande? Av spelarna i Elitföreningarna bor 91 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 11 % i lägenhet, 76 % i villa och 13 % i radhus.(se diagram 70) Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig mellan lagen men till störst del är båda föräldrarna högskoleutbildad. Diagram 70. Elitföreningarna. Hemförhållanden. Av spelarna har 96 % syskon, av dessa idrottar 83 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen ishockey. Av spelarna har 75 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 75% har 68 % en bror som spelar eller spelat, 58 % har en far som spelar eller spelat, 4 % har en syster som spelar eller spelat och 28 % har fler än en i familjen som spelar eller spelat ishockey. På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 3,3. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,5.(se diagram 71) På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,9 på en femgradigskala. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 3,5 på en fyrgradig skala.(se diagram 72) 54

59 Diagram 71. Elitföreningarna. Hemförhållanden2. Diagram 72. Elitföreningarna. förutsättningar. 55

60 Breddföreningarna Vilka kunskaper anser ledarna att spelarna besitter angående träningsmetodik? Vad kan sägas om föreningens betydelse? Under ledarintervjuerna tog vi upp hur ledarna ser på deras spelares kunskaper angående träningsmetodik samt hur stort ansvar man tycker spelarna tar själva för sin egen utveckling. De intervjuade ger här liknande svar där man menar att spelarnas kunskapsnivå och ansvarstagande skiljer sig stort från spelare till spelare. Vissa av spelarna kan mycket tycker jag, medan andra är mindre intresserade. Det går väl lite hand i hand med vad man vill med ishockeyn. Det som kan sägas om föreningarna och dess betydelse är att Breddföreningarna bedriver 4 träningspass i veckan, och man genomför inte regelbundna fysiktester. Man genomför individuella samtal mellan spelare och ledare i varierad utsträckning. Teoripass genomförs i skiljd utsträckning.(se diagram 73) Spelarnas uppfattning om sina tränare skiljer sig kraftigt i samtliga lag. Snittvärdet på Breddföreningarnas tränare är 3,2 på en skala mellan 1-5 där 1 representerar dålig, och 5 utmärkt. Spelarna i breddföreningarna trivs 3,1 med sin förening enligt samma skala.(se diagram 74) Diagram 73. Breddföreningarna. Träningsmängd, fysiktester och teori. 56

61 Diagram 74. Breddföreningarna. Trivsel med tränare och förening. Vilka kunskaper anser spelarna att de besitter angående träningsmetodik? Sina kunskaper gällande fysiskträning bedömer spelarna i breddföreningarna som 4,2 på en femgradig skala där 1 är dåligt och 5 utmärkt. Enligt samma skala bedömer spelarna sina kunskaper gällande ishockey teori som 3,9.(se diagram 75) Diagram 75. Breddföreningarna. Kunskaper fysisk träning och Teori. 57

62 Skiljer sig kunskaperna hos spelarna beroende på vilken förening man tillhör? På det genomförda kunskapstestet hade spelarna tillhörande breddföreningarna ett snitt på 3,7 antal rätt av 7 möjliga. Inga stora variationer i antal rätt i snitt, en lägsta notering vid 3,4 och en högsta notering vid 3,9 antal rätt i snitt.(se diagram 76) Diagram 76. Breddföreningarna. Kunskapstest antal rätt i snitt. Vad kan sägas om den Svenska U-16 Ishockeyspelaren som tillhör en breddförening? Av spelarna i Breddföreningarna, är 12 % födda mellan januari och mars, 24 % mellan april och juni, 39 % mellan juli och september och 25 % mellan oktober och december.(se diagram 77) Av spelarna utövar 65 % enbart ishockey och övriga utövar en mängd olika idrotter men innebandy och fotboll är återkommande. Diagram 77. Breddföreningarna. Födelseperiod i kvartal. 58

63 Spelarna har en motivationsnivå, med ett snittvärde på 3,5 på en 5 gradig skala där 1 represterar att man enbart spelar för att det är roligt, och 5 representerar att man i framtiden vill ha ishockey som yrke. Av spelarna i Breddföreningarna vill, eller ska 55 % gå på ett hockeygymnasium. Man rankar sig själv som ishockeyspelare med ett snittvärde på 3,7 där 1 represterar sämre än medel i sin åldersgrupp, och 5 bland dem bästa i Sverige i sin åldersgrupp. Man värderar sin talang väldigt olika i lagen med ett snittvärde på 3,7 där 1 represterar ingen talang och 5 stor talang.(se diagram 78) Av de spelare som tillhör en breddförening och genomförde undersökningen deltog 4 % i Tv- Pucken. Det är även spelare födda 1996 som genomfört undersökning, dessa spelare spelar inte TV- Pucken förens nästa säsong 2011/2012. Detta medför att en större del än 4 % av de spelare födda 1995 deltog i TV- Pucken än vad resultatet visar. Diagram 78. Breddföreningarna. Upplevd motivation, ranking och talang. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Breddförening A Breddförening B Breddförening C Breddförening D Snittvärde Bredd Motivation Ranking Talang 59

