1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt som WSP Analys & Strategi är inblandade i. I detta nummer presenteras: - En studie av vad som driver respektive hindrar tillväxten i Stockholmsregionen. - En studie åt Riksantikvarieämbete för att studera vilka områden som är utsatta för ett starkt förändringstryck och som kan vara aktuella för RAÄ att göra insatser i. - En studie av om det kan vara motiverat att bygga en ny fast förbindelse över Öresund. - En analys av vilka sysselsättningseffekter som ökad biogasproduktion ger upphov till. - Om hur A&S har hjälpt Stockholm Stadsbyggnadskontor att upprätta detaljplanehandlingar för Albano som är tänkt att bli ett nytt universitetsområde i navet mellan KTH och Stockholms Universitet. - Två projekt som har belyst vilka logistikbehov som finns på sjukhus. - Och en hel del annat. A&S har som devis Kunskap som utvecklar samhället och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Aktuella Analyser Innehåll 4. Logistik i världsklass 5. Ny fast förbindelse över Öresund 6. Biogasproduktion ger sysselsättning 7. Albano - Stockholms nya universitetsområde 8. Fabriksstaden Gustavsberg 9. ÖP-metern tog tempen på Botkyrka 10. Logistik för dagens och morgondagens sjukhus 11. Betalningsvilja i Vällingby Parkstad 12. Lönsamt att satsa på Bergslagsbanan 13. Tillväxtfaktorer i Stockholmsregionen 14. Riksantikvariatämbetet mäter förändringstrycket 15. Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: istockphoto.com Citera oss gärna, men ange källan. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strateg 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 WSP Analys & Strategi - Kunskap som utvecklar samhället En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: omvärld, policy och strategi; regional tillväxt, stads- och fastighetsutveckling; logistik, gods-, passagerartransporter och infrastruktur samt miljöutveckling. Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig som privat sektor. En stor del av verksamheten är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av landets större högskolor och universitet. Vi samarbetar även med Analyse & Strategi i Norge. WSP Analys & Strategi är ett av åtta affärsområden inom WSP Sverige med 120 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Ronneby, Örebro och Norrköping. Vilka trender och omvärldsförändringar påverkar och kommer att påverka samhällsutvecklingen? Vilka krav ställer marknaden? Politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå präglar samhällsutvecklingen. Vad är tekniskt möjligt? WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 Logistik - i världsklass Foto: Logistikforum WSP Analys & Strategi ansvarar för sekretariatet för regeringens Logistikforum. Näringsdepartementet är ansvarigt departement och Logistikforum leds av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Regeringens Logistikforum bildades 2007 och är regeringens rådgivande organ i logistikfrågor. Logistikforum är en plats för utbyte av erfarenheter, synpunkter och råd mellan företrädare för logistikområdets olika intressenter. Ledamöterna kommer från näringslivet och representerar alla godstransportslag, transportköpare och akademi. Logistikforum har bland annat tagit fram en handlingsplan för gods- och logistikfrågor och en rapport om Framtidens Citylogistik. WSP uppdrag handlar om att förbereda och delta i de fyra årliga mötena, arrangera det öppna mötet som är en konferens för alla intressenter inom godstransportområdet, vara en länk mellan departementet och ledamöterna, identifiera frågor och samordna de olika arbetsgrupperna. Uppdraget omfattar även att ta fram en rapport om Logistikforums verksamhet och effekter under hösten Mer information om Logistikforum finns på hemsidan som WSP utvecklat: Carina R Nilsson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 4 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Ny fast förbindelse - över Öresund Foto: Tuna Park Det kan komma att finnas en efterfrågan på transporter år 2030 som motiverar att en ny fast förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör. Det visar en utredning som WSP Analys & Strategi gjort på uppdrag av Trafikverket. Utredningen omfattar omvärldsanalys, modellkörningar och strategisk konsekvensbedömning för en ny fast förbindelse över Öresund. Frågan om en ny fast förbindelse befinner sig i ett tidigt utredningsskede, och de analyser som gjorts är därför mycket översiktliga. Syftet har varit att jämföra utfallet av olika möjliga alternativ för att utveckla infrastrukturen över Öresund, och inte om att ta ställning till om en ny fast förbindelse bör byggas eller hur den i så fall bör utformas. Med hjälp av Samocca-modellen har utredningen belyst hur transporterna i Öresundsregionen påverkas av olika infrastruktur-alternativ för en ny fast förbindelse över sundet. En övergripande slutsats är att det kan komma att finnas en efterfrågan på transporter år 2030 som motiverar att en ny fast förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör. Vidare visar en handfull känslighetsanalyser att efterfrågan är relativt stabil även då omvärldsfaktorer såsom kostnader och kollektivtrafikutbud varieras. Emma Strömblad, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Biogasproduktion - ger sysselsättning Foto: Osmon Scipio, WSP På uppdrag av Biogas Öst har WSP Analys & Strategi analyserat biogasproduktionen i Biogas Östs område och dess effekter på tillväxt och sysselsättning i regionen. Inom uppdraget har en körning genomförts med den så kallade raps-modellen (Regionalt Analys och Prognossystem). Särskilt fokus har legat på att belysa sysselsättning, investeringar, försörjningstrygghet, miljöeffekter och good will. WSP:s analyser visar att i det fall Biogas Öst prognos för biogasproduktion år 2020 slår in kommer det totala antalet anställda (direkt och indirekt sysselsatta) inom biogasbranschen i regionen att uppgå till cirka 3500 helårsarbetskrafter. Arbetstillfällena uppstår främst i den egna branschen, men även inom branscher som företagstjänster, jordbruk, administration och transporttjänster. I biogasproduktionen används insatsvaror som i dag har låga värden, exempelvis avloppsslam och organiskt avfall, för att framställa en högvärdig produkt. Produktiviteten i branschen är således mycket hög, vilket i sin tur leder till stora effekter på områdets bruttoregionalprodukt. Daniel Waluszewski, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Foto: Kristoffer Persson & Fredrik Orwén, WSP

7 Albano - Stockholms nya universitetsområde Illustrationer: Brunnberg-Forshed Arkitekter WSP Stadsutveckling i Stockholm har fått i uppdrag av Stockholms stadsbyggnadskontor att upprätta detaljplanehandlingar för Albano, som är tänkt att bli ett nytt universitetsområde i navet mellan KTH, Stockholms universitet vid Frescati och Karolinska institutet. Hela området ligger inom Kungliga Nationalstadsparken vilket ställer särskilda krav på utformningen av byggnader och den stadsbild som kan påverka omgivningarna. Ny bebyggelse ska som det heter i programmet underordna sig Hagaparkens och Brunnsvikens känsliga kultur- och landskapsmiljö och infoga sig topografins huvudlinjer. Totalt beräknas området rymma ca m² högskolelokaler och ca 800 studentoch forskarbostäder. Området avgränsas av Roslagsvägen och Roslagsbanan och genom området går Värtabanan som föreslås överdäckas. Under området går tunnelbanan till Mörby och tunnlarna till Norra Länken. Visionen för det nya universitetsområ det utgår från en europeisk stadsbyggnadstradition med en tät, grön och små skalig urbanitet som framhäver universitetets och kunskapens roll i samhället. Blandningen av institutioner och studentbostäder ger underlag för kom mersiell service som restauranger, caféer och bokhandel liksom lokaler för kultur och fritidsaktiviteter. De olika delarna ritas av tre olika arkitektkontor och planhandlingarna kompletteras av ett omfattande gestaltningsprogram. Planhandlingarna har tagits fram under mycket kort tid för att samrådet skulle kunna påbörjas 13 juni och pågå över sommaren. Efter samrådet kommer WSP Stadsutveckling att medverka i arbetet med att ta fram de slutliga handlingarna. Ingemar Eriksson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Fabriksstaden Gustavsberg Illustration: Scheiwiller o Svensson arkitektkontor Fabriksområdet i Gustavsberg utanför Stockholm, har en lång historia av porslinstillverkning. Inom området har bland annat Gustavsbergs hushållsporslin, som till exempel servisen Blå Blom, tillverkats. Området har därför ett stort symbolvärde för orten och för svensk design när den är som bäst. Många av fabriksbyggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla men inte längre helt ändamålsenliga. Villeroy & Boch har därför behov av att flytta verksamheten och att vidareutveckla fabriksområdet. Även ett antal andra verksamheter som utbildning och viss tillverkning pågår inom området. De har behov av att även fortsättningsvis kunna driva sina verksamheter på platsen samtidigt som det finns intresse av bostadsbyggande. WSP Stadsutveckling har tagit fram detaljplanen i samarbete med byggherrarna och deras arkitekter samt Värmdö kommun. Eva Nyberg-Björklund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 8 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Detaljplanen rymmer cirka 1300 bostäder som anpassats efter den kulturhistoriska miljön, verksamheter, gemensamt parkstråk samt barnomsorg. Den innehåller även skydd för kulturmiljön samtidigt som fastigheterna kan utvecklas till användningar anpassade efter dagens behov. Illustration: Scheiwiller o Svensson arkitektkontor

9 ÖP-metern tog tempen på Botkyrka Foto: Johannes Liljeson Botkyrka kommun har ett intressant geografiskt läge i Stockholmsregionen och är mitt uppe i arbetet med en ny översiktsplan. Just nu pågår en dialog med invånarna om hur kommunen ska utvecklas. WSP var involverade på ett tidigt stadium för att stötta kommunen i arbetet med att ta fram inriktningsmål och för att få en god start på planprocessen. I Botkyrka ska det finnas plats att växa och utrymme för kreativitet. Detta är ett av flera övergripande mål som togs fram i samarbete mellan tjänstemän och politiker i kommunen under ledning av WSP. Utifrån kommunens styrdokument och genom samtal med nyckelpersoner tog WSP fram fem fokusområden. I en kreativ workshop kunde sedan dessa områden konkretiseras och förankras både bland tjänstemännen och politikerna. En övning som genomfördes i workshopen var Huset Botkyrka där kommunens olika rum diskuterades, till exempel var ligger huvudentrén idag och var vill vi att den ska ligga? Var är vardagsrummet där folk umgås och hur ser det rummet ut om 30 år? I ÖP-meter -övningen togs tempen på olika frågeställningar, enskilt och i grupp, för att identifiera heta respektive kalla frågor för Botkyrkas nya översiktsplan. Hela arbetet ledde till en väl förankrad början på den långa processen att skapa en ny översiktsplan och till en tydlig inriktning att kommunicera vidare. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Charlotta Hök, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 logistik för dagens och morgondagens sjukhus Foto: Nicola Evans, WSP Vilka logistikbehov finns på sjukhus? Hur hanteras dagligen flöden av mat, tvätt, avfall, patienter och utrustning? Hur bör sjukhusen rusta sig logistiskt för att hantera förändringar? WSP Analys & Strategi har sökt svaren i två uppdrag på Sahlgrenska och Östra sjukhuset i Göteborg på uppdrag av Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice. Östra sjukhuset står inför ny- och ombyggnationer då nuvarande fastigheter och logistikinfrastruktur är i behov av upprustning. På Östra sjukhuset kartlades dagens flöden och infrastruktur för att en sjukhuslogistikplan sedan kan tas fram. Scenarier för sjukhuslogistiken år 2020, 2030 och 2050 tas också fram. Många av Sahlgrenska sjukhusets byggnader är gamla och kulvertarna som förbinder byggnaderna utgör en trång sektor. Här sker förflyttning av patienter, prover, transporter av mat, tvätt, avfall mm samt Jenny Edqvist, WSP Analys & Strategi Telefon: att verksamheter är förlagda hit. Analys & Strategis har kartlagt flöden och utvärderat kapaciteten i kulvertarna. Genomlysningarna har möjliggjort att: Identifiera flaskhalsar i logistiksystemen Urskilja vilka flöden som finns Underlätta kravspecificering på ny logistikinfrastruktur Tydliggöra kapacitetsutnyttjande Identifiera skillnader i flödesbehov för olika verksamheter, exv. vårdavdelning gentemot akutmottagning, vilket kan ge bättre resursutnyttjande 10 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Källa: Kvalitetsprogram, Stockholms stad och Sveafastigheter Betalningsvilja i Vällingby Parkstad Sveafastigheter har under flera år arbetat med ett utmanande projekt i Vällingby i Stockholm. De hade precis köpt fastigheten där Vattenfall huserat sedan 1950-talet, när de fick reda på att de skulle flytta sitt huvudkontor. Nu stod de utan hyresgäst i ett enormt kontorskomplex. Sveafastigheter har nu beslutat att bygga om och bygga nytt på fastigheten. Området att bli en blandad stadsdel med boende, arbetsställen och service. Målet är att omvandla 50-talets ABC-stad till ABC 2.0 som ett aktuellt uttryck för vår tids samhällsbyggande. WSP Analys & Strategis uppdrag var att analysera marknadsförutsättningarna för olika typer av bostäder i området. Vi analyserade vilken innebörd konjunkturen, den regionalekonomiska utvecklingen, befolkningsutvecklingen och andra viktiga parametrar kommer att ha för betalningsviljan för nya bostäder i området. Frågeställningar som besvarades var hur starkt Stockholmsregionens konjunktur står sig och hur stor inflyttningen blir till Stockholmsregionen de närmaste åren? Kan vi vänta oss förändringar beroende på kraftiga konjunktursvängningar? Analys av flyttmönstren i området hjälper oss också att svara på frågan vilka typer av hushåll vill flytta till nybyggda bostäder i Vällingby. Vi gick även igenom hur konkurrenssituationen ser ut på bostadsmarknaden i de västra delarna av Stockholm. Vi använder också vår egen prognosmodell för prisutveckling av bostäder i Stockholmsregionen för att beräkna betalningsviljan på tre års sikt. Efter analysen har Sveafastigheter ett underlag som hjälper dem att fatta beslut om vilken etappindelning de ska bygga bostäderna, till vilka målgrupper de ska vända sig och till vilket pris de kan säljas. Dessa underlag hjälper dem komma vidare till nästa skede i projektet. Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Lönsamt att satsa på Bergslagsbanan De fem län som järnvägen Gävle Göteborg går genom står för 40% av svenskt exportvärde. Banan byggdes en gång för att serva gruvnäringen. I regionen finns idag stora företag inom elektroteknik-, stål - och pappersindustri som ligger i absoluta fronten inom sina områden. Flera av dessa industrier är gravt järnvägsberoende i meningen att deras tunga produkter inte går att transportera på annat sätt Transportbehoven är stora och förväntas öka men kapacitetstaket är nära. Särskilt som företagens behov av kvalificerad arbetskraft också ställer krav på utökad persontrafik. Till detta ska läggas att banan som strategiskt godsstråk ska kunna avlasta Västra stambanan samt försörja den planerade nystarten av ett antal gruvor. WSP har genomfört en systemanalys av banan. Den visar dels att banan inte kan leva upp till de förväntningar som ställs dels att investeringar är lönsamma. Vi har även i ett kompletterande uppdrag studerat effekterna av om dessa investeringar uteblir. Ta del av rapporterna på vår hemsida! Jarl Hammarqvist, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 12 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Tillväxtfaktorer i Stockholmsregionen WSP Analys & Strategi medverkade vid Fastighetsägarna Stockholms årsmöte den 24 maj och presenterade rapporten Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen. I rapporten konstateras att modern tillväxt drivs av människor och kunskap samt att en tät och stor befolkning ger fördelar. Stockholmsregionen har hög utbildningsnivå och hög specialisering inom högteknologiska näringar. Framöver förväntas den internationella konkurrensen om arbetskraften att hårdna. Begränsningar av tillgång till bostäder eller transportinfrastruktur samt bristande integration av utrikes födda på arbetsmarknaden kan påverka bruttoregionalprodukten i regionen med miljardbelopp. Ta del av rapporten på vår hemsida! Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Tel: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Riksantikvarieämbetet mäter förändringstrycket WSP hjälper Riksantikvarieämbetet med att mäta förändringstrycket längs Sveriges kust- och skärgårdar. WSP har under 2010 bistått Riksantikvarieämbetet (RAÄ) med att utveckla en metod för att mäta förändringstrycket längs Sveriges kust och skärgårdar. Metoden innebär att socioekonomiska variabler vägs samman till ett geografiskt index som illustrerar vilka bebyggelseområden som har ett högt exploateringstryck och som kan vara aktuella för olika insatser från RAÄ:s sida. WSP:s roll i projektet har varit att utveckla och kvalitetssäkra beräkningsmetoden. RAÄ har efter projektets avslutande publicerat en pilotstudie där metoden tillämpats på åtta kommuner i Sverige. Förhoppningen är att indexet fortsättningsvis ska användas som en del i RAÄ:s löpande arbete för att identifiera förändringsområden i Sverige. Lars Berglund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt Foto: Staffan Löwstedt / SvD / SCANPIX Ny rapport: Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt - behovet av uthållig strategi. De senaste 25 åren har Sverige satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll i infrastrukturen. Detta är förvånande mot bakgrund av att förhållandet snarast kunde förväntas vara det motsatta; Sverige är ett förhållandevis stort och glesbefolkat land med ett stort beroende av utrikeshandel. För att vår ekonomi skall kunna fungera är vi i hög grad beroende av att människor smidigt kan transportera sig mellan boende och arbetsplatser och att varor och tjänster kan flöda så fritt som möjligt. Rapporten syftar till att lyfta fram infrastrukturens roll och ekonomiska betydelse liksom vikten av att de satsningar som genomförs är genomtänkta och förankrade i en så allsidig samhällsekonomisk nyttokalkyl som möjligt. Rapporten har skrivits på uppdrag av Svenskt Näringsliv och ett antal branschorganisationer. Författare: Docent Christer Anderstig, Ek. Dr Fredrik Bergström. Ta del av rapporten på vår hemsida! Fredrik Bergström, Analys & Strategi Telefon: E-post: Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. WSP Analys Strategi Affärsområdeschef Fredrik Bergström Godstransporter och Logistik Avdelningschef Jonas Waidringer Stadsutveckling Avdelningschef Mikael Wallin Fastighet och Marknad Avdelningschef Anders Ling Samhällsutveckling Avdelningschef Ann-Katrin Berglund Trafik och Infrastruktur Avdelningschef Susanne Nielsen-Skovgaard WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Oktober_11_v1 UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

WSP ANALYS & STRATEGI

WSP ANALYS & STRATEGI WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige

Läs mer

RAPPORT. Regionalekonomiska effekter av nya gruvor i Pajala. Christer Anderstig och Anders Wigren. Analys & Strategi 2009-10-27

RAPPORT. Regionalekonomiska effekter av nya gruvor i Pajala. Christer Anderstig och Anders Wigren. Analys & Strategi 2009-10-27 RAPPORT Regionalekonomiska effekter av nya gruvor i Pajala Christer Anderstig och Anders Wigren 2009-10-27 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

WSP ANALYS & STRATEGI

WSP ANALYS & STRATEGI 2/10 WSP ANALYS & STRATEGI Aktuella Analyser UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden

Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden REGION SKÅNE Utvecklingsplaner inom Region Skåne Forum konferens 6 maj 2015 Tema: Fastighetsutvecklingsplaner så planeras morgodagsens sjukhusområden Ingela.anderssonlyberg@skane.se Mobil: 0768-871911

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE.

Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. Uppföljning indikatorer projektet GEORANGE. GEORANGE strategiska tanke har alltid varit att utifrån regionens förutsättningar bidra med insatser som skapar långsiktig och hållbar tillväxt. I det sammanhanget

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

El för framtiden ett användarperspektiv

El för framtiden ett användarperspektiv El för framtiden ett användarperspektiv VÄGVAL EL Arbetsgrupp Framtidens elanvändning i perspektivet 2030-2050 Maria Sunér Fleming, ordförande Deltagare arbetsgrupp Användning Charlotte Bergqvist, PowerCircle

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin

Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin 2012-11-12 Jobbkommissionen i Norrköping CKS kommundag 2012 2012-11-15 Teresa Carvalho Per Grundtman Mattias Severin Utveckling av antalet arbetstillfällen 1990-2010 Index (1990=100) 140 130 120 110 100

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall

PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN STRATEGISK SAMHÄLLSUTVECKLING ENHETEN FÖR INFRASTRUKTURPLANERING PM Fast HH-förbindelse underlag för praktikfall En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör Projektbeskrivning

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer