MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid Mot ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem som anpassats till den inre marknaden

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Allmänna slutsatser från det offentliga samrådet Meddelandet syfte Grundläggande drag i ett nytt mervärdesskattesystem för EU Ett mervärdesskattesystem för EU som bygger på destinationsprincipen Ett enklare, effektivare och robustare mervärdesskattesystem Prioriterade områden för det fortsatta arbetet Mot ett enklare mervärdesskattesystem Begreppet ett enda kontaktställe (One-Stop-Shop) Bättre och mer lättillgänglig information till företagen på EU-nivå Bättre styrning av mervärdesskatten på EU-nivå Standardiserade skyldigheter vad gäller mervärdesskatt Mot ett effektivare system för mervärdesskatt Breddning av skattebasen Granskning av skattesatser Mot ett robustare och bedrägerisäkrare system för mervärdesskatt En mekanism för snabba insatser för att hantera plötsliga bedrägerier Bekämpning av mervärdesskattebedrägerier Granskning av uppbörd och övervakning av mervärdesskatt Ett system för mervärdesskatt som utformats särskilt för den inre marknaden Övriga åtgärder som ska vidtas på medellång sikt Slutsats SV 2 SV

3 1. INLEDNING En allt snabbare globalisering, skärpt konkurrens från nya viktiga regioner inom världsekonomin, affärsmodeller som hela tiden förändras och tekniska framsteg allt detta medför nya utmaningar för det europeiska skattesystemets effektivitet och ändamålsenlighet. Den finansiella krisen ställer dessutom medlemsstaternas ekonomiska politik inför en dubbel utmaning: att skapa hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt som de offentliga finanserna konsolideras. Som framhålls i den årliga tillväxtöversikten för är skattepolitiken ett viktigt instrument i det sammanhanget. Skattesystemens utformning och struktur behöver uppmärksammas mer om de ska kunna bli effektivare, rättvisare och mer ändamålsenliga; detta gäller framför allt EU:s system för mervärdesskatt. Det var mot den bakgrunden kommissionen den 1 december 2010 offentliggjorde en grönbok om mervärdesskattens framtid 2 i vilken samtliga berörda parter uppmanades att kritiskt granska alla delar av EU:s system för mervärdesskatt, som nu funnits i över 40 år. De kraftfulla reaktionerna från företag, forskare, medborgare och skattemyndigheter (över synpunkter) 3 visade att det fanns ett behov av en sådan diskussion. Europaparlamentet 4, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 5 och den skattepolitiska gruppen, som består av finansministrarnas personliga företrädare, välkomnade grönboken och bekräftade behovet av att reformera EU:s system för mervärdesskatt. Samtidigt genomförde kommissionen en ekonomisk utvärdering av systemet 6 och föreslog att en ny egen resurs som bygger på mervärdesskatt inrättas för att finansiera EU:s budget ALLMÄNNA SLUTSATSER FRÅN DET OFFENTLIGA SAMRÅDET De berörda parterna anser allmänt att uppdelningen av EU:s gemensamma mervärdesskattesystem på 27 nationella system är det största hindret för en effektiv EU-intern handel och att den fragmenteringen gör att medborgarna inte kan utnyttja fördelarna med en riktig inre marknad. Företrädare för de internationellt verksamma företagen anser att de får betala ett pris för denna brist på harmonisering i form av komplexitet, extra kostnader för KOM(2011)0815, KOM(2010)0695, arbetsdokument, SEK(2010)1455, Synpunkterna återges tillsammans med en rapport som sammanfattar de viktigaste inslagen på Resolution av den 13 oktober 2011, P7_TA(2011)0436. EUT C 318, , s KOM(2011)0510, SV 3 SV

4 efterlevnad och rättsosäkerhet. Små och medelstora företag har inte alltid de resurser som krävs för att hantera detta och avstår därför från gränsöverskridande verksamhet. Bristerna påverkar företagens beteende och kan förhindra dem från att fatta de mest effektiva affärsbesluten. När skattereglerna påverkar besluten om var ett företag ska köpa eller sälja varor och tjänster kan mervärdesskattens ekonomiska neutralitet inte längre garanteras och den inre marknadens funktion försämras kraftigt. Flera av parterna framhöll till och med att det därför i allt högre grad blir enklare och mera lönsamt att göra affärer med partner utanför EU än att göra affärer med EUföretag. De berörda parter som för närvarande omfattas av undantag och avvikelser eller reducerade skattesatser vill i allmänhet behålla dem. Andra vill till och med utöka förmånsbehandlingen till att även omfatta den egna aktiviteten. Grönboken har väckt starka förhoppningar om förändring. Samtidigt finns det en allmän insikt om att en grundlig revidering av mervärdesskattesystemet med nödvändighet blir ett projekt på lång sikt. Medlemsstaterna vill begripligt nog inte ta några risker på grund av reformåtgärder som kunde äventyra mervärdesskatteinkomsterna som under 2009 svarade för cirka 784 miljarder euro eller 21 procent av de nationella skatteinkomsterna 8. De verkar därför enbart beredda att överväga gradvisa förändringar där risker och kostnader är tydliga, väl analyserade och grundligt utvärderade. Detta är de mest påtagliga allmänna slutsatserna från det offentliga samrådet. De mer specifika slutsatserna redovisas nedan under sina respektive samlingsrubriker. 3. MEDDELANDET SYFTE Mot bakgrund av dessa oroande uppgifter nästan 20 år efter introduktionen av den inre marknaden räcker det inte att luta sig tillbaka och fortsätta som om inget har hänt. Det krävs en mer långtgående reform av det nuvarande mervärdesskattesystemet för att möta utmaningarna. En sådana reform kommer att spela en avgörande roll för att nå målen i strategin Europa och återgå till tillväxt eftersom den kan vitalisera den inre marknaden och hjälpa medlemsstaterna i deras arbete med att konsolidera sin skattepolitik. Meddelandet bygger på resultaten från det offentliga samrådet, men också på diskussionerna med medlemsstaterna och de synpunkter som framförts av EU:s institutioner. Meddelandet har två syften: Beskriva de grundläggande dragen i ett framtida mervärdesskattesystem för EU som kan fortsätta generera inkomster samtidigt som det stärker EU:s konkurrenskraft. Dessa grundläggande funktioner bör vara de långsiktiga mål som styr allt framtida arbete med mervärdesskatten. 8 9 Inklusive sociala avgifter, Taxation trends in the European Union, 2011, bilaga A, tabell 8. KOM(2010)02020, SV 4 SV

5 Ange prioriterade områden för ytterligare åtgärder under kommande år för att fortsätta utvecklingen mot dessa mål. 4. GRUNDLÄGGANDE DRAG I ETT NYTT MERVÄRDESSKATTESYSTEM FÖR EU 4.1. Ett mervärdesskattesystem för EU som bygger på destinationsprincipen I inremarknadsakten 10 framhölls den grundläggande betydelsen av att fastställa ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för gränsöverskridande transaktioner. Grönboken utgjorde ett idealiskt tillfälle för att undersöka om åtagandet från om att inrätta ett slutgiltigt mervärdesskattesystem för EU som fungerar på samma sätt som i ett enda land och som bygger på principen om beskattning i ursprungslandet fortfarande var intressant. Diskussioner med medlemsstaterna på senare tid har bekräftat att den principen fortfarande är politiskt ogenomförbar. Detta dödläge erkänns också av Europaparlamentet, som hittills starkt har försvarat principen att beskattning ska ske i ursprungslandet, men som nu förespråkar en övergång till destinationsprincipen. De berörda parterna inser dessutom att systemet som bygger på ursprungslandet, vilket teoretiskt sett också är det mest attraktiva valet för dem, inte kommer att vara genomförbart inom den närmaste framtiden. De för därför fram tanken på ett väl fungerande system som bygger på beskattning i destinationslandet som en pragmatisk och politiskt genomförbar lösning. Kommissionen har därför dragit slutsatsen att det inte längre finns några giltiga skäl för att behålla det målet och föreslår att det överges. Att hålla fast vid detta åtagande samtidigt som inga politiska framsteg görs i samma riktning skulle i själva verket påverka trovärdigheten för EU:s beslutsprocess. Genom att överge ursprungsprincipen blir det möjligt att kraftfullt satsa på att utforma alternativa idéer för ett väl fungerande, destinationsbaserat mervärdesskattesystem för EU. Inget arbete har utförts på detta område sedan 1993, eftersom alternativet valdes bort till förmån för en satsning på ursprungsprincipen. Arbetet kommer att bygga på följande grundprinciper: för det första måste det vara lika enkelt och säkert att göra affärer mellan olika EU-stater som att göra affärer inom ett visst land. För det andra måste efterlevnadskostnaderna för mervärdesskatt vid EU-intern affärsverksamhet sänkas. Under alla omständigheter får gränsöverskridande handel inte ge upphov till ytterligare kostnader Ett enklare, effektivare och robustare mervärdesskattesystem Den reformprocess som påbörjades med grönboken bör i slutändan resultera i ett mervärdesskattesystem med samtliga följande egenskaper: KOM(2011)0206, Rådets första direktiv 67/227/EEG och rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 11 april SV 5 SV

6 Enkelt: En skattepliktig person som är aktiv inom EU bör ställas inför en enda uppsättning tydliga och enkla mervärdesskatteregler: en mervärdesskattekod för EU. En sådan kod skulle innehålla regler som är anpassade till moderna affärsmodeller samt standardiserade skyldigheter som fullt ut beaktar de tekniska framsteg som gjorts. En skattepliktig person ska endast behöva ha kontakt med skattemyndigheterna i en enda medlemsstat. Effektivt och neutralt: Att skapa en bredare skattebas och tillämpa principen om beskattning enligt en normalskattesats skulle ge högre inkomster till lägre kostnad eller alternativt göra det möjligt att sänka normalskattesatsen på ett inkomstneutralt sätt. Alla avvikelser från dessa principer måste ha en logisk och enhetlig förklaring. Neutralitet kräver också samma bestämmelser för avdragsrätten och starkt begränsade inskränkningar av den rätten. Robust och bedrägerisäkert: Moderna metoder för indrivning och övervakning av mervärdesskatt bör maximera de inkomster som faktiskt drivs in och i görligaste mån begränsa bedrägerier och skatteflykt. Detta kräver att de nationella skattemyndigheterna koncentrerar sig på riskbeteenden, inriktar sig på faktiska skattebedragare och i slutändan agerar kollektivt som en europeisk myndighet för mervärdesskatt, förutom att underlätta efterlevnaden för företagen. Ett intensifierat, automatiskt och snabbt utbyte av information mellan de nationella skatteförvaltningarna blir avgörande för att nå det målet. 5. PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR DET FORTSATTA ARBETET De olika prioriterade områdena har samlats under fyra rubriker nedan. De hänger emellertid intimt samman: ett enklare mervärdesskattesystem för inhemska och EU-interna transaktioner underlättar efterlevnaden och bidrar därför till att göra systemet robustare. Vissa centrala åtgärder kan genomföras relativt snabbt, medan andra naturligtvis kommer att kräva mer tid. I förekommande fall kommer kommissionen att genomföra en sedvanlig konsekvensbedömning Mot ett enklare mervärdesskattesystem Synpunkterna som framkom under det offentliga samrådet präglades bland annat av tydliga krav på förenkling. Det kravet gäller både frågor om EU:s mervärdesskatteregler och så kallade skatteförvaltningsfrågor. Olika rutiner på nationell nivå lyfts allt oftare fram som en frustrerade börda. Även om skatteförvaltning är ett område som ligger inom medlemsstaternas behörighet kommer kommissionens mål att vara att kraftigt förbättra samordnings- och samarbetsinsatserna inom detta område. Enligt den ekonomiska utvärderingen är företagens kostnader för efterlevnad höga, från 2 procent till så mycket som 8 procent av mervärdesskatteinkomsterna. De mindre företagen belastas på ett sätt som överstiger deras kapacitet; dessa kostnader kommer inte att minska över tid utan riktade politiska åtgärder. SV 6 SV

7 Dessutom ställs företagen inför ytterligare bördor när de ska bedriva EU-intern handel. Enligt den ekonomiska utvärderingen skulle ett avlägsnande av de nationella skyldigheter som går utöver EU-kraven eller en 10-procentig minskning av skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas administrativa förfaranden kunna öka den EU-interna handeln med 2,6 procent respektive 3,7 procent, medan BNP kunde öka realt med 0,2 procent respektive 0,4 procent. Det framgår visserligen av rapporten att siffrorna kan vara överdrivna, men de visar ändå att en harmonisering av förfarandena för mervärdesskatt kan ge betydande vinster för handeln och i fråga om BNP. Framför allt kunde de små och medelstora företagen ha nytta av de åtgärder som beskrivs nedan. De har mindre resurser för att hantera svårigheter orsakade av skillnader i fråga om regler och skyldigheter. Enligt den ekonomiska utvärderingen är kostnaden också proportionellt sett högre för dem. Att de närmaste åren prioritera förenkling ligger i linje med principen att tänka småskaligt först i en Small Business Act för Europa 12, som främjar e-förvaltning och modeller med ett enda kontaktställe (One-Stop-Shops) för att förenkla den regelmässiga och administrativa miljön för små och medelstora företag Begreppet ett enda kontaktställe (One-Stop-Shop) Mot bakgrund av de svårigheter som redovisats av företag som bedriver handel i flera medlemsstater är naturligtvis ett enda kontaktställe (One-Stop-Shop) en åtgärd som föreslås i kommissionens plan för att reducera de administrativa bördorna 13 och som stöds av högnivågruppen av oberoende intressenter för administrativa bördor 14 fortfarande en prioriterad fråga. Minikontaktställen för EU:s leverantörer av telekommunikationstjänster samt radio-, TV- och elektroniktjänster till slutkonsumenter inom EU kommer att erbjudas Vissa företag som är exponerade för gränsöverskridande handel förstår inte varför deras verksamheter har undantagits från denna möjlighet, trots att de står inför samma svårigheter. Införandet av minikontaktställen betraktas av många medlemsstater och företag som en viktig milstolpe. Om de fungerar väl kan de röja väg för en mer allmän tillämpning av konceptet. På grund av bristande erfarenhet av ett enda kontaktställe för EU-intern handel verkar emellertid medlemsstaterna något motvilliga att i detta tidiga skede överväga en bredare tillämpning. Kommissionen är fortfarande övertygad om att ett centralt kontaktställe är ett viktigt instrument, framför allt för små och medelstora företag, för att underlätta tillträdet till den inre marknaden i ett mervärdesskattesystem som bygger på beskattning i destinationslandet KOM(2008)0394, KOM(2009)0544, , bilaga, s SV 7 SV

8 (1) Att garantera ett smidigt införande av minikontaktställen under 2015 har hög prioritet för kommissionen och kommissionen litar på att medlemsstaterna ställer de nödvändiga resurserna till förfogande. (2) Kommissionen räknar med att konceptet gradvis får en bredare tillämpning från och med Bättre och mer lättillgänglig information till företagen på EU-nivå Vissa berörda parter underströk att tillgången på korrekt, pålitlig och snabb information om detaljerna i medlemsstaternas nuvarande mervärdesskattesystem är en viktig faktor för att underlätta efterlevnaden för företagen till dess det finns likartade regler i hela EU. Dessutom betraktas språket fortfarande som ett hinder för EU-intern handel. Kommissionen anser att en webbportal som ger sådan information på olika språk i frågor såsom registrering, fakturering, mervärdesskattedeklarationer, mervärdesskattesatser, särskilda skyldigheter och begränsningar av avdragsrätten, är en naturlig väg att gå. Företagen kan aktivt medverka till att utforma den information som krävs. (3) Kommissionen kommer med hjälp av medlemsstaterna att inrätta en webbportal för EU:s mervärdesskatt. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att bekräfta den positiva attityd de visat i den skattepolitiska gruppen genom att förbinda sig att lämna nödvändig information och alltid hålla webbportalen uppdaterad Bättre styrning av mervärdesskatten på EU-nivå De berörda parterna vill ha ett ökat deltagande och mer insyn i processen för att utarbeta och tolka EU:s mervärdesskattelagstiftning. Kommissionen kommer att ta sitt ansvar och reagera positivt på detta giltiga krav. Utbytet av synpunkter mellan kommissionen och de berörda parterna kommer att organiseras på ett mer strukturerat sätt. Kommissionen kommer att se till att mer information om EU:s mervärdesskattelagar blir tillgänglig för allmänheten. Uppmaningen att förbättra styrningen riktas emellertid också till rådet, eftersom den rättsliga ram som styr antagandet av lagförslag sträcker sig utöver kommissionens uppdrag. Kommissionen uppmanar därför rådet att överväga hur de berörda parterna bäst kan engageras när förslagen ska förhandlas fram. De berörda parterna föreslår att det inrättas en kommunikationskanal på EU-nivå där skatteförvaltningar, kommissionen och företrädare för näringslivet kan diskutera praktiska frågor kring hanteringen av mervärdesskatter. För närvarande kan de diskutera sådana frågor med de nationella skattemyndigheterna, men det saknas ett bredare forum som skulle omfatta samtliga skattemyndigheter, framför allt när det gäller gränsöverskridande problem. Medlemsstaterna har visat sig villiga att delta i ett sådant forum. Redovisning av exempel på bästa praxis kunde bidra till att få enhetligare system för mervärdesskatt SV 8 SV

9 och därigenom minska kostnaderna för efterlevnad, samtidigt som det säkrar mervärdesskatteinkomsterna. (4) För att informera företagen och främja en mer konsekvent tillämpning kommer kommissionen år 2012 att offentliggöra de riktlinjer för EU-lagstiftningen som överenskommits med mervärdesskattekommittén och vid behov förklarande kommentarer om den nya lagstiftningen innan den träder i kraft. (5) Kommissionen kommer under 2012 att inrätta ett trepartsforum för EU:s mervärdesskatt med företrädare för kommissionen, medlemsstaterna och de berörda parterna Standardiserade skyldigheter vad gäller mervärdesskatt Faktureringsreglerna har nyligen harmoniserats ytterligare och principen om likabehandling av elektroniska fakturor och pappersfakturor ingår i lagstiftningen om mervärdesskatt. Skillnader när det gäller andra skyldigheter tvingar emellertid fortfarande företagen att utforma särskilda IT-specifikationer och förfaranden för de olika medlemsstater i vilka de är verksamma. Detta minskar fördelarna med gemensamma servicecentrum för EU-gemensamma redovisnings- och skatteskyldigheter. (6) Kommissionen kommer under 2013 att föreslå att en standardiserad mervärdesskattedeklaration ska vara tillgänglig på alla språk som ett alternativ för företag i hela EU. (7) Samma standardiseringsstrategi kan sedan tillämpas på andra skyldigheter såsom registrering, fakturering och dokumentation för att styrka undantag eller omvänd betalningsskyldighet Mot ett effektivare system för mervärdesskatt Att bredda skattebasen och begränsa användningen av reducerade skattesatser skulle skapa nya inkomstströmmar till lägre kostnad eller alternativt möjliggöra en betydande, inkomstneutral sänkning av den nuvarande normalskattesatsen. Ett effektivare system för mervärdesskatt ligger därför i första hand i medlemsstaternas intresse, men det skulle också minska företagens administrativa bördor Breddning av skattebasen Offentliga organ I en färsk studie om mervärdesskatt i den offentliga sektorn och undantag av hänsyn till allmänintresset 15 belystes de nuvarande reglernas brister ur ekonomisk synpunkt. Det gällde bristen på neutralitet, den snedvridning av konkurrensen som de skapar samt deras komplexitet. Privatiseringar och avregleringar har dessutom ofta resulterat i situationer där offentliga organ konkurrerar med privata företag. 15 vat_public_sector.pdf. SV 9 SV

10 Med tanke på de potentiellt betydande effekterna på kostnaderna för offentliga varor eller social trygghet av att i stor skala fasa ut de befintliga undantagen, till exempel inom utbildning eller hälso- och sjukvård, kommer en gradvis strategi för beskattning att analyseras omsorgsfullt. (8) Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag som är inriktat på verksamhet där den privata sektorn i högre grad är involverad och där det finns en ökad risk för snedvridning av konkurrensen. Persontransporter Europaparlamentet anser att konkurrensen på den inre marknaden snedvrids av att persontransporter undantas i vissa medlemsstater beroende på vilket transportmedel som används, en synpunkt som också bekräftas av resultaten från det offentliga samrådet. Om undantagen inte gäller kan de nuvarande komplicerade reglerna för platsen där tjänsterna tillhandahålls medföra att kostnaderna för efterlevnad ökar för företag som är verksamma i flera medlemsstater, att det begås misstag eller till och med leda till skatteflykt. I det offentliga samrådet framkom två helt olika strategier: att behålla status quo eller avskaffa undantaget. Det senare alternativet ligger i linje med syftet att öka beskattningens neutralitet och effektivitet. (9) Kommissionen kommer att föreslå ett enklare och mer neutralt system för mervärdesskatt för persontransporter. Övriga undantag Andra undantag som begränsar skattebasen och som kan skapa snedvridningar kommer att undersökas för att se om de ekonomiska, sociala eller tekniska skälen för dem fortfarande är giltiga och om det går att förbättra det sätt på vilket de tillämpas. När det gäller att bredda skattebasen bör inga alternativ avskrivas i detta skede. Några berörda parter har emellertid förespråkat att vissa undantag behålls eller till och med att tillämpningen breddas. Flera reaktioner avsåg beskattningsreglerna för organisationer som inte drivs i vinstsyfte. De organisationerna omfattas emellertid redan av ett undantag som täcker verksamheter som har ett allmänintresse. Det enda problemet är alltså de återstående aktiviteter som inte omfattas av detta undantag. De aktiviteterna kunde emellertid omfattas av de undantag för småföretag som har en omsättning under ett visst tröskelvärde som ingår i det allmänna systemet och av ytterligare förenklingsåtgärder och förfaranden som medlemsstaterna kan introducera. Medlemsstaterna kan också införa riktade kompensationsmekanismer utanför systemet för mervärdesskatt för att minska kostnaden för mervärdesskatt på inköp från organisationer som inte drivs i vinstsyfte. (10) Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att utnyttja de befintliga alternativen för att minska bördan från mervärdesskatten på organisationer som inte drivs i vinstsyfte. Kommissionen kan förse dem med riktlinjer för det system för mervärdesskatt som gäller för dem. SV 10 SV

11 Granskning av skattesatser Flera berörda parter påpekade att skillnaderna mellan olika mervärdesskattesatser leder till ytterligare kostnader för efterlevnad. I den ekonomiska bedömningen redovisas en uppskattning av den effekten. Enligt bedömningen kunde en minskning med 50 procent av skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas mervärdesskattesatser leda till en ökning på 9,8 procent av den EU-interna handeln och en ökning av BNP på 1,1 procent. Samtidigt påpekades emellertid att de siffrorna kan vara tilltagna i överkant. Den ekonomiska bedömningen bekräftade också synpunkten som redan framförts i tidigare ekonomiska studier 16 att användningen av reducerade skattesatser ofta inte är det lämpligaste instrumentet för att nå politiska mål, framför allt inte när det gäller att garantera en omfördelning till fattigare hushåll eller uppmuntra förbrukningen av en vara som betraktas som socialt önskvärd. De berörda parter som drar nytta av sänkta skattesatser pekar på dessa skäl för att motivera nuvarande sänkta skattesatser eller till och med för att utöka dem till att omfatta framför allt miljövänliga produkter. Frågan om likabehandling av produkter som är tillgängliga i både traditionella format och online väckte kraftiga reaktioner under det offentliga samrådet. De frågorna behöver besvaras. Det kan vara värt att påpeka att redan den nuvarande tillämpningen av reducerade skattesatser innebär betydande subventioner. Omfattningen varierar kraftigt mellan olika medlemsstater beroende på hur de reducerade skattesatserna tillämpas. Enligt den ekonomiska bedömningen utgjorde dessa subventioner mellan 8,2 procent och 53,3 procent av mervärdesskatteinkomsterna i ett urval av nio medlemsstater 17. Om de reducerade skattesatserna avskaffades skulle normalskattesatsen teoretiskt sett kunna sänkas med mellan 1,9 och 7,5 procentenheter. Tillämpning av normalskattesatsen utgör fortfarande grundprincipen och mervärdesskattedirektivet tvingar inte medlemsstaterna att tillämpa reducerade skattesatser. Medlemsstaterna har därför huvudansvaret för att i så stor utsträckning som möjligt begränsa tillämpningen av sådana skattesatser i de fall där de medför en omotiverad skattelättnad. Den nuvarande ekonomiska och finansiella miljön, som kräver en kraftfull skattebaserad förstärkning av de nationella budgetarna, är ytterligare ett skäl till att minska användningen av reducerade skattesatser jämfört med att höja normalskattesatserna. Man bör emellertid inte bortse från de potentiella fördelarna med en begränsad användning av reducerade skattesatser, under förutsättning att de fastställs och tillämpas förnuftigt. Det finns därför ett antal faktorer som motiverar en granskning av de nuvarande mervärdesskattesatsernas struktur. Kommissionen anser att en sådan granskning bör bygga på en grundlig konsekvensbedömning som omfattar alla aspekter och som bygger på följande riktlinjer: Copenhagen Economics, Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union [Studie om sänkt mervärdeskatt på varor och tjänster i Europeiska unionen], slutrapport, Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Polen, Spanien och Storbritannien. SV 11 SV

12 Avskaffande av de reducerade skattesatser som försvårar en korrekt funktion av den inre marknaden. Reducerade skattesatser som har varit motiverade tidigare kan ha en snedvridande effekt i dag på grund av en förändrad ekonomisk, affärsmässig och rättslig miljö. Avskaffande av reducerade skattesatser för varor och tjänster vars konsumtion motverkas av andra delar av EU:s politik. Detta kunde framför allt gälla varor och tjänster som är skadliga för miljö, hälsa och välfärd. Liknande varor och tjänster bör omfattas av samma mervärdesskattesats och de tekniska framstegen bör beaktas i sammanhanget, så att frågan om konvergens mellan onlinemiljön och den fysiska miljön uppmärksammas. (11) Kommissionen förespråkar en återhållsam användning av reducerade skattesatser för att öka mervärdesskattesystemets effektivitet. Kommissionen kommer under 2012 att inleda en undersökning av de nuvarande mervärdesskattesatsernas struktur enligt ovanstående riktlinjer. Därefter kommer den att lägga fram förslag enligt samma principer efter omfattande samråd med berörda parter och medlemsstater före utgången av (12) För att ta itu med rättsosäkerheten och kostnaderna för efterlevnad på grund av de 27 olika strukturerna för skattesatser kommer kommissionen att föreslå att det på EU:s webbportal för mervärdesskatt införs tydlig och bindande information om de varor och tjänster som inte omfattas av normalskattesatserna i de olika medlemsstaterna. I det syftet kan den kombinerade nomenklaturen användas Mot ett robustare och bedrägerisäkrare system för mervärdesskatt Enligt en studie som genomfördes för kommissionens räkning för ett par år sedan uppbärs aldrig cirka 12 procent av de teoretiska mervärdesskatteinkomsterna. Bedrägerier är en viktig aspekt av det så kallade mervärdesskattegapet men det finns också andra aspekter, såsom mervärdesskatt som inte uppbärs på grund av misstag, försumlighet och konkurser. Därför anser kommissionen att det finns ett behov av att se till helheten och undersöka bättre sätt att driva in och övervaka mervärdesskatten, förutom det ständiga behovet av att ta itu med mervärdesskattebedrägerier En mekanism för snabba insatser för att hantera plötsliga bedrägerier Den senaste tidens erfarenheter av organiserade, massiva och plötsliga system för mervärdesskattebedrägerier har visat att förfaranden för att ändra lagstiftningen eller bevilja undantag inte alltid är tillräckligt flexibla för att säkra en snabb och passande reaktion. Många medlemsstater har välkomnat möjligheten att skapa en rättslig grund för att vidta omedelbara, om än tillfälliga, nationella åtgärder för att stoppa vissa bedrägliga förfaranden. SV 12 SV

13 (13) Kommissionen kommer att lägga fram förslag om en mekanism för snabba reaktioner under Bekämpning av mervärdesskattebedrägerier Den strategi för att bekämpa skattebedrägeri som introducerades resulterade i en handlingsplan på kort sikt som lades fram av kommissionen i december Sedan dess har kommissionen lagt fram alla de lagstiftningsförslag som presenterades i handlingsplanen och rådet har antagit de flesta av förslagen. Resultatet har blivit en uppsättning nya åtgärder, såsom inrättandet av Eurofisc 20 och ett mer automatiskt utbyte av information, som är på väg att träda i kraft eller som redan har gjort det. Åtgärdernas effekt när det gäller att minska skattebedrägerierna kommer att utvärderas noga, men det kan inte göras förrän samtliga åtgärder har trätt i kraft. Nya initiativ kan behövas om det visar sig att åtgärderna är otillräckliga. Ett fåtal av de föreslagna åtgärderna har inte antagits eller har mildrats av rådet för att skapa enhällighet, till exempel den automatiska tillgången på information. Kommissionen kommer att återkomma till de åtgärderna för att kunna skapa enhällighet. Kommissionen kommer framför allt att undersöka möjligheterna att utöka informationen som omfattas av automatiskt utbyte mellan de medlemsstater som är villiga att acceptera ett sådant. Multilaterala kontroller har visat sig vara ett värdefullt verktyg för att hantera komplicerade fall av bedrägeri som omfattar operatörer i olika medlemsstater. Ett team för gränsöverskridande revisioner inom EU bestående av experter från de nationella skatteförvaltningarna och anslutet till Eurofisc är en möjlighet på lång sikt. Det kunde leda till mer systematiska gränsöverskridande revisioner och bygga på de kunskaper och erfarenheter som revisorer och samordnare av multilaterala kontroller redan har inom området. (14) Kommissionen kommer att garantera och övervaka ett fullständigt genomförande av åtgärderna för att bekämpa skattebedrägerier och rapportera om resultaten och behovet av ytterligare åtgärder under (15) Kommissionen uppmuntrar rådet att gå vidare med antagandet av de förslag som fortfarande ligger på bordet. Kommissionen kommer att undersöka olika sätt att kraftigt öka den automatiska tillgången på information. (16) Kommissionen kommer att undersöka möjligheten att inrätta ett gränsöverskridande revisionsteam inom EU för att underlätta och förbättra de multilaterala kontrollerna. Framgångarna med eventuella åtgärder för att bekämpa bedrägerier är direkt beroende av de nationella skatteförvaltningarnas administrativa kapacitet. Detta har KOM(2006)0254, , KOM(2007)0758, KOM(2008)0870, Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober SV 13 SV

14 blivit alltmer uppenbart mot bakgrund av de budgetproblem som flera medlemsstater står inför och som har lett till krav på en effektiv och verkningsfull skatteförvaltning. Enligt den nuvarande förordningen om egna medel som härrör från mervärdesskatt 21, ska kommissionen regelbundet rapportera om de förfaranden som tillämpas av medlemsstaterna för att administrera och kontrollera mervärdesskatt och undersöka eventuella förbättringar ( artikel 12 -rapporten). I nästa rapport kommer kommissionen att fastställa ett antal parametrar för att mäta de olika skatteförvaltningarnas prestationer. Med en sådan strategi kan medlemsstaterna bestämma sin egen position jämfört med genomsnittet i EU. Framgångsrika strategier som tillämpas inom bedrägerikänsliga sektorer i vissa medlemsstater bör spridas på ett mer metodiskt sätt. Skattemyndigheterna står faktiskt inför gemensamma problem och kunde göra stora vinster vad gäller resurser genom att bygga sina åtgärder på erfarenheterna från andra medlemsstater. I det sammanhanget kommer kommissionen också att noga följa verksamheten i Eurofisc, framför allt vad gäller arbetet inom området för nya bedrägeritrender (observatoriet för mervärdesskatt). (17) Kommissionen kommer att skärpa övervakningen av effektivitet och resultat för medlemsstaternas skatteförvaltningar i nästa artikel 12-rapport. (18) Kommissionen kommer at intensifiera utbytet av bästa praxis på området bedrägeribekämpning inom högrisksektorer med hjälp av medlemsstaterna. (19) Kommissionen kommer att fortsätta följa arbetet i Eurofisc och uppmuntra medlemsstaterna att ytterligare utveckla detta verktyg för att försöka upptäcka nya bedrägerimetoder eller förhindra att de utvecklas. Kommissionen överväger också en strategi som bygger på mjuk lagstiftning (administrering av skatten) som ett lovande framsteg i kampen mot mervärdesskattebedrägerier. Medlemsstaterna kommer därför att uppmuntras att fokusera på att öka efterlevnaden genom att förstärka sitt samarbete med företagen och deras procedurer för att hantera mervärdesskatt. Målet för en sådan strategi blir i första hand att förhindra potentiella bedragare att ta sig in i mervärdesskattesystemet och underlätta för skatteförvaltningarna att omdisponera sina personalresurser för att bekämpa regelstridigt beteende. (20) Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna i deras ansträngningar att förbättra efterlevnaden genom att utnyttja det EU-forum för mervärdesskatt som nämns i Eftersom mönstret förändras snabbt när det gäller mervärdesskattebedrägerier och omfattar tredje länder kommer det att krävas en helt ny satsning på att lösa behovet av ytterligare och samordnat samarbete med de länderna. De nya typerna av 21 Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj SV 14 SV

15 bedrägerier kräver också ett förstärkt samarbete och informationsutbyte mellan skatte- och tullmyndigheter. (21) Kommissionen kommer att undersöka möjligheterna att förstärka samarbetet med tredjeländer i syfte att utbyta information på området för indirekt beskattning genom att kräva ett EU-mandat för att ingå avtal med tredjeländer. (22) Kommissionen kommer att inleda och underlätta initiativ för ett förstärkt samarbete mellan skatte- och tullmyndigheter Granskning av uppbörd och övervakning av mervärdesskatt De nya uppbördsmetoder som anges i grönboken var förmodligen den fråga som ledde till de kraftigaste reaktionerna. Framför allt var det systemet med uppdelad betalning 22, som betraktades som den mest långtgående förändringen, som väckte allmänt negativa reaktioner från företag och skatteexperter. Skatteexperterna oroades över metodens effekter på kassaflöde, kostnader för efterlevnad och kommersiella problem. De betvivlade dessutom systemets förmåga att faktiskt minska mervärdesskattegapet. Vissa medlemsstater är emellertid fortfarande intresserade av att undersöka systemet vidare. Bristen på detaljerade uppgifter om systemets effekter och otydligheten vad gäller dess funktion kan i viss mån förklara denna kritik. Kommissionen anser därför att det är för tidigt att förkasta modellen. Vad gäller modellen med datalager (SAFT) 23, som redan har genomförts av vissa medlemsstater, så bad flera berörda parter att genomförandet skulle bli enklare och enhetligt. (23) Kommissionen kommer att fortsätta analysera genomförbarheten för uppdelad betalning och systemets utformning för att stilla den oro som framkommit och i syfte att besluta om en lämplig uppföljning i ett senare skede. (24) Kommissionen kommer att försöka utarbeta en gemensam strategi på EU-nivå för SAFT i syfte att integrera genomförandet Ett system för mervärdesskatt som utformats särskilt för den inre marknaden I grönboken beskrivs flera olika sätt att uppnå destinationsbaserad beskattning. Två grundläggande frågor måste lösas i sammanhanget: för det första fastställande av destinationslandet och för det andra frågan om leverantören ska ta ut mervärdesskatt för EU-interna transaktioner eller om köparen ska redovisa mervärdesskatten i stället (omvänd betalningsskyldighet) En modell där köparen betalar mervärdesskatten till ett låst bankkonto för mervärdesskatt hos skatteförvaltningens bank som endast kan användas av leverantören för att betala mervärdesskatt till leverantörens låsta bankkonto för mervärdesskatt. En modell där den beskattningsbara personen matar in fördefinierade transaktionsuppgifter i ett överenskommet format i ett datalager för mervärdesskatteuppgifter, som förs av den beskattningsbara personen och som är tillgängligt för skattemyndigheten. SV 15 SV

16 Det nuvarande övergångsarrangemangen för mervärdesskatt i samband med EU-interna transaktioner mellan företag bygger redan på beskattning i destinationslandet. Med tanke på de brister som beskrivs under punkt 2 är emellertid de flesta berörda parter emot att göra dem till ett permanent system. I deras nuvarande form ligger de inte i linje med det grundläggande kravet att gränsöverskridande transaktioner inte ska behandlas annorlunda än inhemska transaktioner. Berörda parter från näringslivet och Europaparlamentet har begärt att begreppet beskattning i kundens etableringsort ska undersökas ytterligare. Detta skulle säkra att leveranser av varor och tjänster behandlas på samma sätt. Att frikoppla beskattningsreglerna från varornas fysiska flöde samtidigt som de knyts till det avtalsmässiga flödet verkar vara en lovande strategi som bör undersökas ytterligare. När det gäller den andra frågan skulle ett förfarande där mervärdesskatt uppbärs från leverantören i samband med gränsöverskridande leveranser mellan företag kunna leda till likabehandling av inhemska och gränsöverskridande transaktioner. Principen om uppdelad betalning av mervärdesskatt skulle återinföras eftersom den skulle gälla både inhemska och EU-interna transaktioner. En sådan strategi skulle därför kunna motverka det nuvarande mervärdessystemets känslighet för bedrägerier. Den EU-interna handeln uppgår emellertid till cirka miljarder euro, vilket skulle innebär att flera hundra miljarder euro av mervärdesskatt skulle behöva uppbäras för transaktioner där för närvarande enbart köparen redovisar mervärdesskatten. Effekten på företagen, framför allt vad gäller gränsöverskridande betalningsflöden, skulle bli betydande. Vad gäller skattemyndigheterna skulle det företag som ansvarar för att betala skatten inte längre vara det företag som är etablerat i den medlemsstat där skatten ska betalas. Vad gäller kostnaderna för efterlevnad skulle uppbörd av mervärdesskatt för sådana leveranser kräva införandet av ett enda, heltäckande kontaktställe. För att säkra inkomsterna skulle det eventuellt krävas ytterligare åtgärder eller garantier. (25) Kommissionen kommer att fortsätta ett fördjupat tekniskt arbete och en bred dialog med medlemsstaterna i gruppen för mervärdesskattens framtid och de berörda parterna i expertgruppen för mervärdesskatt för att i detalj undersöka olika tänkbara sätt att tillämpa destinationsprincipen. (26) Kommissionen kommer under första halvåret 2014 att lägga fram ett lagstiftningsförslag som omfattar ett slutgiltigt system för beskattning av EU-intern handel. 6. ÖVRIGA ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS PÅ MEDELLÅNG SIKT I meddelandet har kommissionen nu angett prioriteringar och ett praktiskt arbetsprogram för de kommande åren med flera förslag, både vad gäller lagstiftning och icke-lagstiftning samt ett antal djupgående studier som ska inledas för att förbereda ytterligare förslag. SV 16 SV

17 Dessa prioriterade initiativ överensstämmer med och bör också förstärka den föreslagna utvecklingen av nya egna resurser som bygger på mervärdesskatt. Att bredda skattebasen, begränsa användningen av reducerade skattesatser och minska utrymmet för bedrägerier skulle kunna öka medlemsstaternas intäkter. En del av vinsterna skulle kunna tillskrivas EU-nivån och de skulle kunna ökas ytterligare genom att förbättra mervärdesskattesystemets prestanda. Övriga frågor i samband med EU:s mervärdeskatt som redan tagits upp i grönboken kommer att behandlas på medellång sikt. Ett antal bestämmelser i mervärdesskattedirektivet är omoderna och tar inte hänsyn till den inre marknaden. Detta gäller framför allt systemet för småföretag och bestämmelserna om mervärdesskattegrupper. För att kunna säkra skattens neutralitet blir det också nödvändigt att granska de komplicerade och vitt skilda reglerna om avdragsrätt och att tillhandahålla en mekanism för att lösa problem i samband med dubbelbeskattning. En jämn spelplan för leverantörer i och utanför EU måste också säkras. Behandlingen av små leveranser och andra typer av internetförsäljning ska tas upp i det sammanhanget. 7. SLUTSATS Meddelandet beskriver en framkomlig väg för att skapa ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem som passar den inre marknaden. Kommissionen uppmanar rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att ge politisk vägledning och bekräfta sin vilja att undersöka de riktlinjer som beskrivs i detta meddelande. För att säkra en kontinuerlig styrning av översynen av EU:s mervärdesskattesystem kommer kommissionen att avge regelbundna lägesrapporter om granskningen och lägga fram nya åtgärder. SV 17 SV

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.1.2016 COM(2016) 23 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Åtgärdspaket mot skatteflykt: Nästa steg i riktning mot effektiv beskattning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 248/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.4.2011 KOM(2011) 211 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer