Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL"

Transkript

1 Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA

2 Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser Informationen i dessa dokument ägs av SMA Solar Technology AG. Publicering härav, helt eller i delar, förutsätter ett skriftligt medgivande från SMA Solar Technology AG. Kopiering inom företaget, avsedd för utvärdering av produkten eller fackmässig användning, är tillåten och kräver inget tillstånd. SMA:s garanti Aktuella garantivillkor kan laddas ned från internet på Varumärken Alla varumärken erkännes, även om de inte särskilt kännetecknas. Frånvaro av kännetecken innebär inte att en vara är fri eller ett märke är fritt. Benämningen BLUETOOTH och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av dessa märken via SMA Solar Technology AG sker under licens. Modbus är ett registrerat varumärke som tillhör Schneider Electric och är licensierat genom Modbus Organization, Inc. QR Code är ett registrerat märke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips och Pozidriv är ett registrerat märke som tillhör Phillips Screw Company. Torx är ett registrerat märke som tillhör Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Tyskland Tel Fax E-post: 2004 till 2014 SMA Solar Technology AG. Alla rättigheter förbehålls. 2 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

3 SMA Solar Technology AG Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om detta dokument Säkerhet Ändamålsenlig användning Specialisters kompetens Säkerhetsanvisningar Leveransomfattning Produktbeskrivning Sunny Tripower Gränssnitt och funktioner Montering Förutsättningar för montering Montera växelriktaren Elektrisk anslutning Säkerhet vid elektrisk anslutning Översikt över anslutningsområdet Vy underifrån Innanmäte Växelströmsanslutning Förutsättningar för växelströmsanslutning Ansluta växelriktaren till det allmänna elnätet Ansluta extra jordning Likströmsanslutning Förutsättningar för likströmsanslutning Ansluta PV-generator Ansluta multifunktionsrelä Anslutningsalternativ för multifunktionsreläet Anslutning till multifunktionsreläet Idrifttagning Tillvägagångssätt Ställa in landsdatapost Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 3

4 Innehållsförteckning SMA Solar Technology AG 7.3 Ställa in NetID Ta växelriktaren i drift Konfigurering Tillvägagångssätt Ändra displayspråk Ansluta växelriktaren till nätverket Ändra driftparametrar Ställa in jordfelsbrytarens utlösningströskel Ställa in multifunktionsreläets driftsätt Aktivera och ställa in SMA OptiTrac Global Peak Manövrering Översikt över displayen Lysdiodsignaler Aktivera och manövrera displayen Hämta displaymeddelanden från startfasen Koppla växelriktaren spänningsfri Tekniska data Likström/växelström Sunny Tripower 5000TL / 6000TL / 7000TL Sunny Tripower 8000TL / 9000TL / 10000TL Sunny Tripower 12000TL Allmänna data Skyddsanordningar Klimatförutsättningar Utrustning Vridmoment Multifunktionsrelä Electronic Solar Switch Dataminneskapacitet Kontakt STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

5 SMA Solar Technology AG 1 Information om detta dokument 1 Information om detta dokument Giltighetsområde Detta dokument gäller för följande apparattyper från och med firmwareversion 2.52: STP 5000TL-20 (Sunny Tripower 5000TL) STP 6000TL-20 (Sunny Tripower 6000TL) STP 7000TL-20 (Sunny Tripower 7000TL) STP 8000TL-20 (Sunny Tripower 8000TL) STP 9000TL-20 (Sunny Tripower 9000TL) STP 10000TL-20 (Sunny Tripower 10000TL) STP 12000TL-20 (Sunny Tripower 12000TL) Målgrupp Detta dokument är avsett för specialister och slutanvändare. Vissa av de verksamheter som beskrivs i detta dokument får endast utföras av specialister med motsvarande kompetens (se kapitel 2.2 Specialisters kompetens, sidan 7). Dessa verksamheter har märkts med en varningssymbol samt beteckningen specialist. Verksamheter som inte kräver någon särskild kompetens har inte märkts och får även utföras av slutanvändare. Närmare information Länkar till närmare information återfinns på Dokumentets titel SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Overview of the Rotary Switch Settings Efficiency and Derating Insulation Resistance (Riso) of Non-Galvanically Isolated PV Systems Criteria for Selecting a Residual-Current Device Dvärgbrytare Module Technology SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in Practice SMA Bluetooth Wireless Technology Temperature Derating Webconnect Systems in Sunny Portal Shade Management Parameter List Dokumentets typ Serviceanvisning Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk information Teknisk beskrivning Teknisk information Bruksanvisning Teknisk information Teknisk information Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 5

6 1 Information om detta dokument SMA Solar Technology AG Symboler Symbol Förklaring Varning som, om den inte beaktas, omedelbart leder till dödsfall eller allvarlig kroppsskada Varning som, om den inte beaktas, kan leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada Varning som, om den inte beaktas, kan leda till lindrig eller medelsvår kroppsskada Varning som, om den inte beaktas, kan leda till materiella skador Kapitel där verksamheter som endast får utföras av specialister beskrivs Information som är av vikt för ett visst tema eller ändamål, men som inte är säkerhetsrelevant Förutsättning som måste föreligga för ett visst ändamål Önskat resultat Eventuellt uppträdande problem Nomenklatur Fullständig benämning Electronic Solar Switch PV-anläggning SMA Bluetooth Wireless Technology Sunny Tripower Benämning i detta dokument ESS Anläggning Bluetooth Växelriktare, produkt 6 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

7 SMA Solar Technology AG 2 Säkerhet 2 Säkerhet 2.1 Ändamålsenlig användning Sunny Tripower är en transformatorlös PV-växelriktare med 2 MPP-trackers som omvandlar PVgeneratorns likström till nätanpassad trefasväxelström och matar in trefasväxelströmmen i det allmänna elnätet. Produkten lämpar sig för användning utomhus och inomhus. Produkten får endast drivas med PV-generatorer av skyddsklass II enligt IEC 61730, applikationsklass A. De PV-moduler som används måste vara lämpade för användning med denna produkt. PV-moduler med stor kapacitet mot jord får endast användas om deras kopplingskapcitet inte överstiger 1,25 μf (för information om beräkning av kopplingskapaciteten, se teknisk information Firmware Update with SD Card på Tillåtet driftområde för alla komponenter måste alltid iakttas. Produkten får bara användas i länder där den är tillåten eller för vilka den är frigiven av SMA Solar Technology AG och nätoperatören. Använd produkten enbart enligt anvisningarna i bifogad dokumentation och enligt de standarder och direktiv som gäller på platsen. Annan användning kan leda till person- eller sakskador. Ingrepp i produkten, t.ex. förändringar och ombyggnader, är endast tillåtna med uttryckligt skriftligt medgivande från SMA Solar Technology AG. Icke godkända ingrepp leder till att garantianspråk bortfaller samt i regel till att typgodkännandet blir ogiltigt. SMA Solar Technology AG bär inget ansvar för skador som uppstår till följd av sådana ingrepp. Varje annan användning av produkten än den som beskrivs som ändamålsenlig användning räknas som icke ändamålsenlig. Den bifogade dokumentationen utgör en del av produkten. Dokumentationen måste läsas, beaktas och alltid hållas tillgänglig. Typskylten måste ständigt vara anbringad på produkten. 2.2 Specialisters kompetens De verksamheter som i detta dokument har kännetecknats genom en varningssymbol och beteckningen specialist får endast utföras av specialister. Specialister måste besitta följande kvalifikationer: Kunskap om en växelriktares funktion och arbetssätt Skolning i hantering av faror och risker vid installation och manövrering av elektriska apparater och anläggningar Utbildning för installation och idrifttagande av elektriska apparater och anläggningar Kunskap om gällande standarder och direktiv Kunskap om och beaktande av detta dokument med alla säkerhetsanvisningar Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 7

8 2 Säkerhet SMA Solar Technology AG 2.3 Säkerhetsanvisningar Detta kapitel innehåller säkerhetsanvisningar som alltid måste beaktas vid alla arbeten på och med produkten. För att undvika person- och sakskador och säkerställa en varaktig drift av produkten ska du läsa detta kapitel uppmärksamt och alltid följa alla säkerhetsanvisningar. Livsfara på grund av höga spänningar i PV-generatorn PV-generatorn genererar vid solsken farlig likspänning som ligger an på växelriktarens likströmsledare och spänningsförande komponenter. Att vidröra likströmsledarna eller de spänningsförande komponenterna kan framkalla livsfarliga elektriska stötar. Om du skiljer likströmskontakten från växelriktaren under belastning kan det uppstå en ljusbåge som framkallar en elstöt och brännskador. Vidrör inga fritt liggande kabeländar. Vidrör inte likströmsledarna. Vidrör inte någon av växelriktarens spänningsförande komponenter. Låt endast specialister med motsvarande kvalifikationer montera, installera och driftsätta växelriktaren. Om ett fel uppträder, låt endast specialister åtgärda felet. Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument (se kapitel 10, sidan 49). Livsfara genom elektrisk stöt Om man vidrör en icke-jordad PV-modul eller ett icke-jordat generatorstativ kan en livsfarlig elektrisk stöt bli följden. PV-moduler, generatorstativ och elektriskt ledande ytor ska förbindas med genomgående ledning och jordas. Därvid ska lokalt gällande bestämmelser iakttas. Risk för brännskador från heta delar av huset Delar av huset kan bli heta under drift. Vidrör under drift endast kåpan till växelriktarens hölje. 8 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

9 SMA Solar Technology AG 2 Säkerhet Skada på tätningen till huskåpan vid frost Om du öppnar huskåpan vid frost kan kåpans tätning skadas. Därigenom kan fukt tränga in i växelriktaren. Öppna växelriktaren endast då omgivningstemperaturen uppgår till minst -5 C. Om växelriktaren måste öppnas då det råder frost ska eventuell isbildning på tätningen avlägsnas innan kåpan öppnas (t.ex. genom smältning med hjälp av varmluft). Iaktta i samband med detta gällande säkerhetsbestämmelser. Skada på växelriktaren på grund av elektrisk urladdning Genom att vidröra elektroniska komponenter kan du skada eller förstöra växelriktaren genom elektrisk urladdning. Jorda dig innan du vidrör en komponent. Skada på displayen eller typskylten genom användning av rengöringsmedel Då växelriktaren är smutsig får huset, kylflänsarna, huskåpan, typskylten, displayen och lysdioderna endast rengöras med rent vatten och en trasa. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 9

10 3 Leveransomfattning SMA Solar Technology AG 3 Leveransomfattning Kontrollera leveransen med avseende på fullständighet och utåt synliga skador. Kontakta er fackhandel om leveransen är ofullständig eller uppvisar skador. Figur 1: Leveransens beståndsdelar Position Antal Beteckning A 1 Växelriktare B 2 Ventilationsgaller C 1 Hållare för väggmontering D 1 Electronic Solar Switch E 1 Skyddskåpa F 4 Negativ likströmskontakt G 4 Positiv likströmskontakt H 8 Tätningsplugg I 1 Kabelförskruvning M32x1,5 K 1 Kontramutter L 1 Klämbygel M 2 Tandad låsbricka* N 2 Cylinderskruv M6x16* O 2 Cylinderskruv M6x8 P 1 Bruksanvisning, bilaga med fabriksinställningarna, bilaga med information om SMA Speedwire/Webconnect, installationsanvisning för likströmskontakten * En reservdel för huskåpan ingår 10 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

11 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivning 4 Produktbeskrivning 4.1 Sunny Tripower Sunny Tripower är en transformatorlös PV-växelriktare med 2 MPP-trackers som omvandlar PVgeneratorns likström till nätanpassad trefasväxelström och matar in trefasväxelströmmen i det allmänna elnätet. Figur 2: Utformning av Sunny Tripower Position A B C Beteckning Ventilationsgaller Extra dekal med uppgifter för registrering i Sunny Portal: Internetadress till installationsassistent för anläggningen Identifieringskod (PIC) Registreringskod (RID) Typskylt Typskylten är unik för den enskilda växelriktaren. Uppgifterna på typskylten är nödvändiga för säker användning av produkten samt för frågor till SMA Service Line. På typskylten återfinns följande uppgifter: Apparattyp (Model) Serienummer (Serial No.) Tillverkningsdatum (Date of manufacture) Apparatspecifika uppgifter Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 11

12 4 Produktbeskrivning SMA Solar Technology AG Position D E F G H I Beteckning Electronic Solar Switch (ESS) ESS utgör tillsammans med likströmskontakterna en lastfrånskiljare för likström. Bluetooth-antennen är integrerad i ESS. ESS utgör i kopplat tillstånd en ledande förbindelse mellan PV-generatorn och växelriktaren. Om ESS dras ur bryts likströmskretsen och genom urdragning av alla likströmsstickkontakter är PV-generatorn helt frånskild från växelriktaren. Skyddskåpa Lysdioder Lysdioderna signalerar växelriktarens driftstatus (se kapitel 9.2 Lysdiodsignaler, sidan 47). Display På displayen indikeras aktuella driftdata och händelser eller fel. Huskåpa Skruvar och tandade låsbrickor till huskåpan Symboler på växelriktaren, ESS och typskylten Symbol Förklaring Växelriktare Denna symbol återfinns bredvid den gröna lysdioden som signalerar växelriktarens inmatning. Iaktta dokumentationen Denna symbol återfinns bredvid den röda lysdioden som signalerar ett fel (för felsökning och -avhjälpning, se serviceanvisningen på Solar.com). Bluetooth Denna symbol återfinns bredvid den blå lysdioden som signalerar en aktiv Bluetooth-kommunikation. Fara Denna symbol visar på att växelriktaren behöver en extra jordning om det lokalt krävs en extra jordning eller potentialutjämning (se kapitel 6.3.3, sidan 27). QR Code Länkar till närmare information om växelriktaren återfinns på Solar.com. 12 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

13 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivning Symbol Förklaring Funktionssätt för ESS: När ESS är inkopplad är likströmskretsen sluten. För att bryta likströmskretsen måste du genomföra följande steg i ordningsföljd: Koppla ur ESS. Ta av skyddskåpan. Lossa och dra ur alla likströmskontakter. Drift av växelriktaren utan skyddskåpa är inte tillåten. Växelriktaren ska alltid användas med skyddskåpan på. Livsfara på grund av höga spänningar i växelriktaren, iaktta en väntetid på 5 minuter Det ligger höga spänningar på växelriktarens spänningsförande komponenter, och de kan orsaka livsfarliga elektriska stötar. Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument (se kapitel 10, sidan 49). Livsfara på grund av höga spänningar Produkten arbetar med höga spänningar. Arbeten på produkten får endast utföras av specialister. Risk för brännskador från het yta Produkten kan bli het under drift. Undvik direktkontakt under drift. Låt produkten svalna tillräckligt före alla arbeten. Använd personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddshandskar. Ge akt på dokumentationen. Ge akt på all dokumentation som medföljer produkten. Likström Produkten har ingen transformator. Växelström WEEE-märkning Hantera inte produkten som hushållsavfall utan enligt gällande bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 13

14 4 Produktbeskrivning SMA Solar Technology AG Symbol Förklaring CE-märkning Produkten motsvarar kraven i relevanta EU-direktiv. Apparatklassmärkning Produkten är utrustad med en radiodel och motsvarar apparatklass 2. Kapslingsklass IP65 Produkten är skyddad mot inträngande damm och sprutvatten från godtycklig riktning. Produkten är lämpad för montering utomhus. RAL-kvalitetsmärkning för solaranläggningar Produkten motsvarar de krav som ställs av tyska institutet för kvalitetssäkring och märkning (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung). Kontrollerad säkerhet Produkten har provats av VDE och motsvarar de krav som ställs i den tyska produktsäkerhetslagen. C-Tick Produkten motsvarar kraven i relevanta australiska EMC-standarder. 4.2 Gränssnitt och funktioner Växelriktaren kan vara försedd med följande gränssnitt och funktioner: Bluetooth Via Bluetooth kan växelriktaren kommunicera med olika Bluetooth-enheter (information om SMAprodukter som stöds finns på SMA Speedwire/Webconnect SMA Speedwire/Webconnect är ett kommunikationssätt, baserat på Ethernet-standard, med vars hjälp du kan ansluta växelriktaren till ett Speedwire-nätverk. Webconnect möjliggör datautbyte mellan växelriktaren och Sunny Portal. Sunny Portal är en internetportal för övervakning av anläggningar samt för visualisering och presentation av anläggningsdata. 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module 485 Data Module Type B är ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör upprättande av trådbunden kommunikation via RS485 med speciella kommunikationsprodukter (information om montering och kabeldragning finns i installationsanvisningen för 485 Data Module Type B och RS485-kabeldragningsschema på Beroende på kommunikationssätt framställs driftparametrar och meddelanden på olika sätt i kommunikationsprodukterna. 14 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

15 SMA Solar Technology AG 4 Produktbeskrivning Exempel: framställning av parametrar för landsdataposten Vid kommunikation med RS485: parametern CntrySet Vid kommunikation med Bluetooth eller Speedwire/Webconnect: parametern Set country standard SMA Power Control Module gör det möjligt för växelriktaren att utföra nätsystemtjänster (information om montering och konfigurering finns i installationsanvisningen till SMA Power Control Module på Om du vill använda 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module parallellt med växelriktarens multifunktionsrelä måste det kontrolleras att högst 30 V DC eller 25 V AC är anslutet till multifunktionsreläet. Multifunktionsrelä Multifunktionsreläet är avsett för flera driftsätt och du kan välja ett driftsätt. Alla driftsätt beskrivs i ett annat kapitel (se kapitel 8.6, sidan 43). Beroende på vilket driftsätt du väljer måste du genomföra anslutningen på olika sätt (se kapitel Anslutningsalternativ för multifunktionsreläet, sidan 30). Från fabrik är multifunktionsreläet inställt på Fault Indication eller FltInd. Om du väljer ett annat driftsätt måste du efter idrifttagandet ställa in multifunktionsreläets driftsätt via en kommunikationsprodukt och ev. göra andra inställningar gällande driftsätt (se kapitel 8.6 Ställa in multifunktionsreläets driftsätt, sidan 43). Felmeddelande standardkrav I vissa länder krävs felmeddelanden av standarder, t.ex. IEC För att uppfylla kraven i IEC måste en indikeringsanordning som indikerar ett fel anslutas till multifunktionsreläet eller också måste växelriktaren vara registrerad i Sunny Portal och störningslarmet måste vara aktiverat i Sunny Portal (information om störningslarm via Sunny Portal finns i bruksanvisningen till Sunny Portal på Solar.com). Nätsystemtjänster Växelriktaren är försedd med funktioner som gör nätsystemtjänster möjliga. Beroende på nätoperatörens krav kan du aktivera och konfigurera funktionerna (t.ex. begränsning av aktiv effekt) via driftparametrar. Allströmskänslig enhet för läckströmsövervakning Den allströmskänsliga enheten för läckströmsövervakning identifierar lik- och växeldifferensströmmar. Den integrerade differensströmsensorn registerar för 1-fas- och 3-fasväxelriktare strömdifferensen mellan neutralledaren och ytterledarna. Om strömdifferensen stiger språngartat skiljs växelriktaren från det allmänna elnätet. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 15

16 5 Montering SMA Solar Technology AG 5 Montering 5.1 Förutsättningar för montering Krav på monteringsplatsen: Livsfara på grund av brand eller explosion Trots noggrann konstruktion kan brand uppstå i elektriska apparater. Montera inte produkten i områden där det finns lättantändliga ämnen eller brännbara gaser. Montera inte produkten i explosionsfarliga områden. Montering på en stolpe är inte tillåten. Monteringsplatsen måste vara oåtkomlig för barn. Det måste finnas ett fast underlag för monteringen (t.ex. betong eller murverk). Vid montering på gipsskiva eller liknande utvecklar växelriktaren under drift hörbara vibrationer som kan verka störande. Monteringsplatsen måste lämpa sig för växelriktarens vikt och dimensioner (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). Klimatförutsättningarna måste vara uppfyllda (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). För att säkerställa en optimal drift av växelriktaren ska omgivningstemperaturen ligga under 40 C. Monteringsplatsen ska hela tiden vara fri och säkert åtkomlig, utan att extra hjälpmedel (t.ex. ställningar eller arbetsplattformar) ska behövas. I annat fall kan eventuella servicearbeten bara utföras i begränsad utsträckning. Monteringsplatsen ska inte vara utsatt för direkt solsken. Direkt solsken kan värma upp växelriktaren alltför mycket. Därigenom reduceras växelriktarens effekt. 16 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

17 SMA Solar Technology AG 5 Montering Mått för väggmontering: Figur 3: Dimensionering av vägghållaren och dimensionering av hålen i växelriktarhuset för tillvalsenheten för stöldskydd. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 17

18 5 Montering SMA Solar Technology AG Rekommenderade avstånd: Genom att iaktta det rekommenderade avståndet säkerställer du en tillräcklig värmeavledning. Därigenom förhindrar du att växelriktaren sänker sin effekt på grund av alltför hög temperatur (information om effektminskning vid hög temperatur finns i teknisk information Temperature Derating på Rekommenderade avstånd till väggar, andra växelriktare eller föremål ska iakttas. Om flera växelriktare monteras i områden med höga omgivningstemperaturer måste avstånden mellan växelriktarna ökas och det måste sörjas för tillräckligt med frisk luft. Figur 4: Rekommenderade avstånd 18 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

19 SMA Solar Technology AG 5 Montering Tillåtna och otillåtna monteringslägen: Växelriktaren måste monteras i ett tillåtet läge. På så sätt kan ingen fukt tränga in i växelriktaren. Växelriktaren ska monteras i ögonhöjd. På så sätt kan man utan svårighet avläsa displaymeddelanden och lysdiodsignaler. Figur 5: Tillåtna och otillåtna monteringslägen 5.2 Montera växelriktaren Erforderligt extra monteringsmaterial (ingår ej i leveransomfattningen): Minst 2 skruvar som lämpar sig för underlaget och växelriktarens vikt Minst 2 underläggsbrickor som lämpar sig för skruvarna Ev. 2 pluggar som lämpar sig för underlaget och skruvarna För att säkra växelriktaren mot stöld: minst 1 säkerhetsskruv och ev. lämplig plugg Skaderisk då växelriktaren lyfts eller om den faller Växelriktaren är tung (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). Om den lyfts på fel sätt eller om den faller ned under transport eller upphängning eller nedtagning föreligger risk för personskada. Flera personer ska transportera och lyfta växelriktaren i upprätt läge. Ta då med en hand vardera i handtagsfördjupningarna upptill och grip tag nedtill eller använd en stålstång (diameter: högst 30 mm). Därigenom kan växelriktaren inte välta framåt. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 19

20 5 Montering SMA Solar Technology AG Skada på ESS-bussningen från smuts och främmande föremål Då växelriktaren ställs ned på ett ojämnt underlag kan smuts och främmande föremål, t.ex. stenar, tränga in i bussningen och skada kontakterna. Därigenom är funktionen för ESS inte längre säkerställd. Ställ alltid ned växelriktaren på ett plant underlag eller lägg ned den på dess baksida. Tillvägagångssätt: 1. Kontrollera att inga ledningar som kan skadas vid borrningen har dragits i väggen. 2. Justera vägghållaren vågrätt på väggen och markera borrhålens position med hjälp av vägghållaren. Använd minst 1 hål till höger och till vänster i vägghållaren. 3. Lägg vägghållaren åt sidan och borra upp de markerade hålen. 4. Stick i förekommande fall in pluggarna i borrhålen. 5. Skruva fast vägghållaren vågrätt med skruvar och underläggsbrickor. 6. Markera hålet för säkerhetsskruven ifall växelriktaren ska säkras mot stöld: Häng in växelriktaren i vägghållaren. Markera borrhålet till vänster eller till höger. Om du vill säkra växelriktaren med 2 säkerhetsskruvar ska du markera ett borrhål både till vänster och till höger. Ta av växelriktaren lodrätt uppåt från vägghållaren. Borra hålet eller de två hålen för säkerhetsskruven och stick in pluggen eller pluggarna. 7. Häng in växelriktaren i vägghållaren. 8. Säkra växelriktaren på bägge sidorna med M6x8-skruvarna och en insexnyckel (SW 5) i vägghållaren. Dra bara åt skruvarna för hand. 9. Stäng handtagsfördjupningarna med ventilationsgallren. Var noggrann med att välja rätt galler till rätt fördjupning. Ventilationsgallren är märkta på insidan av hussidan: vänster/left på vänster sida och höger/right på höger sida. 20 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

21 SMA Solar Technology AG 5 Montering 10. Om hålen för säkerhetsskruvarna är förborrade ska växelriktaren säkras med minst 1 säkerhetsskruv genom det förborrade hålet. 11. Kontrollera att växelriktaren sitter fast ordentligt. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 21

22 6 Elektrisk anslutning SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk anslutning 6.1 Säkerhet vid elektrisk anslutning Livsfara på grund av höga spänningar i PV-generatorn PV-generatorn genererar vid solsken farlig likspänning som ligger an på växelriktarens likströmsledare och spänningsförande komponenter. Att vidröra likströmsledarna eller de spänningsförande komponenterna kan framkalla livsfarliga elektriska stötar. Om du skiljer likströmskontakten från växelriktaren under belastning kan det uppstå en ljusbåge som framkallar en elstöt och brännskador. Vidrör inga fritt liggande kabeländar. Vidrör inte likströmsledarna. Vidrör inte någon av växelriktarens spänningsförande komponenter. Låt endast specialister med motsvarande kvalifikationer montera, installera och driftsätta växelriktaren. Om ett fel uppträder, låt endast specialister åtgärda felet. Före alla arbeten på växelriktaren ska den alltid kopplas spänningsfri så som beskrivs i detta dokument (se kapitel 10, sidan 49). Skada på tätningen till huskåpan vid frost Om du öppnar huskåpan vid frost kan kåpans tätning skadas. Därigenom kan fukt tränga in i växelriktaren. Öppna växelriktaren endast då omgivningstemperaturen uppgår till minst -5 C. Om växelriktaren måste öppnas då det råder frost ska eventuell isbildning på tätningen avlägsnas innan kåpan öppnas (t.ex. genom smältning med hjälp av varmluft). Iaktta i samband med detta gällande säkerhetsbestämmelser. Skada på växelriktaren på grund av elektrisk urladdning Genom att vidröra elektroniska komponenter kan du skada eller förstöra växelriktaren genom elektrisk urladdning. Jorda dig innan du vidrör en komponent. 22 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

23 SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk anslutning 6.2 Översikt över anslutningsområdet Vy underifrån Figur 6: Anslutningsområden och husöppningar på växelriktarens undersida Position A B C D E F G H Beteckning Positiv likströmskontakt, ingång A för positiv likströmskabel Positiv likströmskontakt, ingång B för positiv likströmskabel Bussning för ESS Bussning med blindpropp för nätverksanslutning Kabelförskruvning M25 med blindpropp för datakablarna Husöppning för AC-kabeln Negativ likströmskontakt, ingång A för negativ likströmskabel Negativ likströmskontakt, ingång B för negativ likströmskabel Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 23

24 6 Elektrisk anslutning SMA Solar Technology AG Innanmäte Figur 7: Anslutningsområden på växelriktarens insida Position A B C D Beteckning Kopplingsplint för växelströmskabeln Multifunktionsrelä med skyddskåpa Kortfack för 485 Data Module Type B eller SMA Power Control Module Varistorer 6.3 Växelströmsanslutning Förutsättningar för växelströmsanslutning Kabelkrav: Kabelns ytterdiameter måste motsvara kabelförskruvningens klämområde: 12 mm 21 mm Rekommenderat ledartvärsnitt för stel eller flexibel kabel med eller utan ändhylsa: 1,5 mm² 6 mm² Ledartvärsnitt: maximalt 10 mm² 24 STP5-10TL-20-BE-sv-13 Bruksanvisning

25 SMA Solar Technology AG 6 Elektrisk anslutning Ledartrådarnas avisoleringslängd: 18 mm Kabeln måste vara utformad enligt de lokala och nationella direktiven för dimensionering av ledningar, ur vilka krav på det minimala ledartvärsnittet kan härledas. Storheter som påverkar kabeldimensioneringen är t.ex. den nominella växelströmmen, typen av kabel, utläggningssättet, anhopningen, omgivningstemperaturen och de önskade maximala ledningsförlusterna (för beräkning av ledningsförluster, se dimensioneringsprogrammet Sunny Design från och med programvaruversion 2.0 på Lastfrånskiljare och ledningsskydd: I anläggningar med flera växelriktare måste varje växelriktare vara skyddad av en egen trefasig dvärgbrytare. Därvid måste det maximalt tillåtna säkringsskyddet iakttas (se kapitel 11 Tekniska data, sidan 51). Därigenom undviks att det ligger en restspänning på kabeln i fråga efter en frånskiljning. Förbrukare som installeras mellan växelriktare och dvärgbrytare måste skyddas för sig. Övervakningsenhet för läckström: Om en extern jordfelsbrytare är föreskriven måste en jordfelsbrytare som utlöser vid en läckström på 100 ma eller högre installeras (information om val av jordfelsbrytare finns i teknisk information Criteria for Selecting a Residual-Current Device på ). Om det krävs och används en jordfelsbrytare med en utlösningströskel på 30 ma måste utlösningströskeln för jordfelsbrytaren i växelriktaren ställas in på 30 ma (se kapitel 8.5, sidan 43). Överspänningskategori: Växelriktaren kan användas till nät av installationskategori III eller lägre enligt IEC Det betyder att växelriktaren kan anslutas permanent till nätanslutningspunkten i en byggnad. För installationer med långa kabeldragningsvägar i det fria krävs ytterligare åtgärder för reducering av överspänningskategori IV till överspänningskategori III (se teknisk information Overvoltage Protection på Jordfelsövervakning: Växelriktaren är försedd med en jordfelsövervakning. Jordfelsövervakningen känner av när ingen jordledare är ansluten och skiljer i så fall växelriktaren från det allmänna elnätet. Anslutning av en extra jordning I vissa länder krävs av princip en extra jordning. Iaktta i varje enskilt fall gällande lokala bestämmelser. Om en extra jordning krävs, ska en extra jordning anslutas som uppvisar samma tvärsnitt som den jordledare som är ansluten till kopplingsplinten för växelströmskabeln (se kapitel Ansluta extra jordning, sidan 27). Därigenom undviks en beröringsström då jordledaren vid kopplingsplinten för växelströmskabeln strejkar. Bruksanvisning STP5-10TL-20-BE-sv-13 25

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry.

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry. SIDOOR Bruksanvisning 01/2012 Produkter för specifika krav Answers for industry. Produkter för specifika krav SIDOOR Kompakt bruksanvisning Juridisk information Varningskoncept Denna handbok innehåller

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155

Innehåll. Innehåll. Svenska. Sidan 155 Innehåll Innehåll Innehåll... 155 1 Inledning... 156 1.1 Förord... 156 1.2 Kontakt... 156 2 Säkerhetsanvisningar... 157 2.1 Signalord och deras betydelse... 157 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 158

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer