Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL"

Transkript

1 Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA

2 Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser Informationen i dessa dokument ägs av SMA Solar Technology AG. Publicering härav, helt eller i delar, förutsätter ett skriftligt medgivande från SMA Solar Technology AG. Kopiering inom företaget, avsedd för utvärdering av produkten eller fackmässig användning, är tillåten och kräver inget tillstånd. SMA:s garanti Aktuella garantivillkor kan laddas ned från internet på Varumärken Alla varumärken erkännes, även om de inte särskilt kännetecknas. Frånvaro av kännetecken innebär inte att en vara är fri eller ett märke är fritt. Benämningen BLUETOOTH och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av dessa märken via SMA Solar Technology AG sker under licens. Modbus är ett registrerat varumärke som tillhör Schneider Electric och är licensierat genom Modbus Organization, Inc. QR Code är ett registrerat märke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips och Pozidriv är ett registrerat märke som tillhör Phillips Screw Company. Torx är ett registrerat märke som tillhör Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Tyskland Tel Fax E-post: 2004 till 2014 SMA Solar Technology AG. Alla rättigheter förbehålls. 2 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

3 SMA Solar Technology AG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om detta dokument Säkerhet Ändamålsenlig användning Specialisters kompetens Säkerhetsanvisningar Leveransomfattning Produktbeskrivning Sunny Tripower Gränssnitt och funktioner Montering Förutsättningar för montering Montera växelriktaren Elektrisk anslutning Säkerhet vid elektrisk anslutning Översikt över anslutningsområdet Vy underifrån Innanmäte Växelströmsanslutning Förutsättningar för växelströmsanslutning Ansluta växelriktaren till det allmänna elnätet Ansluta extra jordning Likströmsanslutning Förutsättningar för likströmsanslutning Ansluta PV-generator Ansluta multifunktionsrelä Anslutningsalternativ för multifunktionsreläet Anslutning till multifunktionsreläet Idrifttagning Tillvägagångssätt Ställa in landsdatapost Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 3

4 Innehållsförteckning SMA Solar Technology AG 7.3 Ställa in NetID Ta växelriktaren i drift Konfigurering Tillvägagångssätt Ändra displayspråk Ansluta växelriktaren till nätverket Ändra driftparametrar Ställa in jordfelsbrytarens utlösningströskel Ställa in multifunktionsreläets driftsätt Aktivera och ställa in SMA OptiTrac Global Peak Manövrering Översikt över displayen Lysdiodsignaler Aktivera och manövrera displayen Hämta displaymeddelanden från startfasen Koppla växelriktaren spänningsfri Tekniska data Likström/växelström Sunny Tripower 5000TL / 6000TL / 7000TL Sunny Tripower 8000TL / 9000TL / 10000TL Sunny Tripower 12000TL Allmänna data Skyddsanordningar Klimatförutsättningar Utrustning Vridmoment Multifunktionsrelä Electronic Solar Switch Dataminneskapacitet Kontakt STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

5 SMA Solar Technology AG 1 Information om detta dokument 1 Information om detta dokument Giltighetsområde Detta dokument gäller för följande apparattyper från och med firmwareversion 2.52: STP 5000TL-20 (Sunny Tripower 5000TL) STP 6000TL-20 (Sunny Tripower 6000TL) STP 7000TL-20 (Sunny Tripower 7000TL) STP 8000TL-20 (Sunny Tripower 8000TL) STP 9000TL-20 (Sunny Tripower 9000TL) STP 10000TL-20 (Sunny Tripower 10000TL) STP 12000TL-20 (Sunny Tripower 12000TL) Målgrupp Detta dokument är avsett för specialister och slutanvändare. Vissa av de verksamheter som beskrivs i detta dokument får endast utföras av specialister med motsvarande kompetens (se kapitel 2.2 Specialisters kompetens, sidan 7). Dessa verksamheter har märkts med en varningssymbol samt beteckningen specialist. Verksamheter som inte kräver någon särskild kompetens har inte märkts och får även utföras av slutanvändare. Närmare information Länkar till närmare information återfinns på Dokumentets titel SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Overview of the Rotary Switch Settings Efficiency and Derating Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Systems Criteria for Selecting a Residual-Current Device Dvärgbrytare Module Technology SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in Practice SMA Bluetooth Wireless Technology Temperature Derating Webconnect Systems in Sunny Portal Shade Management Parameter List Dokumentets typ Serviceanvisning Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk beskrivning Teknisk information Bruksanvisning Teknisk information Teknisk information Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 5

6 1 Information om detta dokument SMA Solar Technology AG Symboler Symbol Förklaring Varning som, om den inte beaktas, omedelbart leder till dödsfall eller allvarlig kroppsskada Varning som, om den inte beaktas, kan leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada Varning som, om den inte beaktas, kan leda till lindrig eller medelsvår kroppsskada Varning som, om den inte beaktas, kan leda till materiella skador Kapitel där verksamheter som endast får utföras av specialister beskrivs Information som är av vikt för ett visst tema eller ändamål, men som inte är säkerhetsrelevant Förutsättning som måste föreligga för ett visst ändamål Önskat resultat Eventuellt uppträdande problem Nomenklatur Fullständig benämning Electronic Solar Switch PV-anläggning SMA Bluetooth Wireless Technology Sunny Tripower Benämning i detta dokument ESS Anläggning Bluetooth Växelriktare, produkt 6 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

7 SMA Solar Technology AG 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenlig användning Sunny Tripower är en transformatorlös PV-växelriktare med 2 MPP-trackers som omvandlar PVgeneratorns likström till nätanpassad trefasväxelström och matar in trefasväxelströmmen i det allmänna elnätet. Produkten lämpar sig för användning utomhus och inomhus. Produkten får endast drivas med PV-generatorer av skyddsklass II enligt IEC 61730, applikationsklass A. De PV-moduler som används måste vara lämpade för användning med denna produkt. PV-moduler med stor kapacitet mot jord får endast användas om deras kopplingskapcitet inte överstiger 1,25 μf (för information om beräkning av kopplingskapaciteten, se teknisk information Firmware Update with SD Card på Tillåtet driftområde för alla komponenter måste alltid iakttas. Produkten får bara användas i länder där den är tillåten eller för vilka den är frigiven av SMA Solar Technology AG och nätoperatören. Använd produkten enbart enligt anvisningarna i bifogad dokumentation och enligt de standarder och direktiv som gäller på platsen. Annan användning kan leda till person- eller sakskador. Ingrepp i produkten, t.ex. förändringar och ombyggnader, är endast tillåtna med uttryckligt skriftligt medgivande från SMA Solar Technology AG. Icke godkända ingrepp leder till att garantianspråk bortfaller samt i regel till att typgodkännandet blir ogiltigt. SMA Solar Technology AG bär inget ansvar för skador som uppstår till följd av sådana ingrepp. Varje annan användning av produkten än den som beskrivs som ändamålsenlig användning räknas som icke ändamålsenlig. Den bifogade dokumentationen utgör en del av produkten. Dokumentationen måste läsas, beaktas och alltid hållas tillgänglig. Typskylten måste ständigt vara anbringad på produkten. 2.2 Specialisters kompetens De verksamheter som i detta dokument har kännetecknats genom en varningssymbol och beteckningen specialist får endast utföras av specialister. Specialister måste besitta följande kvalifikationer: Kunskap om en växelriktares funktion och arbetssätt Skolning i hantering av faror och risker vid installation och manövrering av elektriska apparater och anläggningar Utbildning för installation och idrifttagande av elektriska apparater och anläggningar Kunskap om gällande standarder och direktiv Kunskap om och beaktande av detta dokument med alla säkerhetsanvisningar Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 7

8 2 Säkerhet SMA Solar Technology AG 2.3 Säkerhetsanvisningar Detta kapitel innehåller säkerhetsanvisningar som alltid måste beaktas vid alla arbeten på och med produkten. För att undvika person- och sakskador och säkerställa en varaktig drift av produkten ska du läsa detta kapitel uppmärksamt och alltid följa alla säkerhetsanvisningar. Livsfara på grund av höga spänningar i PV-generatorn PV-generatorn genererar vid solsken farlig likspänning som ligger an på växelriktarens likströmsledare och spänningsförande komponenter. Att vidröra likströmsledarna eller de spänningsförande komponenterna kan framkalla livsfarliga elektriska stötar. Om du skiljer likströmskontakten från växelriktaren under belastning kan det uppstå en ljusbåge som framkallar en elstöt och brännskador. Vidrör inga fritt liggande kabeländar. Vidrör inte likströmsledarna. Vidrör inte någon av växelriktarens spänningsförande komponenter. Låt endast specialister med motsvarande kvalifikationer montera, installera och driftsätta växelriktaren. Om ett fel uppträder, låt endast specialister åtgärda felet. Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument (se kapitel 10, sidan 49). Livsfara genom elektrisk stöt Om man vidrör en icke-jordad PV-modul eller ett icke-jordat generatorstativ kan en livsfarlig elektrisk stöt bli följden. PV-moduler, generatorstativ och elektriskt ledande ytor ska förbindas med genomgående ledning och jordas. Därvid ska lokalt gällande bestämmelser iakttas. Risk för brännskador från heta delar av huset Delar av huset kan bli heta under drift. Vidrör under drift endast kåpan till växelriktarens hölje. 8 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

9 SMA Solar Technology AG 2 Säkerhet Skada på tätningen till huskåpan vid frost Om du öppnar huskåpan vid frost kan kåpans tätning skadas. Därigenom kan fukt tränga in i växelriktaren. Öppna växelriktaren endast då omgivningstemperaturen uppgår till minst -5 C. Om växelriktaren måste öppnas då det råder frost ska eventuell isbildning på tätningen avlägsnas innan kåpan öppnas (t.ex. genom smältning med hjälp av varmluft). Iaktta i samband med detta gällande säkerhetsbestämmelser. Skada på växelriktaren på grund av elektrisk urladdning Genom att vidröra elektroniska komponenter kan du skada eller förstöra växelriktaren genom elektrisk urladdning. Jorda dig innan du vidrör en komponent. Skada på displayen eller typskylten genom användning av rengöringsmedel Då växelriktaren är smutsig får huset, kylflänsarna, huskåpan, typskylten, displayen och lysdioderna endast rengöras med rent vatten och en trasa. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 9

10 3 Leveransomfattning SMA Solar Technology AG 3 Leveransomfattning Kontrollera leveransen med avseende på fullständighet och utåt synliga skador. Kontakta er fackhandel om leveransen är ofullständig eller uppvisar skador. Figur 1: Leveransens beståndsdelar Position Antal Beteckning A 1 Växelriktare B 2 Ventilationsgaller C 1 Hållare för väggmontering D 1 Electronic Solar Switch E 1 Skyddskåpa F 4 Negativ likströmskontakt G 4 Positiv likströmskontakt H 8 Tätningsplugg I 1 Kabelförskruvning M32x1,5 K 1 Kontramutter L 1 Klämbygel M 2 Tandad låsbricka* N 2 Cylinderskruv M6x16* O 2 Cylinderskruv M6x8 P 1 Bruksanvisning, bilaga med fabriksinställningarna, bilaga med information om SMA Speedwire/Webconnect, installationsanvisning för likströmskontakten * En reservdel för huskåpan ingår 10 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

11 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivning 4 Produktbeskrivning 4.1 Sunny Tripower Sunny Tripower är en transformatorlös PV-växelriktare med 2 MPP-trackers som omvandlar PVgeneratorns likström till nätanpassad trefasväxelström och matar in trefasväxelströmmen i det allmänna elnätet. Figur 2: Utformning av Sunny Tripower Position A B C Beteckning Ventilationsgaller Extra dekal med uppgifter för registrering i Sunny Portal: Internetadress till installationsassistent för anläggningen Identifieringskod (PIC) Registreringskod (RID) Typskylt Typskylten är unik för den enskilda växelriktaren. Uppgifterna på typskylten är nödvändiga för säker användning av produkten samt för frågor till SMA Service Line. På typskylten återfinns följande uppgifter: Apparattyp (Model) Serienummer (Serial No.) Tillverkningsdatum (Date of manufacture) Apparatspecifika uppgifter Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 11

12 4 Produktbeskrivning SMA Solar Technology AG Position D E F G H I Beteckning Electronic Solar Switch (ESS) ESS utgör tillsammans med likströmskontakterna en lastfrånskiljare för likström. Bluetooth-antennen är integrerad i ESS. ESS utgör i kopplat tillstånd en ledande förbindelse mellan PV-generatorn och växelriktaren. Om ESS dras ur bryts likströmskretsen och genom urdragning av alla likströmsstickkontakter är PV-generatorn helt frånskild från växelriktaren. Skyddskåpa Lysdioder Lysdioderna signalerar växelriktarens driftstatus (se kapitel 9.2 Lysdiodsignaler, sidan 47). Display På displayen indikeras aktuella driftdata och händelser eller fel. Huskåpa Skruvar och tandade låsbrickor till huskåpan Symboler på växelriktaren, ESS och typskylten Symbol Förklaring Växelriktare Denna symbol återfinns bredvid den gröna lysdioden som signalerar växelriktarens inmatning. Iaktta dokumentationen Denna symbol återfinns bredvid den röda lysdioden som signalerar ett fel (för felsökning och -avhjälpning, se serviceanvisningen på Solar.com). Bluetooth Denna symbol återfinns bredvid den blå lysdioden som signalerar en aktiv Bluetooth-kommunikation. Fara Denna symbol visar på att växelriktaren behöver en extra jordning om det lokalt krävs en extra jordning eller potentialutjämning (se kapitel 6.3.3, sidan 27). QR Code Länkar till närmare information om växelriktaren återfinns på Solar.com. 12 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

13 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivning Symbol Förklaring Funktionssätt för ESS: När ESS är inkopplad är likströmskretsen sluten. För att bryta likströmskretsen måste du genomföra följande steg i ordningsföljd: Koppla ur ESS. Ta av skyddskåpan. Lossa och dra ur alla likströmskontakter. Drift av växelriktaren utan skyddskåpa är inte tillåten. Växelriktaren ska alltid användas med skyddskåpan på. Livsfara på grund av höga spänningar i växelriktaren, iaktta en väntetid på 5 minuter Det ligger höga spänningar på växelriktarens spänningsförande komponenter, och de kan orsaka livsfarliga elektriska stötar. Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument (se kapitel 10, sidan 49). Livsfara på grund av höga spänningar Produkten arbetar med höga spänningar. Arbeten på produkten får endast utföras av specialister. Risk för brännskador från het yta Produkten kan bli het under drift. Undvik direktkontakt under drift. Låt produkten svalna tillräckligt före alla arbeten. Använd personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddshandskar. Ge akt på dokumentationen. Ge akt på all dokumentation som medföljer produkten. Likström Produkten har ingen transformator. Växelström WEEE-märkning Hantera inte produkten som hushållsavfall utan enligt gällande bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 13

14 4 Produktbeskrivning SMA Solar Technology AG Symbol Förklaring CE-märkning Produkten motsvarar kraven i relevanta EU-direktiv. Apparatklassmärkning Produkten är utrustad med en radiodel och motsvarar apparatklass 2. Kapslingsklass IP65 Produkten är skyddad mot inträngande damm och sprutvatten från godtycklig riktning. Produkten är lämpad för montering utomhus. RAL-kvalitetsmärkning för solaranläggningar Produkten motsvarar de krav som ställs av tyska institutet för kvalitetssäkring och märkning (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung). Kontrollerad säkerhet Produkten har provats av VDE och motsvarar de krav som ställs i den tyska produktsäkerhetslagen. C-Tick Produkten motsvarar kraven i relevanta australiska EMC-standarder. 4.2 Gränssnitt och funktioner Växelriktaren kan vara försedd med följande gränssnitt och funktioner: Bluetooth Via Bluetooth kan växelriktaren kommunicera med olika Bluetooth-enheter (information om SMAprodukter som stöds finns på SMA Speedwire/Webconnect SMA Speedwire/Webconnect är ett kommunikationssätt, baserat på Ethernet-standard, med vars hjälp du kan ansluta växelriktaren till ett Speedwire-nätverk. Webconnect möjliggör datautbyte mellan växelriktaren och Sunny Portal. Sunny Portal är en internetportal för övervakning av anläggningar samt för visualisering och presentation av anläggningsdata. 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module 485 Data Module Type B är ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör upprättande av trådbunden kommunikation via RS485 med speciella kommunikationsprodukter (information om montering och kabeldragning finns i installationsanvisningen för 485 Data Module Type B och RS485-kabeldragningsschema på Beroende på kommunikationssätt framställs driftparametrar och meddelanden på olika sätt i kommunikationsprodukterna. 14 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

15 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivning Exempel: framställning av parametrar för landsdataposten Vid kommunikation med RS485: parametern CntrySet Vid kommunikation med Bluetooth eller Speedwire/Webconnect: parametern Set country standard SMA Power Control Module gör det möjligt för växelriktaren att utföra nätsystemtjänster (information om montering och konfigurering finns i installationsanvisningen till SMA Power Control Module på Om du vill använda 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module parallellt med växelriktarens multifunktionsrelä måste det kontrolleras att högst 30 V DC eller 25 V AC är anslutet till multifunktionsreläet. Multifunktionsrelä Multifunktionsreläet är avsett för flera driftsätt och du kan välja ett driftsätt. Alla driftsätt beskrivs i ett annat kapitel (se kapitel 8.6, sidan 43). Beroende på vilket driftsätt du väljer måste du genomföra anslutningen på olika sätt (se kapitel Anslutningsalternativ för multifunktionsreläet, sidan 30). Från fabrik är multifunktionsreläet inställt på Fault Indication eller FltInd. Om du väljer ett annat driftsätt måste du efter idrifttagandet ställa in multifunktionsreläets driftsätt via en kommunikationsprodukt och ev. göra andra inställningar gällande driftsätt (se kapitel 8.6 Ställa in multifunktionsreläets driftsätt, sidan 43). Felmeddelande standardkrav I vissa länder krävs felmeddelanden av standarder, t.ex. IEC För att uppfylla kraven i IEC måste en indikeringsanordning som indikerar ett fel anslutas till multifunktionsreläet eller också måste växelriktaren vara registrerad i Sunny Portal och störningslarmet måste vara aktiverat i Sunny Portal (information om störningslarm via Sunny Portal finns i bruksanvisningen till Sunny Portal på Solar.com). Nätsystemtjänster Växelriktaren är försedd med funktioner som gör nätsystemtjänster möjliga. Beroende på nätoperatörens krav kan du aktivera och konfigurera funktionerna (t.ex. begränsning av aktiv effekt) via driftparametrar. Allströmskänslig enhet för läckströmsövervakning Den allströmskänsliga enheten för läckströmsövervakning identifierar lik- och växeldifferensströmmar. Den integrerade differensströmsensorn registerar för 1-fas- och 3-fasväxelriktare strömdifferensen mellan neutralledaren och ytterledarna. Om strömdifferensen stiger språngartat skiljs växelriktaren från det allmänna elnätet. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 15

16 5 Montering SMA Solar Technology AG 5 Montering 5.1 Förutsättningar för montering Krav på monteringsplatsen: Livsfara på grund av brand eller explosion Trots noggrann konstruktion kan brand uppstå i elektriska apparater. Montera inte produkten i områden där det finns lättantändliga ämnen eller brännbara gaser. Montera inte produkten i explosionsfarliga områden. Montering på en stolpe är inte tillåten. Monteringsplatsen måste vara oåtkomlig för barn. Det måste finnas ett fast underlag för monteringen (t.ex. betong eller murverk). Vid montering på gipsskiva eller liknande utvecklar växelriktaren under drift hörbara vibrationer som kan verka störande. Monteringsplatsen måste lämpa sig för växelriktarens vikt och dimensioner (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). Klimatförutsättningarna måste vara uppfyllda (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). För att säkerställa en optimal drift av växelriktaren ska omgivningstemperaturen ligga under 40 C. Monteringsplatsen ska hela tiden vara fri och säkert åtkomlig, utan att extra hjälpmedel (t.ex. ställningar eller arbetsplattformar) ska behövas. I annat fall kan eventuella servicearbeten bara utföras i begränsad utsträckning. Monteringsplatsen ska inte vara utsatt för direkt solsken. Direkt solsken kan värma upp växelriktaren alltför mycket. Därigenom reduceras växelriktarens effekt. 16 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

17 SMA Solar Technology AG 5 Montering Mått för väggmontering: Figur 3: Dimensionering av vägghållaren och dimensionering av hålen i växelriktarhuset för tillvalsenheten för stöldskydd. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 17

18 5 Montering SMA Solar Technology AG Rekommenderade avstånd: Genom att iaktta det rekommenderade avståndet säkerställer du en tillräcklig värmeavledning. Därigenom förhindrar du att växelriktaren sänker sin effekt på grund av alltför hög temperatur (information om effektminskning vid hög temperatur finns i teknisk information Temperature Derating på Rekommenderade avstånd till väggar, andra växelriktare eller föremål ska iakttas. Om flera växelriktare monteras i områden med höga omgivningstemperaturer måste avstånden mellan växelriktarna ökas och det måste sörjas för tillräckligt med frisk luft. Figur 4: Rekommenderade avstånd 18 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

19 SMA Solar Technology AG 5 Montering Tillåtna och otillåtna monteringslägen: Växelriktaren måste monteras i ett tillåtet läge. På så sätt kan ingen fukt tränga in i växelriktaren. Växelriktaren ska monteras i ögonhöjd. På så sätt kan man utan svårighet avläsa displaymeddelanden och lysdiodsignaler. Figur 5: Tillåtna och otillåtna monteringslägen 5.2 Montera växelriktaren Erforderligt extra monteringsmaterial (ingår ej i leveransomfattningen): Minst 2 skruvar som lämpar sig för underlaget och växelriktarens vikt Minst 2 underläggsbrickor som lämpar sig för skruvarna Ev. 2 pluggar som lämpar sig för underlaget och skruvarna För att säkra växelriktaren mot stöld: minst 1 säkerhetsskruv och ev. lämplig plugg Skaderisk då växelriktaren lyfts eller om den faller Växelriktaren är tung (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). Om den lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller upphängning eller nedtagning föreligger risk för personskada. Flera personer ska transportera och lyfta växelriktaren i upprätt läge. Ta då med en hand vardera i handtagsfördjupningarna upptill och grip tag nedtill eller använd en stålstång (diameter: högst 30 mm). Därigenom kan växelriktaren inte välta framåt. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 19

20 5 Montering SMA Solar Technology AG Skada på ESS-bussningen från smuts och främmande föremål Då växelriktaren ställs ned på ett ojämnt underlag kan smuts och främmande föremål, t.ex. stenar, tränga in i bussningen och skada kontakterna. Därigenom är funktionen för ESS inte längre säkerställd. Ställ alltid ned växelriktaren på ett plant underlag eller lägg ned den på dess baksida. Tillvägagångssätt: 1. Kontrollera att inga ledningar som kan skadas vid borrningen har dragits i väggen. 2. Justera vägghållaren vågrätt på väggen och markera borrhålens position med hjälp av vägghållaren. Använd minst 1 hål till höger och till vänster i vägghållaren. 3. Lägg vägghållaren åt sidan och borra upp de markerade hålen. 4. Stick i förekommande fall in pluggarna i borrhålen. 5. Skruva fast vägghållaren vågrätt med skruvar och underläggsbrickor. 6. Markera hålet för säkerhetsskruven ifall växelriktaren ska säkras mot stöld: Häng in växelriktaren i vägghållaren. Markera borrhålet till vänster eller till höger. Om du vill säkra växelriktaren med 2 säkerhetsskruvar ska du markera ett borrhål både till vänster och till höger. Ta av växelriktaren lodrätt uppåt från vägghållaren. Borra hålet eller de två hålen för säkerhetsskruven och stick in pluggen eller pluggarna. 7. Häng in växelriktaren i vägghållaren. 8. Säkra växelriktaren på bägge sidorna med M6x8-skruvarna och en insexnyckel (SW 5) i vägghållaren. Dra bara åt skruvarna för hand. 9. Stäng handtagsfördjupningarna med ventilationsgallren. Var noggrann med att välja rätt galler till rätt fördjupning. Ventilationsgallren är märkta på insidan av hussidan: vänster/left på vänster sida och höger/right på höger sida. 20 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

21 SMA Solar Technology AG 5 Montering 10. Om hålen för säkerhetsskruvarna är förborrade ska växelriktaren säkras med minst 1 säkerhetsskruv genom det förborrade hålet. 11. Kontrollera att växelriktaren sitter fast ordentligt. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 21

22 6 Elektrisk anslutning SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk anslutning 6.1 Säkerhet vid elektrisk anslutning Livsfara på grund av höga spänningar i PV-generatorn PV-generatorn genererar vid solsken farlig likspänning som ligger an på växelriktarens likströmsledare och spänningsförande komponenter. Att vidröra likströmsledarna eller de spänningsförande komponenterna kan framkalla livsfarliga elektriska stötar. Om du skiljer likströmskontakten från växelriktaren under belastning kan det uppstå en ljusbåge som framkallar en elstöt och brännskador. Vidrör inga fritt liggande kabeländar. Vidrör inte likströmsledarna. Vidrör inte någon av växelriktarens spänningsförande komponenter. Låt endast specialister med motsvarande kvalifikationer montera, installera och driftsätta växelriktaren. Om ett fel uppträder, låt endast specialister åtgärda felet. Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument (se kapitel 10, sidan 49). Skada på tätningen till huskåpan vid frost Om du öppnar huskåpan vid frost kan kåpans tätning skadas. Därigenom kan fukt tränga in i växelriktaren. Öppna växelriktaren endast då omgivningstemperaturen uppgår till minst -5 C. Om växelriktaren måste öppnas då det råder frost ska eventuell isbildning på tätningen avlägsnas innan kåpan öppnas (t.ex. genom smältning med hjälp av varmluft). Iaktta i samband med detta gällande säkerhetsbestämmelser. Skada på växelriktaren på grund av elektrisk urladdning Genom att vidröra elektroniska komponenter kan du skada eller förstöra växelriktaren genom elektrisk urladdning. Jorda dig innan du vidrör en komponent. 22 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

23 SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk anslutning 6.2 Översikt över anslutningsområdet Vy underifrån Figur 6: Anslutningsområden och husöppningar på växelriktarens undersida Position A B C D E F G H Beteckning Positiv likströmskontakt, ingång A för positiv likströmskabel Positiv likströmskontakt, ingång B för positiv likströmskabel Bussning för ESS Bussning med blindpropp för nätverksanslutning Kabelförskruvning M25 med blindpropp för datakablarna Husöppning för AC-kabeln Negativ likströmskontakt, ingång A för negativ likströmskabel Negativ likströmskontakt, ingång B för negativ likströmskabel Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 23

24 6 Elektrisk anslutning SMA Solar Technology AG Innanmäte Figur 7: Anslutningsområden på växelriktarens insida Position A B C D Beteckning Kopplingsplint för växelströmskabeln Multifunktionsrelä med skyddskåpa Kortfack för 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module Varistorer 6.3 Växelströmsanslutning Förutsättningar för växelströmsanslutning Kabelkrav: Kabelns ytterdiameter måste motsvara kabelförskruvningens klämområde: 12 mm 21 mm Rekommenderat ledartvärsnitt för stel eller flexibel kabel med eller utan ändhylsa: 1,5 mm² 6 mm² Ledartvärsnitt: maximalt 10 mm² 24 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

25 SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk anslutning Ledartrådarnas avisoleringslängd: 18 mm Kabeln måste vara utformad enligt de lokala och nationella direktiven för dimensionering av ledningar, ur vilka krav på det minimala ledartvärsnittet kan härledas. Storheter som påverkar kabeldimensioneringen är t.ex. den nominella växelströmmen, typen av kabel, utläggningssättet, anhopningen, omgivningstemperaturen och de önskade maximala ledningsförlusterna (för beräkning av ledningsförluster, se dimensioneringsprogrammet Sunny Design från och med programvaruversion 2.0 på Lastfrånskiljare och ledningsskydd: I anläggningar med flera växelriktare måste varje växelriktare vara skyddad av en egen trefasig dvärgbrytare. Därvid måste det maximalt tillåtna säkringsskyddet iakttas (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). Därigenom undviks att det ligger en restspänning på kabeln i fråga efter en frånskiljning. Förbrukare som installeras mellan växelriktare och dvärgbrytare måste skyddas för sig. Övervakningsenhet för läckström: Om en extern jordfelsbrytare är föreskriven måste en jordfelsbrytare som utlöser vid en läckström på 100 ma eller högre installeras (information om val av jordfelsbrytare finns i teknisk information Criteria for Selecting a Residual-Current Device på ). Om det krävs och används en jordfelsbrytare med en utlösningströskel på 30 ma måste utlösningströskeln för jordfelsbrytaren i växelriktaren ställas in på 30 ma (se kapitel 8.5, sidan 43). Överspänningskategori: Växelriktaren kan användas till nät av installationskategori III eller lägre enligt IEC Det betyder att växelriktaren kan anslutas permanent till nätanslutningspunkten i en byggnad. För installationer med långa kabeldragningsvägar i det fria krävs ytterligare åtgärder för reducering av överspänningskategori IV till överspänningskategori III (se teknisk information Overvoltage Protection på Jordfelsövervakning: Växelriktaren är försedd med en jordfelsövervakning. Jordfelsövervakningen känner av när ingen jordledare är ansluten och skiljer i så fall växelriktaren från det allmänna elnätet. Anslutning av en extra jordning I vissa länder krävs av princip en extra jordning. Iaktta i varje enskilt fall gällande lokala bestämmelser. Om en extra jordning krävs, ska en extra jordning anslutas som uppvisar samma tvärsnitt som den jordledare som är ansluten till kopplingsplinten för växelströmskabeln (se kapitel Ansluta extra jordning, sidan 27). Därigenom undviks en beröringsström då jordledaren vid kopplingsplinten för växelströmskabeln strejkar. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 25

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL SVENSKA STP5-12TL-20-BE-sv-14 Version 1.4 Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 900 Kommunikationsenhet SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-4 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 2 1 Gör ett hål för betongen på din valda plats. Se manualen för rekommenderad mängd betong. 2 Fyll hålet med betong upp till några centimeter

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR BASTUAGGREGAT UKUS STYRENHET

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR BASTUAGGREGAT UKUS STYRENHET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR BASTUAGGREGAT UKUS STYRENHET 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV BASTUAGGREGATETS STYRENHET UKU... 3 STYRPANEL UKU... 3 KONTAKTORLÅDA... 3 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1 GESTRA Steam Systems NRS 2 1 Bruksanvisning 819070 00 Elektronikenhet NRS 2 1 SV Svenska NRS 2 1 F A C B 4,3 112 85 D 51 32 A E 106 Fig. 1 1 2 3 4 5 Fig. 2 Frontplatta Nät 3 1 Använd mätmotstånd R M bara

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV BX09 SV BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Monteringsanvisningar........

Läs mer

/ Maximal flexibilitet för morgondagens tillämpningar. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready

/ Maximal flexibilitet för morgondagens tillämpningar. / Dynamic Peak Manager. / Smart Grid Ready / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Maximal flexibilitet för morgondagens tillämpningar. N 1 W E S / SnapINverterteknologi / Integrerad datakommunikation / SuperFlex Design

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

BeoLink Passive. Installationsguide

BeoLink Passive. Installationsguide BeoLink Passive Installationsguide Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Remote Meter. Version: RM-1. Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1. Digital manöverpanel för SunSaver Duo

Remote Meter. Version: RM-1. Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1. Digital manöverpanel för SunSaver Duo Remote Meter TM Version: RM-1 Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1 Digital manöverpanel för SunSaver Duo 1098 Washington Crossing Road Washington Crossing, PA 18977 USA www.morningstarcorp.com

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

BE14 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE TRT-BA-BE14-TC-001-SV

BE14 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE TRT-BA-BE14-TC-001-SV BE14 SV BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE TRT-BA-BE14-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 3 Teknisk information... 3 Transport och

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S

11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S 11 RUTIN FÖR RF-BESTÄMNING I BORRHÅL VAISALA HMP40S Denna givare bygger på en kapacitiv mätprincip. RF-sensorn, Humicap, är tillverkad av ett hygroskopiskt material. Kapacitansen ökar med ökande fuktinnehåll.

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Kompletteringsblad till bruksanvisningen Tillval från fabrik S OW 480 VOLT 351/451/551 Utrustning av aggregatet för 480 V nätanslutning (ingen komplettering) Beakta vidare systemdokumentation! Allmänna

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad

Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad 2673-1-8559 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt/kopplingsmanöverdon 1-delad MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion

KNX/EIB. 1 Säkerhetsanvisningar. 2 Enhetens konstruktion Fönsteraktor infälld Best. nr. : 2164 00 Jalusiaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2165 00 Värmeaktor 1-facks infälld Best. nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

Aquatec IP44. Utanpåliggande system

Aquatec IP44. Utanpåliggande system Utanpåliggande system Den utanpåliggande serien Berker AQUATEC IP44 med sin funktionella design är den idealiska lösningen i utrymmen där, av säkerhetsskäl, installationer av skyddsklass IP44 krävs. Rymliga

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

ON!Track smart tag AI T380 Svenska

ON!Track smart tag AI T380 Svenska ON!Track smart tag AI T380 Svenska 1 Uppgifter för dokumentation 1.1 Om denna dokumentation Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer