1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt som WSP Analys & Strategi är inblandade i. I detta nummer presenteras: - En studie av vad som driver respektive hindrar tillväxten i Stockholmsregionen. - En studie åt Riksantikvarieämbete för att studera vilka områden som är utsatta för ett starkt förändringstryck och som kan vara aktuella för RAÄ att göra insatser i. - En studie av om det kan vara motiverat att bygga en ny fast förbindelse över Öresund. - En analys av vilka sysselsättningseffekter som ökad biogasproduktion ger upphov till. - Om hur A&S har hjälpt Stockholm Stadsbyggnadskontor att upprätta detaljplanehandlingar för Albano som är tänkt att bli ett nytt universitetsområde i navet mellan KTH och Stockholms Universitet. - Två projekt som har belyst vilka logistikbehov som finns på sjukhus. - Och en hel del annat. A&S har som devis Kunskap som utvecklar samhället och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Aktuella Analyser Innehåll 4. Logistik i världsklass 5. Ny fast förbindelse över Öresund 6. Biogasproduktion ger sysselsättning 7. Albano - Stockholms nya universitetsområde 8. Fabriksstaden Gustavsberg 9. ÖP-metern tog tempen på Botkyrka 10. Logistik för dagens och morgondagens sjukhus 11. Betalningsvilja i Vällingby Parkstad 12. Lönsamt att satsa på Bergslagsbanan 13. Tillväxtfaktorer i Stockholmsregionen 14. Riksantikvariatämbetet mäter förändringstrycket 15. Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt Kontaktinformation Aktuella Analyser: Akuella Analyser ges ut 2 gånger per år av WSP Analys & Strategi. Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, , Omslagsfoto: istockphoto.com Citera oss gärna, men ange källan. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strateg 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 WSP Analys & Strategi - Kunskap som utvecklar samhället En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: omvärld, policy och strategi; regional tillväxt, stads- och fastighetsutveckling; logistik, gods-, passagerartransporter och infrastruktur samt miljöutveckling. Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig som privat sektor. En stor del av verksamheten är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av landets större högskolor och universitet. Vi samarbetar även med Analyse & Strategi i Norge. WSP Analys & Strategi är ett av åtta affärsområden inom WSP Sverige med 120 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Ronneby, Örebro och Norrköping. Vilka trender och omvärldsförändringar påverkar och kommer att påverka samhällsutvecklingen? Vilka krav ställer marknaden? Politik på lokal, regional, nationell och internationell nivå präglar samhällsutvecklingen. Vad är tekniskt möjligt? WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 Logistik - i världsklass Foto: Logistikforum WSP Analys & Strategi ansvarar för sekretariatet för regeringens Logistikforum. Näringsdepartementet är ansvarigt departement och Logistikforum leds av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Regeringens Logistikforum bildades 2007 och är regeringens rådgivande organ i logistikfrågor. Logistikforum är en plats för utbyte av erfarenheter, synpunkter och råd mellan företrädare för logistikområdets olika intressenter. Ledamöterna kommer från näringslivet och representerar alla godstransportslag, transportköpare och akademi. Logistikforum har bland annat tagit fram en handlingsplan för gods- och logistikfrågor och en rapport om Framtidens Citylogistik. WSP uppdrag handlar om att förbereda och delta i de fyra årliga mötena, arrangera det öppna mötet som är en konferens för alla intressenter inom godstransportområdet, vara en länk mellan departementet och ledamöterna, identifiera frågor och samordna de olika arbetsgrupperna. Uppdraget omfattar även att ta fram en rapport om Logistikforums verksamhet och effekter under hösten Mer information om Logistikforum finns på hemsidan som WSP utvecklat: Carina R Nilsson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 4 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Ny fast förbindelse - över Öresund Foto: Tuna Park Det kan komma att finnas en efterfrågan på transporter år 2030 som motiverar att en ny fast förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör. Det visar en utredning som WSP Analys & Strategi gjort på uppdrag av Trafikverket. Utredningen omfattar omvärldsanalys, modellkörningar och strategisk konsekvensbedömning för en ny fast förbindelse över Öresund. Frågan om en ny fast förbindelse befinner sig i ett tidigt utredningsskede, och de analyser som gjorts är därför mycket översiktliga. Syftet har varit att jämföra utfallet av olika möjliga alternativ för att utveckla infrastrukturen över Öresund, och inte om att ta ställning till om en ny fast förbindelse bör byggas eller hur den i så fall bör utformas. Med hjälp av Samocca-modellen har utredningen belyst hur transporterna i Öresundsregionen påverkas av olika infrastruktur-alternativ för en ny fast förbindelse över sundet. En övergripande slutsats är att det kan komma att finnas en efterfrågan på transporter år 2030 som motiverar att en ny fast förbindelse anläggs mellan Helsingborg och Helsingör. Vidare visar en handfull känslighetsanalyser att efterfrågan är relativt stabil även då omvärldsfaktorer såsom kostnader och kollektivtrafikutbud varieras. Emma Strömblad, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Biogasproduktion - ger sysselsättning Foto: Osmon Scipio, WSP På uppdrag av Biogas Öst har WSP Analys & Strategi analyserat biogasproduktionen i Biogas Östs område och dess effekter på tillväxt och sysselsättning i regionen. Inom uppdraget har en körning genomförts med den så kallade raps-modellen (Regionalt Analys och Prognossystem). Särskilt fokus har legat på att belysa sysselsättning, investeringar, försörjningstrygghet, miljöeffekter och good will. WSP:s analyser visar att i det fall Biogas Öst prognos för biogasproduktion år 2020 slår in kommer det totala antalet anställda (direkt och indirekt sysselsatta) inom biogasbranschen i regionen att uppgå till cirka 3500 helårsarbetskrafter. Arbetstillfällena uppstår främst i den egna branschen, men även inom branscher som företagstjänster, jordbruk, administration och transporttjänster. I biogasproduktionen används insatsvaror som i dag har låga värden, exempelvis avloppsslam och organiskt avfall, för att framställa en högvärdig produkt. Produktiviteten i branschen är således mycket hög, vilket i sin tur leder till stora effekter på områdets bruttoregionalprodukt. Daniel Waluszewski, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Foto: Kristoffer Persson & Fredrik Orwén, WSP

7 Albano - Stockholms nya universitetsområde Illustrationer: Brunnberg-Forshed Arkitekter WSP Stadsutveckling i Stockholm har fått i uppdrag av Stockholms stadsbyggnadskontor att upprätta detaljplanehandlingar för Albano, som är tänkt att bli ett nytt universitetsområde i navet mellan KTH, Stockholms universitet vid Frescati och Karolinska institutet. Hela området ligger inom Kungliga Nationalstadsparken vilket ställer särskilda krav på utformningen av byggnader och den stadsbild som kan påverka omgivningarna. Ny bebyggelse ska som det heter i programmet underordna sig Hagaparkens och Brunnsvikens känsliga kultur- och landskapsmiljö och infoga sig topografins huvudlinjer. Totalt beräknas området rymma ca m² högskolelokaler och ca 800 studentoch forskarbostäder. Området avgränsas av Roslagsvägen och Roslagsbanan och genom området går Värtabanan som föreslås överdäckas. Under området går tunnelbanan till Mörby och tunnlarna till Norra Länken. Visionen för det nya universitetsområ det utgår från en europeisk stadsbyggnadstradition med en tät, grön och små skalig urbanitet som framhäver universitetets och kunskapens roll i samhället. Blandningen av institutioner och studentbostäder ger underlag för kom mersiell service som restauranger, caféer och bokhandel liksom lokaler för kultur och fritidsaktiviteter. De olika delarna ritas av tre olika arkitektkontor och planhandlingarna kompletteras av ett omfattande gestaltningsprogram. Planhandlingarna har tagits fram under mycket kort tid för att samrådet skulle kunna påbörjas 13 juni och pågå över sommaren. Efter samrådet kommer WSP Stadsutveckling att medverka i arbetet med att ta fram de slutliga handlingarna. Ingemar Eriksson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Fabriksstaden Gustavsberg Illustration: Scheiwiller o Svensson arkitektkontor Fabriksområdet i Gustavsberg utanför Stockholm, har en lång historia av porslinstillverkning. Inom området har bland annat Gustavsbergs hushållsporslin, som till exempel servisen Blå Blom, tillverkats. Området har därför ett stort symbolvärde för orten och för svensk design när den är som bäst. Många av fabriksbyggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla men inte längre helt ändamålsenliga. Villeroy & Boch har därför behov av att flytta verksamheten och att vidareutveckla fabriksområdet. Även ett antal andra verksamheter som utbildning och viss tillverkning pågår inom området. De har behov av att även fortsättningsvis kunna driva sina verksamheter på platsen samtidigt som det finns intresse av bostadsbyggande. WSP Stadsutveckling har tagit fram detaljplanen i samarbete med byggherrarna och deras arkitekter samt Värmdö kommun. Eva Nyberg-Björklund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 8 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser Detaljplanen rymmer cirka 1300 bostäder som anpassats efter den kulturhistoriska miljön, verksamheter, gemensamt parkstråk samt barnomsorg. Den innehåller även skydd för kulturmiljön samtidigt som fastigheterna kan utvecklas till användningar anpassade efter dagens behov. Illustration: Scheiwiller o Svensson arkitektkontor

9 ÖP-metern tog tempen på Botkyrka Foto: Johannes Liljeson Botkyrka kommun har ett intressant geografiskt läge i Stockholmsregionen och är mitt uppe i arbetet med en ny översiktsplan. Just nu pågår en dialog med invånarna om hur kommunen ska utvecklas. WSP var involverade på ett tidigt stadium för att stötta kommunen i arbetet med att ta fram inriktningsmål och för att få en god start på planprocessen. I Botkyrka ska det finnas plats att växa och utrymme för kreativitet. Detta är ett av flera övergripande mål som togs fram i samarbete mellan tjänstemän och politiker i kommunen under ledning av WSP. Utifrån kommunens styrdokument och genom samtal med nyckelpersoner tog WSP fram fem fokusområden. I en kreativ workshop kunde sedan dessa områden konkretiseras och förankras både bland tjänstemännen och politikerna. En övning som genomfördes i workshopen var Huset Botkyrka där kommunens olika rum diskuterades, till exempel var ligger huvudentrén idag och var vill vi att den ska ligga? Var är vardagsrummet där folk umgås och hur ser det rummet ut om 30 år? I ÖP-meter -övningen togs tempen på olika frågeställningar, enskilt och i grupp, för att identifiera heta respektive kalla frågor för Botkyrkas nya översiktsplan. Hela arbetet ledde till en väl förankrad början på den långa processen att skapa en ny översiktsplan och till en tydlig inriktning att kommunicera vidare. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Charlotta Hök, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 logistik för dagens och morgondagens sjukhus Foto: Nicola Evans, WSP Vilka logistikbehov finns på sjukhus? Hur hanteras dagligen flöden av mat, tvätt, avfall, patienter och utrustning? Hur bör sjukhusen rusta sig logistiskt för att hantera förändringar? WSP Analys & Strategi har sökt svaren i två uppdrag på Sahlgrenska och Östra sjukhuset i Göteborg på uppdrag av Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice. Östra sjukhuset står inför ny- och ombyggnationer då nuvarande fastigheter och logistikinfrastruktur är i behov av upprustning. På Östra sjukhuset kartlades dagens flöden och infrastruktur för att en sjukhuslogistikplan sedan kan tas fram. Scenarier för sjukhuslogistiken år 2020, 2030 och 2050 tas också fram. Många av Sahlgrenska sjukhusets byggnader är gamla och kulvertarna som förbinder byggnaderna utgör en trång sektor. Här sker förflyttning av patienter, prover, transporter av mat, tvätt, avfall mm samt Jenny Edqvist, WSP Analys & Strategi Telefon: att verksamheter är förlagda hit. Analys & Strategis har kartlagt flöden och utvärderat kapaciteten i kulvertarna. Genomlysningarna har möjliggjort att: Identifiera flaskhalsar i logistiksystemen Urskilja vilka flöden som finns Underlätta kravspecificering på ny logistikinfrastruktur Tydliggöra kapacitetsutnyttjande Identifiera skillnader i flödesbehov för olika verksamheter, exv. vårdavdelning gentemot akutmottagning, vilket kan ge bättre resursutnyttjande 10 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Källa: Kvalitetsprogram, Stockholms stad och Sveafastigheter Betalningsvilja i Vällingby Parkstad Sveafastigheter har under flera år arbetat med ett utmanande projekt i Vällingby i Stockholm. De hade precis köpt fastigheten där Vattenfall huserat sedan 1950-talet, när de fick reda på att de skulle flytta sitt huvudkontor. Nu stod de utan hyresgäst i ett enormt kontorskomplex. Sveafastigheter har nu beslutat att bygga om och bygga nytt på fastigheten. Området att bli en blandad stadsdel med boende, arbetsställen och service. Målet är att omvandla 50-talets ABC-stad till ABC 2.0 som ett aktuellt uttryck för vår tids samhällsbyggande. WSP Analys & Strategis uppdrag var att analysera marknadsförutsättningarna för olika typer av bostäder i området. Vi analyserade vilken innebörd konjunkturen, den regionalekonomiska utvecklingen, befolkningsutvecklingen och andra viktiga parametrar kommer att ha för betalningsviljan för nya bostäder i området. Frågeställningar som besvarades var hur starkt Stockholmsregionens konjunktur står sig och hur stor inflyttningen blir till Stockholmsregionen de närmaste åren? Kan vi vänta oss förändringar beroende på kraftiga konjunktursvängningar? Analys av flyttmönstren i området hjälper oss också att svara på frågan vilka typer av hushåll vill flytta till nybyggda bostäder i Vällingby. Vi gick även igenom hur konkurrenssituationen ser ut på bostadsmarknaden i de västra delarna av Stockholm. Vi använder också vår egen prognosmodell för prisutveckling av bostäder i Stockholmsregionen för att beräkna betalningsviljan på tre års sikt. Efter analysen har Sveafastigheter ett underlag som hjälper dem att fatta beslut om vilken etappindelning de ska bygga bostäderna, till vilka målgrupper de ska vända sig och till vilket pris de kan säljas. Dessa underlag hjälper dem komma vidare till nästa skede i projektet. Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 Lönsamt att satsa på Bergslagsbanan De fem län som järnvägen Gävle Göteborg går genom står för 40% av svenskt exportvärde. Banan byggdes en gång för att serva gruvnäringen. I regionen finns idag stora företag inom elektroteknik-, stål - och pappersindustri som ligger i absoluta fronten inom sina områden. Flera av dessa industrier är gravt järnvägsberoende i meningen att deras tunga produkter inte går att transportera på annat sätt Transportbehoven är stora och förväntas öka men kapacitetstaket är nära. Särskilt som företagens behov av kvalificerad arbetskraft också ställer krav på utökad persontrafik. Till detta ska läggas att banan som strategiskt godsstråk ska kunna avlasta Västra stambanan samt försörja den planerade nystarten av ett antal gruvor. WSP har genomfört en systemanalys av banan. Den visar dels att banan inte kan leva upp till de förväntningar som ställs dels att investeringar är lönsamma. Vi har även i ett kompletterande uppdrag studerat effekterna av om dessa investeringar uteblir. Ta del av rapporterna på vår hemsida! Jarl Hammarqvist, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 12 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Tillväxtfaktorer i Stockholmsregionen WSP Analys & Strategi medverkade vid Fastighetsägarna Stockholms årsmöte den 24 maj och presenterade rapporten Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen. I rapporten konstateras att modern tillväxt drivs av människor och kunskap samt att en tät och stor befolkning ger fördelar. Stockholmsregionen har hög utbildningsnivå och hög specialisering inom högteknologiska näringar. Framöver förväntas den internationella konkurrensen om arbetskraften att hårdna. Begränsningar av tillgång till bostäder eller transportinfrastruktur samt bristande integration av utrikes födda på arbetsmarknaden kan påverka bruttoregionalprodukten i regionen med miljardbelopp. Ta del av rapporten på vår hemsida! Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Tel: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 Riksantikvarieämbetet mäter förändringstrycket WSP hjälper Riksantikvarieämbetet med att mäta förändringstrycket längs Sveriges kust- och skärgårdar. WSP har under 2010 bistått Riksantikvarieämbetet (RAÄ) med att utveckla en metod för att mäta förändringstrycket längs Sveriges kust och skärgårdar. Metoden innebär att socioekonomiska variabler vägs samman till ett geografiskt index som illustrerar vilka bebyggelseområden som har ett högt exploateringstryck och som kan vara aktuella för olika insatser från RAÄ:s sida. WSP:s roll i projektet har varit att utveckla och kvalitetssäkra beräkningsmetoden. RAÄ har efter projektets avslutande publicerat en pilotstudie där metoden tillämpats på åtta kommuner i Sverige. Förhoppningen är att indexet fortsättningsvis ska användas som en del i RAÄ:s löpande arbete för att identifiera förändringsområden i Sverige. Lars Berglund, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt Foto: Staffan Löwstedt / SvD / SCANPIX Ny rapport: Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt - behovet av uthållig strategi. De senaste 25 åren har Sverige satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll i infrastrukturen. Detta är förvånande mot bakgrund av att förhållandet snarast kunde förväntas vara det motsatta; Sverige är ett förhållandevis stort och glesbefolkat land med ett stort beroende av utrikeshandel. För att vår ekonomi skall kunna fungera är vi i hög grad beroende av att människor smidigt kan transportera sig mellan boende och arbetsplatser och att varor och tjänster kan flöda så fritt som möjligt. Rapporten syftar till att lyfta fram infrastrukturens roll och ekonomiska betydelse liksom vikten av att de satsningar som genomförs är genomtänkta och förankrade i en så allsidig samhällsekonomisk nyttokalkyl som möjligt. Rapporten har skrivits på uppdrag av Svenskt Näringsliv och ett antal branschorganisationer. Författare: Docent Christer Anderstig, Ek. Dr Fredrik Bergström. Ta del av rapporten på vår hemsida! Fredrik Bergström, Analys & Strategi Telefon: E-post: Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. WSP Analys Strategi Affärsområdeschef Fredrik Bergström Godstransporter och Logistik Avdelningschef Jonas Waidringer Stadsutveckling Avdelningschef Mikael Wallin Fastighet och Marknad Avdelningschef Anders Ling Samhällsutveckling Avdelningschef Ann-Katrin Berglund Trafik och Infrastruktur Avdelningschef Susanne Nielsen-Skovgaard WSP Sverige Arenavägen Stockholm-Globen Tel: Fax: Oktober_11_v1 UNITED BY OUR DIFFERENCE

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen. Kortversion

Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen. Kortversion Tillväxthinder och tillväxtpotential i Stockholmsregionen Kortversion 2011 Innehåll Tillväxthinder och tillväxtpotential...3 Modern tillväxt drivs av människor och kunskap...4 Innovationsförmåga...4 Internationell

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Fokusområde och kompetens inom intermodala transporter Pehr-Ola Persson 2009-10-20 Agenda Kort presentation av WSP och WSP Analys och Strategi Organisationens fokusområde och kompetens

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

WSP ANALYS & STRATEGI

WSP ANALYS & STRATEGI WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

RAPPORT. Regionalekonomiska effekter av nya gruvor i Pajala. Christer Anderstig och Anders Wigren. Analys & Strategi 2009-10-27

RAPPORT. Regionalekonomiska effekter av nya gruvor i Pajala. Christer Anderstig och Anders Wigren. Analys & Strategi 2009-10-27 RAPPORT Regionalekonomiska effekter av nya gruvor i Pajala Christer Anderstig och Anders Wigren 2009-10-27 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Landskrona i Öresundsregionen

Landskrona i Öresundsregionen 1 (7) Landskrona i Öresundsregionen Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen. Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 och fram till och med år 2008 har folkmängden i Öresundsregionen ökat med 180 000 invånare,

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet information och dialog

Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet information och dialog Bostadsbyggande och digitalisering i hela landet information och dialog Alf Karlsson Statssekreterare hos Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Stockholmsregionen och östra Mellansverige! Möjligheter och utmaningar när vi växer och blir 1,4 miljoner fler till 2050 Befolkning

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket

Trelleborgs Hamn. Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket Trelleborgs Hamn Sysselsättningseffekter i kommunen, regionen och riket November 2015 Hamnens betydelse för jobben 3 1 872 direkt sysselsatta i Trelleborgs Hamn 2 520 indirekta jobb kopplade till hamnen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige Räta Linjen-gruppen Räta Linjen-gruppen består av följande intressenter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Region Gävleborg

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020. med särskilt fokus på Skåne Nordost UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 med särskilt fokus på Skåne Nordost Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Skåne Nordost Kristianstad, 8 november 2012 Figur 1.

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten h i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Tommy Waidelich, Ekonomisk-politisk talesman Helene Hellmark

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Statliga jobb. till Gävleborg

Statliga jobb. till Gävleborg Statliga jobb till Gävleborg Inledning Varför statliga jobb till Gävleborg? Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016

Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Markanvisningar, detaljplanering och genomförande Presidiedagarna dag 2 20 april 2016 Anna-Bie Agerberg, sakkunnig planering och byggande SKL Olof Moberg, förbundsjurist SKL Planering och genomförande

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Andersson 0589-87005 rebecka.andersson@arboga.se Datum 2008-09-25 1 (5) Synpunkter på samrådsförslaget Regional

Läs mer

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

1/12 AKTUELLA ANALYSER. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/12 AKTUELLA ANALYSER. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/12 AKTUELLA ANALYSER WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram

Läs mer

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR

Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Avesta 2020 ANDERS FRIBERG/KOMMUNDIREKTÖR Befolkningsutveckling antal sysselsatta 31000 13000 29000 12000 27000 11000 25000 10000 23000 9000 Befolkning Sysselsatta 21000 8000 19000 7000 17000 6000 15000

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den?

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? FREDAG 18 SEPTEMBER 2015 VÄLKOMNA TILL SAMVERKANSMÖTE I LANDERYD Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ) behövs den? Ronny Löfquist (S) KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HYLTE KOMMUN Välkomna! Samverkansmöte i Landeryd

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Daniel Gustafsson 08-681 94 95 daniel.gustafsson@nutek.se 1. Yttre förutsättningar 2. Vad är vi bra på? 3. Tillgänglighet 4. Attraktivitet

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen har beretts tillfälle att avge yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag. Yttrandet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer