1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt som WSP Analys & Strategi är inblandade i. I detta nummer presenteras: - En studie av vad som driver respektive hindrar tillväxten i Stockholmsregionen. - En studie åt Riksantikvarieämbete för att studera vilka områden som är utsatta för ett starkt förändringstryck och som kan vara aktuella för RAÄ att göra insatser i. - En studie av om det kan vara motiverat att bygga en ny fast förbindelse över Öresund. - En analys av vilka sysselsättningseffekter som ökad biogasproduktion ger upphov till. - Om hur A&S har hjälpt Stockholm Stadsbyggnadskontor att upprätta detaljplanehandlingar för Albano som är tänkt att bli ett nytt universitetsområde i navet mellan KTH och Stockholms Universitet. - Två projekt som har belyst vilka logistikbehov som finns på sjukhus. - Och en hel del annat. A&S har som devis Kunskap som utvecklar samhället och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Aktuella Analyser Innehåll 4. Logistik i världsklass 5. Ny fast förbindelse över Öresund 6. Biogasproduktion ger sysselsättning 7. Albano - Stockholms nya universitetsområde 8. Fabriksstaden Gustavsberg 9. ÖP-metern tog tempen på Botkyrka 10. Logistik för dagens och morgondagens sjukhus 11. Betalningsvilja i Vällingby Parkstad 12. Lönsamt att satsa på Bergslagsbanan 13. Tillväxtfaktorer i Stockholmsregionen 14. Riksantikvariatämbetet mäter förändringstrycket 15. Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: istockphoto.com Citera oss gärna, men ange källan. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strateg 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 WSP Analys & Strategi - Kunskap som utvecklar samhället En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: omvärld, policy och strategi; regional tillväxt, stads- och fastighetsutveckling; logistik, gods-, passagerartransporter och infrastruktur samt miljöutveckling. Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig som privat sektor. En stor del av verksamheten är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av landets större högskolor och universitet. Vi samarbetar även med Analyse & Strategi i Norge. WSP Analys & Strategi är ett av åtta affärsområden inom WSP Sverige med 120 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Ronneby, Örebro och Norrköping. Vilka trender och omvärldsförändringar påverkar och kommer att påverka samhällsutvecklingen? Vilka krav ställer marknaden? Politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå präglar samhällsutvecklingen. Vad är tekniskt möjligt? WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 Logistik - i världsklass Foto: Logistikforum WSP Analys & Strategi ansvarar för sekretariatet för regeringens Logistikforum. Näringsdepartementet är ansvarigt departement och Logistikforum leds av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Regeringens Logistikforum bildades 2007 och är regeringens rådgivande organ i logistikfrågor. Logistikforum är en plats för utbyte av erfarenheter, synpunkter och råd mellan företrädare för logistikområdets olika intressenter. Ledamöterna kommer från näringslivet och representerar alla godstransportslag, transportköpare och akademi. Logistikforum har bland annat tagit fram en handlingsplan för gods- och logistikfrågor och en rapport om Framtidens Citylogistik. WSP uppdrag handlar om att förbereda och delta i de fyra årliga mötena, arrangera det öppna mötet som är en konferens för alla intressenter inom godstransportområdet, vara en länk mellan departementet och ledamöterna, identifiera frågor och samordna de olika arbetsgrupperna. Uppdraget omfattar även att ta fram en rapport om Logistikforums verksamhet och effekter under hösten Mer information om Logistikforum finns på hemsidan som WSP utvecklat: Carina R Nilsson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 4 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Ny fast förbindelse - över Öresund Foto: Tuna Park Det kan komma att finnas en efterfrågan på transporter år 2030 som motiverar att en ny fast förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör. Det visar en utredning som WSP Analys & Strategi gjort på uppdrag av Trafikverket. Utredningen omfattar omvärldsanalys, modellkörningar och strategisk konsekvensbedömning för en ny fast förbindelse över Öresund. Frågan om en ny fast förbindelse befinner sig i ett tidigt utredningsskede, och de analyser som gjorts är därför mycket översiktliga. Syftet har varit att jämföra utfallet av olika möjliga alternativ för att utveckla infrastrukturen över Öresund, och inte om att ta ställning till om en ny fast förbindelse bör byggas eller hur den i så fall bör utformas. Med hjälp av Samocca-modellen har utredningen belyst hur transporterna i Öresundsregionen påverkas av olika infrastruktur-alternativ för en ny fast förbindelse över sundet. En övergripande slutsats är att det kan komma att finnas en efterfrågan på transporter år 2030 som motiverar att en ny fast förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör. Vidare visar en handfull känslighetsanalyser att efterfrågan är relativt stabil även då omvärldsfaktorer såsom kostnader och kollektivtrafikutbud varieras. Emma Strömblad, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Biogasproduktion - ger sysselsättning Foto: Osmon Scipio, WSP På uppdrag av Biogas Öst har WSP Analys & Strategi analyserat biogasproduktionen i Biogas Östs område och dess effekter på tillväxt och sysselsättning i regionen. Inom uppdraget har en körning genomförts med den så kallade raps-modellen (Regionalt Analys och Prognossystem). Särskilt fokus har legat på att belysa sysselsättning, investeringar, försörjningstrygghet, miljöeffekter och good will. WSP:s analyser visar att i det fall Biogas Öst prognos för biogasproduktion år 2020 slår in kommer det totala antalet anställda (direkt och indirekt sysselsatta) inom biogasbranschen i regionen att uppgå till cirka 3500 helårsarbetskrafter. Arbetstillfällena uppstår främst i den egna branschen, men även inom branscher som företagstjänster, jordbruk, administration och transporttjänster. I biogasproduktionen används insatsvaror som i dag har låga värden, exempelvis avloppsslam och organiskt avfall, för att framställa en högvärdig produkt. Produktiviteten i branschen är således mycket hög, vilket i sin tur leder till stora effekter på områdets bruttoregionalprodukt. Daniel Waluszewski, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Foto: Kristoffer Persson & Fredrik Orwén, WSP

7 Albano - Stockholms nya universitetsområde Illustrationer: Brunnberg-Forshed Arkitekter WSP Stadsutveckling i Stockholm har fått i uppdrag av Stockholms stadsbyggnadskontor att upprätta detaljplanehandlingar för Albano, som är tänkt att bli ett nytt universitetsområde i navet mellan KTH, Stockholms universitet vid Frescati och Karolinska institutet. Hela området ligger inom Kungliga Nationalstadsparken vilket ställer särskilda krav på utformningen av byggnader och den stadsbild som kan påverka omgivningarna. Ny bebyggelse ska som det heter i programmet underordna sig Hagaparkens och Brunnsvikens känsliga kultur- och landskapsmiljö och infoga sig topografins huvudlinjer. Totalt beräknas området rymma ca m² högskolelokaler och ca 800 studentoch forskarbostäder. Området avgränsas av Roslagsvägen och Roslagsbanan och genom området går Värtabanan som föreslås överdäckas. Under området går tunnelbanan till Mörby och tunnlarna till Norra Länken. Visionen för det nya universitetsområ det utgår från en europeisk stadsbyggnadstradition med en tät, grön och små skalig urbanitet som framhäver universitetets och kunskapens roll i samhället. Blandningen av institutioner och studentbostäder ger underlag för kom mersiell service som restauranger, caféer och bokhandel liksom lokaler för kultur och fritidsaktiviteter. De olika delarna ritas av tre olika arkitektkontor och planhandlingarna kompletteras av ett omfattande gestaltningsprogram. Planhandlingarna har tagits fram under mycket kort tid för att samrådet skulle kunna påbörjas 13 juni och pågå över sommaren. Efter samrådet kommer WSP Stadsutveckling att medverka i arbetet med att ta fram de slutliga handlingarna. Ingemar Eriksson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Fabriksstaden Gustavsberg Illustration: Scheiwiller o Svensson arkitektkontor Fabriksområdet i Gustavsberg utanför Stockholm, har en lång historia av porslinstillverkning. Inom området har bland annat Gustavsbergs hushållsporslin, som till exempel servisen Blå Blom, tillverkats. Området har därför ett stort symbolvärde för orten och för svensk design när den är som bäst. Många av fabriksbyggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla men inte längre helt ändamålsenliga. Villeroy & Boch har därför behov av att flytta verksamheten och att vidareutveckla fabriksområdet. Även ett antal andra verksamheter som utbildning och viss tillverkning pågår inom området. De har behov av att även fortsättningsvis kunna driva sina verksamheter på platsen samtidigt som det finns intresse av bostadsbyggande. WSP Stadsutveckling har tagit fram detaljplanen i samarbete med byggherrarna och deras arkitekter samt Värmdö kommun. Eva Nyberg-Björklund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 8 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Detaljplanen rymmer cirka 1300 bostäder som anpassats efter den kulturhistoriska miljön, verksamheter, gemensamt parkstråk samt barnomsorg. Den innehåller även skydd för kulturmiljön samtidigt som fastigheterna kan utvecklas till användningar anpassade efter dagens behov. Illustration: Scheiwiller o Svensson arkitektkontor

9 ÖP-metern tog tempen på Botkyrka Foto: Johannes Liljeson Botkyrka kommun har ett intressant geografiskt läge i Stockholmsregionen och är mitt uppe i arbetet med en ny översiktsplan. Just nu pågår en dialog med invånarna om hur kommunen ska utvecklas. WSP var involverade på ett tidigt stadium för att stötta kommunen i arbetet med att ta fram inriktningsmål och för att få en god start på planprocessen. I Botkyrka ska det finnas plats att växa och utrymme för kreativitet. Detta är ett av flera övergripande mål som togs fram i samarbete mellan tjänstemän och politiker i kommunen under ledning av WSP. Utifrån kommunens styrdokument och genom samtal med nyckelpersoner tog WSP fram fem fokusområden. I en kreativ workshop kunde sedan dessa områden konkretiseras och förankras både bland tjänstemännen och politikerna. En övning som genomfördes i workshopen var Huset Botkyrka där kommunens olika rum diskuterades, till exempel var ligger huvudentrén idag och var vill vi att den ska ligga? Var är vardagsrummet där folk umgås och hur ser det rummet ut om 30 år? I ÖP-meter -övningen togs tempen på olika frågeställningar, enskilt och i grupp, för att identifiera heta respektive kalla frågor för Botkyrkas nya översiktsplan. Hela arbetet ledde till en väl förankrad början på den långa processen att skapa en ny översiktsplan och till en tydlig inriktning att kommunicera vidare. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Charlotta Hök, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 logistik för dagens och morgondagens sjukhus Foto: Nicola Evans, WSP Vilka logistikbehov finns på sjukhus? Hur hanteras dagligen flöden av mat, tvätt, avfall, patienter och utrustning? Hur bör sjukhusen rusta sig logistiskt för att hantera förändringar? WSP Analys & Strategi har sökt svaren i två uppdrag på Sahlgrenska och Östra sjukhuset i Göteborg på uppdrag av Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice. Östra sjukhuset står inför ny- och ombyggnationer då nuvarande fastigheter och logistikinfrastruktur är i behov av upprustning. På Östra sjukhuset kartlades dagens flöden och infrastruktur för att en sjukhuslogistikplan sedan kan tas fram. Scenarier för sjukhuslogistiken år 2020, 2030 och 2050 tas också fram. Många av Sahlgrenska sjukhusets byggnader är gamla och kulvertarna som förbinder byggnaderna utgör en trång sektor. Här sker förflyttning av patienter, prover, transporter av mat, tvätt, avfall mm samt Jenny Edqvist, WSP Analys & Strategi Telefon: att verksamheter är förlagda hit. Analys & Strategis har kartlagt flöden och utvärderat kapaciteten i kulvertarna. Genomlysningarna har möjliggjort att: Identifiera flaskhalsar i logistiksystemen Urskilja vilka flöden som finns Underlätta kravspecificering på ny logistikinfrastruktur Tydliggöra kapacitetsutnyttjande Identifiera skillnader i flödesbehov för olika verksamheter, exv. vårdavdelning gentemot akutmottagning, vilket kan ge bättre resursutnyttjande 10 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Källa: Kvalitetsprogram, Stockholms stad och Sveafastigheter Betalningsvilja i Vällingby Parkstad Sveafastigheter har under flera år arbetat med ett utmanande projekt i Vällingby i Stockholm. De hade precis köpt fastigheten där Vattenfall huserat sedan 1950-talet, när de fick reda på att de skulle flytta sitt huvudkontor. Nu stod de utan hyresgäst i ett enormt kontorskomplex. Sveafastigheter har nu beslutat att bygga om och bygga nytt på fastigheten. Området att bli en blandad stadsdel med boende, arbetsställen och service. Målet är att omvandla 50-talets ABC-stad till ABC 2.0 som ett aktuellt uttryck för vår tids samhällsbyggande. WSP Analys & Strategis uppdrag var att analysera marknadsförutsättningarna för olika typer av bostäder i området. Vi analyserade vilken innebörd konjunkturen, den regionalekonomiska utvecklingen, befolkningsutvecklingen och andra viktiga parametrar kommer att ha för betalningsviljan för nya bostäder i området. Frågeställningar som besvarades var hur starkt Stockholmsregionens konjunktur står sig och hur stor inflyttningen blir till Stockholmsregionen de närmaste åren? Kan vi vänta oss förändringar beroende på kraftiga konjunktursvängningar? Analys av flyttmönstren i området hjälper oss också att svara på frågan vilka typer av hushåll vill flytta till nybyggda bostäder i Vällingby. Vi gick även igenom hur konkurrenssituationen ser ut på bostadsmarknaden i de västra delarna av Stockholm. Vi använder också vår egen prognosmodell för prisutveckling av bostäder i Stockholmsregionen för att beräkna betalningsviljan på tre års sikt. Efter analysen har Sveafastigheter ett underlag som hjälper dem att fatta beslut om vilken etappindelning de ska bygga bostäderna, till vilka målgrupper de ska vända sig och till vilket pris de kan säljas. Dessa underlag hjälper dem komma vidare till nästa skede i projektet. Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Lönsamt att satsa på Bergslagsbanan De fem län som järnvägen Gävle Göteborg går genom står för 40% av svenskt exportvärde. Banan byggdes en gång för att serva gruvnäringen. I regionen finns idag stora företag inom elektroteknik-, stål - och pappersindustri som ligger i absoluta fronten inom sina områden. Flera av dessa industrier är gravt järnvägsberoende i meningen att deras tunga produkter inte går att transportera på annat sätt Transportbehoven är stora och förväntas öka men kapacitetstaket är nära. Särskilt som företagens behov av kvalificerad arbetskraft också ställer krav på utökad persontrafik. Till detta ska läggas att banan som strategiskt godsstråk ska kunna avlasta Västra stambanan samt försörja den planerade nystarten av ett antal gruvor. WSP har genomfört en systemanalys av banan. Den visar dels att banan inte kan leva upp till de förväntningar som ställs dels att investeringar är lönsamma. Vi har även i ett kompletterande uppdrag studerat effekterna av om dessa investeringar uteblir. Ta del av rapporterna på vår hemsida! Jarl Hammarqvist, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 12 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Tillväxtfaktorer i Stockholmsregionen WSP Analys & Strategi medverkade vid Fastighetsägarna Stockholms årsmöte den 24 maj och presenterade rapporten Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen. I rapporten konstateras att modern tillväxt drivs av människor och kunskap samt att en tät och stor befolkning ger fördelar. Stockholmsregionen har hög utbildningsnivå och hög specialisering inom högteknologiska näringar. Framöver förväntas den internationella konkurrensen om arbetskraften att hårdna. Begränsningar av tillgång till bostäder eller transportinfrastruktur samt bristande integration av utrikes födda på arbetsmarknaden kan påverka bruttoregionalprodukten i regionen med miljardbelopp. Ta del av rapporten på vår hemsida! Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Tel: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Riksantikvarieämbetet mäter förändringstrycket WSP hjälper Riksantikvarieämbetet med att mäta förändringstrycket längs Sveriges kust- och skärgårdar. WSP har under 2010 bistått Riksantikvarieämbetet (RAÄ) med att utveckla en metod för att mäta förändringstrycket längs Sveriges kust och skärgårdar. Metoden innebär att socioekonomiska variabler vägs samman till ett geografiskt index som illustrerar vilka bebyggelseområden som har ett högt exploateringstryck och som kan vara aktuella för olika insatser från RAÄ:s sida. WSP:s roll i projektet har varit att utveckla och kvalitetssäkra beräkningsmetoden. RAÄ har efter projektets avslutande publicerat en pilotstudie där metoden tillämpats på åtta kommuner i Sverige. Förhoppningen är att indexet fortsättningsvis ska användas som en del i RAÄ:s löpande arbete för att identifiera förändringsområden i Sverige. Lars Berglund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt Foto: Staffan Löwstedt / SvD / SCANPIX Ny rapport: Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt - behovet av uthållig strategi. De senaste 25 åren har Sverige satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll i infrastrukturen. Detta är förvånande mot bakgrund av att förhållandet snarast kunde förväntas vara det motsatta; Sverige är ett förhållandevis stort och glesbefolkat land med ett stort beroende av utrikeshandel. För att vår ekonomi skall kunna fungera är vi i hög grad beroende av att människor smidigt kan transportera sig mellan boende och arbetsplatser och att varor och tjänster kan flöda så fritt som möjligt. Rapporten syftar till att lyfta fram infrastrukturens roll och ekonomiska betydelse liksom vikten av att de satsningar som genomförs är genomtänkta och förankrade i en så allsidig samhällsekonomisk nyttokalkyl som möjligt. Rapporten har skrivits på uppdrag av Svenskt Näringsliv och ett antal branschorganisationer. Författare: Docent Christer Anderstig, Ek. Dr Fredrik Bergström. Ta del av rapporten på vår hemsida! Fredrik Bergström, Analys & Strategi Telefon: E-post: Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. WSP Analys Strategi Affärsområdeschef Fredrik Bergström Godstransporter och Logistik Avdelningschef Jonas Waidringer Stadsutveckling Avdelningschef Mikael Wallin Fastighet och Marknad Avdelningschef Anders Ling Samhällsutveckling Avdelningschef Ann-Katrin Berglund Trafik och Infrastruktur Avdelningschef Susanne Nielsen-Skovgaard WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Oktober_11_v1 UNITED BY OUR DIFFERENCE

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring

Strategisk samverkan. svensk gruvnäring Strategisk samverkan för svensk gruvnäring FÖRORD 3 RAPPORTENS INNEHÅLL I KORTHET 4 ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG 7 INLEDNING 12 UTBLICK 14 Gruvnäringen i världen 14 Gruvnäringen i EU och Europa 15 Gruvnäringen

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer