Bruksanvisning CombiMaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning CombiMaster"
  • Maj Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 2 års RATIONAL garanti Nu får du 2 års garanti och gratis medlemskap i ClubRATIONAL. Bruksanvisning CombiMaster

2 Symbolförklaring Fara! Akut farlig situation som kan leda till svåra eller livshotande personskador. Varning! Potentiellt farlig situation som kan leda till svåra eller livshotande personskador. Akta! Potentiellt farlig situation som kan leda till lätta personskador. Frätande ämnen Brandrisk! Förbränningsrisk! Observera: Anvisning för att undvika materialskador. Tips och tricks för daglig användning

3 Ärade kund Grattis till din nya CombiMaster. Du valde en CombiMaster och är nu ägare till en Combi-ångugn av högsta klass. Den utmärkta bearbetningskvaliteten och de nästan obegränsade tillagningsmöjligheterna gör CombiMaster till en pålitlig partner som blir en del av ditt kök för många år framöver. Vi ger 12 månaders garanti efter nyinstallationen. I garantin ingår inte glasskador, glödlampor och tätningsmaterial samt skador som uppstår genom felaktigt genomförd installation, användning, underhåll, reparation och avkalkning. Mycket nöje med din nya CombiMaster! RATIONAL Scandinavia AB Du når RATIONAL Service på tel: För att få hjälp med användningsfrågor kontakta RATIONAL Chef&Line: Återförsäljare Installatör Installerad den: Ugnsnummer: Med reservation för tekniska ändringar i förbättringssyfte! Original

4 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter 5 Skötsel, besiktning, underhåll och reparation 8 Funktionsdelar 9 Information om ugnsanvändningen 10 Arbete med handdusch 12 Allmän användning 13 Manöverknappar 14 Driftsätt 15 Driftsättet "Ångkokning" 16 Driftsättet "Varmluft" 18 Driftsättet "Combi-värme" 21 Driftsättet "Vario-ångkokning" 23 Driftsättet Finishing 25 Arbeta med kärntemperaturnålen 27 Funktionen "Nedkylning" 30 Ugnsinställningar Celsius/Fahrenheit 30 Rengöring 31 Service avkalka ånggeneratorn 33 Avbryta avkalkningsprocessen 36 Tömma ånggeneratorn 36 Felmeddelanden 37 Användningsexempel 38 Innan du kontaktar kundtjänst 56 Underhåll 58 EG-försäkran om överensstämmelse för elektriska ugnar 59 EG-försäkran om överensstämmelse för gasugnar 60 ClubRATIONAL

5 Säkerhetsföreskrifter Varning! Felaktig installation, service, underhåll eller rengöring samt ändringar på ugnen kan orsaka materialskador och lätta till livshotande personskador. Läs noga igenom bruksanvisningen innan ugnen tas i drift. Ugnen får endast användas för tillredning av mat i professionella kök. Alla annan användning är icke ändamålsenlig och farlig. Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen (t.ex. livsmedel med alkohol) får inte tillredas i apparaten. Ämnen med låg brännpunkt kan självantända - brandrisk! Rengörings- och avkalkningsmedel samt tillbehör får endast användas för det ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen. Alla annan användning är icke ändamålsenlig och farlig. Byt omedelbart ut hela glasskivan om den skulle skadas. Varning! Endast gasugnar - Om ugnen är installerad under ett luftutsug måste det vara tillkopplat medan ugnen används Förbränningsgaser! - Om ugnen är ansluten till en skorsten måste utsugsledningen rengöras regelbundet enligt alla gällande bestämmelser Brandrisk! (kontakta installatören) - Lägg aldrig några föremål på ugnens avgasrör Brandrisk! - Området under ugnen får inte vara ojämnt eller blockerat på grund av föremål Brandrisk! - Ugnen får endast användas på vindstilla platser Brandrisk! Om det luktar gas: - Stäng omedelbart av gastillförseln! - Rör inte elkontakterna! - Vädra i rummet! - Undvik öppen eld och gnistbildning! - Använd en extern telefon och kontakta ansvarig gasleverantör (om gasleverantören inte är tillgänglig ska närmaste brandstation kontaktas)! - 5 -

6 Säkerhetsföreskrifter Förvara bruksanvisningen lättillgänglig för alla som använder ugnen! Ugnen får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk kapacitet eller personer som saknar tillräcklig erfarenhet eller kunskap. Såvida inte användningen sker under övervakning av en person som kan ansvara för att säkerheten upprätthålls. Använd endast händerna för att ställa in apparaten. Skador på grund av spetsiga, vassa och liknande föremål täcks inte av garantin. För att undvika olyckor eller skador på ugnen måste personalen som använder den regelbundet delta i utbildning och få säkerhetsinformation. Varning! Kontroll varje dag före start och användning. - Spärra ventilationsplåten upptill och nedtill enligt anvisningarna Den roterande fläkten kan orsaka skador! - Kontrollera att inhängningsstället eller vagnen är låst i ugnsrummet enligt anvisningarna Kantiner med varma vätskor kan falla ned eller åka ut ur ugnsrummet Risk för brännskador! - Kontrollera innan ugnen används för matlagning att det inte finns några föremål eller något diskmedel i ugnsrummet. Ta bort eventuella föremål och spola noga med handduschen Risk för frätskador! - 6 -

7 Säkerhetsföreskrifter Varning! Säkerhetsföreskrifter vid användning - Kantiner med vätska och med mat som avger vätska får inte ställas på ett för högt hyllplan. Användaren måste kunna titta ner i kantinen Risk för brännskador! Informationsdekaler medföljer med apparaten. - Öppna alltid dörren till ugnsrummet långsamt (het ånga) Risk för brännskador! - Håll aldrig i tillbehör och andra föremål i det varma ugnsrummet utan att ha skyddshandskar på Risk för brännskador! - Temperaturen på ugnens utsida kan bli högre än 60 C, rör endast vid knapparna Risk för brännskador! - Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett Risk för brännskador! - Nedkylningsläge Aktivera funktionen nedkylning endast om ventilationsplåten är spärrade enligt anvisningarna Risk för skador! - Ta inte tag i fläkten Risk för skador! - Rengöring Frätande kemikalier Risk för frätskador! Bär lämplig skyddsklädsel, skyddsglasögon, skyddshandskar och ansiktsskydd vid rengöringen. Följ säkerhetsanvisningarna i kapitlet Manuell rengöring. - Lägg aldrig några lättantändliga eller brännbara föremål i ugnens närhet Brandrisk! - När mobila ugnar och vagnar inte ska förflyttas måste hjulen bromsas. Om golvet är ojämt kan vagnarna rulla iväg Risk för skador! - När vagnarna förflyttas ska alltid kantinerna vara spärrade. Täck över kantinen med vätskor i så att de heta vätskorna inte kan skvätta ut - Risk för brännskador! - Transportvagnen måste vara låst enligt anvisningarna när tallriksvagnen och vagnen sätts in och tas ut Risk för skador! - Vagnen, tallriksvagnen, transportvagnen och ugnar på hjul kan välta om de körs i lutning eller över en tröskel Risk för skador! Ansvar Installation och reparationer som utförts av icke auktoriserade yrkesmän eller som utförts med icke originalreservdelar samt alla tekniska ändringar av maskinen som inte har godkänts av tillverkaren leder till att tillverkarens garanti och produktansvar inte längre gäller

8 Skötsel Ugnen ska rengöras dagligen för att bevara kvalitetsstålets höga kvalitet, av hygeniska skäl och för att undvika driftstörningar. Följ anvisningarna i kapitlet Manuell rengöring. Varning! Om inte ugnen rengörs eller rengörs otillräckligt kan fett och matrester i ugnsrummet antändas Brandrisk! - För att undvika korrosion i ugnsrummet måste ugnen rengöras dagligen även om den bara används med fuktig värme (kokning). - För att undvika korrosion ska ugnsrummet regelbundet smörjas in med växtolja eller fett (ungefär varannan vecka). - Rengör inte ugnen med högtryckstvätt. - Rengör inte med syror och se till att det inte bildas sura ångmoln. Det kan skada ytskiktet på kromnickelstålet och ugnen kan så småningom bli missfärgad. - Använd endast rengöringsmedel från ugnstillverkaren. Rengöringsmedel från andra tillverkare kan orsaka skador och sådana skador täcks inte av garantin. - Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt. - Daglig rengöring av ugnsrummet med ett milt diskmedel ökar livslängden. - Ta ut tilluftfiltret en gång i månaden och rengör det (se kapitlet Hushållsteknik). Besiktning, underhåll och reparation Varning Högspänning! - Besiktnings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig tekniker. - Vid rengöring (förutom med manuell rengöring), besiktning, underhåll och reparation måste ugnen lossas från elnätet. - På ugnar med hjul (mobila) måste ugnens rörelsemöjligheter begränsas så att inga el, vatten eller avloppsledningar kommer till skada när ugnen förflyttas. Om ugnen förflyttas måste el-, vatten-, och avloppsledningar vara korreskt lossade. Om ugnen förflyttas måste el-, vatten-, och avloppsledningar vara korrekt lossade. - För att vara säker på att ugnen är tekniskt felfri ska underhåll utföras minst en gång per år av en behörig servicepartner

9 Funktionsdelar Ugnsnummer (endast synligt vid öppen dörr) Dragskydd (tillval) (endast gasugnar) Belysning ugnsutrymme Ugnsdörr med dubbelglasruta Dörrhandtag bordsmodeller: enhandsmanövrering med tillslagsfunktion golvmodeller: enhandsmanövrering Låsanordning för öppning av dubbelglasrutan (innerruta) Integrerad och självdränerande dörrdroppskål (insidan) Ugnsdroppskål med direkt anslutning till uppsamlingen Ugnsfötter (med höjdjustering) Typskylt (med alla viktiga data som upptagen effekt, gastyp, spänning, fasantal och frekvens liksom ugnstyp och ugnsnummer, se även Funktioner/ inställningar/typ, Optionsnummer) Manöverpanel Kåpa för elinstallationsutrymmet m Handdusch (tillval, med återföringsautomatik) n Inskjutningshjälp (golvmodeller) o Luftfilter (tilluft installationsutrymmet) o Bordsmodell 6 x 1/1 GN, identiskt för 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN och 10 x 2/1 GN.. m m o Golvmodell 20 x 1/1 GN, identiskt för 20 x 2/1 GN. n - 9 -

10 Information om ugnsanvändningen - Placera aldrig värmekällor (t.ex. grillar eller fritöser) i ugnens närhet. - Ugnen kan endast användas i rum med en rumstemperatur på > 5 C. Om omgivningstemperaturen är lägre än + 5 C måste ugnsrummet värmas upp till rumstemperaturen (> + 5 C) innan ugnen tas i drift. - När dörren till ugnsrummet öppnas stängs uppvärmningen och fläkten automatiskt av. Den integrererade fläktbromsen blir aktiv. Fläkten efterkörs ett litet tag. - Vid grillning och stekning (t.ex. av kyckling) ska alltid en uppsamlingskantin för fettet sättas in. - Använd endast värmebeständiga originaltillbehör från ugnstillverkaren. - Rengör alltid tillbehören före användning. - Lämna ugnsdörren på glänt vid längre driftsuppehåll (t.ex. över natten). - Dörren till ugnsrummet har en stängningsfunktion. Standardugnsdörren är endast helt stängd om dörrhandtaget är i vertikalt läge. - Vid längre driftsuppehåll (t.ex. helgledighet) ska vatten-, el- och gastillförseln till ugnen stängas av. - När det är dags att skrota ugnen får den inte slängas i hushållssoporna eller lämnas till den kommunala återvinningsstationen. Vi tar gärna hand om uttjänta ugnar. Max. beskickning beroende på ugnsstorlek 6 x 1/1 GN 30 kg (max. 15 kg per hylla) 10 x 1/1 GN 45 kg (max. 15 kg per hylla) 20 x 1/1 GN 90 kg (max. 15 kg per hylla) 6 x 2/1 GN 60 kg (max. 30 kg per hylla) 10 x 2/1 GN 90 kg (max. 30 kg per hylla) 20 x 2/1 GN 180 kg (max. 30 kg per hylla) Om max. lasten överskrids kan ugnen skadas. Följ angivelserna om max. last för livsmedel i bruksanvisningen

11 Information om ugnsanvändningen Bordsugn med inhängningsställ (6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN) - Ta ut inhängningsstället genom att lyfta upp det lite i mitten och ta ut det ur den främre hållaren. - Sväng inhängningsstället till mitten av ugnsrummet. - Lyft ut inhängningsstället ur hållaren genom att lyfta det uppåt. Sätt tillbaka stället i omvänd ordningsföljd. Arbete med mobil ställning, mobil tallriksställning och transportvagn för bordsugnar (tillval) - Ta ut inhägningsstället ur ugnen enligt beskrivningen ovan. - Lägg skenorna i hållarna på ugnsbotten. Kontrollera att de sitter i rätt läge (4 stift). - Observera att ugnen måste placeras horisontellt och på exakt samma höjd som transportvagnen. - Kör transportvagnen så långt in det går på skenan och kontrollera att den är spärrad i ugnen enligt anvisningarna. - Skjut in den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen så långt det går i ugnen och kontrollera att den är den är spärrad i ugnen. - För att ta ut den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen ska spärren lossas och vagnen dras ut ur ugnsrummet. Sätt först stektermometern i skenans viloläge. - Kontrollera att den mobila ställningen eller den mobila tallriksställningen är säkert låst på transportvagnen under transporten

12 Arbete med handdusch - Om handduschen används ska slangen dras ut minst 20 cm från viloläget. - Välj mellan två duschstyrkor genom att trycka på knappen. - Låt alltid handduschen glida långsamt tillbaka till viloläget. Akta! Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett Risk för brännskador! Handduschen har inget spärrläge. Om handduschen dras ut längre än slanglängden kan slangen skadas. Kontrollera att slangen är helt indragen efter användningen av handduschen. Handduschen får inte användas för att kyla ned ugnsrummet

13 Allmän användning H2O När ugnen startas kan följande meddelande visas på displayen: H2O. Det innebär att ånggeneratorn inte har fyllts på med vatten än. Efter påfyllningen försvinner meddelandet automatiskt. Om ugnsrummet är varmare än den temperatur som valts blinkar knappen för driftsläget som valts (t.ex. ångkoka) (nedkylning av ugnsrummet beskrivs i kapitlet Nedkylning ). 0:35 Tidsinställning Tillagningstiden kan ställas in på minuten upp till 30 minuter och med fem minuters intervall från 30 minuter. res RESET (endast gasugnar) Vid störningar på brännarfunktionen tänds res på displayen. Efter ca 15 sek hörs en signal. Tryck på klockknappen för att starta om den automatiska tändningen. Om res inte tänds igen inom ca 15 sek brinner lågan och ugnen är klar för användning. Om meddelandet står kvar trots att knappen trycks in flera gånger ska kundtjänsten kontaktas!

14 Manöverknappar Ångkokning (100 C) Varmluft (30 C till 300 C) Combi-värme (30 C till 300 C) Vred för val av driftsätt Vario-ångkokning (30 C till 99 C) F Finishing (30 C till 300 C) Extrafunktion Nedkylning Indikering av ugnstemperatur Vred för inställning av ugnstemperatur Indikering uppvärmningsdrift Knapp för tid (0 till 23 tim 59 min) Knapp för kärntemperatur (0 C till 99 C) Indikering av tid/kärntemperatur Vred för inställning av tid/ kärntemperatur

15 Driftsätt Driftsättet Ångkokning Den högeffektiva ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Denna matas utan tryck in i ugnsutrymmet, där fläkthjulet fördelar den med hög hastighet. Det patenterade reglersystemet ser till att just den mängd ånga matas in som verkligen kan tas upp av maten. Ugnstemperaturen i detta driftsätt är konstant inställd på 100 C. Dritsättet Varmluft Värmeelement med hög prestanda värmer upp den torra luften. Fläkthjulet fördelar varmluften jämnt i hela ugnsutrymmet. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C Driftsättet Combi-värme De båda driftsätten Ångkokning och Varmluft kombineras med hjälp av ett relgersystem. Denna kombination gör att ett fuktigt och varmt ugnsklimat uppstår som gör tillagningen speciellt intensiv. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C. I ugnsutrymmet regleras fuktigheten optimalt, vilket förhindrar att maten torkar ut. Driftsättet Vario-ångkokning Ett elektroniskt reglersystem med temperatursensorer som arbetar med exakt gradtal håller den förvalda tillagningstemperaturen konstant i hela ugnsutrymmet. Den finkänsliga styr- och reglertekniken garanterar produktriktigt ugnsklimat. Ugnstemperaturen kan ställas in variabelt mellan 30 C och 99 C. F Driftsättet Finishing De båda driftsätten ångkokning och varmluft är kombinerade. Detta skapar ett optimalt tillagningsklimat som förhindrar att maten torkar eller att det bildas vattenränder på maten. Ugnstemperaturen kan ställas in individuellt mellan 30 och 300 C

16 Driftsättet "Ångkokning" Ångkokning Ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Ugnstemperaturen i detta driftsätt är konstant inställd på 100 C. Tillagningssätt: ångkokning, blanchering, förvällning, vakuumtillagning, konservering 1 Förvärm, kontrollampan för uppvärmningen slocknar. 2 3 Eller arbeta med kärntemperaturnålen 2 0:25 Tillämpningsexempel Mise en place Tomates concassèes, garnityrer (grönsaker, frukter), svamp, blanchering av julienne och brunoise, blanchering av grönsaker för fyllningar, rulader osv, skala lök, skala kastanjer, förvälla baljfrukter. Förrätter Äggröra, pocherade ägg i formar, hårdkokta ägg, sparris, grönsaksflans, fyllda grönsaker (lök, kålrabbi, purjolök, selleri osv). Soppgarnityrer Leverdumplingar, spenatbullar, pastapåsar, ravioli, grönsaksroyal. Huvudrätter Kokt nötkött, kassler, fläsklägg, tunga, kokhöns, kalkonlår, kotletter, fisk. Tillbehör Risotto/ris, dumplingar (kroppkakor, böhmiska, servett-dumplingar ), pasta, färska och djupfrysta grönsaker, grönsakspudding, potatisrullar, skalad, oskalad, tournerad potatis C 19 C Inställt Aktuellt värde värde Efterrätter Färska eller djupfrysta frukter (t ex varma hallon), kompotter, risgrynsgröt

17 Driftsättet Ångkokning Tips Kontrollera och tänk dagligen igenom vilka komponenter du kan tillaga ihop i driftsättet Ångkokning för att utnyttja CombiMastern i så hög grad som möjligt. Tänk på att fisk, kött, grönsaker, tillbehör och frukt (såvida de tillhör samma tillredningskategori) också kan tillagas samtidigt. Tillaga potatis i perforerade GN-kantiner. Tack vare perforeringen tränger ångan snabbare igenom och tillagningen blir intensivare och går snabbare. Grönsaksfond kan samlas upp i en kantin som skjuts in på den nedersta inskjutningsnivån. Det är bättre att använda två låga GN-kantiner än en hög. Öshöjden är lägre och livsmedlen trycker inte ner varandra. Placera potatisbullar eller dumplingar i en låg och sluten GN-kantin så att de inte ligger för tätt intill varandra Ris, gryn och pasta är de enda livsmedel som ska blandas med vatten. 1 volymdel gryn, 1,5 till 2 volymdelar vatten. Det är enkelt att dra av skalet på tomater: lägg in tomaterna ca 1 min på driftsättet Ångkokning och spola sedan av dem med kallt vatten

18 Driftsättet "Varmluft" Varmluft Värmeelement med hög prestanda värmer upp den torra luften. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C bis 300 C. Tillagningssätt: bakning, stekning, grillning, fritering, gratinering, glasering. 1 Förvärm, tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar Eller arbeta med kärntemperaturnålen C 0:25 76 C 19 C Inställt värde Aktuellt värde Tillämpningsexempel Mise en place Värma späck, rosta ben, jäsa deg (jäst). Förrätter Köttbullar, lådor med fullvärdeskost, gratinerade grönsaker, grönsakspastej, pastejer, rostbiff, kycklingvingar, fingerfood, ankbröst, quiches, bakverk av mördeg, tartelettes. Soppgarnityrer Biskviklimp, skinkklimp, ost-croûtons. Huvudrätter Biff, rumpstek, T-bone, lever, pannbiff, kycklingbröst, kycklinglår, halv/hel kyckling, kalkon, fasan, vaktel, panerade produkter, panerade halvfabrikat, biffar, ankbröst, kotletter, pizza. Tillbehör Raggmunk, stekt potatis, potatisgratäng, rösti, bakad potatis, Idaho-potatoes, potatissufflé, Macaire-potatis, Duchesse-potatis. Efterrätter Sockerkaksprodukter, rördegsprodukter, småkakor, smördegsprodukter, croissants, bröd, småfranska, baguettes, mördegsprodukter, äppelstrudel, bakverk (förbakade), djupfrysta produkter

19 Driftsättet "Varmluft" Tips Tillagningstider Tillagningstiderna rättar sig efter kvalitet, vikt och höjden på det som tillagas. Lägg inte för mycket på galler eller kantiner. Luften ska kunna cirkulera jämnt. Allmän information om korttidsstekning - Förvärm på en så hög temperatur som möjligt (300 C) för att få en tillräckligt stor värmereserv. - Beskicka så snabbt som möjligt för att begränsa temperatursänkningen i ugnsutrymmet. - Öppna dörren kort under tillagningen (vid komplett beskickning), för att släppa ut överflödig fuktighet ur ugnen. - När det gäller produkter som steks kort tid eller produkter som avger mycket fuktighet (t ex kycklinglår), ska beskickningsmängden eventuellt reduceras till 75 respektive max 50 % av teoretiskt maximal mängd. Panerade produkter Möjligt med alla sorters paneringar. Använd fett som påskyndar bryningen eller en blandning av paprika och olja för att uppnå en intensivare brun färg. Tryck fast paneringen, stryk över flytande fett och beskicka ugnen sparsamt. Förvärm: på 300 C (åtminstone tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar) Bästa skivtjocklek: 1,5 till 2 cm. Tillbehör: stek- och bakplåt, eller granitemaljerad kantin. Beakta snitt och storlek för en jämn stekning på både över och undersidan. Gratinering av ljusa och mörka kötträtter, fisk och musslor, sparris, chikoré, broccoli, fänkål, tomater, varma smörgåsar. Förvärm: på 300 C (åtminstone tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar). Beskicka och ställ in önskad temperatur. T ex: galler eller kantiner (20 mm) för gratinering av smörgåsar, stekskivor och soppor

20 Driftsättet "Varmluft" Baka Förvärm: till baktemperatur. Välj en högre förvärmningstemperatur vid full beskickning. Baktemperatur: ca 20 till 25 C lägre än i konventionella ugnar. Använd bara varannan inskjutningsnivå för småfranska. Förvärm till 300 C för djupfrysta halvfabrikat. Tina upp degbitar och låt dem jäsa en stund Tillbehör: Använd perforerad bakplåt med teflonbeläggning, Stek- och bakplåt eller granitemaljerade GN-kantiner

21 Driftsättet "Combi-värme" Combi-värme De båda driftsätten Ångkokning och Varmluft kombineras med hjälp av ett relgersystem. Denna kombination gör att ett fuktigt och varmt ugnsklimat uppstår som gör tillagningen speciellt intensiv. Ugnstemperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C. Tillagningssätt: stekning, bakning 1 Förvärm, tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar C 0:25 Eller arbeta med kärntemperaturnålen Tillämpningsexempel Mise en place Rosta ben. Förrätter Quiche lorraine, grönsakslåda, flans, moussaka, lasagne, canneloni, paella, pastalåda. Huvudrätter Stek (nöt, kalv, fläsk, lamm, fågel, vilt), rulader, fyllda grönsaker (paprika, äggplanta, kål, lök, kålrabbi), gratinerade grönsaker (blomkål), kalkonlår, fylld kalvbringa, pasta-skinka-omelett, grynflan, fläsklägg, sidfläsk, omelett av olika slag. Tillbehör Potatisgratäng, djupfrysta produkter (fyllda potatisfickor,...). Efterrätter Bakverk med jäst. Övrigt Bröd, småfranska, kringlor (djupfrysta degbitar) C 19 C Inställt Aktuellt värde värde

22 Driftsättet "Combi-värme" Tips Lägg inte stekbitar för tätt intill varandra. Tillagningen ska kunna ske jämnt. När det gäller stekar med svål eller större stekar ska ånga tillföras under ca 1/3 av tillagningstiden. Samla upp ångan i en kantin (extra inskjutningsnivå) och häll vätskan över de rostade benen för såsen. Laga sås Skjut in en sluten kantin i den extra inskjutningsnivån. Lägg ben, mire poix, kryddor i kantinen och låt de stekas med under köttet. Häll på vatten. Låt steka under hela tillagningstiden. Mycket koncentrerad grundfond för såser. Rulader Placera i slutna GN-kantiner. Fyll på med varm sås och täck över med kantin. Baka Baka jästdeg, smördeg, branddeg på bak-/stekplåtar. Teflonplåtar kan även användas

23 Driftsättet "Vario-ångkokning" Vario-ångkokning Ånggeneratorn bildar hygieniskt färsk ånga. Ugnstemperaturen kan ställas in variabelt mellan 30 C och 99 C. 1 Förvärm, tills kontrollampan för uppvärmningen slocknar Eller arbeta med kärntemperaturnålen C 0:25 76 C 19 C Inställt Aktuellt värde värd Tillämpningsexempel Mise en place Blanchera späck och skinka, pochera fiskgarnityrer, soppor, såser, fond, fumet etc pastörisera (halvkonserver). Förrätter Galantiner, fiskbullar, terriner, vakuumrätter. Soppgarnityrer Färser, dumplingar, bullar, klimp/royal. Huvudrätter Fisk, (lax, sjötunga etc), kassler, fågel, vakuumrätter (kycklingbröst, kokt nötkött, kalvtunga), kalkonfilé, kycklingbröst, nötfilé, korv vitello. Tillbehör Flan, grönsakspudding, polenta. Efterrätter Frukt, creme caramel, kabinettpudding

24 Driftsättet "Vario-ångkokning" Tips Tillagningstider Vario-ångkokning Tillagningstiderna för driftsättet Ångkokning gäller som ungefärliga riktvärden. I princip gäller följande: ju lägre ugnstemperatur som väljs, desto längre blir tillagningstiden. Riktvärden för ugnstemperatur: Vario-ångkokning : Soppgarnityrer: 75 till 90 C Fisk, skal- och 65 till 90 C kräftdjur: 65 till 90 C Kött och korv: 72 till 75 C Ljust kött: 75 till 85 C Mörkt kött: 80 till 90 C Fågel: 80 C Efterrätter: 65 till 90 C Fördelar: Fyllningarna får en fast struktur. Produkterna får en intensivare arom och smak. Mycket lågt svinn vid feta material. Riktvärden för temperatur: 72 till 80 C. Tillagning direkt på serveringsporslin: t ex fisk Kryddning Krydda sparsamt. De låga tillagningstemperaturerna gör att den typiska egensmaken blir intensivare. Dosera fumet, essenser och reducering exakt vid vakuumtillagning! Konservera frukt/grönsaker Täck det som ska konserveras med varm eller kall vätska med hänsyn till råprodukt och önskat konserveringsresultat. Diametern för de konserveringskärl som används ska inte vara större än 100 mm. Tillagningstemperaturen rättar sig efter produktens egenskaper (mognadsgrad, bitarnas storlek). Riktvärden för temperatur 74 till 99 C. OBS! Glas får inte vara slutna!

25 Driftsättet Finishing F F Finishing De båda driftsätten Ångkokning och Varmluft kombineras med varandra. Ett optimalt ugnsklimat uppstår som förhindrar att maten torkar ut och att ej önskade vattenansamlingar och vattenränder uppstår. Ugnstemperaturen kan ställas in från 30 C till 300 C C 19 C Inställt Aktuellt värde värde 1 Förvärm: till drifttemperatur F 0:25 Vi rekommenderar en ugnstemperatur på 120 C och 140 C. Ugnstemperaturen kan emellertid förändras med hänsyn till produktens beskaffenhet. 0:08 Finishingtiden uppgår för på tallrikar upplagda rätter i regel till ca 5 till 8 minuter och varierar beroende på produkt, produkttemperatur, antal tallrikar/plattor, upplagd mängd och önskad serveringstemperatur. Tillämpningsexempel Förrätter Spaghetti av alla slag, canneloni, lasagne, grönsakstallrikar, spätzle med ost eller kökskryddor, quiche lorraine, vårrullar, vegetariska biffar, lökpaj. Huvudrätter Stek av alla slag, köttpastej, lådor, färdigrätter, rulader, fyllda grönsaker. Tillbehör Ris, potatis, pasta, grönsaker, lådor, gratänger. Efterrätter Strudel, varm frukt. Eller arbeta med kärntemperaturnålen

26 F Driftsättet Finishing Tips Finishingporslin Porslinstallrikar, keramik, glas, silverplattor, kopparpannor, kromnickelstål, aluminiumkärl (för förtäring utanför lokalen). Bankettservice/resesällskap Tallriks-Finishing på tallriksvagn Stora mängder på kort tid Snabba chargebyten Korta serveringstider möjliggör hög frekventering per timme, snabba bordsbyten, högre omsättning. För tallrikar upp till 31 cm diameter Serveringsporslinet värms även upp: värmen lagras för längre serveringsvägar. Thermocover: för att överbrygga korta väntetider eller för transportvägar. Lägg upp/dressera komponenterna så jämnt fördelat som möjligt och inte för nära varandra på tallrikarna/plattorna. Blanda kokade grönsaker och tillbehör med lite smör eller fett innan de läggs upp för Finishing. Såser Läggs principiellt upp efter Finishing. Komponenter med stor volym kräver längre uppvärmningstid

27 Arbeta med kärntemperaturnålen Kan väljas i alla driftsätt Akta! Stektermometern kan vara varm Risk för brännskador! Använd skyddshandskar. F C 3 Stick in stektermometern på det mest fasta stället med en vinkel på grader. Nålen måste stickas igenom mitten på produkten. 4 Inställt värde Timern är satt ur funktion. 76 C 19 C Aktuellt värde När den förvalda kärntemperaturen har uppnåtts hörs en summerton. - Ställ alltid stektermometern och placeringsstödet i det anvisade viloläget Risk för skador! - Låt inte stektermometern hänga ut ur ugnsrummet Risk för skador! - Ta ut stektermometern ur produkten innan den plockas ut ur ugnsrummet Risk för skador!

28 Arbeta med kärntemperaturnålen Tips Välj en kärntemperatur som ligger ca 5 C lägre för skivad stek. Steken fortsätter att dra under nedkylningsfasen. Exempel: Stekning, förhållandet kärntemperatur - tillagningstid Kyl ner kärntemperaturnålen innan den används för att undvika hål (proteinkoagulering) i produkten. Du kan när som helst ändra de förinställda temperaturvärdena och driftsätten. Kärntemperaturmätning: bestämma optimal serveringstemperatur vid Finishing. Riktvärden för kärntemperatur Kärn- Nötkött Tillagningsgrad temperatur Nötfilé medium C Rostbiff medium C Fransyska genomstekt C Nötstek genomstekt C Kokt nötkött genomstekt 90 C Fläskkött Skinka genomstekt 75 C Skinka ljusrosa C Fläskrygg ljusrosa C Fläskbog genomstekt 75 C Sidfläsk/ genomstekt C fyllt Sidfläsk genomstekt C Fläsklägg Fläsklägg genomstekt C bak, stekt Fläsklägg genomstekt C Kokt skinka mycket saftig C Kassler C (uppskuren, buffet) C Fläsklägg, bak genomstekt C saltat Kassler revbensspjäll genomstekt 65 C Skinka i C bröddeg

29 Arbeta med kärntemperaturnålen Riktvärden för kärntemperatur Kärn- Kalvkött Tillagningsgrad temperatur Kalvrygg ljusrosa C Kalvstek, kalvlår genomstekt 78 C och innanlår, fransyska, frikandeau Njurstek genomstekt C Kalvstek/bog genomstekt C Kalvbringa genomstekt C Fårrygg rosa C Fårrygg genomstekt 80 C Fårstek rosa C Fårstek C Riktvärden för kärntemperatur Pastejer och Kärnliknande Tillagningsgrad temperatur Fågel Kyckling genomstekt 85 C Gås/anka genomstekt C Kalkon genomstekt C Pastejer C Köttpastej C Terriner C Galantiner 65 C Ballotiner 65 C Foie gras 45 C Fisk, t ex lax nästan genomstekt 60 C Lammkött Kärntemperaturen uppgår till mellan 79 C och 85 C för att köttet ska vara genomstekt. Köttet är grått och lätt ljusrött inuti. Köttsaften är genomskinlig. Lammstek rosa C Lammstek genomstekt C Lammrygg rosa C Lammrygg genomstekt C Lammbog genomstekt C

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair SL och SLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen

Läs mer

Baka som ett proffs. Bakning med ånga. Bakning. Kakor. Kakor. Sufflé Pizza

Baka som ett proffs. Bakning med ånga. Bakning. Kakor. Kakor. Sufflé Pizza Baka som ett proffs Bakning Bakning med ånga Kakor Kakor med ånga Sufflé Pizza Bagerikvalitet enkelt med en knapptryckning Det krävs stor noggrannhet när man gör degar. Den största svårigheten är gräddningen

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Förbered livsmedlen TILLAGNING

Förbered livsmedlen TILLAGNING SV TILLAGNING Kör aldrig apparaten tom. Överlasta inte fatet, utan håll dig till de mängder som rekommenderats. Denna produkt är inte avsedd för klassisk frityrmatlagning (fyll inte behållaren med olja).

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se

MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se 2 MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE Välkommen till en produktion av perfekta smaker MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE 3 En bra och varierad

Läs mer

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus RÖKNING Den goda röksmaken inomhus Röksetet består av: 1 Stekpanna 28cm 2 Högt lock 28cm 3 Rökplatta 22cm x 2cm 4 Galler till rökning/ångkokning 5 Rökflis, säljs separat. Se punkt 3. 1 2 3 4 5 1. Varför

Läs mer

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Paul Svensson Couscous tagine med ugnsrostade grönsaker, yoghurt och saffran fullkornscouscous grönsaksbuljong 9 dl 7,5 dl lagerblad 2 gurkmeja saffran y msk 1 g tomater 3 aubergine

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött

Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött För att laga mat krävs det kunskap om råvarorna och hur man använder råvarorna på rätt sätt. Låt råvarorna bestämma vilken matlagningsmetod

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

Whirlpool mikrovågsugn.

Whirlpool mikrovågsugn. KOKBOK MIKROVÅGSUGN Gratulerar till ditt köp av en Whirlpool mikrovågsugn. Med denna receptbok kommer du att upptäcka och smaka på de goda möjligheterna som din nya produkt erbjuder. Du kommer att förvånas

Läs mer

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015 med Hencca Vilén och Anders Mattas Innehållsförteckning Stekt Gås med gräddsås och äppelhalvor...3 Gräddsås...4 Rödkål...5 Rösti potatis...6 Flygande Jakob...7

Läs mer

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter.

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter. Sverigeskafferiets rapsoljor Stek, grilla och rosta med Sverigeskafferiets nyttiga rapsoljor. Perfekta smaksättare till varmt och kallt. Njut som nyttig dressing direkt på sallader. Innehåller massor av

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Nummer 1 i världen vad gäller matlagningskompetens och ledande teknologi

Nummer 1 i världen vad gäller matlagningskompetens och ledande teknologi Nummer 1 i världen vad gäller matlagningskompetens och ledande teknologi I och med uppfinningen av Combi-ugnen 1976 förändrade RATIONAL det professionella storköket från grunden. Beviset är de mer än 300.000

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE PREMIUM- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 3 MÅNDAG Fiskpaket

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Klimatsmart vardag antar du utmaningen?

Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Var med och bidra till ett mer hållbart Örebro! Klimatsmart vardag hjälper dig att leva ett smartare liv. Ny klimatutmaning varje månad. Gröna veckan Hur klimatsmart

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Festmeny i glada höstfärger

Festmeny i glada höstfärger Festmeny i glada höstfärger Vackra färger och goda dofter är den bästa aptitretaren. Här bjuder vi på en generös festmeny, där varje rätt är en fest för både öga och gom. Börja middagen med en färgglad

Läs mer

Lathund för styckningsdetaljer. Fläskkött

Lathund för styckningsdetaljer. Fläskkött Lathund för styckningsdetaljer Fläskkött Detaljstyckning av gris med användningsområden Köttet är styckat anatomiskt, det vill säga att detaljerna styckas ut efter de naturliga hinnor som finns runt om

Läs mer

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Rotfrukts-stroganoff, ris Dessert Päron-soppa Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner etariskt

Läs mer

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar, stuvade makaroner

Läs mer

DINÉHÄLL Laga mat i gemenskap

DINÉHÄLL Laga mat i gemenskap DINÉHÄLL Laga mat i gemenskap Handmade in Germany Gemenskap Alla tar plats runt Dinéhällen och maten placeras på elden. Vilken sällskaplig och mysig atmosfär! Kocken tar regi - men inte som vanligt ensam

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004.

Vårmeny. Lördagen den 13 mars 2004. Vårmeny Vårmeny Lördagen den 13 mars 2004. Paté med rökt kött, oliver och lingon- och äppelsås, kuvertbröd Vegetariskt alternativ: Grönsakspaté med prickig sås, kuvertbröd Ruccolasallad med valnötskärnor

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd

LEVAIN BRÖD. Surdegs grund av vete. 1 stort levain bröd LEVAIN BRÖD 1 stort levain bröd 10 g färsk jäst 6 dl ljummet vatten 14 15 dl vetemjöl special 4 dl surdeg av vete (se nedan) 1 1/2 msk salt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Smula jästen i en bunke och lös upp den

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 47 21-27 november Måndag Lunch Stekt falu-korv, stuvad spenat, potatis Soja-korv, stuvad spenat, potatis Dessert Jordgubbs-kräm Tisdag Lunch Köttfärs-sås,

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Bruksanvisning SelfCooking Center

Bruksanvisning SelfCooking Center 2 års RATIONAL garanti Nu får du 2 års garanti och gratis medlemskap i ClubRATIONAL. www.rational-online.com/warranty Bruksanvisning SelfCooking Center Kära kund, grattis till ditt nya SelfCooking Center.

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Traditionell Hjortkväll

Traditionell Hjortkväll Traditionell Hjortkväll Lönkan, 20.1 2010 Innehållsförteckning Stekta Leverstrimlor i Madeira...3 Viltfärs...4 Hjorthjärta med färs...5 Sötsur lever...6 Malet köttsås på vilt...7 Stekt njure i madeirasås...8

Läs mer

TOUCH SMAKGLÄDJE RECEPT FÖR DIG I STORKÖK

TOUCH SMAKGLÄDJE RECEPT FÖR DIG I STORKÖK TOUCH SMAKGLÄDJE RECEPT FÖR DIG I STORKÖK KYCKLINGGRYTA GREKLAND Denna mustiga gryta sprider härliga dofter av citron och medelhav. FÄRSBIFFAR MED FETAOST Den enkla goda klassiska pannbiffen når högre

Läs mer

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37 Pasta rosso med kyckling och zucchini vecka 37 familj Pasta rosso med kyckling och zucchini cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2105 kj/ 505 kcal. Protein 44,0 g. Fett 11,3 g. Kolhydrater 52,7

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Recept från www.matsj.com. Här nedan finner ni olika matlagningstermer förklarade som kan förekomma i min receptsamling.

Recept från www.matsj.com. Här nedan finner ni olika matlagningstermer förklarade som kan förekomma i min receptsamling. Matlagningstermer Här nedan finner ni olika matlagningstermer förklarade som kan förekomma i min receptsamling. Ansa Putsa, ta bort oanvänbara delar Avkoka Lägga ett livsmedel i kallt vatten och låta det

Läs mer

Artikelregister. Bakverk. Page 1 of 16. Livsmedel djupfrysta SLL940 2008-02-01 2011-01-31. Kaffebröd. Kondisbitar. Pajer. Tårtor

Artikelregister. Bakverk. Page 1 of 16. Livsmedel djupfrysta SLL940 2008-02-01 2011-01-31. Kaffebröd. Kondisbitar. Pajer. Tårtor Artikelregister Page 1 of 16 Landstingskontoret, Upphandlingen Sjukvårds- och förbrukningsartiklar Livsmedel djupfrysta SLL940 2008-02-01 2011-01-31 Tilläggsinfo/egenskap Bakverk Kaffebröd 1 2 3 4 5 6

Läs mer

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar

Prisa poωatisen! Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset. Tina tolkar Prisa poωatisen! Text & recept Tina Nordström Ass receptutvecklare benny cederberg Foto Magnus Palmér Han som kom på potatismoset borde få Nobelpriset Först och främst ska vi väl tacka Alströmer för att

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Matsedel. Koltrasten Malmens matsal Stolpvreten Kontakten Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Koltrasten Malmens matsal Stolpvreten Kontakten Vegetariskt beställs senast dagen innan etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 6 6-12 februari Korv Stroganoff, ris Rotfrukts-stroganoff, ris Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner etariskt kött-bullar, stuvade makaroner

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22 ELEKTRONISK KLOCKA 5 knappar - E3 Manual cod. I/301/00/22 Innehållsförteckning Instruktion... 3 Knapparnas funktion.... 3 Display... 3 Symboler... 3 Så fungerar klockan... 3 Ställa klockan... 4 Slå på

Läs mer

Gnocchi & kroketter. Recept med Gnocchi & kroketter Antal recept: 4 st Varufakta Gnocchi & kroketter

Gnocchi & kroketter. Recept med Gnocchi & kroketter Antal recept: 4 st Varufakta Gnocchi & kroketter 1 Gnocchi & kroketter Gnocchi tillagas på klassiskt vis av potatis, mannagryn eller ost, uppblandat med mjöl och är små lätta och mjuka degklimpar. Gnocchi används som rätt, eller som tillbehör till mat.

Läs mer

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center RATIONAL SelfCooking Center från och med nu är allting annorlunda Välj maträtt. Klart! Traditionella inställningar som temperatur, tid och fuktighet eller

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner

Ingredienserna i våra recept är i första hand ekologiska råvaror med lokala producenter som leverantörer. Aioli på palsternacka 10 portioner Aioli på palsternacka 700 g palsternacka 250 g potatis 1 st röd chili 2 st vitlöksklyftor 1 st citron(saften) 1 dl matolja 1 l grönsaksbuljong örtsalt,vitpeppar socker 1. Skala och skär palsternackan och

Läs mer

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt Köttfärspiroger Pirogdeg 50 g matfett ¾ dl mjölk ¼ pkt jäst 1 krm salt 1 äggvita 2 ½ dl vetemjöl Fyllning ½ gul lök 150 g nötfärs 2 krm salt 2 krm svartpeppar 2 msk tomatpuré 1 vitlöksklyfta ½ dl svamp

Läs mer

Risotto med Parmesan. Krämig svamprisotto. Till 8 personer behövs:

Risotto med Parmesan. Krämig svamprisotto. Till 8 personer behövs: Risotto med Parmesan 1 finhackad lök 4 matskedar olivolja 2 hela vitlökar 200 gr risottoris 1 glas vitt vin buljong 1 näve färsk timjan 100 gr smör 2 nävar riven parmesan Sätt in vitlökarna i ugnen ca

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör:

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör: Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET 28 oktober 2009 Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson Arrangör: Konsumentföreningen Norrort Optimusvägen 21 194 34 Upplands Väsby www.kf.se/norrort Carpaccio på

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL. www.club-rational.com. Instruktionsbok SelfCooking Center

Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL. www.club-rational.com. Instruktionsbok SelfCooking Center Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL www.club-rational.com Instruktionsbok SelfCooking Center Teckenförklaring till valbara piktogram Bryningsgrad Storlek på produkten Kärntemperatur/ Innertemperatur

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Vecka 7. Paprika med bön- och champinjonfyllning och kryddig tomatsås

Vecka 7. Paprika med bön- och champinjonfyllning och kryddig tomatsås Paprika med bön- och champinjonfyllning och kryddig tomatsås 6 medelstora gula lökar, finhackade 250 g hackade champinjoner 1,5 l grönsaksbuljong 4 st finhackade vitlöksklyftor 4 dl fullkornsris ( helst

Läs mer

Matsedel. Måndag 3/3. Tisdag 4/3. Onsdag 5/3. Torsdag 6/3. Fredag 7/3. Lördag 8/3. Söndag 9/3. Hagtorp Vecka 10 (3-9 mars)

Matsedel. Måndag 3/3. Tisdag 4/3. Onsdag 5/3. Torsdag 6/3. Fredag 7/3. Lördag 8/3. Söndag 9/3. Hagtorp Vecka 10 (3-9 mars) 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 Hagtorp Vecka 10 (3-9 mars) Soppa på grönsaker med köttpålägg på smörgås Kokt fläskkorv med rotmos, senap Nyponsoppa med grädde Stekt kyckling i ugn med potatis samt bearnaisesås

Läs mer

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42

Tortellini med ricotta och basilika. vecka 42 Tortellini med ricotta och basilika vecka 42 familj Tortellini med ricotta och basilika cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2444 kj/ 583 kcal. Protein 27,5 g. Fett 28,9 g. Kolhydrater 60,4

Läs mer

Matsedel. Solliden Malmens boende Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Solliden Malmens boende Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Dessert Päron-soppa Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar,

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012

Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012 Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012 Innehållsförteckning Kräftströmming... 3 Chevice på sik... 4 Jordärtskockssoppa... 5 Beef Wellington... 6 Duxelles... 7 Rödvinssås... 8 Grönsaker... 9 Stuvad potatis...

Läs mer

OPTIGRILL INDIKATOR BLI BEKANT MED PERFEKTA GRILLRESULTAT FRÅN RARE TILL WELL-DONE ÅRET RUNT!

OPTIGRILL INDIKATOR BLI BEKANT MED PERFEKTA GRILLRESULTAT FRÅN RARE TILL WELL-DONE ÅRET RUNT! BLI BEKANT MED OPTIGRILL PERFEKTA GRILLRESULTAT FRÅN RARE TILL WELL-DONE ÅRET RUNT! Möt Optigrill, vår ultimata innovation. Tefal har uppfunnit den första riktigt hälsosamma grillen som tillagar mat automatiskt

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9

Ugnsstekt torsk med äggsås. vecka 9 Ugnsstekt torsk med äggsås vecka 9 familj Ugnsstekt torsk med äggsås cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2159 kj/ 516 kcal. Protein 41,5 g. Fett 13,9 g. Kolhydrater 52,1 g. Ingredienser: 1

Läs mer

Klimatsmart vardag antar du utmaningen?

Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Var med och bidra till ett mer hållbart Örebro! Klimatsmart vardag hjälper dig att leva ett smartare liv. Ny klimatutmaning varje månad. Gröna veckan Hur klimatsmart

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN

ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN ÄKTA MATGLÄDJE FAMILJE- KASSEN Välkommen till en ny vecka med äkta matglädje. Denna vecka kommer vi att laga en blandning av klassiska och nya maträtter. Smaklig måltid! VECKANS MENY VECKA 41 MÅNDAG Panerad

Läs mer

Strutskött. - lätt och läckert. www.struts.nu

Strutskött. - lätt och läckert. www.struts.nu Strutskött - lätt och läckert Lätt att smaksätta Snabb tillagning Mört och magert Lätt att grilla www.struts.nu Marinerad Strutsrostbiff rosé 6 personer Krossa pepparkornen i mortel. Gnid in köttet med

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Matsedel. Solliden Malmens boende - Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset

Matsedel. Solliden Malmens boende - Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vecka 25 15-21 juni Måndag Lunch Kokt falukorv, pepparots-sås, kokt potatis, Middag Potatis-bullar med bacon Tisdag Lunch Skink-sås, pasta, kräm Middag Blomkåls-soppa Onsdag Lunch Spätta-filé, citron,

Läs mer

Potatis, Kött och Desserter

Potatis, Kött och Desserter Potatis, Kött och Desserter Lönkan, 12.11 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bagarpotatis... 5 Vitlökspotatis... 6 Janzons frestelse... 7 Skinklåda... 8 Lammbog... 9 Yttre filé av nöt... 10 Yttre

Läs mer

En Lättare Vecka v.18

En Lättare Vecka v.18 v.18 MÅNDAG Pastagratäng med pizzasmak TISDAG Mexikansk kyckling ONSDAG Lax med täcke av kräftstjärtar TORSDAG Vegetarisk chili con carne med cornbread FREDAG Grönsaksgratäng med kokosmjölk och curry LÖRDAG

Läs mer

Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas. ...skillnaden märks på detaljerna

Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas. ...skillnaden märks på detaljerna Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas...skillnaden märks på detaljerna Vår kundservice Vi ger 12 månaders garanti från fakturadatum. Garantin innefattar inte glasskador,

Läs mer

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48 Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner vecka 48 familj Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2648 kj/ 633 kcal. Protein 27,9 g. Fett 33,6

Läs mer

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8 Kycklingbullar och morotskräm med apelsin vecka 8 inspiration Kycklingbullar och morotskräm med apelsin Den färgsprakande morotskrämen bryter av med en lite sötsyrlig smak av äppelcidervinäger och apelsin.

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer