Positiv särbehandling och akademin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positiv särbehandling och akademin"

Transkript

1 Working Paper Series 2003/1 Fredrik Bondestam Positiv särbehandling och akademin Tjugofem år av ideologi, retorik och praktik Sociologiska institutionen Uppsala universitet 2003

2

3 Working Paper Series 2003/1 Fredrik Bondestam Positiv särbehandling och akademin Tjugofem år av ideologi, retorik och praktik Redaktör: Hedvig Ekerwald Sociologiska institutionen Uppsala universitet 2003

4 ABSTRACT Bondestam, Fredrik (2003): Positiv särbehandling och akademin: Tjugofem år av ideologi, retorik och praktik. (Affirmative Action and Academia: Twentyfive Years of Ideology, Rhetoric and Practice). Working Paper Series 2003/1. Uppsala: Department of Sociology, Uppsala University, 212 pp. This study analyses the ideological, rhetorical and practical consequences of implementing affirmative action in Swedish academia from 1975 to Through a series of discursive analyses, with affirmative action as the focal point, it is argued that politics of gender equality in academia is situated in a web of different paradoxes. The means for establishing gender equality is proven to be dependent on conflicts between liberal, social democratic and feminist ideologies, on a gender difference dilemma, and on gender neutral suppositions justifying the ideal of meritocracy. Empirically, different texts are analysed discursively. First, the analysis focuses the construction and implementation of the Swedish gender equality legislation and the governmental politics concerning higher education, through which affirmative action is initially defined and legitimised. Then, the media coverage and debates following the government bill in 1995 establishing professorships for the underrepresented sex are put under scrutiny. Finally, five interviews made for this study with professors appointed to these special professorships are discussed in detail, especially the question of how it was to receive such designated posts and also some questions on the relations between gender, affirmative action and discrimination. Key words: sociology, affirmative action, academia, gender equality, ideology, discourse analysis. Fredrik Bondestam, Department of Sociology, Uppsala University, P.O. Box 821, S Uppsala, Sweden. ISBN: ISSN: Layout: Anders Hökback Printed in Sweden by Tryck & Medier, Uppsala 2003

5 To an extent, the Swedes have been adding women and stirring Carol Lee Bacchi The politics of affirmative action Att göra något utan att riktigt veta vad man gör är att ge sig själv en möjlighet att upptäcka något man inte visste i det man gjort Pierre Bourdieu Homo Academicus

6

7 Innehållsförteckning Inledning 7 Individ, klass och kön... 9 Kategorin kvinnor och olikhetens paradox Kritisk diskursanalys Syften i sammanfattning Disposition Positiv särbehandling i backspegeln 24 Från jämlikhet till jämställdhet Jämställdhetslagen Diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder Positiv särbehandling en försiktig kompromiss Jämställdhet(slagen) utvärderas och kritiseras Jämställdhetslagen Positiv särbehandling strategin görs (o)tillgänglig Positiv särbehandling i akademin 41 Att kvotera eller beakta jämställdhetsaspekten Positiv särbehandling i skymundan Kön och kunskap/meriter Kompromiss eller radikalitet? Inför den tjugotredje februari Mediadiskursen 58 Diskursen från ovan Diskursen kvantifierad Några kvalitativa implikationer Diskursen tar form ledarartiklar Diskursens nyckelargument I diskursens centrum debattartiklar Jämställdhetspolitiska nyckelargument Utbildningspolitiska nyckelargument Könstyngda nyckelargument Diskursens gemensamma nämnare Misskännande i vetenskaplighetens tjänst Brännpunkten ageras 111 Beslut och lagtext Tillsättningar (O)lyckliga omständigheter

8 Förvirrade omständigheter Andra tveksamheter Thamprofessorer Intervjuernas diskursiva typ Det diskursivt gemensamma Gemensamma livsmönster för de fem Giriga institutioner (Dis)positioner och diskriminering Positiv särbehandling och Thamprofessurerna Misskännanden och viljan till jämställdhet Brännpunkten (de)stabiliserar Positiv särbehandling exkurser 159 Lundström lagarnas lakej Tidsordningens synkronisering Young samhörighet genom skillnad Fraser socialistisk dekonstruktionism Bourdieu sociologisociologi Der Streit der Facultäten Referenser 186 Litteratur Offentligt tryck Texter ur mediadiskursen Bilaga Bilaga

9 Inledning En kort, spetsnäst man i solkig kostym står lätt framåtlutad och inspekterar vad som finns innanför byxorna på en kvinna med blont, yvigt hår och markerade ögonfransar. Kvinnan håller triumferande fram ett papper, men den spetsnäste mannens upptagenhet av hennes underliv gör att han ignorerar vad som står skrivet: MERITER. Ut ur det rum de befinner sig i går en icke-godkänd herre som skamset drar byxorna över rumpan. Den spetsnäste mannen ger så en klarsignal med vänsterhanden när han finner det han letar efter: ett underrepresenterat kön. Händelsen går under beteckningen Thamgrepp och är kanske mer bekant som en högerkonservativ nidbild av positiv särbehandling. 1 Vad är då positiv särbehandling? Varför finns positiv särbehandling? Vem vinner (eller förlorar) på positiv särbehandling? Ibland framställs positiv särbehandling som ett brott mot rättsstaten, demokratin, meritokratin eller den akademiska friheten, andra gånger beskrivs strategin som absolut nödvändig, en motvikt till kontinuerlig särbehandling av män, eller som ett första steg mot ett radikaliserat universitet. Somliga ser rött när positiv särbehandling kommer på tal, andra ler av lättnad och åter andra lägger sina pannor i djupa veck. Svaret på frågan om vad positiv särbehandling är varierar med sammanhanget, syftet och det som talar genom den som talar, men i juridiska termer brukar följande åberopas ur förarbetet till den nuvarande jämställdhetslagen: Positiv särbehandling innebär...att det är tillåtet att tillsätta en tjänst med en kompetent sökande av underrepresenterat kön, även om hon/han är mindre kvalificerad än medsökanden av det andra könet, under förutsättning att åtgärden är ett led i strävandena att åstadkomma en jämn fördelning mellan kvinnor och män på en arbetsplats. Det bör understrykas att positiv särbehandling inte innebär att personer utan tillräcklig kompetens skall kunna tillsättas på grund av att de tillhör ett visst kön. Vad det gäller är att bland fullt kompetenta sökande välja en person som tillhör ett underrepresenterat kön, trots att det finns mer kompetenta sökande av det andra könet. 2 1 Thamgrepp är titeln på Haages, 1998, lövtunna skrift där dåvarande utbildningsministern, Carl Tham, utmålas som orsaken till att svensk forskningsintegritet urholkas (s ). Texten refererar omslagsbilden, en teckning som första gången dyker upp i SvD, , ovanför en kolumn där positiv särbehandling diskuteras. 2 SOU, 1990:41, s Vad betyder ett underrepresenterat kön? Vad impliceras när hon sätts framför han istället för tvärtom? Vad innebär det att vara mindre kvalificerad? Vilka konsekvenser ger särbehandling? Dessa frågor ska i det följande diskuteras med hänvisning till den ideologiska, politiska och historiska kontext som strukturerar definitionen i sig, med hjälp av jämställdhetslagens förarbeten och utformning, genom att studera hur debatten i massmedia mottar ett förslag om positiv särbehandling, utifrån dokument kring och 7

10 Positiv särbehandling är i huvudsak effekten av motstridiga och samverkande processer inom svensk arbetsmarknads-, utbildnings- och jämställdhetspolitik. Som grund för dessa processer märks konflikter eller konsensus mellan liberalism, socialism och feminism, individer och grupper, privat och offentligt, samt mellan kvinnor och män. Mer specifikt präglas positiv särbehandling av ett vetenskapligt fält och dess gränsstrider, ett fält påtagligt märkt av missväxt, akademiska bekämpningsmedel och en urlakning av (j)orden. Den genomgående tanken i föreliggande text är att positiv särbehandling fungerar som en ideologisk, retorisk och praktisk brännpunkt för diskussioner om kön och akademin. 3 Därför är det intressant att skärskåda de processer som möjliggör eller begränsar talet om och användandet av positiv särbehandling. Positiv särbehandling fungerar som en brännpunkt inom akademin eftersom strategin (delvis) tycks medföra att en normativ tjänstetillsättningsprocess ifrågasätts, för att ideologin tenderar att utmana föreställningar om en rättvis meritokrati, samt för att en rad andra frågor om kön och jämställdhet aktualiseras. Jag ska ingående fokusera olika aspekter av positiv särbehandling som strategi och ideologi, och till stor del ge akt på hur brytningen mellan individ, klass och kön och kvinnor som olikhetens kategori omformulerar och/eller (re)producerar strategin och ideologin. 4 erfarenheter av den praktiska tillämpningen vid tjänstetillsättningar, samt med hänsyn till röster från de kvinnor som tillsätts med stöd av regeln om positiv särbehandling. 3 Jag använder enkla citationstecken då jag vill poängtera ett begrepps metaforiska karaktär. Brännpunkt betyder här att positiv särbehandling är ett fokus i ett ideologiskt, retoriskt och praktiskt prisma. Jag kommer även att använda enkla citationstecken för citat som inte är indragna och förminskade i storlek. Anledningen till valet av enkla ( x ) istället för dubbla ( x ) citationstecken är att ett tecken, t. ex. en lampa, antas referera till en verklig lampa. Att använda dubbla citationstecken ( lampa ) innebär att referera till tecknet lampa och inte till en verklig lampa, vilket brukar vara avsikten med citationstecken från början. Reichenbach, 1947, s. 68, förtydligar det hela (citerat i Parker, 1992, s. 3): A means of indicating the transition from a sign to a sign is offered by quotation marks. Thus California is a sign that denotes California; California is written with ten letters, whereas California grows oranges. The transition may be further repeated. Thus California is the name of a sign, namely of California, but is not the name of California. In writing quotes we have to watch that the sign combination occuring in our sentence is always one level higher than the object to which it refers. Thus California is written with one pair of quotes, and California is written without quotes. It would be difficult to add quotes to California; we then would have to construct huge quotes and put those of the left end into the Pacific Ocean, and those of the right end into Nevada. 4 Jag använder ideologibegreppet för att namnge övergripande tankefigurer som strukturerar vardagligt agerande utan att medvetandegöras av agenter. Detta ideologibegrepp ligger relativt nära ett generellt kulturbegrepp, men med den skillnaden att ideologier här betraktas som relativt trögrörliga och utan direkta kopplingar till, i betydelsen låg påverkbarhet från, specifika samhälleliga förhållanden (Eagleton, 1996, s. 28ff och ). En särskild aspekt av ideologier är att de till sitt innehåll är dominerande, d.v.s. de utövar ett kontinuerligt 8

11 Individ, klass och kön Positiv särbehandling, liksom jämställdhetsbegreppet, kan förstås som konstruerat inom de gränser som skapas av ideologier kring individ, klass och kön, eller med andra ord i motsvarande ordning, liberalism, socialism och feminism. 5 Givetvis har andra strukturer (ekonomi, organisation, grammatik) och värden (rättvisa, frihet, (o)likhet) betydelse för hur positiv särbehandling utformas och ageras, men när det gäller positiv särbehandling inom akademin och de argument som framförs för eller mot, tenderar just individ, kön och klass att utöva stort inflytande över beskrivningar och bestämningar. Det är främst dessa aspekter av positiv särbehandling jag analyserar, men utöver det kommer även nämnda strukturer och värden att diskuteras och problematiseras. 6 Liberalism är en term lika självklar som utskälld, lika problematisk som nödvändig, och att ge en rättvis presentation av teoretiker och principer inom liberalismen är inte möjligt eller ens särskilt relevant här. Jag ska dock försöka ge några beskrivningar, i all korthet, av de betydelser jag fokuserar på i texten. Individ, (o)likhet, rättvisa och meritokrati är väsentliga begrepp som, sprungna ur en liberal tanketradition, återfinns inom ramen för flertalet västerländska välfärdsstater och demokratier. Idéer om individer och rättvisa, kanske framför allt, utgör grundbultar för svensk arbetsmarknadsoch utbildningspolitik och just individbegreppet är särskilt viktigt för förståelsen av positiv särbehandling, men även de övriga är betydelsefulla. 7 och väsentligt inflytande över praktiker. Inflytandet varierar med hänsyn till kontext, tid, och framför allt i relation till agenter och institutioner och deras (makt)relationer. Det innebär också att ideologier tenderar att dominera varandra i viss utsträckning, att ideologiska strider utspelar sig, beroende på hur de ageras i praktiker (van Dijk, 1995, s. 179ff). Hur ideologier aktiveras och ageras i praktiken (eg. diskurser) utvecklas nedan genom tecknandet av en kritisk diskursteori. 5 Indelningen och dess betydelser är konstruerade efter Eduards, 1991, s och 697; Fraser, 1997, kap. 1; Wendt Höjer & Åse, 1996, s ; Young, 1990a, kap. 6, 1994, s. 728ff. Jag framställer individ, klass och kön i förenklade termer i syfte att ge en kort introduktion till begreppen. 6 Det är dock svårt att ge en ideologisk ram för ett fenomen eftersom avgränsningar till andra alternativ blir, om inte godtyckliga, så åtminstone temporära och perspektivistiska. Valet av individ, klass och kön bygger på min förförståelse av vad som är relevant att ge akt på i de texter jag analyserar för textens räkning, som i sin tur är en konsekvens av analysen av texterna i sig och den teoretiska inläsning som det här arbetet har fört med sig. Ideologierna skänker en god tolkningsbarhet i kombination med och i motsats till varandra, men i en text med andra syften är det naturligtvis möjligt att tänka sig andra utgångspunkter. Med andra ord: man gör de val man tror är centrala i vetskap om att andra hade varit möjliga. Man måste välja och man vet att man samtidigt blir sitt vals fånge (Eriksson, 1997, s. 162). 7 Liberala filosofer har genom tiderna fokuserat på begreppsparen ojämlikhet/jämlikhet och olikhet/likhet, liksom brytningarna dem emellan. Eduards, 1983, s. 147, ställer upp följande överblick över dessa: 9

12 En liberal demokrati, vilket är den form av liberalism jag diskuterar mest, kännetecknas av en strävan efter att garantera alla individer/ medborgare likabehandling i lagstiftning och på arbetsmarknaden. Kvinnor och män antas ha samma formella möjligheter att utbilda sig, meritera sig och konkurrera om tjänster. Vid akademiska tjänstetillsättningar utformas procedurer för meritbedömningar som är rättvisa för alla oavsett kön (och även klass, etnicitet eller andra särskiljanden) och om könsdiskriminering påvisas är målet att förbättra procedurerna tills diskrimineringen upphör. Liberaldemokrati/individ prioriteras vanligtvis före socialdemokrati/klass och feminism/kön. 8 Socialism och formerandet av en klassideologi blir aktuellt i och med arbetarrörelsens formering kring sekelskiftet 1900 och strukturerar, alltsedan socialdemokraterna bildar regering för första gången (1934) men främst i efterkrigstidens Sverige, strävan efter en rättvis rekrytering till högre utbildning med sin intensivaste period från 1960-talets högskoleutredningar till en bra bit in på 1970-talet. Förekomsten av social snedrekrytering till högre utbildning, det kontinuerliga återskapandet av en ojämn representation av människor från olika samhällsklasser i grund- och forskarutbildning och på tjänster i utbildningsväsendet, genererar vanligtvis krav på någon form av klassutjämning, jämlikhet och/eller strukturförändring. 9 Jag kommer att diskutera den jämlikhetstanke som genomsyrar förändringar inom ramen för Natur Samhällsvillkor ojämlikhet jämlikhet Aristoteles olikhet Thomas av Aquino Tom ruta Rousseau Platon (Lagarna) Platon (Staten) likhet Hobbes Mill Locke Engels Kvinnorörelsen och olika feminismer fyller viktiga funktioner genom erkännandet av olikheter som en väg till jämlikhet (tom ruta se Tong, 1989, s. 7, om liberalfeminismen). En liknande vision genomsyrar positiv särbehandling: att bejaka olikhet (eg. kvinnor som olika män) och att eftersträva jämställdhet (en rörig kombination av lika möjligheter och lika representation). Jag har i ett annat sammanhang diskuterat de teoretiska grundvalarna för visionen utifrån en akademisk kontext (Bondestam, 1998a). 8 Eduards, 1991, s , 1992, s. 4; Jewson & Mason, 1986, s Eduards, 1991, s. 679; Jonsson, 1992, s. 47ff; Svensson, 1981, s Den sociala snedrekryteringen utjämnas kontinuerligt mellan 1940 och 1970, men därefter vidtar en stagnation i utjämningen. Under 1980-talet ges olika uppgifter om en ökande social snedrekrytering, men det mesta talar för att denna är i stort sett konstant åtminstone fram till och med 1991, med undantag för en viss utjämning mellan kvinnor från olika samhällsklasser i rekryteringen till s. k. prestigeutbildningar (läkare, jurist m. fl.), se SOU, 1993:85, s. 156ff, 172 och

13 socialdemokratisk politik och skjuter den teoretiska frågan om klassers utseende, funktioner och konsekvenser i bakgrunden. Inom socialdemokratin betraktas män traditionellt som klassmedlemmar i byggandet av folkhemmets offentliga sfär (produktion), medan kvinnor mer indirekt fungerar som motsvarande för den privata sfären (reproduktion). Den svenska modellen (d.v.s. SAF, PTK och LO/övriga fackförbund) har, genom slutandet av kollektivavtal, alltjämt en ledande ställning inom svensk arbetsmarknadspolitik och prioriterar därför relationer på arbetsmarknaden (lönearbete) framför relationer i hemmen (oavlönat arbete). Den jämlikhetstanke som eftersträvas inom ramarna för svensk socialdemokrati bidrar starkt till utformandet av jämställdhetsbegreppet och påverkar även konstruktionen av positiv särbehandling inom akademin. Socialdemokrati/klass föregår vanligtvis, särskilt i arbetsmarknads- och jämställdhetslagstiftning, feminism/kön. 10 Feminism som ideologi, för utbildningspolitikens räkning, aktualiseras först i och med den andra vågens kvinnorörelse från och med slutet av talet. 11 Under talet och större delen av 1970-talet är feminism en i raden av flera politiska rörelser. Förtrycket av kvinnan och kvinnors underordning etableras som betydelsefulla begrepp under den här tiden och de betonar sociala ojämlikheter mellan könen, en social struktur (patriarkatet), istället för biologiskt inskrivna olikheter. Biologiskt kön, det individer föds med och är, ställs i konstrast till ett socialt kön, könsroller ( kvinnligt och manligt ) eller genus (gender), det individer blir, det som kan förändras. 12 Trots relativt skilda utgångspunkter mellan enskilda 10 Bacchi, 1996, s. 105ff. En svag feministisk ideologi integreras delvis i socialdemokratin inför valet 1994 då Ingvar Carlsson deklarerar att partiet ska låta ett jämställdhetsperspektiv genomsyra hela sin verksamhet. Men det mesta tyder på att detta inte får något större genomslag, se Ulmanen, 1998, s 65ff och 84ff. Acker, 1992, s , menar att en manlig klassordning föregår en ordning baserad på kvinnor och kön från 1930 och fram till och med socialdemokratins andra valnederlag Den manliga klassordningen, representerad av män bland arbetsmarknadens parter och de politiska partiernas ledarskikt, strukturerar välfärdsstatens bas och arbetsmarknadspolitiken och handlar om ekonomi, tillväxt, produktivitet, lönearbete och klass. Den könsspecifika ordningen, representerad av många kvinnor och några män i perifera och underordnade, offentliga inrättningar, rör däremot kvinnor, barn, familj och välfärdsstatens omsorgsverksamheter. Se även Jenson och Mahon, 1993, s och Presentationen av olika feminismer är längre och mer nyanserad än de av individ och klass eftersom jag tror att det är den av ideologierna som är mest obekant för flertalet av textens läsare. Märk väl att jag gör en internationellt förankrad kontextualisering av feminism i syfte att visa på vilka större kritiska rörelser och idétraditioner som strukturerar den svenska, teoretiska diskussionen. 12 Samtliga citationstecken indikerar här att individer kanske inte är i sig utan kön eller att individer kanske inte först är ett kön och sedan blir med genus. Det säger något om vad en individ är, d.v.s. en till stora delar teoretisk konstruktion som används i liberala teorier, psykologi, sociologi, nationalekonomi etc. och som förutsätts vara t. ex. autonom, rationell och jämlik (Rawls rättviseteori) eller ekvivalent med andra individer, manipulerbar och naiv (experimentalpsykologi). Distinktionen mellan kön/genus var relativt stabil under 1970-talet, 11

14 teoretiker så har 1970-talets feminism som gemensam nämnare att söka efter orsaken till förtrycket och underordningen, själva den mekanism som kan förklara och störta patriarkatet. Utgångspunkten är kvinnor eller kvinnlighet, kategorier grundade på gemensamma erfarenheter eller en kvinnlig essens. 13 Under 1980-talet blir den här lite förenklade bilden betydligt mer komplicerad och det beror på ett flertal olika faktorer. Svarta kvinnor i framför allt USA börjar anklaga den teoretiska feminismen för rasism och etnocentrism. De hävdar att den feminism som finns tillgänglig teoretiskt bara avspeglar vita, västerländska, medelklasskvinnors erfarenheter och villkor, samt att det finns en (o)medveten ovilja hos dessa att lyssna till svarta kvinnors röster. Svart feminism börjar utmejsla egna teorier och ståndpunkter för att förflytta sig själva från marginalen till centrum i feminismen. 14 Liknande argument framförs även från de lesbiska feminister som av delvis andra anledningar utesluts ur feminismen. De ifrågasätter den för givet tagna heterosexualitet som genomsyrar synen på könsrelationer i feministiska texter och kräver erkännande för lesbiska (och manliga homosexuella) och därmed också ett teoretiskt ifrågasättande av sexualitet som naturligt heterosexuell. 15 Kritiken från svarta och lesbiska feminister sätter projektet att definiera orsaken till förtrycket i gungning och det blir allt svårare att se det gemensamma hos kvinnor. Som Lisbeth Larsson skriver: Kvinnan med stort K förvandlas till kvinnor i obestämd pluralis precis som 70-talets Feminism blir det mångfaldigade feminismer. 16 men under senare tid har bilden av ett kön separerat från genus luckrats upp och ibland kastats om helt, som hos ex. Kessler och McKenna, 1985, s. 163, genom att genus placeras före kropp/individ. Butler, 1996, skriver så här: [H]ur kan man bli kvinna om man inte varit det hela tiden? Och vem är denna man som blir? [...] Om genuset alltid finns där på förhand och avgränsar det mänskliga, hur kan vi då tala om en människa som blir sitt genus (s. 148). 13 Barrett och Phillips, 1992, s. 2-4; Bradley, 1996, s. 92; Tong, 1989, s Liberala feminister, eller liberalfeminister, använde termer som socialisering, könsroller, stereotyper och diskriminering för att förklara underordningens principer. Socialistiska och marxistiska feminister försökte istället förklara patriarkatet som kapitalistiskt eller vice versa, d.v.s. ett kapitalistiskt system som tjänar på kvinnors underordning (behovet av ett oavlönat patriarkat) eller en patriarkal ordning som upprätthålls genom exploatering av kvinnors produktion. Radikalfeminister betonade moderskap, sexualitet och reproduktion (som en medveten kontrast till produktion), d.v.s. de pekade ut reproduktionskontroll och en normativ (hetero)sexualitet som patriarkatets kärna. Samtliga dessa feministiska inriktningar problematiserade hur kön och makt hänger samman, men i betydligt olika utsträckning och med varierande innebörder (t. ex. som individuella möjligheter eller förutsättningar, relationer, institutioner eller strukturer). 14 Citatet är hämtat från undertiteln på en tongivande bok (hooks, 1984) inom den svarta, feministiska rörelsen i USA. 15 Se t. ex. Rich, 1980, s. 640ff, som kritiserar heterocentrismen inom feministisk teori genom att tala om tvångsmässig heterosexualitet som en av vår tids stora problemkomplex. Den manliga gay-rörelsen, tredje världen -feminister och queer- och HBT-teori är också delaktiga i kritiken av heterosexualitet och den västerländska feminismens normativa status (för den senare, se Lambda Nordica, 1996, nr. 3-4, vol. 14). 16 Larsson, 1996, s. 6. Se även West och Fenstermaker, 1996, s

15 Samtidigt formuleras teorier som betonar för könen specifika erfarenheter och utvecklingslinjer, bl. a. inom ramarna för Chodorows och Dinnersteins psykoanalytiska tolkningar kring socialisering och identifiering samt genom Gilligans namngivande av en särskilt kvinnlig omsorgsmoral i motsats till en manlig rättvisemoral. Men kategorin kvinnor är vid det här laget under upplösning inom feministisk teori och andra begrepp börjar ersätta den. Individer med ett kön eller genus, som något i eller utanpå kroppen, kritiseras. Kön/genus-distinktionen tappar mark i takt med att poststrukturalistiska och postmoderna influenser börjar strukturera feministiska texter mot slutet av 1980-talet. I denna rörelse vinner språket, det lokala och det diskursiva allt större gehör. Tecknet Kvinna och könsbinarismen Man-Kvinna börjar dekonstrueras, denaturaliseras, destabiliseras, deheterosexualiseras, deetnocentreras o.s.v. Idag finns det flera tecken som tyder på att 1970-talets tankegångar, med dess grundläggande kritik av förtryckande system och patriarkala ordningar, revitaliseras som positioner och materialitet. 17 Feminismer med till största delen liberala innebörder får gehör och/eller arbetas in i svensk arbetsmarknads- och utbildningspolitik från och med 1960-talet. Tillkomsten av den svenska jämställdhetslagen 1980, krav på varannan damernas i riksdagen mot slutet av 1980-talet och en påtaglig debatt om kvinnor, män, jämställdhet och akademin under 1990-talet drivs av feminismer som samtidigt motarbetas, omdefinieras och sugs upp i politik och teori i varierande grad. 18 Feminism/kön är således en mångfasetterad ideologi som ömsom samsas med, kritiserar och kritiseras av andra ideologier. Med hänsyn till positiv särbehandling genererar ideologier med feministisk prägel flertalet argument för medan argument mot främst bygger på ideologier om individ och klass. Det är i gränslandet mellan dessa ideologier som strategin positiv särbehandling ageras och konstrueras och de analyser jag genomför i texten kommer att pendla mellan denna strategiska nivå och en mer ideologisk nivå. 19 Båda nivåerna tenderar att behöva varandra, att utöva inflytande över varandra, men jag ska främst diskutera den ideologiska konstruktionen inom 17 Barrett och Phillips, 1992, s. 5; Nicholson och Seidman, 1995, s Likaså har kropp och subjekt intagit en relativt framträdande plats i flera feministiska teorier. 18 Om motarbetade feminismer: Faludi, 1992, kap. 1; Messer-Davidow, 1993, s. 42ff; Ulmanen, 1996, s. 98. Om uppsugna feminismer: Dahlberg, 1986a, s. 16 och 27; Nielsen, 1983, s. 302f. Dahlbergs resonemang berör främst hur offentlig jämställdhetspolitik separeras från kvinnors livssammanhang. 19 Att positiv särbehandling kan förstås som både en strategi och en ideologi har jag nämnt här och var men inte diskuterat närmare än så länge. Med som ideologi menar jag de betydelser positiv särbehandling omges och struktureras av (eg. positiv särbehandling som ideologi), medan som strategi syftar på när positiv särbehandling ageras och de konsekvenser det för med sig. Uppdelningen är främst analytisk. 13

16 ett vetenskapligt fält. Schematiskt kan positiv särbehandling som ideologi, i linje med föregående framställning, beskrivas på följande vis: Liberaldemokrati/individ Rättvisa procedurer Socialdemokrati/klass Jämlikhet Positiv särbehandling Feminism/kön Jämställdhet Figur 1. Positiv särbehandling och ideologier om individ, klass och kön. 20 Hur ideologierna motarbetar eller samarbetar med varandra i olika kontexter diskuteras närmare i textens respektive avsnitt. Framställningen har så här långt berört den ideologiska ramen för texten och för att nu börja nyansera denna ska jag närmast diskutera hur kvinnor som olikhetens kategori kan relateras till betydelsen av positiv särbehandling. Kategorin kvinnor och olikhetens paradox Här ska jag ta upp några teoretiska frågor som rör hur kvinnor som framför allt olikhetens kategori kan användas som ett teoretiskt analysinstrument. Den praktiska innebörden av kategorin kvinnor diskuterar jag mer ingående vid de olika analysmomenten i texten. Utgångspunkten i mitt resonemang är att kvinnor som olikhetens kategori 21 är ideologiskt omstridd och utgör en grund för politiska incitament och praktiska strategier inom ramen för en svensk utbildnings- och jämställdhetspolitisk kontext. Ideologier kring individ, klass och kön förutsätter kontinuerligt, beroende på de kontexter i vilka de kommer till uttryck, delvis olika betydelser av kategorin kvinnor. Hur kan då en kategori användas ideologiskt? Det finns ingen slutgiltig bestämning av kategorin kvinnor som är oberoende av en historisk kontext, ett socialt sammanhang eller en praktisk 20 Som jag påpekat tidigare är det fråga om en kraftigt förenklad bild. Jämställdhetsbegreppet behöver inte med nödvändighet ses som feministiskt, liksom jämlikhetsbegreppet inte är förbehållet enbart socialdemokratin o.s.v. Däremot har jag avsiktligt placerat liberaldemokrati/individ och socialdemokrati/ klass överst för att markera deras överordnade betydelse för utformningen av positiv särbehandling. Detta kan också ifrågasättas. En del kanske menar att positiv särbehandling är resultatet av feministiska ambitioner eller socialdemokratisk utbildningspolitik, men jag väljer att inta en mer försiktig position: samtliga ideologier bidrar mer eller mindre, vid olika tillfällen, till konstruktionen av positiv särbehandling. I vissa skeden, där strategin positiv särbehandling ageras, framstår ideologin kring kön tydligt, men när det gäller positiv särbehandling som ideologi talar det mesta för ordningen i skissen. Samtidigt finns det naturligtvis exempel på det motsatta förhållandet. 21 Resonemangen om kvinnor som kategori bygger i huvudsak på Bacchi, 1990, kap. 7, 1996, kap. 1; Bondestam, 1999,

17 situation. I texter om positiv särbehandling är kvinnor snarare ett tecken som tillskrivs mening. Kategorin kvinnor blir till genom tänkta betydelser, tilläggsbeskrivningar eller andra jämförande kopplingar och antaganden om innebörd. Till exempel talas det ofta om kvinnor som : kvinnor som professorer, som mammor, som en resurs, med särskilda kompetenser eller erfarenheter o.s.v. Kategorin kvinnor blir påtaglig (och därmed strategisk) när dessa betydelser definieras och omtalas och, kanske framför allt, när kategorin kvinnor särskiljs från det den inte antas representera. I olika kontexter kan därför betydelsen av kategorin kvinnor skifta markant liksom de praktiska konsekvenser kategorin får kan bli radikalt olika från gång till gång. Betydelsen av kategorin kvinnor i en diskurs är till stora delar ideologiskt bestämd och har sin upprinnelse i tillgängliga idéer om t. ex. individ, klass och kön, medan konsekvensen av kategorin kontinuerligt skapar ett handlingsutrymme för såväl kvinnor som för t. ex. beslutande tjänsteförslagsnämnder. 22 När rekrytering av kvinnor till exempelvis fysik eller matematik diskuteras hamnar kvinnors intressen ofta i fokus, deras kompetens ska tillvaratas, kvinnor ses som en outnyttjad resurs etc. I andra sammanhang, t. ex. vid tillsättningar av professorstjänster, 23 kan samtalen kretsa kring kvinnor i betydelsen ett underrepresenterat kön, kvinnor som motarbetas genom könsdiskriminering, sexuella trakasserier eller marginalisering, eller kvinnor med ett särskilt perspektiv som måste uppvärderas och tas tillvara. Samtliga dessa formuleringar tillskriver kategorin kvinnor en status av olikhet, kvinnor identifieras och diskuteras som åtskilda från män, universitetets meritokratiska system, normer för kompetens, vetenskaplighet, objektivitet etc. Kvinnor som kategori bestäms kanske oftast genom ett särskiljande från kategorin män. Olikheter förankras dessutom mestadels inom kategorin kvinnor, i kvinnors kön, kroppar, sexualiteter, egenskaper eller förmågor. Tanken om kvinnor som åtskilda från män och inte tvärtom i en jämställdhetskontext är en betydelsefull konstruktion som får avgörande konsekvenser för hur jämställdhet kan uppnås och vad positiv särbehandling medför i praktiken. Kategorin kvinnor kan även osynliggöras eller ignoreras, vilket är särskilt viktigt att uppmärksamma de gånger det är till kvinnors nackdel. Det kan ske bl. a. då individ och klass, mestadels, är ideologiskt överordnade kön i jämställdhetspolitiken. Individers rättigheter, skyldigheter och möjligheter, strävan efter att garantera alla individer rättvisa procedurer, och den 22 Betydelse och konsekvens motsvarar här positiv särbehandling som ideologi (betydelse) och strategi (konsekvens). Betydelse relaterar till en tolkningsnivå och konsekvens till strategins effekt. 23 Tjänstebegreppet har officiellt ersatts av en anställnings- och befattningsretorik (se Prop., 1993/94:65, s. 38ff; SOU, 1992:60, s. 146ff, 1996:166, s. 89), men jag väljer att hålla fast vid tjänstebegreppet eftersom det föredras i praxis i såväl ÖNH (Sigeman, 1997, s. 771ff) och i akademin i stort även efter reformen, som i diskurserna kring positiv särbehandling. 15

18 socialdemokratiska utbildningspolitikens fokus på social snedrekrytering av olika samhällsklasser, riskerar att osynliggöra, ignorera eller underordna kvinnors krav, villkor och rättigheter. Positiv särbehandling är därför möjligt att förstå som skapande (genom ett särskiljande) och/eller osynliggörande av kategorin kvinnor beroende på den kontext i vilken strategin ageras. Termen underrepresenterat kön kan t. ex. osynliggöra kvinnors behov av särskilt stöd vid rekrytering till tjänster medan strategin att särbehandla kräver att den kategori som åsyftas (oftast kvinnor) måste definieras (kvinnor som resurs, med barn etc.) och därmed riskerar den definitionen att överföras till andra sammanhang där den kan få negativa effekter (vid t. ex. anställningar). 24 Kategorin kvinnor som bestämd av olikhet(er) är en bärande konstruktion i utformningen av positiv särbehandling som ideologi och återkommer kontinuerligt i argumenten både för och mot användandet av strategin i sig. Genom att belysa olikhetens motpart, det olikheten genererar sin betydelse ur, kan kvinnor istället förstås som en kategori skapad i kontrast till det som tas för givet, som oproblematiskt, och som en uppsättning normer för kvinnor vilka sällan eller aldrig uttalas. Kvinnor som olikhetens kategori utgör grunden för jämställdhetssträvanden, men fungerar samtidigt som ett hinder för att skapa (någon form av) jämställdhet. Kvinnors generellt sett sämre positioner på arbetsmarknaden, deras genomsnittligt lägre löner, och kvinnors frånfälle vid rekrytering till högre tjänster inom akademin är samtliga uttryck för att jämställdhet inte råder. Paradoxalt nog är därför betydelsen av kategorin kvinnor som olika nödvändig för att jämställdhet inte ska förlora relevans, samtidigt som jämställdhet går ut på att skapa likvärdighet, att generera rättvisa i form av lika behandling eller genom att tillgodose lika möjligheter. 25 Olikheter inskrivna i kategorin kvinnor skapar behovet av jämställdhet, men riskerar samtidigt att förankra problemet med jämställdhet i samma kategori. Detta, i 24 Det berör även problemet med att diskutera kvinnor som en kategori överhuvudtaget, d.v.s. som en enhetlig grupp med likartade intressen, möjligheter, klasspositioner m.m. Det är viktigt att belysa de gånger kvinnor som kategori används, eftersom det i själva verket kan vara fråga om en specifik grupp kvinnor (eller tecknet för dem) i en viss position eller till och med enskilda kvinnor i akademin (eller tecknet för dem). Teoretiskt lutar jag mig här mot Joan Scotts idé om att bejaka skillnader i de fall det är politiskt nödvändigt eller av andra skäl möjligt utan att de kvinnor som är ifråga stämplas negativt, underordnas eller på annat vis missgynnas. I andra fall finns det skäl att poängtera likheterna mellan kvinnor och då fungerar i stället kategorin kvinnor som en helhet bättre (se Scott, 1988, s och ). Egentligen för Scott diskussionen ett steg till och menar att det enda sättet att lösgöra sig från dikotomin likhet-skillnad är att vägra den och istället insistera på skillnader som grunden för individuella och kollektiva identiteter. Det problem som då uppstår är att skillnadsbegreppet riskerar att relativisera kön och därmed omintetgöra ett politiskt begrepp som kan motverka kvinnors underordning (se även Butler, 1996, ). 25 Likhet innebär ett flertal olika distinktioner (kanske främst den mellan möjligheter och resultat) som jag diskuterar lite mer ingående i textens övriga delar. 16

19 sin tur, kan motarbeta eller omöjliggöra jämställdhet i betydelsen lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön. Sammantaget skapar det här ett cirkelresonemang, eller vad jag kommer att kalla för olikhetens paradox, som kan beskrivas på följande vis: Kategorin kvinnor som olika (1) definierar ett behov av jämställdhet och (2) förankrar problemet med att skapa jämställdhet i kategorin kvinnor i sig, vilket (3) motarbetar eller omöjliggör jämställdhet i betydelsen lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla individer oavsett kön. Konsekvensen blir att (4) de olikheter som kvarstår mellan könen, och som skapar olika rättigheter, möjligheter och skyldigheter mellan kvinnor och män, till kvinnors nackdel i de flesta fall, kvarstår och medför därmed att cirkeln sluts och resonemanget börjar om från början. 26 Olikhetens paradox ska inte förstås som ett vattentätt recept för att beskriva kvinnor och jämställdhet. Snarare är det en tolkningsram för analyser av jämställdhetspolitik som dels kan se lite olika ut beroende på kontexten, dels mycket väl kan brytas upp och motverkas av olika strategier. Tesen är dock att positiv särbehandling delvis bygger på och bär upp det här resonemanget, vilket är något som utvecklas närmare i anslutning till beskrivningen av jämställdhetslagens tillkomst och utformningen av positiv särbehandling i textens två första avsnitt. Tillsammans med den ideologiska bakgrunden och i anslutning till den sociologiska tolkningsram som beskrivs härnäst utgör kategorin kvinnor och olikhetens paradox textens analytiska kontext. 27 Kritisk diskursanalys Att använda en sociologisk teori kan ställa till problem. Det kan i värsta fall utestänga en stor grupp potentiella läsare, men i bästa fall kan det skänka just dessa en vidare förståelse av ett problemkomplex. I fotnoterna förankrar och förtydligar jag betydelser och beskrivningar teoretiskt, men texten ska kunna läsas utan fotnoter. Vissa begrepp och resonemang är dock centrala och kommer då att återfinnas på textens nivå. Några av dessa begrepp hör hemma inom den form av kritisk diskursanalys 28 jag använder i analyserna av positiv särbehandling som strategi och ideologi. 26 Resonemanget om olikhetens paradox överensstämmer med en förståelse för kön och jämställdhet som delas av en del svenska, feministiska teoretiker. Hirdman, 1987, beskriver t. ex. vad jag kallar olikhetens paradox så här: Something different can clearly never be equal (s. 6). Hon syftar då på den konflikt mellan olikhet och jämlikhet som följer av att den situeras i en liberaldemokratisk ideologi. 27 Men därutöver kommer jag även att föra in teoretiska begrepp i den löpande texten, dels och särskilt utifrån Bourdieus kultur- och utbildningssociologi, dels med hjälp av feministisk vetenskapsteori. Jag knyter även an till en vidare sociologisk ram i det avslutande avsnittet. 28 Den diskursteori jag använder bygger på Faircloughs, 1989, 1992, 1995, utveckling av en kritisk diskursanalys. Den textanalys kritisk diskursanalys möjliggör kommer jag att frångå 17

20 Jag kommer att pendla mellan tre diskursiva begrepp: diskurs, diskursiv typ och diskursiv ordning och även tala om subjektens lingvistiska resurser. Det är främst i form av diskursiva ordningar som ideologier om individ, klass och kön får sin praktiska betydelse för positiv särbehandling, särskilt då argument för eller mot utformas och ageras i olika former av texter och samtal eller vad jag fortsättningsvis kommer att kalla för diskursiva typer (t. ex. debattsidor i media, formen för sakkunnigutlåtanden, en intervjukontext, lagtexter etc.). Samtalen i sig eller de texter som skapas då två eller flera samtalar, tidningsartiklar skrivs eller då någon form av språklig kommunikation sker, är vad jag sammantaget kommer att relatera till som en diskurs. Diskursen är således resultatet av subjekt som agerar och de gör det utifrån två bakgrunder : dels de diskursiva typer som strukturerar samtalet, dels de lingvistiska resurser som de bär med sig som förförståelse. De lingvistiska resurserna och diskursiva typerna är i sin tur laddade med ideologier som i varierande utsträckning skapar och strukturerar dem i form av diskursiva ordningar. 29 Lingvistiska resurser är ett konglomerat av ett subjekts samlade erfarenheter och språkliga kompetens och beroende på i vilket sammanhang ett samtal förs eller en text skrivs kommer olika subjekt att använda sig av olika delar av sina lingvistiska resurser, för olika syften och med varierande konsekvenser. De lingvistiska resurserna kan kanske beskrivas som subjektens länk mellan diskurser och diskursiva typer och ordningar. Lingvistiska resurser används när subjekt agerar, skapar diskurser, och de struktureras delvis av diskursiva typer och genererar sitt innehåll ur diskursiva ordningar. Varje användande av lingvistiska resurser kan förändra resurserna i sig och samtidigt medföra att nya relationer till de diskursiva typerna och ordningarna skapas. 30 och istället använda angränsande, diskursanalytiska verktyg. Dessa diskuteras i anslutning till de empiriska avsnitten. Se vidare i Bondestam, 1997a. 29 Fairclough, 1989, s och Det diskursbegrepp som används här är lingvistiskt och motsvarar inte Foucaults mer generella betydelse. Men eftersom det lingvistiska diskursbegreppet ligger för nära texten, och därmed riskerar att undgå en ideologisk nivå, och eftersom Foucaults diskursbegrepp är väl övergripande, och därmed inte relaterar lika tydligt till ett textanalytiskt innehåll, väljer Fairclough att dela upp diskursiviteten i diskurs, typ och ordning. I Faircloughs teori är diskursers ordningar en samlingsbeteckning för de aktuella typerna för en diskurs, dikursers typer. Jag har istället valt att använda ordningsbegreppet som ideologiskt laddat och syftar därvid till en bredare betydelseram. Det typbegrepp jag använder motsvarar istället en slags genrebeskrivning. 30 Subjektens lingvistiska resurser fungerar alltså som ett korresponderande mellanled i den ömsesidigt konstruerande relationen mellan diskurser, typer och ordningar. Relationen mellan diskurser, lingvistiska resurser (LR i citatet) och diskursiva ordningar (eller sociala strukturer som diskuteras här) kan formuleras på följande vis: sociala strukturer formar LR, som i sin tur formar diskurser: och diskurser bibehåller eller förändrar LR, som i sin tur bibehåller eller förändrar sociala strukturer (Ibid., s. 163, min övers.). 18

Färre tjänster, fler kvinnor? En undersökning av Uppsala universitets försöksverksamhet med positiv särbehandling.

Färre tjänster, fler kvinnor? En undersökning av Uppsala universitets försöksverksamhet med positiv särbehandling. Färre tjänster, fler kvinnor? En undersökning av Uppsala universitets försöksverksamhet med positiv särbehandling Fredrik Bondestam Färre tjänster, fler kvinnor? En undersökning av Uppsala universitets

Läs mer

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 12:2007 FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? FRÅN FÖRSKOLA TILL

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4 JMG Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Arbetsrapport nr. 4 Organisation och kön En strategisk litteraturöversikt av ämnesområdena organisation och kön applicerat på forskningsprojektet

Läs mer

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld

Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Kriminologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM Rapport 2003:2 Fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld Konstruktioner av gärningspersoner och offer Jenny Karlsson & Tove

Läs mer

Vet ej. Jenny Sahlström och Carina Bildt. en studie av heteronormativitet i arbetslivet

Vet ej. Jenny Sahlström och Carina Bildt. en studie av heteronormativitet i arbetslivet Jenny Sahlström och Carina Bildt Vet ej en studie av heteronormativitet i arbetslivet arbetsliv i omvandling 2006:6 isbn 91-7045-788-3 issn 1404-8426 a Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

DISKRIMINERINGSGRUNDEN ÅLDER ÄR INTE I FÖRSTA HAND AVSEDD FÖR BARN. En granskning av diskrimineringslagstiftningen och dess undantag gällande ålder

DISKRIMINERINGSGRUNDEN ÅLDER ÄR INTE I FÖRSTA HAND AVSEDD FÖR BARN. En granskning av diskrimineringslagstiftningen och dess undantag gällande ålder DISKRIMINERINGSGRUNDEN ÅLDER ÄR INTE I FÖRSTA HAND AVSEDD FÖR BARN En granskning av diskrimineringslagstiftningen och dess undantag gällande ålder Diskrimineringsgrunden ålder är inte i första hand avsedd

Läs mer

Kvinnors våld mot kvinnor

Kvinnors våld mot kvinnor Lunds universitet Centrum för genusvetenskap Kön, samhälle och vetenskap III Kandidatuppsats GNV301 Vt-06 Kvinnors våld mot kvinnor En jämförande studie av könsmaktsanalysen och våld i lesbiska parrelationer

Läs mer

Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor. Time has created a new kind of women. Annamaria Laviola

Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor. Time has created a new kind of women. Annamaria Laviola Malmö högskola Lärarutbildning Historia med kulturanalys 61-90 VT 2011 15 högskolepoäng Tiden har skapat fram en ny typ av kvinnor Om kvinnors olika roller i den privata och den offentliga sfären utifrån

Läs mer

Av Eva-Maria Svensson

Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson Likhet inför lagen är hyllad princip för rättsstaten, fastslagen i många konstitutioner så ock i

Läs mer

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi?

INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? INKLUDERING AV ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Vad betyder det och vad vet vi? forskning i fokus nr 28 Claes Nilholm serien forskning i fokus vid myndigheten för skolutveckling Är en skriftserie som etablerats

Läs mer

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt VTI rapport 677 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt Emmy Dahl Malin Henriksson Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

Kroppsräkning, konstruktion av kön och offentliga organisationer

Kroppsräkning, konstruktion av kön och offentliga organisationer Mats Alvesson Kroppsräkning, konstruktion av kön och offentliga organisationer MATS ALVESSON Denna artikel diskuterar kön i dess två centrala innebörder män/kvinnor respektive former av maskulinitet och

Läs mer

Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek School of Education and Communication Jönköping University Dissertation No 4 Christian Eidevald Christian Eidevald,

Läs mer

Den ytliga kroppen och det djupa intresset

Den ytliga kroppen och det djupa intresset GÖTEBORGS UNIVERSITET Centrum för kulturstudier Den ytliga kroppen och det djupa intresset Teknik, manlighet och heterosexualitet bland datastudenter på Chalmers Andreas Ottemo C-uppsats Kulturstudier

Läs mer

$OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU

$OODOLNDROLND HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Sociologi AOP CD-uppsats Vt 2004 $OODOLNDROLND" HQSUREOHPDWLVHULQJDYEHJUHSSHWHWQLVNPnQJIDOGSnI\UDVYHQVND P\QGLJKHWHU Opponent: Niklas Åkerlind Handledare:

Läs mer

Mångfald angår oss alla!

Mångfald angår oss alla! Uppsala Universitet Pedagogiska institutionen C-Uppsats HT 2002 Mångfald angår oss alla! En inblick i diskussionen om mångfald i arbetslivet Av Helena Aram Bettina Wiberg 1 Förord Det har varit jätteroligt

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

Utbildning på (o)lika villkor

Utbildning på (o)lika villkor Utbildning på (o)lika villkor om kön och etnisk bakgrund i grundskolan Sara Högdin Rapport i socialt arbete nr 120 2007 Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Doktorsavhandling Institutionen

Läs mer

Kunskap, kompetens och utbildning - ett bibliotekariedilemma under 100 år

Kunskap, kompetens och utbildning - ett bibliotekariedilemma under 100 år Kunskap, kompetens och utbildning - ett bibliotekariedilemma under 100 år Av Lars Seldén och Mats Sjölin 1 Inledning Vid det sjätte nordiska biblioteksmötet i Uppsala år 1950 gjordes följande uttalande

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar.

SiS följer upp och utvecklar 1/09. Betydelse för vårdens utformning. Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar. SiS följer upp och utvecklar 1/09 Betydelse för vårdens utformning Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Tove Pettersson Att arbeta på enkönade eller blandade avdelningar Betydelse för vårdens

Läs mer

Du är ingen riktig man

Du är ingen riktig man ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 30-60 hp C-uppsats, 15 hp VT 2012 Du är ingen riktig man En studie om socialarbetares arbete

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Jämställdhet i många olika versioner mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal

Jämställdhet i många olika versioner mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal 24.11.99 ARBETSNOTAT nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern jämställdhetspolitik.

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard. Vi och Dem

Statsvetenskapliga institutionen Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard. Vi och Dem Statsvetenskapliga institutionen STV004 Lunds universitet VT 2006 Handledare: Y. Stubbergaard Vi och Dem en studie beträffande identitetskonstruktionsprocesser hos invandrade män i samband med integrationen

Läs mer

Relationer i skolan. Ann-Sofie Holm. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 260

Relationer i skolan. Ann-Sofie Holm. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 260 GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 260 Ann-Sofie Holm Relationer i skolan En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS Ann-Sofie Holm, 2008 ISBN 978-91-7346-610-3

Läs mer