Utvärdering steg för steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering steg för steg"

Transkript

1

2 NATURVÅRDSVERKET

3 Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM-Gruppen, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN pdf ISSN Naturvårdsverket 2006 Elektronisk publikation Illustrationer: Idéoluck, Ida Bontin

4 Förord Uppföljning och utvärdering är en av Naturvårdsverkets tre huvudsakliga uppgifter. Det är också ett område som ska förstärkas särskilt utvärderingen av samhällets och sektorernas miljöarbete. Samtliga enheter vid verket förutsätts ägna sig åt utvärdering. Den här handledningen vill vara en hjälp i det arbetet. Utvärdering är ett vidsträckt begrepp som kan stå för allt från kommenterade sammanställningar av data till djuplodande analyser och bedömningar. Man kan utvärdera det mesta, och utvärderingar kan användas till mycket. Systemet med mål- och resultatstyrning förutsätter t.ex. att man tid efter annan utvärderar hur man ligger till i förhållande till målet för att antingen fortsätta på den inslagna vägen eller justera kursen. Handledningen har inte någon ambition att vara en komplett lärobok, utan mera en tänk- och beslutshjälp för den som ska planera, genomföra eller beställa en utvärdering. Med utgångspunkt från Naturvårdsverkets utvärderingspolicy tar den också upp vad som gäller just för vår utvärderingsverksamhet. För den som inte gått någon utvärderingskurs kan den ge en introduktion i utvärderingens värld, samtidigt som den kan tjäna som repetition för dem som deltagit i någon utbildning. Eftersom utvärdering av miljötillståndet är gammalt och vant för många i form av arbete med miljöövervakning, bedömningsgrunder, aktionsplaner etc. ligger tyngdpunkten i handledningen på utvärdering av miljöarbetet. Handledningen har skrivits av Inger Vilborg. För bilagan om metautvärdering svarar Ulf Hellzenius. Denna handbok är en lätt reviderad upplaga av den första versionen av som kom år Stockholm i april 2006 Enheten för strategier och utvärdering 3

5 Läsanvisning Handledningen är uppdelad i fyra delar: Den första delen ger ett grundrecept (checklista) för utvärdering steg för steg. De övriga delarna ger något mer utförlig information om utvärderingsarbete. Den andra delen ger en introduktion om vad utvärdering är. Del tre tar upp frågor om varför, när och vad man utvärderar och vem som gör det generellt och med tillämpning på Naturvårdsverket. Där behandlas också beredning och förankring av utvärderingar inom verket. Del fyra, slutligen, består av en genomgång av olika modeller för utvärdering. 4

6 Innehåll FÖRORD 3 LÄSANVISNING 4 INNEHÅLL 5 UTVÄRDERING STEG FÖR STEG GRUNDRECEPT I PUNKTFORM 7 Utvärdering att beskriva, förklara, värdera och föreslå utifrån systematiskt insamlade data. 7 VAD ÄR UTVÄRDERING EGENTLIGEN? 10 UTVÄRDERINGENS VAD, VEM OCH VARFÖR 12 Utvärdering vid Naturvårdsverket 12 Varför utvärderar vi och när? 14 Den som gapar över mycket Vad utvärderar vi? Avgränsningar 17 Kan vi? Vill vi? Törs vi? Vem utvärderar? 23 MODELLER HJÄLPMEDEL, INTE TVÅNGSTRÖJA 28 En hjälp för tanken 28 Några utvärderingsmodeller 29 Olika perspektiv ger olika sanningar 35 Varning för begreppsexercis 35 Öppenhet, förankring, engagemang 36 FRÅN IDÉ TILL ANVÄND UTVÄRDERING 37 Grundrecept med variationer 37 Låt världen veta! Hur för man ut resultaten? 49 Att utvärdera utvärderingen metautvärdering 50 BILAGA 1 52 Att samla data genom enkäter, intervjuer och läsning. 52 Enkäter 53 Intervjuer 55 Att bearbeta enkäter och intervjuer 57 Läsning 58 BILAGA 2 61 Utvärdering av utvärderingsprocessen 61 5

7 LITTERATUR 68 6

8 grundrecept i punktform Utvärdering att beskriva, förklara, värdera och föreslå utifrån systematiskt insamlade data. Vad utvärderar vi? Det är motiverat att utvärdera om vi bedömer att utvärderingen blir användbar blir rätt i tiden gäller ett väsentligt område kan ge ökad kunskap och främja miljöarbetet går att genomföra Checklista vid utvärdering VARFÖR SKA INSATSEN (VERKSAMHETEN) UTVÄRDERAS? Vem ska använda utvärderingen? Till vad? Dvs. bestäm syftet. Syftet ska styra allt fortsatt utvärderingsarbete (uppläggning, ambitionsnivå, rapportering). För mer information se sid. 14 och sid. 37. FORMULERA KÄRNFRÅGOR UTIFRÅN SYFTET. Vilka frågor ska utvärderingen besvara? För mer information se sid. 14 ff. och sid. 17 ff. VEM SKA GENOMFÖRA UTVÄRDERINGEN? Extern utvärderare (upphandling av konsult)? Intern, dvs. vi själva (egna enheten eller annan enhet)? Tillsammans med berörda? Syfte, tidplan, resurser och kompetens styr vilket som är lämpligast. För mer information se sid. 23 ff. och sid. 37. HUR VAR DET TÄNKT ATT INSATSEN SKULLE FUNGERA? (gör en beskrivningsmodell programteori/karta över hur det var tänkt att insatsen skulle verka). Frågor att fundera på vid konstruktionen av beskrivningsmodellen kan vara: Vilken är insatsen (verksamheten) som ska utvärderas? Hur är den (insatsen) tänkt att genomföras (av vem, på vilket sätt, vilka prestationer och resultat behövs på vägen)? Vilka resultat och effekter är det tänkt att insatsen ska få? Vad, utöver insatsen, kan förklara resultatet? Vilka hinder och möjligheter finns att genomföra insatsen? Vilka är våra kärnfrågor? Är det resultatet (utfallet) av insatsen eller vägen dit (processen/omvandlingen) som är intressantast att utvärdera? Tänk också på att modellen inte är statisk. Den kan revideras efter hand. För mer information se sid. 38, se även sid. 28 ff. 7

9 HUR SKULLE MAN KUNNA SAMLA IN DATA? Vilka data behövs för att besvara det som anges i syftet? Kvantitativa data, kvalitativa data? Statistik, textanalys, enkäter, intervjuer? (Databehovet styrs av kärnfrågor, kritiska punkter och förklaringsnivå i beskrivningsmodellen). Om enkäter eller intervjuer ska göras, hur många och till vilka? För mer information se sid. 43. FÖRANKRA FAKTA. Om utvärderingen ska bli använd är det viktigt att redovisning av data (beskrivningsmodell och verklighetsbeskrivning) uppfattas som korrekta och tillförlitliga. Sänd gärna ut faktadelen (dvs. resultatet av arbetet ungefär så här långt) till de berörda för förankring, justering och komplettering. För mer information se sid. 44. JÄMFÖR VERKLIGHETEN MED KARTAN. ANALYSERA, SÖK ORSAKSSAMBAND. Stämmer inte verkligheten och kartan får man fundera på vad det beror på. Kartan kan vara fel, t.ex. när det gäller teorierna bakom insatsen, uppfattningen om genomförandet och andra antaganden. Viktiga omgivningsfaktorer kan ha förbisetts. Men bristande överensstämmelse kan också bero på att fullt rimliga förväntningar inte har infriats av något skäl, dvs. att verkligheten inte har blivit den förväntade. Stämmer å andra sidan kartan och verkligheten kan det konstaterade (och förväntade) utfallet bero på insatsen, det kan bero på insatsen och något mera, men det kan också ha kommit till stånd trots insatsen. Ett halvlyckat utfall kan bero på att insatsen har motverkats av andra faktorer, etc. Att ett önskat resultat har uppnåtts kan vara ett fullt tillräckligt konstaterande. Oftast vill man dock veta varför och hur. Orsakssamband kan sökas genom jämförelser i tid och rum mellan objekt som har påverkats respektive inte påverkats av insatsen, genom studier av genomförandeprocess och genom kvalitativa omdömen av kunniga personer. För mer information se sid. 45 ff. BEDÖM RESULTAT. Hur bedömningen ser ut varierar med typ av utvärdering. Den kan t.ex. gå ut på att bedöma i vilken utsträckning ett eller flera mål har nåtts. Bieffekter som förbättrar respektive förtar det önskade resultatet kan behöva beaktas. Man kan vilja bedöma prestationer eller effekter i relation till resursinsats, i förhållande till fastlagda bedömningskriterier eller egna, men redovisade kriterier. Brukarutvärderingar utgör brukarnas bedömningar och kan vara fristående eller del i en mer omfattande utvärdering. Processer kan bedömas efter funktion, efter de medverkandes värderingar eller i förhållande till andra liknande processer. Kriterier kan vara snabbhet, demokrati, produktivitet etc. För mer information se sid. 41 ff, sid. 47. Se även sid. 28 ff. DRA SLUTSATSER, LÄMNA FÖRSLAG. I vilken omfattning avgörs bl.a. av beställning och syfte. I övrigt svårt att generalisera. För mer information se sid

10 RAPPORTERA SPRID RESULTATET. Tryckt rapport? Föredragningar och diskussioner? Seminarier? Populärversioner? Missiv med särskilda uppmaningar till olika intressenter. Fantasi, syfte och resurser avgör. För mer information se sid. 49. GLÖM INTE INTERN FÖRANKRING! På planeringsstadiet, i halvtid (bedömningar och andra slutsatser) och inför slutrapportering. Vid behov, ta hjälp av utvärderarna vid Naturvårdsverket eller konsulter. En utmärkt vägledning för att beställa utvärderingar har getts ut av Ekonomistyrningsverket: Att beställa utvärderingar en vägledning (ISBN ). 9

11 Vad är utvärdering egentligen? Beskriva, förklara, värdera, föreslå = utvärdering Vanligt är att förklara skillnaden mellan uppföljning och utvärdering med att uppföljning beskriver hur något är eller har utvecklats medan utvärdering går ut på att förklara varför det är eller har blivit så. Som ordet anger går utvärdering också ut på att värdera och bedöma det som beskrivs. Man kan egentligen inte utvärdera utan att först följa upp. Däremot behöver uppföljning inte alltid leda till utvärdering. Men genom uppföljning kan man få signaler om att något behöver studeras närmare utvärderas. Utvärderingslitteraturen har olika sätt att beskriva utvärdering. Enligt Vedung 1 är det en noggrann efterhandsbedömning av offentlig politik. Med efterhandsbedömning menar Vedung dock inte att man måste vänta tills allt är färdigt och avslutat endast att den insats man ska studera bör ha fått verka någon tid. En del utvärderare arbetar med andra utvärderingsobjekt än offentlig politik. De utvärderar organisationer av alla slag, bl.a. företag, t.ex. Kylén 1. Hur en grupp människor en organisation samspelar, vad som händer vid förändringar, hur en utbildningsinsats fungerar osv. Utvärderare från USA bl.a. Patton 1, talar mycket om att fonder och välgörenhetsorganisationer beställer utvärderingar av program som deras pengar används till. De flesta hänvisar dock till insatser inom skolan, vården och omsorgen när de berättar om utvärdering och utvärderingsmetoder. RRV 1 tar bl.a. upp insatser inom ramen för biståndspolitiken i sin handledning. Utvärdering kan ge bättre kunskaper och vara lärande på alla plan när det gäller miljöpolitikens genomförande organisation, policy, handlingsplaner och projektarbete. Även arbetsmetoder och tekniska system kan utvärderas. En konsult beskriver utvärdering som ett perspektiv som anläggs på ett objekt för att i någon mening uppskatta dess nytta, förklara utfall och söka utvecklingsvägar. Karlsson 1 menar att det utmärkande för utvärdering är att man värderar något på ett systematiskt och genomtänkt sätt. Kylén karakteriserar utvärdering med fyra grundläggande verb: beskriva, förklara, värdera och föreslå. Kvintessensen av deras och en rad andra utvärderares definitioner skulle kunna vara just att utvärdering innebär att beskriva, förklara, värdera och föreslå utifrån 1 Se litteraturförteckning, sid

12 systematiskt insamlade data (både kvantitativa och kvalitativa). Var tyngdpunkten ligger varierar mellan olika typer av utvärderingar. Att systematik, data och de antaganden värderingarna bygger på redovisas öppet hör också till en god utvärdering. 11

13 Utvärderingens vad, vem och varför Utvärdering vid Naturvårdsverket Verkets utvärderingsstrategi Naturvårdsverket har antagit en ny utvärderingsstrategi (verksprotokoll Nr 129/04, ). Strategin finns under rubriken Styrande dokument, Planer/Strategier på intranätet. Läs den! Huvudpunkterna i strategin handlar om varför och vad vi ska utvärdera, hur vi ska uppfatta vår roll som utvärderare och om arbetsfördelningen inom verket. Utvärdering är en angelägen arbetsuppgift för samtliga avdelningar och enheter. Utvärderingsenheten har som sina huvuduppgifter att göra egna utvärderingar och att ge stöd i metodfrågor till övriga enheters utvärderingsverksamhet. Olika slag av utvärderingar alla är Naturvårdsverkets De utvärderingar som görs och kommer att göras i Naturvårdsverkets regi är av många olika slag: Från insamling och analys av data om individ- och artantal, föroreningshalter etc. över granskning av hur ett styrmedel fungerar till breda genomgångar och bedömningar av sektorernas arbete för att åstadkomma hållbar samhällsutveckling eller nå ett visst miljömål. Som exempel kan man nämna utvärdering av bottenfaunan i rinnande vatten för att bedöma effekter av kalkning, utvärdering av en viss provtagningsteknik och utvärderingen av arbetet mot miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Det är Naturvårdsverket som står för alla utvärderingar som genomförs vid verket av verkets personal eller helt eller delvis av konsulter. Oavsett vad man skriver i förordet om enskilda tjänstemäns insatser är det nämligen som verkets produkter de uppfattas av omgivningen. Om man anlitar konsulter för hela eller delar av en utvärdering ska deras arbete i normalfallet ses som underlag för verkets ställningstagande. På något sätt, antingen genom bearbetning av underlaget eller 12

14 genom särskilda kommentarer, en inledning, ett slutsatskapitel el. dyl. måste verket förhålla sig till konsultens arbete och göra det till verkets. Detta förfaringssätt måste framgå tydligt av upphandlingsunderlaget så att det inte uppstår problem vid publiceringen. Att man ändå redovisar vilken konsult som medverkat med vad är givet. Endast i undantagsfall, om det finns särskilda skäl, publiceras en utvärdering okommenterad och med förbehållet att utvärderaren/konsulten själv helt svarar för innehåll och slutsatser. Detta innebär att våra utvärderingar ska förankras inom verket på samma sätt som andra aktstycken som verket förutsätts stå bakom. Eftersom särskilt utvärderingar av miljöarbetet kan innebära en hel del bedömningar av och uttalanden om även andra myndigheters eller organisationers göranden och låtanden är förankringen särskilt viktig. Förankring i flera steg Oavsett varifrån initiativet till en utvärdering kommer är det verksledningen Gd som beslutar om vilka större utvärderingar som ska genomföras vid verket, liksom av vem och hur. Större avser då inte i första hand rapportens omfång, utan snarare verksövergripande, politiknära eller på annat sätt särskilt grannlaga bedömningar. Det kan vara klokt att räkna bedömningar där andra myndigheters och organisationers arbete i relation till miljömålen beskrivs och bedöms som större i varje fall så länge sådana utvärderingar är en relativt ny företeelse. Att bedöma behovet och omfattningen av förankring är framför allt ett ansvar för Ac/Ec. Tanken med våra utvärderingar är inte att Naturvårdsverket ska granska enskilda myndigheters inre arbete. Däremot kan det mycket väl vara motiverat att lyfta fram både vad som från miljösynpunkt fungerar bra och vad som fungerar sämre i olika aktörers utåtriktade agerande. Man kan kommentera om regler eller beslut i miljöeller andra frågor motverkar eller främjar miljöintresset, om samarbetet myndigheter emellan fungerar dåligt, till nackdel för t.ex. naturvårdsfrågor eller liknande. Gränsen mellan vad vi kan och bör studera och inte ska ägna oss åt kan ibland vara svår att dra. Än svårare är det att ange generella regler. Därför är det viktigt att diskutera sådana frågor med verksledningen redan på planeringsstadiet. Tillfällen för diskussion och beslut om fortsatt arbete kan sedan exempelvis vara när man har en plan för en förstudie, när resultatet av förstudien föreligger, när man har en plan för huvudstudien. Avrapporteringen under utvärderingens gång blir mycket beroende på de fynd man gör. Ett givet tillfälle är när det börjar bli dags att formulera värderingar, bedömningar, andra slutsatser och eventuella rekommendationer. Det kan också hända att man under arbetets gång finner att man måste göra väsentliga avsteg från planen det kan då också vara läge för rapportering. Avrapportering inför slutskrivning är självklar. Hur många rapporteringstillfällen man utnyttjar beror förstås på hur stort, komplext eller känsligt ämnet för utvärderingen är. Här har Ac/Ec som sagt ett ansvar. 13

15 Ensam kan vara stark, men ibland ligger styrkan i samarbete Ansvaret för arbetet mot hållbar utveckling och miljökvalitetsmålen delar vi med många andra. Vi har samarbete på gång med flera myndigheter, både bilateralt och multilateralt, t.ex. inom Miljömålsmyndighetsgruppen. Kravet på samarbete kring miljömålen blir än tydligare genom Miljömålsrådet. Naturvårdsverket kan på egen hand utvärdera både sektorsövergripande och enskilda sektorers miljöarbete, liksom lokalt och regionalt miljöarbete. Vi kan också genomföra utvärderingar tillsammans med en eller flera berörda sektorer eller myndigheter intressenter. Vår utvärderingsstrategi ger stöd för båda arbetssätten. Egna utvärderingar på områden där vi har samarbetsavtal eller samarbetar på annat sätt kan bli vassare och göra det lättare att sätta fingret på ömma punkter, men de kan också bli mer kontroversiella. Vilket arbetssätt vi väljer beror bl.a. på syftet med utvärderingen. Valet blir i allmänhet en fråga för verksledningen. En förutsättning för våra utvärderingar med eller utan medverkan av andra aktörer är att de görs med full öppenhet om att de pågår. Öppenhet är f.ö. nödvändig för att vi ska kunna få tillgång till data och annat material som kan behövas från de berörda aktörerna. Med öppenhet ökar också förutsättningarna för acceptans och användning av resultaten. Att på olika sätt involvera intressenterna, de som på något sätt berörs, eller de viktigaste av dem, rekommenderas av många utvärderare som ett sätt att just få utvärderingarna mer använda. (Se bl.a. intressentmodellen, sid. 32) Varför utvärderar vi och när? Varför? Utvärderar gör man av många skäl. Det som ligger närmast till hands är förstås att man vill se hur det gick, om den åtgärd man vidtagit har fått det tänkta resultatet eller om man behöver justera något. Man kan också behöva utvärdera något en organisation, ett styrmedel, ett arbetssätt därför att det finns tecken på trassel någonstans. Då får man ta reda på var skon klämmer och helst också vad man kan göra åt det. Det är inte heller omotiverat att utvärdera något som fungerar bra. Lärdomarna därifrån kan komma väl till pass i andra liknande sammanhang. Utvärderingslitteraturen tar upp en rad olika syften med utvärderingar. Kontroll i vid bemärkelse är ett av de vanligaste. Kontrollen kan gälla att utfallet blivit det önskade, men också att alla som skulle nås av en åtgärd har gjort det, att insatserna genomförts på rätt sätt, att kostnadsramarna har hållit, att lagar och regler har följts. Utvärderingar för att kontrollera, se hur det gick, kallas summativa utvärderingar. Utvärderingen görs mot en uppsättning kriterier. I summativa utvärderingar ställer man frågor som fungerade insatsen/programmet?, Obs! att beteckningarna summativ, formativ, upplysande och strategisk beskriver syftet med en utvärdering. Även om syftet har betydelse för hur man lägger upp utvärderingen är dessa beteckningar inte rubriker som olika utvärderingsmodeller kan sorteras in under. 14

16 uppnåddes målen?, ska programmet fortsätta eller avslutas?. Främjande utvärderingar syftar till förbättringar i någon verksamhet eller av någon insats. Medan utvärderingar i kontrollsyfte i första hand ska förse någon överordnad instans med information, vänder sig den främjande utvärderingen till dem som arbetar med det utvärderade programmet/i den utvärderade organisationen. De ska få hjälp att ändra eller förbättra det som inte fungerar så bra, men också att ta vara på och förstärka det positiva. Utvärderingar under hand för att förbättra kallas formativa. Formativa eller främjande utvärderingar är i allmänhet mera öppna. Man utgår inte nödvändigtvis från kriterier som man bedömer resultat mot. Snarare söker man efter starka och svaga sidor. Formativa utvärderingar kan komma till användning för att åstadkomma den ständiga förbättring som t.ex. förutsätts i miljöledningssystem. Typiska formativa frågor är t.ex. Vilka typer av deltagare gör goda framsteg och vilka gör det inte?, Vilka genomförandeproblem har uppstått och hur har de hanterats?, Vad har hänt som inte var väntat?, Hur samarbetar olika grupper/personer/funktioner i projektet? Utvärderingar för att rent allmänt få bättre kunskap upplysande syfte medverkar till ökad förståelse av processer, styrstrategier, organisationers sätt att fungera. Kunskapsutveckling kan alltså vara ett skäl till att också utvärdera sådant som verkar fungera väl, hålla budget och ge avsedda resultat. 15

17 En formativ utvärdering av strandskyddet kan göras för att svara på frågor av följande slag: Hur arbetar kommunerna med strandskyddet, har de tillräcklig kompetens och hur kan man få besluten bättre från naturvårdssynpunkt? En avgörande fråga i en summativ utvärdering skulle kunna se ut så här: Kan kommunerna ha kvar beslutanderätten i strandskyddsfrågor? En utvärdering i upplysande syfte skulle kunna gå ut på att ta reda på hur kommunala beslut i strandskyddsfrågor skiljer sig från länsstyrelsebeslut, t.ex. som en del i en större undersökning om skillnaderna mellan de båda nivåerna när det gäller beslut i naturvårdsfrågor. De anförda syftena är de som brukar uppges, men det kan också finnas andra, strategiska, skäl som beställaren inte lika gärna nämner. Utvärderingar kan, liksom vanliga utredningar, användas för att fördröja något som måste göras. De kan också användas som förevändning för något i övrigt omotiverat som man vill göra. En misslyckad insats kan döljas genom en utvärdering som bara tar upp det som trots allt fungerar och tvärtom: genom en utvärdering som lyfter fram missarna i en annars lyckad insats, kan åtgärden eller programmet misskrediteras och kanske förkastas. Slutligen: eftersom utvärderingar är något man ska göra kan de bli en närmast rituell åtgärd utan att sedan leda någonstans. Skarpa gränser mellan olika syften hör väl närmast till teorin. Inriktningarna utesluter inte varandra, men man bör precisera var tyngdpunkten ska ligga eftersom det styr uppläggning och kärnfrågor. Naturvårdsverkets utvärderingsstrategi lutar mest åt kontrollerande och främjande användning. Typexemplet är utvärderingar av arbetet mot miljömålen, som syftar till att ta reda på om det går åt rätt håll och ge förslag till åtgärder och förändringar om det visar sig behövas. Hur som helst finns det all anledning att noga tänka igenom både egna och en eventuell beställares motiv för en planerad utvärdering. Syftet med utvärderingen har betydelse för både ambitionsnivå, uppläggning och genomförande. När? Utvärdering är en noggrann efterhandsbedömning enligt Evert Vedung och många med honom. De menar dock inte att man alltid måste vänta tills fullständiga resultat av en insats föreligger innan man kan sätta igång att utvärdera. Särskilt för att kontrollera eller främja finns det skäl att vid ett eller flera tillfällen titta på hur det går, t.ex. arbetet mot ett miljökvalitetsmål eller ett av delmålen. Man kan behöva se om ett styrmedel eller en organisation ser ut att fungera som avsett. Formativa utvärderingar görs alltså inte i efterhand utan i en pågående verksamhet eller process. 16

18 Man behöver inte vänta tills något är färdigt. Det är snarare valet av tidpunkt som är viktigt. En insats eller åtgärd av något slag behöver få tid att sätta sig innan man börjar titta på effekterna. Ett uppdrag att utvärdera effekterna i miljön av att statliga myndigheter infört miljöledningssystem som gavs året efter det att ett antal myndigheter fått i uppdrag att införa sådana system får utgöra ett exempel på ett inte helt genomtänkt val av tidpunkt. Däremot hade man kunnat titta på införandearbetet, hur introduktionsutbildningen för pionjärmyndigheterna fungerade, t.ex. Att utvärdera de lokala investeringsprogrammens betydelse för miljöarbetet återkommande finns det goda motiv för. Genom att titta på ansökta och beviljade projekt får man en uppfattning om vilken miljöinriktning satsningarna har, i vad mån målkonflikter beaktas, om projekten leder till miljöförbättringar, liksom hur projekt med risker för miljön behandlas. Därmed finns också möjligheter att påverka genom information och eventuella regeländringar. Att utvärdera arbetet mot miljökvalitetsmålen redan nu är också rimligt, eftersom vad som behöver göras egentligen varit känt länge. Däremot kan det vara i tidigaste laget att bedöma just betydelsen av att målen antagits av regering och riksdag och fått en mera systematisk och heltäckande utformning än tidigare. Vill man utvärdera själva införandeprocessen går man in tidigare för att se vad som händer. Signaler om att något går fel är ett tecken på rätt tid. Förändringar i omvärlden kan vara skäl att studera nuläget för att jämföra med och utvärdera det som sedan inträffar. Tidpunkter för händelser i omvärlden då en utvärdering kan komma till användning är en viktig faktor. Kända beslutstillfällen inom EU eller riksdag och regering är sådana händelser. Det kan t.ex. vara så att en utvärdering kan utgöra underlag för en förhandling eller en planerad proposition. Fundera på tidpunkten och skälen till att göra en viss utvärdering vid en viss tidpunkt. Genomförda eller väntade förändringar? Tecken på problem? Andra omvärldssignaler? Utvärderingen kan presenteras vid politiskt lämplig tidpunkt? Den som gapar över mycket Vad utvärderar vi? Avgränsningar Hitta kärnfrågorna Utvärderingar är i allmänhet tidskrävande. Vare sig man beställer eller planerar en utvärdering måste man därför vara noga med att begränsa sig, att rätta omfattningen efter vad man faktiskt tror sig behöva veta och efter tid och resurser. 17

19 Engagemang och intresse förleder oss till att vilja ta reda på allt. Utvärderingsuppdrag eller idéer formuleras ofta svepande: Utvärdera strandskyddet, Vi måste utvärdera producentansvaret, Miljömålen ska fortlöpande utvärderas. Med litet tur finns det kommentarer till uppdrag och idéer som noggrannare anger vad det är som bekymrar uppdragsgivaren, vad han eller hon vill veta. Uppdragen kan också vara mera förutsättningslösa. Då gäller det för den som ska göra utvärderingen att skapa sig en uppfattning om vad som är viktigt kärnfrågorna, lämna förslag och få det bekräftat, att komma överens om ambitionsnivå, tid och resurser. Systematisera tänkandet. Några hjälpmedel Det finns många olika typer av utvärderingar, och man kan lägga en rad aspekter på det objekt man ska utvärdera. Ett bra hjälpmedel i många fall för att resonera sig fram till vad man är ute efter och vad som då är relevant att studera är någon form av systematisk genomgång från ax till limpa i form av en tankekarta. Sådana beskrivs i de flesta läroböcker med litet olika utformning och benämning. En händelsekedja är ett sätt att orsaks- och/eller tidsmässigt bena upp händelser, insatser, resultat och effekter. Man kan också tala om programteori, dvs. en beskrivning av hur den eller de som skapat eller beslutat om programmet tänkt sig händelsers inbördes relationer (gör man A så händer B och det för i sin tur med sig C och D*). I allmänhet påverkas människors agerande eller en förändring i miljön inte enbart av en påverkansfaktor eller händelse. Ju längre fram mot den slutliga effekten man kommer, desto mer blandas effekten av t.ex. ett styrmedel eller en annan åtgärd med andra inflytelser. Desto svårare blir det också att urskilja just det aktuella styrmedlets eller åtgärdens effekter. Det kan innebära att man behöver söka efter påverkan från flera håll och effekter på mer än ett område efter parallella händelsekedjor. En programfältsteori är en annan benämning. Man försöker beskriva vad man vet eller tror om hur *Eller för att vara mer konkret: Om vi lägger en skatt på naturgrus blir gruset dyrare, vilket gör att bergkross får ett bättre konkurrensläge och att en del av efterfrågan förs över dit. Effekten blir lägre takt i förbrukningen av naturgrus, lättare att spara grusåsar olika förhållanden, aktiviteter och åtgärder påverkar den företeelse eller det händelseförlopp man vill utvärdera. Handlar studien om ett styrmedel, utgår man från hur styrmedlet självt tänkts fungera, men försöker också bedöma vilka andra faktorer som verkar i samma eller motsatt riktning osv. Det kan vara praktiskt att reda ut vilka drivkrafterna i samhället är bakom de aktiviteter som ställer till eller motverkar ett problem, vilka styrmedel som samhället använder för att påverka. Finns styrningar på andra områden som har effekt också på det objekt eller förlopp man tänker studera? Vilka effekter har styrmedlen och på vem? Vad är det i övrigt som påverkar? Resultatet av en sådan genomgång kan bli både gamla välkända förhållanden och en del Aha-upplevelser. Man kan klara ut vilka samhällssektorer som är mest berörda, vilka intressenterna kan vara etc. 18

20 Följande schematiska bild, utan anknytning till något särskilt styrmedel eller miljöproblem, kan ge en idé om tankebanorna. Det kan tilläggas att det här schemat trots allt är förhållandevis enkelt. Omvärldsfaktorer: konjunktur, internationella förhållanden, drivkrafter (t.ex. transportbehov, energibehov) andra styrmedel, andra myndigheters agerande, ideella organisationer etc. Program t.ex. lagar, information Central myndighet Länsstyrelsen Kommun Sektor Bransch Företag Hushåll eller konsument Utfall, resultat, effekt Tanken bakom rutorna och pilarna är att ett program eller ett styrmedel förvaltas/genomförs av myndigheter, som i sin tur styr/påverkar näringslivet och /eller hushållen, konsumenterna, dels genom att använda styrmedlet, dels, kanske, genom information i olika former. Redan införandet av ett styrmedel innebär information om vartåt de beslutande strävar. Hushållen agerar utifrån vad företagen erbjuder, sin reaktion på den information de får (den kan t.ex. också komma från ideella organisationer, och den kan förmå konsumenterna att ställa krav på företagen att skapa förutsättningar för ett mer miljövänligt agerande). Konjunkturen kan rent allmänt påverka efterfrågan på t.ex. de varor eller tjänster som påverkar det som programmet vill åstadkomma. Påverkan kan riktas från ideella organisationer till sektorn, enstaka branscher eller till enskilda företag. Bransch- och intresseorganisationer kan försöka påverka myndigheter (lobbyverksamhet), företag och enskilda medlemmar i eller mot programmets riktning. Myndigheter och företag kan påverka genom miljökrav i samband med upphandling. O.s.v. Inte sällan får man så småningom ett virrvarr av rutor och påverkanspilar. Det är härur man ska välja ut vad man ska gå vidare med. Att gå till botten med allt är nästan oöverstigligt. Kanske bör man välja ut några kritiska punkter att titta närmare på, kanske är man mera betjänt av en bred men grund studie. Kanske bör man inte följa kedjan ända ut till de slutliga effekterna. I många fall kan man backa ett stycke från den önskade effekten i miljön. Vi vet ofta vilka händelser litet längre bak i kedjan som är nödvändiga för att effekterna ska bli de önskade. Där är det för det mesta lättare att mäta. Och, vilket är väsentligt, man hittar troligen resultaten snabbare där. Miljön reagerar i allmänhet långsammare. 19

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Om utvärdering och dess kvalitetshöjande roll i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska

Om utvärdering och dess kvalitetshöjande roll i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska Om utvärdering och dess kvalitetshöjande roll i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska Det svenska skolsystemet har allt sedan Sverige på 1960-talet blev ett invandringsland på olika sätt

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Att nå ut och nå ända fram

Att nå ut och nå ända fram Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av utbildning Stockholm

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer