Bruksanvisning CombiMaster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning CombiMaster"
  • Maj Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 2 års RATIONAL garanti Nu får du 2 års garanti och gratis medlemskap i ClubRATIONAL. Bruksanvisning CombiMaster

2 Symbolförklaring Fara! Akut farlig situation som kan leda till svåra eller livshotande personskador. Varning! Potentiellt farlig situation som kan leda till svåra eller livshotande personskador. Akta! Potentiellt farlig situation som kan leda till lätta personskador. Frätande ämnen Brandrisk! Förbränningsrisk! Observera: Anvisning för att undvika materialskador. Tips och tricks för daglig användning

3 Ärade kund Grattis till din nya CombiMaster. Du valde en CombiMaster och är nu ägare till en Combi-ångugn av högsta klass. Den utmärkta bearbetningskvaliteten och de nästan obegränsade tillagningsmöjligheterna gör CombiMaster till en pålitlig partner som blir en del av ditt kök för många år framöver. Vi ger 12 månaders garanti efter nyinstallationen. I garantin ingår inte glasskador, glödlampor och tätningsmaterial samt skador som uppstår genom felaktigt genomförd installation, användning, underhåll, reparation och avkalkning. Mycket nöje med din nya CombiMaster! RATIONAL Scandinavia AB Du når RATIONAL Service på tel: För att få hjälp med användningsfrågor kontakta RATIONAL Chef&Line: Återförsäljare Installatör Installerad den: Ugnsnummer: Med reservation för tekniska ändringar i förbättringssyfte! Original

4 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter 5 Skötsel, besiktning, underhåll och reparation 8 Funktionsdelar 9 Information om ugnsanvändningen 10 Arbete med handdusch 12 Allmän användning 13 Manöverknappar 14 Driftsätt 15 Driftsättet "Ångkokning" 16 Driftsättet "Varmluft" 18 Driftsättet "Combi-värme" 21 Driftsättet "Vario-ångkokning" 23 Driftsättet Finishing 25 Arbeta med kärntemperaturnålen 27 Funktionen "Nedkylning" 30 Ugnsinställningar Celsius/Fahrenheit 30 Rengöring 31 Service avkalka ånggeneratorn 33 Avbryta avkalkningsprocessen 36 Tömma ånggeneratorn 36 Felmeddelanden 37 Användningsexempel 38 Innan du kontaktar kundtjänst 56 Underhåll 58 EG-försäkran om överensstämmelse för elektriska ugnar 59 EG-försäkran om överensstämmelse för gasugnar 60 ClubRATIONAL

5 Säkerhetsföreskrifter Varning! Felaktig installation, service, underhåll eller rengöring samt ändringar på ugnen kan orsaka materialskador och lätta till livshotande personskador. Läs noga igenom bruksanvisningen innan ugnen tas i drift. Ugnen får endast användas för tillredning av mat i professionella kök. Alla annan användning är icke ändamålsenlig och farlig. Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen (t.ex. livsmedel med alkohol) får inte tillredas i apparaten. Ämnen med låg brännpunkt kan självantända - brandrisk! Rengörings- och avkalkningsmedel samt tillbehör får endast användas för det ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen. Alla annan användning är icke ändamålsenlig och farlig. Byt omedelbart ut hela glasskivan om den skulle skadas. Varning! Endast gasugnar - Om ugnen är installerad under ett luftutsug måste det vara tillkopplat medan ugnen används Förbränningsgaser! - Om ugnen är ansluten till en skorsten måste utsugsledningen rengöras regelbundet enligt alla gällande bestämmelser Brandrisk! (kontakta installatören) - Lägg aldrig några föremål på ugnens avgasrör Brandrisk! - Området under ugnen får inte vara ojämnt eller blockerat på grund av föremål Brandrisk! - Ugnen får endast användas på vindstilla platser Brandrisk! Om det luktar gas: - Stäng omedelbart av gastillförseln! - Rör inte elkontakterna! - Vädra i rummet! - Undvik öppen eld och gnistbildning! - Använd en extern telefon och kontakta ansvarig gasleverantör (om gasleverantören inte är tillgänglig ska närmaste brandstation kontaktas)! - 5 -

6 Säkerhetsföreskrifter Förvara bruksanvisningen lättillgänglig för alla som använder ugnen! Ugnen får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk kapacitet eller personer som saknar tillräcklig erfarenhet eller kunskap. Såvida inte användningen sker under övervakning av en person som kan ansvara för att säkerheten upprätthålls. Använd endast händerna för att ställa in apparaten. Skador på grund av spetsiga, vassa och liknande föremål täcks inte av garantin. För att undvika olyckor eller skador på ugnen måste personalen som använder den regelbundet delta i utbildning och få säkerhetsinformation. Varning! Kontroll varje dag före start och användning. - Spärra ventilationsplåten upptill och nedtill enligt anvisningarna Den roterande fläkten kan orsaka skador! - Kontrollera att inhängningsstället eller vagnen är låst i ugnsrummet enligt anvisningarna Kantiner med varma vätskor kan falla ned eller åka ut ur ugnsrummet Risk för brännskador! - Kontrollera innan ugnen används för matlagning att det inte finns några föremål eller något diskmedel i ugnsrummet. Ta bort eventuella föremål och spola noga med handduschen Risk för frätskador! - 6 -

7 Säkerhetsföreskrifter Varning! Säkerhetsföreskrifter vid användning - Kantiner med vätska och med mat som avger vätska får inte ställas på ett för högt hyllplan. Användaren måste kunna titta ner i kantinen Risk för brännskador! Informationsdekaler medföljer med apparaten. - Öppna alltid dörren till ugnsrummet långsamt (het ånga) Risk för brännskador! - Håll aldrig i tillbehör och andra föremål i det varma ugnsrummet utan att ha skyddshandskar på Risk för brännskador! - Temperaturen på ugnens utsida kan bli högre än 60 C, rör endast vid knapparna Risk för brännskador! - Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett Risk för brännskador! - Nedkylningsläge Aktivera funktionen nedkylning endast om ventilationsplåten är spärrade enligt anvisningarna Risk för skador! - Ta inte tag i fläkten Risk för skador! - Rengöring Frätande kemikalier Risk för frätskador! Bär lämplig skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och ansiktsskydd vid rengöringen. Följ säkerhetsanvisningarna i kapitlet Manuell rengöring. - Lägg aldrig några lättantändliga eller brännbara föremål i ugnens närhet Brandrisk! - När mobila ugnar och vagnar inte ska förflyttas måste hjulen bromsas. Om golvet är ojämt kan vagnarna rulla iväg Risk för skador! - När vagnarna förflyttas ska alltid kantinerna vara spärrade. Täck över kantinen med vätskor i så att de heta vätskorna inte kan skvätta ut - Risk för brännskador! - Transportvagnen måste vara låst enligt anvisningarna när tallriksvagnen och vagnen sätts in och tas ut Risk för skador! - Vagnen, tallriksvagnen, transportvagnen och ugnar på hjul kan välta om de körs i lutning eller över en tröskel Risk för skador! Ansvar Installation och reparationer som utförts av icke auktoriserade yrkesmän eller som utförts med icke originalreservdelar samt alla tekniska ändringar av maskinen som inte har godkänts av tillverkaren leder till att tillverkarens garanti och produktansvar inte längre gäller

8 Skötsel Ugnen ska rengöras dagligen för att bevara kvalitetsstålets höga kvalitet, av hygeniska skäl och för att undvika driftstörningar. Följ anvisningarna i kapitlet Manuell rengöring. Varning! Om inte ugnen rengörs eller rengörs otillräckligt kan fett och matrester i ugnsrummet antändas Brandrisk! - För att undvika korrosion i ugnsrummet måste ugnen rengöras dagligen även om den bara används med fuktig värme (kokning). - För att undvika korrosion ska ugnsrummet regelbundet smörjas in med växtolja eller fett (ungefär varannan vecka). - Rengör inte ugnen med högtryckstvätt. - Rengör inte med syror och se till att det inte bildas sura ångmoln. Det kan skada ytskiktet på kromnickelstålet och ugnen kan så småningom bli missfärgad. - Använd endast rengöringsmedel från ugnstillverkaren. Rengöringsmedel från andra tillverkare kan orsaka skador och sådana skador täcks inte av garantin. - Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt. - Daglig rengöring av ugnsrummet med ett milt diskmedel ökar livslängden. - Ta ut tilluftfiltret en gång i månaden och rengör det (se kapitlet Hushållsteknik). Besiktning, underhåll och reparation Varning Högspänning! - Besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig tekniker. - Vid rengöring (förutom med manuell rengöring), besiktning, underhåll och reparation måste ugnen lossas från elnätet. - På ugnar med hjul (mobila) måste ugnens rörelsemöjligheter begränsas så att inga el, vatten eller avloppsledningar kommer till skada när ugnen förflyttas. Om ugnen förflyttas måste el-, vatten-, och avloppsledningar vara korreskt lossade. Om ugnen förflyttas måste el-, vatten-, och avloppsledningar vara korrekt lossade. - För att vara säker på att ugnen är tekniskt felfri ska underhåll utföras minst en gång per år av en behörig servicepartner

9 Funktionsdelar Ugnsnummer (endast synligt vid öppen dörr) Dragskydd (tillval) (endast gasugnar) Belysning ugnsutrymme Ugnsdörr med dubbelglasruta Dörrhandtag bordsmodeller: enhandsmanövrering med tillslagsfunktion golvmodeller: enhandsmanövrering Låsanordning för öppning av dubbelglasrutan (innerruta) Integrerad och självdränerande dörrdroppskål (insidan) Ugnsdroppskål med direkt anslutning till uppsamlingen Ugnsfötter (med höjdjustering) Typskylt (med alla viktiga data som upptagen effekt, gastyp, spänning, fasantal och frekvens liksom ugnstyp och ugnsnummer, se även Funktioner/ inställningar/typ, Optionsnummer) Manöverpanel Kåpa för elinstallationsutrymmet m Handdusch (tillval, med återföringsautomatik) n Inskjutningshjälp (golvmodeller) o Luftfilter (tilluft installationsutrymmet) o Bordsmodell 6 x 1/1 GN, identiskt för 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN och 10 x 2/1 GN.. m m o Golvmodell 20 x 1/1 GN, identiskt för 20 x 2/1 GN. n - 9 -

10 Information om ugnsanvändningen - Placera aldrig värmekällor (t.ex. grillar eller fritöser) i ugnens närhet. - Ugnen kan endast användas i rum med en rumstemperatur på > 5 C. Om omgivningstemperaturen är lägre än + 5 C måste ugnsrummet värmas upp till rumstemperaturen (> + 5 C) innan ugnen tas i drift. - När dörren till ugnsrummet öppnas stängs uppvärmningen och fläkten automatiskt av. Den integrererade fläktbromsen blir aktiv. Fläkten efterkörs ett litet tag. - Vid grillning och stekning (t.ex. av kyckling) ska alltid en uppsamlingskantin för fettet sättas in. - Använd endast värmebeständiga originaltillbehör från ugnstillverkaren. - Rengör alltid tillbehören före användning. - Lämna ugnsdörren på glänt vid längre driftsuppehåll (t.ex. över natten). - Dörren till ugnsrummet har en stängningsfunktion. Standardugnsdörren är endast helt stängd om dörrhandtaget är i vertikalt läge. - Vid längre driftsuppehåll (t.ex. helgledighet) ska vatten-, el- och gastillförseln till ugnen stängas av. - När det är dags att skrota ugnen får den inte slängas i hushållssoporna eller lämnas till den kommunala återvinningsstationen. Vi tar gärna hand om uttjänta ugnar. Max. beskickning beroende på ugnsstorlek 6 x 1/1 GN 30 kg (max. 15 kg per hylla) 10 x 1/1 GN 45 kg (max. 15 kg per hylla) 20 x 1/1 GN 90 kg (max. 15 kg per hylla) 6 x 2/1 GN 60 kg (max. 30 kg per hylla) 10 x 2/1 GN 90 kg (max. 30 kg per hylla) 20 x 2/1 GN 180 kg (max. 30 kg per hylla) Om max. lasten överskrids kan ugnen skadas. Följ angivelserna om max. last för livsmedel i bruksanvisningen

11 Information om ugnsanvändningen Bordsugn med inhängningsställ (6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN) - Ta ut inhängningsstället genom att lyfta upp det lite i mitten och ta ut det ur den främre hållaren. - Sväng inhängningsstället till mitten av ugnsrummet. - Lyft ut inhängningsstället ur hållaren genom att lyfta det uppåt. Sätt tillbaka stället i omvänd ordningsföljd. Arbete med mobil ställning, mobil tallriksställning och transportvagn för bordsugnar (tillval) - Ta ut inhägningsstället ur ugnen enligt beskrivningen ovan. - Lägg skenorna i hållarna på ugnsbotten. Kontrollera att de sitter i rätt läge (4 stift). - Observera att ugnen måste placeras horisontellt och på exakt samma höjd som transportvagnen. - Kör transportvagnen så långt in det går på skenan och kontrollera att den är spärrad i ugnen enligt anvisningarna. - Skjut in den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen så långt det går i ugnen och kontrollera att den är den är spärrad i ugnen. - För att ta ut den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen ska spärren lossas och vagnen dras ut ur ugnsrummet. Sätt först stektermometern i skenans viloläge. - Kontrollera att den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen är säkert låst på transportvagnen under transporten

12 Arbete med handdusch - Om handduschen används ska slangen dras ut minst 20 cm från viloläget. - Välj mellan två duschstyrkor genom att trycka på knappen. - Låt alltid handduschen glida långsamt tillbaka till viloläget. Akta! Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett Risk för brännskador! Handduschen har inget spärrläge. Om handduschen dras ut längre än slanglängden kan slangen skadas. Kontrollera att slangen är helt indragen efter användningen av handduschen. Handduschen får inte användas för att kyla ned ugnsrummet

13 Allmän användning H2O När ugnen startas kan följande meddelande visas på displayen: H2O. Det innebär att ånggeneratorn inte har fyllts på med vatten än. Efter påfyllningen försvinner meddelandet automatiskt. Om ugnsrummet är varmare än den temperatur som valts blinkar knappen för driftsläget som valts (t.ex. ångkoka) (nedkylning av ugnsrummet beskrivs i kapitlet Nedkylning ). 0:35 Tidsinställning Tillagningstiden kan ställas in på minuten upp till 30 minuter och med fem minuters intervall från 30 minuter. res RESET (endast gasugnar) Vid störningar på brännarfunktionen tänds res på displayen. Efter ca 15 sek hörs en signal. Tryck på klockknappen för att starta om den automatiska tändningen. Om res inte tänds igen inom ca 15 sek brinner lågan och ugnen är klar för användning. Om meddelandet står kvar trots att knappen trycks in flera gånger ska kundtjänsten kontaktas!

14 Manöverknappar Ångkokning (100 C) Varmluft (30 C till 300 C) Combi-värme (30 C till 300 C) Vred för val av driftsätt Vario-ångkokning (30 C till 99 C) F Finishing (30 C till 300 C) Extrafunktion Nedkylning Indikering av ugnstemperatur Vred för inställning av ugnstemperatur Indikering uppvärmningsdrift Knapp för tid (0 till 23 tim 59 min) Knapp för kärntemperatur (0 C till 99 C) Indikering av tid/kärntemperatur Vred för inställning av tid/ kärntemperatur

15 Driftsätt Driftsättet Ångkokning Den högeffektiva ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Denna matas utan tryck in i ugnsutrymmet, där fläkthjulet fördelar den med hög hastighet. Det patenterade reglersystemet ser till att just den mängd ånga matas in som verkligen kan tas upp av maten. Ugnstemperaturen i detta driftsätt är konstant inställd på 100 C. Dritsättet Varmluft Värmeelement med hög prestanda värmer upp den torra luften. Fläkthjulet fördelar varmluften jämnt i hela ugnsutrymmet. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C Driftsättet Combi-värme De båda driftsätten Ångkokning och Varmluft kombineras med hjälp av ett relgersystem. Denna kombination gör att ett fuktigt och varmt ugnsklimat uppstår som gör tillagningen speciellt intensiv. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C. I ugnsutrymmet regleras fuktigheten optimalt, vilket förhindrar att maten torkar ut. Driftsättet Vario-ångkokning Ett elektroniskt reglersystem med temperatursensorer som arbetar med exakt gradtal håller den förvalda tillagningstemperaturen konstant i hela ugnsutrymmet. Den finkänsliga styr- och reglertekniken garanterar produktriktigt ugnsklimat. Ugnstemperaturen kan ställas in variabelt mellan 30 C och 99 C. F Driftsättet Finishing De båda driftsätten ångkokning och varmluft är kombinerade. Detta skapar ett optimalt tillagningsklimat som förhindrar att maten torkar eller att det bildas vattenränder på maten. Ugnstemperaturen kan ställas in individuellt mellan 30 och 300 C

16 Driftsättet "Ångkokning" Ångkokning Ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Ugnstemperaturen i detta driftsätt är konstant inställd på 100 C. Tillagningssätt: ångkokning, blanchering, förvällning, vakuumtillagning, konservering 1 Förvärm, kontrollampan för uppvärmningen slocknar. 2 3 Eller arbeta med kärntemperaturnålen 2 0:25 Tillämpningsexempel Mise en place Tomates concassèes, garnityrer (grönsaker, frukter), svamp, blanchering av julienne och brunoise, blanchering av grönsaker för fyllningar, rulader osv, skala lök, skala kastanjer, förvälla baljfrukter. Förrätter Äggröra, pocherade ägg i formar, hårdkokta ägg, sparris, grönsaksflans, fyllda grönsaker (lök, kålrabbi, purjolök, selleri osv). Soppgarnityrer Leverdumplingar, spenatbullar, pastapåsar, ravioli, grönsaksroyal. Huvudrätter Kokt nötkött, kassler, fläsklägg, tunga, kokhöns, kalkonlår, kotletter, fisk. Tillbehör Risotto/ris, dumplingar (kroppkakor, böhmiska, servett-dumplingar ), pasta, färska och djupfrysta grönsaker, grönsakspudding, potatisrullar, skalad, oskalad, tournerad potatis C 19 C Inställt Aktuellt värde värde Efterrätter Färska eller djupfrysta frukter (t ex varma hallon), kompotter, risgrynsgröt

17 Driftsättet Ångkokning Tips Kontrollera och tänk dagligen igenom vilka komponenter du kan tillaga ihop i driftsättet Ångkokning för att utnyttja CombiMastern i så hög grad som möjligt. Tänk på att fisk, kött, grönsaker, tillbehör och frukt (såvida de tillhör samma tillredningskategori) också kan tillagas samtidigt. Tillaga potatis i perforerade GN-kantiner. Tack vare perforeringen tränger ångan snabbare igenom och tillagningen blir intensivare och går snabbare. Grönsaksfond kan samlas upp i en kantin som skjuts in på den nedersta inskjutningsnivån. Det är bättre att använda två låga GN-kantiner än en hög. Öshöjden är lägre och livsmedlen trycker inte ner varandra. Placera potatisbullar eller dumplingar i en låg och sluten GN-kantin så att de inte ligger för tätt intill varandra Ris, gryn och pasta är de enda livsmedel som ska blandas med vatten. 1 volymdel gryn, 1,5 till 2 volymdelar vatten. Det är enkelt att dra av skalet på tomater: lägg in tomaterna ca 1 min på driftsättet Ångkokning och spola sedan av dem med kallt vatten

18 Driftsättet "Varmluft" Varmluft Värmeelement med hög prestanda värmer upp den torra luften. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C bis 300 C. Tillagningssätt: bakning, stekning, grillning, fritering, gratinering, glasering. 1 Förvärm, tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar Eller arbeta med kärntemperaturnålen C 0:25 76 C 19 C Inställt värde Aktuellt värde Tillämpningsexempel Mise en place Värma späck, rosta ben, jäsa deg (jäst). Förrätter Köttbullar, lådor med fullvärdeskost, gratinerade grönsaker, grönsakspastej, pastejer, rostbiff, kycklingvingar, fingerfood, ankbröst, quiches, bakverk av mördeg, tartelettes. Soppgarnityrer Biskviklimp, skinkklimp, ost-croûtons. Huvudrätter Biff, rumpstek, T-bone, lever, pannbiff, kycklingbröst, kycklinglår, halv/hel kyckling, kalkon, fasan, vaktel, panerade produkter, panerade halvfabrikat, biffar, ankbröst, kotletter, pizza. Tillbehör Raggmunk, stekt potatis, potatisgratäng, rösti, bakad potatis, Idaho-potatoes, potatissufflé, Macaire-potatis, Duchesse-potatis. Efterrätter Sockerkaksprodukter, rördegsprodukter, småkakor, smördegsprodukter, croissants, bröd, småfranska, baguettes, mördegsprodukter, äppelstrudel, bakverk (förbakade), djupfrysta produkter

19 Driftsättet "Varmluft" Tips Tillagningstider Tillagningstiderna rättar sig efter kvalitet, vikt och höjden på det som tillagas. Lägg inte för mycket på galler eller kantiner. Luften ska kunna cirkulera jämnt. Allmän information om korttidsstekning - Förvärm på en så hög temperatur som möjligt (300 C) för att få en tillräckligt stor värmereserv. - Beskicka så snabbt som möjligt för att begränsa temperatursänkningen i ugnsutrymmet. - Öppna dörren kort under tillagningen (vid komplett beskickning), för att släppa ut överflödig fuktighet ur ugnen. - När det gäller produkter som steks kort tid eller produkter som avger mycket fuktighet (t ex kycklinglår), ska beskickningsmängden eventuellt reduceras till 75 respektive max 50 % av teoretiskt maximal mängd. Panerade produkter Möjligt med alla sorters paneringar. Använd fett som påskyndar bryningen eller en blandning av paprika och olja för att uppnå en intensivare brun färg. Tryck fast paneringen, stryk över flytande fett och beskicka ugnen sparsamt. Förvärm: på 300 C (åtminstone tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar) Bästa skivtjocklek: 1,5 till 2 cm. Tillbehör: stek- och bakplåt, eller granitemaljerad kantin. Beakta snitt och storlek för en jämn stekning på både över och undersidan. Gratinering av ljusa och mörka kötträtter, fisk och musslor, sparris, chikoré, broccoli, fänkål, tomater, varma smörgåsar. Förvärm: på 300 C (åtminstone tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar). Beskicka och ställ in önskad temperatur. T ex: galler eller kantiner (20 mm) för gratinering av smörgåsar, stekskivor och soppor

20 Driftsättet "Varmluft" Baka Förvärm: till baktemperatur. Välj en högre förvärmningstemperatur vid full beskickning. Baktemperatur: ca 20 till 25 C lägre än i konventionella ugnar. Använd bara varannan inskjutningsnivå för småfranska. Förvärm till 300 C för djupfrysta halvfabrikat. Tina upp degbitar och låt dem jäsa en stund Tillbehör: Använd perforerad bakplåt med teflonbeläggning, Stek- och bakplåt eller granitemaljerade GN-kantiner

21 Driftsättet "Combi-värme" Combi-värme De båda driftsätten Ångkokning och Varmluft kombineras med hjälp av ett relgersystem. Denna kombination gör att ett fuktigt och varmt ugnsklimat uppstår som gör tillagningen speciellt intensiv. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C. Tillagningssätt: stekning, bakning 1 Förvärm, tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar C 0:25 Eller arbeta med kärntemperaturnålen Tillämpningsexempel Mise en place Rosta ben. Förrätter Quiche lorraine, grönsakslåda, flans, moussaka, lasagne, canneloni, paella, pastalåda. Huvudrätter Stek (nöt, kalv, fläsk, lamm, fågel, vilt), rulader, fyllda grönsaker (paprika, äggplanta, kål, lök, kålrabbi), gratinerade grönsaker (blomkål), kalkonlår, fylld kalvbringa, pasta-skinka-omelett, grynflan, fläsklägg, sidfläsk, omelett av olika slag. Tillbehör Potatisgratäng, djupfrysta produkter (fyllda potatisfickor,...). Efterrätter Bakverk med jäst. Övrigt Bröd, småfranska, kringlor (djupfrysta degbitar) C 19 C Inställt Aktuellt värde värde

22 Driftsättet "Combi-värme" Tips Lägg inte stekbitar för tätt intill varandra. Tillagningen ska kunna ske jämnt. När det gäller stekar med svål eller större stekar ska ånga tillföras under ca 1/3 av tillagningstiden. Samla upp ångan i en kantin (extra inskjutningsnivå) och häll vätskan över de rostade benen för såsen. Laga sås Skjut in en sluten kantin i den extra inskjutningsnivån. Lägg ben, mire poix, kryddor i kantinen och låt de stekas med under köttet. Häll på vatten. Låt steka under hela tillagningstiden. Mycket koncentrerad grundfond för såser. Rulader Placera i slutna GN-kantiner. Fyll på med varm sås och täck över med kantin. Baka Baka jästdeg, smördeg, branddeg på bak-/stekplåtar. Teflonplåtar kan även användas

23 Driftsättet "Vario-ångkokning" Vario-ångkokning Ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Ugnstemperaturen kan ställas in variabelt mellan 30 C och 99 C. 1 Förvärm, tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar Eller arbeta med kärntemperaturnålen C 0:25 76 C 19 C Inställt Aktuellt värde värd Tillämpningsexempel Mise en place Blanchera späck och skinka, pochera fiskgarnityrer, soppor, såser, fond, fumet etc pastörisera (halvkonserver). Förrätter Galantiner, fiskbullar, terriner, vakuumrätter. Soppgarnityrer Färser, dumplingar, bullar, klimp/royal. Huvudrätter Fisk, (lax, sjötunga etc), kassler, fågel, vakuumrätter (kycklingbröst, kokt nötkött, kalvtunga), kalkonfilé, kycklingbröst, nötfilé, korv vitello. Tillbehör Flan, grönsakspudding, polenta. Efterrätter Frukt, creme caramel, kabinettpudding

24 Driftsättet "Vario-ångkokning" Tips Tillagningstider Vario-ångkokning Tillagningstiderna för driftsättet Ångkokning gäller som ungefärliga riktvärden. I princip gäller följande: ju lägre ugnstemperatur som väljs, desto längre blir tillagningstiden. Riktvärden för ugnstemperatur: Vario-ångkokning : Soppgarnityrer: 75 till 90 C Fisk, skal- och 65 till 90 C kräftdjur: 65 till 90 C Kött och korv: 72 till 75 C Ljust kött: 75 till 85 C Mörkt kött: 80 till 90 C Fågel: 80 C Efterrätter: 65 till 90 C Fördelar: Fyllningarna får en fast struktur. Produkterna får en intensivare arom och smak. Mycket lågt svinn vid feta material. Riktvärden för temperatur: 72 till 80 C. Tillagning direkt på serveringsporslin: t ex fisk Kryddning Krydda sparsamt. De låga tillagningstemperaturerna gör att den typiska egensmaken blir intensivare. Dosera fumet, essenser och reducering exakt vid vakuumtillagning! Konservera frukt/grönsaker Täck det som ska konserveras med varm eller kall vätska med hänsyn till råprodukt och önskat konserveringsresultat. Diametern för de konserveringskärl som används ska inte vara större än 100 mm. Tillagningstemperaturen rättar sig efter produktens egenskaper (mognadsgrad, bitarnas storlek). Riktvärden för temperatur 74 till 99 C. OBS! Glas får inte vara slutna!

25 Driftsättet Finishing F F Finishing De båda driftsätten Ångkokning och Varmluft kombineras med varandra. Ett optimalt ugnsklimat uppstår som förhindrar att maten torkar ut och att ej önskade vattenansamlingar och vattenränder uppstår. Ugnstemperaturen kan ställas in från 30 C till 300 C C 19 C Inställt Aktuellt värde värde 1 Förvärm: till drifttemperatur F 0:25 Vi rekommenderar en ugnstemperatur på 120 C och 140 C. Ugnstemperaturen kan emellertid förändras med hänsyn till produktens beskaffenhet. 0:08 Finishingtiden uppgår för på tallrikar upplagda rätter i regel till ca 5 till 8 minuter och varierar beroende på produkt, produkttemperatur, antal tallrikar/plattor, upplagd mängd och önskad serveringstemperatur. Tillämpningsexempel Förrätter Spaghetti av alla slag, canneloni, lasagne, grönsakstallrikar, spätzle med ost eller kökskryddor, quiche lorraine, vårrullar, vegetariska biffar, lökpaj. Huvudrätter Stek av alla slag, köttpastej, lådor, färdigrätter, rulader, fyllda grönsaker. Tillbehör Ris, potatis, pasta, grönsaker, lådor, gratänger. Efterrätter Strudel, varm frukt. Eller arbeta med kärntemperaturnålen

26 F Driftsättet Finishing Tips Finishingporslin Porslinstallrikar, keramik, glas, silverplattor, kopparpannor, kromnickelstål, aluminiumkärl (för förtäring utanför lokalen). Bankettservice/resesällskap Tallriks-Finishing på tallriksvagn Stora mängder på kort tid Snabba chargebyten Korta serveringstider möjliggör hög frekventering per timme, snabba bordsbyten, högre omsättning. För tallrikar upp till 31 cm diameter Serveringsporslinet värms även upp: värmen lagras för längre serveringsvägar. Thermocover: för att överbrygga korta väntetider eller för transportvägar. Lägg upp/dressera komponenterna så jämnt fördelat som möjligt och inte för nära varandra på tallrikarna/plattorna. Blanda kokade grönsaker och tillbehör med lite smör eller fett innan de läggs upp för Finishing. Såser Läggs principiellt upp efter Finishing. Komponenter med stor volym kräver längre uppvärmningstid

27 Arbeta med kärntemperaturnålen Kan väljas i alla driftsätt Akta! Stektermometern kan vara varm Risk för brännskador! Använd skyddshandskar. F C 3 Stick in stektermometern på det mest fasta stället med en vinkel på grader. Nålen måste stickas igenom mitten på produkten. 4 Inställt värde Timern är satt ur funktion. 76 C 19 C Aktuellt värde När den förvalda kärntemperaturen har uppnåtts hörs en summerton. - Ställ alltid stektermometern och placeringsstödet i det anvisade viloläget Risk för skador! - Låt inte stektermometern hänga ut ur ugnsrummet Risk för skador! - Ta ut stektermometern ur produkten innan den plockas ut ur ugnsrummet Risk för skador!

28 Arbeta med kärntemperaturnålen Tips Välj en kärntemperatur som ligger ca 5 C lägre för skivad stek. Steken fortsätter att dra under nedkylningsfasen. Exempel: Stekning, förhållandet kärntemperatur - tillagningstid Kyl ner kärntemperaturnålen innan den används för att undvika hål (proteinkoagulering) i produkten. Du kan när som helst ändra de förinställda temperaturvärdena och driftsätten. Kärntemperaturmätning: bestämma optimal serveringstemperatur vid Finishing. Riktvärden för kärntemperatur Kärn- Nötkött Tillagningsgrad temperatur Nötfilé medium C Rostbiff medium C Fransyska genomstekt C Nötstek genomstekt C Kokt nötkött genomstekt 90 C Fläskkött Skinka genomstekt 75 C Skinka ljusrosa C Fläskrygg ljusrosa C Fläskbog genomstekt 75 C Sidfläsk/ genomstekt C fyllt Sidfläsk genomstekt C Fläsklägg Fläsklägg genomstekt C bak, stekt Fläsklägg genomstekt C Kokt skinka mycket saftig C Kassler C (uppskuren, buffet) C Fläsklägg, bak genomstekt C saltat Kassler revbensspjäll genomstekt 65 C Skinka i C bröddeg

29 Arbeta med kärntemperaturnålen Riktvärden för kärntemperatur Kärn- Kalvkött Tillagningsgrad temperatur Kalvrygg ljusrosa C Kalvstek, kalvlår genomstekt 78 C och innanlår, fransyska, frikandeau Njurstek genomstekt C Kalvstek/bog genomstekt C Kalvbringa genomstekt C Fårrygg rosa C Fårrygg genomstekt 80 C Fårstek rosa C Fårstek C Riktvärden för kärntemperatur Pastejer och Kärnliknande Tillagningsgrad temperatur Fågel Kyckling genomstekt 85 C Gås/anka genomstekt C Kalkon genomstekt C Pastejer C Köttpastej C Terriner C Galantiner 65 C Ballotiner 65 C Foie gras 45 C Fisk, t ex lax nästan genomstekt 60 C Lammkött Kärntemperaturen uppgår till mellan 79 C och 85 C för att köttet ska vara genomstekt. Köttet är grått och lätt ljusrött inuti. Köttsaften är genomskinlig. Lammstek rosa C Lammstek genomstekt C Lammrygg rosa C Lammrygg genomstekt C Lammbog genomstekt C

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött

Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött För att laga mat krävs det kunskap om råvarorna och hur man använder råvarorna på rätt sätt. Låt råvarorna bestämma vilken matlagningsmetod

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL. www.club-rational.com. Instruktionsbok SelfCooking Center

Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL. www.club-rational.com. Instruktionsbok SelfCooking Center Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL www.club-rational.com Instruktionsbok SelfCooking Center Teckenförklaring till valbara piktogram Bryningsgrad Storlek på produkten Kärntemperatur/ Innertemperatur

Läs mer

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center RATIONAL SelfCooking Center från och med nu är allting annorlunda Välj maträtt. Klart! Traditionella inställningar som temperatur, tid och fuktighet eller

Läs mer

Lathund för styckningsdetaljer. Fläskkött

Lathund för styckningsdetaljer. Fläskkött Lathund för styckningsdetaljer Fläskkött Detaljstyckning av gris med användningsområden Köttet är styckat anatomiskt, det vill säga att detaljerna styckas ut efter de naturliga hinnor som finns runt om

Läs mer

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter.

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter. Sverigeskafferiets rapsoljor Stek, grilla och rosta med Sverigeskafferiets nyttiga rapsoljor. Perfekta smaksättare till varmt och kallt. Njut som nyttig dressing direkt på sallader. Innehåller massor av

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Bruksanvisning SelfCooking Center

Bruksanvisning SelfCooking Center Bruksanvisning SelfCooking Center Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL Det finns mer information på sidan 78 i bruksanvisningen Kära kund, grattis till ditt nya SelfCooking Center. Med SelfCooking

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas. ...skillnaden märks på detaljerna

Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas. ...skillnaden märks på detaljerna Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas...skillnaden märks på detaljerna Vår kundservice Vi ger 12 månaders garanti från fakturadatum. Garantin innefattar inte glasskador,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor.

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor. God mat sedan 1924 Förr NU Mariehamns Korvmakeri grundades 1924 av Wilhelm Johannes Dahlman. Korvfabriken låg då i en enkel källar lokal och råvaran kom oftast från byslaktare i närheten. Av många skäl

Läs mer

Grillspett av struts. 4 personer

Grillspett av struts. 4 personer Grillspett av struts 500 600 g wokbitar av biff/filé 1 pkt bacon 8 st små tomater 12 st hela champinjoner ev gul lök 1 banan ev 1 paket strutskorv Grillolja: 4 msk matolja 1 krm svart- eller citronpeppar

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Att lyckas med kött Simon Laiti ger tips Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Gör det bästa av ditt kött För att få till en riktigt god kötträtt krävs bra råvaror, men lika viktigt är det

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Krångla inte till det vilda

Krångla inte till det vilda Krångla inte till det vilda Visst är det märkligt att vilt ska vara så svårt. Det ska ligga i mjölk, späckas, marineras, ösas och stekas i evighet. Att resultatet blir torrt, tråkigt och trådigt är naturligtvis

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR BESKRIVNING AV APPARATEN A termostat B timer C signallampa D funktionsväljare E glaslucka F nedre värmeelement G plant galler H långpanna I profilerat galler (om sådant ingår) L smulbricka M övre värmeelement

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept VINTERPASSION vintriga BBQ recept Dela vår PASSION även i vintertid Grillning är vår stora passion och vi tänker, varför inte låta passionen glöda även under vintern? Caj P. s och Sweet Baby Ray s produkter

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

Recept och måltidsförslag

Recept och måltidsförslag NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2015 01 27 2016 01 27 Anna Skogfält Dietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Recept och måltidsförslag efter gastric bypass operation 1

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Vecka 35 24-30 augusti

Vecka 35 24-30 augusti Vecka 35 24-30 augusti Köttgryta med grönsaker, tomater, potatis Raggmunkar, lingonsylt Drottningkräm Norrlandssoppa Fiskgryta, potatis, strimlade rotfrukter Varm korv, potatismos, ärtor Köttfärslimpa,

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson

städningen Kerstin Lindblad Misse N Josefsson Fixa tvätten_omslag.indd 1 2011-10-24 10.26 tvätten städningen i köket 1 Fixa kök_omslag.indd 1 2011-10-24 10.25 Fixa städ_omslag.indd 1 2011-10-24 10.28 Lärarhandledning FIXA tvätten FIXA städningen FIXA

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept

5 dagar. Ingredienser v 28. Recept dagar v 28 Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 700 gram fläskkarré 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 2 3 4 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2,3 4 Hej! Vi har en härlig sommarvecka

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Matsedel hemtjänst, vecka 43 53, 2015

Matsedel hemtjänst, vecka 43 53, 2015 Matsedel hemtjänst, vecka 43 53, 2015 Vecka 43 19 25 oktober Chicken á la King, potatis, amerikansk grönsaksblandning Hallonkräm Laxlåda Vecka 44 Frukostkorv, stuvade morötter, kokt potatis Persikor med

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År

MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År MATSEDEL V. 51 God Jul & Gott Nytt År Måndag Husman 1 Pasta Bolognese (Fullkornspasta) Husman 2 Gräddstuvad Pytt i panna serveras m. Rödbetor Vegetarisk Ouornfärs Bolognese Soppa Creme Vichosie Tisdag

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.46 Recept Kött/fisk Ca 600 gram rödspätta Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600-800 gram fläskkarré/ytterfilé förp bacon av rapsgris 2 4 5 3 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411

NYHET SIGNATURE. 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 NYHET SIGNATURE 1 liter, färdig att använda Varunr. 296411 OXSVANSCHIPS MED LÖKMOUSSE Oxsvanschips: 2 dl OSCAR Oxsvans Jus, Signature 50 g oxsvanskött, kokt 1 dl vatten 100 g havregryn 20 g tapiokamjöl

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Produktinformation. Matlagnings- & receptbok. A. Knivinsatser

Produktinformation. Matlagnings- & receptbok. A. Knivinsatser A. Knivinsatser Lägg alltid i knivinsatsen så att önskad insats ligger i position 1. Det enda undantaget är när du vill skära ingredienser i 8 klyftor (se punkt B). Position 1 Position 2 Fäll upp ovandelen

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Grillat med Per Morberg

Grillat med Per Morberg Grillat med Per Morberg Skådespelaren och kocken Per Morberg älskar att grilla. Här delar han med sig av favoritrecepten. 1 Per Morberg gillar grillat. Per Morbergs bästa grilltips: ASKGRÅ KOL Tänd grillen

Läs mer

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun Vecka 15 Korv Stroganoff, potatis, ärter, majs & paprika Fruktsoppa Köttbullar, sås, potatis, kokta Pannbiff, potatismos, Stekt falukorv, potatismos Morotskaka Kassler med potatisgratäng, Konserverad frukt

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Krämig örtkycklingsallad

Krämig örtkycklingsallad SALLADS- RECEPT Innehåll Krämig örtkycklingsallad... 3 Varm GER-sallad, 100 portioner... 4 Hjordknölssallad 100 portioner... 5 Matig pasta med kyckling, från Barbro och Kerstin på Helenaskolan... 6 Pastasallad

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Baka med. Bulla upp med nybakat i bagerikvalitet.

Baka med. Bulla upp med nybakat i bagerikvalitet. Baka med Bulla upp med nybakat i bagerikvalitet. Det enda intelligenta matlagningssystemet i världen som dessutom kan baka. Det känner av, känner igen, förutsäger, lär sig av dig och memorerar hur du vill

Läs mer

No Rätt Kategori Beskrivning Pris

No Rätt Kategori Beskrivning Pris 1 Tandir Kabob (1kg) Varmrätter Marinerat lammkött med tillsats av kryddor som tillagas i «Tandir». OBS! Tillagningstid: 24 timmar! 180.00 2 Tandir Bröd (2st) Bröd Rund, munkformad uzbekisk bröd 15.00

Läs mer

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun

Matsedel för äldreomsorg Åmåls Kommun Vecka 46 Korv Stroganoff, potatis, ärter, majs & paprika Pannbiff, potatismos, Fruktsoppa Stekt fisk, kall sås, potatis och sommarblandning Päronkräm Stekt fläsk, löksås, potatis och morötter Konserverad

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 1 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs 1 falukorv 700 gram tunnskivad kycklingfilé 1 2 5 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis 1 Hej! Vi inleder denna oktobervecka med vår

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara Husman 2 Fiskpanetter m. remouladsås & kokt Potatis Vegetarisk Broccoligratäng serveras med kokt Potatis Soppa Spenatsoppa m. Ägghalva Tisdag Husman 1 Ugnsbakad

Läs mer