Svar på interpellation (S) om skolfrånvaro 10 KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på interpellation (S) om skolfrånvaro 10 KS"

Transkript

1 Svar på interpellation (S) om skolfrånvaro 10 KS

2 & Socialdemokraterna i Vallentuna (s)-interpellation Kommunfì llmdktige Interpel lation ti I I kommunstyre I sens ordftirande angående Skolfrånvaro Att gå i skola är en råittighet, vilket har fastslagits i såväl grundlagen och skollagen som i FN:s barnkonvention. Trots detta är det ett problem, i Vallentuna och i många kommuner, att det är fler och fler elever som inte är i skolan utan frånvarande i långa perioder utan att fîi undervisning, vilket leder till utanforskap och psykisk ohåilsa. Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger samman med en ökad risk flor avbrutna studier, sociala problem och arbetslöshet. Ofta påverkas familjen i hög grad. Psykisk ohälsa, sjukskrivning och ekonomiska svårigheter bland föräldrarna, blir inte sällan en konsekvens Detta åir en mycket viktig och angelägen fråga och utifrån det vill jag ställa foljande frågor: 1. Hur ser en sammanställning av skolfranvaron ut flor Vallentunas grundskoleelever? 2. Vilka kommungemensamma insatser och program for att minska skolfrånvaron (antalet "hemmasittare") finns och Socialdemokraterna i Vallentuna VfØ n ft n ll,il,tl,'il,,,,,ü,'1]l rli ' ',lülil 'ü'i{l,', 4,ü1,,i,li,,il,i ri,,ü l,t[ ul

3 SID 1/2 Svar på interpellation om skolfrånvaro Sammanfattning av svar på interpellationen Socialdemokraterna har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om skolfrånvaro. Interpellationen tar upp en av de allra viktigaste frågorna i kommunen. Alla elever i Vallentuna ska ha likvärdiga möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En förutsättning för en likvärdig utbildning är att varje elev kan och vill delta i undervisningen. En elev som har hög frånvaro, oavsett orsakerna, löper risk att missa viktiga delar av lärandet. Närvaro är därför en nyckelfaktor för god måluppfyllelse. Frånvaro är också förknippat med en rad risker för den enskilda eleven som exempelvis risk för psykisk ohälsa och utanförskap. Därav är närvarofrämjande arbete oerhört viktigt. Nedan sammanfattas kort svaren på frågorna i Socialdemokraternas interpellation. En mer utförlig beskrivning av respektive fråga finns också som bilaga till interpellationssvaret. 1. Hur ser en sammanställning av skolfrånvaron ut för Vallentunas grundskoleelever? Under november månad 2016 finns 42 pågående elevärenden om skolpliktsbevakning där eleverna har haft minst 30 procents frånvaro under två månader. Av dessa ärenden finns 29 elever i våra egna kommunala skolor medan 13 elever går på fristående skolor i och utanför kommunen. I Vallentunas kommunala grundskolor uppgick den genomsnittliga frånvaron för elever under höstterminen 2015 till 7,2 procent, varav 6,6 procentenheter är anmäld frånvaro och 0,6 procentenheter är oanmäld frånvaro. Frånvarostatistik av detta slag sammanställdes för första gången under vårterminen 2016 och ska fortsatt följas upp årligen av barn- och ungdomsförvaltningen. 2. Vilka kommungemensamma insatser och program för att minska skolfrånvaron (antalet hemmasittare ) finns och planeras? Idag regleras kommungemensamma arbetssätt för att arbeta med frånvaro i en riktlinje för skolpliktsbevakning i grundskolan. Sedan hösten 2015 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp arbetat med att undersöka ytterligare strukturer för arbetet med närvaro/frånvaro samt samverkan kring elever. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till en kommungemensam rutin för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro. Som namnet antyder läggs ökad vikt vid att systematiskt arbeta med närvarofrämjande insatser och förebyggande insatser vad gäller frånvaro. Rutinen innebär även förtydliganden i arbetsgången vid begynnande frånvaro, särskilt vad det gäller att agera tidigt och ta del av elevhälsoteamets kompetens som ska utgöra kärnan i arbetet. 5

4 SID 2/2 I och med att rutinen implementeras under våren 2017 införs även en möjlighet till ett så kallat rådslag. Rådslaget är en förvaltningsövergripande mötesform för de elever som har en oroande frånvaro trots 4-6 veckors strukturerat närvaroarbete av skolan. Rådslaget leds av en samordnare och syftar till att snabbt mobilisera relevanta aktörer som gemensamt kan hitta strategier för att vända elevers skolfrånvaro till närvaro. Rådslag kommer erbjudas även för elever i friskolor med oroande hög frånvaro. I övrigt ser barn- och ungdomsförvaltningen ett behov av att utveckla samarbetet med fristående skolor vid elevers frånvaro. 6

5 SID 1/7 Bilaga 1 Interpellationssvar gällande skolfrånvaro Fördjupad beskrivning av arbetet med frånvaro Här redovisas mer grundligt arbetet med frånvaro i Vallentuna kommun. Till att börja med beskrivs den komplexitet som frågan har och behovet av att utgå från varje elevs unika situation. Därefter redogörs för arbetet i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. Svaren på interpellationens frågor besvaras slutligen mer utförligt i separata avsnitt. Utgångspunkten eleven Det kan finnas en uppsjö av anledningar till att en elev är frånvarande. En elev kan exempelvis vara frånvarande på lektionerna i svenska på grund av en dålig relation mellan lärare och elev, att just dessa lektioner upplevs otrygga, att eleven tycker att innehållet är för lätt, att lektionen ligger efter en lång håltimme eller att det kan finnas läs- och skrivsvårigheter som ännu inte uppmärksammats och åtgärdats. Förutom att det kan finnas flera orsaker till frånvaro så samverkar ofta olika faktorer det finns sällan en förklaring till frånvaro utan det är troligen flera faktorer som ömsesidigt påverkar varandra. Det handlar dels om skolfaktorer som exempelvis lärmiljön, rutiner vid frånvaro och relationer mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Det handlar också om elevens hemförhållanden och fritidsaktiviteter som både kan stötta och försvåra elevens skolgång. Varje elev har också individuella faktorer som påverkar denne. Det kan till exempel handla om hälsoproblem, funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Av detta framgår behovet av att utgå från varje enskild elev och den elevens unika situation - varför kommer inte just den här eleven till skolan? Det blir också tydligt att flera aktörer såsom skola, socialtjänst och vårdnadshavare behöver samverka för att hitta strategier för ökad närvaro. Till sist handlar närvaroarbete om skolutveckling generellt. Elever som är trygga och trivs i skolan, som känner motivation och lust att lära samt får det stöd och de utmaningar de behöver i sitt lärande väljer nästan alltid att vara närvarande i skolan. Även den fysiska miljön och hur undervisningen organiseras och schemaläggs har betydelse för elevernas skolnärvaro. Skolfaktorer, sociala faktorer (hem och fritid) och individfaktorer kan samverka och ömsesidigt påverka varandra både till det positiva och till det negativa. Ett exempel på en negativ händelseutveckling är att en elev i mellanstadiet har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där skolans lärmiljö inte är tillräckligt anpassad till eleven. Detta leder till friktion mellan elev och lärare under skoldagens olika moment. Eleven upplevs stökig och får också därför svårare med kamratrelationer. När det uppstår konflikter på rasten upplever vårdnadshavarna att skolan alltid menar att just deras barn är orsaken till konflikten. Vårdnadshavarna saknar i vissa situationer kunskap och ork att få till goda rutiner i vardagen för sitt barn som allt oftare vägrar gå till 7

6 SID 2/7 skolan. Skolan menar också att vårdnadshavarna bör kontakta sjukvården för ytterligare undersökningar. Ett misstroende finns mellan skola och vårdnadshavare som inte gagnar elevens mående och närvaron blir allt sämre. På samma sätt kan faktorerna samverka till det positiva, särskilt när skola, vårdnadshavare och andra aktörer samverkar. För att använda samma exempel så skulle en situation som ovan kunna vända på detta sätt: Vid ett möte med elevhälsoteamet beslutas att ytterligare försöka utreda orsakerna till elevens frånvaro. Mentor får i uppdrag att prata med eleven mer ingående om hur hen upplever hela skoldagen, ett nytt möte hålls med vårdnadshavarna, skolans kurator får tillåtelse att under en halvdag observera hur den sociala miljön är utformad för eleven och arbetslaget får i uppgift att diskutera elevens situation, organisationen kring eleven och personalens kunskap i elevens svårigheter. Utifrån den nya mer gedigna utredningen gör skolan en rad förändringar i lärmiljön för eleven efter samtal med eleven och i samråd med vårdnadshavarna. Det handlar om allt från rutiner vid skoldagens början och fasta matsalsplatser till bemötande av eleven i olika situationer exempelvis vid förändringar eller frustration. Skolan informerar också om föräldrautbildningar som erbjuds av socialtjänstens öppenvård i Vallentuna kommun. Vårdnadshavarna anmäler sig till en utbildning och tipsar samtidigt skolans personal om en kompetensutvecklingskurs som Habilitering och Hälsa inom Stockholms läns landsting erbjuder om det neuropsykiatriska funktionshindret som deras barn har. Skola och vårdnadshavare har fasta tider för uppföljning med jämna mellanrum under terminen för att utvärdera upplägget för eleven och om behov finns görs justeringar. Elevens frånvaro minskar successivt. Detta är en unik situation för en specifik exempelelev. Det finns inga exakta mallar för vad varje elev behöver för insatser. Däremot måste arbetet utgå från varje enskild elevs förutsättningar, bygga på en god samverkan med vårdnadshavare och innefatta relevant kompetens utifrån elevens problematik. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp Från och med hösten 2015 har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med medarbetare från socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen arbetat mer ingående med närvaroarbete i Vallentuna kommun. Arbetsgruppen bestående av ett par rektorer från skolorna, kompetens från den centrala elevhälsan, medarbetare från öppenvården och de centrala förvaltningskontoren är nu i slutfasen av sitt arbete. Uppdraget innefattade bland annat att kartlägga den nuvarande statistiska frånvarosituationen för elever i kommunen samt att ta fram nya arbetssätt och strukturer som kan underlätta det förvaltningsövergripande samarbetet. Arbetsgruppen har ännu inte slutredovisat sitt uppdrag men i detta interpellationssvar presenteras en stor del av det pågående arbetet. Fråga 1: Skolfrånvaro i Vallentuna kommun 8

7 SID 3/7 Interpellationens första fråga handlade om hur en sammanställning av elevers skolfrånvaro ser ut. Två olika sammanställningar av detta presenteras nedan. Sammanställning av ärenden om skolpliktsbevakning för alla Vallentunabor För alla elever som bor i Vallentuna kommun gäller att rektor ska anmäla att eleven har hög frånvaro till barn- och ungdomsförvaltningen vid 30 procents frånvaro under två månader. Detta gäller oavsett orsaken till frånvaron och om eleven går i en kommunal eller fristående skola i eller utanför kommunen. Dessa så kallade skolpliktsbevakningsärenden kan användas för en övergripande sammanställning av kommunboende elever med hög frånvaro. Under november månad 2016 finns 42 pågående elevärenden om skolpliktsbevakning. Av dessa ärenden finns 29 elever i våra egna kommunala skolor medan 13 elever går på fristående skolor i och utanför kommunen. I övrigt saknar Vallentuna kommun statistik över frånvaro för elever som bor i Vallentuna men som går i fristående skolor i och utanför kommunen. Elevers frånvaro höstterminen 2015 i Vallentuna kommuns grundskolor En sammanställning av elevers frånvaro i Vallentuna kommuns grundskolor har gjorts avseende höstterminen Syftet har varit att få en bild av hur elevers frånvaro ser ut och varierar exempelvis mellan årskurser, skolor och elevgrupper. Statistik har tagits fram för varje enskild skola och under våren 2016 delgetts skolans rektor i syfte att öka kunskapen om elevers frånvaro för olika elevgrupper på skolan. Övergripande statistik har använts internt på förvaltningen i arbetet med skolfrånvaro och presenteras även i detta svar. Diagram 1 nedan visar den genomsnittliga frånvaron per elev och årskurs under den aktuella tidsperioden. 1 Alla lärare ska rapportera elevers frånvaro i systemet Skola24. Det kan dock variera något mellan skolor och enskild personal i rapporteringsgrad. Det finns också något exempel på att elever med anpassad studiegång vid hög frånvaro har lyfts ur systemet för att rapporteras separat av ansvarig lärare. Dessa fåtalet elever bedöms inte påverka den övergripande statistiken nämnvärt. Man bör dock ha i åtanke att det kan finnas vissa felkällor. Rektorerna har uppmärksammats på vikten av att all frånvaro rapporteras enligt gällande rutin samt att alla elever måste ingå i systemet med hänvisning till att samlad statistik kommer att användas framöver. 9

8 SID 4/7 Diagram 1: Medelvärdet av elevernas frånvaro uppdelad på årskurs under höstterminen 2015 i Vallentuna kommuns grundskolor. Av diagram 1 framgår att i snitt har elever i årskurs 1 till 9 i Vallentunas kommunala grundskolor en frånvaro på 7,2 procent, varav 6,6 procentenheter är anmäld frånvaro och 0,6 procentenheter är oanmäld frånvaro. Diagrammet visar att den anmälda frånvaron kan vara på en problematisk nivå och måste därför arbetas med lika aktivt som den anmälda frånvaron. Elevers frånvaro är högre i de högre årskurserna. I lågstadiet varierar medelvärdet av frånvaron runt 6 procent medan frånvaron i snitt i högstadiet ligger runt 10 procent för eleverna. I högstadiet är den oanmälda frånvaron också något högre, drygt en procentenhet totalt sett. Vid jämförelser mellan stadier krävs en analys av elevantal och elevgrupper. Det totala elevantalet i statistiken för årskurs 1-9 är 3161 elever varav 1301 elever i årskurs 1-3, 1090 elever i årskurs 4-6 och 770 elever i årskurs 7-9. Ju äldre eleverna är desto vanligare är det att man väljer att gå i andra skolor än kommunens egna. Det går därmed inte att enkelt utläsa diagrammet som att frånvaron för elever ökar med stigande ålder, utan hänsyn bör också tas till det minskande elevantalet och vilka elever som går i de högre årskurserna i Vallentunas kommunala skolor. Många elever har också låg frånvaro. För att skilja ut de elever som har något högre till omfattande frånvaro har diagram 2 nedan tagits fram. Det visar andelen elever som har en frånvaro över 10, 20 eller 30 procent under tidsperioden. 10

9 SID 5/7 Diagram 2: Andelen elever i låg-, mellan- och högstadiet som har en total frånvaro (anmäld och oanmäld) under hösterminen på 10 %, 20 % eller 30 % och högre. Av diagram 2 ovan framgår att drygt 25 procent av eleverna i årskurs 1-9 (se staplarna för Totalt) har 10 procent frånvaro eller mer, drygt 5 procent av eleverna har 20 procent frånvaro eller mer och 2 procent av eleverna har 30 procent frånvaro eller mer. Även av detta diagram framgår att frånvaroproblematiken är störst på högstadiet. 13 procent av eleverna i årskurs 7 till 9 är frånvarande 20 procent eller mer. Med andra ord har mer än var tionde elev i högstadiet varit frånvarande motsvarande en dag i veckan eller mer under höstterminen Vidare är 5 procent av eleverna i högstadiet, det vill säga en av tjugo elever, frånvarande 30 procent eller mer. Hänsyn bör precis som tidigare tas till det minskande elevantalet och förändringar i elevsammansättningen i de högre årskurserna i Vallentunas kommunala grundskolor. I kommunens arbete med biträdande rektorer i arbetsgruppen Individuella insatser följs elever som inte når kunskapskraven i årskurs 8 och 9. I detta arbete har det framkommit en hypotes om att det finns en korrelation mellan frånvaro på cirka 20 procent och att inte uppnå godkända betyg i ett eller flera ämnen. Elevers frånvaro kommer årligen att följas upp och analyseras av barn- och ungdomsförvaltningen. Ett arbete pågår med att ta fram ett nytt förslag till riktlinjer för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro där detta framgår. Fråga 2: Kommungemensamma insatser för skolfrånvaro Interpellationens andra fråga handlar om vilka kommungemensamma insatser och program som finns och planeras för att minska skolfrånvaron. Till att börja med presenteras kort de riktlinjer som ligger till grund för det gemensamma arbetet. Med 11

10 SID 6/7 kommungemensamt arbete avses både gemensamma strukturer och arbetssätt mellan kommunens skolor samt samarbete med socialtjänsten. Enligt kommunens riktlinje för skolpliktsbevakning framgår att mentor eller motsvarande ansvarar för att följa upp sina elevers närvaro samt upptäcka hög frånvaro i Vallentunas kommunala grundskolor. Om frånvaron överstiger 20 procent under två månader ska detta anmälas till rektor. Detsamma gäller om lärare upptäcker mönster i elevers frånvaro. Rektor ansvarar för att orsakerna till frånvaron utreds och för att ev. samtal med vårdnadshavarna kommer till stånd. I vissa fall blir involvering av socialtjänsten aktuellt. Skolpersonal, oavsett huvudman, ska anmäla till socialförvaltningen i elevens hemkommun om man i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa, en så kallad orosanmälan. Socialförvaltningen utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över. Ofta sker en orosanmälan vid ett möte på skolan med socialförvaltning och vårdnadshavare. Om en utredning inleds och socialförvaltningen beviljar stödinsatser av öppenvården samverkar vanligen skolan fortsatt med öppenvården kring insatser för eleven. Vissa elevers frånvaroproblematik gör att man också samverkar med exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin eller landstingets enhet för habilitering. Redan idag samverkar socialförvaltningen med varje kommunal skola samt ett par fristående skolor genom att det finns en till två socialsekreterare per grundskola som är kontaktpersoner. Kontaktpersonerna erbjuder besök på skolan två gånger per termin i syfte att ha en upparbetad samverkan samt en kontinuerlig möjlighet att svara på frågor. Socialförvaltningen informerar också skolorna om mottagningstelefonen där personal kan rådgöra med samordnare på socialförvaltningen vid oro för elever. Arbetsgruppen för närvaro har kunnat konstatera att mycket bra arbete görs ute på skolorna och i samverkan med öppenvård och andra aktörer. Men man har också sett ett behov av en kommungemensam rutin för att ytterligare utveckla arbetet och sätta större fokus på närvarofrämjande arbete och insatser som förebygger frånvaro. Denna rutin är framtagen med syftet att kommunens verksamheter systematiskt ska främja närvaro samt identifiera riskfaktorer för frånvaro och arbeta förebyggande utifrån detta. Rutinen anger också att skolan på ett tidigare stadium än nu ska fånga upp elever med begynnande frånvaro. Skolans personal ska vara aktiva i att utreda orsakerna till frånvaro och elevens eventuella stödbehov för att utforma passande åtgärder i samråd med elev, vårdnadshavare och andra aktörer. Rutinen anger också att elevhälsoteamet har en central roll i närvaroarbetet både systematiskt på skolan och för enskilda elever. Det handlar om att involvera den kompetens som behövs för att tillsammans stötta elever för att vända frånvaro till närvaro. Den nya rutinen inför en möjlighet till ett så kallat rådslag som är en förvaltningsövergripande mötesform för de elever som har en oroande frånvaro trots 12

11 SID 7/7 4-6 veckors strukturerat närvaroarbete av skolan. Rektor anmäler ärendet till samordnaren för rådslaget. Funktionen som samordnare av rådslag kommer därmed att inrättas under vårterminen Rådslaget ska vanligen ske inom en vecka från det att rektor anmäler ett ärende. Det finns en fast tid avsatt där socialförvaltningen och samordnaren är beredd att delta. I övrigt deltar relevant skolpersonal, kompetens från den centrala elevhälsan, vårdnadshavare och eleven om denne vill. Eventuella andra aktörer som familjen har kontakt med bjuds in (exempelvis från habiliteringen eller barn- och ungdomspsykiatrin). Rådslaget syftar till att snabbt mobilisera relevanta aktörer och hitta gemensamma strategier för att vända elevers skolfrånvaro till närvaro. I och med rådslaget kan socialförvaltningen välja att inleda en utredning om barnets behov av stöd. I det avseendet är rådslaget detsamma som att göra en orosanmälan till socialförvaltningen. Syftet med rådslaget är dock bredare än så. Det handlar om att hitta gemensamma strategier, nya adekvata åtgärder och fortsatta samverkansformer för att aktivt stötta eleven att komma tillbaka till skolan. Rådslaget markerar också att frånvaro är oroande i sig, även om det i övrigt inte finns en oro för att vårdnadshavarna brister i sin omsorg om barnet. Rådslaget möjliggör därmed tidigare insatser och samordning än idag. Rutinen ska beslutas av utbildningschef i december och implementeras under vårterminen I och med detta ska skolorna erbjudas utökat stöd i sitt främjande och förebyggande arbete både från barn- och ungdomsförvaltningen centralt och från den centrala elevhälsans olika professioner. Arbetet har tagit lång tid men är också väl förankrat inom båda förvaltningarna. En förtydligad rutin som betonar det främjande och förebyggande arbetet, tydliggör arbetsgången vid begynnande frånvaro inklusive möjligheten till rådslag samt ett utökat stöd till skolorna bedömer arbetsgruppen kunna leda till att frånvaron minskas. Alla kommunala skolor ska följa den beslutade rutinen. Rådslag ska dock erbjudas alla elever som bor i Vallentuna, d.v.s. även elever vid fristående skolor som har en oroande hög frånvaro. Det är fortsatt ett utvecklingsområde hur barn- och ungdomsförvaltningen ska samarbete med fristående skolor i arbete med att åtgärda frånvaro för enskilda elever. 13

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Rutin för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro

Rutin för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro VERSION 2017-01-05 DIARIENUMMER BUN 2017.004 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Rutin för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro Beslutad av utbildningschef Henrik Lennermark 2017-01-05 Att

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Den viktiga skolnärvaron

Den viktiga skolnärvaron Den viktiga skolnärvaron http://www.sou.gov.se/elevfranvaro/ Varje dag räknas Varje lektion har betydelse Stephen.R. Zubrick 14.4% PISA-rapporten: hos de 10 % som presterar lägst förklarar frånvaro hela

Läs mer

Handlingsplan för ökad skolnärvaro

Handlingsplan för ökad skolnärvaro Handlingsplan för ökad skolnärvaro 2015 04-30 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla kommunens skolor. Vilket bidrar till en ökad likvärdighet

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE

Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Handlingsplan för ökad Skolnärvaro gymnasiet 2016-04 - 30 HÄRJEDALENS KOMMUN HERJEDAELIEN TJIELTE 1 Bakgrund Uppdraget har varit att skapa en handlingsplan för ökad skolnärvaro som är gemensam för alla

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning

Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Att främja närvaro för alla elevers rätt till utbildning Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.

Läs mer

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Att vända frånvaro till närvaro. Dir. 2015:119. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Att vända frånvaro till närvaro Dir. 2015:119 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan,

Läs mer

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan

Pajala Centralskola. Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Pajala Centralskola Vårt arbete med att främja närvaro i skolan Rutiner för arbete med elever med problematisk skolfrånvaro Tydliga rutiner för uppföljning av frånvaro Närvaron rapporteras varje dag av

Läs mer

Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014

Umeåmodellen. Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor. Elever med hög skolfrånvaro. Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Umeåmodellen Faktorer som påverkar skolnärvaron Checklistor Elever med hög skolfrånvaro Dokumentnamn: Projektet Tillbaka till skolan 2012 2014 Dokumentansvarig: Karin Arnqvist specialpedagog och Cecilia

Läs mer

HSP-slutrapport

HSP-slutrapport HSP-slutrapport 2013-09-06 Bakgrund 2011-12-02 ansökte Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika, Familje- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken och Västerbergslagens utbildningscentrum - Stegelbacken

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro

Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Rutiner för att tidigt fånga upp betydande skolfrånvaro i grundskolan -Fylls i vid ärende när åtgärder sker för att stärka en elevs skolnärvaro Elevens namn: Skola: ns namn: Elevens personnummer: Klass:

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Fotograf David Lundin

Fotograf David Lundin Helsingborgs stads närvaroarbete Fotograf David Lundin Sida 1 Sida 2 Barn och ungdomars rätt till utbildning Alla barn och ungdomar i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning med hög kvalité i trygg

Läs mer

Att vända frånvaro till närvaro. En utredning om problematisk elevfrånvaro.

Att vända frånvaro till närvaro. En utredning om problematisk elevfrånvaro. Att vända frånvaro till närvaro. En utredning om problematisk elevfrånvaro. - Riskfaktorer - Upptäckt och kartläggning - Främja närvaro - Elevhälsans roll - Insatser - Utredningens förslag Malin Gren Landell,

Läs mer

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola

Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro. Stenungsund Grundskola/grundsärskola Gemensamma rutiner för arbete kring elevfrånvaro Stenungsund Grundskola/grundsärskola Planen fastställd 2013-12-11 Reviderad 2015-05-26 Tagen i rektorsgruppen. Verksamhetschef Stöd och utveckling Helene

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Fördjupad kartläggning

Fördjupad kartläggning UN/2016:259 Fördjupad kartläggning Instruktioner Inför mötet Informera eleven om att vårdnadshavare kommer att kontaktas för ett nytt möte. Kontakta båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad. Berätta att

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Bilaga 3 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans psykosociala insatser... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör

Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan. Vad vi ser, hör och gör Kunskap och erfarenheter kring elever/unga som inte kommer till skolan Vad vi ser, hör och gör Att tänka på: Sverige var ett av de första länderna i världen som undertecknade Barnkonventionen, som ger

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 90/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-11-23 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd

Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutin för arbete med lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd Rutinen är skapad efter att bestämmelserna kring stödinsatser förändrats från och med den 1 juli 2014. I de nya bestämmelserna används

Läs mer

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på

På intranätet sök Grundskoleavdelningen, styr- och stöddokument samt på 1 Giltig frånvaro En elevs frånvaro är giltig om eleven är sjuk eller har ett liknande tillstånd som innebär att eleven inte kan delta i utbildningen i skolan. En elev har också giltig frånvaro när eleven

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden

Dnr BUN16/46 RIKTLINJER. Riktlinjer för skolpliktsbevakning. Antagen av Barn- och ungdomsnämnden Dnr BUN16/46 RIKTLINJER Riktlinjer för skolpliktsbevakning Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-06-07 Dnr BUN16/46 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrundsanalys och överväganden... 3

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Bilaga 2 Dnr 1.3.2-9645/2016 Sida 1 (7) 2016-11-29 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser...

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro

Vänd frånvaro till närvaro Vänd frånvaro till närvaro www.psynk.se Upplägg Bakgrund och Psynks utgångspunkter Pyramiden (främja, förebygga och åtgärda) Varför ska vi öka skolnärvaron? Riskfaktorer Systematiskt skolnärvaroarbete

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan i Munkedals kommun Reviderad 2016-09-19 Varför en handlingsplan? Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017

Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017 Plan för arbetet med elevers skolnärvaro 2017 Västerviks Kommun 1 Handlingsplan för att förebygga frånvaro och den ohälsa det kan leda till Skolnärvaroplan 1A)Sjukfrånvaro och annan giltig oroande frånvaro,

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser

Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser n Bilaga 2 Dnr 13-401/6081 Sida 1 (7) 2013-09-10 Kvalitetssystem för elevhälsans specialpedagogiska insatser Sida 2 (7) Innehållsförteckning Kvalitetssystem för specialpedagog/speciallärare... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2016-2017 ÖVERTORNEÅ KOMMUN http://www.overtornea.se/sv/barn- -utbildning/ 1. Målsättning - Upprätthålla ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen

Läs mer

Rutin gällande ogiltig frånvaro

Rutin gällande ogiltig frånvaro Rutin gällande ogiltig frånvaro Fortsatt ogiltig frånvaro Rektor kallar vårdnadshavare och elev till möte på skolan. Samverkande socialsekreterare bjuds in. 7:e ogiltiga frånvarotillfället Klassföreståndare

Läs mer

Närvarande uppväxt - alla elevers rätt till utbildning

Närvarande uppväxt - alla elevers rätt till utbildning #närvaroeffekten Närvarande uppväxt - alla elevers rätt till utbildning För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

Handlingsplan för att öka skolnärvaro

Handlingsplan för att öka skolnärvaro Handlingsplan för att öka skolnärvaro Frånvaro i sig är en tydlig indikation på att eleven inte mår bra och att skolan inte, i samverkan med andra aktörer, gett det stöd och den hjälp som eleven behöver

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Elevhälsoplan

Elevhälsoplan Elevhälsoplan 2016-10-31 Inledning Lyrfågelskolan är en F-9 skola belägen i de östra delarna av Trollhättan. På skolan går idag ca 820 elever fördelat på tre skolenheter, F-3, 4-6 och 7-9. Skolan bedriver

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Fokus på skolnärvaro i det systematiska kvalitetsarbetet på Bäckadalsgymnasiet

Fokus på skolnärvaro i det systematiska kvalitetsarbetet på Bäckadalsgymnasiet PM Gymnasiechef 2015-10-09 Fokus på skolnärvaro i det systematiska kvalitetsarbetet på Bäckadalsgymnasiet 2014-2017 Vår vision av Bäckadalsgymnasiet är att vi vill få alla elever att växa utifrån sina

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015

Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015 Redovisning av elevers ogiltiga frånvaro i grundskolan höstterminen 2014 Utbildningsenheten Upplands Väsby kommun 2015 Utredare 2015-02-27 Haina Berndtsson 08-590 975 19 Dnr: UBN/2015:25 Haina.berndtsson@upplandsvasby.se

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Skolnärvaro i Karlskoga och Degerfors kommuner

Skolnärvaro i Karlskoga och Degerfors kommuner Skolnärvaro i Karlskoga och Degerfors kommuner Främja närvaro Uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro Josefin Sejnelid, utredningssekreterare barn & ungdom, Region Örebro län, 019-602 74 91, josefin.sejnelid@regionorebrolan.se

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Skolverket Läxor- läxhjälp

Skolverket Läxor- läxhjälp Skolverket Läxor- läxhjälp Det finns inga lagar eller regler som gäller läxor. En del skolor har läxor och andra inte. Oavsett vilket ska skolan se till att eleverna når kunskapskraven, att undervisningen

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan

Reviderad 2014-11-17. Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Skapat den 2014-08-14 Handlingsplan för elevhälsa på Hagalidskolan Att arbeta med elevhälsa innefattar alla åtgärder som vidtas för att skapa en miljö som främjar

Läs mer