64 Spelarna uppfattar sin träningsmängd som 3,5 i snittvärde på en 5 gradig skala där 1 represterar för lite träning, och 5 represterar för mycket träning. Spelarna bedriver ett till tre pass i veckan på egenhand utöver den ledarledda verksamheten. Av spelare bedriver 53 % styrketräning med vikter och 47 % utan vikter. Styrketräningen bedrivs med ett snittvärde 1,8 på en femgradig skala där 1 represterar aldrig, och 5 representerar fem pass i veckan eller mer.(se diagram 79) Diagram 79. Breddföreningarna. Upplevd träningsmängd, styrketräning och egen träning. Spelarna värmer upp inför träning och match, med ett snittvärde 3,6 där 1 är aldrig, och 5 är alltid. På en skala 1 till 5, där 1 är mindre viktigt och 5 väldigt viktigt, bedömer spelarna kosten i förhållande till sitt idrottsutövande som 4,1. På frågan, i vilken utsträckning dem anpassar kosten utefter sitt idrottsutövande blir svaret 3,7. Deras återhämtning efter träning och match bedöms som 3,7.(se diagram 80) Diagram 80. Breddföreningarna. Upplevd kost, återhämtning och uppvärmning. 60

65 Spelarna i breddföreningarna, trivs enlig skalan 1=Dåligt, 5=Utmärkt, 3,3 med sin roll i laget. Sin speltid under match bedömer spelarna som 3,1. De trivs 4,0 med sina lagkamrater. (se diagram 81) Diagram 81. Breddföreningarna Trivsel med roll, speltid och lagkamrater. Vad kan sägas om spelarnas förutsättningar för sitt idrottsutövande? Av spelarna i Breddföreningarna bor 85 % med båda sina föräldrar. Av spelarna bor 15 % i lägenhet, 67 % i villa och 18 % i radhus.(se diagram 82) Föräldrarnas utbildningsnivå skiljer sig mellan lagen men till störst del är båda föräldrarna gymnasieutbildad. Diagram 82. Breddföreningarna. Hemförhållanden. Av spelarna har 83 % syskon, av dessa idrottar 65 %. Syskonen utövar en mängd olika idrotter men till största del utövar syskonen fotboll och innebandy. Av spelarna har 49 % någon annan i familjen som spelar eller har spelat ishockey. Av dessa 49 % har 63 % en bror som spelar eller spelat, 49 % har en far som spelar eller spelat och 12 % har fler än en i familjen som spelar eller spelat ishockey. 61

66 På en fyragradig skala bedömer spelarna sina föräldrars delaktighet i deras idrottsutövande som 2,6. På en femgradig skala bedömer spelarna de förutsättningar som föräldrarna skapar för deras idrottsutövande som 4,0.(se diagram 83) På frågan vilka förutsättningar deras skola ger för deras idrottsutövande, blir snittvärdet 3,6 på en femgradigskala. På frågan hur viktig idrott är i deras familj bedömer spelarna de som 2,5 på en fyrgradig skala.(se diagram 84) Diagram 83. Breddföreningarna. Hemförhållanden2. Diagram 84. Breddföreningarna. förutsättningar. 62

67 Analys Vilka kunskaper anser ledarna att spelarna besitter om träningsmetodik? Vad kan sägas om föreningens betydelse? I dokumentet Ishockeyn vill görs en kort sammanfattning om hur svenska ishockeyförbundet vill att svensk ishockey ska se ut. Man ställer även upp ett antal mål, där ett av målen innebär att föreningar ska arbeta mot att få ungdomarna att ta eget ansvar för att kunna påverka sitt idrottande. 49 Utfallet av ledarintervjuerna visar att det är väldigt varierat inom lagen vad gäller både kunskapsnivå och eget ansvarstagande hos spelarna. Ledarna menar att kunskapsnivån är medel eller bra överlag. Ansvarstagandet varierar kraftigare där vissa ledare menar att denna punkt beror på vad man vill med sitt ishockeyutövande. Tydliga skillnader mellan breddverksamheterna och elitverksamheterna kan utläsas. Breddverksamheterna påvisar att de har större kunskapsklyftor mellan spelarna samt stora klyftor i ansvarstagandet. Kjell-Åke Gustavsson menar att träningsanläggningar samt hur träningsmöjligheterna ser ut på orten eller i föreningen påverkar individens prestation. Påverkar gör även gruppklimat i laget såsom träningskultur och lagsammanhållning. 50 Detta får med andra ord stor betydelse för individens utveckling. Elitföreningarna bedriver ett till tre fler träningspass i veckan än breddverksamheterna, man fokuserar mer på fysiktester och teori. Individuella samtal bedrivs även de i högre utsträckning än i breddverksamheterna. (se diagram 85 & 86) Spelarna i elitföreningarna är mer nöjda både med sin tränare samt förening än vad spelarna i breddverksamheterna är.(se diagram 87 & 88) Det som kan sägas om föreningens betydelse är att förutsättningarna är annorlunda beroende på vilken typ av förening man tillhör och vilken typ av resurser föreningen tillhandahåller. Elitföreningarna påvisar i vår undersökning en högre grad av resurser samt professionalisering av organisationen K-Å, Gustavsson,

68 Diagram 85. Elitföreningarna. Analys, träningsmängd, Fysiktester, teori och individuella samtal. Diagram 86. Breddföreningarna. Analys, träningsmängd, Fysiktester, teori och individuella samtal. 64

69 Diagram 87. Elitföreningarna. Analys. Trivsel med tränare och förening. Diagram 88. Breddföreningarna. Analys. Trivsel med tränare och förening. Vilka kunskaper anser spelarna att de besitter om träningsmetodik? Skiljer sig kunskaperna hos spelarna beroende på vilken förening man tillhör? Både spelarna i elitföreningarna och breddföreningarna bedömer sina kunskaper gällande träningsmetodik som höga, breddverksamheterna bedömer sina kunskaper som högre än elitverksamheternas.(se diagram 89 & 90) Att de spelare som tillhör elitföreningarna har en högre kunskapsnivå gällande fysiskträning anser vi inte som konstigt på något sätt, men att man uppvisar en medvetenhet i värderingen av sina kunskaper då man värderar sina kunskaper som lägre än breddspelarnas anser vi är anmärkningsvärt. Har elitspelarna uppnått ett inlärningsstadium där man insett sin verkliga kunskap? Högberg menar exempelvis att kunskap är ett nyckelord och ledstjärna i varje individs utveckling samt prestation. Att om man som aktiv innehar kunskap om rätt förutsättningar för träning, rätt kunskap för att träna, och en förståelse för vad som är viktigt efter träning, kan man ta mer ansvar för sin egen 65

70 utveckling. 51 Annerstedt och Gjerstet menar i sin tur att en del i träningsprocessen är medvetenheten om varför man tränar samt hur man bör träna för att maximera effekterna av träningen och därmed öka prestationsförmågan. 52 Vi kan därmed konstatera kunskaperna/medvetenheten om träning är en vital del för prestationen inom all idrott, så även ishockey. Nationalencyklopedin beskriver medvetenhet som ett begrepp vilket innebär en mer fördjupad insikt om/av något samtidigt som det innebär att ha någonting klart för sig, d v s hur man gör något och varför man gör det. 53 Har elitspelarna lärt sig så pass mycket att man kommit till insikten att det är mycket man inte behärskar? Kan det vara så att elitföreningarnas tränare styr träningen så pass mycket att det inte lämnar utrymme för spelarnas egen inlärning. I likhet med vad en av elitledarna har för uppfattning; eftersom det är en lagsport tror jag spelarna förväntar sig att någon bestämmer. Vilket kan medföra att spelarna anser att de inte behärskar att utforma sin egen fysiska träning och inte får den kunskap utvecklingen kräver. Eller kan det vara så att elitspelarna har funnit en förebild i sina ledare som uppvisar en hög kunskapsnivå gällande fysiskträning och att det är denna nivå spelarna jämför sig med? Svaret låter vi vara osagt, men vår övertygelse är att elitspelarna har en större förståelse av kravprofilen inom ishockey, genom att man jämför sig och har förebilder med en högre kunskapsnivå i sin näromgivning förening vilket leder till att man värderar sina kunskaper som lägre i förhållande till dessa förebilder. Diagram 89. Elitföreningarna. Analys. Kunskaper angående fysik och teori. 51 Högberg, Annerstedt & Gjerstet, Nationalencyklopedin, ordbok, tillgängliga:

71 Diagram 90. Breddföreningarna. Analys. Kunskaper angående fysik och teori. Det genomförda kunskapstestet (se diagram 91 & 92) visade skillnader mellan breddföreningarna och elitföreningarna. Breddföreningarna hade ett lägre antal rätt per spelare och med stora skillnader mellan spelarna, spelare inom samma breddförening hade mellan två och sju rätt. Detta stärks av de genomförda ledarintervjuerna där ledarna för breddföreningarna beskrev stora skillnader mellan spelarna. Elitföreningarnas spelare var mer jämna i antal rätt per spelare med vissa toppar men inte med lika stora dalar som i breddföreningarna. Det fanns tydligare mönster i elitspelarnas svar än i breddföreningarnas, om detta återspeglar den utbildning man erbjudits eller om det går hand i hand med spelarens motivationsnivå låter vi vara osagt. Men anmärkningsvärt är dock att 74 % av de spelare som genomförde kunskapstestet ansåg att all träning bör bedrivas som ett lag. Trots att Svenska ishockeyförbundet och i stort sett samtlig litteratur kring ungdomsidrott exempelvis Annerstedt och Gjerset förespråkar en mer individanpassad träning. 54 Individanpassningen är viktigt ur den aspekten att spelarna har så pass olika fysiologiska förutsättningar för träning, och kräver därmed individuell anpassning för bästa möjliga resultat. Det är även viktigt ur den aspekten då framtiden går emot en mer rollspecifik ishockey, där spelarna blir mer specialiserade på vissa moment eller färdigheter som man utvecklar bäst genom individuell träning. 55 Är detta något som vi är dåliga på inom Svensk ishockey? Förståligt hade det varit om det fanns skillnader mellan elitföreningarna och breddföreningarna. Flertalet av elitföreningarna har anställda tränare som har bättre förutsättningar att lägga mer tid på att individanpassa träningen än de ideella breddföreningsledarna. Men några sådana skillnader går inte att finna i resultatet. 54 Annerstedt & Gjerstet, K-Å Gustavsson,

72 Diagram 91. Elitföreningarna. Analys. Kunskapstest antal rätt i snitt. Diagram 92. Breddföreningarna. Analys. Kunskapstest antal rätt i snitt. 68

73 Vad kan sägas om den Svenska U-16 Ishockeyspelaren? Flertalet av elitspelarna är födda på det första halvåret, medan breddspelarna är till största del födda på det andra halvåret.(se diagram 93) Tomas Peterson skriver i en artikel om selektionsoch rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll om det faktum att man i många fall letar efter talang, men det man verkligen hittar är fysisk mognad. Han drar slutsatsen att en majoritet av de som når elitläger/landslag eller liknande verksamheter går att relatera till fysisk mognad. 56 De flesta spelarna är födda på det första halvåret och därmed troligtvis även mer fysiskt utvecklade än de som är födda på andra halvåret. Han jämför även fotbollen med ishockeyn där de som spelar tv-pucken till en stor majoritet (över 70%) är födda på det första halvåret. 57 I detta fall påvisar vår undersökning att de spelare som tillhör en elitförening till största del är födda på det första halvåret. Har elitföreningarna i sin selektion av spelare möjligtvis sökt efter talang men funnit fysiskt mognad? Konstateras kan att i detta fall att när man är född på året visar sig vara generellt sett viktigt för en elitförening. Diagram 93. Analys. Födelsekvartal elit- och breddföreningar. Elitspelarna har en högre motivationsnivå än breddspelarna, men man rankar sig likvärdigt som hockeyspelare och man anser sig ha likvärdig talang i relation till breddspelarna.(se diagram 94 & 95) Enligt Riksidrottsförbundets Idrotten vill sker under tiden som ungdomsidrottare en differentiering beroende på vilken ambitionsnivå de aktiva har/vill ha med sin idrott. Flertalet föreningar bedriver tävlingsverksamhet där ambitionen skall avgöra vilket/vilken lag/grupp man tillhör. En del av dessa ungdomar vill satsa mot en hög idrottslig nivå. I de flesta fall kan detta kategoriseras som elitnivå. Majoriteten av ungdomarna väljer dock att utöva idrotten mer som en hobby. Vilket vi kan kategorisera som breddnivå. 58 I detta fall tar vi fasta på ambitionen vilket kan likställas med motivationen. Det som skiljer en elitspelare från en breddspelare är i detta fall motivationen, vilket går i linje med Idrotten vill och dess tankar angående ambition. Vi kan anta att spelarna i elitverksamheterna tillhör just en elitförening p g a den höga ambitionsnivån/motivationen. Det faktum att man rankar sig likvärdigt vad gäller talang och ranking kan till stor del bero på medvetenheten/insikten om sig själv vilket vi skrivit om ovan. 56 Peterson, Peterson,

74 Detta kan även ses som ett tecken på att Svenska ishockeyförbundets nivåanpassade seriesystem fungerar, man får möta likvärdigt motstånd och tävla med de som befinner sig på samma nivå, både ur en prestations samt motivations synpunkt. Men man kan även se på det som en negativ företeelse på så sätt att elitspelarna har en mer nedtryckt syn på sin prestation. Svaret finns bara hos spelarna som genomfört undersökningen men vår övertygelse är att spelarna har jämfört sig med den miljö de är medvetna om, spelarna har med andra ord rankat sig med de spelare som tillhör föreningar på samma nivå och som tävlar i samma serier. Sin talang bedömde nästan samtliga spelarna som likvärdig med sin ranking, vad detta tyder på är svår tolkat. Man kan antingen se det som att spelarna anser att sin talang är starkt förknippad med sin ranking/prestation. Eller så ser spelarna sin talang som ett resultat av sin ranking/prestation. Vi låter detta vara osagt då inget svar finns att ge, men är enligt oss ett väldigt intressant samband. Diagram 94. Elitföreningar. Analys. Upplevd motivation, ranking och talang. Diagram 95. Breddföreningar. Analys. Upplevd motivation, ranking och talang. 70

75 Breddspelarna uppfattar sin träningsmängd som högre i jämförelse med elitspelarna. Detta tror vi är starkt förknippat med ambitionen/motivationen vilket vi skrivit om ovan. Elitspelarna bedriver styrketräning i betydligt högre utsträckning än breddspelarna. Vad gäller styrketräningen handlar det mycket om resurser vilket även det tagits upp ovan. Breddföreningarna har i flera fall inte tillgång till lokaler samt tränare med tillräcklig kunskap att utbilda spelarna vad gäller styrketräningen. Elitspelarna bedriver även egen träning i större utsträckning än breddspelarna. Återigen vill vi lyfta fram motivationen/ambitionen med ishockeyn som en avgörande faktor. Därmed är detta resultat föga förvånande.(se diagram 96 & 97) Diagram 96. Elitföreningar. Analys. Uppfattning om träningsmängd, styrketräning och egen träning. Diagram 97. Breddföreningar. Analys. Uppfattning om träningsmängd, styrketräning och egen träning. 71

76 I dokumentet Ishockeyn vill görs en kort sammanfattning om hur svenska ishockeyförbundet vill att svensk ishockey ska se ut. Ett mål man tar upp är det faktum att spelarna ska lära sig om kost och rätt träning för att leva ett sunt liv. 59 Elitspelarna värderar kosten och återhämtningen som högre och mer betydande i förhållande till sin idrott än breddspelarna. Vad detta beror på låter vi vara osagt, men kan det vara en tendens som påvisar en bredare utbildning inom elitföreningarna?(se diagram 98 & 99) Diagram 98. Elitföreningar. Analys. Kost, återhämtning och uppvärmning. Diagram 99. Breddföreningar. Analys. Kost, återhämtning och uppvärmning

77 Elitspelarna trivs bättre med sin roll i laget än spelarna i breddverksamheterna. Elitspelarna trivs även bättre med sin spel tid under match och med sina lagkamrater än spelarna i breddföreningarna.(se diagram 100 & 101) Vad detta beror på är svårt att tyda, då man kan tro att toppningar och konkurrens mellan spelarna inom elitföreningarna borde inverka negativt på dessa värden. Det kan vara så att de motiverade spelarna i breddföreningarna är missnöjda med de mindre motiverade spelarna i föreningen. De motiverade spelarna tycker de ska få mer speltid än de mindre motiverade, vilket medför ett större missnöje inom breddföreningarna. Detta är bara spekulationer men som vi tror är befogade antaganden utifrån våra egna erfarenheter av tränaruppdrag. Diagram 100. Elitföreningar. Analys. Trivsel med roll i laget, speltid och lagkamrater. Diagram 101. Breddföreningar. Analys. Trivsel med roll i laget, speltid och lagkamrater. 73

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

6-9 år. 9-12år år Utbildningspolicy

6-9 år. 9-12år år Utbildningspolicy Utbildningspolicy Vi värdesätter våra ledare och deras utbildning. Vi vill att alla nya ledare skall gå en grundutbildning och människan redan på hösten sitt första år Vi vill att alla våra ledare ska

Läs mer

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy

Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Sundbybergs Idrottsklubbs Föreningspolicy Antagen på Sundbybergs Idrottsklubbs ordinarie årsmöte den 26 mars 2003 Sundbybergs Idrottsklubbs verksamhetside Sundbybergs Idrottsklubb är en ideell förening,

Läs mer

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER

BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN OCH UNGDOMSIDROTT VÄRDEGRUNDER BARN TOM 12 ÅR UNGDOM 13-20 ÅR BAKGRUND Varför har RF skärpt riktlinjerna för barn och ungdomsidrotten? Riktlinjer - Idrott för barn Idrott för barn ska bedrivas ur

Läs mer

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott

RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott Idrotten vill bakgrunden till anvisningarna Idrotten vill är svensk idrotts idéprogram. Här beskrivs idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Här beskrivs

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten?

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom barn- och ungdomsidrotten 1977

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING

POLICY FÖR SPELARUTVECKLING POLICY FÖR SPELARUTVECKLING Stureby SK Vi möts lokalt med stolthet och respekt Policyn beskriver hur spelarutveckling bedrivs i Stureby SK, och hur detta förhåller sig till Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer,

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89

Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 Varför tappar vi talanger i Svensk hockey En talangstudie av TV Puckare födda 85 89 2010 04 21 Ulf Hall Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens övergripande syfte var att undersöka spelare som

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut

Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut Läroplan för handbollslinjen vid Solvalla Idrottsinstitut Handbollslinjen vid Folkhälsan utbildning Ab Solvalla idrottsinstitut är resultatet av ett samarbete mellan FHU, Finlands handbollsförbund och

Läs mer

- att utbilda och utveckla spelare och ledare enligt långsiktiga planer så att föreningen i stort sett blir självförsörjande på seniorspelare.

- att utbilda och utveckla spelare och ledare enligt långsiktiga planer så att föreningen i stort sett blir självförsörjande på seniorspelare. Röda Tråden I dokumentet nedan beskrivs kort de övergripande målen för föreningen samt vilket ansvar som åligger både spelare, ledare samt föräldrar i de olika åldersgrupperna. Detta dokument kallar vi

Läs mer

2013-04-28. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar.

2013-04-28. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. INSPIRATION CanadianSport for Life (CS4L)är ett projekt som syftar till att förbättra idrotten och den fysiska aktiviteten, så att fler kanadensare får kvalitativ träning, fler håller på längre, och att

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

Tränarutbildning i förening

Tränarutbildning i förening Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

SK Lejons verksamhet

SK Lejons verksamhet SK Lejons Vision Kunna erbjuda alla som vill spela hockey möjlighet för detta oavsett kön, talang eller ekonomisk situation. Vara en klubb där utrymme ges både för de som spelar hockey för att det är kul

Läs mer

E N S K E D E I K ENSKEDEMODELLEN

E N S K E D E I K ENSKEDEMODELLEN Enskedemodellen handlar i grund och botten om ett förändrat synsätt på hur en verksamhet bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en välfungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är helt

Läs mer

TV-pucken. Hur gör vi vägen bredare till Elit? Jörgen Hägg

TV-pucken. Hur gör vi vägen bredare till Elit? Jörgen Hägg TV-pucken Hur gör vi vägen bredare till Elit? Jörgen Hägg Svenska ishockeyförbundet Examensarbete Elittränarutbildningen 2016 Handledare: Johan Andersson 1 Sammanfattning Detta är en alltid lika aktuell

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Bakgrund behovet av en spelarutvecklingsmodell Föreningsfostran och tävlingsfostran Idrotten vill men gör något annat? - Vad skall vi göra Röd tråd - Hjälpa till med

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till ledare FC Rosengårds fotbollspolicy Information till ledare Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att du vill vara ledare i vår klubb. Vår målsättning är att ge barn den bästa fotbollsutbildningen.

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn:

SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Föreningens namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET namn: SKATTNING och ANALYS av din förening och nuvarande BARN- och UNGDOMSVERKSAMHET Detta är ett arbetsunderlag som ska vara

Läs mer

HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR?

HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR? HUR TRÄNAR ELITSATSANDE BARN OCH UNGDOMAR? Mattias Möller Leg fysioterapeut Astrid Lindgrens Barnsjukhus Djurgårdens IF junior Pojklandslag SvFF Mia Tegmark Leg fysioterapeut Idrottskliniken Rehab Astrid

Läs mer

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING Det är dags att ta fysisk aktivitet på allvar och Fundera över hur/var/på vilket sätt vi vill att barn och vuxna ska utöva den Fysisk inaktivitet är numera en av vårt

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

KALENDER J18 98/99/00 J18 DIV1. Födda 00/01 Totalt 37 st Utespelare 33 st Målvakter 4 st. Gr1. 00/01 A1 DIV1. Gr2. 01/02 A2 DIV1

KALENDER J18 98/99/00 J18 DIV1. Födda 00/01 Totalt 37 st Utespelare 33 st Målvakter 4 st. Gr1. 00/01 A1 DIV1. Gr2. 01/02 A2 DIV1 SPELARE TRÄNINGSGRUPPER MATCHER KALENDER J18 98/99/00 J18 DIV1 Hemsidan/kalendern A-pojkar Födda 00/01 Totalt 37 st Utespelare 33 st Målvakter 4 st 24+3 spelare Gr1. 00/01 Gr2. 01/02 A1 DIV1 A2 DIV1 00/01

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Föräldramöten

Föräldramöten Föräldramöten 2016 2016-01-27 1 Vad ligger till grund för vår verksamhet Värdegrund Vision Ledstjärnor Spelarutbildningsplan (Praktisk spelarutbildningsplan) Föreningsträdet (Teoretisk Spelarutbildningsplan)

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

Riktlinjer. Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007.

Riktlinjer. Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007. Riktlinjer Valbo Hockey Club är en egen ishockeyförening som bedrivs med ideellt arbete. Föreningen bildades den 1 juli 2007. Målet med verksamheten är att tillsammans skapa en meningsfull fritid för våra

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014

KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 KONSTÅKNINGEN VILL 2014 2016 Konståkningens verksamhetsidé och riktlinjer Antagen vid Förbundets Årsmöte 20 september 2014 1 Innehåll 4 SVENSK KONSTÅKNING FRAMGÅNGSRIK IDROTT 5 VERKSAMHETSIDÉ 6 VÄRDEGRUND

Läs mer

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet Föräldrautbildning Handledning Svenska Ishockeyförbundet Välkommen! Ni står inför den stimulerande uppgiften att genom Idrottslyftet genomföra utbildningen: Ishockeyns - Föräldrautbildning. Den här handledningen

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 1(7) UDDEVALLA BLUE ROCKS Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 2014-03-27 2(7) VÅRA STADGAR SÄGER BLUE ROCKS ÖVERGRIPANDE MÅL Vårt mål är att ge alla barn och ungdomar chansen till att möta och utöva världens

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna Vid denna ålder börjar matcher komma då med samlingar (oftast helgerna)som sker geografiskt i Uppland mot andra motståndare. I denna ålder blir det sammandragningar samt eventuellt deltagande i några cuper.

Läs mer

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll Verksamhetsinriktning Eneby BK Innehållsförteckning EBK Mål & Inriktning - Värdegrund SvFF Fotbollens spela Lek & Lär - Värdegrund Eneby BK - Vision - Ledstjärnor för verksamheten - Ledstjärnor för ledare

Läs mer

Lions Hockey Ungdomsverksamhet. En levande tråd med målsättning att Vi skall vara vägledande föreningen i Strömstad Kommun.

Lions Hockey Ungdomsverksamhet. En levande tråd med målsättning att Vi skall vara vägledande föreningen i Strömstad Kommun. Lions Hockey Ungdomsverksamhet En levande tråd med målsättning att Vi skall vara vägledande föreningen i Strömstad Kommun. Vi skall vara en förening som genom välutbildade ledare och stort engagemang i

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

Version 1. Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten. Eksjö maj 2008 Reviderat

Version 1. Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten. Eksjö maj 2008 Reviderat Version 1 Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten Eksjö maj 2008 Reviderat Inledning... 3 Vision... 3 Sportsliga mål... 3 Sociala mål...5 Ansvar... 5 Dialogen... 5 Organisation...

Läs mer

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK Barn- och Ungdomspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(6) Innehåll 1 Barn- och ungdomspolicy Västerås SOK... 3 2 Verksamhetens syfte... 3 2.1 Barnverksamheten... 3 2.2 Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

En utflykt i talangsystem och strukturer

En utflykt i talangsystem och strukturer En utflykt i talangsystem och strukturer Tankar utifrån några forskningsprojekt Forum idrott hela livet 14-16 oktober, 2013 PG Fahlström, Linnéuniversitet Två inspel och en syntes? Talang och talangselektering

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Föreningarnas arbete runt bredd/elit

Föreningarnas arbete runt bredd/elit Svenska ishockeyförbundets Elitkurs 2014 Föreningarnas arbete runt bredd/elit Thomas Karlsson Handledare Anders Lundberg Sammanfattning Syftet med min undersökning har varit att försöka få en bild av hur

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Om ämnet Idrott och hälsa

Om ämnet Idrott och hälsa Om ämnet Idrott och hälsa Bakgrund och motiv Ämnet idrott och hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne där eleven ska utveckla färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer

Läs mer

HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag. Säsongen 2015/2016. Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16. Målsättning / vår verksamhet.

HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag. Säsongen 2015/2016. Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16. Målsättning / vår verksamhet. 2015-09-21 HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16 Säsongen 2015/2016 Målsättning / vår verksamhet. Den verksamhet som Hudiksvalls Hockey Club

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Begreppet idrott. Föreläsning 30 augusti 2010 IDG510 Karin Grahn Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Begreppet idrott. Föreläsning 30 augusti 2010 IDG510 Karin Grahn Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Begreppet idrott Föreläsning 30 augusti 2010 IDG510 Karin Grahn Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Idrott Fornnordiskt ursprung; av isländskans íþrótt, eg. handling; bedrift I slutet av 1800-talet

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy Ingarö IF Fotboll 2016-05-10 Ingarö IF Ledningsgruppen Fotboll Barn- och ungdomspolicy Ingarö IF Fotboll Målet för Ingarö IF fotboll är att behålla så många spelare som möjligt,

Läs mer

Barn- och Ungdomsfotboll verksamhet Hallands Fotbollförbund

Barn- och Ungdomsfotboll verksamhet Hallands Fotbollförbund Barn- och Ungdomsfotboll verksamhet Hallands Fotbollförbund Känna sig kompetent Social interaktion Glädje Idrottsengagemang Inre faktorer Beteende International journal of Coaching Science 2013 Varför

Läs mer

Nomineringsmöte. Fortbildning Zonlagsledare och DFK inför Zonlagsturneringen. Pass 1: PF14 Pass 2: PF15-19

Nomineringsmöte. Fortbildning Zonlagsledare och DFK inför Zonlagsturneringen. Pass 1: PF14 Pass 2: PF15-19 Nomineringsmöte Fortbildning Zonlagsledare och DFK inför Zonlagsturneringen Pass 1: PF14 Pass 2: PF15-19 Spelarlyftet/Göteborgs Fotbollförbund 161004 Agenda Gemensamt: Syftet med Zonlagsturneringen Praktiska

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare TEORI 1 SVENSK FOTBOLL Svenska Fotbollförbundet 24 Specialdistriktsförbund 3 200 föreningar 500 000 spelare VISION Fotboll Nationalsporten För alla och överallt MÅL FÖR SVENSK FOTBOLL Öka antalet utövare

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö?

Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2012-06-06 Vad betyder det att ta ansvar och vem skapar en ansvarstagande miljö? Patrik Klüft Handledare: Göran Lindblom Sammanfattning Efter att ha haft ett smärre huvudbry

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé, vision, värdegrund Verksamhetsidé Svenska Danssportförbundet har till uppgift att främja och administrera danssporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottens

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Varför skall Ljusdal IF finnas?

Varför skall Ljusdal IF finnas? Mål Varför skall Ljusdal IF finnas? Ljusdal IF finns för att vara en samlingsplats för alla med idrottsintresse. Erbjuda alla barn, ungdomar och vuxna (seniorer) utvecklingsmöjligheter i sitt idrottande

Läs mer

KIF Örebro Spelarutbildningsplan

KIF Örebro Spelarutbildningsplan KIF Örebro Spelarutbildningsplan 6-9 år Fotbollsglädje Vår spelarutbildningsplan är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets

Läs mer

Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen

Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Lösningsfokuserat ledarskap i praktiken Thomas Paananen Handledare: Anders Lundberg 2014-04-17 1 Sammanfattning Syftet med detta arbete är att visa på hur det går att

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL 2013 IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL Målet är enligt IF Örnens värdegrund att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning, så att alla som vill, oavsett förutsättningar

Läs mer