Hur är ungdomars förhållningssätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur är ungdomars förhållningssätt"

Transkript

1 Hur är ungdomars förhållningssätt till krogbesök? En kvalitativ intervjustudie Socionomprogrammet C-uppsats, höstterminen 2008 Författare: David Henriksson Handledare: Nils Hammarén

2 Abstract This paper is about finding out why minors are visiting pubs, and what it is that determines which pubs they opt to visit. To catch this, a qualitative approach is applied, specifically Focus group interviews. There are interviews with a total of 10 informants. The informants come from two different schools in Gothenburg. There are six boys and four girls. Everyone is 17 years old. The earlier research on the subject is, for instance, why people are visiting pubs, why young people drink alcohol, what music means for young people, and why young people are staying in public spaces. The theoretical conceptions and also keywords are: Social identity, Social identity processing, Potentization, Symbolic capital, Symbols, Experience capital and Group culture. The results shows that social interaction is the most essential factor for pub visits, many persons describe it as a meeting place. Moreover it turned out that the alcohol aspect and also the excitement are two important factors for pub visits. To pick up and the music had also certain importance, but it was diminutive. The pubs that you choose to visit are, for instance, those which are cheap and where the age of the audience is akin your own. Furthermore, it depends on your mood. The pubs you choose not to visit are, for instance, those with low prominence and those with considerably older audience. 2

3 Förord Att skriva C-uppsats var mer krävande än jag hade trott, och en arbetsvecka har för mig fått en lite annan innebörd. Men jag är glad och tacksam över att ämnet jag arbetat med varit intressant, annars tror jag det hade varit väldigt mödosamt. För att ha kunnat genomföra detta arbete har det varit andra personer som varit delaktiga. Jag vill således tacka mina tio informanter, samt de hjälpsamma SO-lärarna på respektive skolor. Dessutom vill jag givetvis tacka min handledare Nils Hammarén för hans tillgänglighet och hjälpsamhet. David Göteborg

4 Innehållsförteckning Inledning 5 Syfte och frågeställningar 6 Tidigare forskning 7 Teoretiska perspektiv 10 Metod och tillvägagångssätt 13 Mitt val av metod 13 Urvalet 14 Informanterna 15 Intervjuguiden 16 Intervjuerna 16 Etiska hänseenden 17 Förförståelse 17 Analysmetod 18 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 19 Resultat och Analys 21 Varför besöker underåriga krogen? 21 Socialt umgänge 21 Alkoholens roll 22 Spänningen 24 i brist på annat 25 Musiken 26 Raggningen 26 Vad är det som avgör vilka krogar de underåriga besöker? 27 Vilka krogar väljer man att besöka? 27 Vilka krogar väljer man att inte besöka? 28 Krogarnas tillgänglighet 29 Slutdiskussion 31 Referenser 34 Bilaga 36 4

5 Inledning Det har länge fascinerat mig hur krogen kan vara ett sådan populär plats för ungdomar. Jag var själv inte särskilt främmande för krogbesök under tonåren. När jag tänkt på dessa krogbesök har jag sällan reflekterat djupare över dem, utan varit på det klara med varför det lockade. Det som gjorde att jag ville gå på krogen var för att det var en plats för alkoholförtäring; alkohol var för mig nytt, spännande, beryktat och förknippat med något slags lyckoklimax. Dessutom var krogen en plats särskilt avsedd för att släppa loss, ha roligt, umgås och komma i kontakt med, i mitt fall, tjejer. Detta i kombination med att man som yngling fick känna på vuxenlivet, gjorde att krogen lockade. Diskotek är den typ av krog som jag oftast valt att besöka. I denna C-uppsats har jag fått möjlighet att borra mig djupare in i ämnet. Allt började med att jag på en internetsajt (www.xjobb.nu), där C-uppsatsuppdrag anslås, hittade ett som handlade om att ta reda på ungdomars förhållningssätt till krogen. Jag ansökte om att få ta mig an uppdraget, och fick det. Uppdragsgivaren heter RUS (Restauranger Utveckling Samarbete). RUS är en verksamhet i Göteborg som i samverkan med restauranger, polisen, Tillståndsenheten i Göteborgs stad och Hotell- och restaurangfacket, verkar för att åstadkomma en bättre krogmiljö. Med en bättre krogmiljö avses, att man vill reducera antalet fall av skador och våld, som är en följd av att människor blivit för berusade och/eller använt narkotika i denna miljö. För att få till stånd detta studerar man krogmiljöer, och utbildar och stöttar restaurangpersonal och krögare. RUS har flera mål i detta arbete. Ett av delmålen är att underåriga gäster inte ska bli serverade alkohol (www.rus-gbg.se). Man anser att det i stor utsträckning sker att underåriga tar sig in på 18-årsställen, trots att de officiellt är diskvalificerade för inträde. RUS ser detta som problematiskt, och vill veta mer om företeelsen. Utöver detta har också jag velat belysa det ur ett annat perspektiv, vilket jag återkommer till under nästa kapitel. I vissa fall kommer jag att använda mig av lite invecklade förklaringar av företeelser; detta kommer att innebära att jag gör ett visst avkall på den litterära schvungen, för att lämna större utrymme till det jag anser viktigare, nämligen att framföra med precision. 5

6 Syfte och frågeställningar RUS vill motverka att underåriga serveras alkohol på stadens offentliga ställen. För att arbeta med detta problem och få det att minska i omfattning, vill man ha bakgrundsinformation till det. Syftet med denna studie är att dels ge dem en del bakgrundsinformation, dels att själv ta reda på det jag tycker är intressant. Bakgrundsinformation ska jag främst få fram via min andra frågeställning, som jag utformat tillsammans med RUS. Min första frågeställning ska också bidra med denna typ av data, men den är primärt av egenintresse. Frågeställningarna lyder: Varför besöker underåriga krogen? samt Vad är det som avgör vilka krogar de underåriga besöker? För att förenkla textflödet och även arbetsprocessen i stort, har jag valt att använda mig av samlingsbegreppet krogen, i bestämd form, för det jag egentligen åsyftar; det är alla de ställen i Göteborg som serverar (mat och) dryck, har spriträttigheter och minst 18-årsgräns för inträde och/eller köp av alkohol. Men eftersom jag inte kan finna något träffande begrepp som ringar in denna komplexitet, har jag valt att använda det begrepp jag ser som lämpligast, nämligen krogen. Jag är dessutom av den uppfattningen att olikheterna i människors sätt att tolka detta begrepp, inte rimligtvis bör avvika så mycket att det skulle riskera att utgöra några väsentliga hinder för förståelse av kontentan. Jag vill också kungöra att underåriga helt enkelt avser de personer som är under 18 år. 6

7 Tidigare forskning I detta kapitel tar jag upp sådant som andra forskat fram. Det förfaringssätt jag haft för valen av studier, är att jag valt sådant jag förmodat ska framkomma i min studie. Eftersom mitt ämne är väldigt sammansatt, har jag fått ta fram sådant som utgör delar av mitt ämne, eller sådant som påminner om mitt ämne. Det är såväl nationell som internationell forskning. Jag har tänkt lägga upp det på så vis att studiernas ordningsföljd presenteras utifrån ämne. De är inordnade i fyra olika områden, och i tur och ordning. Ämnena är relaterade till följande: Varför krogen? Varför alkohol? Varför vistelse i offentliga rum? och Varför musik? Ämnena går ibland in i varandra, vilket är svårt göra någonting åt. I linje med detta har jag valt att ha allt i löpande text. Den första studien jag tänker presentera handlar om varför människor besöker pubar. Undersökningen bygger på svar från drygt tusen personer, som är mellan år och boende i Oslo. Det här är alltså ingen studie inriktad på bara ungdomar. Drygt 65 procent av deltagarna var män. Frågeformulären var anonyma, och har genomförts på de dryckesplatser de för stunden befunnit sig på. Studien ger vidare information om varför de som besöker puben ofta, gör det. Studien ger vid handen att skälen till varför man besöker puben var för att man ville flirta och bli berusad. Studien visar också att 60 procent av informanternas alkoholintag sker på puben. Författaren drar slutsatsen att alkoholen alltså är mycket viktig för förståelsen av varför man besöker puben. Den åldersmässiga skillnaden mellan de svarande är också en viktig faktor. I och med att olika åldrar präglas av olika begivenheter, tjänar puben olika syften (Traeen & Nordlund, 1993). I boken Cool places: geographies of youth cultures, redogörs för vad man uttrycker The actual experience of clubbing [ ] what clubbing is actually like, what it is about. (Skelton & Valentine, 1998:266). Man har alltså studerat vad ungdomar finner tilltalande i att vara på diskotek. Man kom bland annat fram till att musiken är mycket viktig i sammanhanget. Den förstärker känslor och är av yttersta vikt för ställets prägel. Men för att musiken ska komma till sin rätt, krävs också ett folkvimmel. Dansen är central i diskotekbesöken, och förklaras som frigörande då den ställs i motsats till våra sociala platser som ibland präglas av avståndstagande, kalla människor, städad ordning och oskrivna regler. Dessutom möjliggör mörkret inne på diskoteken, att folk upplever ett slags flykt från verkligheten. Ett av de viktigaste skälen till diskotekbesök, är enligt Skelton & Valentine, att man kliver ur sitt vardagliga jag och försvinner iväg för en stund, alltså ett sätt att glömma vardagsbekymren. Henriksson & Lundahl (1993) tar sin utgångspunkt i att försöka ta reda på ungdomars, i detta fall år, förhållningssätt till bland annat relationer, sexualitet och könsroller. Författarna kommer också in på krograggning. Det är inget man från början planerat att skildra, utan något som aktualiseras genom materialanalysen. Det framkommer att detta är en viktig ingrediens i ungdomars liv. Det raggande som sker på krogarna kan inordnas inom ett oskrivet regelsystem för hur man lämpligen ska bete sig; vad som är ok och vad som inte är ok, och vilka samtalsämnen som är lämpliga beroende på hur bra eller dåligt man känner varandra, menar Henriksson & Lundahl. Studien bygger på intervjuer av 50 personer och observationer på bland annat diskotek. Det framkommer bland annat att ungdomarna ser det som mycket betydelsefullt att komma in på diskotek, vilket jag återkommer till längre ner. Väl inne på diskoteken, är alkoholen mycket central. Just detta tolkade jag som något väldigt särskilt viktigt, och här har jag således lagt min fokusering. Författarna menar att alkoholdrickandet blir till en viktig kulturell handling. De menar att de som besöker diskoteken inte är barn längre, men 7

8 inte heller riktigt vuxna; därför blir alkoholen ett viktigt attribut för att markera övergången till det senare. Alkoholen hjälper också ungdomarna, både tjejer och killar, att komma i fysisk kontakt med varandra, både kamratligt och sexuellt. Författarna menar att diskoteken är viktiga platser för de unga att öva på sin roll som vuxna och knyta sociala kontakter (Henriksson & Lundahl 1993:33). Ofta är dessa kontakter av sexuell art. Att vara på diskotek innebär att man är befriad från föräldrarnas vakande ögon, och denna befriande känsla är betydelsefull för ungdomarna på sin väg till vuxenlivet (Henriksson & Lundahl 1993). Vad syftet är med att bli berusad har Norell & Törnqvist (1995) studerat. Studien gjordes på tjugoåringar i Malmö på 80-talet. Fokuseringen ligger på deras upplevelser av fest och berusning. En mycket central del av berusningen är att förvalta den genom att gå ut till något offentligt ställe i syfte att möta människor, primärt det andra könet. Författarna uttrycker också betydelsen på ett djupare vis: Meningen med ruset inskränker sig inte till en snäv önskan om att förverkliga livsidealet, utan utsträcks till att uppnå vidast möjliga sammanhang bakåt i tiden för att komma tillrätta med brister och krav i det förflutna, framåt i tiden för att söka förverkliga godast möjliga vuxenliv (Norell & Törnqvist, 1995: ). De beskriver det också på följande sätt: Alkoholen fungerar som katalysator, som ett medel vilket skapar tillfälle att komma tillsammans för att gemensamt bearbeta de stora frågorna om identifiering och legitimering. (Norell & Törnqvist, 1995: 238). Nästa studie jag tittat på är en som är publicerad i Health Education Research, och är gjord av Kloep, Hendry, Ingebrigtsen, Glendinning & Espnes (2001). Studien utgår ifrån svar av 4000 skotska, svenska och norska personer i den tidiga adolescensen. Det handlar om deras syn på alkoholkonsumtion, sociala perspektiv av det, samt varför de dricker. Undersökningen innehåller både kvantitativa och kvalitativa metoder. En av frågorna, och som är av störst relevans för mig, handlar om varför de dricker alkohol. Dessutom studeras vad som avgör hur mycket man dricker vid olika tillfällen. Det mest relevanta i detta för min egen studie, är forskarens fråga om varför de dricker; de vanligaste skälen till alkoholkonsumtion är följande, utan inbördes rangordning: det handlar om att alkoholen hjälper en att kunna fly undan från vardagens problemvärld, till något spännande och roligt. Alkoholen förstärker också ens sociala förmåga; att ex. kunna ta kontakt med andra människor, ofta det motsatta könet. Ett annat skäl är kompistrycket. Det handlar också om att trotsa föräldrarna, i synnerhet för personer med stränga föräldrar. Slutligen menar Kloep et al. (2001) att ungdomarna ser alkoholen som en vuxensymbol. En annan studie har jag hämtat ur Health Education Research, och är skriven av Pavis, Cunningham-Burley & Amos (1997). Detta är en studie av drygt hundra 15-åriga ungdomar på den skotska östkusten, som handlar om varför ungdomar dricker alkohol. Undersökningen gick till så att man tog fram två skolor där betygsnittet var genomsnittligt sett till andra skolor. Dessutom var det god spridning gällande var personerna bodde (ex landsbygd, city etc.) och den socioekonomiska aspekten. Metoderna som användes var både kvantitativa och kvalitativa, och omfattade i båda fallen samtliga informanter. Det framkom att för det första var det många som drack regelbundet. Det allra vanligaste skälet till att dricka berodde på att det underlättade den sociala interaktionen. Många menade också att de helt enkelt mådde bättre när alkohol var en del av samkvämet. Dessutom framkom det att många tjejer drack alkohol för att bättra på självförtroendet. Märk väl att de dock framhävde att det var viktigt att inte bli för full, så att man gör bort sig. Informanterna såg det som en balansgång. Sammantaget visar det att kompisar/kompisgänget är en viktig faktor för förståelsen av ungdomars drickande (Pavis et al., 1997:320). 8

9 Björn Andersson har tagit upp frågan ur ett annat perspektiv, eller snarare, jag har försökt belysa mitt problem ur ett annat perspektiv. Min studie avser ungdomar i offentligheten; något som Andersson studerat närmare. I hans bok Öppna rum: om ungdomarna, staden och det offentliga livet, har han bland annat tagit reda på varför unga väljer att vistas i de offentliga rummen (Andersson, 2002). Ungdomarna avser i detta fall personer inom åldersspannet år. Han arbetade huvudsakligen genom att närvara i de offentliga rummen, och observera hur situationer förlöpte. Han tillämpade även intervjuer och enkäter. I sitt urvalsförfarande har Andersson beaktat spridningsfaktorn, och således valt personer från olikartade bostadsmiljöer, studieområden och geografiska belägenheter. Andersson kommer fram till att de offentliga rummen lockar de unga, eftersom de är mycket förtjusta i denna spännande värld, med många möjligheter, bland annat det motsatta könet. Även om utelivet framställs på detta vis, är det inte alldeles problemfritt. Det finns också en sida av krav. Dessa krav kan handla om både närvaroplikt och att bete sig enligt riktlinjerna, så att man inte blir utanför. Kompisarna är här en fundamental faktor. Ungdomsoffentligheten är en social sfär eller gemenskap, som fungerar som ett livsrum för självständig bearbetning och utbyte av upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra ungdomar (Lieberg ref. i Andersson, 2002:56). Andersson menar att motiven till varför man vistas i offentlighet inte är densamma för vuxna som för ungdomar. Ungdomar ser självständighetskänslan som eftersträvansvärd. Han menar att friheten från föräldrar och skola, är av stor vikt; att helt enkelt lösgöra sig från den infantilitet dessa beroenden innebär. Föräldrar och skolors frånvaro i offentligheten möjliggör detta (Andersson, 2002). Lieberg (1992) är inne på ett lite annat spår, han talar om att ungdomsoffentligheten används av de unga som ett slags bollplank och jämförelseobjekt för att tillfredsställa olika intressen och behov; t ex när det gäller att bearbeta och utveckla olika aspekter på den egna identiteten (Lieberg, 1992: 110). Jag tror inte att musiken som krogen tillhandahåller är ovidkommande för ungdomar. I boken Spelar rocken någon roll? skildrar Bjurström (1993) musikens betydelse för unga. Fornäs, Lindberg & Sernhede (i Bjurström) diskuterar kring just musikspelande och om varför ungdomar ägnar sig åt det. De menar att den spontanitet och kravlöshet detta står för, kan attrahera ungdomar, då det står i bjärt kontrast till det i övrigt kravfyllda samhället. I min studie behandlas inte just spelande av musik, men väl lyssnande, vilket jag bedömer som näraliggande i detta fall. Bjurström menar också att den musik ungdomar väljer att lyssna på, kan vara ett val av betydelse för dem, då de vill framhäva vilken social grupp som är deras. Detta har jag tagit med eftersom jag uppfattar det som så att många krogar i Göteborg har sin egen musiknisch. Därför kan just musiken spela roll för vilken krog ungdomar väljer. 9

10 Teoretiska perspektiv I detta kapitel går jag igenom teoretiska begrepp. Dessa teoretiska begrepp har jag tagit fram utifrån vad jag förväntat mig att mina informanter ska svara, samt vad de faktiskt svarat. Mina teorier ska i stora drag hjälpa mig att förklara människors avsikter med sådant de företar sig, samt vad som bestämmer hur de gör det. De begrepp jag tar upp är följande: Social identitet, Social identitetsförädling, Potentiering, Symboliskt kapital, Symboler, Erfarenhetskapital och Gruppkultur. Grunden för begreppet Social identitet lades av två socialpsykologer från USA, Carolyn Sherif och Muzafer Sherif. Förarbetet till begreppets födelse var då de båda amerikanerna, under förra seklets mitt genomförde studier av människor. Studierna begav sig vid ett ungdomsläger, under en kortare tid. Under studiens gång var personerna ovetandes om studiens existens. Man hade många gruppbaserade tävlingar/kamper på lägret. Ur dessa undersökte man mönster som handlade om hur individerna förhöll sig till sina egna tävlingsgrupper (Nilsson, 1996). Med dessa förarbeten, tog två andra forskare vid, Henri Tajfel och Ralph Turner (i Nilsson 1996), och myntade teorin om den sociala identiteten. De menar att vår identitet är tvesidig, förutom den personliga identiteten, finns det också en social identitet. Tajfel och Turner menar vidare att båda dessa är starkt anknutna till bland annat vår självkänsla, som vi vill ska vara stark. Detta innebär att vår sociala identitet framträds utifrån vilka grupper vi inpassar oss i. I och med detta avgörs också vår sociala statusnivå på samma grunder. Därför är det logiskt att man vill att gruppen ska framstå i bra dager, då följden blir detsamma för en själv, hävdar Tajfel och Turner. Den personliga identiteten och den sociala identiteten är starkt sammankopplad. En följd av detta är att brister i den personliga identiteten, kan vägas upp genom att ha framgångar i gruppen. På så vis stärks den sociala identiteten, vilket gör att identiteten i stort vägs upp. Tajfel och Turner drar också paralleller till människor som tar åt sig äran om sitt favoritlag i idrott lyckas. Nilsson hävdar i en annan bok att: Det är i grupper man kan experimentera med roller och identiteter, det är där man blir bekräftad (Nilsson, 1993:29). Jenkins (ref i Payne, 2005) menar att de sociala relationerna är en grundsten för människans sätt att se på sig själv. Som motvikt till det som Tajfel och Turner (i Nilsson, 1996) är inne på, med den tvåsidiga identiteten, kan nämnas att Kroger (2006) talar om en yrkesmässig identitet, som i stora drag kännetecknas av att ens arbetsroll faktiskt också kan bli en typ av identitet. Samma författare är också inne på en relationell identitet, som handlar om att man har en relation med en partner, eller att man har ett barn, vilket blir ett slags identitetskänsla (Kroger, 2006) Men jag kommer inte att fördjupa mig i dessa eftersom jag inte kan finna något i min empiri om detta. Jag ville mer åskådliggöra identitetsbegreppets mångfald. Under den sociala identiteten vill jag också inordna ett annat begrepp som jag tycker ryms inom det, nämligen social identitetsförädling. Lalander (1998:301. Jmfr Douglas, 1966/1993 ) menar följande: Den process som sker i gruppen gör att de identiteter som finns där uppvärderas, samtidigt som andra nedvärderas. De egna identiteterna framstår som naturliga, tydliga, rena och ställda utom allt tvivel. Andra som konstlade/onaturliga, ofullkomliga och orena. Den sociala identitetsförädlingen som sker mellan människor i grupp, är en kommunikativ process. Människor som på något sätt utgör en grupp kommunicerar med varandra vem man är och vad man själv står för. Gruppen i sin tur markerar sin särart gentemot andra grupper, menar Lalander. 10

11 Potentiering är nästa begrepp jag vill ta upp. Det handlar om att utsätta sig för olika faror, att överskrida gränser, få kickar och uppleva något utanför det normala (Frisén & Hwang, 2006:207). Lalander & Johansson (2007) beskriver det som ett slags längtan efter att få vara med om sensationella och starka saker. De menar vidare att ungdomar vill hamna i extraordinära situationer och få erfarenheter från sådant som betraktas som riskabelt, mystiskt, farligt och annat som inte utgör vardagen. Grunden för nästa område är Symboliskt kapital. Därefter har jag valt att ha underteman som jag anser knyter an till det. Undertemana är symboler och erfarenhetskapital. Bourdieu talar om att man kan ha flera olika sorters kapital; ett av dem han ser som viktigast är det symboliska kapitalet (Bourdieu & Wacquant ref. i Ambjörnsson 2003). Det handlar om något specifikt som i sociala sammanhang tillstås ett visst värde (Broady ref. i Ambjörnsson 2003). Saker med symbolvärden menar Bourdieu, kan vara utbildning, titlar, lägenheter, matvanor, bilar, kläder och pengar. (Carle, 2007:384). Nu går jag in på en ämnet symboler. Jag utgår först i från boken Anden i flaskan, där Lalander (1998) talar om alkoholen som symbol, och redogör för dess starka sociala innebörd. Gällande ungdomar menar han att det är det av särskild vikt i den identitetsskapande processen. Lalander hävdar också att ungdomar och alkohol är två ord som är mycket nära lierade. Anledningen till att många förknippar dem med varandra, är att ungdomars alkoholanvändning länge varit i rampljuset som ett samhälleligt problem. Alkoholdrickande är en mycket vedertagen företeelse bland ungdomar. Dess symboliska betydelse framkommer i sociala sammanhang. Genom alkoholen kommuniceras identiteter och om vad människor tillhör. Han uttrycker också dess funktion på följande vis: att gestalta den egna positionen och identiteten och för att markera skillnader gentemot andra positioner (Lalander, 1998:322). Alkoholen som symbol är alltså i detta ungdomssammanhang av särskild betydelse för skapande av identiteter. Lalander menar också att alkoholen ger, som han uttrycker det, identitetsmässig fasthet och frihet och reducerar ambivalens. (Lalander, 1998:323). Han menar också att genom en persons sätt att konsumera eller inte konsumera alkohol, kommuniceras personligheten. Dessutom diskuterar han också varför inte narkotika har samma, eller till och med starkare funktion. Han menar att det i festsammanhang inte finns samma sociala acceptans för narkotika, som för alkohol. I en annan bok diskuterar Lalander & Johansson (2007) symboler. De menar att användning av dem förutsätter för det första förståelse för dess användningsområde. Själva användningen av symboler syftar bland annat till att uttrycka en grupps enighet och särprägel och vad som särskiljer gruppen mot andra. Dessutom menar Lalander & Johansson att symbolerna gör att ungdomar kan fjärma sig från fasta samhälleliga strukturer. Slutligen menar de att om man har ett ölglas i handen visar man att man är en del av gemenskapen. Samma författare talar också om något näraliggande, erfarenhetskapital. Det är ett slags statusmarkering. Nivån av denna status avgörs på grundval av i vilken utsträckning man gjort allehanda imponerande saker, eller sådant som är förknippat med någonting vuxna vanligtvis gör. I festsammanhang framkommer denna företeelse särskilt tydligt (Lalander & Johansson, 2007). Gruppkultur menar Lalander & Johansson (2007) är en företeelse som bildas i grupper, och styr det gemensamma förhållningssätt som ska gälla för gruppen. Vidare menar de att gruppen arbetar för att tydliggöra åtskillnad mellan den egna gruppen och andra grupper genom användning av symboliska egenheter. Gruppen stärker individen och skänker trygghetskänslor och tillhörighet. Anpassandet till gruppens normer blir alltså, enligt författarna, en identitetsstärkare. Lalander & Johansson vänder sig emot innebörden av det stundtals förekommande begreppet grupptryck, som enligt författarna förringar individens förnuft och självständighet. De menar att gruppkulturer formas genom samspelet mellan gruppens delar, som alla är 11

12 olika. Gruppkulturer är enligt dem inget som individerna vekt anammar, utan något som sker efter egenmäktigt handlande. 12

13 Metod och tillvägagångssätt Svårigheten i mitt arbete var att ämnet jag studerat består av många olika komponenter. Ett krogbesök innehåller väldigt mycket. Denna komplexitet omöjliggjorde att finna en enkel ingång till mitt ämne. Jag var alltså tvungen att hitta flera ingångar. Av denna anledning fick jag under hela arbetets gång försöka att ta mig an delämnen, eller sådant som angränsade till huvudämnet. Genom att jag på detta metodiska sätt arbetade mig in mot kärnan, tycker jag att jag sedan kunde sammanfoga delarna till en något sånär adekvat helhetsbild. Mitt val av metod Valet av metod var givetvis en grundstomme i min studie. Metoden skulle ligga till grund för att kunna svara på mina frågeställningar. Jag valde mellan två grundläggande metoder för mitt arbete; Backman benämner dem kvantitativ och kvalitativ metodik. Kvantitativ metodik hänför sig till det slag av fakta som redogör för mängden eller antalet av någonting (Backman, 2008). Kvalitativ metodik däremot är mer verbal/beskrivande (Backman 2008) Eftersom kvantitativ redogör för mätbara fakta, exempelvis hur många m m, blev inte detta intressant för mig. Jag ville ha information som kan förklara mer på djupet, således använde jag mig av kvalitativ metod. Detta arbetssätt läste jag om i Webster s Seventh New Collegiate Dictionary (ref. i Kvale, 1997:67), där liknades den kvalitativa analysen vid en kemisk analys avsedd att identifiera ett ämnes beståndsdelar. Detta var något som stämde väl in på det jag var ute efter. Jag var inte ute efter att få en stor mängd av korta svar. Med de djuplodade intervjuerna tänkte jag att jag kunde få fram information som inte innefattas i ett frågeformulär, som man kanske har i en kvantitativ studie. Inom kvalitativ forskning frågar man sig exempelvis: vad det handlar om, enligt Widerberg (2002). Denna fråga såg jag som högst relevant för min studie. Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonens vardagsvärld. (Kvale, 1997:70). Detta stämde väl in på det jag ämnade ta reda på. Jag ville att känslor skulle framträda, då jag tänkte att svaren skulle få ett större djup. Dessa svar trodde jag kunde komma till större nytta för mig, än impulsiva och/eller flyktiga svar. Jag bestämde mig för att använda mig av en teknik som kallas för öppna intervjuer. Namnet skvallrar en del om dess innehåll, eftersom tekniken bygger på samtal med informanter, som berättar om och beskriver något på ett utförligt sätt, utifrån det han/hon själv har att komma med. Intervjuaren använder sedan bitar av det, som citat i sitt arbete (Billinger, 2005). Nästa steg för mig var att bestämma om jag skulle ha enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. Först tänkte jag ha enskilda intervjuer. Men efter ett noga övervägande insåg jag att gruppintervjuer var det allra bästa. Billinger (2005) skriver om gruppintervjuer, men kallar det fokusgruppintervjuer. Metoden lämpar sig i de fall då ämnet är kulturellt avhängigt och inte särskilt individuellt. Man får fram de kollektiva aspekterna på något, enligt Billinger. Jag tänkte att detta var av yttersta vikt i detta fall, då det rörde sig om något så socialt som att gå på krogen. Samma författare menar också att fokusgruppintervjuer gör att intervjuarens inverkan minskar. Jag tyckte att det var av stor vikt att jag fick så lite utrymme som möjligt i intervjuerna, och informanterna så stort utrymme som möjligt. Anledningen till det var att jag själv är i en ålder som inte är alltför avlägsen informanternas. Så jag har själv mycket åsikter om området. Detta gjorde att jag själv hade många svar på frågorna, vilket kunde färga hela mitt sätt att intervjua. Detta är inte bra, därför ville jag lämna scenen åt mina informanter. 13

14 Fokusgruppintervjuer lämpar sig väl då man vill utröna människors sätt att agera i situationer, och vilka de bakomliggande orsakerna till detta är. Deltagarsamspelet gör att var och ens utsagor förs fram, vilka genom diskussioner utvidgas (Wibeck, 2000). Dessutom eftersträvade jag liv och fart i mina intervjuer. Jag tänkte att personer i interaktion med varandra, kunde väcka starka känslor, vilket kanske kunde göra att man öppnade sig mer. Men detta var bara vad jag trodde. Slutligen skulle gå åt mindre tid med fokusgruppintervjuer, förutsatt att det är enkelt att få tag i informanter, vilket det var i mitt fall. Anledningen till att det går åt mindre tid är därför att antalet intervjutillfällen blir färre (Billinger, 2005). Nackdelen med fokusgruppintervjuer kan vara att personer inte vågar prata om en del saker då de kan vara rädda för att det som sagts sprids ut av de övriga gruppdeltagarna. En annan nackdel kunde vara att sammanställa den data man får, då den framkommer i ett gytter av uttalanden (Morgan ref. i Kvale, 1997). Urvalet De kriterier jag hade på mina informanter, var att de skulle vara underåriga, d v s under 18 år och brukar gå på krogen, alternativt har varit på krogen mer än en gång. Anledningen till att jag gjorde denna avgränsning var först och främst att det handlade om att studien var inriktad på underåriga. Först tänkte jag ha med personer runt 18 år, vilket inkluderar personer över 18 år. Detta uteslöt jag emellertid då jag täntke att denna typ av retrospektiv data skulle kunna skapa komplikationer i mitt arbete. Om informanter skulle återge sitt förhållningssätt till krogen som underåriga, trodde jag att de lätt kunde sammanblanda det med sitt nutida förhållningssätt. För det andra måste de jag efterlyste ha erfarenhet av krogen, eftersom det handlade om det. Skälet till att jag inte nöjde mig med brukar gå på krogen var för att det kunde bli svårt att få tag i underåriga som brukar göra det; således hade jag också med tillägget alternativt har varit på krogen mer än en gång. I och med att man varit på krogen mer än en gång tänkte jag man kunde börja skönja något slags mönster eller motiv bakom krogbesöken. Ett krogbesök kunde bli alldeles för godtyckligt när de skulle svara på varför de gick på krogen. Det kan lätt förklaras med bara slumpen. Dessutom skulle det bli det svårt, kanske omöjligt för de att svara på varför de väljer den ena krogen framför den andra. Efter rekryteringsprocessen slog det mig dock att endast mitt förstnämnda kriterium hade varit tillräckligt, eftersom det inbegriper det sistnämnda kriteriet. Men jag tycker att endast tillägget hade varit det bästa. Det är bra i syfte att rekrytera, dessutom är det tydligare. Vid min rekrytering tänkte jag med en gång att jag skulle välja någon gymnasieskola. Anledningen till det är att det är en plats med många underåriga personer. Att det delvis råkade vara samma skola ser jag inte som anmärkningsvärt, eftersom jag inte är ute efter att generalisera mitt resultat. Det viktiga i mitt fall var att på ett enkelt sätt få tag i personer som stämde in på den profil jag efterlyste. För att rekrytera dessa personer tänkte jag först skriva en annons och sätta upp på någon gymnasieskola. Men efter noga övervägande insåg jag att det måste vara bättre att ta kontakt med någon lärare och komma in i något klassrum. I ett klassrum riktas all fokus mot mig och jag kan presentera vad jag är ute efter. Detta tänkte jag kunde göra att mitt budskap skulle lyftas fram på ett mer kärnfullt sätt. Jag tog kontakt med en gymnasieskola i Göteborg, och bad att få prata med någon SO-lärare. Jag tänkte att det kunde vara rådligast att komma i kontakt med dem, eftersom deras undervisningsområde är närmast min studie. Därigenom kunde jag kanske få låna elever av deras lektionstid. Jag kom i kontakt med en mycket givmild och handlingskraftig SO-lärare, som genast gav mig lektionstid och sal för min presentation. Fem dagar senare besökte jag klassen på en SO-timma. Under fem minuter pre- 14

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk

Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Om jag fick önska då bygger jag mig nog en kåk Tankar och önskningar hos ungdomar i gymnasiesärskolan och deras föräldrar om framtida boende och fritid FoU meddelande 2005:1 1 Institutionen för individ

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Man blir nog lite mer som sin omgivning

Man blir nog lite mer som sin omgivning Man blir nog lite mer som sin omgivning En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Matilda Herrström & Elin Israelsson Handledare: Leila Billquist

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Brott och Straff Nu och då

Brott och Straff Nu och då LÄRARPROGRAMMET Brott och Straff Nu och då En studie av hur elever i årskurs åtta upplever en historisk upplevelsedag Författare: David Gustafsson & Linda Pros Examensarbete 15 hp Avancerad nivå Höstterminen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Idéer om hur droganvändandet kan minska

Idéer om hur droganvändandet kan minska UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-kurs i socialt arbete med inriktning mot missbruk Höstterminen 2003 Idéer om hur droganvändandet kan minska Handledare: Kerstin Kolam Författare: Nicklas

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy

Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Forskningsrapport Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy Inger Eliasson & Annika Johansson Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr.

Det ser inte bra ut. EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet. Högskolan Kristianstad l www.hkr. EXAMENSARBETE Sektionen för Hälsa och samhälle Socionompragrammet Det ser inte bra ut - En studie om uppfattningen av gatutiggeri i Kristianstad Författare Wictor Gradner Tara Mahfoudh Handledare Hans

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Att slitas mellan olika världar -

Att slitas mellan olika världar - GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation Examensarbete i sociologi 15 hp, Författare: Thomas Westerberg Handledare:

Läs mer