VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsoenheten i Nacka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsoenheten i Nacka"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Folkhälsoenheten i Nacka 1 Inledning Sammanfattning Ekonomiska förutsättningar Primärvården Medicinskt programarbete Verksamhet i samverkan med kommunen och andra aktörer Erbjudanden till allmänheten Övrigt... 9 Folkhälsoenheten Inspiration Inspiration Stöd VÅR VISION Kunskap Hälsofrämjande och förebyggande arbete Bättre folkhälsa i Nacka Vår vision Genom att förmedla kunskap, inspirera och stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bidra till en bättre folkhälsa i Nacka. Folkhälsoenheten i Nacka Riitta Ekbom, Ingrid Eckerman, Maria Sandberg Boo vårdcentral, Edövägen 2, Saltsjö-Boo. Tel E-post

2 1 INLEDNING Uppdraget till folkhälsoteamet under 2006 var Att initiera verksamhet och vara ett stöd i arbetet med att utveckla och systematisera det individbaserade förebyggande arbetet inom primärvården i hela kommunen. Att tillsammans med verksamhetsledningarna vid de olika vårdcentralerna i kommunen utveckla primärvårdens roll i det främjande och befolkningsinriktade förebyggande arbetet. Att stödja samt utveckla samverkan och samarbetsformer med andra vårdgivare inom SLL samt inom arbetsförmedlingen, försäkringskassa och kommunens olika förvaltningar. Att systematiskt förmedla (o)hälsosituationen i området till de samverkande parterna. Vår vision är: Genom att förmedla kunskap, inspirera och stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bidra till en bättre folkhälsa i Nacka. 2 SAMMANFATTNING Folkhälsoenheten (FHE) finansieras med anslag från Beställare vård samt olika projektanslag. Den har under 2006 bemannats av hälsoplanerare 100 %, folkhälsoläkare 50% och hälsopedagog 50%. Uppdraget är att arbeta stödja utvecklingen av det förebyggande arbetet i primärvården i hela Nacka samt folkhälsoarbete i samarbete med kommunen och andra instanser. För arbetet i primärvården är fem ämnesområden definierade: stress, alkohol, tobak, mat och fysisk aktivitet. Journaldokumentationen har vidareutvecklats och uppdatering till 5 frågor om Din hälsa har skett. En folder för varje ämnesområde, för patienter och allmänhet, med allmän och lokal information har tagits fram. Under 2006 har vi fokuserat på fysisk aktivitet och projektstöd. Projektet Hälsoprogram för fysisk aktivitet på vårdcentralerna hur kan det utformas inom befintliga ramar? löper enligt planerna. Ett vårvinterseminarium för all personal i primärvården anordnades två eftermiddagar i följd. Projektet Hälsosamtal med förstagångsföräldrar på Boo BVC startade. Planering påbörjades för projektet Hälsosamtal med nygravida på barnmorskemottagningarna Boo och ÄltaPraktiken. FHE driver ett flertal nätverk, bl.a. folkhälsoombud i primärvården och kontaktombud för fysisk aktivitet. Under året arrangerades dels introduktionsutbildning, dels fördjupningsutbildning i kognitivt förhållningssätt för all personal i Nackas primärvård. Informationsinsatser och utställningar arrangerades på flera vårdcentraler. FHE representerar primärvården i Folkhälsorådet (samarbetsorgan för kommun och landsting), nätverket för alkohol- och drogförebyggande samt allergikommittén. FHE har deltagit i arbetet med att uppdatera och presentera folkhälsorapporten för Nacka Människor och hälsa i Nacka Under året har hemsidan uppdaterats. Allmänhet och patienter erbjuds tobaksavvänjning i grupp. Folkhälsoenheten har presenterat sitt tankesätt och arbetssätt samt arbetet med fysisk aktivitet vid ett flertal lokala, regionala, nationella och internationella seminarier och konferenser. 2

3 3 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 2006 Från BKV anslogs kr som grundanslag för folkhälsoenheten. Från landstingets centrala folkhälsoanslag fick vi kr för projektet Hälsoprogram för fysisk aktivitet på vårdcentralerna hur kan det utformas inom befintliga ramar? 4 PRIMÄRVÅRDEN 4.1 INLEDNING I Folkhälsoenhetens långsiktiga arbete i primärvården fortsatte vi att följa Den röda tråden i individprevention: samtal, dokumentation, hälsoprogram och uppföljning. De livsstilsfaktorer vi tidigare definierat är kost, motion, alkohol, tobak och stress. Under året har vi fokuserat på fysisk aktivitet och projektstöd. 4.2 MÖTE MED VERKSAMHETSCHEFER OCH KONTAKTOMBUD En gång om året bjuder vi verksamhetscheferna tillsammans med kontaktombuden i folkhälsa till ett gemensamt möte. Syftet med mötena är att diskutera aktuella frågor i primärvårdens folkhälsoarbete, informera om pågående aktiviteter och efterhöra verksamheternas förväntningar på Folkhälsoenheten. Mötet våren 2006 tillstyrkte följande aktiviteter: Fortsatta seminarier i kognitivt förhållningssätt Föreläsning om stress med Claes Malmström Att arbeta med projektet Hälsoprogram för fysisk aktivitet på vårdcentralerna enligt projektplanen Vid senare uppföljning med verksamhetscheferna saknades tillräckligt intresse för stressföreläsningen. Övriga aktiviteter har genomförts. Ett nytt möte med verksamhetschefer och kontaktombud planeras till februari NÄTVERKSARBETE Folkhälsonätverket På varje enhet, inklusive RehabCentrum, finns en kontaktperson som utgör en länk mellan personalen och folkhälsoenheten. Alla inbjuds till nätverksmöten två gånger per termin. Detta är ett viktigt forum för dialog med enheterna och mellan enheterna. Kontaktombuden har i sin tur uppgift att sprida informationen vidare på sin enhet Teman har bland annat varit fysisk aktivitet, samverkan kring övervikt i Nacka, folkhälsorapporten Människor och hälsa i Nacka 2006, utbildnings- och informationsmaterial samt hälsosamt åldrande. Fortsätta samordningen av folkhälsonätverket för primärvården i Nacka Fyssombud På varje vårdcentral finns en läkare och en sjuksköterska och på RehabCentrum finns två sjukgymnaster som är kontaktpersoner för projektet Hälsoprogram för fysisk aktivitet. 3

4 4.3.3 Kuratorsmöten Initiativ togs till kuratorsmöten för att informera om möjligheten till fysisk aktivitet på recept. Under våren har två möten ägt rum. Därefter har initiativet återgått till kuratorsgruppen Barnmorskemottagningar och mödravårdscentraler Sammankallat barnmorskemottagningarna i syfte att diskutera arbetet med livsstil. 4.4 INFORMATIONSSPRIDNING Det finns en efterfrågan på relevant, obunden och värderad information inom folkhälsoområdet. Dit hör utbildningar, konferenser, rapporter, nytt material, nyheter. Via mail, möten och hemsidan spridit information. Fortsatt informationsspridning, i första hand till kontaktombud och verksamhetschefer, som i sin tur sprider den vidare på sin enhet. 4.5 HÄLSOMATERIAL Önskemålet från enheterna är neutralt, sakligt och diagnosobundet informationsmaterial. Vi har bidragit dels med material till respektive enhet, dels med utlåningsmaterial. Kompletterat foldern 4 frågor om Din hälsa med en matfråga till 5 frågor om Din hälsa och uppdaterat livsstilslistan i journalen. Utarbetat foldrar Hur har du det med stressen idag?, Bra mat för alla, Ta steget och Många av oss dricker för mycket samt reviderat På väg mot ett tobaksfritt liv. Tagit fram material för fysisk aktivitet på recept: Aktivitetskatalog för förskrivare, aktivitetskatalog för patienter, aktivitetsdagbok för patienter. Tagit fram en utställning om fysisk aktivitet. Kompletterat rörelsefilmen och distribuerat till vårdcentralerna. Distribuerat material om kost under Ramadan. Ta fram ytterligare två roll-up och annat material om fysisk aktivitet Ta fram anpassat material om fysisk aktivitet till gravida Anpassa 5 frågor om Din hälsa till gravida 4.6 DET GODA SAMTALET Vi har fortsatt att inrikta oss på utbildning som handlar om förbättrad kvalitet i mötet mellan patient och vårdgivare. Sammanlagt har vi sedan hösten 2003 haft 105 deltagare i introduktionskursen i kognitivt förhållningssätt och 25 i fördjupningsutbildningen. Utvärderingarna av både introduktions- och fördjupningsutbildningarna har varit mycket positiva. Under 2006 har vi ordnat två utbildningar på två eftermiddagar i Introduktion i kognitivt förhållningssätt med psykoterapeut Anita af Ekenstam. 27 deltagare. en fördjupningskurs på tre eftermiddagar för dem som gått introduktionsutbildningen. 8 deltagare. En fördjupningskurs planeras under våren och en introduktionsutbildning under hösten. Komplettering med Det korta motiverande samtalet om behovet finns. 4

5 4.7 ORDINATION AV FYSISK AKTIVITET Syftet med projektet Hälsoprogram för fysisk aktivitet på vårdcentralerna hur kan det utformas inom befintliga ramar? är att finna metoder för att utveckla det systematiska arbetet med fysisk aktivitet inom det ordinära arbetet på vårdcentralerna. Målet är att det på varje vårdcentral i Nacka ska finnas ett hälsoprogram för fysisk aktivitet, dvs. ett systematiskt arbete där externa organisationer involveras. Detta hälsoprogram skall kunna fungera inom den ordinära verksamheten. I beviljandet av anslaget ingick att inrätta en styrgrupp samt att samarbeta med motsvarande projekt i SLL (Lidingö, Södermalm och SISU Idrottsutbildarna). Under hela projekttiden har projektledaren haft två stycken fyssombud på varje vårdcentral i Nacka, en läkare samt en sjuksköterska. Dessa personer är projektledarens kontaktpersoner och länk med respektive vårdcentral. Sedan oktober 2006 är samtliga vårdcentraler i Nacka igång med att förskriva fysisk aktivitet på recept. Vårdcentralerna samverkar med sjukgymnasterna på Nacka RehabCentrum kring rådgivning och motivationsarbetet för personer som mottagit FaR, så kallad FYSS rådgivning. Vårdcentralerna har möjlighet att låna utställningsmaterial från Folkhälsoenheten. Tillsammans med de övriga projekten och Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) anordnat en regional konferens om fysisk aktivitet, FYSS och FaR. Ett informationsmöte för friskvården i början av året. Träffat överenskommelse med Nacka kommun om att alla personer som fått FaR får 50 % rabatt på kommunens två simhallar. Regelbundna möten med fyss-ombuden. Anordnat ett halvdagsseminarium med tema fysisk aktivitet för all personal på vårdcentralerna i Nacka. Varje vårdcentral har fått en 1,5 timmars utbildning i förskrivning av fysisk aktivitet. Styrgruppen har sammanträtt två gånger. Utställning om fysisk aktivitet har visats i köpcentra Fisksätra, Älta, Forum och Boo. Medverkat på SLSO:s Medarbetarstämma med en utställning. I olika sammanhang presenterat arbetet (se 8.3) Material som tagits fram Aktivitetsguide med 12 externa organisationer som samverkar med vårdcentralerna samt förslag på egen aktivitet, lång version för förskrivarna och kort version för patienterna En skala mellan 0-7 för dokumentation av patienternas fysiska aktivitetsnivå Instruktioner för dokumentation i journalen Ett flödesschema över arbetet med fysisk aktivitet inom primärvården i Nacka En aktivitetsdagbok för patienterna Utställning med roll-up och informationsmaterial Allt material finns på hemsidan Planerade aktiviteter för 2007 Stödja vårdcentralerna i att skapa sitt eget hälsoprogram Anordna en föreläsning om fysisk aktivitet för vårdcentralens personal under våren. Ytterligare informationsmaterial om fysisk aktivitet kommer att tas fram Utvärdering av projektet och rapportskrivning. 5

6 4.8 SAMARBETE MED BARN- OCH MÖDRAHÄLSOVÅRDEN Uppdatering av En personlig hälsojournal för.. På flera av Nackas fem barnavårdscentraler används den föräldraägda barnhälsojournalen från Jönköpings län. Slutfört uppdateringen av journalen tillsammans med Nacka barnavårdscentral och FoUenheten i Jönköping. Spridit information om uppdateringen till alla barnavårdcentraler i Nacka och till SLLs barnhälsovårdsenhet Hälsosamtal inom befintliga ramar Hälsosamtal med vuxna har effekt på deltagarnas vanor och sekundärt på sjuklighet och dödsfall. I SLL finns inga anslag för hälsosamtal med befolkningen. Det finns dock intresse hos personalen att hitta former för hälsosamtal med vissa grupper inom befintliga resurser. Tillsammans med Boo BVC utformat och påbörjat projektet Hälsosamtal med förstagångsföräldrar en kostnadseffektiv metod? Tillsammans med barnmorskemottagningarna vid Boo vårdcentral och ÄltaPraktiken påbörjat planeringen för projektet Hälsosamtal med nygravida Övrigt Reflexer erbjuds alla barnavårdscentraler som stöd för deras skadeförebyggande arbete. Information har spridits om föreläsningsserien om föräldraskap, anordnad av Nacka kommun, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. Fortsatt arbete med projekten hälsosamtal Inköp av reflexer Fortsatt informationsspridning 5 MEDICINSKT PROGRAMARBETE Inom Stockholms läns landsting bedrivs ett projekt Medicinskt Program Arbete (MPA). Detta har under året omorganiserats, och det är fr.o.m. hösten 2006 oklart hur folkhälsoaspekter ska beaktas i fortsättningen. Under våren deltagit i möten med medicinskt programarbete primärvård. Den ekonomiska ersättningen har skett separat. Ett möte var förlagt till Boo vårdcentral med Folkhälsoenheten som värd. Lämnat synpunkter på preventionsaspekter i fokusrapporter. 6 VERKSAMHET I SAMVERKAN MED KOMMUNEN OCH ANDRA AKTÖRER 6.1 NACKA FOLKHÄLSORÅD Folkhälsorådet En del av folkhälsoenhetens arbete har är samarbete fr.a. med kommunen, utgående från Folkhälsorådet. Rådet har sammanträtt ca en gång per månad under terminerna. Därtill kommer medverkan i arbetsgrupper. 6

7 I Folkhälsorådet finns representanter för kommunledningen, kommunens hälsoplanerare, skolhälsovården, Centrum för folkhälsa, Beställare Vård i SLL och Folkhälsoenheten. Teman i Folkhälsorådet Frisk vikt. Landstingets handlingsprogram för övervikt och fetma Folkhälsorapporten Människor och hälsa i Nacka 2006 Att ändra attityder och beteenden hos befolkningen Hur förbättrar vi integrationsprocessen? Psykisk ohälsa bland unga i Nacka Skadeförebyggande arbete bland äldre Alkohol- och drogförebyggande arbete Fysisk aktivitet och övervikt bland barn och ungdomar Andra frågor Fysisk aktivitet på recept på vårdcentralerna Höftfrakturer hos äldre i Nacka Hälsosamtal med förstagångsföräldrar på barnavårdscentral Hållbarhetsrådet Gå och cykla till skolan-tävling Trygga och säkra kommuner Kommunikationsprojektet i Fisksätra Önskemål om familjecentral i Fisksätra Framtiden för Folkhälsoenhetens hemsida för allmänheten För dig som bor i Nacka Allergikommittén Folkhälsoenhetens foldrar till allmänheten och patienterna Fortsatt deltagande i Folkhälsorådet och dess arbetsgrupper Alkohol -och drogförebyggande projektet i Nacka Det alkohol- och drogförebyggande projektet med inriktning mot barn och ungdomar i åldersgruppen 0-18 år i Nacka kommun startade Projektets övergripande mål är att minska användningen och tillgängligheten till tobak, alkohol och andra droger bland barn och ungdomar och att arbeta fram strategier som ska möjliggöra att målet kan uppnås samt att höja debutåldern. Nacka kommun har anställt en samordnare för projektet. Deltagit i möten. Planerat aktiviteter inför skolavslutningar och storhelger. Folkhälsoenheten kommer att ingå i arbetsgruppen och fortsätta samarbetet med samordnaren Allergikommittén Allergikommittén har haft representanter för skolan, skolhälsovården, Astma- och allergiföreningen, Miljö och stadsbyggnad, primärvården, barnläkarmottagningen och Folkhälsoenheten. Allergikommittén har sammankallats en gång per termin. Beslut har nu fattats att lägga ner kommittén och sammankalla intresserade vid behov. Deltagit i allergikommitténs möten 7

8 6.1.4 Folkhälsorapport 2006 Nacka är en av de få kommunerna i länet som har en lokal folkhälsorapport. Uppdatering av Folkhälsorapporten Människorna i Nacka har skett i samarbete med Beställare Vård, Nacka kommun och Folkhälsoenheten. Tillsammans med kommunens hälsoplanerade spridit information om rapporten i de olika köpcentra i Nacka. I primärvården har rapporten spridits till alla vårdcentraler och presenterats i folkhälsonätverket. 6.2 KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Kvinno- och tjejföreningen Rosen har som mål att bygga upp en långsiktig hållbar organisation och mötesplats där kvinnor i Nacka från alla kulturer och åldrar kan planera, genomföra och delta i aktiviteter för att utveckla sin hälsa, framtid och kultur. Projektanslaget är med utgången av 2006 avslutat, och Folkhälsoenheten avvecklar nu sitt engagemang. Folkhälsoenheten har varit adjungerad till Rosens styrelse. Bekostat simlärare och hyra av bassäng. Bekostat utrustning för fysisk aktivitet. 6.3 SKOLBARNENS TRAFIKKALENDER Folkhälsoenheten har lämnat ekonomisk stöd till Barnens trafikkalender som inspirerar skolor att arbeta med trafikfrågor. Fortsatt stöd i mån av ekonomiska resurser. 7 ERBJUDANDEN TILL ALLMÄNHETEN 7.1 PROFESSIONELL TOBAKSAVVÄNJNING I GRUPP Folkhälsoenheten finansierar, samordnar och utvärderar grupperna och behandlingsresultaten, och en timanställd tobaksavvänjare leder grupperna. Patienterna följs upp ett år efter avslutad grupp med enkätundersökningar vid 2, 6 och 12 månader. Resultatet för dem som slutfört behandlingen har varit cirka 45 % tobaksfrihet efter ett år. Under 2006 anordnades två grupper. Rekrytering skedde via vårdcentraler. Fortsatt erbjudande av tobaksgrupper till boende i Nacka 7.2 SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE BLAND ÄLDRE En utbildning Säkrare seniorer planerades i samarbete med kommunen, Civilförsvarsförbundet och pensionärsföreningarna. Tyvärr fanns det inte någon efterfrågan varför utbildningsinsatserna lades ned. 8

9 8 ÖVRIGT 8.1 CENTRUM FÖR FOLKHÄLSA Deltagit i utbildningar och tematräffar anordnade av Centrum för folkhälsa. Deltagit i nätverket Hälsosamt åldrande inom Healthy Cities. Deltagit i nätverket Fysam (fysisk aktivitet). 8.2 DELTAGANDE I NÄTVERK Deltagit i nätverksmöten med hälsoplanerare i södra SLL. Deltagit i det nationella nätverket Hälsofrämjande primärvård/närsjukvård inom Hälsofrämjande sjukhus Deltagit i Barnhälsovårdens områdesträffar. Deltagit i kostombudsmöten för primärvården i Nacka-Värmdö. 8.3 INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSINSATSER Studiebesök mm Distriktsköterskestuderande och sjuksköterskestuderande i primärvården har gjort studiebesök hos hälsoplaneraren under sin praktikperiod i primärvården. Studiebesök av amerikansk läkarstuderande m.fl. Vår tankemodell och vårt arbetssätt har presenterats för/vid Nätverksmötet Hälsofrämjande primärvård 7.4 Konferensen Hälsofrämjande sjukhus Primärvårdscheferna i närsjukvårdsområde sydväst 21.4 Medicinska programberedningen AT- och ST-läkar Boo vårdcentral 5.5 och 16.6 Vår arbete med hälsoprogram för fysisk aktivitet har presenterats för/vid Regional konferens om fysisk aktivitet, Stockholm SLSOs medarbetarstämma Active Living Meeting, Åbo Livsstil på recept, Hamar, Norge Fyss-ledarutbildning inom Friluftsfrämjandet Magisterkurs i folkhälsovetenskap, KI Övriga presentationer Vårt arbete med tobak har presenterats i tobaksnätverket Centrala Stockholm. Föreläsning om Läkemedel och miljö på Saltsjöbadens och Fisksätra vårdcentraler. Landstingets folkhälsopolicy presenterades för SLSOs närsjukvårdschefer m.fl. Hemsidan Vår externa hemsida har uppdaterats kontinueriligt. 8.4 CENTRALA UPPDRAG Folkhälsoenhetens arbete har uppmärksammats centralt i landstinget och lett till nya uppdrag. Dessa finansieras separat Levnadsvanor i Viss Levnadsvanor ska föras in i viss.nu, och Ingrid Eckerman har ombetts ansvara för detta. 9

10 8.4.2 Handlingsplan för folkhälsoarbetet i SLSO En handlingsplan utifrån landstingets folkhälsopolicy ska tas fram för SLSO. Ingrid Eckerman har ombetts ansvara för detta. Folkhälsoenheten ingår i arbetsgrupperna för framtagande av handlingsplanen och för levnadsvanor i viss.nu. Saltsjö-Boo Lena Pomerleau Verksamhetschef Riitta Ekbom DSK/hälsoplanerare Maria Sandberg Hälsopedagog Ingrid Eckerman Folkhälsoläkare 10

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete SFAM.Q 24.10.2007 Ingrid Eckerman, dl, MPH Riitta Ekbom, dsk, student NHV Folkhälsoenheten i Nacka www.slso.sll.se/nackafolkhalsa Biverkningar?

Läs mer

DEN RÖDA TRÅDEN I NACKAS FOLKHÄLSOARBETE

DEN RÖDA TRÅDEN I NACKAS FOLKHÄLSOARBETE Folkhälsoenheten Nacka Primärvård Verksamhetsberättelse 1999 DEN RÖDA TRÅDEN I NACKAS FOLKHÄLSOARBETE Primärvården träffar en stor del av befolkningen Det motiverande samtalet Utbildning av personal i

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen hammarö Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008

Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland. Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas bevakningsområden Landstinget Västernorrland Barbro Forslin och Iwona Jacobsson Luleå den 12 november 2008 Folkhälsoplanerarnas geografiska områden Folkhälsoplanerare Peter Möllersvärd

Läs mer

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL

Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Rekommendationer för Fysisk aktivitet på recept FaR till barn och ungdomar i SLL Ing-Mari Dohrn och Ann Hafström Bakgrund I Stockholms läns landsting finns sedan 1 januari 2007 riktlinjer för Fysisk aktivitet

Läs mer

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD?

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? Projektbeskrivning 2006-06-12 Lena Antin, Ann Berglund, Helena Burman, Kerstin Carlsson, Ulrika Lundin, Ann-Christine Strindmark, Boo BVC Ingrid

Läs mer

NACKAMODELLEN för förebyggande arbete i primärvården

NACKAMODELLEN för förebyggande arbete i primärvården NACKAMODELLEN för förebyggande arbete i primärvården En beskrivning av Folkhälsoenheten i Nacka Folkhälsoenheten Inspiration Inspiration Stöd VÅR VISION Kunskap Hälsofrämjande och förebyggande arbete Bättre

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen årjäng Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

HÄLSOPROGRAM FÖR FYSISK AKTIVITET. Hur gjorde vi och hur gick det?

HÄLSOPROGRAM FÖR FYSISK AKTIVITET. Hur gjorde vi och hur gick det? HÄLSOPROGRAM FÖR FYSISK AKTIVITET Hur gjorde vi och hur gick det? Rapport om införandet av FaR på vårdcentralerna i Nacka 2005-2007 FOLKHÄLSOENHETEN I NACKA Maria Sandberg, hälsopedagog Riitta Ekbom, hälsoplanerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen kil Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Eda Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651 02

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKVÅRDSCENTRALEN KARLSTAD FRISKVÅRDEN I VÄRMLAND 2016 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting

Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2009-2013 i Stockholms läns landsting Lena Svantesson savdelningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting lena.svantesson@sll.se

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Munkfors Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Forshaga Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen Grums Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen karlstad Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10,

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Fokusområden ett steg till

Fokusområden ett steg till Handlingsplan Fokusområden ett steg till År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Det är landstingets vision som antogs år 2000. Landstinget hade då länge arbetat

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-10-20 2008-10-07 FU7/08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun

Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Mellan. HSN och Kommun Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 Mellan HSN och Kommun 1 Bakgrund Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av de insatser som finansierats av folkhälsomedel i enlighet

Läs mer

Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002

Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002 Folkhälsorådet, Vingåkers kommun 1997 2002 Inledning Folkhälsorådet har funnits i kommunen sedan 1997. Initialt har Folkhälsorådet arbetat med inventering av folkhälsoarbete, sammanställt statistik och

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013.

Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari 2013. Eva Åkesson, Folkhälsoutvecklare Sara Maripuu, Processledare Uppföljning av strukturerat arbete med levnadsvanor inom vårdvalet. Sammanställning av enkätsvar från länets vårdcentraler, februari. Folkhälsoenheten

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Program för bättre hälsa

Program för bättre hälsa Program för bättre hälsa Mål Strategier Åtgärder Program för bättre hälsa Program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete antogs av landstingsfullmäktige 2010-06-22 och anger riktlinjer för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

AKTIVITETSPLAN. för Filipstads kommun 2013-2015. Lokala folkhälsorådet i Filipstads kommun

AKTIVITETSPLAN. för Filipstads kommun 2013-2015. Lokala folkhälsorådet i Filipstads kommun AKTIVITETSPLAN för 2013-2015 Lokala folkhälsorådet i Förkortningar som kan förekomma i texten HVB LSS BUF HIV POSOM STI MI FaR BVC Audit Dudit Hem för vård och boende enligt socialtjänsten Lagen om stöd

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:8 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varför, vad, hur?

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varför, vad, hur? Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Varför, vad, hur? Sara Maripuu, processledare, folkhälsoenheten September 2014 Kroniska sjukdomar - NCD 44 % av befolkningen har en kronisk sjukdom Många av de kroniska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation

BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation Sidan 1(5) BESKRIVNING AV UPPDRAG FÖR TRANSKULTURELLT CENTRUM, kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation 1 Mål och inriktning Ett mål med verksamheten

Läs mer

AKTIVITETSPLAN. för Filipstads kommun Lokala folkhälsorådet i Filipstads kommun

AKTIVITETSPLAN. för Filipstads kommun Lokala folkhälsorådet i Filipstads kommun AKTIVITETSPLAN för 2017 2019 Lokala folkhälsorådet i Förkortningar som kan förekomma i texten HVB LSS BUF HIV POSOM STI MI FaR BVC Audit Dudit Hem för vård och boende enligt socialtjänsten Lagen om stöd

Läs mer

Biblioteket Charlottenberg. Bengt Hansson (S) Anders Gustafsson (KD) Margaretha Persson (HEL) Christina Säihke (S) Lars-Erik Andersson (C)

Biblioteket Charlottenberg. Bengt Hansson (S) Anders Gustafsson (KD) Margaretha Persson (HEL) Christina Säihke (S) Lars-Erik Andersson (C) 1(9) Plats och tid Beslutande Biblioteket Charlottenberg Bengt Hansson (S) Anders Gustafsson (KD) Margaretha Persson (HEL) Christina Säihke (S) Lars-Erik Andersson (C) Övriga närvarande Elisabet Björklund

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN I EKNÄS

FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN I EKNÄS FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN I EKNÄS 2002-2003 BooVårdcentral Folkhälsoenheten i Nacka 1 FRISKVÅRDSPROJEKT FÖR ÄLDRE I BOSTADSFÖRENINGEN EKNÄS Rapportskrivning: Riitta Ekbom, Folkhälsoenheten

Läs mer

Ingela Jönsson Dnr:RS/282/2016 Samordningskansliet

Ingela Jönsson Dnr:RS/282/2016 Samordningskansliet Årsplanering 2016 utskottet för Version: 2 Beslutsinstans: Utskottet för hälso och sjukvård Revidering juni 20126 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-04-06 Nyutgåva 2. 2016-06-07

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland

Verksamhetsberättelse. Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland Verksamhetsberättelse Friskvårdscentralen arvika Friskvården i Värmland 2015 Utgiven av Friskvården i Värmland Layout: Anna Lind Hedin, Friskvården i Värmland Kontakta Friskvården i Värmland Box 10, 651

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Yttrande över motion 2016:35 av Gunnar Sandell (S) m.fl. om att öka invånarnas hälsa genom hälsosamtal

Yttrande över motion 2016:35 av Gunnar Sandell (S) m.fl. om att öka invånarnas hälsa genom hälsosamtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Birger Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-20 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 1 (4) HSN 2016-4869 Yttrande över motion 2016:35 av Gunnar Sandell (S)

Läs mer

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi

Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Samverkanskonferens mellan kommun och akademi Michel Silvestri Centrum för Klinisk Utbildning och Annica Dominius Stockholms stad / KSL 2014-11-07 KSL är en politiskt styrd organisation med länets 26

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Åtgärdsplan 2004/2005. Vision: Hälsa på lika villkor i Mullsjö. Mål Ansvarig Indikator (Vad ska mätas?) Utvärdering (Hur?) Prioriterat område

Åtgärdsplan 2004/2005. Vision: Hälsa på lika villkor i Mullsjö. Mål Ansvarig Indikator (Vad ska mätas?) Utvärdering (Hur?) Prioriterat område Åtgärdsplan 2004/2005 Vision: Hälsa på lika villkor i Mullsjö Prioriterat område Mål Ansvarig Indikator (Vad ska mätas?) Utvärdering (Hur?) Brottsprevention Målområde 3 Trygga och goda uppväxtvillkor Målområde

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall...

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall... Folkhälsorådet 2012-05-22 1(17) Plats och tid KFF Kansli 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande

Läs mer

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert

Bättre levnadsvanor. Jill Taube www.sjalochkropp.se. Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Jill Taube www.sjalochkropp.se Dans och hälsa DOKTOR Författare och föreläsare Jill Taube 2014 Psykiatrikers samtal om levnadsvanor Jill Taube och Yvonne Lowert Bättre levnadsvanor Implementeringsprojekt

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden

Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - Kungsbackanämnden Aktivitets- och internkontrollplan 2014 - nämnden Ärende 6 - bilaga Lokala nämndens plan för internkontroll Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård

Hälsofrämjande sjukvård Hälsofrämjande sjukvård Letter of Intent Referensgrupp: Ledning i samverkan Styrgrupp: Landstingsdirektörens ledningsgrupp Referensgrupp: Linnéuniversitetet Processgrupp: Processledare: Maria Rundgren

Läs mer

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013

HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 2013 HFS, Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer, enkätuppföljning för verksamhetsåret 13 Sammanfattning av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet inom JLLs primärvård (både jll- och privatdrivna).

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor ch grundskolan samt gymnasiet ska erna till en stark attityd mot droge för att stärka eleverna och deras fö ta goda beslut. I

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Närområdesplan. Utgångspunkter SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN. Landstinget i Värmland

Närområdesplan. Utgångspunkter SAMVERKANDE VÅRDENHETER I NÄROMRÅDESPLANEN. Landstinget i Värmland 1 Närområdesplan Vårdenheterna inom Hälsoval Värmland har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer