Tillämpning i Kungälv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpning i Kungälv"

Transkript

1 Parkeringspolicy Kungälvs kommun, Bilaga Kungälv Tillämpning i Kungälv Den modell som nu presenteras bygger på synpunkter som inhämtats från ansvarig väghållare/huvudman, parkeringsövervakare och andra sakkunniga. Några grundläggande utgångspunkter som reglerings- och avgiftsförslaget ger stöd åt är följande. Förslaget svarar mot kraven på ett ändamålsenligt utnyttjande av parkeringsanläggningarna och möjliggör en balans mellan kostnader och intäkter för parkeringsverksamheten enligt parkeringspolicyns grundidéer. Avgiftsnivåerna och avgiftsbelagd tid är differentierade utifrån platsens belägenhet. Det är därför billigare att parkera på en parkeringsplats än på uppställningsplatser på gatan. Det är också billigare att parkera på perifera än på mer centrala platser. Tidsregleringarna har tre nivåer vilket bidrar till en tydlighet mot brukarna. Antingen tillåts parkering under 3 timmar 8-18 (8-15) 1 eller tillåts parkering under 24 timmar tillåts parkering under 7 dygn. Undantag är regleringen på Evenemangsparkering 4 tim 8-16 eller 3 tim Tidsregleringarna är sådana att förflyttning utan bil i centrum är möjliga. På vissa platser kan angöring och parkering under minuter vara nödvändiga men omfattningen av sådana platser bedöms ändå bli begränsad. I vissa områden kan det vara nödvändigt att göra avsteg från huvudprinciperna då det finns en uppenbar risk för felutnyttjande och ogynnsamma omfördelningseffekter. Bland annat har den centrumavgränsning som gjordes vid arbetet med parkeringspolicyn justerats så att även Parkering Folkets park, Parkering Mimers hus, Selma Lagerlöfs gata och del av Trollhättevägen kommit att ingå eftersom risken för omfördelningseffekter annars är uppenbar. 1 Regleringen gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag från kl till kl samt vardagar före söndag och helgdag från kl till kl Regleringen gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag från kl till kl

2 Berörda parkeringar Parkering inom följande områden föreslås som avgiftsbelagd eller, som en konsekvens av detta, med en förändrad tillåten parkeringstid. 1) Gamla Gärdesgatan 2) Gamla Torget 3) Komministergatan/Parkgatan 4) Området Gärdet 5) Området Komministerängen 6) Parkering Alarmposten 7) Parkering Borgarparken 8) Parkering Busstationen 9) Parkering Fars Hatt 10) Parkering Folkets park 11) Parkering Idrottshallen 12) Parkering Kvarnkullen 13) Parkering Liljedal 14) Parkering Mc Donalds 15) Parkering Mimers hus 16) Parkering Nämndhuset 17) Parkering Oasen 18) Parkering Rhodin 19) Parkering Triogatan 20) Parkering Vita Fläcken 21) Parkering Väktaregatan 22) Prästgårdsliden 23) Rådmansgatan 24) Rådmansparken 25) Selma Lagerlöfs gata 26) Skolstigen 27) Strandgatan 28) Torggatan 29) Trollhättevägen 30) Västra gatan (väster) 31) Västra gatan (öster) 32) Ytterbyvägen 33) Parkering P-syd 34) Parkering Byggmästaregatan 35) Parkering Mimershallen Nedan lämnas förslag till tillämpning av parkeringspolicyn i 32 parkeringsområden där avgiftsbelagd parkering diskuterats. Platserna beskrivs utifrån parametrarna: områdestyp enl. ovan; antal uppställningsplatser; föreslagen avgift och tidsbegränsning; beläggningsgrad (bedömd framtida beläggning); övrigt så som huvudmannaskap, funktion och omgivningspåverkan. Antalet uppställningsplatser är i denna framställning ungefärligt men anges mer precist i lokala trafikföreskrifter. I lokala trafikföreskrifter beslutas formellt även tidsregleringar och företeelser som angöring för t.ex. lastning och lossning och parkering för rörelsehindrade. Beläggningsgraden har klassificerats efter andelen belagda parkeringsplatser upp till 25 % upptagna - låg, mellan 25 och 75 % upptagna måttlig, över 75 % upptagna hög. 1(21)

3 Gamla Gärdesgatan (1) LANDSFISKALEN CLAES BRUN Rådmansgatan Gamla Gärdesgatan Gamla Gärdesgatan KLOCKARGÄRDET Områdestyp: Bostadsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 15 st. Avgift och tidsbegränsning: Taxa C, Parkering 24 tim, boendeparkeringstillstånd. Beläggningsgrad: Vardagar dagtid måttlig, övrig tid hög. parkering för boende och besökande till boende. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering. Gamla Torget (2) ALARMPOSTEN Gamla Torget KYRKAN Parkering Alarmposten Östra gatan Strandgatan 7 Parkering Fars Hatt SLOTTSTRÄDGÅR Områdestyp: Blandområde, gatuparkering på torgyta Antal uppställningsplatser: 20 st Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim, Taxa D boendeparkeringstillstånd nattetid. Beläggningsgrad: Måttlig, få observationer. parkering för besökande till handel, allmän service och kulturinrättningar. Kan fungera som boendeparkering nattetid. Antalet biluppställningsplatser föreslås ökas. 2(21)

4 Bäckgatan HARALD STAKE PRÄSTGÄRDET BÄCKGÄRDET KLOCKARGÄRDET Gamla Gärdesgatan STRANDGÄRDET SÄTERGÄRDET Västra Strandgatan ÄNGGÄRDET KOMMINISTERÄNGEN STORGÄRDET BAGAREGÄRDET VASSGÄRDET BÅTMANSGÄRDET TRÄDGÅRDSGÄRDET FRÖLICH västra GÄRDET 1:3 Komministergatan/Parkgatan (3) Fredriksbergsgatan Parkgatan Pa Komministergatan Komministergatan/Parkgatan Rådmansparken Områdestyp: Bostadsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: ca 15 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim 8-18, 8-15 boendeparkeringstillstånd. Avgiftsbelagd parkering bedöms olönsam. Beläggningsgrad: Vanligen måttlig till hög. parkering för boende, arbetande i centrum och besökande till boende. Området Gärdet (4) Gamla Gärdesgatan Parkering Rhodin Strand Parkering Liljedal Området Gärdet Trädgårdsgatan Liljedalsgatan Områdestyp: Bostadsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: uppskattningsvis ca 50 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim, boendeparkeringstillstånd. Avgiftsbelagd parkering bedöms olönsam. Bagaregatan är reglerad med förbud att parkera vardagar Beläggningsgrad: Vanligen måttlig. parkering för boende och besökande till boende. Införande av avgiftsbelagd parkering på andra håll gör det nödvändigt att reglera även dessa gator för att minska risken för negativa omfördelningseffekter eftersom området har ett centrumnära läge. I området införs i första hand boendeparkeringstillstånd i kombination med korttidsparkering 2 tim för besökande. För besökare med behov av att parkera under längre tid finns andra parkeringsmöjligheter i närområdet. 3(21)

5 B Parkgatan Området Komministerängen (5) Kongahällagatan Uddevallavägen TRUMPETAREN Parkerin VÄKTAREN KANONEN Området Komministerängen BÖRSTEL Fredriksbergsgatan KOMMINISTERÄNGEN Områdestyp: Bostadsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: ca 15 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim , boendeparkeringstillstånd. Avgiftsbelagd parkering bedöms olönsam. Beläggningsgrad: Vanligen måttlig till hög. parkering för boende och besökande till boende. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering. På vissa gator inom området kan större andel främmande parkering förekomma p.g.a. det centrumnära läget. I området i övrigt införs boendeparkeringstillstånd i kombination med korttidsparkering 2 tim för besökande. För besökare med behov av att parkera under längre tid finns andra parkeringsmöjligheter i närområdet. 4(21)

6 Parkering Alarmposten (6) ALARMPOSTEN Gamla Torget KYRKAN Parkering Alarmposten Östra gatan SLOTTSTRÄ Områdestyp: Blandområde, parkeringsplats Antal uppställningsplatser: ca 23 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 7 dygn, taxa D, boendeparkeringstillstånd. Beläggningsgrad: Måttlig till hög, få observationer. parkering för besökande till hotell och kulturinrättningar samt boende. Parkering Borgarparken (7) REPARATÖREN östra Parkering Borgarparken Torggatan västra KÖPMANNEN Uddevallaväg Områdestyp: Blandområde, parkeringsplats Antal uppställningsplatser: 72 st. Avgift och tidsbegränsning: Västra delen - Parkering 3 tim, taxa D, Östra delen Parkering 7 dygn, taxa C, boendeparkeringstillstånd. Beläggningsgrad: Dagtid låg till måttlig, övrig tid låg. korttidsparkering för besökande till handel och allmän service samt av boende. Närheten till busstation möjliggör funktion som pendelparkering. 5(21)

7 Parkering Busstationen (8) Parkering Busstationen TVETEN 1:1 Uddevallavägen jämställd med gatuparkering Antal uppställningsplatser: 29 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim, taxa D Beläggningsgrad: Dagtid måttlig till hög. korttidsparkering för besökande till handel och allmän service. Parkering Fars Hatt (9) Östra gatan Parkering Fars Hatt Antal uppställningsplatser: 27 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim, taxa C Beläggningsgrad: Måttlig till hög, få observationer. parkering för besökande till hotell och kulturinrättningar. 6(21)

8 Parkering Folkets park (10) Karebyvägen Parkering Folkets park melandavägen Antal uppställningsplatser: 96 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering tillåten 24 tim, avgiftsfri parkering Beläggningsgrad: Dagtid måttlig, övrig tid låg. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används som pendelparkering och för besökande till allmän service och till folkparken när denna är öppen. Parkeringsplatsen är dessutom ett komplement till avgiftsbelagd parkering vid Kungälvs sjukhus. Parkering Idrottshallen (11) Parkering Idrottshallen NOTARIEÄNGEN Antal uppställningsplatser: 88 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 24 tim 8-16, taxa C, Miljökort Beläggningsgrad: Vanligen måttlig till hög under dagtid. Lördagar är beläggningsgraden hög dagtid. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används för besök till områdets kultur- och idrottsinrättningar och till centrum. 7(21)

9 Liljedalsgatan Kvarngatan Parkering Kvarnkullen (12) Parkering Kvarnkullen Antal uppställningsplatser: 82 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering tillåten 24 tim, avgiftsfri parkering Beläggningsgrad: Kvällstid måttlig till hög, övrig tid låg. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används för besök till områdets kultur- och idrottsinrättningar. Parkering Liljedal (13) 6 1: :2 Parkering Liljedal 1:3 P Antal uppställningsplatser: ca 220 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 7 dygn, taxa C, miljökort, boendeparkeringstillstånd. Beläggningsgrad: Dagtid måttlig till hög i den östra delen och hög i den västra, övrig tid låg. Vid förtätning av bebyggelsen i kringliggande kvarter kan beläggningsgraden förväntas öka. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till handel och allmän service och av anställda i centrum. Boende inom.. 8(21)

10 50 54 Selm a Lagerlöfs gata 6 3 Parkering Mc Donalds (14) Parkering Mc Donalds Antal uppställningsplatser: 98 st. (annan uppgift finns) Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim, avgiftsfri parkering Beläggningsgrad: Vanligen låg. Övrigt: Kvartersmark under kommunalt huvudmannaskap. Fungerar som perifer centrumparkering. Används företrädelsevis för besökande till handel. Avtal om driftsbidrag finns. Avgiftsbeläggning kan motiveras med hänsyn till risken för omfördelningseffekter om parkeringen upplåts utan avgift. Under sådana omständigheter tillämpas den lägsta taxenivån. Parkering Mimers hus (15) Triogatan 2 GARVAREN Parkering Mimers Hus GJUTAREN Antal uppställningsplatser: ca 120 st. besökande (röd) och reserverade (grön) Avgift och tidsbegränsning: Parkering 12 tim, taxa C Beläggningsgrad: Beläggningsstudie gjord vid Trioskolan är jämförbar. Beläggningsgraden är hög under dagtid på vardagar, övrig tid låg. Används företrädelsevis av besökande till Mimers hus. Övrigt: Offentligt upplåten parkering under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till områdets kultur- och utbildningsinrättningar. 9(21)

11 Parkering Nämndhuset (16) Parkering Nämndhuset G Områdestyp: Blandområde, parkeringsplats Antal uppställningsplatser: 17 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim 8-18 (8-15). Taxa D Beläggningsgrad: Vardagar dagtid måttlig till hög, övrig tid låg. Övrigt: Civilrättsligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis som parkering för besökande till handel och allmän service. Parkering Oasen (17) Kongahällagatan Parkering Oasen KOMA 1: Antal uppställningsplatser: 75 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 4 tim taxa C Beläggningsgrad: Vanligen måttlig till hög under dagtid och kvällstid. Lördagar är beläggningsgraden hög dagtid och kvällstid. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används för besök till områdets kultur- och idrottsinrättningar. 10(21)

12 Parkering Rhodin (18) an RHODIN ärdesgatan Parkering Rhodin Antal uppställningsplatser: 67 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim 8-18 (8-15),taxa D boende natt. Beläggningsgrad: Dagtid måttlig, övrig tid låg. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till handel och allmän service. Parkeringen färdigställs i samband med ombyggnad av övriga kvarteret. Istället för den normalt längsta tillåtna uppställningstiden för korttidsparkering dagtid, 2 timmar, har verksamhetsägarna identifierat en dimensionerade besökstid av 3 timmar. Parkering Triogatan (19) GJUTAR Uddevallavägen Parkering Triogatan SKOMAKAREN Antal uppställningsplatser: 15 st. Avgift och tidsbegränsning:, Parkering 3 tim. taxa C Beläggningsgrad: Beläggningsstudier gjord vid Trioskolan och tidigare Skomakaren är jämförbara. Beläggningsgraden är måttlig till hög dagtid och kvällstid på vardagar och helgdagar, nattetid låg. Används företrädelsevis av besökande till kringliggande verksamheter men kan dock även fungera som komplement till verksamheter vid Vita Fläcken. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till områdets vård- och utbildningsinrättningar samt handel. 11(21)

13 Parkering Vita fläcken (20) INTENDENTEN Parkering Vita Fläcken ahällagatan Antal uppställningsplatser: ca 435 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim, boendeparkeringstillstånd Beläggningsgrad: Medelhög till hög under dagtid och ibland kvällstid, övrig tid låg. Lägre på vardagsförmiddagar (08-09), hög på fredag kväll (20-21) och lördag. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till handel. Avtal om driftsbidrag finns. Avgiftsbeläggning kan motiveras med hänsyn till risken för omfördelningseffekter om parkeringen upplåts utan avgift. Parkeringen har även viss funktion som boendeparkering för boende och besökande till boende i det näraliggande Komministerängen. Under sådana omständigheter tillämpas den lägsta taxenivån. 12(21)

14 Parkering Väktaregatan (21) Uddevallavägen TRUMPETAREN Parkering Väktaregatan KANONEN erängen tan Områdestyp: Blandområde, parkeringsplats Antal uppställningsplatser: 35 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 24 tim, taxa C. boendeparkeringstillstånd. Beläggningsgrad: Vanligen måttlig. parkering för besökande till handel, allmän service samt för boende. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering kvälls- och nattetid. Prästgårdsliden (22) SKARPE NORD PRÄSTGÅRDEN Västra gatan GAM Prästgårdsliden Strandgatan Områdestyp: Bostadsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 3 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim 8-18 (8-15), boendeparkeringstillstånd nattetid. Parkeringsautomat bedöms vara olönsam. Beläggningsgrad: Måttlig dagtid, övrig tid måttlig till hög. parkering för boende och besökande till boende. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering. 13(21)

15 Rådmansgatan (23) Ytterbyvägen Ytterbyvägen RHODIN CLAES BRUN Rådmansgatan RHODIN sgatan Områdestyp: Blandområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 9 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim 8-18 (8-15), taxa D boendeparkeringstillstånd nattetid. Beläggningsgrad: Måttlig nattetid och dagtid, och hög kvällstid. parkering för besökande till handel, allmän service samt för boende. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering kvälls- och nattetid. Rådmansparken (24) Rådmansparken Pa STENBOCK Områdestyp: Blandområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 32 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 24 tim, taxa D boendeparkeringstillstånd. Beläggningsgrad: Vanligen måttlig till hög. parkering för boende, anställda och besökande till boende. Det centrumnära läget innebär en större andel främmande parkering. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering. 14(21)

16 AREN GJUTAREN Fontinvägen GARVAREN CHAUFFÖREN Selma Lagerlöfs gata (25) Mimers hus Selma Lagerlöfs gata Industrigatan Trollhätt 24 Områdestyp: Verksamhetsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 25 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim 8-18 (8-15), taxa C, boendeparkeringstillstånd nattetid Beläggningsgrad: Beläggningsstudier har inte utförts. Beläggningsgraden bedöms dock bli medelhög dagtid. Platserna syftar till att fungera som korttidsparkering med god tillgänglighet. Utnyttjas för besök till kringliggande verksamheter, bl.a. Mimers hus. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till områdets kultur- och utbildningsinrättningar. Skolstigen (26) LINDEN Skolstigen GÄRDET KRABBETORNET Områdestyp: Blandområde, parkeringsplats Antal uppställningsplatser: 19 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 24 tim, taxa C boendeparkeringstillstånd. Beläggningsgrad: Vardagar dagtid måttlig, övrig tid låg. parkering för besökande till utbildningsinrättning. 15(21)

17 DET N RHODIN REPARATÖREN KÖPMANNEN KLOCKTORNET BLÅSIPPAN KRABBETORNET Strandgatan (27) Strandgatan ering Rhodin GÄRDET Strandgatan ga:1 västra Parkering Liljedal 1:3 östra V GÄRDET Områdestyp: Verksamhetsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 28 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 1 tim 8-18 (8-15), Parkering 10 min avgiftsfritt på platser i väster. Lastplats 9-12 övrig tid p 10 min på den östra sidan. Beläggningsgrad: Dagtid låg till måttlig, övrig tid låg. korttidsparkering för besökande till handel och allmän service. Torggatan (28) Torggatan 3 östra Parkering Borgarparken Torggatan västra Uddevallavägen regatan Områdestyp: Blandområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 14 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim 8-18 (8-15), taxa D, boendeparkeringstillstånd nattetid. Beläggningsgrad: Dagtid måttlig till hög, övrig tid låg. korttidsparkering för besökande till handel och allmän service. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering kvälls- och nattetid. 16(21)

18 Trollhättevägen (29) öfs gata CHAUFFÖREN Trollhättevägen Trollhättevägen S:1 4 Områdestyp: Verksamhetsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 14 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 4 tim, taxa D, boendeparkeringstillstånd nattetid. Beläggningsgrad: Medelhög dagtid. Platserna fungerar som korttidsparkering med god tillgänglighet. Övrigt: Parkeringen utgör offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till områdets handels-, kultur- och utbildningsinrättningar. Västra gatan (väster) (30) FONTIN Västra Gatan (väster) ÄRDET GAMLA STADEN 1:1 2 Västra gatan Områdestyp: Blandområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 8 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim 8-18 (8-15), taxa D, boendeparkeringstillstånd nattetid. Beläggningsgrad: Måttlig till hög dagtid, övrig tid måttlig. parkering för boende och besökande till verksamheter. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering kvälls- och nattetid. 17(21)

19 3 MORS MÖSSA KVARNTORNET PRÄSTGÅRDEN FARS HATT SKARPE NORD Västra gatan (öster) (31) FONTIN Västra Gatan (öster) Västra GAMLA STADEN Områdestyp: Bostadsområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 11 st. spridda på 3 platser längs gatan Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim 8-18 (8-15), boendeparkeringstillstånd nattetid. Parkeringsautomat bedöms vara olönsam. Beläggningsgrad: Låg dagtid, övrig tid måttlig. parkering för boende och besökande till handel och boende. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering. Ytterbyvägen (32) Ytterbyvägen Ytterbyvägen BORGMÄSTARÄNGEN RHODIN LANDSFISKALEN CLAES BRUN Rådmansgatan RHODIN Områdestyp: Blandområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 41 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 2 tim eller kortare 8-18 (8-15), taxa D. Parkering 10 min avgiftsfritt på några platser, lastplats, korttidsparkering och två parkeringar för rörelsehindrade, boendeparkeringstillstånd nattetid. Beläggningsgrad: Vanligen måttlig under dagtid. Lördagar är beläggningsgraden hög dagtid. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till handel och allmän service. 18(21)

20 1 31 Parkering P-syd (33) 1:2 1:3 Parkering Syd Antal uppställningsplatser: ca 155 st. MC parkering Avgift och tidsbegränsning: Parkering 3 tim, P-skiva, boendeparkeringstillstånd natt. Beläggningsgrad: Dagtid måttlig till hög i den östra delen och hög i den västra, övrig tid låg. Vid förtätning av bebyggelsen i kringliggande kvarter kan beläggningsgraden förväntas öka. Övrigt: Offentligt upplåten plats under kommunalt huvudmannaskap. Används företrädelsevis för besökande till handel och allmän service och av anställda i centrum. Istället för den normalt längsta tillåtna uppställningstid för korttidsparkering dagtid, 2 timmar, har verksamhetsägarna identifierat en dimensionerade besökstid av 3 timmar. Parkering Byggmästaregatan (34) Parkering Byggmästaregatan 4 16 Områdestyp: Blandområde, gatuparkering Antal uppställningsplatser: 30 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 24 tim 8-18 (8-15), taxa D, boendeparkeringstillstånd dagtid. Beläggningsgrad: Måttlig till hög dagtid, övrig tid måttlig. parkering för boende och besökande till verksamheter. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering kvälls- och nattetid. Ligger intill nytt bostadskvarter. 19(21)

21 Parkering Mimers hall (35) Antal uppställningsplatser: 56 st. Avgift och tidsbegränsning: Parkering 24 tim 7-16, taxa D, Beläggningsgrad: låg till måttlig dagtid, få observationer. parkering för besökande till verksamheter. Har förutsättningar att fungera som boendeparkering kvälls- och nattetid. Ligger intill ny idrottshall. Sammanfattande bedömning Att lämna förslag till reglering och avgiftsnivåer är problematiskt. Bristen på information och empiriska data är kännetecknande liksom svårigheten att på förhand överblicka de systemeffekter som uppstår. När åtgärder vidtas på en plats innebär detta ofrånkomligen påverkan på kringliggande delar i systemet. Av dessa anledningar är det väsentligt att den myndighet som har det 20(21)

22 operativa ansvaret för parkeringsfrågan ges möjlighet att i efterhand vidta korrigerande åtgärder i tillämpning av taxa, i tidsreglering och i möjligheten att parkera med boendekort, allt med syftet att skapa en balanserad parkeringssituation. Inom de parkeringsområden som redovisats kan det i varierade utsträckning vara nödvändigt att tillhandahålla platser för angöring och för rörelsehindrades behov av parkering. Sådana platser skall kunna inrättas utan hinder av föreliggande förslag. Omfattningen av dessa företeelser bedöms dock vara så marginella att de inte påverkar parkeringsutbudet i stort. Ovan redovisade förslag bedöms sammantaget ha förutsättningar att skapa ett balanserat parkeringsutbud med intäkter som svarar mot de kostnader som parkeringarna medför. 21(21)

Tillämpning i Marstrand

Tillämpning i Marstrand Tillämpning i Marstrand Den modell som nu presenteras bygger på synpunkter som inhämtats från ansvarig väghållare/huvudman, parkeringsövervakare och andra sakkunniga. Några grundläggande utgångspunkter

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 11 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lasu Roger Datum 2016-11-29 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

Parkeringsutredning Centrala Kungälv

Parkeringsutredning Centrala Kungälv Rapport 2015:74, Version 1.0 Parkeringsutredning Centrala Kungälv Sammanställning av parkeringsefterfrågan och förslag på lokalisering av parkeringsplatser Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Tekniska nämnden i Gotlands kommun Handläggare Lennart Klintbom Trafikingenjör Under sommaren

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lasu Roger Datum 2016-04-07 Diarienummer GSN-2016-0665 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Lokal trafikföreskrift om parkering spå Sjövägen i Hultsfred

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Lokal trafikföreskrift om parkering spå Sjövägen i Hultsfred Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Trafiknämnd Hultsfred 2017-02-20 Tid för sammanträde måndagen den 27 februari 2017 kl. 08:00 Lokal Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Åke Nilsson Ordförande Ulla

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Vad är boendeparkering?

Vad är boendeparkering? Boendeparkering Vad är boendeparkering? Plan- och bygglag (2010:900) Enligt PBL ska kommunen klargöra i översiktsplaner och detaljplaner hur trafikfrågor ska hanteras med hänsyn till säkerhet, miljö, skönhet

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M (Markkontoret) Dnr T (Trafikkontoret)

Förslag till beslut. Sammanfattning. GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M (Markkontoret) Dnr T (Trafikkontoret) MARKKONTORET TRAFIKKONTORET Kontaktperson Cecilia Sjödin Markkontoret Stora Projekt, Hammarby Sjöstad Telefon: 08-508 264 09 cecilia.sjodin@mk.stockholm.se Fredrik Alfredsson Trafikkontoret Juridik Telefon:

Läs mer

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott 304 2011 03 24 30 87 463 2011 03 10 26 68 Dnr 2010/847.514 2010 11 04 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 (2011 08 01) Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå centrum 2011, bil

Läs mer

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I Dnr Sida 1 (7) 2016-05-18 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped

Läs mer

Svar på remiss av förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Svar på remiss av förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stadsdelsutveckling Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-01-29 Handläggare Ida Reimegård Telefon: 08-508 03 090 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på remiss av förslag

Läs mer

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3

Förslag till plan för gatuparkering. Bilaga 3 Förslag till plan för gatuparkering Bilaga 3 Inledning Stockholm växer. Det skapar många nya möjligheter men ställer också stora krav, bland annat på att kunna bygga ett stort antal bostäder till rimliga

Läs mer

Boendeparkering m.m. Långängsstrand och Strandängen

Boendeparkering m.m. Långängsstrand och Strandängen 1(5) Trafikutskottet Boendeparkering m.m. Långängsstrand och Strandängen Bakgrund 2008-11-20 beslutade Tekniska nämnden att införa boendeparkering för boende på Tranholmen på Långängsstrand och Strandängen.

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred måndagen den 27 februari 2017 kl. 08:00 Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Per-Inge Pettersson, C Åke Bergh, M Helena Grybäck

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Kommunfullmäktige 2011 05 30 94 185 Kommunstyrelsen 2011 05 16 114 240 Arbets och personalutskottet 2011 04 26 85 168 Dnr 10.748 514 Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr T2016-03245 Sida 1 (6) 2016-11-15 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-12-08 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Läs mer

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara SKARA KOMMUN 17-1- ALP MARKTEKNIK AB Parkeringar med begränsad tid, 1 min, en eller två tim 17-1-19 p-tid P-plats 2 2 tim 97 45 dagtid 32 32 (kv

Läs mer

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Gällande lokala trafikföreskrifter den 12 januari 2015. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se, finns

Läs mer

under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer ny högsta parkeringstaxa, för egen del fastställa taxenivåer samt hög- och lågtaxetider.

under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer ny högsta parkeringstaxa, för egen del fastställa taxenivåer samt hög- och lågtaxetider. TN 40/12 TN 63/12 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2012-02-10 2012-03-07 Diarienummer 2260/10 Trafikavdelningen Hans Magnusson Telefon 031-368 84 25 E-post: hans.magnusson@trafikkontoret.goteborg.se Ändring

Läs mer

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING 1 (6) Godkänd av tekniska nämnden TN 101, 2003-09-17 Fastställd av kommunfullmäktige KF 239, 2003-10-20 Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING i Strängnäs och Mariefreds centrum Enligt MFN 2007-03-13

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun

Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun PÄ 15/2016 Upphävande av detaljplan för Värpinge 13:2 och 13:21 m.m. i Lund, Lunds kommun Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING Upphävande av detaljplan för

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL

PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL PARKERINGSUTREDNING ARANÄS STADSDEL 2013-06-05 Titel: Parkeringsutredning Aranäs stadsdel Utgivningsdatum: 2013-06-05 Utgivare: Kungsbacka kommun Kontaktperson: Camilla Graad Konsult: Ramböll Sverige AB

Läs mer

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Beslut i Trafiknämnden 2003-03-12 69 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag hemställa hos Kommunfullmäktige högsta taxan för boendeparkering höjs från

Läs mer

Parkeringsplan Mars 2013

Parkeringsplan Mars 2013 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3 3. Fakta om dagens parkeringssituation 9 4.

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Parkeringsutredning för västra Saltängen

Parkeringsutredning för västra Saltängen Parkeringsutredning för västra Saltängen 2009-08-18 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 NULÄGE... 3 2.1 Bebyggelse... 3 2.2 Trafik... 4 2.3 Parkering... 5 2.4 Kommentarer... 6 3 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR... 7 3.1

Läs mer

Remissversion augusti 2012

Remissversion augusti 2012 Framkomlighetsstrategi Förslag till Parkeringsplan Remissversion augusti 2012 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3 3. Fakta om dagens

Läs mer

Malmö kommuns trafikföreskrifter beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga:

Malmö kommuns trafikföreskrifter beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga: Protokoll Trafikdelegation 2 2014-10-02 Malmö kommuns trafikföreskrifter beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga: LTF-beteckning: 1280 2014-01927 Plats: Rådmansgatan Trafikregel: Förbud

Läs mer

Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd

Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd 1(13) Boendeparkering i Landala Egnahem och Landalahöjd Beslut i Trafiknämnden 1999-09-22 162 Hans Magnusson redogjorde för ärendet och för inkomna skrivelser. Efter diskussion beslöt Trafiknämnden justera

Läs mer

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1)

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Utlåtande 2003:31 RIII (Dnr 325-224/2002) Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde

22 Tvärbanan Alvik Sickla udde Tvärbanan Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag s strand............................................................................................................................................................................................................

Läs mer

Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Svar på remiss från trafiknämnden

Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Svar på remiss från trafiknämnden Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (9) 2016-02-11 Handläggare: Cecilia Rivard 08 508 18 048 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-03-10 Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Svar

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT PM PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT 1 SAMMANFATTNING I Slottshallen vid Näsby slott driver idag Friskis & Svettis en motionsanläggning. Vid ny exploatering kommer dagens parkeringsytor att

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Höken och Duvan, kl. 18:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Malin Forsbrand (C) Anders Flodin (M) Svante Nordell (M) Dan Pierre (M) Louise

Läs mer

Parkeringsavgifter i Eslöv. Omslagsbild: Stinstorget

Parkeringsavgifter i Eslöv. Omslagsbild: Stinstorget 4 1 9 A' 6111 41.4 >14, n7 1 Ii t 2 Parkeringsavgifter i Eslöv Omslagsbild: Stinstorget INLEDNING BAKGRUND Miljö och Samhällsbyggnadhar fått i uppdragatt se över möjlighetenatt infiiraparkeringsavgifi-er

Läs mer

Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering (KSN )

Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering (KSN ) KF 99 13 JUNI 2016 Kommunfullmäktige Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering (KSN-2016-1106) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa högsta avgift

Läs mer

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011

Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 Parkerings- och Trafikutredning Gällerstagränd, Hagsätra November 2011 På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms Stad har genomförts en parkerings- och trafikutredning för Gällerstagränd i Hagsätra.

Läs mer

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret

Parkeringsplan. Mars 2013. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi. www.stockholm.se/trafikkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-10, 22 Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KILSTRÖMSKAJ, KARLSKRONA KOMMUN RAPPORT

PARKERINGSUTREDNING KILSTRÖMSKAJ, KARLSKRONA KOMMUN RAPPORT PARKERINGSUTREDNING KILSTRÖMSKAJ, KARLSKRONA KOMMUN RAPPORT 2016-06-27 PARKERINGSUTREDNING KILSTRÖMSKAJ 2016-06-27 KUND Sandra Högberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 371 84 Karlskrona ANBUDSGIVARE

Läs mer

2015 Medborgarservice, Tierps Kommun Text och layout: Bilder och illustrationer: Omslagsbild:

2015 Medborgarservice, Tierps Kommun Text och layout: Bilder och illustrationer: Omslagsbild: Parkeringsplan Medborgarservice Samhällsbyggnadsenheten 815 80 TIERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-21 80 00, Fax: 0293-129 69 E-post: medborgarservice@tierp.se 10 2015 Medborgarservice, Tierps

Läs mer

Parkeringsplan Kalmar centrum

Parkeringsplan Kalmar centrum Parkeringsplan Kalmar centrum nov 2012 BESTÄLLARE: Kalmar kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Per Eneroth HANDLÄGGARE: Emily Evenäs, Ann Cederberg TYRÉNS UPPDRAGSNUMMER: 229327 SÖKVÄG: M:\_uppdrag\229327\T\Parkeringplan

Läs mer

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter

Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Jarina Edlund Tillstånd 08-508 260 94 jarina.edlund@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2011-11-24 Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter Förslag till beslut

Läs mer

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Trafikkontoret Bilaga1, Projektdirektiv Dnr T2012-310-02254 Sida 1 (7) 2015-11-25 Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Författare: Jan Prestberg, Daniel Firth Version

Läs mer

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef

Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden. Jessica Dahl, planeringschef Teknik-och samhällsbyggnadsnämnden Jessica Dahl, planeringschef Anna Sara Bergkvist, översiktsplanerare Vid frågor kontakta samhallsbyggnad@nybro.se eller tfn växel 0481-45 000 2 Dokumentet omfattar parkeringsnorm

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Införande av boendeparkering i Gamlestaden

Införande av boendeparkering i Gamlestaden Införande av boendeparkering i Gamlestaden Beslut i Trafiknämnden 2005-01-19 14 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag 2 Handläggare: Hans Magnusson Tel: 031-61 22 43 Trafiknämnden Göteborg Införande

Läs mer

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19)

RAPPORT. Nybro kommun. Parkeringsutredning Nybro. Sweco TransportSystem AB. Kristofer Lilja. Uppdragsnummer 2222099. Malmö 2014-06-05 1 (19) Nybro kommun Parkeringsutredning Nybro Uppdragsnummer 2222099 Malmö 2014-06-05 Sweco TransportSystem AB Kristofer Lilja 1 (19) Sweco Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö Telefon +46 (0)10 4846600 www.sweco.se

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Lägesredovisning av projekt Gata för gata

Lägesredovisning av projekt Gata för gata GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Ulla Alm Parkeringsavdelningen Juridik Tel: 508 268 56 ulla.alm@gfk.stockholm.se 2004-10-11 Till Gatu- och fastighetsnämnden Lägesredovisning

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer

Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Utredningsbeslut samt beslut om remiss

Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Utredningsbeslut samt beslut om remiss Trafikkontoret Dnr T2012-310-02254 Sida 1 (15) 2015-11-20 Handläggare: Jan Prestberg, Tillstånd Telefon: 08 508 261 50 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Daniel Firth, Trafikplanering Telefon: 08-508 261 24

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

28 28S Stockholms östra Österskär

28 28S Stockholms östra Österskär Giltighetstid december 20 18 juni 2015 samt 8 november 2015 10 januari 20 S Noter n Endast natt mot lördag, söndag och helgdag. Måndag fredag S S S S S S 05. 05. 05.15 05.17 05.18 05.20 05. 05. 05. 05.

Läs mer

Parkeringsstudie Drottninggatan -konsekvenser av gårdsgata

Parkeringsstudie Drottninggatan -konsekvenser av gårdsgata Parkeringsstudie Drottninggatan -konsekvenser av gårdsgata Meddelande 7:2003 Trafikkontoret Trafikplanering/Parkering På uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad har denna rapport utarbetats av FB Engineering

Läs mer

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö

datum 2014-09-08 Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö datum 2014-09-08 diarienummer SBN-2014-281 Dp 5342 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten ZEBRAN 6 i Innerstaden i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att göra det möjligt att

Läs mer

SM-veckan, Citybanan och Trafikpåverkan v.27

SM-veckan, Citybanan och Trafikpåverkan v.27 2015-06-28 Trafikinformation inför SM-veckan, vecka.27 SM-veckan, Citybanan och Trafikpåverkan v.27 Den 28 juni - 5 juli kommer SM-veckan att äga rum i Sundsvall med drygt 40 idrotter, där Sundsvall uppskattningsvis

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå Parkeringsprogram för Centrala Umeå 1 Innehållsförteckning INLEDANDE ORD 4 MÅL 5 NULÄGE 7 ÅTGÄRDER 12 KONSEKVENSER 16 BILAGA 16 Erfarenheter från andra städer Underlagsrapport: PDS Parkeringssituationen

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Nöjdare parkerare - En handlingsplan

Nöjdare parkerare - En handlingsplan Nöjdare parkerare - En handlingsplan Meddelande 2:2002 Trafikkontoret Parkering FLYGFÄLTSBYRÅN På uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs Stad har denna rapport utarbetats av FB Engineering AB. Ansvarig: Gustaf

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering

Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering. Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Tillgänglighetsinventering i City Miljöbilsuppställning på 10-minutersparkering Meddelande 11:2008 Trafikkontoret Parkering Bakgrund och syfte För alla typer av parkering skall i första hand tomtmarksparkering

Läs mer

2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB.

2. Nämnden godkänner överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB. Cecilia Olsson Ytterstad Telefon: 08-508 264 37 cecilia.olsson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2007-08-23 Detaljplan för kvarteret Kopisten i Råcksta. Remiss. Överenskommelse om exploatering

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-29 Diarienummer TE/2016:928 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Karlslund 3:4, Östersund

Karlslund 3:4, Östersund Karlslund 3:4, Östersund Bullerutredning Uppdragsnummer: 170664 Beställare: Östersunds kommun, Samhällsbyggnad Att: Johanna Westgard Dokument: R170664-1 Datum: 2017-01-20 Antal sidor: 6 Handläggare: Granskare:

Läs mer

Framkomlighetsstrategi. Parkeringsplan. Mars på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Framkomlighetsstrategi. Parkeringsplan. Mars på väg mot ett Stockholm i världsklass. Framkomlighetsstrategi Parkeringsplan Mars 2013 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3 3. Fakta om dagens parkeringssituation 9 4.

Läs mer