PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET"

Transkript

1 PRISLISTA Fastighetsförrättningar januari 2011 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: ca 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar ca 30 % förrättningssammanträden och terrängarbeten ca 50 % uppgörande av handlingar och kartor samt registrering av förrättningen i fastighetsdatasystemet LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET

2 Om fastighetsförrättningsavgiften stadgas i lagen Lag om fastighetsförrättningsavgift 558/1995. Om storleken av fastighetsförrättningsavgiften stadgas i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift av 1084/2010. Priset på en förrättning består av en fastighetsförrättningsavgift och förrättningsutgifter. Vi debiterar en fast fastighetsförrättningsavgift eller enligt använd arbetstid. Förrättningsutgifter är bl.a. kostnader för anskaffning av nya råmärken, löner till det handräckningsmanskap som anlitas i samband med terrängarbetet och samt hyra för möteslokalen. FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGSAVGIFTER 1 Förrättningar till fast pris är styckning, stiftande eller flyttande av servitut eller vägrätt som baserar sig på avtal i samband med styckning, överföring av andel i ett samfällt område eller bildande till lägenhet, ägobyte som baserar sig på avtal, inlösning av tillandning, inlösning av samfällt område, rågång enligt fastighetsbildningslagen som utförs särskilt eller i samband med en förrättning till fast pris, upphävande av vägrätt eller servitut som baserar sig på avtal eller ändring av nyttjandebestämmelser, befrielse från inteckningar. Avgifterna för förrättningar till fast pris utgörs av en grundavgift och tilläggsavgift enligt förrättningsslag. Ingen grundavgift debiteras för förrättningar till fast pris som utförs i samband med andra förrättningar. Övriga förrättningar och åtgärder debiteras enligt använd arbetstid. Styckning Vid styckning bildas en eller flera nya fastigheter (styckningsfastighet). Genom styckning kan man också överföra ett outbrutet område från en fastighet till en annan (mottagande fastighet). Fastigheten som det outbrutna området styckas från kallas för moderfastighet. Fastighetsförrättningsavgiften = grundavgift + fastighetsbildningsavgift (+ avgift för någon annan åtgärd) Fastighetsförrättningsavgiften för styckning består av en grundavgift på 400 och en fastighetsbildningsavgift. Antalet moderfastigheter påverkar fastighetsbildningsavgiftens storlek. Om en ytterligare åtgärd krävs i samband med styckning, t.ex. grundande av vägrätt eller rågång, debiterar man separat för åtgärden. Enligt fastighetsbildningslagen (554/1995) betalar styckningsfastighetens ägare fastighetsförrättningsavgiften. Om det vid förrättningen bildas flera styckningsfastigheter, betalar var och en som äger en styckningsfastighet sin andel av grundavgiften och därtill fastighetsbildningsavgiften för den egna fastigheten.

3 2 Fastighetsbildningsavgiften Fastighetsbildningsavgiften bestäms enligt tabellerna 2-4 i förordningen: Lantmäteribyrån har utfört alla arbeten som förutsätts vid förrättningen (tabell 2) Kunden har öppnat rålinjerna och röslagt rårna före förrättningssammanträdet (tabell 3) Kunden har utfört eller låtit utföra alla terrängarbeten som förutsätts vid förrättningen eller inga terrängarbeten förutsätts vid förrättningen (tabell 4) Antalet moderfastigheter och att det till styckningsfastigheterna enbart hör vattenområde påverkar fastighetsbildningsavgiften. Lantmäteribyrån har utfört alla arbeten som förutsätts vid förrättningen (tabell 2) Styckning och ägobyte som grundar sig på avtal när lantmäteribyrån har utfört alla arbeten som förutsätts vid förrättningen. Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalten. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k. kedjeägobyte) enligt första avgiftsspalten. 1 eller 2 nya fastigheter eller ägobyte som baserar sig på avtal 3 eller 4 nya fastigheter 5 eller flera nya fastigheter ha 0, Varje därpå följande 100 ha En grundavgift på 400 och förrättningsutgifter tillkommer.

4 3 Kunden har öppnat rålinjerna och röslagt rårna före förrättningssammanträdet (tabell 3) Styckning och ägobyte som baserar sig på avtal när den betalningsskyldige har öppnat rålinjerna och röslagt rårna före förrättningssammanträdet. Arbetena har i sin helhet utförts på ett sätt som förrättningsingenjören godkänt. Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. ha Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalten. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k. kedjeägobyte) enligt första avgiftsspalten. 1 eller 2 nya fastigheter eller ägobyte som baserar sig på avtal 3 eller 4 nya fastigheter 5 eller flera nya fastigheter 0, Varje därpå följande 100 ha En grundavgift på 400 och förrättningsutgifter tillkommer. Förrättningsingenjören kontrollerar att de terrängarbeten som kunden utfört uppfyller kraven. Hur moderfastigheternas antal påverkar (tabellerna 2, 3 och 4) Om styckningsfastigheten består av flera än en moderfastighets område, höjs fastighetsbildningsavgiften för en sådan styckningsfastighet med 10 procent för varje tilläggsmoderfastighet. Om området flyttas genom styckning till den mottagande fastigheten, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen för den mottagande fastigheten med 10 % för varje mottagande fastighet och tilläggsmoderfastighet. Vad som

5 4 Kunden har utfört eller låtit utföra alla terrängarbeten som förutsätts vid förrättningen eller inga terrängarbeten förutsätts vid förrättningen (tabell 4) Utan terrängarbeten utförd styckning eller ägobyte som baserar sig på avtal samt styckning eller ägobyte som baserar sig på avtal vid vilka den betalningsskyldige har utfört eller låtit utföra alla terrängarbeten som förutsätts vid förrättningen före förrättningssammanträdet. Arbetena har i sin helhet utförts på ett sätt som förrättningsingenjören godkänt. Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. ha Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalten. Vid ägobyte som baserar sig på avtal: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k. kedjeägobyte) enligt första avgiftsspalten. 1 eller 2 nya fastigheter eller ägobyte som baserar sig på avtal 3 eller 4 nya fastigheter 5 eller flera nya fastigheter 0, Varje därpå följande 100 ha En grundavgift på 400 och förrättningsutgifter tillkommer. Förrättningsingenjören kontrollerar att de terrängarbeten som kunden utfört uppfyller kraven. ovan sagts om moderfastigheten gäller också i 19 i fastighetsbildningsförordningen (1189/1996) avsett bildande fastighet till en tomt eller ett allmänt område. Hur vattenområdet påverkar (tabell 4) Om det till områdena som överförts till styckningsfastigheten eller den mottagande fastigheten enbart hör vattenområde och styckningen utförs utan terrängarbeten, nedsätts fastighetsbildningsavgiften i tabell 4 med 30 procent. Inom vattenområdet kan finnas obetydliga kobbar, grund eller markområden.

6 5 Stiftande eller flyttande av servitut eller vägrätt som baserar sig på avtal i samband med styckning Om man i samband med styckning stiftar eller flyttar servitut eller vägrätt på ett från registerenheten utomstående område och åtgärden baserar sig på ett avtal som sakägarna ingått fastställs avgiften till fast pris. Avgiften består av en servitutsavgift på 90 för varje registerenhet på vars område servitutet eller vägrätten stiftas eller vars område flyttningen av servitutet eller vägrätten berör. Avtalet ska ingås skriftligt på förhand eller vid förrättningens begynnelsesammanträde innan den egentliga behandlingen av ärendet inleds. Utan avtal debiteras åtgärden enligt använd arbetstid. Avgiften ska dock vara minst lika stor som den avgift som debiteras för en avtalsbaserad åtgärd. Exempel 1: Ett outbrutet område på 0,3 ha styckas. Terrängarbetena utförs i samband med förrättningssammanträdet, sakägarna fungerar som handräckningsmanskap och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. grundavgift: 400 fastighetsbildningsavgift (tabell 2, 1 fastighet 0,3 ha): 590 = 990 Kostnader för råmärken tillkommer. Exempel 2: Av samma fastighet styckas två outbrutna områden. Outbrutna området A bildas till en egen fastighet och outbrutna området B överförs till en fastighet som ägaren redan äger. Outbrutna områdets A areal är 0,8 ha Outbrutna områdets B areal är 1,2 ha Terrängarbetena utförs i samband med förrättningssammanträdet, som handräckningsmanskap fungerar en mätkarl från lantmäteribyrån och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. Outbrutna området A andel av grundavgiften (400 / 2): 200 fastighetsbildningsavgift (tabell 2, 2 fastigheter, 0,8 ha): 590 mätkarlens arbetstid (6 h x 31 / h / 2): 93 = 883 Den egna andelen av kostnaderna för råmärkena tillkommer.

7 6 Outbrutna området B andel av grundavgiften (400 / 2): 200 fastighetsbildningsavgift (tabell 2, 2 fastigheter, 1,2 ha: 785, höjning 10 %): 863,50 mätkarlens arbetstid (6 h x 31 / h / 2): 93 = 1156,50 Den egna andelen av kostnaderna för råmärkena tillkommer. Exempel 3: Av samma fastighet styckas tre outbrutna områden A, B och C till separata fastigheter. Outbrutna området A är ett separat skifte med en areal på 10 ha. Inga terrängarbeten utförs. Outbrutna området B har en areal på 6 ha och ägaren har öppnat och röslagt rårna före förrättningssammanträdet. Vid förrättningen grundas en vägrätt som baserar sig på avtal för att möjliggöra genomfart via grannfastigheten N till väglagets väg. Outbrutna området C har en areal på 6 ha och terrängarbetena utförs i samband med förrättningssammanträdet, varvid sakägarna fungerar som handräckningsmanskap. Vid förrättningen grundas ett servitut för vattentagning och vattentillförsel som baserar sig på avtal på grannfastighetens N område. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig. Outbrutna området A andel av grundavgiften (400 / 3): 133,34 fastighetsbildningsavgift (tabell 4, 3 fastigheter, 10 ha): 410 = 543,34 Outbrutna området B andel av grundavgiften (400 / 3): 133,33 fastighetsbildningsavgift (tabell 3, 3 fastigheter, 6 ha): 590 grundande av vägrätt, andel av servitutsavgiften (90 / 2): 45 = 768,33 Outbrutna området C andel av grundavgiften (400 / 3): 133,33 fastighetsbildningsavgift (tabell 2, 3 fastigheter, 6 ha): 870 grundande av servitut för vattentagning och vattentillförsel, andel av servitutsavgiften (90 / 2): 45 = 1048,33 Kostnader för råmärken tillkommer.

8 7 Exempel 4: Av fem olika moderfastigheter styckas outbrutna områden till samma fastighet. De outbrutna områdenas arealer är 0,2 ha, 0,8 ha, 1,2 ha, 0,5 ha och 10,0 ha. Kunden har utfört alla terrängarbeten. grundavgift: 400 fastighetsbildningsavgift (tabell 4, 1 fastighet, 12,7 ha: 580, höjning 4 x 10 %): 812 = 1212 Tidpunkten för fastställande av förrättningsavgiften Fastighetsförrättningsavgiften för styckning fastställs enligt de priser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Överföring av andel i ett samfällt område till en fastighet eller bildande till lägenhet Fastighetsförrättningsavgiften för överföring av andel i ett samfällt område eller bildande till lägenhet består av en grundavgift på 200 och en eller flera överföringsavgifter på 110. Om det i samband med förrättningen utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiterar man separat för dem. Fastighetsförrättningsavgiften för överföring av andel i ett samfällt område till en fastighet och bildande till lägenhet fastställs enligt de priser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Exempel: Kunden har från samma försäljare av fastighet A köpt andel i samfällt vattenområde samt av fastighet B andel i samfälld båtplats. Andelarna överförs till den fastighet som kunden redan äger. grundavgift: 200 överföringsavgifter (2 x 110 ): 220 = 420

9 8 Ägobyte som baserar sig på avtal Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte som baserar sig på avtal består av en grundavgift på 400 och en ägobytesavgift i enlighet med tabellerna 2-4 som framförts i samband med styckning. Om det i samband med förrättningen utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiterar man separat för dem. Fastighetsförrättningsavgiften för ägobyte som baserar sig på avtal fastställs enligt de priser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Utan avtal debiteras åtgärden enligt använd arbetstid. Exempel: Fastigheternas A och B ägare har överenskommit om byte av områden. Från fastighet A bytta områdets areal är 0,5 ha och från fastighet B bytta områdets areal är 0,6 ha. Terrängarbetena utförs i samband med förrättningssammanträdet. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig. Sakägarna biträder vid förrättningen. Fastighet A och Fastighet B andel av grundavgiften (400 / 2): 200 andel av ägobytesavgiften (tabell 2, 1,1 ha, 785 / 2): 392,50 = 592,50 Fastigheterna A och B sammanlagt: 1185 Båda parterna betalar sin andel av kostnaderna för råmärkena.

10 Inlösning av tillandning eller inlösning av samfällt område Fastighetsförrättningsavgifterna för inlösning av tillandning och inlösning av samfällt område består av en grundavgift på 400 och en eller flera inlösningsavgifter i enlighet med tabell 5. Tabell 5 Arealen av från tillandningen eller det samfällda området inlösta och till fastigheten överförda området högts ha. Inlösningsavgift för varje fastighet som inlöst område har överförts till. 0, , Varje därpå följande 10 ha 500 Om området inlöses även delvis från en sådan samfälld tillandning eller ett annat samfällt område, vars delägarlag inte har konstituerat sig, höjs inlösningsavgiften i tabellen ovan med 20 procent. Om det i samband med förrättningen utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiterar man separat för dem. Fastighetsförrättningsavgiften för inlösning av tillandning och inlösning av samfällt område fastställs enligt de priser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Exempel: 9 Vid samma förrättning inlöses till fastighet A ett område på 0,3 ha från en samfälld tillandning, vars delägarlag har konstituerat sig, samt till fastighet B inlöses ett område på 0,4 ha från en enskild tillandning och ett område på 0,2 ha från en samfälld tillandning, vars delägarlag inte har konstituerat sig. Förrättningsingenjören har råmärkena med sig. Fastighet A andel av grundavgiften (400 / 2): 200 inlösningsavgift (tabell 5, 0,3 ha): 900 = 1100 Den egna andelen av kostnaderna för råmärkena tillkommer. Fastighet B andel av grundavgiften (400 / 2): 200

11 10 inlösningsavgift (tabell 5, 0,6 ha, 1100, höjning 20 %): 1320 = 1520 Den egna andelen av kostnaderna för råmärkena tillkommer. Rågång Fastighetsförrättningsavgiften för en registerenhets rågång som utförs särskilt eller i samband med en förrättning till fast pris, t.ex. styckning, tas ut till fast pris. Avgiften består av en grundavgift på 200 och en rågångsavgift, vilken är 60 för varje råpunkt och råvisare som bestämmer den rå som uppgåtts, 80 för varje registerenhet som varit delaktig i rågången samt därtill 0,80 för varje påbörjad råmeter som uppgåtts på markområdet. Vid rågång som avses i 108 i fastighetsbildningslagen, t.ex. flyttning av gammalt råmärke, är rågångsavgiften 50 för varje råmärke som blivit byggt, reparerat eller flyttat samt 50 för varje registerenhet som varit delaktig i rågången. Om det i samband med förrättningen utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiterar man separat för dem. För rågång till fast pris som anhängiggörs fr.o.m fastställs fastighetsförrättningsavgiften enligt de priser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Rågångar som utförs i samband med en tidsdebiterad förrättning samt andra än registerenheters rågångar enligt fastighetsbildningslagen är fortfarande tidsdebiterade förrättningar. Exempel 1: Rågång förrättas mellan fastigheterna A och B på en 100 meter lång sträcka för att uppsätta ett råmärke. Sakägarna biträder vid förrättningen och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. Fastighet A och Fastighet B andel av grundavgiften (200 / 2): 100 andel av rågångsavgiften: råmärken 1 st. (60 / 2): 30 delaktiga fastigheter 2 st. (2 x 80 / 2): 80 längden på rån 100 m (100 m x 0,80 / 2): 40 = 250 Fastigheterna A och B sammanlagt: 500 Den egna andelen av kostnaderna för råmärkena tillkommer.

12 11 Exempel 2: Rågång förrättas på fastighet A mot fastigheterna B och C för att uppsätta ett råmärke så, att rån som ska uppgås mot fastighet B är 320 meter och 80 meter mot fastighet C. En råvisare byggs vid rån mellan fastigheterna A och B. Dessutom ska ett råmärke mellan fastigheterna A och D flyttas för att en ny väg ska byggas. Sakägarna biträder vid förrättningen och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. grundavgift: 200 andel av rågångsavgiften: råmärken 1 st. och råvisare 1 st. (3 x 60 ): 180, delaktiga fastigheter 4 st. (3 x 80 och 1 x 50 ): 290, längden på rån 400 m (400 m x 0,80 ): 320 = 990 Kostnader för råmärken tillkommer. Förrättningskostnaderna fördelas mellan delaktiga fastigheter på det sätt som fastställs vid förrättningen. Exempel 3: Vid styckning styckas outbrutna områden B och C från fastighet A. De outbrutna områdena gränsar till samma rå, som gränsar mot fastighet D, i ändan av vilken ett råmärke saknas. Denna 120 meter långa rå uppgås i samband med styckningen. Sakägarna biträder vid förrättningen och förrättningsingenjören har råmärkena med sig. Styckning: Avgiften fastställs på det sätt som beskrivs ovan i punkt en Styckning. Rågång: Rågångsavgift råmärken 1 st.: 60 delaktiga fastigheter 2 st. (2 x 80 ): 160 längden på rån 120 m (120 m x 0,80 ): 96 = 316 Kostnader för råmärken tillkommer. Rågångskostnaderna fördelas mellan delaktiga fastigheter på det sätt som fastställs vid förrättningen, t.ex. i förhållande till rålängderna. Upphävande av vägrätt eller servitut som baserar sig på avtal eller ändring av nyttjandebestämmelser Om man upphäver vägrätt eller servitut eller ändrar därtill anknytande nyttjandebestämmelser enligt sakägarnas avtal fastställs avgiften till fast pris. Avgiften består av en grundavgift på 200 och en servitutsavgift på 70

13 12 för varje delaktig registerenhet. Delaktiga är alla de registerenheter vars område eller rätt åtgärden gäller. Sakägarna ska ingå avtalet skriftligt på förhand eller vid förrättningens begynnelsesammanträde innan den egentliga behandlingen av ärendet inleds. Om det i samband med förrättningen utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiterar man separat för dem. Fastighetsförrättningsavgiften för upphävande av vägrätt eller servitut som baserar sig på avtal eller ändring av nyttjandebestämmelser som anhängiggörs fr.o.m fastställs enligt de priser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Utan avtal debiteras åtgärden enligt använd arbetstid. Avgiften ska dock vara minst lika stor som den avgift som debiteras för en avtalsbaserad åtgärd. Exempel: Vid förrättningen upphävs enligt sakägarnas avtal vägrätten för fastighet A på fastigheternas B och C områden, fastighetens A rätt till vattentagning på fastighetens C område samt vägrätten för fastighet D på fastighetens A område. grundavgift: 200 servitutsavgift, delaktiga fastigheter 4 st. (4 x 70 ): 280 = 480 Förrättningskostnaderna fördelas mellan delaktiga fastigheter på det sätt som fastställs vid förrättningen. Övriga förrättningar Övriga förrättningar är till exempel enskild vägförrättning, klyvning, landsvägsförrättning och inlösningsförrättning. Fastighetsförrättningsavgiften i dem fastställs utgående från använd arbetstid. Timpriserna beräknade för varje påbörjad halvtimme är: Deluppdrag /timme/person 1) Beredning av förrättningen och upprättande av handlingar 77 2) Förrättningssammanträde 77 3) Terrängarbeten vid förrättning 77 4) Planering av skifte 77 5) Behandling av värderings- och ersättningsärenden 77 Om det i samband med förrättningen utförs andra förrättningar eller åtgärder, debiterar man separat för dem.

14 13 Annan förrättning eller åtgärd som utförts i samband med en förrättning Förrättningar till fast pris tillämpas också i samband med andra förrättningar, med undantag av rågång som utförs till fast pris endast i samband med en förrättning till fast pris. Övriga förrättningar och åtgärder debiteras enligt använd arbetstid, och timpriset som används är 77 för varje påbörjad halvtimme. Tidsdebiterade förrättningar är till exempel bildande av samfällt område, bestämmande av ersättningar, stiftande av servitut, extra arbeten som gäller kartan, delägarutredning, ägoreglering samt inlösning av del av byggplats eller tomt. Befrielse från inteckningar Om en befrielse från inteckning behandlas vid förrättningen, debiteras för den 31 per pantbrev. Lantmäteribyrån kan ta hand om befrielse från inteckning även som ett inskrivningsärende ifall panträttsinnehavaren ger sitt samtycke. Även i detta fall är avgiften 31 per pantbrev. FÖRRÄTTNINGSUTGIFTER De vanligaste förrättningsutgifterna beror på anskaffning av råmärken, löner till det handräckningsmanskap som deltar i terrängarbeten samt hyra för möteslokal. Förrättningsingenjören skaffar de råmärken och det handräckningsmanskap som behövs vid förrättningen. Sakägarna kan dock komma överens med förrättningsingenjören om att de själva skaffar råmärkena och fungerar som handräckningsmanskap. Om inte annat överenskommits, erläggs förrättningsutgifterna i samband med fastighetsförrättningsavgiften. Förrättningsutgifterna baserar sig på situationen den 1 januari 2011 och de kan förändras. Råmärken Lantmäteribyrån debiterar för varje råmärke som den har levererat. Handräckningsmanskapet Handräckningsmanskapet bistår vid terrängarbeten, såsom med kartläggning och utmärkning av rår. För anlitande av en mätkarl som hör till lantmäteribyråns personal debiteras 31 /h.

15 14 MYNDIGHETSBESLUT Lantmäteribyrån kan på ansökan utfärda beslut som ändrar en fastighet eller fastighetsuppgift utan fastighetsförrättning. Sammanslagning av fastigheter Två fastigheter 138 eller 280 Tilläggsavgift för varje ytterligare fastighet 45 Förutsättningarna för sammanslagning samt priset påverkas av hurdana inteckningar belastar de fastigheter som ska slås samman. Till exempel då inga inteckningar belastar de fastigheter som ska sammanslås eller om likadana inteckningar belastar dem, debiteras den lägre avgiften på 138 för sammanslagning av två fastigheter. Ändring av registerenhetens namn En registerenhet 75 Tilläggsavgift för varje ytterligare registerenhet 19 Lantmäteribyråerna informerar om övriga beslut och avgifterna för dessa. Mervärdesskatt Mervärdesskatt tas inte ut för fastighetsförrättningsavgifter, förrättningsutgifter som debiteras i samband med en fastighetsförrättningsavgift eller för myndighetsbeslut. Rätt till prisjusteringar förbehålls

16 Lantmäteribyrån ger ytterligare information om lantmäteriförrättningar och övriga ärenden som gäller fastigheter: Lantmäteriverket betjänar på 35 orter. Förutom lantmäteriförrättningar får du på lantmäteribyrån sakkunnig hjälp även i andra frågor som gäller fastigheter. Lantmäteribyrån tar också hand om fastigheternas inskrivningsärenden såsom lagfarter och inteckningar. Förrättningsingenjörerna är också offentliga köpvittnen. På lantmäteribyrån kan du få olika intyg som gäller en fastighet eller ett outbrutet område, t.ex. fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis och gravationsbevis samt kartor och flygbilder. Telefonnummer: (växel). E5002 1/2011

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: Cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar Cirka 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

21 FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER

21 FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 1 21 FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 21.1 ALLMÄNT... 3 21.1.1 Fakturering av förrättningsutgifter efter 28.2.2014... 3 21.2 KOSTNADER och ersättningar som förrättningen orsakar... 3 21.2.1 Allmänt... 3 21.2.2 Om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 11 december 2008 Nr 806 810 INNEHÅLL Nr Sidan 806 Lag om ändring av avfallslagen... 2501 807 Statsrådets förordning om ändring av 20 i miljöskyddsförordningen............

Läs mer

3 BILDANDE TILL LÄGENHET AV FRISTÅENDE OMRÅDE OCH FOGANDE TILL FASTIGHET

3 BILDANDE TILL LÄGENHET AV FRISTÅENDE OMRÅDE OCH FOGANDE TILL FASTIGHET 1 (5) 3 BILDANDE TILL LÄGENHET AV FRISTÅENDE OMRÅDE OCH FOGANDE TILL FASTIGHET 3.1 ALLMÄNT... 2 3.2 ANHÄNGIGBLIVANDE AV FÖRRÄTTNING... 2 3.3 FÖRRÄTTNINGSMÄNNEN... 2 3.4 SAKÄGARE... 2 3.5 FÖRRÄTTNINGSFÖRFARANDE...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185 ANVISNING MML 629/00 00 00/2014 1 Översättning Fastighetsregisterförarna ANVISNINGARNA FÖR FASTIGHETSREGISTERFÖRING (FRA) Lantmäteriverkets centralförvaltning har i dag med stöd av 15 i fastighetsregisterlagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 30 maj 2007 Nr 613 617 INNEHÅLL Nr Sidan 613 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet... 3035 614 Statsrådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

9 BILDANDE AV SAMFÄLLDA SKOGAR

9 BILDANDE AV SAMFÄLLDA SKOGAR 1 (10) 9 BILDANDE AV SAMFÄLLDA SKOGAR 9.1 ALLMÄNT... 2 9.1.1 Samfällda skogars rättsliga karaktär... 2 9.1.2 Olika slags områden i samfällda skogar... 2 9.2 GRUNDANDE AV SAMFÄLLD SKOG... 2 9.2.1 Område

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd

Läs mer

11 SERVITUTSFÖRRÄTTNING

11 SERVITUTSFÖRRÄTTNING 1 (7) 11 SERVITUTSFÖRRÄTTNING 11.1 ANHÄNGIGBLIVANDE AV FÖRRÄTTNING... 2 11.2 SAMMANTRÄDETS UPPGIFTER... 2 11.3 TILLKÄNNAGIVANDE... 2 11.4 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET... 3 11.5 FÖRRÄTTNINGENS SYFTE... 3 11.6

Läs mer

4 KLYVNING 4.1 ALLMÄNT 4.2 ANHÄNGIGBLIVANDE 2 (17) Klyvningsförfarande

4 KLYVNING 4.1 ALLMÄNT 4.2 ANHÄNGIGBLIVANDE 2 (17) Klyvningsförfarande 1 (17) 4 KLYVNING 4 KLYVNING... 2 4.1 ALLMÄNT... 2 4.1.1 Klyvningsförfarande... 2 4.1.2 Bestämmelser som ska tillämpas... 2 4.2 ANHÄNGIGBLIVANDE... 2 4.2.1 Ansökan, anhängigblivande och förordnande om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsregisterlagen och fastighetsbildningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

10 Förrättningar som gäller samfällda områden... 2

10 Förrättningar som gäller samfällda områden... 2 1 (12) 10 Förrättningar som gäller samfällda områden... 2 10.1 Skifte av samfällt område... 2 10.1.1 Allmänt... 2 10.1.2 Anhängiggörande av förrättningen, förrättningsmän och sakägare... 2 10.1.3 Skifte

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 juli 2011 914/2011 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fastighetsbildningslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och lagen angående vissa grannelagsförhållanden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om fastighetsförrättningsavgift

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 december 2011 1396/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag:

Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter eller på basis av följande lag: Beställare Kommun: Kontaktperson: Kontaktpersonens e-postadress: Uppgifterna beställs på följande sätt: Uppgifter i lagfartsbevis med alla personuppgifter uppgifterna behövs för följande myndighetsuppgifter

Läs mer

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET MAN STARTAR FRÅN PLANERINGEN 2 PLANERING Stommen för Finlands eldistributionsnät bildas av kraftledningar med

Läs mer

Fina strandtomter på halvö i Haga, Saltvik

Fina strandtomter på halvö i Haga, Saltvik Fina strandtomter på halvö i Haga, Saltvik Denna fastighet på natursköna Fredriksholm i Haga, Saltvik säljs nu ut som fyra separata outbrutna tomter. KORT FAKTA Adress: Karlebovägen 700 i Saltvik I väster

Läs mer

TRE STRANDTOMTER VID KRÅKSKÄRS- FJÄRDEN I KYRKOBY, ECKERÖ.

TRE STRANDTOMTER VID KRÅKSKÄRS- FJÄRDEN I KYRKOBY, ECKERÖ. TRE STRANDTOMTER VID KRÅKSKÄRS- FJÄRDEN I KYRKOBY, ECKERÖ. Tre strandtomter med rågräns mot tillandning som gränsar med österläge mot Kråkskärsfjärden i Kyrkoby, Eckerö. Tillandningen mot strandlinjen

Läs mer

Av särskilt skäl kan ett outbrutet område bildas till en annan fastighet än lägenhet genom styckning.

Av särskilt skäl kan ett outbrutet område bildas till en annan fastighet än lägenhet genom styckning. 1 (41) 2 STYCKNING 2.1 FÖRRÄTTNINGENS UPPGIFTER... 4 2.1.1 Styckningens tillämpningsområde 20 FBL... 4 2.1.2 Anhängigblivande... 4 2.1.2.1 Utan ansökan... 4 2.1.2.2 På basis av ansökan... 4 2.1.2.3 Annan

Läs mer

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING 1 AVGIFTER SOM TAS UT FÖR VISSA UPPGIFTER SOM UTFÖRS AV OCH DOKUMENT SOM GES UT AV GRANKULLA STADS RESULTATOMRÅDE FÖR MARKANVÄNDNING Samhällstekniska nämnden 30.8.2016 74 Träder i kraft 1.1.2017 Innehåll:

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 71 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2007 Nr 36/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 19.9.2007, nr 327/2007. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat:

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat: Ansökan Läs instruktionen längst bak innan du fyller i ansökan. Fyll i uppgifter om alla fastigheter och sakägare. Jag / vi ansöker om följande lantmäteriförrättning Lantmäterimyndigheten Inkom Dnr Berörda

Läs mer

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen 993 rd- RP 328 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 59 Nr 59 LANDSKAPSLAG om enskilda vägar i landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 7 februari 2008 Utfärdad i Mariehamn den 6 mars 2008 I enlighet med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 19 februari 2003 Nr 109 113 INNEHÅLL Nr Sidan 109 Lag om samfällda skogar... 229 110 Lag om ändring av 16 lagen om samfälligheter... 241 111

Läs mer

Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg Martin Sjölind 2015

Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg Martin Sjölind 2015 Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg Martin Sjölind 2015 Definition Vägen ska ansluta sig smidigt till ett vägnät som möjliggör skogsbrukstransporter året runt, men trafiken kan

Läs mer

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER 1/4 BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER Parter Kyrkslätts kommun FO-nummer: 0203107-0 PB 20, 02401 Kyrkslätt nedan "Kommunen" Kyrkslätts kyrkliga samfällighet FO-nummer xxxx PB 26, 02401 Kyrkslätt nedan "Samfälligheten"

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 5 TEKNIK 5.1. Mark & fastigheter 5.2. Trafiknämndsärenden 5.3. Säkerhetsfrågor 5.4. Övrigt 5 TEKNIK 5.1 Mark och fastigheter Nr. Delegationens

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 25 maj 2000 Nr 448 460 INNEHÅLL Nr Sidan 448 Lag om ändring av fastighetsregisterlagen... 1095 449 Lag om upphörande av vissa servitut... 1097

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och av 3 och 7 i fastighetsregisterlagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

K Ö P E B R E V. SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, Helsingfors (nedan Säljare)

K Ö P E B R E V. SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, Helsingfors (nedan Säljare) Kommunstyrelsens 2.11.2015 förslag till kommunfullmäktige 16.11.2015 K Ö P E B R E V SÄLJA RE As. Oy Kirkkonummen Masalanniitty, 0601113-0 c/o YIT Rakennus Oy, PB 36, 00621 Helsingfors (nedan Säljare)

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Lagar om enskilda vägar. En jämförelse mellan svensk och finsk lagstiftning med anledning av REV:s förslag om ändringar i AL.

Lagar om enskilda vägar. En jämförelse mellan svensk och finsk lagstiftning med anledning av REV:s förslag om ändringar i AL. L A N T M Ä T E R I E T PM OM FINLANDSMODELLEN 2013-05-13 1 (12) Lagar om enskilda vägar. En jämförelse mellan svensk och finsk lagstiftning med anledning av REV:s förslag om ändringar i AL. På uppdrag

Läs mer

Förrättningsingenjör Robert Sandbacka samt godemän Håkan Lall och Folke Krohn från Korsholms kommun.

Förrättningsingenjör Robert Sandbacka samt godemän Håkan Lall och Folke Krohn från Korsholms kommun. 46 FÖRRÄTTNINGENS SLUTSAMMANTRÄDE Förrättningen fortsatte med slutsammanträde. Tid: 18.12.2014, kl. 9.00 Plats: Förrättningsmän: Närvarande sakägare: Solhem, Viasvägen 95 i Övermalax. Förrättningsingenjör

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/1998 rd

JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/1998 rd JsUB 311998 rd- RP 23211997 rd JORD- OCH SKOGSBRUKSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/1998 rd Regeringens proposition med förslag tilllagar om ändring av fastighetsbildningslagen och fastighetsregisterlagen INLEDNING

Läs mer

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD

LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD LOVIISAN KAUPUNKI LOVISA STAD Ote kantakartasta 1:500 Utdrag ur baskartan 1:500 02.04.2013 5 4 3142 10 8 11 12 cirka 6 m2 9 17 18 cirka 10 m2 2142 13 4 3 14 6 102 1142 16 cirka 403 m2 16 18 15 cirka 9

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 23.6.2014 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

DOM 2014-10-31 Stockholm

DOM 2014-10-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-10-31 Stockholm Mål nr F 5614-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 2584-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk

Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk 27.9.2010 Anvisningar för ifyllande av blanketten för meddelande om fastighetsöverlåtelse (i elektronisk form) Meddelandet om fastighetsöverlåtelse ska fyllas i av köpvittnet. Inloggning Meddelandet om

Läs mer

Köp av del av fastigheten Tegelviken 2:1 vid Södra vägen

Köp av del av fastigheten Tegelviken 2:1 vid Södra vägen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peder Hägg 2012-02-07 KS 2012/0092 0480-45 00 88 Kommunfullmäktige Köp av del av fastigheten Tegelviken 2:1 vid Södra vägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister; SFS 2009:207 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Regeringen föreskriver att

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE 1 27.2.2013 ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN FÖR BRYGGA, MUDDRING OCH UTFYLLNAD AV VATTENOMRÅDE Behov av tillstånd Behovet av tillstånd för byggande i vattendrag bedöms utgående från om ett projekt

Läs mer

EXTERN PRISLISTA

EXTERN PRISLISTA EXTERN PRISLISTA 1.4.2015 KYRKSLÄTTS KOMMUN SAMHÄLLSTEKNIK PB20, Ervastvägen 2, 2. vån. 02401 KYRKSLÄTT Tfn 09 2967 1 ALLMÄNT Skattbelagda (moms 24%) är: Debitering för arbeten Inofficiella utdrag Jordägarlista

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Centralhandelkammarens Bedömningsgrunder AFM examen Nämnden för mäklarprov

Centralhandelkammarens Bedömningsgrunder AFM examen Nämnden för mäklarprov Uppgift 1 a) Bolaget är inte skyldigt att delta i kostnaderna för andra reparationer än för torkningen av konstruktionerna. Bolaget ansvarar för att utrymmet återställs i ursprungligt skick, medan aktieägaren

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

KÖKARS F.D. LOTSSTUGA OCH TRE MARKOMRÅDEN PÅ ESPSKÄR KÖKAR

KÖKARS F.D. LOTSSTUGA OCH TRE MARKOMRÅDEN PÅ ESPSKÄR KÖKAR KÖKARS F.D. LOTSSTUGA OCH TRE MARKOMRÅDEN PÅ ESPSKÄR KÖKAR ÅLANDS LANDSKAPSREGERING UTBJUDER BYGGNADEN OCH FASTIGHETERNA TILL FÖRSÄLJNING I BEFINTLIGT SKICK 16 MAJ 2006 Köpeobjekten är 2 stycken: 1. Fastigheten

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1

AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 AFM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1 Kvalitetsfelet gällande strandlinjen. När förmedlingsrörelsen bjuder ut ett förmedlingsobjekt ska den enligt 9 1 mom. i lagen om förmedling av fastigheter

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Lag. om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk Lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut upphävs i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 14, ändras 3 3

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

RP 102/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft under 2016.

RP 102/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft under 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 november 2013 T 1470-12 KLAGANDE Lantmäteriet 801 82 Gävle MOTPART ES SAKEN Förrättningskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN

ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN LANTMÄTERIVERKET ANVISNING MML 1527/04 00 00/2014 10.4.2014 Uppdaterad 22.05.2015 ANVISNINGAR FÖR KÖPVITTNEN BÄSTA KÖPVITTNE Offentliga köpvittnets meddelande om fastighetsöverlåtelse är den viktigaste

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

Skogsskifte utanför Söderhamn

Skogsskifte utanför Söderhamn Skogsskifte utanför Söderhamn SÖDERHAMN KYRKBYN 25:1 OMRÅDE AV Skogsskifte för avstyckning eller reglering med 69 ha produktiv skogsmark. Ett uppskattat virkesförråd om 7 568 m³sk. Belägen vid Bocksjön

Läs mer

Strandfastighet 60,20 ha på holmen Skråbjörkö, Bolstaholm i Geta

Strandfastighet 60,20 ha på holmen Skråbjörkö, Bolstaholm i Geta Strandfastighet 60,20 ha på holmen Skråbjörkö, Bolstaholm i Geta Presentation Fastigheten Skråbjörkö-Vestergårds med en total areal om 60,20 ha utgör ett sammanhängande skifte som till största del sträcker

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 89/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut

Lag. RIKSDAGENS SVAR 89/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning. Ärende. Beredning i utskott. Beslut RIKSDAGENS SVAR 89/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om överföring av fastighetsinskrivningsärendena från tingsrätterna till lantmäteriverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro

Läs mer

VÄGLAGET bekant och fungerande

VÄGLAGET bekant och fungerande VÄGLAGET bekant och fungerande Många finländare är tvungna att på egen bekostnad underhålla en enskild väg som leder hem, till stugan, skogseller åkerskiftet. Dessa, så kallade vägdelägare, vilka äger

Läs mer

Fastighetsbildningslagen. Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem

Fastighetsbildningslagen. Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem Fastighetsbildningslagen Översikt av lagen Förrättningsformer Ärendegången Olika lösningar på samma problem Fastighetsbildningslagens systematik 19 kap Fastighetsregister 18 kap Rättegången i Högsta domstolen

Läs mer

Grunden för avgiften för anslutning till regnvattenavlopp är tomtens areal. Priserna per enhet i anslutningsavgifterna är följande:

Grunden för avgiften för anslutning till regnvattenavlopp är tomtens areal. Priserna per enhet i anslutningsavgifterna är följande: LOJO VATTEN- OCH AVLOPPSVERKETS TAXA Stadsfullmäktige 30.10.2002 91 I kraft från 1.1.2003 Ändring, stadsfullmäktige 24.3.2004 20: 1 I kraft från 1.4.2004 Tekniska nämnden 23.8.2011 110 I kraft från 1.1.2012

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a 37 PROTOKOLL Nummer 67 25.9.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansliet Enheten för rättsliga och internationella frågor, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Inskrivningshandbok 20.6.2014

Inskrivningshandbok 20.6.2014 Inskrivningshandbok Inskrivningshandbok I (XIV) 1. ALLMÄNT OM INSKRIVNINGSFÖRFARANDET... 1 1.1. Vad avses med inskrivningsärende?... 1 1.2. Inskrivningsförfarandets rättskällor... 1 1.3. Inskrivningsmyndighet...

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde

Läs mer

RP 111/2007 rd. det bestämmelser om delning mellan delägarna av en sådan samfälld skog som bildats genom avtal mellan markägarna.

RP 111/2007 rd. det bestämmelser om delning mellan delägarna av en sådan samfälld skog som bildats genom avtal mellan markägarna. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i lagen om samfällda skogar

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Effekter av fri fastighetsbildning

Effekter av fri fastighetsbildning EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-06-166 Effekter av fri fastighetsbildning En undersökning av fastighetsbildningen i Finland Magnus Edén David Fors Handledare: Leif Norell/Lantmäteriet Examinator:

Läs mer

FRITIDSBOSTAD I ÅVA Brändö

FRITIDSBOSTAD I ÅVA Brändö FRITIDSBOSTAD I ÅVA Brändö Fritidsbostad på ett ca 2,3 ha stort, outbrutet markområde med ca 145 m lång rågräns mot strandlinje/tillandning med österläge invid Västra Vadet i Åva, Brändö. Fritidsbostaden

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer