Fysioterapeuten och arbetsmiljön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysioterapeuten och arbetsmiljön"

Transkript

1 Av: Martha Gurmu Fysioterapeuten och arbetsmiljön

2 Innehållsförteckning 1. Arbetsmiljö och verksamhetschefens ansvar Vad är arbetsmiljö? Systematiskt arbetsmiljöarbete Råd och tips Delegering Returnering Om arbetstagaren blir sjuk Skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika mm Skyddsombud Skyddsombudets uppdrag Arbetsgivare och arbetstagarens samverkan i arbetsmiljöarbetet Huvudskyddsombud och skyddskommitté Organisatorisk och social arbetsmiljö Syftet med den nya föreskriften Vilka omfattas av den nya föreskriften? Vad innefattar organisatorisk respektive social arbetsmiljö? Arbetstagarens ansvar Kort sammanfattning av de nya regelverken Lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö Fysioterapeuterna Postadress Box 3196, Stockholm Besöksadress Vasagatan 48 Telefon E-post Webbadress Bankgiro

3 Sida 3/19 1. Arbetsmiljö och verksamhetschefens ansvar Det formella ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Denna skrift ger dig som arbetsgivare och arbetstagare inom hälso-och sjukvården en översikt över de lagar och regler som gäller. Arbetsgivaren har som ansvar att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har även ansvar för att risken för ohälsa eller olycksfall ska elimineras. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger således på arbetsgivarens ansvar, Arbetsmiljölag (1977:1 160) 3 kap. 2, (AML). Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan anses som grunden för arbetsmiljöarbetet och det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet. Dessa två påverkar varandra på flera sätt. Om det t.ex. finns ett väl fungerande arbetsmiljöarbete kan detta leda till en väl fungerande rehabiliteringsverksamhet. De erfarenheter som fås genom rehabiliteringsarbetet kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därmed kan liknande rehabiliteringsfall förhindras. För att arbetsgivaren skall kunna upptäcka risker och brister i arbetsmiljön skall arbetsgivaren samverka med skyddsombud och arbetstagare. Skyddsombudets främsta uppgift är att övervaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller lagens krav. Skyddsombud har rätt att stoppa arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda och innebära fara för liv och hälsa (se bilaga 1)

4 Sida 4/19 2. Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö omfattar allt på en arbetsplats och det mest synliga är oftast den fysiska arbetsmiljön såsom ljus, luftkvalitet, ventilation, buller, arbetsställning eller fysisk belastning. Arbetsmiljön innefattar även trivsel på arbetsplatsen den s.k. psykosociala arbetsmiljön. I detta sammanhang rör det frågor om förhållningssätt, attityder, arbetsbelastning, arbetsorganisering samt respekt gentemot arbetstagare respektive kollegor. Begreppet psykosocial arbetsmiljö är en benämning för både psykiska och sociala faktorer. Enligt AML har arbetsgivaren ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Ansvaret innebär bl.a. att vid förändringar som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön, t.ex. en omorganisation, skall en riskbedömning ske i enlighet med AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det finns flera skäl till att skapa en god arbetsmiljö och dessa anledningar är juridiska, ekonomiska samt etiska skäl. Inom svensk rätt finns det en omfattande lagstiftning som arbetsgivaren skall ta hänsyn till och vissa har direkt eller indirekt påverkan på arbetsmiljön. Dessa lagar är t.ex. Arbetsmiljölag (1977:1 160), ett antal arbetsmiljöförordningar och diskrimineringslagstiftningen som reglerarar individers upplevelser av arbetsmiljön. På långsikt innebär dessutom arbetsgivarens aktiva arbetsmiljöarbete färre risker för ohälsa samt olyckor. Vilket kan resultera i lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning, färre rehabiliteringsfall och mindre kostnader för verksamheten. 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftarens intention är att arbetsmiljöfrågorna skall integreras i den dagliga verksamheten, vilket innebär att arbetsmiljön inte bör isoleras från den dagliga verksamheten. Att utveckla arbetsmiljön är således en ständig pågående process. Arbetsgivaren skall vidta de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall för arbetstagarna på arbetsplatsen. Sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas. Målet är att risken för ohälsa eller olycksfall skall elimineras. Med detta innebär det att arbetsgivaren har ansvar för att det skall finnas en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det är

5 Sida 5/19 således arbetsgivaren som har ansvar för att olyckorna skall minska eller helt försvinna på arbetsplatsen (se AML 3 kap. 2 ). Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger på arbetsgivarens ansvar och arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera arbetsplatsen, så att arbetsplatsen uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren skall även utreda arbetsskador och kontinuerligt undersöka de risker som finns på arbetsplatsen (se AML 3 kap. 2 a första stycket). I AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete, beskrivs mer ingående hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bör samordnas. Det är viktigt att arbetsmiljöfrågorna får tillräcklig uppmärksamhet och utrymme även vid en samordning av arbetsmiljöansvaret. Inom arbetet finns flera olika faktorer som påverkar arbetstagaren både fysiskt och psykiskt. Alla faktorer som kan påverka arbetstagarens arbetssituation skall arbetsgivaren ta hänsyn till. Arbetsgivaren skall se till att dennes verksamhet ska ha en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för att kunna fullgöra de uppgifter som ligger på arbetsgivaren enligt 30 kapitlet 6 i Socialförsäkringsbalken. Syftet med denna rehabiliteringsverksamhet är att arbetsgivaren aktivt skall undersöka behovet av arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivaren kan ansluta företaget till en företagshälsovård som därefter endast kan ta uppdrag från arbetsgivaren eller skyddskommittén. Företagshälsovården kan främst hjälpa arbetsgivaren med att förebygga olyckor samt sjukdomar på arbetsplatsen. I företagshälsovården finns det anställda läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, samt arbetsmiljöingenjörer. De kan hjälpa och stötta med att upptäcka brister i arbetsmiljön men de ansvarar ej för att åtgärda brister.

6 Sida 6/19 4. Råd och tips Här följer ett par råd för att du och dina medarbetare skall kunna hålla frågan levande: 1. Vid planering av en förändring i organisationen eller ett arbetssätt skall det alltid ske en bedömning utifrån hur arbetsmiljön kan påverkas av en sådan förändring. Involvera skyddsombudet i denna dialog. 2. Diskutera frågor om arbetsmiljön i utvecklingssamtalet och fråga hur medarbetare ser på samarbete, sociala relationer, resurser, stress, arbetets organisering och de fysiska förutsättningarna. 3. Arbetsmiljön ska alltid ha en fast punkt på dagordningen i samband med arbetsplatsträffar respektive samverkan. 4. Uppmuntra medarbetare till att påtala brister i arbetsmiljön eller att komma med idéer om hur ni ytterligare kan utveckla arbetsmiljön. 5. Var noga med att göra information tillgänglig för alla från de grupper/personer som särskilt arbetar med arbetsmiljö; arbetsmiljökommitté, skyddsombud eller motsvarande. 6. Om det genomförs medarbetarundersökningar är arbetsmiljö ur olika aspekter ett självklart område som skall belysas. Resultaten från en sådan undersökning skall givetvist omhändertas, leda till förbättringar och återkopplas. 7. I samband med budgetarbetet bör verksamheten avsätta pengar för åtgärder knutna till arbetsmiljön.

7 Sida 7/19 5. Delegering Ansvaret enligt arbetsmiljölagen är uttryckligen utformat som ett arbetsgivaransvar vilket innebär att det är företagets högsta ledning som är högst ansvariga. Den högsta ledningen t.ex. vd eller motsvarande kan i större verksamheter inte ha möjlighet att själva utöva tillsyn över arbetsmiljön varför en delegering kan vara aktuellt. Detta innebär att ledningen kan ålägga chefer längre ned i linjeorganisationen att ta ansvar för arbetsmiljöuppgifter. Om du berörs av delegation blir arbetsmiljöansvaret en särskild uppgift som ingår som en del i din anställning. Det innebär att du ansvarar för utövandet av arbetsgivarens allmänna arbetsmiljöansvar och är arbetsgivarens ställföreträdare inom din verksamhet, avdelning, enhet eller motsvarande. Många verksamhetschefer uttrycker oro över att ta ansvar för arbetsmiljöuppgifter i det fall en olycka inträffar, eftersom detta kan leda till straffrättsliga sanktioner. Det är viktigt att framhålla att straffansvaret som sådant aldrig kan delegeras. Det kan dock under vissa förutsättningar bli en följd av delegeringen. Frågan om vem det straffrättsliga ansvaret kommer att utkrävas av, avgörs av en mängd olika faktorer som tar sikte på om den ansvarige chefen har haft praktiska möjligheter att utöva sitt ansvar. En sådan utredning sker av inspektörer från Arbetsmiljöverket som sedan ligger som underlag vid en eventuell domstolsprocess. Detta avgörs således endast och slutligen av en domstol. 6. Returnering En verksamhetschef skall ha ett tydligt uppdrag från sin arbetsgivare vidare skall den ansvarige vara införstådd med arbetsmiljöuppgifter och de befogenheter, resurser som finns till förfogande, för att kunna ta ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det skall vidare finnas utrymme för att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Det skall även finnas möjligheter att fatta beslut både nedåt och uppåt i organisationen i arbetsmiljöfrågorna. Om den ansvarige upplever att hen saknar förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljöfrågorna, har hen möjlighet att returnera den delegation som tidigare har tilldelats. Returnering bör ske skriftligt. Syftet med möjligheten att returnera en delegation är att komma till rätta med brister som finns inom verksamheten.

8 Sida 8/19 7. Om arbetstagaren blir sjuk Rehabilitering kan ses som ett samlingsbegrepp för samtliga medicinska, psykologiska, sociala samt arbetslivsinriktade åtgärder som har som mål att få arbetstagaren åter på arbetet. I aktuella situationer är det av vikt att arbetsgivaren ger arbetstagaren goda förutsättningar för komma tillbaka till arbetesplatsen, vilket bör ske genom bra arbetsanpassning respektive bra arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa moment bör ses i ljuset av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Goda resultat uppnås genom samverkan och delaktighet, där arbetsgivaren, arbetstagaren, skyddsombudet, sjukskrivande läkare, Försäkringskassan med flera samverkar för att finna bra lösningar. För ytterligare information hänvisas till Försäkringskassans hemsida. Företagshälsans riktlinjegrupp har tagit fram evidensbaserade riktlinjer för hur företagshälsan i samverkan med medarbetare och arbetsgivare kan jobba med att förebygga och åtgärda olika typer av ohälsa. För ytterligare information gå till nedanstående länk:

9 Sida 9/19 8. Skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika mm. Skadligt bruk tidigare kallad missbruk omfattar exempelvis: alkohol, läkemedel, spel och narkotika. Arbetsgivaren är skyldig att utforma en alkohol- och drogpolicy i verksamheten, samt ha en handlingsplan, så att eventuella problem kan hanteras på arbetsplatsen. Det är i första hand chefens ansvar att uppmärksamma och hantera den typen av problem men varje arbetstagare bör ha ett solidariskt ansvar. 9. Skyddsombud Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men ombudet har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Skyddsombudet skall delta vid planering av alla frågor som berör arbetsmiljön exempelvis ombyggnad eller flytt, omorganisation, eller nya arbetsmetoder. Andra uppgiftsområden är psykiska och sociala frågor som exempelvis: stress, utbrändhet och belastningsbesvär. I vissa situationer kan skyddsombudet även begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att uppfylla arbetstidslagens bestämmelser om extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid. Därutöver skall skyddsombudet kontrollera att arbetsgivaren uppfyller de krav som finns på ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt, SAM. Ingen får eller kan hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter. Skyddsombudet kan även avbryta arbete (se bilaga 2). Skyddsombudet har lagstadgad skyldighet och den omfattas av regler om tystnadsplikt och sekretess. Detta innebär att en del av den information som skyddsombudet får från arbetsgivaren, inte får föras vidare. När det gäller information om enskilda personer, får skyddsombudet således inte lämna informationen vidare om inte personen har samtyckt. Ett skyddsombud skall utses på en arbetsplats med fler än fem anställda eller när arbetsförhållandena kräver det. Det är den lokala fackliga organisationen som utser skyddsombud. Om det saknas lokal facklig organisation utses skyddsombudet av medarbetarna gemensamt. Uppdraget skall anmälas till arbetsgivaren för att skyddsombudet skall få rättslig status. Underrätta även förbundet.

10 Sida 10/ Skyddsombudets uppdrag Vad gäller skyddsombudets rättsliga status skiljer sig uppdraget som skyddsombud från andra fackliga förtroendeuppdrag. Skyddsombudet har nämligen rätt att begära att arbetsgivaren genomför undersökningar, kontrollerar arbetsmiljön eller begära Arbetsmiljöverkets ingripande. Bedömer skyddsombudet att ett förhållande innebär en omedelbar fara för en medarbetare har skyddsombudet befogenhet att stoppa det arbetsmomentet i väntan på att Arbetsmiljöverket kan ta ställning i frågan (s.k. skyddsstopp). För att skyddsombudet skall kunna utföra uppdraget har denne rätt till den utbildning och ledighet som krävs. Vidare har skyddsombudet rätt att ta del av den information och de handlingar som behövs i det enskilda fallet. Det är till arbetsgivaren skyddsombudet skall vända sig till med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. 11. Arbetsgivare och arbetstagarens samverkan i arbetsmiljöarbetet Sammanfattningsvis säger arbetsmiljölagen att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet skall bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad befogenheter och dessa är bland annat följande: - Få utbildning - Ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön - Få delta vid planering av nya lokaler samt vid ändring av lokaler. Även de som studerar har i viss omfattning möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Arbetstidslagen ger också skyddsombuden vissa befogenheter.

11 Sida 11/ Huvudskyddsombud och skyddskommitté På arbetsplatser där det finns fler än ett skyddsombud utses ett av skyddsombuden till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets ansvar är att samordna skyddsombudens verksamhet. På arbetsplatser med minst 50 anställda, eller där medarbetarna begär det, skall det finnas en skyddskommitté. Skyddskommittén består av representanter från dels arbetsgivaren, dels arbetstagare och i skyddskommittén skall därför förutom facklig ledamot och skyddsombud även verksamhetens ledning vara representerad. - Skyddsombud Om minst fem arbetstagare sysselsätts - Huvudskyddsombud Om flera skyddsombud finns - Regionalt skyddsombud Om skyddskommitté ej finns - Skyddskommitté Om minst femtio arbetstagare finns 13. Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har tagit fram ett nytt regelverk, en föreskrift, som gäller from den 31 mars 2016, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften reglerar bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling och målet med aktuell föreskrift är att minska arbetsrelaterad ohälsa. 14. Syftet med den nya föreskriften Föreskriften preciserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och förtydligar samt fyller ut det systematiska arbetsmiljöarbete som samtliga arbetsgivare är skyldiga att bedriva i sin verksamhet. Föreskriften ger tydlighet vilket förenklar för arbetsgivaren att göra rätt saker samt stärker rättssäkerheten inom området.

12 Sida 12/ Vilka omfattas av den nya föreskriften? Föreskriften gäller på samtliga verksamheter där en arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Notera att de som hyr in arbetskraft likställs som arbetsgivare. Som i övrig lagstiftning inom området arbetsmiljö är det arbetsgivaren som har ett ansvar för att föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs. De som genomför en utbildning eller de som är under vård i anstalt likställs dock ej med arbetstagare vid tillämpningen av dessa föreskrifter och är således undantagna från föreskriften. 16. Vad innefattar organisatorisk respektive social arbetsmiljö? Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: - Ledning - Styrning och kommunikation - Delaktighet - Handlingsutrymme - Fördelning av arbetsuppgifter samt krav - Resurser och ansvar Den sociala arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar: - Socialt samspel - Samarbete - Socialt stöd från chefer - Socialt stöd från kollegor

13 Sida 13/ Arbetstagarens ansvar Enligt arbetsmiljölagen 3 kapitel 4, skall arbetstagaren medverka och följa de föreskrifter, policy, processer och fastställda rutiner som gäller på arbetsplatsen. Arbetstagaren har dessutom en skyldighet att meddela om det finns akuta brister respektive risker i arbetsplatsen. Delaktighet är således en mycket viktig del av arbetsmiljöarbetet vid arbetsplatsen. 18. Kort sammanfattning av de nya regelverken Det förebyggande, systematiska, arbetsmiljöarbetet, är att kartlägga risker och vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår. Enligt den nya föreskriften skall arbetsgivaren ansvara för att: Ohälsosam arbetsbelastning - Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning - Resurserna skall anpassas efter kraven i arbetet - Möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande. Arbetstid - Att arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. - Att minimera risk för ohälsa vid till exempel skiftarbete, nattarbete samt delade arbetspass. - Förväntningar på att ständigt vara nåbar. - Redan vid planering behöver arbetsgivaren uppmärksamma dessa faktorer samt se till att det finns tid för återhämtning. Kränkande särbehandling - Klargöra att kränkande särbehandling ej accepteras på arbetsplatsen. - Arbetsgivaren bör ha en tydlig policy avseende kränkande särbehandling.

14 Sida 14/19 - Finnas tydliga och upparbetade rutiner för hur kränkande särbehandling skall hanteras på arbetsplatsen, till exempel hur och var de utsatta snabbt kan få hjälp. Chefer har således en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö. Föreskriften ställer sammanfattningsvis krav på att chefer och arbetsledare skall ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren skall även sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö. Tips: Om du behöver rådgivning kopplat till arbetsmiljö kan du i första hand kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen. Om det inte finns ett skyddsombud på din arbetsplats kontakta ditt distrikt för stöd i sak.

15 Sida 15/ Lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö Det finns ett antal lagar och regler som rör arbetsmiljön. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du gratis hämta ned allt du kan behöva för din arbetsplats. Nedan följer exempel på lagar respektive föreskrifter som är tillämpliga vid arbetsmiljöarbete: Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen är en ramlag som innehåller grundläggande bestämmelser samt anger målen för arbetsmiljöarbetet. Första kapitlet, första paragrafen i lagen lyder: Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Nyckelordet inom arbetsmiljöarbete är att förebygga skador. Arbetsmiljölagen reglerar även den samverkan kring arbetsmiljö som skall ske mellan arbetsgivare och arbetstagare.

16 Sida 16/19 Arbetsmiljöförordningen, AMF tillämpningsregler Arbetsmiljöförordningen är en komplettering till lagen med olika typer av tillämpningsregler. Här regleras t.ex. bestämmelser om skyddsombud, skyddskommittéer och skyldigheten att anmäla olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, (SAM) Föreskriften beskriver hur verksamhetschefen skall arbeta med arbetsmiljön. SAM omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket beskriver SAM som en process i fyra steg: undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att i det dagliga arbetet genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. Det handlar om både fysiska och sociala förhållanden. Lagen kräver att alla arbetsplatser har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), (gäller from den 31 mars 2016). Föreskrifter, AFS:arna krav och skyldigheter (finns ett hundratal olika föreskrifter). Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet och myndigheten har ett ansvar för att arbetsmiljöreglerna efterlevs. Arbetsmiljöverket har även en uppgift att utge föreskrifter och allmänna råd som rör arbetsmiljön. I dagsläget finns ett 100-tal föreskrifter som beskriver de skyldigheter och krav som ställs på (i första hand) arbetsgivaren. Flera av dessa är riktade till specifika branscher och verksamheter. Allmänna råd förtydliganden, rekommendationer

17 Sida 17/19 Övrig lagstiftning Det finns ytterligare lagstiftning som har anknytning till arbetsmiljön. Som exempel kan nännas bygglagstiftning eller Miljöbalken, tobakslagen, förtroendemannalagen, lag om skydd mot olyckor. För vissa branscher finns dessutom speciellt anpassade regler till exempel för byggoch elbranschen. Diskrimineringslagarna är ytterligare lagstiftning som rör individens förutsättningar på arbetsplatsen.

18 Sida 18/19 Framställan enligt Arbetsmiljölagen 6 6a Bilaga 1 Att vara skyddsombud innebär en speciell ställning enligt svensk lag. Enligt Arbetsmiljölagen 6 6a har skyddsombudet rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur ett arbetsmiljöproblem skall lösas och vad som händer om det inte åtgärdas. Arbetsmiljölagen 6 6a beskriver hur man skall agera när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår: - Skyddsombudet skall göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat. - Skyddsombudet skall begära att få ett kvitto på att arbetsgivaren mottagit framställan. - Arbetsgivaren skall sedan inom 14 dagar lämna ett svar och beskriva hur problemet skall åtgärdas alternativ lösas. - Om arbetsgivaren inte svarar skall skyddsombudet lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket, som i sin tur skall fatta beslut om t.ex. hur problemet skall lösas eller om ärendet skall drivas vidare i sak.

19 Sida 19/19 Bilaga 2 Exempel på framställan enligt AML 6 6a Till Arbetsmiljöverket Till: Arbetsmiljöverket distrikt [...] Begäran om ingripande av Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a Arbetsmiljölagen. Vid xx avdelning vid Landstingets sjukhus i YY saknar cheferna erforderliga kunskaper för att en god arbetsmiljö skall kunna åstadkommas. Med stöd av 6 kap 6a arbetsmiljölagen och 7 arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, har undertecknad yrkat att landstinget skall tillse att cheferna erhåller god kännedom om innehållet i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen samt de föreskrifter utgivna av Arbetsmiljöverket som gäller verksamheten. Cheferna behöver i övrigt kunskaper om arbetets risker, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt insikter i hur människan reagerar i olika situationer och de hälsomässiga effekterna av hög arbetsbelastning, övertid, kränkande särbehandling mm. Yrkanden har inte lett till något påtagligt resultat. (se bifogad kopia på framställan). Frågan om chefernas kunskaper i arbetsmiljöfrågor har tidigare varit uppe på ett par möten med sjukhusets övergripande samverkansgrupp utan att några åtgärder vidtagits eller aviserats. Undertecknad yrkar med stöd av 6 kap 6a arbetsmiljölagen att Arbetsmiljöverket förelägger Landstingen/Sjukhuset/Kliniken/Verksamheten att vidta åtgärder i enlighet med ovan angivna krav. Stockholm som ovan XX

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE STÖD FÖR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Piteå kommuns Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö och samverkansavtal är vägledande i arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljörutinerna

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok Datum ARBETSMILJÖPROGRAM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antaget i Kommunstyrelsen 1994-06-28 Beslut om revidering i Kommunstyrelsen 1999-06-22 1 Bakgrund...1 2 Kommunövergripande

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. December 2016

Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar. December 2016 Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar December 2016 Introduktion Den här webb-presentationen riktar sig till förtroendevalda politiker i kommuner landsting och regioner. Den är tänkt att

Läs mer

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande.

Regeringen ändrar Arbetsmiljöverkets beslut enligt följande. Regeringsbeslut II 10 2002-05-02 N2001/11628/ARM Näringsdepartementet Härnösands kommun Socialförvaltningen 871 80 HÄRNÖSAND Överklagande över Arbetsmiljöverkets beslut i fråga om krav på arbetsmiljökonsekvensutredning

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer