Riktlinjer för specialiseringstjänstgöring (ST) vid Akademiska sjukhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för specialiseringstjänstgöring (ST) vid Akademiska sjukhuset"

Transkript

1 Riktlinjer för specialiseringstjänstgöring (ST) vid Akademiska sjukhuset Dessa riktlinjer ska ses som en lokal komplettering av Socialstyrelsens föreskrifter om specialiseringstjänstgöring (ST) för läkare. Alla som medverkar i ST-utbildning ska tillämpa SOSFS 2008:17 och den egna specialitetens målbeskrivning. Direktörsbeslut , diarienummer AS , AS

2 Innehållsförteckning Ansvarsfördelning sida 3 Begreppsdefinitioner 3 Dokumentation 3 Handledning 3 Intern och extern teoretisk utbildning 4 Introduktion 4 Kompetens i kvalitetsarbete 4 Kompetens i medicinsk vetenskap 5 Kompetensutvecklingssamtal 5 Kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) 5 Kvalitetsgranskning av ST 6 Ledarskap och kommunikation 7 Provtjänstgöring 7 Sidotjänstgöring 7 Språkliga kvalifikationskrav 7 ST-kontrakt 7 Studierektor 8 Utbildningsprogram 8 Verksamheten 8 Bilaga 1. Verksamhetschefens ansvar, ST-läkarens ansvar Bilaga 2. Riktlinjer för ST-studierektorsuppdraget Bilaga 3. Riktlinjer för ST-handledaruppdraget Bilaga 4. Begreppsdefinitioner för ST Bilaga 5. Regler för finansiering av kompletterande tjänstgöring Bilaga 6. ST-kontrakt för kompletterande tjänstgöring Bilaga 7. Överenskommelse om fördelning av lönekostnader under kompletterande tjänstgöring Bilaga 8. Språkliga kvalifikationskrav för ST-läkare Bilaga 9. ST-kontrakt 2

3 Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning för ST vid Akademiska sjukhuset finns fastställd i följande dokument: Verksamhetschefens ansvar, ST-läkarens ansvar (Bilaga 1) Riktlinjer för ST-studierektorsuppdraget (Bilaga 2) Riktlinjer för ST-handledaruppdraget (Bilaga 3) Begreppsdefinitioner Begreppsdefinitioner för ST vid Akademiska sjukhuset finns fastställda (Bilaga 4). Dokumentation ST-läkaren ansvarar för fortlöpande dokumentation av uppnådd kompetens och förvärvade kunskaper. ST-läkaren ansvarar, i samråd med handledare, för dokumentation av handledarsamtal. Verksamhetschef, eller den specialist verksamhetschef delegerat uppdraget till, ansvarar för dokumentation av kompetensutvecklingssamtal (medarbetarsamtal). Handledning Akademiska sjukhuset ansvarar för att tillhandahålla handledarutbildning. Skriftliga instruktioner för ST-handledaruppdraget finns fastställda. (Bilaga 3) Verksamhetschef ansvarar för att en huvudhandledare utses för varje ST-läkare som anställs i verksamheten. Huvudhandledaren ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten och ska ha genomgått handledarutbildning. Verksamhetschef ansvarar vidare för att handledare i kvalitetsarbete utses till varje ST-läkare, och för att vetenskaplig handledare, som ska vara disputerad, utses till varje ST-läkare som inte är disputerad eller doktorandregistrerad. Den vetenskapliga handledaren kan vara hemmahörande i annat verksamhetsområde än den avsedda specialiteten. Verksamhetschef ansvarar för att handledare utses för varje ST-läkare som genomför kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) i verksamheten. Handledare för ST-läkare som tjänstgör mer än tre månader i verksamheten ska ha genomgått handledarutbildning. Det ska avsättas minst tre timmar per månad i tjänstgöringsschemat för både handledaren och ST-läkaren, för handledningssamtal. 3

4 Intern och extern teoretisk utbildning Teoretiska utbildningsmoment och kurser ska planeras in i ST-läkarnas utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav. Kurserna bör vara kvalitetsgranskade. Verksamhet som ansvarar för ST-utbildning bör erbjuda ST-läkarna regelbunden och planerad internutbildning minst en gång per månad. Internutbildning kan, för mindre verksamhetsområden, ske i annat verksamhetsområdes regi. ST-läkaren ska, baserat på överenskommelse med verksamhetschef och huvudhandledare, ges möjlighet att regelbundet och planerat delta i de kurser som krävs enligt målbeskrivningen, samt möjlighet att delta i relevanta nationella och internationella möten. ST-läkaren ska ha regelbunden tid, totalt minst fyra timmar per månad, avsatt i tjänstgöringsschemat, för teoretiska studier. De teoretiska studierna ska bedrivas baserat på målbeskrivningens krav och innehållet i det individuella utbildningsprogrammet. ST-läkaren ska dokumentera och redovisa de teoretiska studierna för handledaren. Introduktion ST-läkaren ska i samband med varje nytt tjänstgöringsavsnitt introduceras till verksamheten. Checklista för introduktion finns fastställd för Akademiska sjukhuset. Kompetens i kvalitetsarbete Varje ST-läkare ska genomföra, skriftligt dokumentera och redovisa ett verksamhetsbaserat kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet ska genomföras som ett led i det ständigt pågående förbättringsarbetet i verksamheten. Akademiska sjukhuset ansvarar för att tillhandahålla utbildning i kvalitetsarbete. Verksamhetschef ansvarar för att föreslå ett kvalitetsarbete som utgår från den egna verksamheten och för att handledare för kvalitetsarbetet utses. Verksamhetschef och handledare ansvarar för bedömning och återkoppling av ST-läkarens kompetens i kvalitetsarbete. 4

5 Kompetens i medicinsk vetenskap Varje ST-läkare ska genomföra ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. För icke disputerad läkare ska 10 tjänstgöringsveckor avsättas för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer, inklusive teoretiska kursmoment. Dessa tjänstgöringsveckor omfattar inte tid för det verksamhetsbaserade kvalitetsarbetet. Ämnet för det individuella vetenskapliga arbetet ska bestämmas i samråd med huvudhandledare och verksamhetschef. För disputerad ST-läkare och för ST-läkare som är doktorand, ska 10 tjänstgöringsveckor avsättas för egen forskning, inklusive teoretiska kursmoment. Akademiska sjukhuset ansvarar för att kurs i vetenskaplig metodik erbjuds ST-läkare som inte är doktorandregistrerade. Verksamhetschef ansvarar för att ST-läkaren har tillgång till en disputerad läkare som handledare i det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer. Den vetenskapliga handledaren kan vara hemmahörande i annat verksamhetsområde än den avsedda specialiteten. Den vetenskaplige handledaren ansvarar för bedömning och återkoppling av ST-läkarens kompetens i medicinsk vetenskap, och för att det av ST-läkaren genomförda vetenskapliga arbetet publiceras eller presenteras internt i verksamheten eller vid vetenskapligt möte. Kompetensutvecklingssamtal Verksamhetschef, eller den specialist verksamhetschefen delegerat detta uppdrag till, ska hålla kompetensutvecklingssamtal med ST-läkaren regelbundet, eller minst en gång per år. Verksamhetschef ansvarar för att dessa samtal dokumenteras. Kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) All kompletterande tjänstgöring ska överenskommas i förväg. Utbildningsmål för den kompletterande tjänstgöringen ska formuleras i samarbete mellan sändande och mottagande verksamhet. Regler för finansiering av kompletterande tjänstgöring finns fastställda (Bilaga 5). Vid Akademiska sjukhuset tillämpas ett ramkontrakt för kompletterande tjänstgöring (Bilaga 6). Kontraktet ska upprättas mellan sändande och mottagande verksamhet minst 6 månader innan planerad tjänstgöring. 5

6 Överenskommelse om fördelning av lönekostnader under den kompletterande tjänstgöringen ska registreras på särskild blankett (Bilaga 7). Verksamhetschef i den mottagande verksamheten ansvarar för att handledare utses åt varje ST-läkare som genomför kompletterande tjänstgöring i verksamheten. Handledare med ST-läkare som tjänstgör mer än tre månader i verksamheten ska vara handledarutbildad. Handledaren i den mottagande verksamheten ansvarar för att bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling görs regelbundet och med på förhand överenskomna metoder. Handledaren ansvarar för att ST-läkaren får muntlig och skriftlig återkoppling, med avseende på uppnådd kompetens, och för att ST-läkaren efter avslutad tjänstgöring får intyg till Socialstyrelsen om uppnådda medicinska delmål på särskild blankett. Kvalitetsgranskning av ST Verksamhetschef ansvarar för att kvalitetsgranskning med hjälp av externa inspektioner genomförs regelbundet, eller minst vart femte år, och då avser de krav som ställs i SOSFS 2008:17, 1-7. Resultat av den externa kvalitetsgranskningen ska skickas till FoU-direktör och till sjukhusövergripande ST-studierektor. Verksamhetschef ansvarar för att intern kvalitetsgranskning görs regelbundet eller minst vartannat år. Resultat av dessa interna kvalitetsgranskningar ska skickas till FoU-direktör och till sjukhusövergripande ST-studierektor. Akademiska sjukhuset ansvarar för att tillhandahålla blanketter för intern kvalitetsgranskning av ST. Kontinuerlig uppföljning av ST ska göras genom att ST-läkaren lämnar skriftlig återkoppling enligt särskilt formulär till verksamhetschef för det verksamhetsområde där tjänstgöringen fullgjorts, med kopia till STstudierektor vid huvudansvarig klinik. Akademiska sjukhuset ansvarar för att tillhandahålla blanketter för uppföljning av tjänstgöringsavsnitt. 6

7 Ledarskap och kommunikation Akademiska sjukhuset ansvarar för att ST-läkaren erbjuds grundläggande utbildning i ledarskap och kommunikation, i vilken utbildning som rör hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk ingår. Akademiska sjukhuset ansvarar för att tillhandahålla instrument för fortlöpande och kontinuerlig värdering av kommunikativ kompetens och ledarskapskompetens. Verksamhetschef ansvarar för att ST-läkaren under sin ST ges möjlighet att under handledning leda arbete i verksamheten. ST-studierektor ansvarar för att ST-läkaren ges möjlighet att undervisa under handledning. Handledaren ansvarar för att ST-läkaren ges fortlöpande handledning i kommunikativ kompetens och ledarskapskompetens, och för att ST-läkaren ges möjlighet att själv handleda, med återkoppling på handledningen. Provtjänstgöring Verksamhetschef ansvarar för att handledare utses för legitimerad läkare under provtjänstgöring. Handledaren, som ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten. Handledaren ansvarar för att skriftliga konkreta mål, baserade på målbeskrivningen för den avsedda specialiteten, utformas för provtjänstgöringsperioden. Provtjänstgöring bör uppgå till maximalt sex månader. Verksamhetschef och handledare ansvarar för att utvärdering och beslut om fortsatt tjänstgöring sker i god tid innan provanställningens slut. Sidotjänstgöring (se Kompletterande tjänstgöring ) Språkkunskaper Språkliga kvalifikationskrav för ST-läkare vid Akademiska sjukhuset finns fastställda (Bilaga 8). Akademiska sjukhuset ansvarar för att tillhandahålla information till verksamhetschefer om tillgängliga språktest och språkundervisning. ST-kontrakt ST-kontrakt ska skrivas då ST-tjänsten påbörjas. Vid Akademiska sjukhuset tillämpas ett ramkontrakt för alla ST-tjänster (Bilaga 9) 7

8 Studierektor Verksamhetschef ansvarar för att studierektor utses, som ska vara läkare med specialistkompetens. Studierektor ska vara handledarutbildad och ha genomgått studierektorsutbildning. Studierektorsuppdraget skall vara tidsbegränsat 3 år med möjlighet till förlängning. Riktlinjer för ST-studierektorsuppdraget vid Akademiska sjukhuset finns fastställda (Bilaga 2). Verksamhetschef ansvarar för att skriftlig uppdragsbeskrivning för studierektorsuppdraget finns. Studierektor ska, baserat på fastställda riktlinjer för Akademiska sjukhuset, ha tid avsatt i tjänstgöringsschemat för studierektorsuppdraget. Utbildningsprogram Ett individuellt utbildningsprogram, baserat på Socialstyrelsens målbeskrivning och den egna specialitetsföreningens rekommendationer, ska upprättas för varje ST-läkare. Det individuella utbildningsprogrammet ska vara upprättat inom 6 månader efter påbörjad ST. Utbildningsprogrammet bör vara upplagt utifrån målbeskrivningens utbildningsstruktur. Huvudhandledaren ansvarar för att utbildningsprogrammet revideras regelbundet, minst årligen, och därutöver vid behov. Verksamheten Verksamhetschef ansvarar för att ST genomförs och utvärderas enligt gällande regelverk och riktlinjer. Riktlinjer för verksamhetschefens ansvar för ST vid Akademiska sjukhuset finns fastställda (Bilaga 1) Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten är tillräckligt allsidig för att målbeskrivningens krav inom den avsedda specialiteten ska kunna uppfyllas. Verksamhetschef ansvarar vidare för att det finns tillräckligt många läkare med relevant specialitet och kompetens för att alla ST-läkare ska få adekvat handledning, och för att det finns tillräckligt många läkare och andra medarbetare med relevant kompetens för att instruktioner ska kunna ges. Verksamhetschef ansvarar för att organisera verksamheten så att ST-läkaren har tid avsatt för teoretiska studier, internutbildning och kurser, samt tid avsatt för vetenskapligt- och kvalitetsarbete, i enlighet med överenskommelser gjorda i form av ST-kontrakt och individuellt utbildningsprogram. 8

9 Bilaga 1. Verksamhetschefens ansvar, ST-läkarens ansvar Verksamhetschef, eller den specialist till vilken verksamhetschefen har delegerat uppdraget, ansvarar för att; ST genomförs i linje med gällande riktlinjer och regelverk intern och extern granskning av ST genomförs i enlighet med de riktlinjer som finns fastställda för ST vid Akademiska sjukhuset verksamheten är tillräckligt allsidig för att målbeskrivningens krav inom den avsedda specialiteten ska kunna uppfyllas det finns tillräckligt många läkare med relevant specialitet och kompetens för att alla ST-läkare ska få adekvat handledning, samt tillräckligt många läkare och andra medarbetare med relevant kompetens för att instruktioner ska kunna ges organisera verksamheten så att specialiseringstjänstgöringen kan genomföras i enlighet med överenskommelser gjorda i form av ST-kontrakt och individuellt utbildningsprogram ST-läkaren har tillgång till en fast arbetsplats med egen dator, som gör det möjligt att arbeta ostört, och tillgång till för specialiteten adekvat bibliotekstjänst ST-studierektor utses, som ska vara specialistkompetent, och ha genomgått handledarutbildning. skriftlig uppdragsbeskrivning för ST-studierektorsuppdraget finns ST-studierektor har tid avsatt i tjänstgöringsschemat för studierektorsuppdraget, baserat på med fastställda riktlinjer Handledare utses för varje ST läkare, enligt följande (kan vara en och samma person): 1. Huvudhandledare 2. Vetenskaplig handledare 3. Handledare i kvalitetsarbete 4. Handledare för ST-läkare som genomför kompletterande tjänstgöring i verksamheten ST-kontrakt upprättas i samband med att ST-tjänst påbörjas skapa goda förutsättningar för specialistläkarkollegium i verksamheten skapa goda förutsättningar för internutbildning för ST-läkare ST-läkaren ges möjlighet att under handledning leda arbete i verksamheten genomföra kompetensutvecklingssamtal med ST-läkaren, regelbundet, minst en gång per år, och för att dessa kompetensutvecklingssamtal dokumenteras brister i ST-läkarens kompetens föranleder åtgärder 1

10 Bilaga 1. för ST-läkare angivet utbildningsmål uppnås inför ansökan om specialistkompetens, tillsammans med huvudhandledaren, på särskild blankett från Socialstyrelsen, intyga att ST-läkaren har uppnått alla krav i målbeskrivningen ST-läkaren ska delta i klinikens ordinarie verksamhet och utvecklingsarbete, delta i jourverksamhet enligt överenskommelser formulerade i ST-kontrakt och kontrakt för kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) aktivt arbeta med utformningen av det individuella utbildningsprogrammet, med stöd av huvudhandledare och STstudierektor aktivt delta i arbetet med revidering av utbildningsprogrammet, årligen eller därutöver vid behov följa det uppgjorda utbildningsprogrammet med stöd av handledare, fortlöpande dokumentera uppnådd kompetens och förvärvade kunskaper dokumentera handledningssamtal, i samråd med handledare dokumentera och redovisa resultat av teoretiska studier för handledaren dokumentera och redovisa resultat av det verksamhetsbaserade kvalitetsarbetet genomföra ett individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. presentera det genomförda individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer internt i verksamheten eller vid externt vetenskapligt möte. efter varje avslutat tjänstgöringsavsnitt lämna skriftlig återkoppling på särskilt formulär, enligt särskilda instruktioner 2

11 Bilaga 2. Riktlinjer för ST-studierektorsuppdraget Studierektor ska vara läkare med specialistkompetens som har genomgått handledarutbildning. Studierektor ska vara studierektorsutbildad. Studierektorsuppdraget skall vara tidsbegränsat 3 år med möjlighet till förlängning. Sjukhusövergripande ST-studierektor FoU-direktör ansvarar för att sjukhusövergripande ST-studierektor utses, och för att skriftlig uppdragsbeskrivning för uppdraget som sjukhusövergripande ST-studierektor finns fastställd. Sjukhusövergripande ST-studierektor ska; fungera som organisatoriskt stöd till FoU-direktör, verksamhetschefer, och ST-studierektorer, i arbete med kvalitetssäkring och uppföljning av ST vid Akademiska sjukhuset ansvara för att tillhandahålla aktuell information om nationella och lokala regelverk och riktlinjer som finns fastställda för ST ansvara för genomförande av ST-studierektorsutbildning och för fortlöpande kompetensutveckling av ST-studierektorer arrangera sjukhusövergripande ST-studierektorsnätverksträffar ansvara för att ST-handledarutbildning, grundläggande ledarskapsutbildning för ST-läkare, och kurs i vetenskaplig metod genomförs vid Akademiska sjukhuset. tillhandahålla blankett för intern granskning av verksamheternas ST tillhandahålla instrument för uppföljning av ST-läkares tjänstgöringsavsnitt sammanställa resultat av uppföljning av kompletterande tjänstgöringsavsnitt och återföra till berörd verksamhetschef och ST-studierektor tillhandahålla instrument för fortlöpande bedömning av ST-läkares kommunikativa kompetens och ledarskapskompetens tillhandahålla information om tillgängliga språktest och språkundervisning tillhandahålla blankett för årlig ST-verksamhetsuppföljning sammanställa årlig verksamhetsrapport för ST-Akademiska sjukhuset 1

12 Bilaga 2. ST-studierektor Verksamhetschef ansvarar för att ST-studierektor utses i verksamhet som bedriver specialistutbildning. Verksamhetschef ansvarar för att skriftlig uppdragsbeskrivning för studierektorsuppdraget finns fastställd och för att tid avsätts i tjänstgöringsschemat för ST- studierektorsuppdraget. Antal ST-läkare Tid avsatt för ST-studierektorsuppdraget < 10 st < 8 tim/vecka < 20 st < 12 tim/vecka < 30 st < 16 tim/vecka > 30 st > 16 tim/vecka ST-studierektor ska; fungera som organisatoriskt stöd till ST-handledare, ST-läkare, verksamhetschef och sjukhusövergripande ST-studierektor ansvara för fortlöpande arbete med övergripande planering och kvalitetssäkring av verksamhetens ST delta i sjukhusets studierektorsnätverk bevaka att antalet handledarutbildade handledare med för området relevant kompetens motsvarar verksamhetens behov ansvara för att handledare utses till varje ST-läkare och till läkare under provtjänstgöring bevaka att utbildningsprogram upprättats inom 6 månader efter det att specialiseringstjänstgöring påbörjats, och bevaka att dessa revideras, minst årligen. ansvara för att ST-kontrakt för kompletterande tjänstgöring upprättas minst 6 månader innan planerat tjänstgöringsavsnitt. fungera som stöd för handledare och ST-läkare i arbetet med utformning av utbildningsprogram ha kunskap om specialitetens målbeskrivning, och om var det går att hitta information om kurser, konferenser och eventuella examen inom den avsedda specialiteten fungera som stöd för handledare i deras arbete med fortlöpande och regelbunden bedömning av ST-läkarnas kompetensutveckling arrangera handledarträffar regelbundet, eller minst en gång per halvår tillsammans med verksamhetschef ansvara för genomförande av specialistläkarkollegium i verksamheten ansvara för övergripande planering av internutbildning för ST-läkare, i samråd med verksamhetschef delta i upprättande av introduktionsprogram för ST-läkare, och bevaka att introduktionsprogrammet genomförs 2

13 Bilaga 3. Riktlinjer för ST-handledaruppdraget Verksamhetschef ansvarar för att huvudhandledare, som ska vara specialistkompetent i den avsedda specialiteten och ska ha genomgått handledarutbildning inom 6 månader efter det att uppdraget påbörjats, utses till varje ST-läkare som anställs i verksamheten. Verksamhetschef ansvarar vidare för att handledare i kvalitetsarbete utses till varje STläkare, och för att vetenskaplig handledare, som ska vara disputerad, utses till varje icke-disputerad ST-läkare. Verksamhetschef ansvarar också för att klinisk handledare utses till alla ST-läkare som genomför kompletterande tjänstgöring i verksamheten, och för att handledare utses till legitimerad läkare som gör provtjänstgöring i verksamheten. Det ska avsättas regelbunden tid, minst tre timmar per månad, i tjänstgöringsschemat för både handledaren och ST-läkaren för handledningssamtal. All handledning ska utgå ifrån ST-läkarens utbildningsprogram och ST-läkarens behov. Handledningen ska omfatta alla aspekter av specialiseringstjänstgöringen och alla de mål som målbeskrivningen omfattar. Handledningssamtalen ska dokumenteras av ST-läkaren i samråd med handledaren. Huvudhandledaren ansvarar för att ett individuellt utbildningsprogram upprättas i samråd med STläkaren, studierektor och verksamhetschef, inom 6 månader efter det att specialiseringstjänstgöringen påbörjats utbildningsprogrammet revideras regelbundet årligen, eller därutöver vid behov, under hela ST stödja och vägleda ST-läkaren i dennes kompetensutveckling under hela ST fortlöpande och regelbunden bedömning och återkoppling av STläkarens kompetensutveckling genomförs med på förhand kända och överenskomna metoder. Bedömningen ska omfatta alla aspekter av specialiseringstjänstgöringen och alla de mål målbeskrivningen omfattar ST-läkaren ges möjlighet att själv handleda, med återkoppling på handledningen eventuella brister i ST-läkarens kompetensutveckling påtalas för ST-studierektor, och för att i samarbete med ST-studierektor föreslå åtgärder i form av förändringar i ST-läkarens utbildningsprogram, i verksamhetens utbildningsinsatser eller, i förekommande fall, i form av tydligare krav på ST-läkarens insatser 1

14 Bilaga 3. inför ansökan om specialistkompetens tillsammans med verksamhetschef, på särskild blankett från Socialstyrelsen, intyga att ST-läkaren har uppnått alla krav i målbeskrivningen Vetenskaplig handledare ansvarar för att stödja och vägleda ST-läkaren i det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer bedömning och återkoppling av ST-läkarens kompetensutveckling i det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer att ST-läkaren ges möjlighet att presentera det genomförda vetenskapliga arbetet internt i verksamheten eller vid vetenskapligt möte att intyga godkänt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer på för detta delmål särskild blankett från Socialstyrelsen. Handledare i kvalitetsarbete ansvarar för att stödja och vägleda ST-läkarens kompetensutveckling i verksamhetsbaserat kvalitetsarbete bedömning och återkoppling av ST-läkarens kompetensutveckling i kvalitetsarbete att intyga godkänt kvalitetsarbete på för detta delmål särskild blankett från Socialstyrelsen. Handledare för kompletterande tjänstgöring ansvarar för att stödja och vägleda ST-läkare i dennes kompetensutveckling under kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) bedömning och återkoppling av ST-läkarens kompetensutveckling genomförs med på förhand kända och överenskomna metoder, i relation till de delmål den kompletterande tjänstgöringen är avsedd att täcka att efter avslutat tjänstgöringsavsnitt intyga uppnådd kompetens på Socialstyrelsens blankett för intyg om klinisk tjänstgöring. Handledare för läkare som gör provtjänstgöring ansvarar (för) att skriftliga konkreta mål utformas för provtjänstgöringsperioden, baserat på målbeskrivningen för den avsedda specialiteten, att stödja och vägleda ST-läkaren i dennes kompetensutveckling under provtjänstgöringsperioden bedömning och återkoppling av kompetensutvecklingen sker fortlöpande under provtjänstgöringsperioden tillsammans med verksamhetschef, i god tid innan provanställningens slut, för beslut om fortsatt tjänstgöring 2

15 Bilaga 4. Begreppsdefinitioner ST Akademiska sjukhuset avsedd specialistkompetens handledare handledare i kvalitetsarbete huvudansvarig klinik huvudhandledare instruktör handledare kompletterande tjänstgöringsavsnitt mottagande klinik den specialistkompetens som den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST) avser att uppnå med den planerade utbildningen handledarutbildad läkare som kontinuerligt och i dialogform stödjer och vägleder samt bedömer ST-läkare avseende dennes professionella utveckling handledare med ansvar för att stödja, vägleda och bedöma ST-läkarens kompetensutveckling i kvalitetsarbete verksamhet där ST-läkaren har sin anställning. Benämns även sändande klinik handledare med specialistkompetens i den avsedda specialiteten, med ansvar för att stödja, vägleda och bedöma ST-läkaren under hela dennes specialiseringstjänstgöring medarbetare som ger ST-läkaren anvisningar om verksamhetsspecifika tekniker och tillvägagångssätt utan att samtidigt ansvara för ST-läkarens professionella utveckling handledare med ansvar för att stödja, vägleda och bedöma ST-läkarens kompetensutveckling under ett kompletterande tjänstgöringsavsnitt (sidotjänstgöring) verksamhet som tar emot ST-läkaren för kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) 1

16 Bilaga 4. sjukhusövergripande ST-studierektor ST-chef ST-studierektor sändande klinik vetenskaplig handledare handledarutbildad läkare med specialistkompetens som utgör en organisatorisk stödfunktion till FoU-direktör, verksamhetschefer, ST-studierektorer, handledare och ST-läkare person med personalansvar för ST-läkare inom en verksamhet handledarutbildad läkare med specialistkompetens som utgör en organisatorisk stödfunktion till sjukhusövergripande ST-studierektor, verksamhetschef, handledare och ST-läkare i verksamheten Se huvudansvarig klinik handledare med ansvar för att stödja, vägleda och bedöma ST-läkarens kompetensutveckling i dennes individuella skriftliga arbete baserat på vetenskapliga principer 2

17 Bilaga 5. Regler för finansiering av kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) under ST Vid Akademiska sjukhuset tillämpas ett ramkontrakt för kompletterande tjänstgöring under ST. Kontraktet skall upprättas mellan sändande och mottagande verksamhet minst 6 månader innan planerat tjänstgöringsavsnitt. Som underlag för registrering i det personaladministrativa systemet ska blanketten Överenskommelse om fördelning av lönekostnader under kompletterande tjänstgöring biläggas ramkontraktet. Huvudregel vid reglering av ekonomin 50 % av ST-läkarens grundlön betalas av sändande verksamhetsområde under de första sex månaderna. Därefter betalar mottagande verksamhetsområde hela lönen. Undantag Vid tjänstgöring upp till och med tre månader betalar sändande verksamhetsområde hela grundlönen. ST-läkaren bedöms inte kunna bidra i produktion fullt ut i det mottagande verksamhetsområdet Vid tjänstgöring inom så kallat högspecialiserat verksamhetsområde kan det vara aktuellt att sändande verksamhetsområde betalar hela grundlönen även under en längre tjänstgöringsperiod Undantag från huvudregeln kan även göras om parterna är överens om detta

18 Bilaga 6. ST-kontrakt; kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring) Kontraktet ska upprättas minst 6 månader innan planerat tjänstgöringsavsnitt. Utbildningsmål för den kompletterande tjänstgöringen ska formuleras i samarbete mellan sändande och mottagande verksamhet. Mål med tjänstgöringsperioden Den kompletterande tjänstgöringen syftar till att ST-läkaren baserat på målbeskrivningen och utbildningsprogrammet ska uppfylla följande delmål: Mottagande klinik Mottagande klinik ansvarar för att förutsättningar i form av tid och resurser bereds, så att ST-läkaren kan uppfylla överenskomna delmål, inom de tidsramar som detta kontrakt stipulerar. Tjänstgöringsplan Datum Placering Delmål 1

19 Bilaga 6. Handledning Till handledare i den mottagande verksamheten 1 utses: (namn, befattning). Det ska avsättas timmar per vecka/varannan vecka/månad 2 i tjänstgöringsschemat för både ST-läkare och handledare, för handledningssamtal, under den aktuella tjänstgöringen. Handledningssamtalen ska baseras på de riktlinjer för SThandledaruppdraget, Akademiska sjukhuset som finns fastställda. Jourtjänstgöring under tjänstgöringsperioden 3 För att ovan nämnda delmål ska uppfyllas: krävs jourtjänstgöring krävs inte jourtjänstgöring Jourtjänstgöringen kommer att vara förlagd till: mottagande klinik sändande klinik (huvudansvarig klinik) Jourtjänstgöringen ska fullgöras baserat på jourpass förlagda under: Dagtid kvällstid Nattetid Jourtjänstgöringen ska omfatta maximalt jourpass/vecka/månad. Jourtjänstgöringen kommer att finansieras av: mottagande klinik sändande klinik (huvudansvarig klinik) 1 Handledare som ansvarar för att stödja, vägleda, och bedöma ST-läkarens kompetensutveckling under den kompletterande tjänstgöringen (sidotjänstgöringen). 2 Den totala tiden i verksamheten avsatt för handledning ska motsvara minst tre timmar per månad (se Riktlinjer för ST vid Akademiska sjukhuset ) 3 Jourtjänstgöring ska eller ska inte vara förlagd vid kliniken för kompletterande tjänstgöring, beroende på om detta behövs för att uppfylla delmålen. Jourtjänstgöring ska ej vara förlagd vid hemmakliniken om jourtjänstgöring är förlagd vid mottagande klinik. 2

20 Bilaga 6. Teoretisk utbildning Huvudansvarig klinik (sändande klinik) ansvarar för kursavgift, kostnader för logi och för resa till och från kursorten, samt för lön under kursperioden/perioderna. Det ska avsättas tim 4 /vecka/månad i ST-läkarens tjänstgöringsschema för teoretiska studier under tjänstgöringsperioden. Studierna ska utgå från utbildningsprogrammet. ST-läkaren ska dokumentera och redovisa resultatet av sina teoretiska studier för handledaren vid: mottagande klinik sändande klinik (huvudansvarig klinik) ST-läkaren ska under tjänstgöringsperioden delta i internutbildning vid: mottagande klinik sändande klinik (huvudansvarig klinik) Under tjänstgöringen är det överenskommet att ST-läkaren, baserat på utbildningsprogrammet och målbeskrivningen, kommer att delta i följande kurser och konferenser Datum Kurs Delmål Ledighet Under den aktuella tjänstgöringsperioden kommer följande ledigheter att schemaläggas (semester, föräldraledighet, jourkomp., annat) Typ av ledighet Omfattning 4 minst fyra timmar per månad, baserat på Riktlinjer för ST vid Akademiska sjukhuset 3

21 Bilaga 6. Finansiering Vid Akademiska sjukhuset finns fastställda riktlinjer för finansieringen av kompletterande tjänstgöring. Överenskommelse om lönekostnader ska dokumenteras på särskild blankett, som underlag för registrering i det personaladministrativa systemet. Ort och datum ST-läkare Verksamhetschef, mottagande klinik Handledare, mottagande klinik Verksamhetschef, sändande klinik Huvudhandledare, sändande klinik ST-studierektor, sändande klinik 4

22 Bilaga 7. Överenskommelse om fördelning av lönekostnader under kompletterande ST-tjänstgöring (sidotjänstgöring) Uppgifter om ST-läkare och sändande verksamhet Namn Personnummer Telefon hem/mobil Kontaktperson vid sändande verksamhet Sändande verksamhet Tjänstgöringsgrad Telefon E-postadress Uppgifter om mottagande verksamhet Mottagande verksamhet Kontaktperson vid mottagande verksamhet Telefon Tidsperiod Sysselsättningsgrad % av lönen Betalas av verksamhet Kostnadsställe Under perioden Eventuella övriga tillägg/förtydligande: Underskrifter Datum Verksamhetschef/ sändande verksamhet Datum Verksamhetschef, mottagande verksamhet 1

23 Bilaga 7. Registreringsrutin ST-läkare i Primula och BeSched ST-blocket registreras på eget anställningsnummer med löneart 0281 Art Tid Sändande verksamhet Bet Kort sidoutbildning Medellång sidoutbildning Lång sidoutbildning < 3 mån 3-6 mån > 6 mån 100 % 50 % 50 % 0 % efter 6 mån Primula BeSched Närvarotid Anställningsnumret bibehålls Anställningsnumret bibehålls. Konteras % på respektive ansvar Anställningsnumret bibehålls. Konteras % på respektive ansvar de första 6 mån därefter 100 % på mottagande eller enligt överenskommelse Utlån till annan bemanningsgrupp utan kontering av arbetstid. Se nedan * för avvikelsekontering Utlån till annan bemanningsgrupp utan kontering av arbetstid. Se nedan * för avvikelsehantering Utlån till annan bemanningsgrupp utan kontering av arbetstid. Se nedan * för avvikelsehantering 100 % redovisas på sändande verksamhet % % därefter 100 % mottagande Jour/beredskap, arbetad tid under jour/beredskap, jourkomp, fredagsersättning och OB konteras i BeSched på den klinik där jourtjänstgöringen genomförs. Närvarotid följer anställningens kontering och lön. Hantering enligt registreringsrutin ovan förutsätter att personen är schemalagd i BeSched på sändande och mottagande verksamhet. 2

24 Bilaga 8. Språkliga kvalifikationskrav för ST Akademiska sjukhuset Bakgrund Vårdgivare har genom den nya patientsäkerhetslag som trädde i kraft den 1 januari 2011 fått ett tydligare ansvar för att personal som anställs har rätt kompetens. Arbetsgivaren har uttryckligen huvudansvaret för att kontrollera att personal har den faktiska kompetens som krävs ur patientsäkerhetsperspektiv. Europarådets nivåskala för bedömning av språkkunskaper, består av sex skalsteg som löper från A1-C2 nivå. Utgångspunkten för nivåskalan är att språkutbildare, arbetsgivare och arbetstagare ska kunna referera till en gemensam skala. Nivåskalan omfattar bedömningar av hörförståelse, läsförståelse, förmåga till muntlig interaktion och kommunikation, samt bedömning av skriftliga färdigheter. Baserat på Europarådets nivåskala finns ett antal språktest tillgängliga. Språkliga kvalifikationskrav För anställning som ST-läkare vid Akademiska sjukhuset krävs godkänt språktest på lägst B2-nivå, oavsett specialitet. Detta krav skall anges vid annonsering av ST-tjänsten. För verksamheter där språkkunskaper används som verktyg i arbetet med patienter gäller dessutom följande; Verksamhetschef ansvarar för att ST-läkare som vid anställning uppvisar godkänt språktest på B2-nivå, inom sex månader efter påbörjad anställning påbörjar språkundervisning, med målsättning godkänt språktest på nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. AT- och ST-avdelningen har i uppdrag att stödja verksamhetschefer och ST-studierektorer med information om tillgängliga språktest och språkundervisning PSV (Prov i svenska för vårdpersonal) rekommenderas, då resultatet av detta test ges dels i form av en nivåbestämning för de språkfärdigheter som testas, dels i form av en konkret beskrivning av vad individen språkligt behärskar/inte behärskar. Testet kan därmed användas som utgångspunkt för konkret planering av språkutbildning, med C1-nivå som målsättning. Verksamhetschef ansvarar för finansiering av språktest och språkundervisning som genomförs efter påbörjad anställning.

25 Bilaga 9. ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet Avsedd gren-/tilläggsspecialitet Tjänstgöringstid (basspecialitet) 2 Tjänstgöringstid (gren-/tilläggsspecialitet) Provtjänstgöringstid 3 1 Om verksamhetschefen ej är specialist inom den aktuella specialiteten delegeras ansvaret till namngiven läkare med avsedd specialistkompetens 2 Vid 100 % tjänstgöring krävs minst fem år för basspecialitet. För disputerad sökande kan tiden som krävs kortas med 6 månader förutsatt att alla delmål och andra villkor är uppfyllda. 3 Bör uppgå till maximalt 6 månader 1

26 Bilaga Mål Specialiseringstjänstgöringen syftar till att ST-läkaren skall förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den avsedda specialistkompetensen/kompetenserna. Verksamhetschef ansvarar för att ST genomförs baserat på de riktlinjer för ST som finns fastställda för Akademiska sjukhuset. Verksamhetschef ansvarar för att förutsättningar i form av tid och resurser bereds så att ST-läkaren kan uppfylla målbeskrivningen/ målbeskrivningarna inom de tidsramar som detta kontrakt stipulerar. Verksamhetschef och huvudhandledare ansvarar för att bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling görs fortlöpande och regelbundet och utifrån innehållet i målbeskrivningen och utbildningsprogrammet, under hela specialiseringstjänstgöringen. ST-studierektor ansvarar för att kontrakt för kompletterande tjänstgöring upprättas minst 6 månader innan varje planerat kompletterande tjänstgöringsavsnitt Huvudhandledare ansvarar för att påtala eventuella brister i ST-läkarens kompetensutveckling till studierektor, och för att i samarbete med lokal ST-studierektor föreslå åtgärder i form av förändringar i ST-läkarens utbildningsprogram, i verksamhetens utbildningsinsatser eller, i förekommande fall, i form av tydligare krav på ST-läkarens insatser. Verksamhetschef och huvudhandledare ansvarar för att, när formulerade utbildningsmål är uppfyllda, utfärda intyg som visar att ST-läkaren har tillägnat sig de kunskaper, färdigheter, och förhållningssätt som anges i målbeskrivningen för den avsedda specialiteten, samt för att intyga att ST-läkaren har använt sig av lärandemetoderna i målbeskrivningen. 2. Ansvarsfördelning Ansvarsfördelning för ST vid Akademiska sjukhuset finns fastställd 3. Begreppsdefinitioner Begreppsdefinitioner för ST vid Akademiska sjukhuset finns fastställda 2

27 Bilaga Handledning timmar/vecka/månad 4 ska avsättas i tjänstgöringsschemat för både ST-läkare och handledare, för handledning, under hela ST. Handledarsamtal ska baseras på de riktlinjer för ST-handledaruppdraget som formulerats vid Akademiska sjukhuset. Handledare och ST-läkare ansvarar för dokumentation av handledningssamtal. Samarbetet mellan handledare och ST-läkare ska vara ömsesidigt respektfullt. 5. Introduktion Verksamhetschef ansvarar för att ST-läkare i samband med nytt tjänstgöringsavsnitt ges möjlighet att genomföra relevanta delar av det introduktionsprogram som finns fastställt för Akademiska sjukhuset. 6. Kompetensutvecklingssamtal Verksamhetschef eller motsvarande ska regelbundet, minst 1 gång årligen, ha kompetensutvecklingssamtal med ST-läkaren. Verksamhetschef ansvarar för dokumentation av kompetensutvecklingssamtalen. 7. Utbildningsprogram Ett individuellt utbildningsprogram, baserat på Socialstyrelsens målbeskrivning och den egna specialitetsföreningens rekommendationer ska ha upprättats inom 6 månader efter att specialiseringstjänstgöringen påbörjats, och ska biläggas detta ST-kontrakt. Utbildningsprogrammet ska bestå av en översiktsplan och en tjänstgöringsplan, och bör vara upplagt utifrån målbeskrivningens utbildningsstruktur 8. Tjänstgöring Placeringar vid huvudansvarig klinik, samt kompletterande tjänstgöring (sidotjänstgöring), ska fullgöras enligt utbildningsprogrammets tjänstgöringsplan. 4 minst tre timmar per månad, baserat på Riktlinjer för ST, Akademiska sjukhuset 3

28 Bilaga Kompletterande tjänstgöring Finansiering av den kompletterande tjänstgöringen sker baserat på för Akademiska sjukhuset fastställda finansieringsregler. För att ST-läkaren ska uppnå kompetens som inte kan åstadkommas vid huvudansvarig klinik, kommer kompletterande tjänstgöring att ske vid följande kliniker. (klinik, sjukhus, ort) (klinik, sjukhus, ort) (klinik, sjukhus, ort) (klinik, sjukhus, ort) 8.2 Tidigare tjänstgöring som tillgodoräknas ST-läkare har innan ST-tjänsten påbörjades genomfört tjänstgöringar under handledning, om totalt månader, vilka ska inberäknas i specialisttjänstgöringen (Bilaga 9.1). 8.3 Utlandstjänstgöring ST-läkaren kan få tillgodoräkna sig månaders tjänstgöring i utlandet, under förutsättning att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17, 6 kap, 2 ) uppfylls, och under förutsättning att utlandstjänstgöringen planeras i samråd med verksamhetschef och huvudhandledare. 9. Teoretisk utbildning Teoretisk utbildning ska fullgöras baserat på det individuella utbildningsprogrammet. 9.1 Internutbildning Verksamheten ska erbjuda ST-läkaren regelbunden och planerad internutbildning minst en gång/månad 9.2 Kurser ST-läkaren ska erbjudas möjlighet att delta i kurser i enlighet med målbeskrivningens krav, och baserat på utbildningsprogrammet. Huvudansvarig klinik står för ST-läkarens lön, kursavgift, resekostnader samt kostnader för logi i samband med deltagande i kurs som ingår i STläkarens utbildningsprogram. 4

29 Bilaga Lokaler och litteratur 9erksamhetschef ansvarar för att ST-läkaren har tillgång till en fast arbetsplats med egen dator, och för att ST-läkaren har tillgång till adekvat bibliotekstjänst. ST-läkaren får disponera kronor per år för inköp av nödvändig litteratur. 9.4 Teoretiska studier timmar/månad 5 ska avsättas i ST-läkarens tjänstgöringsschema för teoretiska studier. Studierna ska bedrivas baserat på målbeskrivningens krav och innehållet i det individuella utbildningsprogrammet. ST-läkaren ansvarar för att dokumentera och redovisa resultat av studierna för handledaren. 10. Kommunikativ kompetens och ledarskapskompetens Verksamhetschef ansvarar för att ST-läkaren ges möjlighet att under sin specialiseringstjänstgöring under handledning leda arbete i verksamheten Studierektor ansvarar för att ST-läkaren ges möjlighet att undervisa under handledning. Huvudhandledaren ansvarar för att ST-läkaren ges möjlighet att själv handleda, med återkoppling på handledningen. 11. Kompetens i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete För icke-disputerad läkare ska 10 tjänstgöringsveckor avsättas för ett individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer, inklusive teoretiska kursmoment. För ST-läkare som är doktorand eller disputerad ska 10 tjänstgöringsveckor avsättas för egen forskning, inklusive teoretiska kursmoment. Kvalitetsarbetet ska genomföras som ett led i det ständigt pågående förbättringsarbetet inom en verksamhet, och inkluderas inte i dessa tio veckor. Ämnet för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer ska bestämmas i samråd med huvudhandledare och verksamhetschef. Verksamhetschef ansvarar för att föreslå ett kvalitetsarbete som utgår från den egna verksamheten. 5 minst fyra timmar per månad, enligt gällande Riktlinjer för ST vid Akademiska sjukhuset 5

30 Bilaga Vetenskaplig handledare Alt.1 till vetenskaplig handledare utses: (namn, befattning) Alt 2. verksamhetschef ansvarar för att vetenskaplig handledare har utsetts senast den: (ÅÅMMDD) 11.2 Handledare i kvalitetsarbete Alt.1 till handledare i kvalitetsarbete utses: (namn, befattning) Alt 2. verksamhetschef ansvarar för att handledare i kvalitetsarbete har utsetts senast den: (ÅÅMMDD) Om förbättrings- och utvecklingsarbetet sker enligt vetenskapliga principer kan det redovisas skriftligt och individuellt och därmed uppfylla kraven på båda arbetena. Ort och datum ST-läkare Verksamhetschef Huvudhandledare ST-studierektor Bilaga 1. Utbildningsprogram (Översiktsplan + Tjänstgöringsplan) Bilaga 2. Sammanställning tidigare tjänstgöring 6

31 Bilaga 9.1 Sammanställning tidigare tjänstgöring Tjänstgöringsdatum Klinik Sjukhus Befattning Delmål som uppfyllts under tjänstgöringen Handledare, namn Handledare, befattning Tjänstgöringsdatum Klinik Sjukhus Befattning Delmål som uppfyllts under tjänstgöringen Handledare, namn Handledare, befattning Tjänstgöringsdatum Klinik Sjukhus Befattning Delmål som uppfyllts under tjänstgöringen Handledare, namn Handledare, befattning Tjänstgöringsdatum Klinik Sjukhus Befattning Delmål som uppfyllts under tjänstgöringen Handledare, namn Handledare, befattning

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion

Del 3: Checklista för inspektion Del 3: Checklista för inspektion Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. Obs! Svaren

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8)

Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) 1 Del 3: Checklista för inspektion (SOSFS 2015:8) Nedanstående checklista används som riktlinjer för SPUR:s bedömning, som grund till enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten.

Läs mer

Kontrakt för ST-läkare i allmänmedicin

Kontrakt för ST-läkare i allmänmedicin FoU-avdelningen ST-enheten Landstingets ledningskontor Kontrakt för ST-läkare i allmänmedicin Överenskommelse om utbildningens genomförande under specialiseringstjänstgöring Kontraktet gäller ST-läkare

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Appendix. A. Verksamheten

Appendix. A. Verksamheten Appendix Nedanstående checklista används som riktlinjer för poängbedömning, i enkäterna samt som självvärderingsinstrument för den utbildande enheten. När inspektörerna använder checklistan gällandes räknas

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Underlag för kvalitetsbedömning

Underlag för kvalitetsbedömning Underlag för kvalitetsbedömning Bedömningsområden Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning), dels processen (hur resurserna används). Strukturbedömningen avser en analys av den utbildande

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

SPUR-inspektion Information till enhet inom slutenvård

SPUR-inspektion Information till enhet inom slutenvård 1 SPUR-inspektion Information till enhet inom slutenvård Inledning SPUR är läkarledd inspektionsverksamhet för granskning av utbildningskvaliteten för ST-läkare och avsikten med inspektionen är att bistå

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 24-25 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Klinisk fysiologi Sjukhus Ort Klinik Karin Rodmar och Eva Persson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-10-27-2016-10 28 Gävle sjukhus Gävle Neurologmottagningen Sjukhus Ort Klinik Snjolaug rnardottir och Lenka Nováková Nyrén Inspektörer Gradering

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 30 nov 1 dec 2016 entralsjukhuset Karlstad Ögonkliniken Sjukhus Ort Klinik Pär Kanulf och Susann ndersson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 17 18 oktober 2016 Hudiksvalls sjukhus Hudiksvall Ögonkliniken. Sjukhus Ort Klinik Kerstin Edlund och Eva Karlsson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-04-03-2017-04-06 Verksamhetsenhet Ögonsjukvård Malmö - Lund, Malmö och Lund Klinik Ort Kerstin Edlund och harlotta ll-eriksson Inspektörer Gradering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Nya bestämmelser om läkarnas ST

Nya bestämmelser om läkarnas ST Nya bestämmelser om läkarnas ST Febe Westberg Ragnhild Mogren Kim Thorsen 2016-03-30 Agenda De nya bestämmelserna ansvarsfördelningen i ST Målbeskrivningarna Utbildningsstöd Frågestund Tidsplan De nya

Läs mer

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015

ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur. Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 ST Ny Författning Målbeskrivningstruktur Vidareutbildningen; Struktur? Årsmöte SKI och SLFTM maj 2015 Legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, kan följa det gamla regelverket (SOSFS 2008:17) eller det

Läs mer

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter SOSFS Bilaga 1 ANSÖKAN om specialistkompetens Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Uppgifter om utfärdat behörighetsbevis

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18

Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Nya föreskrifter för ST - ännu nyare ST SOSFS 2015:18 Vad är syftet med regleringen av läkarnas specialiteter? Utgöra en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet Direktiv om erkännande

Läs mer

Nytt i nynya ST (2015:8)

Nytt i nynya ST (2015:8) Nytt i nynya ST (2015:8) michael.andresen@regionorebrolan.se elina.sarasalo@sll.se Övergångsregler Man kan välja den gamla nya ST om man har fått legitimation före den 1 maj 2015 lämnar in ansökan före

Läs mer

ST-läkare i allmänmedicin

ST-läkare i allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin Som ST-läkare är du tillsvidareanställd inom landstinget och har hela din lön från FoUavdelningen, Landstingets ledningskontor, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. Din

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-09-21--22... Hässleholms sjukhus Hässleholm Endokrinologi...... Sjukhus Ort Klinik Sven Karlander... Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 9 10 november 2016 Värnamo sjukhus Värnamo Ögonmottagningen. Sjukhus Ort Klinik Kerstin Edlund och Kerstin Hallnäs. Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-11-23-25 Skaraborgs sjukhus Skövde Ortopedkliniken Sjukhus Ort Klinik Jesper Kraus-Schmitz, Richard Wallensten Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-02-08 2017-02-09 SUS Malmö och Lund arn- och Ungdomsmedicin Sjukhus Ort Klinik odil Schiller och an ndersson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST

ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST ANSÖKAN OM SPECIALISTKOMPETENS I NYA ST vad gäller? Ansökan om specialistkompetens enligt nya ST Inledning Ansökningstiderna för ansökning om specialistkompetens är för närvarande långa. Detta har flera

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i

Utbildning. Sökande. ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens. Till Socialstyrelsen 106 30 Stockholm. Specialistkompetens i Bilaga 1 : Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Med stöd av förordningen (2006:196) om register över hälsooch sjukvårdspersonal

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 11-12 maj 2016 entrallasarettet i Växjö Växjö Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik nn-sofi uberg, Öl, Infektionskliniken, Örebro och nna Werner,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 29/2-2/3 2016 Länskliniken Ögonsjukvården Västernorrland Sjukhus Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik Ort Eva Gottvall och Susann ndersson

Läs mer

SPUR-inspektion medicinklinik Information till kliniken

SPUR-inspektion medicinklinik Information till kliniken 1 SPUR-inspektion medicinklinik Information till kliniken SPUR är läkarledd inspektionsverksamhet för granskning av utbildningskvaliteten för ST-läkare. Avsikten med inspektionen är att hjälpa kliniken

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-21--2014-05-22 Västmanlands sjukhus Västerås Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

Sidotjänstgöringsöverenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin, Landstinget Uppsala län

Sidotjänstgöringsöverenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin, Landstinget Uppsala län Sidotjänstgöringsöverenskommelse för ST-läkare i allmänmedicin, Landstinget Uppsala län ST-läkare i allmänmedicin kan ha sin anställning centralt i Landstinget (anställd före 2016-03 01) eller direkt på

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-10-15... Reumatologsektionen medicinkliniken Kristianstad...... Annika Teleman och Tomas Bremell... Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-10-08 Skånevård Kryh Sjukhus Verksamhetsområde arn och Ungdom Klinik Magnus Lindén och Nina Nelson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg och Erik Sandholm Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi

Utbildnings- och tjänstgöringsplan för erhållandet av specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin /Radiologi UTBILDNINGSPLAN 1 (5) Division diagnostik Länsenheten radiologi Utgåva: 1 Godkänd av: Annette Andersson Länschef Utarbetad av: Gunnar Lindborg Susanne Holmberg Fr.o.m.2009-11-24 dock längst t.o.m. 2012-11-24

Läs mer

Regiongemensamma. ST-riktlinjer

Regiongemensamma. ST-riktlinjer Regiongemensamma ST-riktlinjer Riktlinjer framtagna av Studierektorsnätverket i Västra Götalandsregionen och beslutade av HSD Ann Söderström 2012 02 22. Innehållsförteckning 1. Introduktion/Bakgrund...

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 161128--29 Falu lasarett Falun Ortopedkliniken Sjukhus Ort Klinik Eva Samnegård, Erica omeij rverud och Olle Nilsson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 160616-17 entralsjukhuset i Karlstad Karlstad Ortopedi Sjukhus Ort Klinik Karin ernhoff, Jesper Kraus-Schmitz Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för läkares ST i Region Östergötland

Riktlinjer för läkares ST i Region Östergötland Riktlinjer för läkares ST i Region Östergötland Enligt SOSFS 2015:8 Utfärdad av: Verksamhet: Zilla Jonsson, HR-direktör Maria Randjelovic, Övergripande ST-studierektor Region Östergötland ST-kansliet Datum:

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-09-24--25... Centralsjukhuset Kristianstad Endokrinologi...... Sjukhus Ort Klinik Sven Karlander... Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 29/2-1/3 2016 Region Halland Halmstad UP Sjukhus Ort Klinik Marie Törnqvist och Gunnel Svedmyr Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

ST i Östergötland. En introduktion till läkares specialisttjänstgöring enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSF 2008:17) www.lio.

ST i Östergötland. En introduktion till läkares specialisttjänstgöring enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSF 2008:17) www.lio. ST i Östergötland En introduktion till läkares specialisttjänstgöring enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter (SOSF 2008:17) www.lio.se/st Studierektorskansliet arbetar landstingsövergripande med läkares

Läs mer

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland Sida 1(9) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann Christin Lindström (alm002) Victoria Sjöbom (vsm005) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20161109-20161110 Region Örebro Örebro UP Sjukhus Ort Klinik Gunnel Löndahl och eatrice Pontén Inspektör Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-05-05 Närhälsan Karlsborg vårdcentral Klinik Karlsborg Ort Gert-Ingvar Åkesson Inspektörer Magnus Tufvesson Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-04-20--21 Reumatologsektionen, Medicinkliniken Blekinge, Karlskrona Inspektörer: Annika Teleman och Tomas Bremell STRUKTUR A Verksamheten

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-06--07 Västmanlands sjukhus Västerås Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Nya bestämmelser om läkarnas ST

Nya bestämmelser om läkarnas ST Nya bestämmelser om läkarnas ST Febe Westberg Ragnhild Mogren Kim Thorsen 2015-02-13 Agenda De nya bestämmelserna om läkarnas ST Målbeskrivningar Kort om utbildningsstöd Gemensam kunskapsbas Studierektorns

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET

ST ARBETSMEDICIN EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET EN HÅLLBAR STRATEGI FÖR LÄKARFÖRSÖRJNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STEFAN GRAM STUDIEREKTOR/PROJEKTLEDARE AM-PROJEKTET 2016-08-29 1 Historik 1938 Regler för läkarundersökning av vissa vuxna i särskilt riskabla

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-12-01 Vårdcentralen Löddeköpinge Klinik Kävlinge Ort Kerstin Ermebrant och Ulf Eklund Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: Telefonintervjuer nov 2015 jan 2016 Hässleholms sjukhus Hässleholm Rehabiliteringsmedicin...... Sjukhus Ort Klinik Wolfram Antepohl... Inspektörer

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-09-09 Vårdcentral Vårdcentralen Valla Ort Linköping Inspektörer Kenth Martinsson och Gert-Ingvar Åkesson Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-04-24 Vårdcentralen Svalöv Klinik Svalöv Ort Gunilla ugustsson Inspektörer Ulf Eklund Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet

Om ST. Maria Randjelovic. Handledarutbildning Hösten 2014. Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland. www.lio.se/studierektorskansliet Om ST Handledarutbildning Hösten 2014 Maria Randjelovic Övergripande ST-studierektor Landstinget i Östergötland Vad styr innehållet i ST? Tvingande: Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd om läkares

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Utbildningsbeskrivning Klinik ÖNH-verksamheten. HIVÖ-Kliniken Klinikens huvudverksamhet (statistik, läkarbesök, behandling etc.) Verksamheten utför akut och elektivt omhändertagande av patienter med sjukdomar

Läs mer

Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST

Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST Återkoppling från ST-läkare till handledare och aktuell sektion/klinik efter tjänstgöring under ST...... ST-läkare Aktuell sektion/klinik Handledare 1. Allmänna omdömen Hur var introduktionen på sektionen/kliniken?

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-04-11--12 Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge Stockholm Gynekologi och Obstetrik Sjukhus Ort Klinik Hannelore Wenkeler och Lotta

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 11 maj 2015... Blekingesjukhuset Karlshamn Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson... Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment

Mitt-i-ST FyrBoDal. I Mitt-i-ST ingår följande moment Inger Hagqvist, Anders Hansson Studierektorer i allmänmedicin FoU-enheten Regionens Hus 462 80 Vänersborg Mitt-i-ST FyrBoDal Syftet med värderingen är att utgöra stöd och hjälp för ST-läkaren i fortsatt

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-09-24--25... Centralsjukhuset Kristianstad Medicinkliniken, Hematologi...... Sjukhus Ort Klinik Ingmar Nilsson... Inspektörer Gradering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-03-22 apio Mariastaden Klinik Helsingborg Ort Ulf Eklund Inspektörer Fia-Lotta Pipping Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-10-21--22 Södersjukhuset Stockholm Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Peter Elbe och Jessica Frisk Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 161012--13 Universitetssjukhuset Örebro Örebro Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa oström, Per nders Mjörnberg Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-02-17 02-18 Centralsjukhuset Karlstad Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg och Bengt Hill Inspektörer Gradering A B C D

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2017-04-28 Närhälsan illingen Vårdcentral Klinik Skövde Ort nna Nilsson Inspektörer nnette G Friström Gradering Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Nya ST 2015 SOSFS 2015:8

Nya ST 2015 SOSFS 2015:8 Nya ST 2015 SOSFS 2015:8 eller ny-nya ST eller ST 2.0 Börja om från början, börja om på nytt... Börja om från början, börja om på nytt... Nja, inte helt Nya ST 2015= SOSFS 2015:8 Började gälla 1 maj 2015

Läs mer

Specialistutbildning i skolhälsovård för läkare, en sammanfattning

Specialistutbildning i skolhälsovård för läkare, en sammanfattning Specialistutbildning i skolhälsovård för läkare, en sammanfattning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8; M) om läkares vidareutbildning till specialistkompetens (ST utbildning)

Läs mer

Klinisk farmakologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Klinisk farmakologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Klinisk farmakologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2016-01-11--12 NU-sjukvården Uddevalla Hudmottagningen NU-sjukvården Sjukhus Ort Klinik irgitta Stymne, Katarina Lundqvist Inspektörer Gradering Socialstyrelsens

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-20 Hemdals vårdcentral Vårdcentral Västerås Ort Anders Lundqvist och Sonja Modin Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19 20 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Ögonkliniken Sjukhus Ort Klinik Kerstin Edlund och Eva Karlsson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-26 Vrinnevisjukhuset Norrköping Kvinnokliniken Sjukhus Ort Klinik René Bangshöj & Anne Ekeryd Andalen Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer